Tłumaczenia na język szwedzki:

  • bruttovinst   

Przykładowe zdania z "zysk brutto", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl aby JDG mogła być przestrzegana, system informacyjny przedsiębiorstwa musi być zdolny do wskazania lub wyliczenia dla każdej JDG przynajmniej wartości produkcji, konsumpcji pośredniej, kosztów siły roboczej, zysku przedsiębiorstwa oraz zatrudnienia i środków trwałych brutto
sv För att verksamhetsenheterna skall kunna iakttas behövs ett informationssystem som gör det möjligt att för varje verksamhetsenhet tillhandahålla eller beräkna åtminstone produktionsvärdet, råvaruförbrukningen, personalkostnaderna, verksamhetens överskott och antalet sysselsatta samt de fasta bruttoinvesteringarna
pl Przy obliczaniu poziomu opłat celnych koniecznego do usunięcia skutków wpływu szkodliwego dumpingu, uznano, że wszelkie środki powinny umożliwiać przemysłowi wspólnotowemu pokrycie kosztów produkcji oraz osiągnięcie, ogólnie mówiąc, takiego zysku brutto, który można w sposób rozsądny uzyskać w przemyśle tego rodzaju w normalnych warunkach konkurencji, przy sprzedaży produktu podobnego
sv Vid beräkningen av den tull som är nödvändig för att undanröja verkningarna av den skadevållande dumpningen ansågs det att åtgärderna borde göra det möjligt för gemenskapsindustrin att täcka sina tillverkningskostnader och totalt sett uppnå vinst före skatt på den nivå som en industri av denna typ inom sektorn rimligen skulle kunna uppnå vid försäljning av den likadana produkten i gemenskapen under normala konkurrensförhållanden
pl Dyrektywę Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. dotyczącą podatków pośrednich od gromadzenia kapitału należy interpretować w ten sposób, że nie jest z nią sprzeczne naliczenie obciążającego instytucje prowadzące działalność w zakresie obrotu papierami wartościowymi podatku takiego, jak ten będący przedmiotem postępowania przed sądem krajowym, którego przedmiotem są zyski brutto osiągnięte z działalności związanej z obrotem papierami wartościowymi
sv Rådets direktiv ‧/‧/EEG av den ‧ juli ‧ om indirekta skatter på kapitalanskaffning skall tolkas så, att det inte utgör hinder för att värdepappersinstitut åläggs att erlägga en sådan pålaga som den som är i fråga i målet vid den nationella domstolen och som beräknas på de bruttovinster som genereras i den verksamhet som avser dessa värdepapper
pl Gdyby duzi detaliści dokonali zakupu tej samej paczki świec bezpośrednio od przemysłu wspólnotowego, ich marża zysku brutto pozostałaby na wysokim poziomie, nawet gdyby wzrost cen, o którym mowa w motywie powyżej, doszedł do skutku
sv Om de stora detaljhandlarna skulle köpa samma förpackning med ljus direkt från gemenskapsindustrin, skulle deras bruttomarginal förbli hög även om den prisökning som anges i skäl ‧ skulle förverkligas
pl Dopłata ta będzie należna, jeśli marża zysku brutto, pomniejszona o czynsz płatny za dany rok, przekroczy ‧,‧ mln EUR
sv Detta tillägg skulle betalas om bruttomarginalen, minus hyran för året i fråga, översteg ‧,‧ miljoner euro
pl Zysk lub strata brutto
sv Bruttoresultat
pl jeśli transakcja wpływa na wynik finansowy brutto lub na dochód do opodatkowania, jednostka gospodarcza tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub ujmuje składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz ujmuje wszelkie wynikające z tego tytułu odroczone obciążenia i przychody podatkowe w rachunku zysków i strat (zob. paragraf
sv Om transaktionen påverkar det redovisade eller det skattepliktiga resultatet, måste företaget redovisa samtliga uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar samt de därav följande uppskjutna skattekostnaderna och skatteintäkterna i resultaträkningen (se punkt
pl Jednakże, aby zagwarantować utrzymanie rynkowej wysokości czynszu po przeprowadzeniu planowanych inwestycji, gmina zawarła w umowie postanowienie o udziale w zyskach, zgodnie z którym Ahoy Rotterdam NV, dzierżawca, zapłaci dodatek do czynszu, jeśli marża zysku brutto przekroczy wcześniej ustalony poziom
sv För att hyran skulle ligga på marknadsnivå efter den planerade investeringen införde kommunen emellertid en vinstdelningsmekanism i hyreskontraktet, varigenom Ahoy Rotterdam NV skulle betala tilläggshyra om dess bruttomarginal översteg en förutbestämd nivå
pl Koszty pracownicze wykorzystuje się przy obliczaniu Zysku przedsiębiorstwa brutto (‧ ‧) oraz innych agregatów i sald
sv Arbetskraftskostnaderna används för att beräkna Rörelseresultat före avskrivningar (‧ ‧) och andra sammanräknade värden och resultatvärden
pl [...] W okresie dzierżawy prognozowana przez Deloitte marża zysku brutto (pomniejszona o czynsz) była średnio wyższa niż progowe ‧,‧ mln EUR w roku obrotowym następującym po planowanym sfinalizowaniu inwestycji, nawet bez uwzględnienia ewentualnej dodatkowej marży zysku brutto, którą generuje wzrost wartości kompleksu
sv [...] Över hyresperioden är bruttomarginalerna enligt Deloittes prognos (minus hyran) i genomsnitt högre än gränsvärdet på ‧,‧ miljoner euro under budgetåren efter det planerade slutförandet av investeringen, även om ingen hänsyn tas till den eventuella ytterligare bruttomarginal som genereras av anläggningens ökade värde
pl Zgodnie z tym postanowieniem czynsz za dzierżawę wzrasta, gdy marża zysku brutto dzierżawcy, zdefiniowana w tym celu w umowie, przekroczy próg ‧,‧ mln EUR
sv Genom mekanismen ökar hyran när företagets bruttomarginal, som den definieras för detta ändamål, överstiger gränsvärdet på ‧,‧ miljoner euro
pl Wynik finansowy brutto jest to zysk lub strata netto za dany okres przed odjęciem obciążenia podatkowego
sv Redovisat resultat är periodens nettoresultat före skatteavdrag
pl charakter wszelkich różnic między pomiarem zysków lub strat segmentów sprawozdawczych a pomiarem zysku lub straty brutto jednostki, przed uwzględnieniem działalności zaniechanej (jeżeli nie wynika to z uzgodnień opisanych w paragrafie
sv Karaktären på skillnader mellan beräkningarna av resultat för segment för vilka information ska lämnas och företagets resultat före skattekostnader, skatteintäkter och avvecklade verksamheter (om detta inte framgår av de avstämningar som beskrivs i punkt
pl W odniesieniu do faktu, że zgodnie z przepisami prawa koszt gromadzenia środków w przypadku bonu pocztowego musi być na podobnym poziomie jak koszt zadłużenia skarbu państwa na rynku, Włochy uściślają, że roczny zysk brutto z bonów BFP okazuje się niższy w porównaniu z państwowymi papierami wartościowymi (o około ‧ punktów bazowych w przypadku instrumentów przedstawionych dla przykładu o terminie wykupu ‧, ‧ i ‧ lat
sv Vad beträffar det faktum att kostnaden för insamling av BFP enligt lag ska ligga i linje med kostnaden för statens skuldsättning på marknaden, påpekar Italien att de årliga bruttoavkastningarna för BFP är lägre jämfört med statsobligationerna (ungefär ‧ baspunkter för de instrument med en löptid på ‧, ‧ och ‧ år som använts som exempel
pl Ekspertyza przedłożona przez BdB zakłada zyski brutto, a poprawnie powinny zostać porównane zyski netto
sv I BdB-utlåtandet utgår man även från bruttointäkter, medan man borde ha jämfört nettointäkterna
pl [Całkowite zabezpieczenia techniczne brutto (‧ ‧)-Całkowite zabezpieczenia techniczne netto (‧ ‧)]/[Całkowite zabezpieczenia techniczne netto (‧ ‧) x (Dochody z inwestycji (‧ ‧)-Reaktualizacja wartości inwestycji (‧ ‧)-Zyski na realizacji inwestycji (‧ ‧)-Dochody z partycypacji (‧ ‧)]
sv [(Totala tekniska avsättningar, brutto (‧ ‧)-Totala tekniska avsättningar, netto (‧ ‧))/Totala tekniska avsättningar, netto (‧ ‧)] x Intäkter [inkomster från investeringar (‧ ‧)-Återföring av värdejusteringar av placeringstillgångar (‧ ‧)-Vinst från realisering av investeringar (‧ ‧)-Intäkter från ägarintressen (‧ ‧)]
pl W przeciwieństwie do powszechnego przekonania, tacy wykonawcy jak Sir Cliff Richard nie dostaną ani pensa z funduszu muzyków sesyjnych, a wytwórnie takie jak EMI czy Universal, które wpłacają środki na poczet funduszu dla tych muzyków, będą musiały zadowolić się zyskiem jedynie od 80% obrotów brutto.
sv Tvärtemot vad många tror kommer sådana personer som Sir Cliff Richard inte att få en enda penny från sessionsmusikernas fond, och sådana skivbolag som EMI och Universal, som lämnar bidrag till sessionsmusikernas fond, måste göra en vinst som bara bygger på 80 procent av den sammanlagda omsättningen.
pl Wynik finansowy brutto jest to zysk lub strata za dany okres przed odjęciem obciążenia podatkowego
sv Redovisat resultat är periodens resultat före skatteavdrag
pl Poziom zwrotu z inwestycji wyrażony jako stosunek między zyskiem netto jedynego producenta unijnego a wartością księgową brutto środków trwałych odzwierciedla tendencję dotyczącą rentowności
sv Avkastningen på investeringarna, uttryckt som förhållandet mellan den enda unionstillverkarens nettovinst och bokförda bruttovärdet av dess anläggningstillgångar, följde lönsamhetstendensen
pl Stwierdzono, że marża zysku brutto osiągnięta przez tych importerów ze sprzedaży świec z ChRL w OD wynosiła między ‧ a ‧ % w OD, jako że były one głównie sprzedawane dystrybutorom na rynku wspólnotowym
sv Man fann att dessa importörers bruttomarginal för ljus som köptes från Kina under undersökningsperioden låg på mellan ‧ % och ‧ % under undersökningsperioden, vilket beror på att de främst säljer till distributörer på gemenskapsmarknaden
pl Jeśli na przykład w danym roku marża zysku brutto pomniejszona o czynsz zapłacony gminie wyniesie ‧ mln EUR, czynsz zostanie podniesiony o dopłatę składającą się z ‧ % z ‧,‧ mln EUR (pierwsza transza) i z ‧ % z ‧ mln EUR (pozostała kwota przypadająca na drugą transzę), czyli w sumie o ‧,‧ mln EUR
sv Om exempelvis den bruttomarginal som uppnås ett år, med avdrag för den hyra som betalats till kommunen, är ‧ miljoner euro, ska ett hyrestillägg motsvarande ‧ % av ‧,‧ miljoner euro (första tranchen) och ‧ % av ‧ miljoner euro (återstående belopp som ingår i andra tranchen) göras, vilket ger ett totalt tillägg på ‧,‧ miljoner euro
pl Poziom zwrotu z inwestycji wyrażony jako stosunek między zyskiem netto producentów wspólnotowych objętych próbą a wartością księgową brutto środków trwałych odzwierciedla tendencję dotyczącej rentowności, jak wyjaśniono w motywie
sv Nivån på avkastningen på investeringar uttryckt som förhållandet mellan nettovinsten för gemenskapstillverkarna i urvalet och bokfört bruttovärde av anläggningstillgångar speglar vinstutvecklingen såsom förklaras i skäl
pl Kiedy marża zysku brutto przekroczy próg ‧,‧ mln EUR, znacznie wzrośnie również dodatek do czynszu, choć proces ten ma charakter degresywny, do momentu, gdy marża zysku brutto dzierżawcy przekroczy ‧ mln EUR
sv När gränsvärdet på ‧,‧ miljoner euro för bruttomarginalen överskrids ökar hyrestillägget för kommunen avsevärt, om än i avtagande takt, till dess att driften ger en bruttomarginal på ‧ miljoner euro
pl Jednakże na podstawie zweryfikowanych danych przekazanych przez dwóch importerów współpracujących ustalono, że generalnie marże zysku brutto związane wyłącznie z produktem objętym postępowaniem nie były niskie (znacznie powyżej ‧ %
sv På grundval av kontrollerade uppgifter från de två samarbetsvilliga importörerna konstaterades det emellertid att dessa företags sammantagna bruttovinstmarginaler enbart för den berörda produkten inte var låga (väsentligt högre än ‧ %
pl [Całkowite zabezpieczenia techniczne brutto (‧ ‧)-Całkowite zabezpieczenia techniczne netto (‧ ‧)]/[Całkowite zabezpieczenia techniczne netto (‧ ‧) x (Dochody z inwestycji (‧ ‧)-Reaktualizacja wartości inwestycji (‧ ‧)-Zyski z realizacji inwestycji (‧ ‧)-Dochody z partycypacji (‧ ‧)]
sv [(Totala tekniska avsättningar, brutto (‧ ‧)-Totala tekniska avsättningar, netto (‧ ‧))/Totala tekniska avsättningar, netto (‧ ‧)] x Intäkter (inkomster från investeringar (‧ ‧)-Återföring av värdejusteringar av placeringstillgångar (‧ ‧)-Vinst från realisering av investeringar (‧ ‧)-Intäkter från ägarintressen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 11749 zdań frazy zysk brutto.Znalezione w 2,596 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.