wymowa: IPA: [vɨˈmɔva] vɨ̃ˈmɔva

Tłumaczenia na język szwedzki:

  • uttal   
    (Noun  n)
     
    sposób artykulacji dźwięków mowy
  • frambörd   

Pozostałe znaczenia:

 
wydźwięk, rodzaj wniosków lub odczuć, jakie z czegoś wynikają

Podobne frazy w słowniku polski szwedzki. (1)

słownik wymowy
uttalsordbok

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wymowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl na piśmie- (IT) Popieram wymowę tej rezolucji, ponieważ uważam, że polityka walutowa euro powinna pozostać wyłącznie w gestii instytucji europejskich, bo to pozwoliłoby na uniknięcie dublowania struktur, co byłoby szkodliwe dla integracji europejskiej.
sv skriftlig. - (IT) Jag stöder det som sägs i denna resolution eftersom jag anser att den monetära politiken för de medlemsstater som har euron som valuta ska fortsätta att vara en exklusiv befogenhet för EU-institutionerna. På så vis blir det möjligt att undvika att dubbla strukturer inrättas, vilket skulle vara skadligt för den europeiska integrationen.
pl Ogólna wymowa tego sprawozdania jest bardzo dobra z racji uwypuklenia potrzeby szczególnego zadbania o dzieci w działaniach zewnętrznych UE.
sv På det hela taget är syftet med detta betänkande väldigt bra, då det betonar behovet av att särskilt beaktande ska ges till barnen i EU:s yttre åtgärder.
pl Wymów imię, a klnę się na Bogów, że cię nie zabiję
sv Tala om vem det är och jag ska bespara dig ditt liv
pl Nie będziemy popierać dalszego łagodzenia wymowy tego sprawozdania.
sv Vi kommer inte att stödja någon ytterligare urvattning av det.
pl Taką samą wymowę ma odrzucenie pojedynczego zezwolenia, a więc odrzucenie przez Parlament Europejski propozycji, która była zdecydowanie zbyt dyskryminująca wobec obcokrajowców.
sv Jag anser att detta har samma tyngd som förkastandet av det kombinerade tillståndet som innebar att Europaparlamentet förkastade ett förslag som var alltför diskriminerande mot utlänningar.
pl Powiedzieliśmy, że chcemy większej harmonizacji i wydaje się, że taka jest ogólna wymowa otrzymanych odpowiedzi.
sv Vi har alla sagt att vi vill ha mer harmonisering, och det tycks vara den allmänna hållningen i de svar som inkommit.
pl - Panie przewodniczący! Gratuluję panu uporania się z dość trudną wymową mojego imienia!
sv - (EN) Herr talman! Jag ber att få gratulera till att ni lyckades uttala mitt svåra namn rätt!
pl W zamian w motywie ‧ Rada zdecydowała wzmocnić wymowę deklaracji zawartej w motywie ‧ wniosku Komisji
sv I stället har rådet beslutat att i skäl ‧ skärpa det aktuella uttryckssättet i skäl ‧ i kommissionens förslag
pl Taka jest również główna wymowa sprawozdania i bardzo cieszymy się z osiągnięcia zgody w tym zakresie.
sv Detta är också betänkandets huvudsakliga inriktning och vi uppskattar överenskommelsen på denna punkt.
pl Sądzi, że te trzy priorytety składają się na program o wyraźnej wymowie socjalnej
sv Inom ramen för de centrala åtgärdsområdena förespråkar kommittén en stark social dagordning
pl Podsumowując, chciałbym wyrazić swoja wdzięczność, - i z góry przeprosić panią komisarz za słabą wymowę w języku duńskim - panom Thorkildowi Birkmosemu, Henningowi Lyngsø Fogedowi i Jørgenowi Hingemu z Duńskiego Rolniczego Urzędu Doradczego, którzy sporządzili to wspaniałe opracowanie. Chciałbym także podziękować panu Nicolasowi Nevezowi, który współpracował z Komisją ds.
sv Avslutningsvis vill jag uttrycka min tacksamhet - jag ber kommissionsledamoten om ursäkt för mitt dåliga danska uttal - till Thorkild Birkmose, Henning Lyngsø Foged och Jørgen Hinge från det danska nationella centret för jordbruksrådgivning, som tagit fram den utmärkta studien.
pl Obawiam się, panie komisarzu Kallas, że z pańskiej relacji i pańskiego ujęcia wymowy przedmiotowego sprawozdania przebija doświadczenie Petera Mandelsona.
sv Herr Kallas! Jag är rädd för att det i er rapportering och ert ställningstagande inför den aktuella rapporten löper en erfarenhet från Peter Mandelson genom ert hela väsen.
pl Spory pomiędzy Rosją, Norwegią, USA i Kanadą mają oczywiście również wymowę geopolityczną.
sv Tvister mellan Ryssland, Norge, USA och Kanada har givetvis också geopolitisk betydelse.
pl Przyczyną tego, która wzmacnia wymowę sprawozdania, są niewłaściwe warunki pracy a także niesprawiedliwy system wynagrodzeń, który jest stosowany w odniesieniu do niektórych mniej uprzywilejowanych grup.
sv En anledning till detta och något som förstärker betänkandets budskap, är de olämpliga arbetsvillkor och orättvisa lönesystem som tillämpas för vissa missgynnade grupper.
pl Dlatego, mimo poparcia dla przedstawionych w komunikacie celów i działań, Komitet apeluje do Komisji o uwzględnienie niniejszej opinii i podjęcie koniecznych działań, które sprawią, że wymowa tego komunikatu będzie bardziej zdecydowana
sv Vi stöder alltså de mål och åtgärder som fastställs i meddelandet, men uppmanar samtidigt kommissionen att ta del av det här yttrandet och vidta de åtgärder som krävs för att ytterligare stärka meddelandet
pl na piśmie. - Popieramy ogólną wymowę sprawozdania dotyczącego oceny funkcjonowania WPR.
sv skriftlig. - (EN) Vi stöder den övergripande inriktningen i betänkandet om hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken.
pl Zważywszy że niektóre poprawki mogą zmienić wymowę sprawozdania, nasz głos w sprawie "produktu” końcowego będzie zależeć od tego, czy poprawki te zostaną przyjęte, czy nie.
sv Eftersom några av ändringsförslagen kan ändra betänkandets innebörd kommer vår omröstning om den slutliga ”produkten” att bero på huruvida ändringsförslagen antas eller inte.
pl To właśnie tej wymowy brakuje w tekście, chociaż słowo "społeczny” przewija się w nim cały czas.
sv Det är just andan som saknas i texten, trots att ordet social återkommer hela tiden.
pl Wymowa koreańska
sv Koreanskt uttal
pl Cieszy mnie również, że dyrektywa stanie się w istocie rozporządzeniem i będzie mieć większą wymowę prawną.
sv Jag välkomnar också att direktivet faktiskt kommer att bli en förordning och därmed få en starkare rättslig tyngd.
pl W kontekście partnerstwa wschodniego i wschodniego wymiaru Unii trzeci pakiet ma także, jak widać, swoją wymowę.
sv Inom ramen för EU:s östra partnerskap och östra dimension talar det tredje paketet sitt tydliga språk.
pl U pacjentów leczonych aprepitantem (‧ mg) podczas nudności i wymiotów po zabiegach chirurgicznych obserwowano dodatkowe działania niepożądane występujace z większą częstością niż w przypadku ondansetronu: ból w nadbrzuszu, nieprawidłowe dźwięki w jelitach, upośledzenie wymowy, duszność, niedoczulica, bezsenność, zwężenie źrenicy, nudności, zaburzenia zmysłów, dyskomfort w żołądku, zmniejszenie ostrości widzenia, świszczący oddech
sv Ytterligare biverkningar har observerats hos patienter som behandlats med aprepitant (‧ mg) mot postoperativt illamående och kräkningar, och med incidenser högre än för ondansetron: övre buksmärtor, onormala tarmljud, dysartri, dyspné, hypestesi, insomnia, mios, illamående, sensorisk störning, magbesvär, nedsatt synskärpa, väsande andning
pl Wymowa japońska Kun
sv Japanskt Kun-uttal
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 98 zdań frazy wymowa.Znalezione w 0,491 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.