Tłumaczenia na język polski:

  • celuloliza   
  • trawienie celulozy   

Przykładowe zdania z "rozklad celulózy", pamięć tłumaczeniowa

add example
sk Vzhľadom na technologický vývoj je potrebné povoliť nový druh fólie z regenerovanej celulózy s vrstvou pozostávajúcou z plastu, ktorý je kompostovateľný a schopný rozkladu
pl ze względu na rozwój technologiczny konieczne jest zatwierdzenie nowego typu folii z regenerowanej celulozy z powłokami składającymi się z tworzyw sztucznych, który nadaje się na kompost i jest biodegradowalny
sk Vďaka využívaniu odpadov a komplexných a nákladovo náročných biochemických procesov na podporu prirodzených procesov rozkladu celulózy sú palivá novej generácie energeticky účinné a ekologicky vhodné
pl Paliwa nowej generacji charakteryzują się wysoką wydajnością energetyczną i niskimi kosztami dla środowiska dzięki wykorzystaniu odpadów i zastosowaniu biochemii w celu ułatwienia naturalnych procesów rozkładu celulozy, które są skomplikowane i kosztowne
sk Uveďte nebezpečné materiály, ktoré vznikajú v nebezpečných množstvách počas rozkladu
pl Należy wymienić niebezpieczne substancje wytwarzane w niebezpiecznych ilościach podczas rozkładu
sk Ak sa neživotaschopné rezíduá alebo ich produkty rozkladu považujú za toxikologicky významné pre ľudí a/alebo zvieratá a ak sa vystavenie nepovažuje za zanedbateľné, mali by sa určiť skutočné úrovne v/na jedlých častiach ošetrených plodín, berúc do úvahy
pl metody analityczne dotyczące pozostałości nieżywotnych
sk Test by mal poskytnúť dostatočné údaje na vyhodnotenie mobility a presakovacieho potenciálu účinnej látky a prípadne príslušných metabolitov a výsledkov rozkladu a reakcií
pl Badanie powinno dostarczyć wystarczających danych do oceny możliwości mobilności i wymywania substancji czynnej i w miarę możliwości istotnych metabolitów i produktów degradacji i reakcji
sk Ak Európska komisia, Európska centrálna banka a Európska rada nebudú konať teraz, hrozí rozklad eurozóny.
pl Jeśli Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny oraz Rada Europejska nie podejmą działań, obecnie zagraża nam rozpad strefy euro.
sk spoločných prekurzorov a/alebo pravdepodobnosti spoločných produktov rozkladu prostredníctvom fyzikálnych alebo biologických procesov, ktoré pôsobia v chemikáliách s podobnou štruktúrou; alebo
pl wspólnym prekursorom i/lub prawdopodobieństwo otrzymania takich samych produktów rozpadu poprzez procesy fizyczne i biologiczne, dając w efekcie substancje chemiczne o podobnym składzie strukturalnym, lub
sk Elektrostatické vlastnosti, bod topenia, bod varu, teplota rozkladu, hustota, tlak pary, rozpustnosť vo vode a v organických rozpúšťadlách, hmotnostné a absorpčné spektrum a akékoľvek iné príslušné fyzikálne vlastnosti
pl Własności elektrostatyczne; temperatura topnienia; temperatura wrzenia; temperatura, w której dana substancja się rozpada; gęstość; ciśnienie pary; rozpuszczalność w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych; masa i spektrum absorpcji oraz wszelkie inne stosowne własności fizyczne
sk vrátane jeho mikroflóry,-úplný rozklad na živiny alebo na neškodné látky v cieľových druhoch zvierat
pl całkowita degradacja i rozkład na składniki odżywcze lub substancje nieszkodliwe u gatunku docelowego
sk Judikatúra Európskeho súdneho dvora je len provizórnym opatrením, pretože nemáme smernicu, ktorá by upravovala premiestňovanie sídiel spoločností. Európska súkromná spoločnosť by však mohla v tejto zamýšľanej forme spomínaný rozklad ešte posilniť a ponechať ho navždy v práve Spoločenstva.
pl Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości jest jedynie środkiem tymczasowym, ponieważ nie mamy dyrektywy dotyczącej przenoszenia siedziby spółki; ale w obecnie przewidzianej formie europejska spółka prywatna zasadniczo przyczyni się do tej dezintegracji, która zostanie zapisana w prawie wspólnotowym raz na zawsze.
sk Cínové stabilizátory sa používajú na zabránenie rozkladu spôsobeného teplom počas spracovania PVC na konečné výrobky
pl Stabilizatory na bazie cyny wykorzystywane są w celu uniknięcia rozkładu wywołanego przez wysokie temperatury w trakcie przetwarzania polichlorku winylu w produkty końcowe
sk Hoci dostupné výsledky uvádzajú rýchly rozklad látky vo vzduchu, výbor navrhol, aby sa zopakovali merania polčasu potom, ako sa vyvinú vhodné postupy na posúdenie rizika, ktoré pre životné prostredie spôsobuje atmosférický prenos prípravkov na ochranu rastlín
pl Jakkolwiek dostępne wyniki wskazują na natychmiastowy rozkład substancji w powietrzu, według zalecenia Komitetu pomiary dokonywane w półokresie reakcji należy powtórzyć po opracowaniu odpowiednich metod oceny zagrożenia dla środowiska w zakresie przenoszenia w atmosferze środków ochrony roślin
sk Výskum dráh rozkladu musí obsiahnuť všetky možné kroky na určenie povahy a množstva neextrahovateľných rezíduí vytvorených po období ‧ dní, keď prekročia ‧ % aplikovanej dávky účinnej látky
pl Badania nad drogami degradacji muszą obejmować wszystkie możliwe kroki umożliwiające scharakteryzowanie i ocenę ilościową pozostałości nieekstrahowalnych po ‧ dniach, gdy przekraczają one ‧ % zastosowanej dawki substancji czynnej
sk Výskumy rozkladu v pôde by mali poskytnúť čo možno najlepšie odhady času potrebného na rozklad ‧ % a ‧ % (DT‧lab a DT‧lab) účinnej látky a príslušných metabolitov, výsledkov rozkladu a reakcií v laboratórnych podmienkach
pl Badania degradacji w glebie powinny dostarczyć możliwie najlepszej oceny czasu potrzebnego do degradacji ‧ % i ‧ % (DT‧lab i DT‧lab) substancji czynnej oraz istotnych metabolitów, produktów degradacji i reakcji w warunkach laboratoryjnych
sk fyzikálno-chemické údaje o látke a údaje o jej správaní sa a rozklade v životnom prostredí
pl fizykochemiczne dane substancji, jej rozmieszczenie i zachowanie w środowisku
sk ďalšej transformácie v prevádzke na výrobu bioplynu a likvidácie zvyškov rozkladu, ako sa uvádza v písmenách a) alebo b
pl dalsze przetwarzanie w wytwórni biogazu i usuwanie pozostałości fermentacyjnych zgodnie z lit. a) lub b
sk testovaná látka podlieha chemickej reakcii v skúmanom teplotnom rozmedzí (napr. rozklad alebo polymerizácia
pl substancja ulega reakcji chemicznej w badanym zakresie temperatury (np. rozkładowi, polimeryzacji
sk Má sa používať len roztok bez častíc a bez viditeľných znakov rozkladu
pl Stosować wyłącznie roztwór niezawierający cząstek upostaciowanych ani widocznych oznak rozkładu
sk Miera rozkladu v pôde
pl Szybkość degradacji w glebie
sk Emisie tak z rozkladu uhličitanov v kalcinačnom procese, ako aj z mokrého čistenia plynov, sú súčasťou emisií zariadenia
pl Emisje pochodzące z rozpadu węglanów w procesie kalcynacji i z przemywania stanowią część emisji pochodzącej z instalacji
sk Ak nemožno stanoviť bod topenia a/alebo bod varu kvôli rozkladu alebo sublimácii, musí byť uvedená teplota, pri ktorej dochádza k rozkladu alebo sublimácii
pl Gdy temperatura topnienia i/lub wrzenia nie może być ustalona z powodu rozkładu lub sublimacji, należy podać temperaturę, w której następuje rozkład lub sublimacja
sk Emisie tak z rozkladu uhličitanov pri tavení, ako aj z mokrého čistenia plynov, sú súčasťou emisií zariadenia
pl Emisje pochodzące z rozpadu węglanów w procesie topienia i przemywania stanowią część emisji pochodzącej z instalacji
sk Škrob a produkty jeho rozkladu prítomné vo vzorkách sa enzymaticky premenia na glukózu v dvoch krokoch
pl Obecne w próbkach skrobia i produkty jej degradacji zostają w dwóch etapach enzymatycznie przekształcone w glukozę
sk Medzi hospodárskymi a prírodnými lesmi jestvuje z hľadiska viazania uhlíka dôležitý rozdiel: vo svojom konečnom stave sú prírodné lesy z hľadiska ochrany klímy čistými úložiskami uhlíka, v ktorých je viazanie uhlíka (prírastom biomasy) v rovnováhe s jeho uvoľňovaním (rozkladom biomasy), kým v hospodárskych lesoch sa odberom dreva znova a znova vytvára ďalší potenciál na viazanie uhlíka. EHSV by však chcel dať jasne najavo, že tým nechce konštatovať, že by preto hospodárske lesy považoval za hodnotnejšie než prírodné lesy
pl Z punktu widzenia wiązania dwutlenku węgla między lasami gospodarczymi a naturalnymi istnieje istotna różnica: lasy naturalne w swoim stanie docelowym są z perspektywy ochrony klimatu po prostu magazynami węgla, w których wiązanie (poprzez przyrost biomasy) i uwalnianie dwutlenku węgla (poprzez rozkładanie się biomasy) są w równowadze, podczas gdy w lasach gospodarczych dzięki wyrębowi drzew powstają wciąż nowe i dodatkowe możliwości wiązania dwutlenku węgla. EKES chciałby z całą mocą podkreślić, że nie jest jego intencją przyznanie w związku z tym większej wartości lasom gospodarczym niż lasom naturalnym
sk Ukázalo sa, že bolo potrebné nahradiť predchádzajúcu charakteristiku stredných, maximálnych a minimálnych hodnôt soli (NaCl) a vody a rozkladu bielkovín pomocou preformulovanej charakteristiky hodnôt, ktoré sú organickejšie a predovšetkým viac zodpovedajú technologickým postupom, ktoré boli zavedené v uplynulých desaťročiach
pl Niezbędne okazało się przeformułowanie poprzednio podanych średnich, maksymalnych i minimalnych wartości NaCl, wilgotności i proteolizy i zastąpienie ich opisem wartości bardziej spójnym, a przede wszystkim lepiej odpowiadającym technologii wytwarzania, jaka utrwaliła się w ciągu ostatnich dziesięcioleci
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1011 zdań frazy rozklad celulózy.Znalezione w 0,894 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.