Tłumaczenia na język polski:

  • żelbet   
    (Noun  )
  • żelazobeton   
    (Noun  )
  • żelbeton   
    (Noun  )

Przykładowe zdania z "betão armado", pamięć tłumaczeniowa

add example
pt relativa à retirada da referência da norma EN ‧:‧ Aços para armaduras de betão armado- Aços soldáveis para betão armado- Generalidades nos termos da Directiva ‧/‧/CEE do Conselho
pl dotycząca wycofania odniesienia do normy EN ‧:‧ Stal do zbrojenia betonu – Spajalna stal zbrojeniowa – Postanowienia ogólne zgodnie z dyrektywą Rady ‧/‧/EWG
pt Por detrás do bloco de betão armado, devem ser compactadas pelo menos ‧ toneladas de terra
pl Za blokiem zbrojonego betonu należy skompresować co najmniej ‧ ton ziemi
pt A estrutura da cobertura do pavilhão principal é formada por ‧ cúpulas de betão apoiadas em colunas de betão armado
pl Konstrukcja dachowa hali głównej składa się z ‧ betonowych sklepień kolebkowych wspartych na żelbetowych kolumnach
pt A título principal, anular a decisão da Comissão no processo COMP/‧.‧- Varão para betão armado, readopção- C ‧ final, conforme alterada pela Decisão C ‧ final
pl tytułem żądania głównego, stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C ‧ wersja ostateczna, w wersji zmienionej decyzją Komisji C ‧ wersja ostateczna, wydanej w sprawie COMP/‧.‧- Pręty zbrojeniowe do betonu
pt A norma EN ‧:‧ Aços para armaduras de betão armado- Aços soldáveis para betão armado- Generalidades foi adoptada pelo Comité Europeu de Normalização (CEN) em ‧ de Abril de
pl Norma EN ‧:‧ Stal do zbrojenia betonu – Spajalna stal zbrojeniowa – Postanowienia ogólne została ustanowiona przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) w dniu ‧ kwietnia ‧ r
pt A barreira é constituída por um bloco de betão armado que tenha uma largura mínima de ‧ m, uma altura mínima de ‧ m e uma espessura mínima de ‧ m
pl Przeszkodę stanowi blok ze zbrojonego betonu o minimalnej szerokości ‧ m, minimalnej wysokości ‧ m i minimalnej grubości ‧ m
pt A barreira deve ser constituída por um bloco de betão armado com uma largura não inferior a ‧ m, uma altura não inferior a ‧ m e uma espessura não inferior a ‧ m
pl Bariera składa się z bloku zbrojonego betonu o szerokości nie mniejszej niż ‧ m i wysokości nie mniejszej niż ‧ m oraz grubości nie mniejszej niż ‧ m
pt Armaduras de aço para betão armado
pl Wyroby ze stali zbrojeniowej do stosowania w betonie
pt A barreira é constituída por um bloco de betão armado com uma largura mínima de ‧ metros e uma altura mínima de ‧,‧ metros
pl Przeszkodę stanowi blok ze zbrojonego betonu o minimalnej szerokości z przodu ‧ m i minimalnej wysokości ‧,‧ m
pt para utilização no revestimento de bacias de recolha, de compartimentos, bem como de superfícies de betão armado, em situações de manuseamento de certos líquidos susceptíveis de contaminar a água
pl do stosowania jako uszczelnienia zbiorników oraz pomieszczeń, a także do wzmocnionych powierzchni betonowych w przypadku przemieszczania niektórych cieczy zagrażających zanieczyszczeniem wody
pt Quando foi construído, o Großmarkthalle apresentava o maior vão livre em betão armado pré-esforçado do mundo
pl Grossmarkthalle powstała jako największa na świecie bezpodporowa hala żelbetowa
pt A objecção formal italiana tinha por base que a norma EN ‧:‧ não satisfaz os requisitos essenciais de resistência mecânica e estabilidade do anexo I da Directiva ‧/‧/CEE, na medida em que não estabelece uma diferença clara entre a utilização a que se destinam os aços para betão armado, ou seja, o aço para betão armado com um desempenho específico exigido para utilização em áreas sísmicas, que é uma questão de segurança importante das obras regulamentadas em Itália
pl Formalny sprzeciw Włoch został wniesiony na podstawie niespełniania przez normę EN ‧:‧ zasadniczego wymogu nośności i stateczności określonych w załączniku I do dyrektywy ‧/‧/EWG, z uwagi na brak wyraźnego rozróżnienia pomiędzy przeznaczeniem stali zbrojeniowych – a mianowicie stali zbrojeniowej o szczególnej wytrzymałości wymaganej do zastosowań na terenach sejsmicznych, co we Włoszech stanowi istotne i prawnie uregulowane zagadnienie z dziedziny bezpieczeństwa prac
pt A barreira é constituída por um bloco de betão armado com, pelo menos, ‧ m de largura na frente e, pelo menos, ‧,‧ m de altura
pl Przeszkoda składa się z bryły zbrojonego betonu o szerokości z przodu nie mniejszej niż ‧ m i wysokości nie mniejszej niż ‧,‧ m
pt A barreira rígida deve ser constituída por um bloco de betão armado com pelo menos ‧ m de largura na parte frontal e pelo menos ‧ m de altura
pl Sztywna bariera składa się z bloku ze zbrojonego betonu co najmniej ‧ m szerokości z przodu i co najmniej ‧ m wysokości
pt Perante os resultados da análise das objecções levantadas à referência da norma EN ‧:‧ Aços para armaduras de betão armado- Aços soldáveis para betão armado- Generalidades, a referência a esta norma deve ser retirada da lista de normas harmonizadas que consta do Jornal Oficial da União Europeia, daí resultando que a conformidade com as normas nacionais que fazem a sua transposição já não confere a presunção de aptidão para utilização e de conformidade com as disposições pertinentes da Directiva ‧/‧/CEE
pl W świetle wyników badania zastrzeżeń zgłoszonych w stosunku do odniesienia do normy EN ‧:‧ Stal do zbrojenia betonu – Spajalna stal zbrojeniowa – Postanowienia ogólne owo odniesienie do normy EN ‧:‧ powinno zostać usunięte z wykazu zharmonizowanych norm zawartego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a co za tym idzie, zgodność z właściwymi normami krajowymi transponującymi normę zharmonizowaną EN ‧:‧ nie pociąga za sobą domniemania zdatności do użytku ani zgodności z odpowiednimi przepisami dyrektywy ‧/‧/EWG
pt A barreira é constituída por um bloco de betão armado com uma largura não inferior a ‧ m na parte frontal e uma altura não inferior a ‧,‧ m
pl Bariera składa się z bloku ze zbrojonego betonu co najmniej ‧ m szerokości z przodu i co najmniej ‧,‧ m wysokości
pt ALFA Acciai: produtos de aço para betão armado
pl przedsiębiorstwo ALFA Acciai: produkcja stali zbrojeniowej
pt Decisão da Comissão, de ‧ de Dezembro de ‧, relativa à retirada da referência da norma EN ‧:‧ Aços para armaduras de betão armado- Aços soldáveis para betão armado- Generalidades nos termos da Directiva ‧/‧/CEE do Conselho [notificada com o número C ‧]
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotycząca wycofania odniesienia do normy EN ‧:‧ Stal do zbrojenia betonu – Spajalna stal zbrojeniowa – Postanowienia ogólne zgodnie z dyrektywą Rady ‧/‧/EWG (notyfikowana jako dokument nr C
pt DECISÃO DA COMISSÃO de ‧ de Julho de ‧ relativa ao processo de comprovação da conformidade de produtos de construção, nos termos do no ‧ do artigo ‧o da Directiva ‧/CEE do Conselho, no que respeita às armaduras de aço para betão armado e pré-esforçado
pl DECYZJA KOMISJI z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie procedury zaświadczania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie art. ‧ ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/EWG w zakresie stali zbrojeniowej i sprężającej do betonu
pt A barreira deve ser constituída por um bloco de betão armado com uma largura não inferior a ‧ m, uma altura não inferior a ‧,‧ m e uma espessura não inferior a ‧,‧ m
pl Bariera składa się z bloku zbrojonego betonu o szerokości nie mniejszej niż ‧ m, wysokości nie mniejszej niż ‧,‧ m oraz grubości nie mniejszej niż ‧,‧ m
pt Por detrás do bloco de betão armado, devem ser compactadas pelo menos ‧ toneladas de terra
pl Co najmniej ‧ ton ziemi należy zgromadzić za blokiem zbrojonego betonu
pt Sustenta-se igualmente que, ao não considerar a relação de substituibilidade existente entre o varão para betão armado e outros artefactos da indústria siderúrgica, tais como traves e redes, a Comissão definiu erradamente o mercado relevante e negou sem fundamento a dimensão comunitária do mercado geográfico relevante
pl skarżąca twierdzi ponadto, że nie uwzględniając faktu, że pręty zbrojeniowe do betonu i inne towary wytwarzane przez przemysł hutniczy, takie jak dźwigary i kable są wzajemnie zastępowalne, Komisja błędnie zdefiniowała dotknięty rynek i pominęła bez uzasadnienia jego wymiar wspólnotowy
pt A barreira de betão armado e terra pode ser substituída por obstáculos cuja face anterior tenha a mesma superfície, desde que forneçam resultados equivalentes
pl Barierę ze zbrojonego betonu oraz ziemi można zastąpić innymi przeszkodami o podobnej powierzchni przedniej, z zastrzeżeniem zapewnienia równoważnych wyników
pt Trabalhadores em betão armado e similares
pl Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni
pt Anulação da Decisão da Comissão C ‧ final, de ‧ de Setembro de ‧, COMP/‧.‧- Varão para betão armado, readopção da (Decisão), conforme integrada e completada pela Decisão da Comissão C ‧ final de ‧ de Dezembro de ‧ (Integração), na medida em que se declara uma infracção ao artigo ‧.o do Tratado CECA por parte da Alfa Acciai S.p.A e lhe aplica uma coima de ‧,‧ milhões de euros
pl stwierdzenie nieważności decyzji C ‧ wersja ostateczna, z dnia ‧ września ‧ r. (sprawa COMP/‧.‧- Pręty zbrojeniowe do betonu), wydanej wskutek stwierdzenia przez Sąd nieważności pierwotniej decyzji (zwanej dalej decyzją), zmienionej i uzupełnionej decyzją C ‧ wersja ostateczna z dnia ‧ grudnia ‧ r. (zwaną dalej decyzja uzupełniającą), w zakresie w jakim stwierdza ona naruszenie art. ‧ traktatu EWWiS przez Alfa Acciai SpA i nakłada na nią grzywnę w kwocie ‧,‧ miliona EUR
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4669 zdań frazy betão armado.Znalezione w 1,71 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.