wymowa:        

Tłumaczenia na język polski:

 • ulica     
  (Noun  f)
   
  droga wytyczona i zbudowana w mieście;
   
  droga wytyczona i zbudowana na terenie zurbanizowanym, głównie w mieście;
   
  väg
 • aleja   
 • droga   
 • szosa   
 • zagadka   
  (Noun  f)

Pozostałe znaczenia:

 
ulica

Picture dictionary

ulica
ulica

Podobne frazy w słowniku szwedzki polski. (9)

Enemy at the Gates
Wróg u bram
gate
brama
Gats
GATS
GATS
GATS
Golden Gate-bron
Most Golden Gate; most Golden Gate
gåta
zagadka; rebus; szarada; ; tajemnica
India Gate
Brama Indii
The Ninth Gate
Dziewiąte Wrota

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "gata", pamięć tłumaczeniowa

add example
sv Enligt GATS får medlemsstaterna besluta om åtgärder av försiktighetsskäl, vilket även inbegriper åtgärder till skydd för investerare, insättare, försäkringstagare och de personer som har rätt till en finansiell tjänst från en leverantör
pl GATS daje Państwom Członkowskim prawo do podejmowania środków ze względów ostrożności, w tym środków mających na celu ochronę inwestorów, deponentów, posiadaczy polis ubezpieczeniowych i osób, którym dostawca jest dłużny usługi finansowe
sv Thomas Gates
pl Thomasowi Gatesowi
sv med beaktande av sin resolution av den ‧ mars ‧ om WTO:s allmänna tjänstehandelsavtal (GATS), inklusive kulturell mångfald
pl uwzględniając swoją rezolucję z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie Ogólnego Porozumienia o Handlu Usługami (GATS) w ramach Międzynarodowej Organizacji Handlu, w tym różnorodności kulturowej
sv Dessutom, om medlemmarna av Europeiska rådet hade öppnat fönstren i sitt mötesrum den 18 oktober, skulle de med egna öron ha kunnat avgöra hur starkt missnöjet var, som uttrycktes på Lissabons gator under den största demonstration som skådats i Portugal under de senaste 20 åren, och jag anser att varken José Sócrates eller José Manuel Barroso kommer att motsäga mig på denna punkt.
pl Ponadto, gdyby członkowskie Rady Europejskiej otwarli okna ich sali posiedzeń w dniu 18 października, byliby w stanie osobiście zmierzyć siłę tego braku zaufania, wyrażanego na ulicach Lizbony przez największe demonstracje, jakie miały miejsce w Portugalii w ciągu ostatnich 20 lat i myślę, że ani pan Sócrates, ani pan Barroso nie podważą moich słów w tym zakresie.
sv Ilskan har brett ut sig på gatorna, och arbetstagarna är upprörda över de hårda åtgärder som den grekiska regeringen vidtar på Europeiska unionens begäran, särskilt från det nyligen hållna mötet i Europeiska rådet, där rådet förbereder 2020 års europeiska kommission som en utvidgning och förlängning av fördraget, i stället för att vidta åtgärder som ska gynna svaga ekonomier, som ska få ett slut på spekulationer och skapa ett paraply av ekonomisk och social solidaritet, i stället för att acceptera att stabilitetspakten inte existerar och att dess återkomst kommer att fördjupa recessionen, samt i stället för att godta att Lissabonfördraget har misslyckats ordentligt.
pl Gniew rozprzestrzenia się na ulicach, a pracownicy są oburzeni z powodu surowych środków wprowadzanych przez rząd grecki pod naciskiem Unii Europejskiej, zwłaszcza niedawnej Rady Europejskiej, która zajęła się przygotowaniem do roku 2020 Komisji Europejskiej jako rozszerzenia i kontynuacji traktatu, zamiast przyjąć środki korzystne dla słabych gospodarek, środki mające położyć kres spekulacjom i stworzyć parasol ochronny solidarności gospodarczej i społecznej, zamiast przyjąć do wiadomości, że pakt stabilności nie istnieje, i że jego przywrócenie pogłębi recesję i zamiast uznać, że traktat lizboński okazał się spektakularną porażką.
sv EU måste på ett konsekvent sätt främja de universella mänskliga rättigheterna som många människor riskerar livet för på gatorna i Teheran.
pl Europa musi konsekwentnie promować uniwersalną wartość praw człowieka, dla których ludzie na ulicach Teheranu narażają życie.
sv I ett land där detta stadium ännu inte har nåtts och inte ens eftersträvas, bör vi inte bli förvånade om radikala grupper drar fram längs gatorna och ökar i styrka, eller nyfascister är på marsch i Vojvodina.
pl W miejscu, w którym tego jeszcze nie osiągnięto, ani nawet do tego nie wezwano, nie powinniśmy być zaskoczeni, że po ulicach grasują i rosną w siłę grupy radykalistów lub gdy w Wojwodinie coraz silniejsi są neofaszyści.
sv Det stora problemet är mannen vars initialer... finns på all exploderande graffiti... på gatorna i vår fridfulla stad
pl Prawdziwym problemem jest człowiek, którego inicjały... pojawiają się na wybuchających graffiti... na ulicach naszego spokojnego miasta
sv Hundratusentals människor begav sig ut på gatorna i Teheran och andra iranska städer i måndags och utsattes för ett brutalt förtryck.
pl W poniedziałek setki tysięcy ludzi wyszły na ulice Teheranu i innych miast i zostały brutalnie powstrzymane.
sv " till Fairwaters lugna gator. "
pl Śmierć powróciła... na spokojne ulice Fairwater "
sv Jag kommer inte att kunna välja vilket flygbolag jag ska flyga med och det kan hända att jag möts av ett helt annat flygbolag när jag kommer till gaten.
pl Nie będę mogła wybrać sobie linii, którą chcę lecieć i po przejściu przez bramkę może okazać się, że lecę inną linią.
sv I betänkandet gör man sig besväret att förklara att ”principerna i GATS inte förbjuder vare sig privatisering eller avreglering” och föreskriver att på varandra följande förhandlingsrundor ska hållas efter ikraftträdandet av WTO-avtalet ”i syfte att uppnå en successivt högre liberaliseringsnivå” ...
pl Sprawozdanie wyjaśnia, że "zasady GATS nie zabraniają ani prywatyzacji, ani deregulacji” i stwierdza, że po wejściu w życie porozumienia WTO należy prowadzić okresowe rundy negocjacji "w celu osiągnięcia coraz wyższego poziomu liberalizacji”...
sv Den skall ha separat tillgång till en gata (direkt eller via en trädgård eller tomt) eller ett gemensamt utrymme inuti byggnaden (trapphus, passage, galleria o.d
pl Mieszkanie powinno mieć osobne dojście do ulicy (bezpośrednio lub przez ogród lub grunt) lub do wspólnej przestrzeni wewnątrz budynku (klatka schodowa, przejście, galeria itp
sv Genomförandet och översynen av Allmänna tjänstehandelsavtalet (Gats) och avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPs) samt de pågående och framtida förhandlingarna om ytterligare avtal innebär att statistiken i fråga behöver göras tillgänglig som underlag för förhandlingarna
pl Wykonanie i kontrola Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS) oraz Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPs), a także obecne i przyszłe negocjacje na temat dalszych porozumień wymagają udostępnienia odpowiednich informacji statystycznych jako narzędzia pomocniczego w negocjacjach
sv Mål C-‧/‧: Domstolens dom (första avdelningen) av den ‧ juli ‧ (begäran om förhandsavgörande från Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland)) – Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG (GAT) mot Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (LuK) (Brysselkonventionen – Artikel ‧.‧ – Tvister avseende registrering eller giltighet av patent – Exklusiv behörighet för domstolen på platsen för deposition eller registrering – Negativ fastställelsetalan avseende intrång – Fråga om patentets giltighet som aktualiserats indirekt under förfarandet
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf- Niemcy)- Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG (GAT) przeciwko Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (LuK) (Konwencja brukselska- Artykuł ‧ pkt ‧- Spory dotyczące rejestracji lub ważności patentów- Wyłączna jurysdykcja sądu miejsca złożenia zgłoszenia lub rejestracji- Pozew o stwierdzenie niewystępowania naruszenia- Kwestia ważności patentu podniesiona jako kwestia wpadkowa
sv I denna stund är det egyptiska folket ute på gatorna för att göra sina röster hörda, bara några veckor efter de liknande händelserna i Tunisien.
pl Obecnie naród egipski wyszedł na ulice, aby jego głos był słyszalny , zaledwie kilka tygodni po analogicznych wydarzeniach w Tunezji.
sv Var vänliga att borda vid gate ‧ nu
pl Pasażerów prosimy o natychmiastowe zgłoszenie się przy bramce nr
sv Eftersom GATS inte hänvisar i strikt mening till tjänster av allmänt intresse, förutom i termförklaringen i artikel ‧ c ii), öppnas ett stort utrymme för osäkerhet när det gäller att fastställa en gemensam definition och ett lämpligt internationellt ramverk för att reglera tjänster av allmänt intresse inom WTO, vilket skulle kunna leda till ett ifrågasättande av vissa bestämmelser i gemenskapsrätten
pl Mając na względzie, iż GATS nie odnosi się bezpośrednio do usług użyteczności publicznej, z wyjątkiem art. ‧ lit. c) ii, pozostawia on duży margines niepewności co do określenia uzgodnionego pojęcia oraz międzynarodowych ram prawnych, regulujących funkcjonowanie usług użyteczności publicznej wewnątrz WTO, przez co niektóre postanowienia prawa wspólnotowego mogą zostać podważone
sv Europaparlamentet erinrar kommissionen och medlemsstaterna om den ståndpunkt de hittills intagit i de internationella handelsförhandlingarna om audiovisuella tjänster och uppmanar dem att i samband med WTO- och GATS-förhandlingarna inte heller i fortsättningen lägga fram något förslag om avreglering av audiovisuella tjänster eller någon begäran om att dessa ska undantas från bestämmelsen om mest gynnade nation
pl przypomina Komisji i państwom członkowskim o przyjętym przez nie dotychczasowym stanowisku w ramach międzynarodowych negocjacji handlowych w sprawie usług audiowizualnych, oraz wzywa je, aby w ramach negocjacji w ramach WTO i GATS nie składały żadnych ofert liberalizacji usług audiowizualnych ani żądań o wyłączenie tych usług ze stosowania klauzuli największego uprzywilejowania
sv Just nu står vi inför en associering men alla som promenerar genom Kievs gator kan se att det är en europeisk huvudstad.
pl W chwili obecnej jesteśmy na etapie nawiązywania relacji, jednak każdy, kto chodzi ulicami Kijowa, widzi, że to stolica europejska.
sv Drifttillståndet för Sky Gate International Aviations utfärdades av Kirgizistan, men det finns uppgifter om att flygbolaget inte har sitt huvudsäte där, såsom uppgetts av Kirgizistans civila luftfartsmyndigheter, vilket är i strid med bilaga ‧ till Chicagokonventionen
pl Certyfikat przewoźnika lotniczego Sky Gate International Aviation został wydany przez Republikę Kirgiską, natomiast istnieją dowody wskazujące na fakt, że głównym miejscem prowadzenia działalności tych linii lotniczych nie jest Kirgistan, jak wskazał urząd lotnictwa cywilnego Kirgistanu, co przeczy wymaganiom załącznika nr ‧ do konwencji chicagowskiej
sv Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare Abraxis BioScience Limited West Forest Gate Wellington Road Wokingham Berkshire RG‧AQ Storbritannien
pl Podmiot odpowiedzialny Abraxis BioScience Limited West Forest Gate Wellington Road Wokingham Berkshire RG‧AQ Wielka Brytania
sv Vi kan inte vänta tills livsmedels- och energibristen i världen slår tillbaka på oss och sedan bli förvånade över att människor ger sig ut på gatorna.
pl Nie możemy czekać, aż staniemy twarzą w twarz ze skutkami braków żywności i energii na świecie i będziemy zaskoczeni, że ludzie wychodzą na ulice.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 708 zdań frazy gata.Znalezione w 0,423 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.