Tłumaczenia na język szwedzki:

  • bruttovinst   

Przykładowe zdania z "zysk brutto", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl jeśli transakcja wpływa na wynik finansowy brutto lub na dochód do opodatkowania, jednostka gospodarcza tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub ujmuje składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz ujmuje wszelkie wynikające z tego tytułu odroczone obciążenia i przychody podatkowe w rachunku zysków i strat (zob. paragraf
sv Om transaktionen påverkar det redovisade eller det skattepliktiga resultatet, måste företaget redovisa samtliga uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar samt de därav följande uppskjutna skattekostnaderna och skatteintäkterna i resultaträkningen (se punkt
pl [Całkowite zabezpieczenia techniczne brutto (‧ ‧)-Całkowite zabezpieczenia techniczne netto (‧ ‧)]/[Całkowite zabezpieczenia techniczne netto (‧ ‧) x (Dochody z inwestycji (‧ ‧)-Reaktualizacja wartości inwestycji (‧ ‧)-Zyski na realizacji inwestycji (‧ ‧)-Dochody z partycypacji (‧ ‧)]
sv [(Totala tekniska avsättningar, brutto (‧ ‧)-Totala tekniska avsättningar, netto (‧ ‧))/Totala tekniska avsättningar, netto (‧ ‧)] x Intäkter [inkomster från investeringar (‧ ‧)-Återföring av värdejusteringar av placeringstillgångar (‧ ‧)-Vinst från realisering av investeringar (‧ ‧)-Intäkter från ägarintressen (‧ ‧)]
pl Stwierdzono, że marża zysku brutto osiągnięta przez tych importerów ze sprzedaży świec z ChRL w OD wynosiła między ‧ a ‧ % w OD, jako że były one głównie sprzedawane dystrybutorom na rynku wspólnotowym
sv Man fann att dessa importörers bruttomarginal för ljus som köptes från Kina under undersökningsperioden låg på mellan ‧ % och ‧ % under undersökningsperioden, vilket beror på att de främst säljer till distributörer på gemenskapsmarknaden
pl Poziom zwrotu z inwestycji wyrażony jako stosunek między zyskiem netto jedynego producenta unijnego a wartością księgową brutto środków trwałych odzwierciedla tendencję dotyczącą rentowności
sv Avkastningen på investeringarna, uttryckt som förhållandet mellan den enda unionstillverkarens nettovinst och bokförda bruttovärdet av dess anläggningstillgångar, följde lönsamhetstendensen
pl W przeciwieństwie do powszechnego przekonania, tacy wykonawcy jak Sir Cliff Richard nie dostaną ani pensa z funduszu muzyków sesyjnych, a wytwórnie takie jak EMI czy Universal, które wpłacają środki na poczet funduszu dla tych muzyków, będą musiały zadowolić się zyskiem jedynie od 80% obrotów brutto.
sv Tvärtemot vad många tror kommer sådana personer som Sir Cliff Richard inte att få en enda penny från sessionsmusikernas fond, och sådana skivbolag som EMI och Universal, som lämnar bidrag till sessionsmusikernas fond, måste göra en vinst som bara bygger på 80 procent av den sammanlagda omsättningen.
pl Na podstawie ogólnie dostępnych informacji stwierdzono, że duzi detaliści osiągają w handlu świecami spore marże zysku brutto, wynoszące kilkaset procent
sv På grundval av allmänt tillgängliga uppgifter fann man att de stora detaljhandlarna hade goda bruttovinstmarginaler på flera hundra procent i sin ljusverksamhet
pl W celu określenia ilościowego tego dostosowania, zryczałtowana suma, odpowiadająca ‧ % marginesu brutto (koszty sprzedaży, ogólne i koszty administracyjne powiększonej o zysk ze sprzedaży pośredników), została odjęta od wartości normalnej
sv I syfte att kvantifiera denna justering minskades normalvärdet med en klumpsumma motsvarande ‧ % av bruttomarginalen (försäljnings-och administrationskostnader och allmänna kostnader samt vinst på handlarens försäljning
pl W drugiej kolejności Komisja przy obliczaniu kosztów netto musi od kosztów brutto usług publicznych odjąć zyski płynące z komercyjnego wykorzystania tych usług
sv Vid beräkningen av nettokostnaden måste kommissionen vidare dra hela nettoöverskottet från den kommersiella delen av public service-verksamheten från bruttokostnaderna för public service-verksamheten
pl Po ujawnieniu tymczasowych ustaleń kilku dużych detalistów oraz kilka innych stron zakwestionowało metodę oszacowania marży zysku brutto uzyskiwanej przez detalistów na produkcie objętym postępowaniem; wyniki tego oszacowania przedstawione w motywie ‧ rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych wskazywały na to, że ze względu na wysokie marże zysku brutto ewentualny wpływ ceł antydumpingowych na detalistów byłby ograniczony
sv Efter det preliminära meddelandet av uppgifter ifrågasatte vissa stora detaljhandlare och vissa andra parter den metod som använts för att uppskatta detaljhandlarnas bruttovinstmarginal för den berörda produkten och därigenom slutsatsen i skäl ‧ i förordningen om preliminär tull att antidumpningstullarna, med tanke på de höga bruttomarginalerna, på sin höjd skulle ha begränsad inverkan på detaljhandlarna
pl Zalecenia Bazylea ‧ umożliwiają wykorzystanie straty brutto w niektórych pionach działalności do częściowego skompensowania zysku brutto osiągniętego w innych pionach działalności w ramach każdego roku, co jest rozwiązaniem spójnym z metodą wskaźnika podstawowego, zgodnie z którą kompensacja pomiędzy pionami działalności w każdym roku następuje jako normalny skutek zastosowania metody. EBC zauważa, iż metoda przyjęta w projektowanej dyrektywie bankowej jest w tym zakresie bardziej ostrożna. EBC jest mimo to skłonny poprzeć dostosowanie projektowanej dyrektywy bankowej do zaleceń Bazylea II
sv Basel ‧ tillåter att negativ bruttoinkomst inom vissa verksamhetsgrenar används för att delvis kvitta positiva bruttoinkomster inom andra verksamhetsgrenar varje år, vilket stämmer överens med basmetoden, enligt vilken kompensation mellan verksamhetsgrenar sker automatiskt varje år. ECB noterar att metoden som föreslås i det föreslagna bankdirektivet är mer försiktig, men ECB skulle ändå föredra att det föreslagna bankdirektivet anpassas till Basel II
pl marża operacyjna brutto, zysk z marży i aktywa netto
sv Bruttovinst, marginalvinst och nettotillgångar
pl Ponadto wskazano, że Ottana Energia winna osiągnąć dodatni wynik brutto z działalności i odnotować zyski, począwszy od ‧ r
sv Vidare uppges att företaget bör ha en positiv rörelsemarginal och gå med vinst från och med
pl Kiedy marża zysku brutto przekroczy próg ‧,‧ mln EUR, znacznie wzrośnie również dodatek do czynszu, choć proces ten ma charakter degresywny, do momentu, gdy marża zysku brutto dzierżawcy przekroczy ‧ mln EUR
sv När gränsvärdet på ‧,‧ miljoner euro för bruttomarginalen överskrids ökar hyrestillägget för kommunen avsevärt, om än i avtagande takt, till dess att driften ger en bruttomarginal på ‧ miljoner euro
pl Jednakże, aby zagwarantować utrzymanie rynkowej wysokości czynszu po przeprowadzeniu planowanych inwestycji, gmina zawarła w umowie postanowienie o udziale w zyskach, zgodnie z którym Ahoy Rotterdam NV, dzierżawca, zapłaci dodatek do czynszu, jeśli marża zysku brutto przekroczy wcześniej ustalony poziom
sv För att hyran skulle ligga på marknadsnivå efter den planerade investeringen införde kommunen emellertid en vinstdelningsmekanism i hyreskontraktet, varigenom Ahoy Rotterdam NV skulle betala tilläggshyra om dess bruttomarginal översteg en förutbestämd nivå
pl Jak twierdziły Niemcy w swoich pierwszych uwagach, w odniesieniu do zysku z kapitału brutto oznacza to różnicę ok. ‧,‧ % w porównaniu z kapitałem w gotówce
sv Såsom Tyskland konstaterade i sin ursprungliga skrivelse innebar detta vad bruttoavkastningen beträffar en skillnad på ‧,‧ % jämfört med ett kontant tillskott
pl Podatek od zysków brutto uzyskiwanych przez instytucje prowadzące działalność w zakresie obrotu papierami wartościowymi
sv Skatt på värdepappersinstituts bruttovinst
pl charakter wszelkich różnic między pomiarem zysków lub strat segmentów sprawozdawczych a pomiarem zysku lub straty brutto jednostki, przed uwzględnieniem działalności zaniechanej (jeżeli nie wynika to z uzgodnień opisanych w paragrafie
sv Karaktären på skillnader mellan beräkningarna av resultat för segment för vilka information ska lämnas och företagets resultat före skattekostnader, skatteintäkter och avvecklade verksamheter (om detta inte framgår av de avstämningar som beskrivs i punkt
pl Przy obliczaniu poziomu opłat celnych koniecznego do usunięcia skutków wpływu szkodliwego dumpingu, uznano, że wszelkie środki powinny umożliwiać przemysłowi wspólnotowemu pokrycie kosztów produkcji oraz osiągnięcie, ogólnie mówiąc, takiego zysku brutto, który można w sposób rozsądny uzyskać w przemyśle tego rodzaju w normalnych warunkach konkurencji, przy sprzedaży produktu podobnego
sv Vid beräkningen av den tull som är nödvändig för att undanröja verkningarna av den skadevållande dumpningen ansågs det att åtgärderna borde göra det möjligt för gemenskapsindustrin att täcka sina tillverkningskostnader och totalt sett uppnå vinst före skatt på den nivå som en industri av denna typ inom sektorn rimligen skulle kunna uppnå vid försäljning av den likadana produkten i gemenskapen under normala konkurrensförhållanden
pl Jeśli na przykład w danym roku marża zysku brutto pomniejszona o czynsz zapłacony gminie wyniesie ‧ mln EUR, czynsz zostanie podniesiony o dopłatę składającą się z ‧ % z ‧,‧ mln EUR (pierwsza transza) i z ‧ % z ‧ mln EUR (pozostała kwota przypadająca na drugą transzę), czyli w sumie o ‧,‧ mln EUR
sv Om exempelvis den bruttomarginal som uppnås ett år, med avdrag för den hyra som betalats till kommunen, är ‧ miljoner euro, ska ett hyrestillägg motsvarande ‧ % av ‧,‧ miljoner euro (första tranchen) och ‧ % av ‧ miljoner euro (återstående belopp som ingår i andra tranchen) göras, vilket ger ett totalt tillägg på ‧,‧ miljoner euro
pl jeśli transakcja wpływa na wynik finansowy brutto lub na dochód do opodatkowania, jednostka gospodarcza tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub ujmuje składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz ujmuje wszelkie wynikające z tego tytułu odroczone obciążenia i przychody podatkowe w rachunku zysków i strat (patrz: ust
sv Om transaktionen påverkar det redovisade eller det skattepliktiga resultatet, måste företaget redovisa samtliga uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar samt de därav följande uppskjutna skattekostnaderna och skatteintäkterna i resultaträkningen (se punkt
pl Po drugie, jeżeli chodzi o Duferco Clabecq i Duferco La Louvière, to dane liczbowe przedstawione jako poprawa zysku brutto tych przedsiębiorstw (patrz: motyw ‧) są dalekie od przyjęcia
sv Vad gäller Duferco Clabecq och Duferco La Louvière är de uppgifter man givit om dessa företags förbättrade bruttomarginal (se skäl ‧) för det andra långt ifrån förverkligade
pl Dopłata ta będzie należna, jeśli marża zysku brutto, pomniejszona o czynsz płatny za dany rok, przekroczy ‧,‧ mln EUR
sv Detta tillägg skulle betalas om bruttomarginalen, minus hyran för året i fråga, översteg ‧,‧ miljoner euro
pl Tak jak wyjaśniono w motywach i , detaliści, a zwłaszcza duże grupy detalistów, osiągają marże zysku brutto na tak wysokim poziomie, że powinni oni być w stanie wchłonąć tymczasowe środki antydumpingowe bez podwyższania cen dla konsumentów
sv Som förklaras i skälen ‧ och ‧ ligger detaljhandlarnas och särskilt de stora detaljhandelsgruppernas bruttomarginaler på en så pass hög nivå att de borde kunna absorbera de provisoriska antidumpningsåtgärderna utan att föra över eventuella prisökningar på konsumenterna
pl Słowo marża zysku brutto w pierwszym zdaniu motywu ‧ rozporządzenia w sprawie ceł powinno zostać zmienione na marża
sv Ordet bruttovinstmarginaler i skäl ‧ första meningen i förordningen om preliminär tull bör läsas som pålägg
pl Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie C-‧/‧ Optiver BV i inni przeciwko Stichting Autoriteit Financiële Markten (wniosek Rechtbank te Rotterdam o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) (Dyrektywa ‧/‧/EWG- Podatki pośrednie od gromadzenia kapitału- Podatek od zysków brutto uzyskiwanych przez instytucje prowadzące działalność w zakresie obrotu papierami wartościowymi
sv Domstolens dom (andra avdelningen) den ‧ mars ‧ i mål C-‧/‧ (begäran om förhandsavgörande från Rechtbank te Rotterdam): Optiver BV m.fl. mot Stichting Autoriteit Financiële Markten (Direktiv ‧/‧/EEG – Indirekta skatter på kapitalanskaffning – Skatt på värdepappersinstituts bruttovinst
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 11749 zdań frazy zysk brutto.Znalezione w 3,655 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.