Tłumaczenia na język polski:

  • celuloliza   

Przykładowe zdania z "rozklad celulózy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Vzhľadom na technologický vývoj je potrebné povoliť nový druh fólie z regenerovanej celulózy s vrstvou pozostávajúcou z plastu, ktorý je kompostovateľný a schopný rozkladuze względu na rozwój technologiczny konieczne jest zatwierdzenie nowego typu folii z regenerowanej celulozy z powłokami składającymi się z tworzyw sztucznych, który nadaje się na kompost i jest biodegradowalny
Vďaka využívaniu odpadov a komplexných a nákladovo náročných biochemických procesov na podporu prirodzených procesov rozkladu celulózy sú palivá novej generácie energeticky účinné a ekologicky vhodnéPaliwa nowej generacji charakteryzują się wysoką wydajnością energetyczną i niskimi kosztami dla środowiska dzięki wykorzystaniu odpadów i zastosowaniu biochemii w celu ułatwienia naturalnych procesów rozkładu celulozy, które są skomplikowane i kosztowne
Procesy rozkladu často zahŕňajú potenciálne nebezpečnú manipuláciu, preto musí každá metóda obsahovať odsek o bezpečnostiProcedury rozkładu często zawierają potencjalnie niebezpieczne operacje, dlatego każda metoda musi zawierać punkt dotyczący bezpieczeństwa
ak sa preukázalo, že látka v ňom obsiahnutá nie je nebezpečná pre materiál, z ktorého je tlakové zariadenie zhotovené, a nijaké iné vnútorné mechanizmy rozkladu sa nedajú logicky predvídaťw przypadku gdy wykazano, że substancja znajdująca się wewnątrz nie jest szkodliwa dla materiału, z którego zbudowane jest urządzenie ciśnieniowe i brak jest innych racjonalnie przewidywalnych mechanizmów niszczenia wnętrza
Výskumy rozkladu v pôde by mali poskytnúť čo možno najlepšie odhady času potrebného na rozklad ‧ % a ‧ % (DT‧lab a DT‧lab) účinnej látky a príslušných metabolitov, výsledkov rozkladu a reakcií v laboratórnych podmienkachBadania degradacji w glebie powinny dostarczyć możliwie najlepszej oceny czasu potrzebnego do degradacji ‧ % i ‧ % (DT‧lab i DT‧lab) substancji czynnej oraz istotnych metabolitów, produktów degradacji i reakcji w warunkach laboratoryjnych
keďže veľké množstvo týchto pesticídov alebo produktov ich metabolizmu alebo rozkladu môže mať škodlivé účinky na konzumentov rastlinných produktovduża liczba pestycydów i ich metabolitów oraz produktów rozpadu może mieć szkodliwe skutki dla konsumentów produktów roślinnych
Množstvo kontrolovaných látok skupiny ‧ (tetrachlórmetán) podľa nariadenia (ES) č. ‧/‧, ktoré sa môže v roku ‧ prepustiť do voľného obehu v Spoločenstve zo zdrojov mimo Spoločenstva, má potenciál rozkladu ozónu (ODP) ‧ kilogramov ozónuIlość substancji kontrolowanych z grupy ‧ (tetrachlorek węgla) podlegających rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧, które można dopuścić do swobodnego obrotu we Wspólnocie w ‧ r. ze źródeł spoza terytorium Wspólnoty, wynosi ‧ kilogramów ODP
Suroviny a prídavné látky skladované v závodoch sa musia udržiavať v primeraných podmienkach, ktoré bránia rozkladu a chránia pred kontamináciouSurowce i składniki magazynowane będą przechowywane w odpowiednich warunkach, ustalonych tak, aby zapobiegać ich zepsuciu i chronić je przed zanieczyszczeniem
Akákoľvek zložka okrem čistej účinnej látky a/alebo čistej varianty, ktorá sa nachádza v technickom materiáli (vrátane zložiek pochádzajúcich z výrobného procesu alebo z rozkladu počas skladovaniaKażdy składnik inny niż czysta substancja czynna i/lub jej odmiana, obecny w materiale technicznym (w tym pochodzący z procesu produkcji lub z rozkładu, który nastąpił podczas przechowywania
Toto poradie sa musí prísne dodržiavať, aby sa zabránilo rozkladu pepsínuNależy ściśle przestrzegać wskazanego porządku postępowania, aby uniknąć rozkładu pepsyny
Členské štáty zakážu uvádzať na trh a používať detergenty, ktoré obsahujú povrchovo aktívne látky s priemernou mierou biologického rozkladu nižšou ako ‧ % v každej z nasledujúcich kategórií: aniónové, katiónové, neiónové a amfolytickéPaństwa Członkowskie zabraniają wprowadzania na rynek i używania detergentów, w przypadku gdy średni poziom podatności na biodegradację środków powierzchniowo czynnych jest mniejszy niż ‧ % dla każdej z następujących kategorii: anionowe, kationowe, niejonowe i amfolityczne
Testy by mali poskytnúť dostatočné údaje na vyhodnotenie možnosti akumulácie rezíduí účinnej látky a príslušných metabolitoch a výsledkov rozkladu a reakciíBadania powinny dostarczyć wystarczających danych do oceny możliwości akumulacji pozostałości substancji czynnej i istotnych metabolitów, produktów degradacji i reakcji
Táto správa môže podľa potreby zahŕňať aj odporúčania opatrení, ktoré sa na vnútroštátnej úrovni majú prijať na dosiahnutie vysokého štandardu služby vo verejnom záujme alebo opatrení na zabránenie rozkladu trhuW stosownych przypadkach sprawozdanie może zawierać zalecenia dotyczące środków, jakie należy przyjąć na poziomie krajowym w celu osiągnięcia wysokich standardów usług publicznych lub środków mających na celu zapobieganie zamknięciu rynku
Ak sa pozoruje premena (zmena skupenstva, rozklad), treba uviesť nasledujúce informácieJeżeli obserwowane jest przejście (zmiana stanu skupienia, rozkład), należy odnotować następujące informacje
Okrem toho, posúdenie rizika spotrebiteľa sa nemohlo ukončiť z dôvodu nedostatku údajov o spomenutých produktoch rozkladuPonadto nie do końca udało się ocenić zagrożenia dla konsumentów, ze względu na brak danych w odniesieniu do wyżej wymienionych produktów rozpadu
Vo svetle rozkladu srbského štátu je reakcia Európskej únie a niektorých členských štátov doslova šokujúca.W obliczu rozbioru państwa serbskiego oburzająca jest reakcja Unii Europejskiej i części państw członkowskich.
Vildagliptín Vildagliptín pôsobí prevažne inhibíciou DPP-‧, enzýmu, ktorý je zodpovedný za rozklad inkretínových hormónov GLP-‧ (glukagónu podobný peptid ‧) a GIP (glukózodependentný inzulínotropný polypeptidWildagliptyna Wildagliptyna działa głównie poprzez hamowanie aktywności DPP-‧, enzymu odpowiedzialnego za rozpad inkretyn GLP-‧ (glukagonopodobnego peptydu-‧) i GIP (żołądkowego peptydu hamującego
"Komplexná dohoda o voľnom obchode", ktorú požaduje, prispeje k rozkladu našich hospodárstiev a sociálnych systémov, ktoré sú nútené konkurovať krajinám zapájajúcim sa do sociálneho dampingu."Kompleksowa umowa o wolnym handlu”, do zawarcia której wzywa się w tym projekcie przyczyni się do zniszczenia naszych gospodarek i systemów społecznych, zmuszonych konkurować z państwami zaangażowanymi w dumping socjalny.
Postupy rozkladu alebo dekontaminácie prípravkov na ochranu rastlín a ich obalovMetody niszczenia lub odkażania środka ochrony roślin i jego opakowania
Niektoré látky, ktoré môžu podliehať spontánnej polymerizácii alebo rozkladu, sa obvykle uvádzajú na trh v stabilizovanej formeNiektóre substancje, które są skłonne do samorzutnej polimeryzacji lub rozkładu, są generalnie wprowadzane do obrotu w stabilizowanej postaci
predpoveď rozmiestnenia, osudu a správania sa účinnej látky v životnom prostredí a jej príslušných metabolitov a výsledkov rozkladu a reakcií ako i časový priebeh s nimi spojenýprzewidzenia rozmieszczenia, losów i zachowania się substancji czynnej i istotnych metabolitów, produktów degradacji i reakcji w środowisku, jak również czasu niezbędnego do tych przemian
Počas zvetrávania sa nesmú objaviť žiadne bubliny alebo iné viditeľné známky rozkladu, zmeny farby, mliečny zákal alebo trhlinypodczas badania nie występują bąbelki ani inne wyraźne oznaki rozkładu, odbarwienia, zmętnienia ani spękania
spoločných prekurzoroch a/alebo pravdepodobnosti spoločných produktov rozkladu prostredníctvom fyzikálnych alebo biologických procesov, ktorých výsledkom sú štruktúrne podobné chemické látky, alebowystępowaniu wspólnych prekursorów lub prawdopodobieństwie istnienia wspólnych produktów rozpadu na skutek procesów fizycznych i biologicznych, których wynikiem jest powstanie podobnych strukturalnie związków; lub
Jedna látka alebo viaceré látky prítomné v alebo na rastlinách alebo v rastlinných produktoch, v jedlých živočíšnych produktoch, pitnej vode alebo inde v životnom prostredí a vznikajúce v dôsledku používania prípravku na ochranu rastlín vrátane ich metabolitov a produktov vznikajúcich pri ich rozklade alebo reakciiJedna lub więcej substancji obecnych w lub na roślinach albo produktach pochodzenia roślinnego, jadalnych produktach pochodzenia zwierzęcego, wodzie pitnej lub gdzie indziej w środowisku, w wyniku stosowania środka ochrony roślin, w tym również metabolity i produkty rozpadu lub reakcji takich substancji
vypočítané tlaky nesmú byť nižšie ako maximálne prípustné tlaky a je nutné prihliadať na statickú výšku a na dynamický tlak tekutiny, ako aj na rozklad nestálych tekutínciśnienia obliczane nie mogą być niższe niż najwyższe ciśnienia dopuszczalne i muszą uwzględniać ciśnienia wysokości statycznej oraz ciśnienia kinetyczne płynu, a także rozkład płynów niestabilnych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1011 zdań frazy rozklad celulózy.Znalezione w 1,269 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.