wymowa: IPA: tɛst

Tłumaczenia na język szwedzki:

  • test   
    (  n)
     
    próba podejmowana, aby uzyskać odpowiedź na postawione pytania
  • prov       
  • provning   
  • pröva   

Pozostałe znaczenia:

 
techn. technika obraz próbny w telewizorze
 
egzamin, sprawdzian

Podobne frazy w słowniku polski szwedzki. (21)

Cell Test
CA Newell’s Old Boys
Edytor listy testów
Testlistredigerare
szybki test
snabbtest
test alfa
alfatest
test Ames'a
Ames test
test ciążowy
graviditetstest
test funkcji
funktionalitetstest
test jednostki
enhetstest
test losowy
stickprov
test na kancerogenność
karcinogenitetstest
test odbiorczy
acceptanstest
test przepustowości
bandbreddstest
test przesiewowy
sållningsprov
test psychometryczny
psykometriskt test
test szachownicy
schackbrädstest
test trafienia
träfftest
test wydajności
prestandatest
testy biologiczne
biologisk test
zestaw testów zgodności sprzętu
maskinvarukompatibilitetstest

Przykładowe zdania z "test", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Test mocy maksymalnej dla stacji roboczych
sv Provning av maxeffekt för arbetsstationer
pl Specyfikacja testów rejestratora prawnego JRU (P‧) związana z indeksem
sv JRU Test Specification (P‧) kopplat till index
pl Zadanie porównywania wyników testów z ustalonymi specyfikacjami i przeprowadzania testów organoleptycznych należy powierzyć wydziałom inspekcji
sv En kommission bör ges i uppdrag att jämföra testernas resultat med de specifikationer som krävs och att utföra de organoleptiska testerna
pl Wyniki wszystkich badań emisji (testy ESC oraz ETC) przeprowadzonych w ramach planu przeglądów muszą być udostępnione urzędowi homologacji
sv Resultaten av alla ESC- och ETC-utsläppsprov som genomförts under driftsackumuleringsplanen skall ställas till typgodkännandemyndighetens förfogande
pl • Jeśli na końcu igły nie pojawi się insulina, należy sprawdzić czy w pojemniku nie ma pęcherzyków powietrza i powtórzyć test bezpieczeństwa dwa razy do usunięcia pęcherzyków powietrza. • Jeśli nadal na końcu igły nie pojawi się insulina, igła może być niedrożna
sv Du måste kanske göra om säkerhetstestet flera gånger innan insulin syns. • Om inget insulin kommer ut, kontrollera om det finns luftbubblor och upprepa säkerhetstestet ytterligare två gånger för att få ut dessa. • Om fortfarande inget insulin kommer ut kan nålen vara igentäppt
pl Test polegający na sprawdzeniu, czy w każdym pojeździe znajduje się właściwa instrukcja obsługi
sv Testet består av att kontrollera att de korrekta användarinstruktionerna finns i varje relevant fordon
pl badań i testów, które będą przeprowadzane przed, podczas i po procesie wytwarzania, a także częstotliwości, z jaką będą one przeprowadzane
sv de undersökningar och provningar som skall utföras före, under och efter tillverkningen och hur ofta dessa skall utföras
pl Erytropoetyna nie powodowała żadnych zmian w badaniach mutagenności kultur komórek bakteryjnych i komórek ssaków, ani w teście mikrojąderkowym przeprowadzanym in vivo na myszach
sv Erytropoietin visade ej några förändringar av cellkulturer vid mutagenitetstester i bakterie-och däggdjursceller eller vid mikronukleustest på möss in vivo
pl Wykonać test wstępny: ‧ dni przy pH = ‧, ‧ i ‧, w ‧°C
sv Utför ett inledande test i fem dagar vid pH ‧, ‧, ‧ vid ‧ °C
pl I na koniec, jeśli mogę sobie pozwolić na tak odważne stwierdzenie, uważam, że nowe testy warunków skrajnych nie zapewnią w przemyśle finansowym większego bezpieczeństwa niż mogą zapewnić w przemyśle jądrowym.
sv Avslutningsvis, och när det gäller finansbranschen, kommer nya stresstester inte att skapa ökad säkerhet, inte mer än de kommer att göra inom kärnindustrin, om jag får vara så framfusig.
pl Nie ukrywam, że moim zdaniem jednym z najważniejszych testów dla świata zachodniego, który nas czeka jest to, co dzieje się dzisiaj w Iranie.
sv Jag vill inte sticka under stol med att det som sker i dag i Iran enligt min mening är en av de viktigaste prövningar som väntar västvärlden.
pl zapisy związane z systemem zapewnienia jakości, takie jak sprawozdania z inspekcji, dane uzyskane podczas badań, dane dotyczące kalibracji urządzeń, dane dotyczące kwalifikacji pracowników przeprowadzających badania i testy, itd
sv kvalitetsdokumenten, såsom granskningsrapporter och provningsresultat, kalibreringsresultat, redogörelser för berörd personals kvalifikationer, osv
pl Test: pojedyncza dawka tabletki o ustalonym składzie podawana na czczo
sv Test: engångsdos med fast kombinationstablett, intagen vid fastande tillstånd
pl W pkt ‧.‧.‧ załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/WE określono cykl testu dla różnych charakterystyk urządzeń
sv I avsnitt ‧.‧.‧ i bilaga ‧ till direktiv ‧/‧/EG anges provningssekvensen för olika utrustningsspecifikationer
pl W związku z tym musimy zapewnić, by Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) poddawał testom naukowym substancje rzekomo mające korzystne działanie oraz by prowadził badania.
sv Därför måste vi se till att de ämnen som påstås vara hälsosamma utsätts för vetenskapliga prövningar och studier av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA).
pl Przepisy art. ‧ nie stanowią przeszkody dla wymagania przez Państwo Członkowskie od wnioskodawcy odbycia stażu adaptacyjnego trwającego nie dłużej niż trzy lata lub przystąpienia do testu umiejętności, jeżeli
sv Trots bestämmelserna i artikel ‧ får den mottagande medlemsstaten kräva att sökanden slutför en anpassningsperiod som inte överskrider tre år eller genomgår ett lämplighetsprov i ett av följande fall
pl Zwierzęta były trzymane do momentu wysłania w okresie sezonowo wolnym od nosicieli, określonym zgodnie z załącznikiem V, w strefie sezonowo wolnej od choroby niebieskiego języka przez okres co najmniej ‧ dni przed datą przemieszczenia i zostały poddane testowi na obecność czynnika zgodnie z podręcznikiem badań diagnostycznych i szczepionek dla zwierząt lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) (Podręcznik OIE dotyczący zwierząt lądowych), wykazując wynik negatywny, przy czym test ten został przeprowadzony nie wcześniej niż siedem dni przed datą przemieszczenia
sv Djuren har fram till avsändningen under den årstidsbetingade period med frånvaro av smittspridare som fastställts i enlighet med bilaga V hållits inom ett område med årstidsbetingad frånvaro av bluetongue under minst ‧ dagar före dagen för förflyttningen och har med negativt resultat genomgått ett test för identifiering av agens i enlighet med OIE:s Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, utfört tidigast sju dagar före dagen för förflyttningen
pl prowadzenie we Wspólnocie, w celu spełnienia wymogów niniejszego rozporządzenia, testów na zwierzętach, dotyczących składników lub kombinacji składników, po dniu, w którym wymagane jest zastąpienie takich testów przez jedną lub więcej zatwierdzonych metod alternatywnych, wymienionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r. ustalającym metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) lub w załączniku ‧ do niniejszego rozporządzenia
sv Djurförsök i gemenskapen med beståndsdelar eller kombinationer av beståndsdelar för att uppfylla kraven i denna förordning efter det datum då sådana försök måste ersättas av en eller flera validerade alternativa metoder som förtecknas i kommissionens förordning (EG) nr ‧/‧ av den ‧ maj ‧ om testmetoder enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr ‧/‧ om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) eller i bilaga ‧ till denna förordning
pl Jak mieliśmy okazję przekonać się w praktyce i na co uwagę zwracało wielu mówców, ubiegłoroczne testy warunków skrajnych nie osiągnęły swojego celu, jakim było wskazanie tych banków, które cieszą się niezbędnym zaufaniem swoich klientów, kredytodawców i krajowych organów nadzorujących.
sv Som vi har sett i praktiken, och som olika talare har påpekat, uppnåddes inte målet att lyfta fram vilka banker som åtnjuter ett nödvändigt förtroende från sina konsumenter, långivare och de nationella tillsynsmyndigheterna genom förra årets stresstester.
pl Następnie, na etapie wstępnym, powinno wystarczyć by powiadamiający dostarczali Państwom Członkowskim sprawozdawcom jedynie wykazy dostępnych testów i badań, w celu umożliwienia tym Państwom ustalenia, czy dostępny jest komplet danych, które zostaną przedłożone w określonym terminie
sv Inledningsvis bör det räcka att de sökande tillhandahåller en förteckning över tillgängliga test och undersökningar till de rapporterande medlemsstaterna, så att dessa kan fastställa huruvida det finns ett fullständigt uppgiftspaket som kan lämnas in inom den fastställda tidsfristen
pl Jeżeli zaobserwowano oznaki CPE w hodowli komórkowej, pobiera się podłoże hodowlane (supernatant) i bada przy użyciu co najmniej jednego z poniższych testów: neutralizacji, IF, ELISA
sv Om CPE har påvisats i en cellkultur, skall mediet (supernatanten) samlas upp och undersökas med en eller flera av följande metoder: neutralisering, IF (immunofluorescens) eller ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay
pl Produkt Fertavid charakteryzuje się brakiem potencjału mutagennego, co potwierdzono w teście Amesa oraz w prowadzonym w warunkach in vitro badaniu aberracji chromosomalnych w ludzkich limfocytach
sv Fertavid har inte visat någon mutagen potential vid Ames test eller vid in vitro chromosome aberration test med human lymfocyter
pl Z leczeniem za pomocą interferonu są związane nieprawidłowe wyniki testów laboratoryjnych
sv Avvikande laboratorievärden förekommer vid användning av interferoner
pl Wykonać test bezpieczeństwa
sv Utför ett säkerhetstest
pl W rejonie bilansu materiałowego, w którym zachodzi przetwarzanie lub ponownie wykonywane są pomiary, bilans materiałowy otrzymany w wyniku PIT oraz bilanse materiałowe dla stref przetwarzania stanowiące część programu kontroli inwentarza powinny zostać poddane testowi zatwierdzającemu przy użyciu standardowych odchyleń w bilansie, które uwzględniają uzasadnioną niepewność pomiaru, a w przypadku ilości szacunkowych – niepewność dotyczącą przetwarzania i niepewność pomiaru
sv I ett materialbalansområde som omfattar process eller ommätning ska materialbalansen som härletts från en fysisk inventering, liksom även materialbalanser för processområden som omfattas av inventariekontrollförfaranden, testas för godkännande med hjälp av standardavvikelser för balansen med hänsyn till motiverad mätonoggrannhet och, för skattade uppgifter, process- och mätonoggrannhet
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7941 zdań frazy test.Znalezione w 1,554 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.