Tłumaczenia na język szwedzki:

  • grattis på födelsedagen   
    (Interjection  )
     
    till person som firar sin födelsedag
  • ha den äran   
    (Interjection  )

Picture dictionary

grattis på födelsedagen, ha den äran
grattis på födelsedagen, ha den äran

Podobne frazy w słowniku polski szwedzki. (1)

Sto lat samotności
Hundra år av ensamhet

Przykładowe zdania z "sto lat", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Z tego względu chciałabym przywołać osobę, która sto lat temu otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii za wydzielenie i oczyszczenie radu i polonu: Marię Skłodowską, znaną jako pani Curie.
sv Därför vill jag erinra om en person som för hundra år sedan fick Nobelpriset i kemi för separation och rening av radium och polonium: Maria Skłodowska, känd som Marie Curie.
pl Ograniczony wzrost zatrudnienia w Unii Europejskiej ‧-stu w ‧ r., w połączeniu ze spadkiem zatrudnienia w ostatnich latach w państwach akcesyjnych przyczynił się do dalszego zwiększenia nierówności regionalnych
sv Den begränsade sysselsättningsökningen i EU-‧ år ‧, i kombination med en nedgång i sysselsättningen i anslutningsländerna senare år, har förstärkt de regionala skillnaderna ytterligare
pl Mieliśmy do czynienia z najniższymi temperaturami na Florydzie, w Arizonie, Teksasie - z pierwszym śniegiem w Teksasie od stu lat, jak mi się wydaje.
sv Vi hade de lägsta temperaturerna i Florida, Arizona, Texas - den första snön i Texas, hundra år, tror jag.
pl Zaobserwowano sto dwadzieścia dziewięć nowych przypadków nowotworów różnego rodzaju w grupie ‧ pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, biorących udział w trwających około ‧ lat badaniach klinicznych produktu Enbrel, włączając ‧ pacjentów leczonych produktem Enbrel w połączeniu z metotreksatem w trakcie dwuletniego badania aktywnie kontrolowanego
sv nya maligniteter av olika slag observerades hos ‧ patienter med reumatoid artrit och som i kliniska studier behandlats med Enbrel i ungefär ‧ år, inklusive ‧ patienter som behandlats med Enbrel i kombination med metotrexat i den ‧-åriga jämförande kontrollerade studien
pl Armeńskie lobby jest tak głośne w Parlamencie właśnie z uwagi na oczywisty spisek milczenia, który otacza kwestię ludobójstwa od blisko stu lat.
sv Anledningen till att den armeniska lobbyn i detta parlament är så högljudd är att folkmordsfrågan omgärdats av en uppenbar tystnadskonspiration under nästan ett decennium.
pl Sto sześćdziesiąt lat temu kilka tysięcy niewinnych cywilów, w tym kobiety i dzieci, zostało zmasakrowanych w tym siedmiogrodzkim mieście i w okolicach.
sv För 160 år sedan slaktades flera tusen oskyldiga civila, däribland kvinnor och barn, i denna transsylvanska stad och dess omgivningar.
pl Niełatwo będzie powstrzymać i odwrócić tendencje, które dominowały w rozwoju miast i transportu miejskiego w ciągu minionych stu lat
sv Det är inte någon enkel uppgift att vända de tendenser som dominerat utvecklingen av städer och stadstransporter under de senaste ‧ åren
pl Tymczasem ludzie, którzy głodują dzisiaj i będą z głodem borykać się jutro, nie są zainteresowani zmianami klimatu za sto lat.
sv De människor som lider av hunger i dag och i morgon är inte intresserade av hur klimatet kommer att vara om 100 år.
pl Zapewne jakieś sto lat
sv Möjligtvis ‧ ‧ år, skulle jag tro
pl Odmawiamy jednak czekania przez kolejne sto lat, bo to właśnie te stereotypy płci, te normy powodują, między innymi, że 97 % dużych firm jest zarządzane przez mężczyzn, że kobiety są dyskryminowane pod względem wynagrodzeń i zajmują niepewne miejsca pracy - jeżeli w ogóle pracują - i że to kobiety wykonują bezpłatną pracę w domu.
sv Men vi vägrar att vänta ytterligare hundra år, för det är dessa könsstereotyper, dessa normer som bl.a. leder till att 97 procent av de stora företagen leds av män, att kvinnor lönediskrimineras, att kvinnor har otrygga anställningar - när de överhuvudtaget har en anställning - och att det är kvinnor som svarar för det obetalda arbetet i hemmet.
pl Nikogo to nie dziwi, gdyż ocieplenie w regionie arktycznym postępuje o wiele szybciej. Przez ostatnie sto lat temperatura wzrosła tam o 2 stopnie, podczas gdy w pozostałych częściach świata średnio o 0,6 stopnia.
sv Det kommer inte som någon överraskning, eftersom uppvärmningen av Arktis har accelererat. De senaste hundra åren har temperaturen stigit med två grader där, vilket kan jämföras med ett genomsnitt bara 0,6 grader i resten av världen.
pl Nie chcemy czekać kolejne sto lat na udowodnienie, że mimo posiadania na utrzymaniu dzieci kobiety mają oczywiste prawo samodzielnego decydowania o swoim życiu, niezależnie od decyzji mężczyzn.
sv Vi vill inte behöva vänta i ytterligare hundra år för att man ska inse att kvinnorna självklart har rätt att organisera sina liv oberoende av de beslut som männen fattar och trots att de har barn.
pl Pani Przewodnicząca! Stulecie walki o równouprawnienie - sądzę, że w dniu dzisiejszym należy również wspomnieć o pionierach, którzy sto lat temu rozpoczęli walkę o równouprawnienie i którzy wytyczyli drogę dla postępu, który, jak widzimy, został mimo wszystko dokonany.
sv för GUE/NGL-gruppen. - Fru talman! Hundra års kamp för jämställdhet - jag tycker att det är viktigt att vi idag också tänker de pionjärer som för hundra år sedan startade jämställdhetskampen och som har berett vägen för de framsteg som vi ändå kan konstatera har gjorts.
pl Niektóre groby mają ponad sto lat
sv En del av de här garvarna är över hundra år gamla
pl Ponad sto lat temu kobiety walczyły o prawo do pracy, a teraz muszą walczyć o jednakowe wynagrodzenie za jednakową pracę.
sv För över hundra år sedan kämpade kvinnorna för rätten att arbeta, och nu måste de kämpa för att få lika lön för lika arbete.
pl sprawozdawca - (NL) Trzy lata temu, ponad stu donatorów i krajów partnerskich podjęło w Paryżu zobowiązanie dotyczące zapewnienia większej skuteczności pomocy dla krajów rozwijających się, między innymi celem większej harmonizacji, kontroli demokratycznej, wzajemnej odpowiedzialności i większej przejrzystości.
sv föredragande. - (NL) För tre år sedan gjorde över hundra givar- och partnerländer ett åtagande i Paris att göra biståndet till utvecklingsländerna effektivare, bland annat att sträva efter mer harmonisering, demokratisk kontroll, ömsesidigt ansvarstagande och ökad insyn.
pl Sprawozdanie posła Anderssona jest plastrem na ranę zadaną przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości temu, co osiągnięto przez sto lat zmagań, i jest zdecydowanie niewystarczające.
sv Anderssonbetänkandet är ett plåster det sår som EG-domstolen har tillfogat resultaten från hundra års arbetskamp, och det är inte ens i närheten.
pl Sto lat później, w 1906 roku kobietom przyznano prawa wyborcze.
sv Etthundra år senare, 1906, fick kvinnor rösträtt.
pl A i tak tłum kibiców śpiewał ci " Sto lat "
sv Men fortfarande sjöng publiken Jag må han leva
pl Od ponad stu lat zgadzamy się w kwestii konieczności przyjęcia wspólnego podejścia do znaków drogowych.
sv Vi har i mer än hundra år varit eniga om att det är förnuftigt att ha en gemensam ansats när det gäller vägmärken.
pl Panie przewodniczący! Samochody produkowane obecnie są pod pewnymi względami bardzo podobne do samochodów produkowanych sto lat temu, ale jednocześnie różnią się od nich znacznie pod względem bezpieczeństwa, wydajności i wpływu na środowisko naturalne.
sv (EN) Herr talman! Dagens bilar är sätt och vis likadana nu som för hundra år sedan, men är samtidigt extremt olika beträffande säkerhet, effektivitet och miljöpåverkan.
pl Ten sprzęt ma co najmniej sto lat
sv Utrustningen är ‧ år gammal
pl mając na uwadze, że tempo globalnego ocieplenia jest znacznie większe w regionie arktycznym (‧ °C w ciągu ostatnich stu lat) niż w pozostałych częściach świata (średnio ‧,‧ °C
sv Den globala uppvärmningen i den arktiska regionen är mycket högre än i andra delar av världen, med en ökning av ‧ °C under de senaste ‧ åren i jämförelse med ett genomsnitt ‧,‧ °C i resten av världen
pl W ostatnich latach ich populacja na obszarze Delty wzrosła do ponad stu osobników, z czego ‧ % żyje na obszarze Voordelty
sv Under de senaste åren har deras antal vuxit till mer än etthundra i deltaområdet, varav ‧ procent lever i Voordeltaområdet
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 326086 zdań frazy sto lat.Znalezione w 54,291 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.