wymowa: IPA: iˈlɔras  
hyphenation: i-lo-raz

Definition and similar words in polski:

 
mat. matematyka, matematyczny wynik dzielenia

Thesaurus

Synonyms:
  • wskaźnik
  • współczynnik
  • dzielnik

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "iloraz", pamięć tłumaczeniowa

krańcowym kwotowaniu punktu swapowego) łączna kwota ofertowa przekracza pozostającą do przydziału kwotę będącą przedmiotem przetargu, pozostała kwota rozdzielana jest proporcjonalnie między oferty zgodnie ze współczynnikiem stanowiącym iloraz pozostałej do przydziału kwoty do całkowitej kwoty ofertowej przy krańcowym kwotowaniu punktu swapowego (patrz ramka
Część zysków i strat aktuarialnych, która ma zostać ujęta w odniesieniu do każdego programu określonych świadczeń jest ilorazem nadwyżki ustalonej zgodnie z ust. ‧ i przewidywanego średniego, pozostałego okresu zatrudnienia pracowników objętych tym programem
Całkowitą sprawność jednostki kogeneracyjnej wyznacza się jako iloraz ilości energii (elektrycznej i mechanicznej oraz ciepła użytkowego) wytworzonej przez instalację kogeneracji w danym okresie referencyjnym oraz ilości paliwa zużytego przez nią w tym samym okresie
Iloraz inteligencji pewnie ze
Szacowanie na podstawie ilorazów ryzyka ‧) Ostatnia oceniona odpowiedź ze strony nowotworu według oceny badacza
Aby ograniczyć ryzyko wspinania się koła na szynę, iloraz siły bocznej Y i obciążenia pionowego Q dla koła nie powinien przekraczać
Mogą zostać zebrane dodatkowe nieobowiązkowe informacje, potrzebne do interpretacji wyników (np. iloraz chropowatości korony, wskaźnik obszaru ulistnienia itp
W porównaniu z grupą pacjentów otrzymujących placebo i standardową opiekę, w grupie leczonej cynakalcetem zaobserwowano znaczne zmniejszenie stężenia iPTH, ilorazu Ca x P oraz stężeń wapnia i fosforu
iloraz sumy kosztów odtworzenia netto określonych w ujęciu dwustronnym dla wszystkich kontrahentów z uwzględnieniem umów objętych prawnie obowiązującymi umowami kompensowania (licznik) podzielonej przez koszt odtworzenia brutto wszystkich umów objętych prawnie obowiązującymi umowami kompensowania (mianownik
Gdyby pomnożyć ich iloraz inteligencji...... razy ‧, to może któryś z nich potrafiłby zawiązać but,... jeżeli wcześniej sam by się nie związał!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 205 zdań frazy iloraz.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.

Check translations in other languages: