Tłumaczenia na język szwedzki:

  • bruttovinst   

Przykładowe zdania z "zysk brutto", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Podatek od zysków brutto uzyskiwanych przez instytucje prowadzące działalność w zakresie obrotu papierami wartościowymi
sv Skatt på värdepappersinstituts bruttovinst
pl Wartość dodana według cen czynników produkcji jest zyskiem brutto z form działalności operacyjnej po dostosowaniu/uwzględnieniu subsydiów operacyjnych oraz podatków pośrednich
sv Förädlingsvärde till faktorkostnad är bruttointäkterna från verksamheten, efter justering för driftsstöd och indirekta skatter
pl W istocie, obroty Przedsiębiorstwa wzrastały regularnie (zwiększenie o ‧ % w okresie pomiędzy pierwszym półroczem ‧ r. i pierwszym półroczem roku ‧), marża zysku brutto na samofinansowanie była wysoka i zwyżkowała szybciej niż jego obroty
sv Företagets omsättning ökade stadigt (med ‧ % mellan det första halvåret ‧ och det första halvåret ‧), det hade stort kassaflöde som ökade snabbare än omsättningen
pl [Całkowite zabezpieczenia techniczne brutto (‧ ‧)-Całkowite zabezpieczenia techniczne netto (‧ ‧)]/[Całkowite zabezpieczenia techniczne netto (‧ ‧) x (Dochody z inwestycji (‧ ‧)-Reaktualizacja wartości inwestycji (‧ ‧)-Zyski z realizacji inwestycji (‧ ‧)-Dochody z partycypacji (‧ ‧)]
sv [(Totala tekniska avsättningar, brutto (‧ ‧)-Totala tekniska avsättningar, netto (‧ ‧))/Totala tekniska avsättningar, netto (‧ ‧)] x Intäkter (inkomster från investeringar (‧ ‧)-Återföring av värdejusteringar av placeringstillgångar (‧ ‧)-Vinst från realisering av investeringar (‧ ‧)-Intäkter från ägarintressen
pl Stwierdzono, że marża zysku brutto osiągnięta przez tych importerów ze sprzedaży świec z ChRL w OD wynosiła między ‧ a ‧ % w OD, jako że były one głównie sprzedawane dystrybutorom na rynku wspólnotowym
sv Man fann att dessa importörers bruttomarginal för ljus som köptes från Kina under undersökningsperioden låg på mellan ‧ % och ‧ % under undersökningsperioden, vilket beror på att de främst säljer till distributörer på gemenskapsmarknaden
pl Ekspertyza przedłożona przez BdB zakłada zyski brutto, a poprawnie powinny zostać porównane zyski netto
sv I BdB-utlåtandet utgår man även från bruttointäkter, medan man borde ha jämfört nettointäkterna
pl marża operacyjna brutto, zysk z marży i aktywa netto
sv Bruttovinst, marginalvinst och nettotillgångar
pl Przy obliczaniu poziomu opłat celnych koniecznego do usunięcia skutków wpływu szkodliwego dumpingu, uznano, że wszelkie środki powinny umożliwiać przemysłowi wspólnotowemu pokrycie kosztów produkcji oraz osiągnięcie, ogólnie mówiąc, takiego zysku brutto, który można w sposób rozsądny uzyskać w przemyśle tego rodzaju w normalnych warunkach konkurencji, przy sprzedaży produktu podobnego
sv Vid beräkningen av den tull som är nödvändig för att undanröja verkningarna av den skadevållande dumpningen ansågs det att åtgärderna borde göra det möjligt för gemenskapsindustrin att täcka sina tillverkningskostnader och totalt sett uppnå vinst före skatt på den nivå som en industri av denna typ inom sektorn rimligen skulle kunna uppnå vid försäljning av den likadana produkten i gemenskapen under normala konkurrensförhållanden
pl Tak jak wyjaśniono w motywach i , detaliści, a zwłaszcza duże grupy detalistów, osiągają marże zysku brutto na tak wysokim poziomie, że powinni oni być w stanie wchłonąć tymczasowe środki antydumpingowe bez podwyższania cen dla konsumentów
sv Som förklaras i skälen ‧ och ‧ ligger detaljhandlarnas och särskilt de stora detaljhandelsgruppernas bruttomarginaler på en så pass hög nivå att de borde kunna absorbera de provisoriska antidumpningsåtgärderna utan att föra över eventuella prisökningar på konsumenterna
pl Jeśli na przykład w danym roku marża zysku brutto pomniejszona o czynsz zapłacony gminie wyniesie ‧ mln EUR, czynsz zostanie podniesiony o dopłatę składającą się z ‧ % z ‧,‧ mln EUR (pierwsza transza) i z ‧ % z ‧ mln EUR (pozostała kwota przypadająca na drugą transzę), czyli w sumie o ‧,‧ mln EUR
sv Om exempelvis den bruttomarginal som uppnås ett år, med avdrag för den hyra som betalats till kommunen, är ‧ miljoner euro, ska ett hyrestillägg motsvarande ‧ % av ‧,‧ miljoner euro (första tranchen) och ‧ % av ‧ miljoner euro (återstående belopp som ingår i andra tranchen) göras, vilket ger ett totalt tillägg på ‧,‧ miljoner euro
pl Przy założeniu, że pozostałe warunki pozostają niezmienione, różnica między obecnym zyskiem brutto EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation Amortization (zysk przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacji)) wynoszącym ‧,‧ mln EUR a przewidywanym zyskiem brutto EBITDA w wysokości ‧,‧ mln EUR, stanowiła dodatkowe przepływy środków pieniężnych w pierwszym prognozowanym roku, co doprowadziłoby do wzrostu orientacyjnej wartości przedsiębiorstwa o ‧,‧ mln EUR
sv Det skulle kunna hävdas att skillnaden mellan faktiskt EBITDA, ‧,‧ miljoner euro, och förväntat EBITDA, ‧,‧ miljoner euro, allt annat lika utgjorde extra kassaflöde under det första prognosåret, vilket skulle ge en ökning av företagets indikativa värde med ‧,‧ miljoner euro
pl Ponadto wskazano, że Ottana Energia winna osiągnąć dodatni wynik brutto z działalności i odnotować zyski, począwszy od ‧ r
sv Vidare uppges att företaget bör ha en positiv rörelsemarginal och gå med vinst från och med
pl charakter wszelkich różnic między pomiarem zysków lub strat segmentów sprawozdawczych a pomiarem zysku lub straty brutto jednostki, przed uwzględnieniem działalności zaniechanej (jeżeli nie wynika to z uzgodnień opisanych w paragrafie
sv Karaktären på skillnader mellan beräkningarna av resultat för segment för vilka information ska lämnas och företagets resultat före skattekostnader, skatteintäkter och avvecklade verksamheter (om detta inte framgår av de avstämningar som beskrivs i punkt
pl W odniesieniu do faktu, że zgodnie z przepisami prawa koszt gromadzenia środków w przypadku bonu pocztowego musi być na podobnym poziomie jak koszt zadłużenia skarbu państwa na rynku, Włochy uściślają, że roczny zysk brutto z bonów BFP okazuje się niższy w porównaniu z państwowymi papierami wartościowymi (o około ‧ punktów bazowych w przypadku instrumentów przedstawionych dla przykładu o terminie wykupu ‧, ‧ i ‧ lat
sv Vad beträffar det faktum att kostnaden för insamling av BFP enligt lag ska ligga i linje med kostnaden för statens skuldsättning på marknaden, påpekar Italien att de årliga bruttoavkastningarna för BFP är lägre jämfört med statsobligationerna (ungefär ‧ baspunkter för de instrument med en löptid på ‧, ‧ och ‧ år som använts som exempel
pl Koszty pracownicze wykorzystuje się przy obliczaniu Zysku przedsiębiorstwa brutto (‧ ‧) oraz innych agregatów i sald
sv Arbetskraftskostnaderna används för att beräkna Rörelseresultat före avskrivningar (‧ ‧) och andra sammanräknade värden och resultatvärden
pl Zgodnie z tym postanowieniem czynsz za dzierżawę wzrasta, gdy marża zysku brutto dzierżawcy, zdefiniowana w tym celu w umowie, przekroczy próg ‧,‧ mln EUR
sv Genom mekanismen ökar hyran när företagets bruttomarginal, som den definieras för detta ändamål, överstiger gränsvärdet på ‧,‧ miljoner euro
pl W drugiej kolejności Komisja przy obliczaniu kosztów netto musi od kosztów brutto usług publicznych odjąć zyski płynące z komercyjnego wykorzystania tych usług
sv Vid beräkningen av nettokostnaden måste kommissionen vidare dra hela nettoöverskottet från den kommersiella delen av public service-verksamheten från bruttokostnaderna för public service-verksamheten
pl Po ujawnieniu tymczasowych ustaleń kilku dużych detalistów oraz kilka innych stron zakwestionowało metodę oszacowania marży zysku brutto uzyskiwanej przez detalistów na produkcie objętym postępowaniem; wyniki tego oszacowania przedstawione w motywie ‧ rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych wskazywały na to, że ze względu na wysokie marże zysku brutto ewentualny wpływ ceł antydumpingowych na detalistów byłby ograniczony
sv Efter det preliminära meddelandet av uppgifter ifrågasatte vissa stora detaljhandlare och vissa andra parter den metod som använts för att uppskatta detaljhandlarnas bruttovinstmarginal för den berörda produkten och därigenom slutsatsen i skäl ‧ i förordningen om preliminär tull att antidumpningstullarna, med tanke på de höga bruttomarginalerna, på sin höjd skulle ha begränsad inverkan på detaljhandlarna
pl Zysk lub strata brutto
sv Bruttoresultat
pl W celu określenia ilościowego tego dostosowania, zryczałtowana suma, odpowiadająca ‧ % marginesu brutto (koszty sprzedaży, ogólne i koszty administracyjne powiększonej o zysk ze sprzedaży pośredników), została odjęta od wartości normalnej
sv I syfte att kvantifiera denna justering minskades normalvärdet med en klumpsumma motsvarande ‧ % av bruttomarginalen (försäljnings-och administrationskostnader och allmänna kostnader samt vinst på handlarens försäljning
pl Poziom zwrotu z inwestycji wyrażony jako stosunek między zyskiem netto producentów wspólnotowych objętych próbą a wartością księgową brutto środków trwałych odzwierciedla tendencję dotyczącej rentowności, jak wyjaśniono w motywie
sv Nivån på avkastningen på investeringar uttryckt som förhållandet mellan nettovinsten för gemenskapstillverkarna i urvalet och bokfört bruttovärde av anläggningstillgångar speglar vinstutvecklingen såsom förklaras i skäl
pl Dopłata ta będzie należna, jeśli marża zysku brutto, pomniejszona o czynsz płatny za dany rok, przekroczy ‧,‧ mln EUR
sv Detta tillägg skulle betalas om bruttomarginalen, minus hyran för året i fråga, översteg ‧,‧ miljoner euro
pl Jak twierdziły Niemcy w swoich pierwszych uwagach, w odniesieniu do zysku z kapitału brutto oznacza to różnicę ok. ‧,‧ % w porównaniu z kapitałem w gotówce
sv Såsom Tyskland konstaterade i sin ursprungliga skrivelse innebar detta vad bruttoavkastningen beträffar en skillnad på ‧,‧ % jämfört med ett kontant tillskott
pl Wynik finansowy brutto jest to zysk lub strata za dany okres przed odjęciem obciążenia podatkowego
sv Redovisat resultat är periodens resultat före skatteavdrag
pl Na podstawie tych elementów Komisja stwierdza, że wysokość progu odzwierciedla potencjalny wzrost marży zysku brutto dzierżawcy, która powstanie, jeśli inwestycja przyczyni się nie tylko do utrzymania obecnej wartości kompleksu, ale i wygeneruje dodatkowy zysk dla dzierżawcy
sv Kommissionen drar slutsatsen att gränsvärdet ligger på en nivå som sannolikt innefattar eventuella ökningar av företagets bruttomarginal som skulle kunna uppstå om investeringen ledde till ett ökat, och inte bara ett bevarat, värde för företaget
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 11749 zdań frazy zysk brutto.Znalezione w 2,098 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.