wymowa: IPA: tɛst

Tłumaczenia na język szwedzki:

  • test   
    (  n)
     
    próba podejmowana, aby uzyskać odpowiedź na postawione pytania
  • prov       
  • provning   
  • pröva   

Pozostałe znaczenia:

 
techn. technika obraz próbny w telewizorze
 
egzamin, sprawdzian

Podobne frazy w słowniku polski szwedzki. (21)

Cell Test
CA Newell’s Old Boys
Edytor listy testów
Testlistredigerare
szybki test
snabbtest
test alfa
alfatest
test Ames'a
Ames test
test ciążowy
graviditetstest
test funkcji
funktionalitetstest
test jednostki
enhetstest
test losowy
stickprov
test na kancerogenność
karcinogenitetstest
test odbiorczy
acceptanstest
test przepustowości
bandbreddstest
test przesiewowy
sållningsprov
test psychometryczny
psykometriskt test
test szachownicy
schackbrädstest
test trafienia
träfftest
test wydajności
prestandatest
testy biologiczne
biologisk test
zestaw testów zgodności sprzętu
maskinvarukompatibilitetstest

Przykładowe zdania z "test", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Nie zaleca się stosowania testu Pylobactell u dzieci i młodzieży w wieku poniżej ‧ lat ze względu na brak wystarczających danych o jego skuteczności
sv Pylobactell bör inte användas hos barn och ungdomar under ‧ års ålder på grund av otillräckliga effektdata
pl Pomoc pokrywa znaczne koszty związane z przeprowadzaniem testu, jak określono w art. ‧ lit. d) rozporządzenia (WE) nr
sv Stödet täcker samtliga undersökningskostnader som nämns i artikel ‧ d i förordning (EG) nr
pl sprawozdania z testów
sv provningsrapporter
pl Niniejszy punkt zawiera szczegóły dotyczące międzylaboratoryjnego testu odnośnie do danych dotyczących precyzji metody stosowanej do ‧ próbek
sv Närmare uppgifter om en jämförelse mellan olika laboratorier av metodens precision för mätvärden från två prov återfinns här
pl Z zadowoleniem przyjmuję rozpoczęcie przez Komisję realizacji testów warunków skrajnych w elektrowniach jądrowych w Unii Europejskiej, ale takie testy muszą zacząć odbywać się regularnie i stale, a nie w sposób przypadkowy, aby możliwie jak najbardziej ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków.
sv Jag välkomnar kommissionens initiativ till genomförande av stresstester vid kärnkraftverk i EU, men testerna måste utföras systematiskt och kontinuerligt, inte slumpartat, för att i högsta grad minimera risken för olyckor.
pl Komisja nie dostrzega przesłanek świadczących o tym, że obliczone przez strony wynagrodzenie za hipotetyczną inwestycję w kapitał zakładowy nie wytrzymałoby testu rynkowego
sv Kommissionen har inget belägg för att den minimiersättning som parterna fastställde för en hypotetisk investering i aktiekapital inte står sig vid en marknadsundersökning i föreliggande ärende
pl Nawet jeśli testy te byłyby poważne, jednego tylko możemy być pewni: źródła pochodzenia funduszy dla banków.
sv Något som vi emellertid kan vara säkra på, även om stresstesterna trots allt är seriösa, är var medlen till bankerna ska tas ifrån.
pl W przypadku zwierząt ciężarnych co najmniej jeden z warunków określonych w pkt ‧ lit. b), ‧ lit. c), ‧ lit. d), pkt ‧ i ‧ musi być spełniony przed inseminacją lub kryciem albo musi być spełniony warunek określony w pkt ‧, zaś test ma być przeprowadzony nie wcześniej niż siedem dni przed datą przemieszczenia
sv För dräktiga djur måste minst ett av villkoren i punkterna ‧ b, ‧ c, ‧ d, ‧ och ‧ vara uppfyllt före insemination eller parning, eller det villkor som fastställs i punkt ‧, och testet måste ha utförts tidigast sju dagar före dagen för förflyttningen
pl możliwości przeprowadzenia na anonimowej próbce organoleptycznego testu wina odnoszącego się do zapachu i smaku w celu sprawdzenia, czy podstawowa właściwość wina zależy od wykorzystanej odmiany (odmian) winorośli
sv ett organoleptiskt test av vinets doft och smak på grundval av anonyma prov i syfte att kontrollera att vinets grundläggande egenskaper beror på den eller de druvsorter som använts
pl Z urządzeń tych korzysta się w oparciu o standardowe ustawienia fabryczne, włączając w to wszelkie ich aktualizacje, które przeszły z wynikiem pomyślnym odpowiednie testy, chyba że KBC i podmiot zajmujący się obsługą gotówki uzgodnią zastosowanie bardziej restrykcyjnych ustawień
sv Maskinerna ska användas med de godkända standardfabriksinställningarna, inklusive eventuella uppdateringar, om inte den nationella centralbanken och kontanthanteraren har enats om striktare inställningar
pl pa-Wartość p z porównania parami przy użyciu testu U Mann’ a i Whitney’ a, leczenia metotreksatem w monoterapii oraz leczenia skojarzonego produktem Humira i metotreksatem. pb-Wartość p z porównania parami przy użyciu testu U Mann’ a i Whitney’ a, leczenia produktem Humira w monoterapii oraz leczenia skojarzonego produktem Humira i metotreksatem. pc-Wartość p z porównania parami przy użyciu testu U Mann’ a i Whitney’ a, leczenia produktem Humira w monoterapii oraz leczenia metotreksatem w monoterapii
sv p-värdet kommer från den parvisa jämförelsen av metotrexat i monoterapi med Humira/metotrexat i kombinationsbehandling med hjälp av Mann-Whitney U test. b p-värdet kommer från den parvisa jämförelsen av Humira i monoterapi med Humira/metotrexat i kombinationsbehandling med hjälp av Mann-Whitney U test. c p-värdet kommer från den parvisa jämförelsen av Humira i monoterapi med metotrexat i monoterapi med hjälp av Mann-Whitney U test
pl Kationowe substancje powierzchniowo czynne mogą zafałszować wynik testu biodegradacji i procedurę analityczną, są eliminowane poprzez kationowy wymieniacz umieszczony powyżej anionowego wymieniacza
sv Katjon-ytaktiva ämnen som kan störa testningen av den biologiska nedbrytbarheten och analysen avlägsnas genom att katjonbytaren placeras ovanför anjonbytaren
pl Po drugie, czy możemy mieć pewność, że od teraz testy warunków skrajnych będą odzwierciedlać prawdziwą sytuację banków?
sv Kan vi för det andra vara säkra på att de kommande stresstesterna kommer att spegla det verkliga läge som bankerna befinner sig i?
pl działania w zakresie tworzenia lub wzmacniania partnerstw pomiędzy właściwymi instytucjami mających na celu utworzenie ram operacyjnych dla opracowania testów dotyczących europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET
sv verksamheter för att skapa eller förstärka partnerskap mellan behöriga institutioner för att åstadkomma en operativ ram för experimentell utveckling av det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen (ECVET
pl Jestem rozczarowany, że Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, ustanowiony przez nas i odpowiedzialny za testy warunków skrajnych, w istocie oblał swój własny test warunków skrajnych.
sv Jag är besviken över att Europeiska bankmyndigheten, som vi upprättat och som är ansvarigt för stresstesterna, faktiskt inte klarade sitt eget stresstest.
pl za test genotypowy
sv För gentypningstest
pl Test obejmuje rozdziały
sv Det gäller kapitel ‧ till
pl Kiedy opublikowane zostaną wyniki testu warunków skrajnych wraz ze wszystkimi danymi, ocenami, propozycjami i wnioskami, obywatele Europy dowiedzą się o europejskich elektrowniach jądrowych we wszystkich państwach członkowskich więcej niż w wyniku działań podejmowanych w minionych dziesięcioleciach.
sv När resultatet av stresstestet presenteras för allmänheten med alla resultat, utvärderingar, förslag och slutsatser kommer EU:s medborgare att veta mer om kärnkraftsanläggningarna i alla medlemsstater än de gjort tidigare trots alla försök under de senaste årtiondena.
pl Najczęściej obserwowane nieprawidłowości wyników badań laboratoryjnych: podwyższenie wyników testów czynnościowych wątroby, w tym AlAT, AspAT, GGTP, bilirubiny całkowitej i fosfatazy zasadowej
sv De avvikelser som oftast sågs i laboratorietester var förhöjda leverfunktionsprover, inklusive ASAT, ALAT, gamma-GT, totalbilirubin och alkaliska fosfataser
pl Przyjmuje się, że niniejsze rozporządzenie zostanie uzupełnione poprzez przyjęcie w przyszłości stosownych aktów prawnych szczegółowo regulujących organizację i koordynację kompleksowych testów SIS II, które należy przeprowadzić przy ścisłej współpracy między państwami członkowskimi a Komisją
sv Det förutsätts att denna förordning bör kompletteras med ett antagande i framtiden av lämplig lagstiftning för att man i detalj ska kunna reglera utformning och samordning av ett övergripande test av SIS II, vilket ska utföras i fullständigt samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen
pl przeprowadzenia testu na obecność czynnika zgodnie z załącznikiem ‧ sekcja A c) z wynikiem negatywnym na próbce pobranej w ciągu ‧ godzin przed wysyłką od zwierzęcia, które należy chronić przed atakiem wektorów przynajmniej od czasu pobrania próbki i które nie może opuścić gospodarstwa docelowego, chyba że w celu bezpośredniego uboju lub zgodnie z sekcją A tego załącznika
sv ett test för identifiering av agens enligt avsnitt A.‧ c i bilaga ‧ har genomförts med negativt resultat på ett prov som togs inom ‧ timmar före avsändandet från det berörda djuret, som skall skyddas mot angrepp av vektorer åtminstone från tidpunkten för provtagningen och som inte får lämna den mottagande anläggningen, utom då det sänds för direkt slakt eller i överensstämmelse med avsnitt A i den bilagan
pl Test opiera się na przerwaniu reakcji między rekombinantem VP‧, wraz z momentem skierowania antygenu na płytkę przeznaczoną na badanie ELISA, a zespolonym przeciwciałem monoklonalnym (Mab) właściwym dla VP
sv Principen för testen är att avbryta reaktionen mellan det rekombinanta VP‧, som är de antigen som är bundet till Elisa-plattan och den för VP‧ specifika konjugerade Mab
pl Należy zmienić igłę i powtórzyć test jeszcze raz. • Jeśli po zmianie igły, na końcu igły nie pojawia się insulina, wstrzykiwacz OptiSet może być uszkodzony
sv Byt injektionsnål och försök igen. • Om inget insulin kommer ut efter byte av injektionsnål kan din OptiSet vara skadad
pl Wszystkie części, w tym skóra, zwierzęcia poddanego badaniu na obecność BSE, zostają zatrzymane pod kontrolą urzędową do czasu uzyskania negatywnego wyniku na obecność BSE w następstwie przeprowadzenia szybkiego testu, o ile nie zostaną usunięte zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr ‧ Parlamentu Europejskiego i Rady [‧]
sv Alla delar av kroppen, inklusive huden, hos det djur som har testats för BSE skall behållas under officiell övervakning till dess att ett negativt resultat har erhållits från snabbtestet, utom om de bortskaffas i enlighet med artikel ‧ a och b i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
pl Wykorzystanie wina, które nie przechodzi pozytywnie testów analitycznych i organoleptycznych
sv Användning av viner som inte uppfyller de krav som ställs vid de analytiska och organoleptiska testerna
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7941 zdań frazy test.Znalezione w 3,444 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.