Tłumaczenia na język szwedzki:

  • vattenvägsnät   

Przykładowe zdania z "sieć dróg wodnych", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ostatecznie zagłosowałem za przyjęciem sprawozdania, jako że Irlandia złożyła wniosek o pomoc i uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usunięcie skutków klęski spowodowanej rozległą powodzią w listopadzie 2009 roku. Powódź ta spowodowała znaczne szkody w wielu domostwach, gospodarstwach rolnych, sieci dróg oraz zasobach wodnych.Jag röstade sammantaget för betänkandet, med anledning av att Irland har ansökt om stöd och att Europeiska unionens solidaritetsfond ska användas som reaktion på en katastrof som den i november 2009 och för att översvämningen vållade avsevärda skador på bostäder, gårdar, vägar och vattendistributionsnät. Det ekonomiska stödet hjälper de irländska myndigheterna att få täckning för en del av kostnaderna för att motverka nödläget.
Uwzględniając sieć dróg wodnych w Niemczech, Belgii, w Czechach i w Polsce EKES wyraża pewne zaniepokojenie faktem, że państwa członkowskie zobowiązały się udostępniać elektroniczne mapy nawigacyjne dla statków jedynie w odniesieniu do dróg wodnych klasy Va i powyżej w myśl Klasyfikacji Europejskich Śródlądowych Dróg Wodnych (artykułStaterna åläggs att säkerställa tillgången till elektroniska sjökort för navigering enbart på europeiska inre vattenvägar av klass Va eller högre enligt klassificeringen av europeiska inre vattenvägar. EESK menar att detta är tveksamt med hänsyn till det tyska, belgiska, tjeckiska och polska vattenvägnätet (artikel
Drogi wodne lub kanały wymienione w załączniku I sekcja ‧, które łączą dwie europejskie autostrady morskie lub dwa odcinki tych autostrad i które w znaczący sposób przyczyniają się do skrócenia tras morskich, aby zyskać na skuteczności i ograniczyć czas przewozu są częścią europejskiej sieci autostrad morskichVattenvägar eller kanaler enligt avsnitt ‧ i bilaga I som förbinder två europeiska höghastighetsleder till sjöss, eller två avsnitt av dessa, och som väsentligt bidrar till att förkorta sjövägarna, öka effektiviteten och spara transporttid, ska ingå i det transeuropeiska nätet av höghastighetsleder till sjöss
wyraża poparcie dla ujętej w zielonej księdze opcji strukturalnej ‧ w koncepcji TEN-T, tj. dwóch szczebli obejmujących sieć kompleksową w oparciu o istniejące mapy TEN-T oraz intermodalną sieć zasadniczą, jeszcze niezdefiniowaną, na którą będą składać się jako priorytety kolej, zrównoważone drogi wodne i porty oraz ich połączenie z węzłami logistycznymiEuropaparlamentet stöder grönbokens strukturella alternativ ‧ för utformningen av ‧TEN-T, det vill säga, två nivåer som består av ett övergripande nät som grundar sig på de nuvarande TEN-T-kartorna och ett intermodalt stomnät som ännu ska fastställas och där man prioriterar järnvägar, hållbara vattenvägar och hamnar samt deras anslutning till logistiska knutpunkter
SIEĆ DRÓG WODNYCH I PORTÓW ŚRÓDLĄDOWYCHNÄTET FÖR INRE VATTENVÄGAR OCH INLANDSHAMNAR
Ze względu na swoją strategiczną pozycję jako skrzyżowania Europy, drogi Francji, a także jej sieć kolejowa i wodna jest często przepełniona i zatem narażona na wypadki.Frankrikes väg-, järnvägs- och vattenvägnät har en strategisk placering vid Europas korsvägar och är därför ofta överbelastade och olycksdrabbade.
Będąc europejskim szlakiem transportowym, Dunaj jako droga wodna powinien stanowić podstawę dla sieci korytarzy transportowych w przypadku wszystkich środków transportu.Donau är en europeisk vattenväg för transporter. Som sådan bör floden utgöra stommen till ett nät av transportkorridorer för alla slags transportmedel.
Z uwagi na warunki konkurencji oraz wymogi bezpieczeństwa pożądane jest, zwłaszcza w interesie ułatwienia harmonizacji na poziomie europejskim, dostosowanie zakresu obowiązywania i treści takich wymagań technicznych dla całej sieci śródlądowych dróg wodnych WspólnotyDet är önskvärt ur konkurrens- och säkerhetssynpunkt och särskilt för att främja en harmonisering i Europa att räckvidden för och innehållet i dessa tekniska föreskrifter fastställs för gemenskapens inre vattenvägsnät i dess helhet
Jeśli droga wodna wchodząca w skład sieci jest modernizowana lub budowana, wymagania techniczne muszą odpowiadać przynajmniej ‧ klasie i pozwalać w przyszłości na osiągnięcie poziomu klasy Va/Vb oraz stwarzać dogodne warunki do przepłynięcia statków używanych w transporcie kombinowanymOm vattenvägar som ingår i nätet ska moderniseras eller anläggas bör de tekniska kraven motsvara minst klass ‧ och dessutom medge senare uppgradering till klass Va/Vb samt på tillfredsställande sätt medge passage av fartyg som används vid kombinerade transporter
Na krajowych żeglownych wodnych drogach śródlądowych niepowiązanych z żeglowną siecią innego Państwa Członkowskiego te wymagania i specyfikacje techniczne nie muszą być obowiązkowePå nationella navigeringsbara inre vattenvägar som inte är kopplade till en annan medlemsstats navigeringsbara nät, är dessa krav och tekniska specifikationer inte obligatoriska
Sieć dróg wodnych i portów śródlądowychNätet för inre vattenvägar och inlandshamnar
Ostatnie rozszerzenie UE spowodowało poszerzenie sieci śródlądowych dróg wodnych, która rozciąga się obecnie od Morza Północnego do Morza Czarnego dzięki połączeniom rzecznym Renu i DunajuDen senaste EU-utvidgningen har utvidgat transportnätet för inre vattenvägar från Nordsjön till Svarta havet genom förbindelsen mellan Rhen och Donau
Celem zapewnienia zharmonizowanego, interoperacyjnego i otwartego systemu informacyjnego i aparatury nawigacyjnej w sieci wodnych dróg śródlądowych Wspólnoty, konieczne jest wprowadzenie wspólnych wymagań i specyfikacji technicznychFör att det skall skapas ett harmoniserat, driftskompatibelt och öppet hjälp- och navigeringssystem för nätet av inre vattenvägar i gemenskapen bör det införas gemensamma krav och tekniska specifikationer
Dyrektywa ‧/.../WE wprowadza zharmonizowane warunki wydawania świadectw technicznych dla statków żeglugi śródlądowej na całej sieci śródlądowych dróg wodnych WspólnotyGenom direktiv ‧/.../EG införs harmoniserade villkor för utfärdande av tekniska certifikat för fartyg i inlandssjöfart på gemenskapens inre vattenvägsnät i dess helhet
"przyspieszenie integracji ukraińskiej infrastruktury transportowej, zwłaszcza portów i dróg wodnych, z europejską siecią transportu wzdłuż paneuropejskich korytarzy transportowych”;”skynda på arbetet med att förbinda Ukrainas transportinfrastruktur, i synnerhet dess hamnar och vattenvägar, med det europeiska transportnätet längs de paneuropeiska korridorerna”;
W celu zapewnienia zharmonizowanego, interoperacyjnego i otwartego systemu informacyjnego oraz aparatury pomocy żeglugowych w sieci śródlądowych dróg wodnych Wspólnoty konieczne jest wprowadzenie wspólnych wymagań i specyfikacji technicznychFör att det skall skapas ett harmoniserat, driftskompatibelt och öppet hjälp- och navigeringssystem för nätet av inre vattenvägar i gemenskapen bör det införas gemensamma krav och tekniska specifikationer
wzywa władze krajowe i regionalne do stymulowania turystyki na śródlądowych drogach wodnych poprzez dołożenie starań służących zapewnieniu i utrzymaniu sieci rekreacyjnych dróg wodnych w Europie, w oparciu o klasyfikacje uzgodnione na płaszczyźnie międzynarodowejEuropaparlamentet uppmanar nationella och regionala myndigheter att stimulera turism på inre vattenvägar genom att se till att det finns ett nätverk med väl underhållna inhemska vattenvägar avsedda för rekreation i Europa, som grundas på internationellt överenskomna klassificeringar
W celu uniknięcia zakłócenia konkurencji oraz nierównych poziomów bezpieczeństwa należy przyjąć, mając na względzie harmonizację na poziomie europejskim, wymagania techniczne równoważne dla całej sieci śródlądowych dróg wodnych Wspólnoty oraz regularnie je aktualizować, aby utrzymać tę równoważnośćFör att undvika snedvridning av konkurrensen och olika säkerhetsnivåer, och särskilt för att främja en harmonisering i Europa, är det önskvärt att lika tekniska föreskrifter fastställs för gemenskapens inre vattenvägsnät i dess helhet och att de fortsättningsvis uppdateras regelbundet så att likheten bibehålls
Tam, gdzie jest to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi i wymagane przez stosowne specyfikacje techniczne, urządzenia i oprogramowanie terminali i sieci systemu RIS, będą podlegać homologacji na zgodność z tymi specyfikacjami przed wprowadzeniem do użytkowania na wodnych drogach śródlądowychI de fall det är nödvändigt av säkerhetsskäl och krävs i relevanta tekniska specifikationer, skall RISutrustning för terminal och nätverk och-programvaror typgodkännas i fråga om efterlevnad av de nämnda specifikationerna innan de tas i bruk på de inre vattenvägarna
Porty śródlądowe stanowią część sieci, w szczególności jako punkty wzajemnych połączeń pomiędzy drogami wodnymi, o których mowa w ust. ‧ i art. ‧, a innymi formami transportuInlandshamnarna utgör en del av nätet, särskilt som förbindelsepunkter mellan sådana inre vattenvägar som avses i punkt ‧ och i artikel ‧ och andra transportslag
wzywa samorządy terytorialne będące w takiej sytuacji do realizacji bardziej multimodalnej polityki transportowej skupiającej się nie tylko na rozwoju autostrad, lecz także w rosnącym stopniu na rozwoju transportu kolejowego i żeglugi śródlądowej, a także pozwalającej na skuteczne połączenie portów z transeuropejskimi sieciami transportowymi i z głębią kraju, w szczególności za pomocą linii kolejowych i śródlądowych dróg wodnychEuropaparlamentet uppmanar berörda regionala myndigheter att bedriva en politik som i större utsträckning prioriterar multimodala transporter för att kunna utveckla järnvägstrafiken och trafiken på inre vattenvägar parallellt med motorvägarna, effektivt förbinda hamnområdena med de transeuropeiska transportnäten och skapa effektivare förbindelser mellan hamnarna och inlandet, särskilt genom järnvägstrafik och trafik på inre vattenvägar
Minimalne wymagania techniczne dla dróg wodnych tworzących część sieci muszą odpowiadać normom ustalonym dla drogi wodnej ‧ klasy, to znaczy pozwalającej na przepłynięcie statku lub barki o długości ‧-‧ metrów i szerokości ‧,‧ mNätets vattenvägar ska uppfylla minst de tekniska krav som gäller för vattenvägar av klass IV, som medger passage av ‧–‧ m långa och ‧,‧ m breda fartyg eller pråmar
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 50909 zdań frazy sieć dróg wodnych.Znalezione w 9,308 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.