Tłumaczenia na język szwedzki:

  • grattis på födelsedagen   
    (Interjection  )
     
    till person som firar sin födelsedag
  • ha den äran   
    (Interjection  )

Picture dictionary

ha den äran, grattis på födelsedagen
ha den äran, grattis på födelsedagen

Podobne frazy w słowniku polski szwedzki. (1)

Sto lat samotnościHundra år av ensamhet

Przykładowe zdania z "sto lat", pamięć tłumaczeniowa

add example
Mówię to jako Austriak, któremu na nowo otwarto drogę do sąsiadów - Czechów, Słowaków, Węgrów i Słoweńców - tak jak miało to miejsce sto lat temu.Jag säger detta som österrikare som nu har möjlighet att resa in till våra grannar, tjeckerna, slovakerna, ungrarna och slovenerna, precis som vi kunde för hundra år sedan.
Sto lat dla mnieHa den äran till mig!
Razem możemy zapewnić, że nie minie kolejne sto lat, zanim mężczyźni i kobiety otrzymają jednakowe prawa i jednakowe możliwości we wszystkich dziedzinach.Tillsammans kan vi se till att det inte tar ytterligare hundra år innan kvinnor och män har lika rättigheter och lika möjligheter alla områden.
sprawozdawczyni - Pani Przewodnicząca! Na wstępie pragnę złożyć wszystkim kobietom najlepsze życzenia z okazji tej ważnej rocznicy, jaką jest 8 marca, dzień, w którym obchodzimy setną rocznicę Międzynarodowego Dnia Kobiet, stu lat walki o prawa kobiet.föredragande. - (EN) Fru talman! Först och främst vill jag gratulera alla kvinnor denna viktiga årsdag den 8 mars, som markerar Internationella kvinnodagens hundraårsjubileum, 100 års kamp för kvinnors rättigheter.
Niemal sto lat temu Turcja obróciła się twarzą do Europy i może, a także musi stać się pomostem łączącym nasz kontynent ze światem muzułmańskim.För nästan 100 år sedan vände sig Turkiet mot Europa och kan och måste bli en bro som förbinder vår kontinent med den muslimska världen.
Sto lat temu populacja Europy stanowiła 15% ludności na świecie.För hundra år sedan utgjorde Europas befolkning 15 procent av världens befolkning.
Poni sza tabela zawiera działania niepo dane zgłaszane z wi ksz cz sto ci u młodzie y (w wieku od ‧ do ‧ lat) ni u pacjentów dorosłych lub działania niepo dane zgłaszane tylko podczas krótkotrwałych bada klinicznych z udziałem młodzie yI följande tabell upptas de biverkningar som rapporterats i högre frekvens hos ungdomar (i åldrarna ‧ år) än hos vuxna eller biverkningar som endast identifierats vid kliniska korttidsstudier ungdomar
Od ponad stu lat zgadzamy się w kwestii konieczności przyjęcia wspólnego podejścia do znaków drogowych.Vi har i mer än hundra år varit eniga om att det är förnuftigt att ha en gemensam ansats när det gäller vägmärken.
mając na uwadze, że tempo globalnego ocieplenia jest znacznie większe w regionie arktycznym (‧ °C w ciągu ostatnich stu lat) niż w pozostałych częściach świata (średnio ‧,‧ °CDen globala uppvärmningen i den arktiska regionen är mycket högre än i andra delar av världen, med en ökning av ‧ °C under de senaste ‧ åren i jämförelse med ett genomsnitt ‧,‧ °C i resten av världen
Pani Przewodnicząca! Stulecie walki o równouprawnienie - sądzę, że w dniu dzisiejszym należy również wspomnieć o pionierach, którzy sto lat temu rozpoczęli walkę o równouprawnienie i którzy wytyczyli drogę dla postępu, który, jak widzimy, został mimo wszystko dokonany.för GUE/NGL-gruppen. - Fru talman! Hundra års kamp för jämställdhet - jag tycker att det är viktigt att vi idag också tänker de pionjärer som för hundra år sedan startade jämställdhetskampen och som har berett vägen för de framsteg som vi ändå kan konstatera har gjorts.
(CS) Panie komisarzu, panie i panowie! Kiedy sto lat temu trwała walka o prawa głosu dla kobiet, nie chodziło im o przywilej, lecz o uznanie ich podstawowych praw.(CS) Herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! När kampen för kvinnors rösträtt pågick för hundra år sedan var det inte ett privilegium som kvinnorna kämpade för utan för erkännandet av deras grundläggande rättigheter i samhället.
W ostatnich latach ich populacja na obszarze Delty wzrosła do ponad stu osobników, z czego ‧ % żyje na obszarze VoordeltyUnder de senaste åren har deras antal vuxit till mer än etthundra i deltaområdet, varav ‧ procent lever i Voordeltaområdet
Sto lat temu walka toczyła się między innymi o prawo kobiet do głosowania - coś, co dziś uważamy za oczywiste.För 100 år sedan handlade kampen bland annat om kvinnors rösträtt, någonting som vi tar för givet i dag.
Nie mówimy tu o nastawionej na eksport średniej firmie z Badenii-Wirtembergii zatrudniającej stu pracowników, ale o małych firmach rzemieślniczych, o kwiaciarni czy piekarni za rogiem, o nowo rozkręconej firmie informatycznej. Od lat politycy powtarzają, zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim, że właśnie tym mikropodmiotom trzeba ulżyć.Här talar vi inte om det exportinriktade medelstora företaget från Baden-Württemberg med ett hundratal anställda, utan om små hantverksföretag som blomsterbutiken, bagaren runt hörnet eller det nystartade IT-företaget.
Jak dobrze wiadomo, stoję na czele jednej z najdłużej działających grup reprezentujących osoby niepełnosprawne na Węgrzech - istniejącego od ponad stu lat Węgierskiego Związku Głuchych i Słabosłyszących.Det är väl känt att jag är ledare för en av de äldsta representantorganisationerna för funktionshindrade i Ungern, det över hundra år gamla ungerska förbundet för döva och hörselskadade.
Jednakże metody pomiarów wykorzystywane do sprawdzania odporności elektromagnetycznej pojazdów i STU opisane odpowiednio w załącznikach ‧ i VII, są wymagane po upływie trzech lat od wejścia w życie niniejszego rozdziałuDe mätmetoder som används för kontroll av fordons och STE:s immunitet mot elektromagnetisk strålning beskrivna i bilaga ‧ respektive bilaga ‧ krävs emellertid inte förrän tre år efter att detta kapitel trätt i kraft
Sto lat, kochanieGrattis på födelsedagen!
Niektóre groby mają ponad sto latEn del av de här garvarna är över hundra år gamla
Ten sprzęt ma co najmniej sto latUtrustningen är ‧ år gammal
Pochodzę z Irlandii, kraju, który musiał wyeksportować 12 milion obywateli w okresie stu lat.Jag kommer från Irland, en nation som tvingades exportera 12 miljoner av sin befolkning under en tidsrymd 100 år.
Zaobserwowano sto dwadzieścia dziewięć nowych przypadków nowotworów różnego rodzaju w grupie ‧ pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, biorących udział w trwających do około ‧ lat badaniach klinicznych produktu Enbrel, włączając ‧ pacjentów leczonych produktem Enbrel w połączeniu z metotreksatem w trakcie dwuletniego badania aktywnie kontrolowanegonya maligniteter av olika slag observerades hos ‧ patienter med reumatoid artrit och som i kliniska studier behandlats med Enbrel i ungefär ‧ år, inklusive ‧ patienter som behandlats med Enbrel i kombination med metotrexat i den ‧-åriga jämförande kontrollerade studien
Irlandzcy chłopi stoczyli poważną walkę o uwłaszczenie sto czterdzieści lat temu, mamy tu zatem poważne opóźnienie.Det är över 140 år sedan de irländska småbönderna utkämpade en oerhörd kamp för att avskaffa godsägarväldet, och det borde ha skett för länge sedan även i Pakistan.
Nie chcemy czekać kolejne sto lat na udowodnienie, że mimo posiadania na utrzymaniu dzieci kobiety mają oczywiste prawo samodzielnego decydowania o swoim życiu, niezależnie od decyzji mężczyzn.Vi vill inte behöva vänta i ytterligare hundra år för att man ska inse att kvinnorna självklart har rätt att organisera sina liv oberoende av de beslut som männen fattar och trots att de har barn.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 326086 zdań frazy sto lat.Znalezione w 39,936 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.