Tłumaczenia na język polski:

  • celuloliza   

Przykładowe zdania z "rozklad celulózy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Vďaka využívaniu odpadov a komplexných a nákladovo náročných biochemických procesov na podporu prirodzených procesov rozkladu celulózy sú palivá novej generácie energeticky účinné a ekologicky vhodnéPaliwa nowej generacji charakteryzują się wysoką wydajnością energetyczną i niskimi kosztami dla środowiska dzięki wykorzystaniu odpadów i zastosowaniu biochemii w celu ułatwienia naturalnych procesów rozkładu celulozy, które są skomplikowane i kosztowne
Vzhľadom na technologický vývoj je potrebné povoliť nový druh fólie z regenerovanej celulózy s vrstvou pozostávajúcou z plastu, ktorý je kompostovateľný a schopný rozkladuze względu na rozwój technologiczny konieczne jest zatwierdzenie nowego typu folii z regenerowanej celulozy z powłokami składającymi się z tworzyw sztucznych, który nadaje się na kompost i jest biodegradowalny
Látky pridávané k inzulínu môžu zapríčiňovať jeho rozklad, napr. ak sa pridajú lieky, ktoré obsahujú tiol alebo siričitanyLeki dodawane do insuliny mogą powodować jej degradację, np. jeśli preparat zawiera związki tiolowe lub siarczyny
Rozklad môže byť uskutočnený ako rozklad suchou cestou, mokrou cestou v otvorenom systéme a v uzavretom systéme (autoklávMożna wziąć pod uwagę rozkład w wyniku suchego spopielenia, mokrego rozpuszczania w układzie otwartym i rozkład w bombie
Množstvo kontrolovaných látok skupiny ‧ (hydrochlórofluorokarbóny) podľa nariadenia (ES) č. ‧/‧, ktoré sa môže v roku ‧ prepustiť do voľného obehu v Spoločenstve zo zdrojov mimo Spoločenstva, má potenciál rozkladu ozónu (ODP) ‧,‧ kilogramovIlość substancji kontrolowanych z grupy ‧ (wodorochlorofluorowęglowodory) podlegających rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧, które można dopuścić do swobodnego obrotu we Wspólnocie w ‧ r. ze źródeł spoza terytorium Wspólnoty, wynosi ‧,‧ kilograma ODP
V centre politiky Európskej únie a jej jednotlivých vlád je notoricky známa flexiistota, pod ktorou treba rozumieť úplný rozklad pracovných vzťahov.W centrum polityki UE i rządu jest notorycznie powtarzane stwierdzenie "elastyczne bezpieczeństwo”, które wyjaśnia całkowite rozwiązanie stosunków pracy.
Ostatné vhodné fyzikálno-chemické, technologické alebo biologické vlastnosti, ako napr. schopnosť získať homogénnu zmes v premixoch a v krmivách, schopnosť tvorby prachu a pri mikroorganizmoch a/alebo enzýmových prípravkoch vyhodnotenie odolnosti voči rozkladu alebo strate biologickej aktivity v tráviacej sústave alebo v systéme simulujúcom trávenie in vitroInne stosowne własności fizykochemiczne, technologiczne oraz biologiczne, takie jak możliwość otrzymania jednorodnej mieszanki w przypadku premiksów i pasz, właściwości dotyczące pylenia, a dla mikroorganizmów i/lub preparatów enzymatycznych-ocena oporności na utratę aktywności biologicznej w układzie pokarmowym lub przez systemy symulacji in vitro
Fotochemický rozkladDegradacja fotochemiczna
Test sa vždy vykoná pre príslušné metabolity a výsledky rozkladu a reakcií, ktoré kedykoľvek počas merania dosiahnú množstvo vyššie ako ‧ % množstva pridanej účinnej látky, pokiaľ nie sú z testov vykonaných v súlade s bodom ‧.‧ dostupné dostatočné informácie o ich rozkladeBadanie należy wykonać zawsze dla istotnych metabolitów, produktów degradacji i reakcji, których ilość w dowolnym okresie trwania badania przekracza ‧ % ilości dodanej substancji czynnej, chyba że dostępne są wystarczające dane o ich degradacji na podstawie wyników badań przeprowadzonych zgodnie z ppkt
Ak má byť konečný produkt rozkladu po zriedení priamo analyzovaný plamennou AAS alebo AAS pomocou grafitovej pece, nemala by prítomnosť organických rezíduí nízkomolekulárných organických molekúl prekážať pri meraníJeżeli końcowy roztwór, po rozcieńczeniu, ma być natychmiast poddany analizie w płomieniu AAS lub w tyglu grafitowym obecność pozostałości organicznych cząsteczek o-małej masie cząsteczkowej może nie wpływać na pomiar
keďže terorizmus nie je nikdy ospravedlniteľný, v boji proti terorizmu je potrebné vytvoriť komplexné stratégie, ktoré môžu pomôcť určiť príčiny krajnej chudoby, neistoty, štátneho rozkladu a nárastu fundamentalizmu a tým môžu prispieť k vytváraniu teroristických aktivítzważywszy, że nie ma usprawiedliwienia dla jakiejkolwiek formy terroryzmu, zwalczanie go wymaga stworzenia wszechstronnych strategii, mogących pomóc w zajęciu się przyczynami skrajnego ubóstwa, braku bezpieczeństwa, rozkładu państw i wzrostu fundamentalizmu, które mogą przyczyniać się do powstawania działalności terrorystycznej
Sú preto potrebné zmeny politík s cieľom zmeniť orientáciu nášho hospodárskeho modelu, zastaviť rozklad našej výrobnej štruktúry a zabrániť akémukoľvek nárastu nepriaznivých sociálnych a klimatických účinkov, ktoré sa teraz objavujú.Dlatego konieczne są zmiany polityki, aby zreorientować nasz model gospodarczy, zatrzymać dezintegrację naszej struktury produkcji i zapobiec rozprzestrzenianiu się niekorzystnych skutków społecznych i klimatycznych, jakie obecnie obserwujemy.
Ukázalo sa, že bolo potrebné nahradiť predchádzajúcu charakteristiku stredných, maximálnych a minimálnych hodnôt soli (NaCl) a vody a rozkladu bielkovín pomocou preformulovanej charakteristiky hodnôt, ktoré sú organickejšie a predovšetkým viac zodpovedajú technologickým postupom, ktoré boli zavedené v uplynulých desaťročiachNiezbędne okazało się przeformułowanie poprzednio podanych średnich, maksymalnych i minimalnych wartości NaCl, wilgotności i proteolizy i zastąpienie ich opisem wartości bardziej spójnym, a przede wszystkim lepiej odpowiadającym technologii wytwarzania, jaka utrwaliła się w ciągu ostatnich dziesięcioleci
ak pri testovaní jednou z metód OECD ‧ A, OECD ‧ E, ISO ‧, OECD ‧ A, ISO ‧,OECD ‧ B alebo ISO ‧ preukáže percentuálny rozklad najmenej ‧ % počas ‧ dníjeżeli podczas badania jedną z następujących metod: OECD ‧ A, OECD ‧ E, ISO ‧, OECD ‧ A, ISO ‧, OECD ‧ B lub ISO ‧ wykazuje procentową degradację rzędu co najmniej ‧ % w ciągu ‧ dni
vrátane jeho mikroflóry,-úplný rozklad na živiny alebo na neškodné látky v cieľových druhoch zvieratcałkowita degradacja i rozkład na składniki odżywcze lub substancje nieszkodliwe u gatunku docelowego
horopis danej oblasti a blízkosť Stredozemného mora majú čiastočne za následok vysoký počet hodín slnečného svitu v tejto oblasti, ktorý je nevyhnutný na to, aby v šupke dochádzalo k vyššiemu rozkladu chlorofylu a rodili sa tak hrušky žltšej alebo svetlejšej farby ako u hrušiek rovnakých odrôd, ktoré sa pestujú v iných oblastiachukształtowanie terenu w regionie i bliskość wybrzeża Morza Śródziemnego przyczyniają się do zwiększenia w wyznaczonym obszarze liczby godzin nasłonecznienia niezbędnego do wzmożonej degradacji chlorofilu w skórce owocu, co przekłada się na bardziej żółtawe zabarwienie lub jaśniejszy zielony odcień w porównaniu z tymi samymi odmianami uprawianymi w innych regionach
Pri celkovom pohľade na európske ciele by sa nemalo zabúdať na skutočnosť, že najmä nové členské štáty nemôžu v takomto krátkom čase dosiahnuť stanovené ciele bez toho, aby riskovali rozklad celých odvetví hospodárskej činnosti, ako aj sociálnu pohromu.Fakt, że zwłaszcza nowe państwa członkowskie nie są w stanie osiągnąć wszystkich celów w perspektywie krótkoterminowej bez ryzyka dezintegracji całych gałęzi gospodarki i niepokojów społecznych, nie powinien być pomijany przy kompleksowej analizie europejskich celów.
Enzýmy pre špecifické chemické alebo biochemické reakcie alebo iné biologické zlúčeniny, ktoré viažu a urýchľujú rozklad BCH látokPrace doświadczalne lub teoretyczne prowadzone głównie w celu uzyskania nowej wiedzy o podstawach danego zjawiska lub jego obserwowalnych efektach, nienakierowane bezpośrednio na konkretne cele lub zadania praktyczne
Zdá sa, že táto správa bola napísaná osobitne pre Taliansko, kde je teraz vysielateľ RAI v pokročilom štádiu rozkladu, pretože ho celkom ovládla stranícka politika, čo je na ujmu verejnoprávneho vysielania, a teda celej krajiny.To sprawozdanie zostało, jak się zdaje, napisane specjalnie dla Włoch, gdzie stacja telewizyjna RAI jest obecnie w zaawansowanym stadium rozpadu, ponieważ została całkowicie przejęta przez partie polityczne, ze szkodą dla kultury i działalności informacyjnej nadawców publicznych, a więc dla całego kraju.
Rozklad vriacou zriedenou kyselinou chlorovodíkovouRozpuszczanie we wrzącym rozcieńczonym kwasie solnym
rozklad v pôde a vo vodných/sedimentačných systémoch (OECD ‧, resp. ‧) arozpad w glebie i układach wodnych/osadowych (odpowiednio OECD ‧ i ‧); oraz
ktoré v prípadoch, že sa na základe ostatných informácií predpokladá, že rozklad alebo mobilita sú závislé od pH (napr. hodnota rozpustnosti a hydrolýzy-odseky ‧ a ‧), tieto druhy pôdy budú pokrývať nasledujúce pH škályjeśli na podstawie innych informacji, przewiduje się degradację i mobilność w zależności od pH (np. tempo rozpuszczania i hydrolizy-ust. ‧ i ‧) obejmują one następujące zakresy pH
Testovaná látka podlieha reakcii v skúmanom teplotnom rozmedzí (napríklad rozkladu alebo polymerizáciiSubstancja ulega reakcji chemicznej w badanym zakresie temperatur (na przykład rozkładowi, polimeryzacji
Účinok na rozklad organických látok sa musí skúmať a uvádzať, keď hodnoty DT‧f určené v poľných štúdiách rozptylu (bod ‧) súNależy zbadać i podać wpływ na rozkład materii organicznej, jeśli wartości DT‧f ustalone w polowych badaniach nad rozpraszaniem (ppkt ‧) są większe niż ‧ dni
Dráha alebo dráhy rozkladu sa musia opísať vždy, okrem prípadov, v ktorých povaha a spôsob použitia prípravkov obsahujúcich účinnú látku vylučuje znečistenie pôdy ako napr. použitie prípravku na skladované výrobky alebo ošetrenie rán stromovDroga lub drogi degradacji należy zawsze podać z wyjątkiem przypadków, gdy charakter i sposób stosowania preparatów zawierających substancję czynną uniemożliwia skażenie gleby, jak ma to miejsce w przypadku zastosowań na produkty składowane lub leczenia ran drzew
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1011 zdań frazy rozklad celulózy.Znalezione w 1,689 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.