Tłumaczenia na język szwedzki:

  • mekanisk industri   

Przykładowe zdania z "przemysł maszynowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W przemyśle odlewniczym koks ‧+ jest stosowany jako czynnik spalania w celu przetapiania złomu przy produkcji odlewów żelaznych używanych jako surowiec do produkcji części w przemyśle samochodowym, inżynieryjnym, maszynowym i instalacji użytku publicznego
sv I gjuteriindustrin används koks ‧+ som bränsle för att smälta skrot för tillverkning av järnhaltigt gjutgods, som används som insatsvara vid tillverkning av delar till bilindustrin, verkstadsindustrin, maskinindustrin och inom försörjningssektorerna
pl PRZEMYSŁ MASZYNOWY
sv MASKINER OCH APPARATER
pl Obszary o szczególnym znaczeniu obejmują: nanoprzyrządy, nanonarzędzia i nanourządzenia oraz systemy lotnicze i kosmiczne (z uwagi na koncentrację w tych sektorach zaawansowanych technologicznie, opartych na wiedzy MŚP); techniczne tekstylia, w tym ich pokrycia (typowe dla tradycyjnych sektorów przechodzących gwałtowny proces transformacyjny będący udziałem wielu MŚP); przemysł maszynowy (np. przemysł obrabiarkowy, którego liderem są europejskie MŚP); chemikalia o dużej wartości dodanej oraz inne sektory, w których obecnych jest wiele MŚP, które skorzystają na wprowadzeniu nowych modeli biznesowych, materiałów i produktów
sv Några exempel på särskilt relevanta områden är nanoinstrument, nanoverktyg och nanokomponenter samt rymd- och luftfartssystem (på grund av koncentrationen av kunskapsintensiva små och medelstora företag med hög tillväxt inom dessa sektorer), tekniska textilier, inklusive deras ytskikt (ett typiskt exempel på en traditionell sektor som genomgår en snabb omvandlingsprocess som påverkar många små och medelstora företag), mekanisk industri (t.ex. maskinverktyg, där europeiska små och medelstora företag är världsledande), kemikalier med högt mervärde samt andra sektorer med många små och medelstora företag som gagnas av nya affärsmodeller, material och produkter
pl Możliwy jest pozytywny wpływ na przemysły maszynowy, chemiczny, farmaceutyczny, spożywczy i na sektor usług.
sv Det är troligt att det blir en positiv påverkan på metallbearbetningssektorn, kemisk industri, läkemedels-, livsmedels- och serviceindustrierna.
pl Jednakże nie były one ukierunkowane na zwiększenie zdolności produkcyjnej, ale raczej na zapewnienie, aby przemysł ten posiadał w pełni nowoczesny park maszynowy, który może wytwarzać produkt o stałym, wysokim poziomie jakości, przy jednoczesnej redukcji kosztów dzięki bardziej efektywnemu wykorzystaniu energii, wody i innych zasobów oraz przy wysokim poziomie automatyzacji
sv Dessa investeringar har dock inte varit inriktade på att öka kapaciteten utan snarare på att se till att den maskinella utrustningen är fullt modern och kan framställa en produkt som alltid är av hög kvalitet, samtidigt som kostnaderna minskas genom effektivare användning av energi, vatten och andra resurser och genom en högre grad av automatisering
pl Sektor maszynowy jest ważną gałęzią przemysłu maszynowego i stanowi jeden z przemysłowych filarów gospodarki Wspólnoty
sv Maskinsektorn är en viktig del av verkstadsindustrin och en av de industriella hörnstenarna i gemenskapens ekonomi
pl w przypadku SNFA: projektowanie, produkcja i dystrybucja łożysk tocznych do narzędzi maszynowych oraz w przemyśle kosmicznym
sv SNFA: Konstruktion, tillverkning och distribution av kullager och rullager för maskinverktyg samt för användning inom flyg- och rymdsektorn
pl Sektor maszynowy jest ważną gałęzią przemysłu inżynieryjnego i stanowi jeden z przemysłowych filarów gospodarki Wspólnoty
sv Maskinsektorn är en viktig del av verkstadsindustrin och en av de industriella hörnstenarna i gemenskapens ekonomi
pl Należą do nich: forum farmaceutyczne, śródokresowy przegląd strategii związanej z naukami biologicznymi i biotechnologią, nowe grupy wysokiego szczebla do spraw przemysłu chemicznego oraz przemysłu obronnego, inicjatywa w zakresie europejskiego przemysłu kosmicznego, grupa zadaniowa do spraw konkurencyjności ICT oraz rozpoczęcie dialogu dotyczącego polityki w dziedzinie przemysłu maszynowego
sv Dessa omfattar ett läkemedelsforum, en halvtidsöversyn av strategin för biovetenskap och bioteknik, en ny högnivågrupp för den kemiska industrin och försvarsindustrin, EU:s rymdprogram, en särskild arbetsgrupp för konkurrenskraft inom IKT-branschen samt lansering av en industripolitisk dialog för maskinindustrin
pl Chcą oni - cytuję - "pozyskania znacznie większej liczby wykwalifikowanych kobiet, które zbyt długo stroniły od różnych dziedzin przemysłu maszynowego”.
sv De vill få in många fler av de kompetenta kvinnor som alltför länge har undvikit många teknikområden.
pl Badanie rynku potwierdza, że produkty miedziane na dalszych szczeblach rynku po wyrobach kształtowych mają różne zastosowania, do najważniejszych z nich należą inżynieria elektryczna i przemysł elektroniczny; przemysł budowlany; telekomunikacja; przemysł motoryzacyjny; przemysł maszynowy
sv I marknadsundersökningen bekräftas att kopparprodukter på marknaderna för profiler i senare led har olika användningsområden, varav de viktigaste är elektroteknik och elelektronikindustrin, byggnadsindustrin, telekommunikationer, bilindustrin och maskintillverkning
pl Jest to zgodne z informacjami dostarczonymi przez CAEF, które opierają się na badaniu rentowności ‧ odlewni w ‧ r., zgodnie z którym średnia rentowność przemysłu odlewniczego wynosiła ‧,‧ % (średnia marża była na poziomie ‧,‧ % w przypadku odlewni produkujących dla sektora samochodowego i ‧,‧ % w przypadku odlewni, których produkcja skierowana jest do przemysłu maszynowego
sv Detta stämmer överens med uppgifterna från CAEF som bygger på en lönsamhetsanalys av ‧ gjuterier under ‧, där det framkom att den genomsnittliga lönsamheten i gjuteriindustrin var ‧,‧ % (med ett genomsnitt på ‧,‧ % för gjuterier som producerar för fordonsindustrin och ‧,‧ % för dem som producerar för verkstadsindustrin
pl wzywa Radę i Komisję do uznania, że wyzwania, których obecnie doświadczają sektory tekstylny, odzieżowy i obuwniczy, a wkrótce będą doświadczać inne sektory, jak rowerowy, samochodowy, maszynowy oraz hutnictwo żelaza i stali, mają charakter systemowy oraz że wymaga to pilnego opracowania dla przemysłu UE bardziej długoterminowej strategii, która pozwoliłaby polityce handlu międzynarodowego UE uwzględnić i wyjść naprzeciw wyzwaniom takim, jak brak równowagi doświadczany w kontekście Chin, powstałym nie tylko dla miejsc pracy w UE, lecz także dla istniejących założeń dotyczących zwycięzców i przegranych w procesie globalizacji
sv Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att inse att de utmaningar som textil-, skotillverknings- och konfektionssektorn nu möter, och som snart även möter andra branscher såsom cykel-, bil-, maskin och järn- och stålindustrin är av systematisk karaktär och att en mer långsiktig strategi för EU:s industri omedelbart måste utvecklas för att ge EU:s internationella handelspolitik en ny riktning och beakta och ta itu med utmaningarna, såsom den nuvarande obalansen i fråga om Kina, inte bara mot arbetstillfällen i EU och utvecklingsländer, utan även mot befintliga antaganden om globaliseringens vinnare och förlorare
pl Przemysł maszynowy i metalurgiczny
sv Mekanik och metallarbete
pl Rynek dla energii maszynowej w przemyśle
sv Marknaden för drivmotorer inom industrin
pl na piśmie. - (PT) Omawiane sprawozdanie zawiera pewną liczbę poprawek do wniosku w sprawie dyrektywy dotyczącej liberalizacji rynku wtórnego części zamiennych, mającej zastosowanie do przemysłu produkującego pojazdy silnikowe, maszynowego oraz branże towarów kapitałowych i konsumpcyjnych.
sv skriftlig. - (PT) Det här betänkandet innehåller vissa ändringsförslag till förslaget till direktiv om liberalisering av andrahandsmarknaden för reservdelar, som är tillämpligt för motorfordonsindustrin, maskinindustrin och kapital- och konsumentvaruindustrin.
pl Znaczną ilość miejsc pracy można także stworzyć w przemyśle maszynowym i narzędziowym, jeżeli wzrośnie wykorzystanie paliwa drzewnego i przetwarzanie drewna
sv I maskin- och verkstadsindustrin kan det också uppstå ett betydande antal nya arbetsplatser då användningen av trädbränslen och förädlingsgraden ökar
pl Również zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej FBWiS powinien dalej funkcjonować, gdyż stal jest nadal jednym z najważniejszych surowców dla przemysłu maszynowego i budownictwa, które to sektory wymagają ciągłych nakładów na badania.
sv Enligt Europeiska kommissionens ståndpunkt bör fonden dessutom fortsätta att drivas eftersom stål fortfarande är en viktig råvara för verkstads- och byggnadsindustrin och därför att dessa sektorer kräver kontinuerliga investeringar i forskning.
pl Mając na uwadze, że pod koniec ubiegłego roku wygasł termin stosowania wspólnego systemu kontroli przywozu wyborów włókienniczych z Chin, a jak rozumiem był to istotny środek monitorowania rynku, chciałabym zaproponować Komisji, żeby przywiązywała większe znaczenie nie tylko do sektora tekstylnego, ale także do innych wrażliwych sektorów przemysłu, takich jak sektor stalowy, chemiczny i maszynowy.
sv Med tanke på att det gemensamma övervakningssystemet för textilimport från Kina stoppades i slutet av förra året, vilket såvitt jag förstår var ett viktigt verktyg för att övervaka marknaden, vill jag föreslå kommissionen att den fäster större betydelse inte bara vid textilsektorn utan även andra sårbara industrisektorer som stål, kemikalier och maskiner.
pl dialog polityczny dotyczący przemysłu maszynowego
sv Industripolitisk dialog för maskinindustrin
pl Jak stwierdzono w akapicie ‧ rozporządzenia wprowadzającego środki tymczasowe, istnieje kilka przemysłów użytkowników przedmiotowego produktu należących do następnych ogniw łańcucha produkcji, tj. przemysł maszynowy, przemysł transportu płynów (ropy, gazu, wody itp.), przemysł chemiczny i petrochemiczny, elektrownie (łącznie z jądrowymi), przemysł motoryzacyjny i budowlany
sv Som nämns i punkt ‧ i den preliminära förordningen finns åtskilliga industrier i senare led av försäljningskedjan som använder den berörda produkten, t.ex. maskinvaruindustrin, företag för transport av vätskor (olja, gas, vatten etc.), den kemiska och petrokemiska industri, kraftverk (även kärnkraftverk) samt bilindustrin och byggnadsbranschen
pl W przypadku energochłonnych sektorów przemysłu zużycie energii na jednostkę wartości jest co najmniej dziesięć (a nawet do pięćdziesięciu) razy większe niż w przypadku kolejnych etapów produkcji, takich jak przemysł maszynowy
sv Energiförbrukningen i energiintensiva branscher är per värdeenhet minst tio gånger (och upp till ‧ gånger) högre än i efterföljande led, såsom maskinindustrin
pl w przypadku Mitsui: działalność w licznych gałęziach przemysłu, m.in.: zasobów mineralnych i metalowych, maszynowym, projektów infrastrukturalnych, chemicznym, energetycznym, żywnościowym i detalicznym, komputerowym oraz logistycznym
sv Mitsui: Verksamt inom ett brett spektrum av industrier såsom mineral- och metallresurser, maskiner, infrastrukturprojekt, kemi, energi, livsmedel och detaljhandel, IT och logistik
pl Znajdują się one w ośmiu Państwach Członkowskich (Zjednoczone Królestwo, Belgia, Austria, Portugalia, Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania) i produkują szeroką gamę odlewów dla głównych sektorów ostatecznego przeznaczenia, takich jak przemysł motoryzacyjny (np. klocki silnikowe i układ kierowniczy ze wspomaganiem), przemysł maszynowy (np. pompy i wentylatory), jak również przemysł budowlany (na przykład przesyłanie wody i drenowanie
sv De är belägna i åtta medlemsstater (Förenade kungariket, Belgien, Österrike, Portugal, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien) och tillverkar ett brett spektrum av gjutgods för viktiga slutanvändarsektorer såsom bilindustrin (bl.a. motorblock och servostyrning), mekanisk industri (bl.a. pumpar och fläktar) och byggnadsindustri (bl.a. delar till vatten-och avloppssystem
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 23018 zdań frazy przemysł maszynowy.Znalezione w 7,406 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.