Tłumaczenia na język szwedzki:

 • grattis på födelsedagen   
  (Interjection  )
   
  till person som firar sin födelsedag
   
  har den äran på födelsedagen
   
  wszystkiego najlepszego z okazji urodzin
 • ha den äran   
  (Interjection  )
 • grattis på bemärkelsedagen   
   
  har den äran på födelsedagen
   
  wszystkiego najlepszego z okazji urodzin
 • gratulerar med dagen   
   
  har den äran på födelsedagen
   
  wszystkiego najlepszego z okazji urodzin
 • gratulerar på födelsedagen   
   
  har den äran på födelsedagen
   
  wszystkiego najlepszego z okazji urodzin
 • har den äran   
   
  har den äran på födelsedagen
   
  wszystkiego najlepszego z okazji urodzin
 • hjärtliga gratulationer på bemärkelsedagen   
   
  har den äran på födelsedagen
   
  wszystkiego najlepszego z okazji urodzin

Picture dictionary

ha den äran, grattis på födelsedagen
ha den äran, grattis på födelsedagen

Podobne frazy w słowniku polski szwedzki. (1)

Sto lat samotności
Hundra år av ensamhet

Przykładowe zdania z "sto lat", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Mówię to jako Austriak, któremu na nowo otwarto drogę do sąsiadów - Czechów, Słowaków, Węgrów i Słoweńców - tak jak miało to miejsce sto lat temu.
sv Jag säger detta som österrikare som nu har möjlighet att resa in till våra grannar, tjeckerna, slovakerna, ungrarna och slovenerna, precis som vi kunde för hundra år sedan.
pl Sto lat!- Sto lat!
sv Grattis på födelsedagen
pl sprawozdawca - (NL) Trzy lata temu, ponad stu donatorów i krajów partnerskich podjęło w Paryżu zobowiązanie dotyczące zapewnienia większej skuteczności pomocy dla krajów rozwijających się, między innymi celem większej harmonizacji, kontroli demokratycznej, wzajemnej odpowiedzialności i większej przejrzystości.
sv föredragande. - (NL) För tre år sedan gjorde över hundra givar- och partnerländer ett åtagande i Paris att göra biståndet till utvecklingsländerna effektivare, bland annat att sträva efter mer harmonisering, demokratisk kontroll, ömsesidigt ansvarstagande och ökad insyn.
pl Spędziliśmy tygodnie, jeśli nie lata, na dyskusjach o sytuacji klimatycznej za sto lat.
sv Vi tillbringar veckor, om inte år, med att tala om hur klimatet kommer att vara om 100 år.
pl Sto lat temu, ‧ kwietnia... na wodach dookoła Spivey Point... mały statek płynął w stronę lądu
sv För ‧ år sedan, den ‧: a April-- ute i vattnena runt Spivey Point-- drev ett litet skepp mot land
pl Jednakże metody pomiarów wykorzystywane do sprawdzania odporności elektromagnetycznej pojazdów i STU opisane odpowiednio w załącznikach ‧ i VII, są wymagane po upływie trzech lat od wejścia w życie niniejszego rozdziału
sv De mätmetoder som används för kontroll av fordons och STE:s immunitet mot elektromagnetisk strålning beskrivna i bilaga ‧ respektive bilaga ‧ krävs emellertid inte förrän tre år efter att detta kapitel trätt i kraft
pl Zaobserwowano sto dwadzieścia dziewięć nowych przypadków nowotworów różnego rodzaju w grupie ‧ pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, biorących udział w trwających do około ‧ lat badaniach klinicznych produktu Enbrel, włączając ‧ pacjentów leczonych produktem Enbrel w połączeniu z metotreksatem w trakcie dwuletniego badania aktywnie kontrolowanego
sv nya maligniteter av olika slag observerades hos ‧ patienter med reumatoid artrit och som i kliniska studier behandlats med Enbrel i ungefär ‧ år, inklusive ‧ patienter som behandlats med Enbrel i kombination med metotrexat i den ‧-åriga jämförande kontrollerade studien
pl Zaobserwowano sto dwadzieścia dziewięć nowych przypadków nowotworów różnego rodzaju w grupie ‧ pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, biorących udział w trwających około ‧ lat badaniach klinicznych produktu Enbrel, włączając ‧ pacjentów leczonych produktem Enbrel w połączeniu z metotreksatem w trakcie dwuletniego badania aktywnie kontrolowanego
sv nya maligniteter av olika slag observerades hos ‧ patienter med reumatoid artrit och som i kliniska studier behandlats med Enbrel i ungefär ‧ år, inklusive ‧ patienter som behandlats med Enbrel i kombination med metotrexat i den ‧-åriga jämförande kontrollerade studien
pl W porównaniu z grup placebo cz sto wyst powania epizodów rozszerzenia naczy (uderze gor ca) była umiarkowanie wi ksza w grupie pacjentek przyjmuj cych preparat OPTRUMA (w badaniu dotycz cym zapobiegania osteoporozie, od ‧ do ‧ lat po menopauzie: odpowiednio u ‧, ‧ % kobiet leczonych raloksyfenem i u ‧, ‧ % przyjmuj cych placebo; w badaniu dotycz cym leczenia osteoporozy, rednia wieku ‧ lat, odpowiednio u ‧, ‧ % kobiet przyjmuj cych preparat OPTRUMA i u ‧, ‧ % po zastosowaniu placebo
sv Frekvensen av vasodilatation (värmevallningar) var något förhöjd vid OPTRUMA-behandling jämfört med placebobehandling (i profylaxstudierna ‧ år postmenopausalt ‧, ‧ % för OPTRUMA och ‧, ‧ % för placebo; i behandlingsstudierna, patientmedelålder ‧ år, ‧, ‧ % för OPTRUMA och ‧, ‧ % för placebo
pl Ważne również, żebyśmy pamiętali, co sto lat temu zrobiła pani Clara Zetkin, ponieważ likwidacja różnicy w wynagrodzeniach między kobietami i mężczyznami to był jej pomysł.
sv Det är också viktigt att vi tänker vad Clara Zetkin gjorde för 100 år sedan, eftersom det var hennes idé att löneklyftorna måste minskas.
pl w imieniu grupy ALDE. (SL) Ponad sto lat temu Czarnogóra była królestwem obecnym na mapie politycznej Europy.
sv för ALDE-gruppen. - (SL) För mer än hundra år sedan var Montenegro en monarki Europas politiska karta.
pl Według prognoz do roku ‧ osoby w wieku ponad ‧ lat mają stanowić ‧ % ludności w wieku produkcyjnym w UE ‧-stu w porównaniu z ‧ % w ‧ r
sv Prognoser tyder att personer över ‧ år kommer att utgöra ‧ % av befolkningen i arbetsför ålder inom EU-‧ år ‧, mot ‧ % år
pl Jednak chociaż upłynęło sto lat od pierwszego Międzynarodowego Dnia Kobiet, nadal tego nie osiągnęliśmy - wciąż brakuje oznak prawdziwej równości mężczyzn i kobiet.
sv Men fastän den internationella kvinnodagen har firats i hundra år har vi ännu inte uppnått detta: det finns fortfarande inga tecken verklig jämställdhet mellan kvinnor och män.
pl Podczas pięciu lat pracy udało nam się zidentyfikować około stu różnych podstawowych gatunków chleba i wypieków
sv Under vår femåriga verksamhet har vi lyckats beskriva nästan precis etthundra olika basbakverk
pl Sto lat temu rodzina mojej mamy odkryła tutaj ropę
sv För ‧ år sen upptäckte min mors famiIj att det fanns oIja här
pl Sto lat temu walka toczyła się między innymi o prawo kobiet do głosowania - coś, co dziś uważamy za oczywiste.
sv För 100 år sedan handlade kampen bland annat om kvinnors rösträtt, någonting som vi tar för givet i dag.
pl Oceniono wskaźnik występowania potwierdzonych zdarzeń w górnym odcinku przewodu pokarmowego u pacjentów w podeszłym wieku i największą redukcję wskaźnika występowania zdarzeń na sto pacjentolat stwierdzono w grupie pacjentów w wieku ‧ lat i starszych, który wyniósł ‧, ‧ [ ‧ % CI ‧, ‧; ‧, ‧ ] i ‧, ‧ [ ‧ % CI ‧, ‧; ‧, ‧ ] odpowiednio dla etorykoksybu i diklofenaku
sv Andelen bekräftade övre gastrointestinala händelser hos äldre patienter utvärderades och den största minskningen observerades hos patienter ≥‧ år (‧, ‧ [ ‧ % KI ‧, ‧; ‧, ‧ ] jämfört med ‧, ‧ [ ‧ % KI ‧, ‧; ‧, ‧ ] händelser per hundra patientår för etoricoxib respektive diklofenak
pl Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! W dniu dzisiejszym upływa sto lat od czasu, kiedy pierwszy raz świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet.
sv Herr talman, mina damer och herrar! I dag är det 100 år sedan vi firade internationella kvinnodagen första gången.
pl Poni sza tabela zawiera działania niepo dane zgłaszane z wi ksz cz sto ci u młodzie y (w wieku od ‧ do ‧ lat) ni u pacjentów dorosłych lub działania niepo dane zgłaszane tylko podczas krótkotrwałych bada klinicznych z udziałem młodzie y
sv I följande tabell upptas de biverkningar som rapporterats i högre frekvens hos ungdomar (i åldrarna ‧ år) än hos vuxna eller biverkningar som endast identifierats vid kliniska korttidsstudier ungdomar
pl Dlatego odpowiednie programy badawczo-rozwojowe zmierzają do rozwoju takich materiałów, których radiotoksyczność będzie zredukowana już po stu, maksymalnie po kilkuset latach, do radiotoksyczności popiołu uzyskiwanego po spaleniu węgla, co dawałoby między innymi możliwość ponownej utylizacji większości tych materiałów
sv Ett mål för ett FoU-program bör därför vara att utveckla material vars radiotoxicitet redan efter hundra eller sin höjd några hundra år kommer att minska till samma nivå som hos kolaska och därigenom bland annat göra det möjligt att återanvända en stor del av detta material
pl Bułgarska mniejszość w Serbii jest już niemal sto lat całkowicie zaniedbana i dyskryminowana, zaś Macedonia od chwili powstania prowadzi w praktyce stałą i konsekwentną politykę antybułgarską.
sv Den bulgariska minoriteten i Serbien har utsatts för omfattande osynliggörande och diskriminering i snart ett århundrade, samtidigt som Makedonien ända sedan staten bildades i praktiken har fört en konstant och konsekvent bulgariskfientlig politik.
pl Wynika to z uwzględnienia faktu, że z czasem istniejące bariery stały się mniej istotne, a produkcja Melton Mowbray Pork Pie z zastosowaniem opisanej poniżej metody produkcji od stu lat odbywa się na większym obszarze otaczającym Melton Mowbray
sv Detta beror att hindren med tiden blev mindre betydande, och framställningen av Melton Mowbray Pork Pie enligt nedan beskrivna produktionsmetod har de senaste hundra åren skett i ett större område kring Melton Mowbray
pl Sto lat temu populacja Europy stanowiła 15% ludności na świecie.
sv För hundra år sedan utgjorde Europas befolkning 15 procent av världens befolkning.
pl Chciałbym odnieść się do tego, co powiedział pan poseł Schulz i inni, a mianowicie, że musimy pamiętać o tym, co działo się na naszym kontynencie sto lat temu, siedemdziesiąt pięć lat temu lub może - jak ma to miejsce w przypadku mojego kraju - dwadzieścia lat temu lub mniej.
sv Jag skulle vilja kommentera vad som sades av Martin Schulz och andra, nämligen att vi måste komma ihåg vad som skedde vår kontinent för hundra år sedan, för sjuttiofem år sedan och kanske, såsom i fallet med mitt eget land, för tjugo år sedan eller mindre.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 326086 zdań frazy sto lat.Znalezione w 34,432 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.