wymowa: IPA: [vɨˈmɔva] vɨ̃ˈmɔva

Tłumaczenia na język szwedzki:

  • uttal   
    (Noun  n)
     
    sposób artykulacji dźwięków mowy

Pozostałe znaczenia:

 
wydźwięk, rodzaj wniosków lub odczuć, jakie z czegoś wynikają

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wymowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W kontekście partnerstwa wschodniego i wschodniego wymiaru Unii trzeci pakiet ma także, jak widać, swoją wymowę.
sv Inom ramen för EU:s östra partnerskap och östra dimension talar det tredje paketet sitt tydliga språk.
pl Wymów imię, a klnę się na Bogów, że cię nie zabiję
sv Tala om vem det är och jag ska bespara dig ditt liv
pl U pacjentów leczonych aprepitantem (‧ mg) podczas nudności i wymiotów po zabiegach chirurgicznych obserwowano dodatkowe działania niepożądane występujace z większą częstością niż w przypadku ondansetronu: ból w nadbrzuszu, nieprawidłowe dźwięki w jelitach, upośledzenie wymowy, duszność, niedoczulica, bezsenność, zwężenie źrenicy, nudności, zaburzenia zmysłów, dyskomfort w żołądku, zmniejszenie ostrości widzenia, świszczący oddech
sv Ytterligare biverkningar har observerats hos patienter som behandlats med aprepitant (‧ mg) mot postoperativt illamående och kräkningar, och med incidenser högre än för ondansetron: övre buksmärtor, onormala tarmljud, dysartri, dyspné, hypestesi, insomnia, mios, illamående, sensorisk störning, magbesvär, nedsatt synskärpa, väsande andning
pl na piśmie. - Chociaż popieram ogólną wymowę przedmiotowego sprawozdania, sprzeciwiam się brakowi jego wyważenia w kwestii Cypru.
sv skriftlig. - (EN) Jag stöder huvudinriktningen i rapporten, men jag motsätter mig bristen på balans i den speciella Cypernfrågan.
pl Posłowie z Partii Zielonych w Parlamencie Europejskim twierdzą, że wymowa pakietu została osłabiona.
sv De gröna ledamöterna i parlamentet har hävdat att paketet är urvattnat.
pl Jest to również znak o szczególnej wymowie w obecnym kontekście.
sv Det är även en särskilt kännetecknande markör i den rådande situationen.
pl Panno Davies.-... wymowę
sv Miss Davies.-... röstmönster
pl Taka jest również główna wymowa sprawozdania i bardzo cieszymy się z osiągnięcia zgody w tym zakresie.
sv Detta är också betänkandets huvudsakliga inriktning och vi uppskattar överenskommelsen på denna punkt.
pl Zgodnie z wymową sprawozdania Komisja Prawna zaleca, aby Parlament Europejski wydał zgodę na skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Luigiego de Magistrisa.
sv I enlighet med betänkandet rekommenderar utskottet för rättsliga frågor att Europaparlamentet fastställer immuniteten för Luigi de Magistris.
pl Przyczyną tego, która wzmacnia wymowę sprawozdania, są niewłaściwe warunki pracy a także niesprawiedliwy system wynagrodzeń, który jest stosowany w odniesieniu do niektórych mniej uprzywilejowanych grup.
sv En anledning till detta och något som förstärker betänkandets budskap, är de olämpliga arbetsvillkor och orättvisa lönesystem som tillämpas för vissa missgynnade grupper.
pl Wymowa znaku musi jednak skupiać się całkowicie na wartości symbolicznej i edukacyjnej, a nie na walorach estetycznych obiektu, jak to jest w przypadku innych inicjatyw dotyczących promowania dziedzictwa kulturalnego - będzie to cecha wyróżniająca znak.
sv Märket bör emellertid vara helt och hållet inriktat på symboliska och pedagogiska värden, snarare än på minnesplatsens skönhetsvärde - vilket andra initiativ för främjande av kulturarvet tenderar att vara. På så sätt kan märket tydligt åtskiljas från dessa.
pl na piśmie - Czwórka posłów do PE z ramienia irlandzkiej partii Fine Gael głosowała za przyjęciem sprawozdania w sprawie jednolitego rynku sprzyjającego przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu, gdyż popieramy ogólną wymowę rezolucji, sprzeciwiamy się jednak wspólnej skonsolidowanej podstawie opodatkowania osób prawnych, co wskazaliśmy w poprzednich wyjaśnieniach.
sv Vi fyra ledamöter från irländska Fine Gael-partiet röstade för betänkandet om en inremarknadsakt för företag och tillväxt eftersom vi stöder resolutionens övergripande mål. Vi stöder dock inte förslaget om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB), något som vi har redogjort för i tidigare förklaringar.
pl (DE) Panie urzędujący przewodniczący, panie przewodniczący Komisji, panie przewodniczący Parlamentu! Zgadzam się w jednej kwestii z panem Karasem, mianowicie że liczba powtórzeń słowa "społeczny” w tekście nie jest istotna, lecz wymowa samego tekstu.
sv (DE) Herr rådsordförande, herr kommissionsordförande, herr talman! Jag håller med Othmar Karas om en sak, nämligen att det inte handlar om hur många gånger ordet social nämns utan om själva textens anda.
pl Wymowa kantońska
sv Kantonesiskt uttal
pl Dlatego, mimo poparcia dla przedstawionych w komunikacie celów i działań, Komitet apeluje do Komisji o uwzględnienie niniejszej opinii i podjęcie koniecznych działań, które sprawią, że wymowa tego komunikatu będzie bardziej zdecydowana
sv Vi stöder alltså de mål och åtgärder som fastställs i meddelandet, men uppmanar samtidigt kommissionen att ta del av det här yttrandet och vidta de åtgärder som krävs för att ytterligare stärka meddelandet
pl Nauka o wymowie
sv Talets vetenskap
pl Główna wymowa tego sprawozdania wskazuje na potrzebę przyjęcia podejścia przekrojowego - promowania innowacji we wszystkich obszarach przedsiębiorczości, gospodarki i życia społecznego.
sv Betänkandet visar behovet av ett gränsöverskridande tillvägagångssätt där man främjar innovation inom alla sektorer, ekonomin och samhället i stort.
pl Zabieram głos, by wyrazić zadowolenie z powodu powszechnego poparcia, jakiego Zgromadzenie udzieliło projektowi przedstawionemu przeze mnie wraz z posłami Pannellą i Onyszkiewiczem. Projekt ten ma inną wymowę niż to, co mówiła tutaj dziś komisarz Ferrero-Waldner, gdyż opowiadamy się w nim po jednej ze stron: po stronie poszukiwania prawdy, poszukiwania prawdziwych powodów zerwania rozmów między Chińczykami a Tybetańczykami, nie zajmując stanowiska neutralnego, jak niestety nadal czynią to Komisja i Rada, jak gdyby wystarczało po prostu mieć nadzieję na dialog między stronami.
sv Jag tar ordet för att uttrycka min belåtenhet över församlingens allmänna stöd till det förslag som vi har lagt fram genom Marco Pannella och Janusz Onyskiewicz. Förslaget är något annat än det vi har fått höra om av Benita FerreroWaldner i dag, för det uttrycker en ståndpunkt, nämligen att vi måste ta reda på sanningen och de verkliga anledningarna till att samtalen mellan kineserna och tibetanerna misslyckades, i stället för att se det hela från en neutral synvinkel, vilket kommissionen och rådet beklagligtvis har fortsatt att göra, som om det vore tillräckligt för oss att bara hoppas på en dialog mellan båda parter.
pl Na dodatek, podejmowane przeze mnie i innych próby zagwarantowania, że główną wymową tego znaku pozostanie dziedzictwo, a nie integracja polityczna, zostały udaremnione.
sv Vidare förkastades mina och andra personers försök att se till att märkets inriktning förblev på kulturarvet, och inte på den politiska integrationen.
pl - Panie przewodniczący! Gratuluję panu uporania się z dość trudną wymową mojego imienia!
sv - (EN) Herr talman! Jag ber att få gratulera till att ni lyckades uttala mitt svåra namn rätt!
pl Spory pomiędzy Rosją, Norwegią, USA i Kanadą mają oczywiście również wymowę geopolityczną.
sv Tvister mellan Ryssland, Norge, USA och Kanada har givetvis också geopolitisk betydelse.
pl Obawiam się, panie komisarzu Kallas, że z pańskiej relacji i pańskiego ujęcia wymowy przedmiotowego sprawozdania przebija doświadczenie Petera Mandelsona.
sv Herr Kallas! Jag är rädd för att det i er rapportering och ert ställningstagande inför den aktuella rapporten löper en erfarenhet från Peter Mandelson genom ert hela väsen.
pl Ubolewam, że mimo wszelkich wysiłków sprawozdawczyni Rada osłabiła wymowę dokumentu i usunęła z niego liczne trafne wnioski, uniemożliwiając mi poparcie sprawozdania.
sv Trots att föredraganden har gjort sitt bästa för att förhindra det har rådet urvattnat eller strukit flera logiska förslag från texten, vilket jag beklagar. Detta har gjort det omöjligt för mig att stödja betänkandet.
pl " Wymowa nie powinna dlužej dzielić ludzi na klasy
sv " Den verbala klasskillnaden borde väl nu vara antik
pl na piśmie. - Popieramy ogólną wymowę sprawozdania dotyczącego oceny funkcjonowania WPR.
sv skriftlig. - (EN) Vi stöder den övergripande inriktningen i betänkandet om hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 98 zdań frazy wymowa.Znalezione w 0,303 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.