wymowa: IPA: tɛst

Tłumaczenia na język szwedzki:

 • test   
  (  n)
   
  próba podejmowana, aby uzyskać odpowiedź na postawione pytania
 • prov       
 • provning   
 • experiment       
  (Noun  )
 • pröva   

Pozostałe znaczenia:

 
techn. technika obraz próbny w telewizorze
 
egzamin, sprawdzian

Podobne frazy w słowniku polski szwedzki. (26)

Cell Test
CA Newell’s Old Boys
Crash Test Dummies
Crash Test Dummies
Edytor listy testów
Testlistredigerare
szybki test
snabbtest
test alfa
alfatest
test Ames'a
Ames test
test ciążowy
graviditetstest; gravtest
Test Drive Unlimited
Test Drive Unlimited
test funkcji
funktionalitetstest
Test inteligencji WAIS
Wechsler Adult Intelligence Scale
test jednostki
enhetstest
test losowy
stickprov
test na kancerogenność
karcinogenitetstest
test odbiorczy
acceptanstest
test przepustowości
bandbreddstest
test przesiewowy
sållningsprov
test psychometryczny
psykometriskt test
test szachownicy
schackbrädstest
test trafienia
träfftest
test wydajności
prestandatest
testy biologiczne
biologisk test
testy wydolności płuc
Undersökning av andningsfunktionen
zestaw testów zgodności sprzętu
maskinvarukompatibilitetstest

Przykładowe zdania z "test", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Specyfikacje odnoszące się do pewnych testów SIS ‧ związanych z centralnym systemem SIS II, infrastrukturą komunikacyjną i interakcją między centralnym systemem SIS ‧ a systemami krajowymi (N.SIS II), a zwłaszcza do ich zakresu i celów, wymagań i przebiegu określone są w załączniku
sv De specifikationer som är relevanta vid vissa SIS ‧ tester som rör det centrala SIS ‧ systemet och kommunikationsinfrastrukturen och interaktionerna mellan det centrala SIS ‧ systemet och de nationella systemen (N.SIS II), särskilt deras omfattning, syften, krav och förlopp, ska anges i bilagan
pl Z zadowoleniem przyjmuję wspólny wniosek dotyczący inicjatywy szczepienia przeciwko gruźlicy, ponieważ uważam, że szczepienia w połączeniu z najbardziej skutecznymi testami wykrywającymi zakażenie i jak najlepszym leczeniem to nasza główna broń w walce z tą chorobą.
sv Jag välkomnar det gemensamma resolutionsförslaget om initiativet för tuberkulosvaccin, eftersom jag tror att vacciner som kombineras med de mest effektiva testerna för att upptäcka sjukdomen och de bästa behandlingarna är det viktigaste vapnet i kampen mot denna sjukdom.
pl Wysokie ryzyko oznacza, że przywóz będzie się odbywał wyłącznie na warunkach, które w znaczący sposób zmniejszają ryzyko, na przykład poprzez dodatkowe gwarancje, testy lub leczenie
sv Hög risk innebär att import endast får äga rum under förhållanden som avsevärt minskar risken, t.ex. ytterligare garantier, tester eller behandling
pl Wyznaczony przez radę administracyjną komitet doradczy przeprowadzi wstępną selekcję zgłoszeń, aby ocenić dopuszczalność zgłoszeń i wybrać kandydatów do zaproszenia do rozmowy kwalifikacyjnej lub do innych testów
sv En rådgivande kommitté som utsetts av styrelsen kommer att göra en preliminär granskning av ansökningarna för att avgöra behörigheten och bestämma vilka sökande som ska kallas till intervju eller andra prov
pl Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ ustanawia wykaz szybkich testów zatwierdzonych do monitorowania TSE
sv I förordning (EG) nr ‧/‧ fastställs en förteckning över snabbtest som har godkänts för övervakning av TSE
pl W nowych, nieużywanych wstrzykiwaczach OptiSet, dawka ‧ jednostek jest już ustawiona przez producenta do wykonania pierwszego testu bezpieczeństwa
sv På en ny och oanvänd OptiSet är en dos på ‧ enheter redan förinställd av tillverkaren för det första säkerhetstestet
pl Orzeczenie wydane w postępowaniu typu test ma zastosowanie do wszystkich innych skarg indywidualnych zarejestrowanych przez sąd
sv Domen i ett test case gäller för alla andra enskilda anspråk som inkommit till domstolen
pl dla infrastruktury: plany inżyniersko-konstrukcyjne, rejestry z zatwierdzenia prac ziemnych i uzbrojenia oraz sprawozdania z testów i kontroli betonu itp
sv för infrastrukturen: ritningar över anläggningarna, besiktnings- eller mottagningsprotokoll för mark- och armeringsarbeten, provnings- och kontrollrapporter om betongarbeten osv
pl przeprowadza odpowiednie badania i testy lub zleca ich wykonanie w celu sprawdzenia, w przypadku gdy rozwiązania określone w odnośnych normach zharmonizowanych lub specyfikacjach technicznych nie zostały zastosowane, czy rozwiązania przyjęte przez producenta spełniają odpowiednie wymagania stosownych TSI
sv Utföra eller låta utföra ändamålsenliga undersökningar och provningar för att, i de fall där lösningarna i relevanta harmoniserade standarder och/eller tekniska specifikationer inte har tillämpats, kontrollera om de lösningar som tillverkaren använt uppfyller motsvarande krav i relevanta TSD:er
pl W odniesieniu do urządzeń stanowiących próbkę przeprowadza się indywidualne badania i odpowiednie próby określone w odpowiednich normach, o których mowa art. ‧ lub testy równoważne, w celu podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu partii
sv De anordningar som utgör ett stickprov ska kontrolleras var och en för sig och de lämpliga provningar som anges i den eller de standard(er) som omfattas av artikel ‧ eller likvärdiga provningar ska utföras för att avgöra om partiet ska godkännas eller underkännas
pl sprawdza, czy plan testów w pełni uwzględnia obowiązujące wymagania
sv Kontrollera att testplanen täcker de tillämpliga kraven fullt ut
pl Przygotowanie wstrzykiwacza (test przepływu insuliny
sv Förbered pennan (kontrollera insulinflödet
pl • Pacjent powinien być zdolny do spełnienia zobowiązań dotyczących bezpiecznego stosowania produktu leczniczego Volibris. • Lekarz powinien zapewnić pacjentowi pełną poradę i konsultację. • Lekarz powinien zapewnić pacjentowi broszurę informacyjną dla pacjenta i karta przypominającą dla pacjenta. • Rozważenie po ‧ dniowej kuracji pacjenta, czy wyniki kluczowych testów są sprawdzone przed wypisaniem kolejnej recepty. • Ponieważ dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Volibris są ograniczone, zachęcenie włączenia pacjentów do programu monitorowania po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. • Raportowanie spodziewanych działań niepożądanych i ciąży
sv • Att patienter har förmåga att följa de krav som ställs för en säker användning av Volibris. • Behovet av att tillhandahålla omfattande råd och vägledning till patienter. • Behovet av att tillhandahålla lämplig informationsbroschyr(er) och påminnelsekort till patienter. • Månatlig förskrivning på ‧ dagars förbrukning ska övervägas för att säkerställa att patienter och resultat av nyckeltester är granskade före vidare förskrivning. • Att säkerhetsdatabasen för Volibris är begränsad och att läkare uppmuntras att skriva in patienter i övervakningsstudien efter godkännandet. • Att rapportera misstänkta biverkningar och graviditet
pl zwierzęta pochodzą z gospodarstw, w których wszystkie sztuki bydła w wieku przekraczającym ‧ miesięcy zostały zaszczepione i szczepienia te są regularnie powtarzane, a wszystkie zwierzęta w gospodarstwie w wieku przekraczającym ‧ miesięcy przeszły z wynikiem negatywnym test serologiczny na obecność przeciwciał przeciwko gE-glikoproteinie BHV‧ w odstępach nieprzekraczających ‧ miesięcy i wszystkie zwierzęta przeszły z wynikiem negatywnym test na obecność przeciwciał określony w pkt ‧ ust. c ppkt i), przeprowadzony na próbkach krwi pobranych w ciągu ‧ dni poprzedzających wysyłkę
sv Djuren härrör från jordbruksföretag där alla nötkreatur på jordbruksföretaget som är äldre än ‧ månader har vaccinerats och regelbundet omvaccinerats och alla djur på jordbruksföretaget som är äldre än nio månader med negativt resultat har genomgått en serologisk undersökning för upptäckt av antikroppar mot gE-glykoprotein i BHV‧ med högst tolv månaders mellanrum och djuren med negativt resultat har testats för upptäckt av de antikroppar som avses i punkt ‧ c i på blodprover som tagits högst ‧ dagar före avsändandet
pl plan kontroli opisujący odpowiednie badania i testy, które zostają przeprowadzone podczas produkcji, łącznie z dotyczącymi ich procedurami, oraz częstotliwość przeprowadzania tych badań i testów
sv ett kontrolldokument med en beskrivning av erforderliga kontroller och provningar som ska utföras under tillverkningsprocessen tillsammans med en redogörelse för på vilket sätt och hur ofta dessa kontroller ska genomföras
pl Minimalne warunki właściwego sposobu instalacji urządzeń podczas testów i zakresu testów zgodnie z aneksem ‧ zdefiniowane są poniżej
sv De minimikrav som provinstallationen skall uppfylla samt vid vilka förhållanden provet skall utföras enligt undertillägg ‧ anges nedan
pl Dlatego, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony zwierząt wykorzystywanych przy testowaniu produktów kosmetycznych, w oczekiwaniu na wprowadzenie zakazu testów na zwierzętach w przygotowaniu produktów kosmetycznych i wprowadzania na rynek Wspólnoty produktów kosmetycznych testowanych na zwierzętach, przepisy powyższe powinny zostać zmienione tak, aby doprowadzić do systematycznego stosowania metod alternatywnych, dzięki czemu zmniejszy się liczbę wykorzystywanych zwierząt lub ich cierpienia w przypadkach, gdy pełne wprowadzenie metod alternatywnych nie jest jeszcze możliwe, jak przewiduje art. ‧ ust. ‧ i ‧ dyrektywy ‧/EWG, tak, by dawały one poziom ochrony konsumenta równoważny metodom tradycyjnym, które mają zastąpić
sv För att djur som används för att testa kosmetika skall få största möjliga skydd fram till genomförandet av förbud mot djurförsök för att testa kosmetika och mot att kosmetiska produkter som har testats på djur släpps ut på marknaden i gemenskapen, bör därför dessa bestämmelser ändras så att det i dessa föreskrivs systematisk användning av alternativa metoder, vilka minskar antalet djur som används eller minskar deras lidande i de fall där det ännu inte finns några alternativ som helt ersätter tidigare metoder, enligt vad som föreskrivs i artikel ‧ och ‧ i direktiv ‧/EEG, när konsumenterna genom dessa metoder erbjuds en skyddsnivå som är jämförbar med den som erbjuds genom de konventionella metoder som de är avsedda att ersätta
pl W populacji kobiet, które nigdy wcześniej nie zetknęły się z HPV (wcześniej nie zetknęły się z ‧ często występującymi typami HPV oraz miały ujemny wynik testu Pap w ‧. dniu), szczepionka Silgard zmniejszyła odsetek kobiet, u których wykonano inwazyjną procedurę leczenia zmian szyjki macicy (elektrokonizacja elektrodą pętlową lub konizacja chirurgiczna), o ‧, ‧ % (‧ % CI
sv I den HPV-naiva populationen (naiva avseende ‧ vanliga HPV-typer och med ett Pap-test som var negativt dag ‧) minskade Silgard andelen kvinnor som erhöll en definitiv cervikal behandlingsåtgärd (LEEP eller kallknivskonisering) med ‧, ‧ % (‧ % KI
pl Zatwierdzona jednostka kontrolująca musi być ubezpieczona od odpowiedzialności, z wyjątkiem przypadków, gdy odpowiedzialność zgodnie z prawem krajowym ponosi państwo lub jeśli państwo członkowskie jest bezpośrednio odpowiedzialne za testy
sv Det godkända kontrollorganet ska teckna en ansvarsförsäkring, såvida inte detta ansvar täcks av staten i enlighet med nationell lagstiftning eller medlemsstaten själv är direkt ansvarig för provningarna
pl informacjami o testach biegłości i próbach pierścieniowych, w których dane laboratorium uczestniczyło
sv Uppgifter om de kvalifikationstester och ringprov som laboratoriet har deltagit i
pl Wykorzystywaną podczas testów kotwicą referencyjną A jest tradycyjna składana kotwica patentowa, odpowiadająca rysunkowi i informacjom przedstawionym poniżej, o masie co najmniej ‧ kg
sv Referensankaret A som används vid provningarna ska vara ett normalt vikbart stocklöst ankare motsvarande skissen och uppgifterna som ges nedan, med en massa på minst ‧ kg
pl Udostępnia również zainteresowanym państwom członkowskim projekt i ostateczną wersję specyfikacji testów oraz przepisy dotyczące zarządzania testami i ich koordynacji zgodnie z harmonogramem ustalonym z ekspertami z państw członkowskich
sv Kommissionen ska ställa utkastet till testspecifikationer och de slutliga testspecifikationerna samt bestämmelserna om förvaltning och samordning av testerna till de berörda medlemsstaternas förfogande inom en tidsram som avtalas med medlemsstaternas experter
pl Za każdym razem, przeprowadzając test sprawdzający, czy nastąpiła utrata wartości ośrodka wypracowującego środki pieniężne, jednostka gospodarcza powinna przeanalizować każdą wartość firmy, która jest związana z przyszłymi przepływami środków pieniężnych, które powstaną w tym ośrodku wypracowującym środki pieniężne
sv När ett företag undersöker om en kassagenererande enhet behöver skrivas ned skall eventuell goodwill som kan hänföras till enheten beaktas
pl Jednakże utrzymywanie społeczeństwa w niepewności co do wyników testów mogłoby po prostu doprowadzić do jeszcze większej niepewności.
sv Effekten av att dölja testresultatet för allmänheten skulle helt enkelt skapa ännu mer osäkerhet.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7941 zdań frazy test.Znalezione w 1,702 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.