Tłumaczenia na język szwedzki:

  • mekanisk industri   

Przykładowe zdania z "przemysł maszynowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Europejski przemysł maszynowy stanowi wysoce rozwinięty sektor o strategicznym znaczeniu dla gospodarki europejskiej
sv Den europeiska mekaniska industrin är en spetsindustri med stort strategiskt värde för den europeiska ekonomin
pl w przypadku SNFA: projektowanie, produkcja i dystrybucja łożysk tocznych do narzędzi maszynowych oraz w przemyśle kosmicznym
sv SNFA: Konstruktion, tillverkning och distribution av kullager och rullager för maskinverktyg samt för användning inom flyg- och rymdsektorn
pl Jest to zgodne z informacjami dostarczonymi przez CAEF, które opierają się na badaniu rentowności ‧ odlewni w ‧ r., zgodnie z którym średnia rentowność przemysłu odlewniczego wynosiła ‧,‧ % (średnia marża była na poziomie ‧,‧ % w przypadku odlewni produkujących dla sektora samochodowego i ‧,‧ % w przypadku odlewni, których produkcja skierowana jest do przemysłu maszynowego
sv Detta stämmer överens med uppgifterna från CAEF som bygger på en lönsamhetsanalys av ‧ gjuterier under ‧, där det framkom att den genomsnittliga lönsamheten i gjuteriindustrin var ‧,‧ % (med ett genomsnitt på ‧,‧ % för gjuterier som producerar för fordonsindustrin och ‧,‧ % för dem som producerar för verkstadsindustrin
pl Pomimo, że przemysł maszynowy w zasadniczym stopniu przyczynia się do rozwoju całej gospodarki europejskiej, ma się wrażenie, że państwa członkowskie bardzo niewiele inwestują w przekazane im zadania
sv Trots den mekaniska industrins grundläggande bidrag till hela den europeiska ekonomin får man intrycket att medlemsstaterna investerar mycket lite i den institutionella verksamhet som delegeras till dem
pl Dostarczają one części zamiennych, takich jak odkuwki kształtowe i sprężyny walcowane na gorąco, jak również usługi na potrzeby innych gałęzi przemysłu, jak kolejnictwo, przemysł maszynowy, elektrownie i górnictwo
sv De tillhandahåller reservdelar som smidda delar och varmformade fjädrar, och tillhandahåller tjänster till andra grenar av industrin, bland annat järnvägsindustrin, maskinindustrin, elindustrin och gruvindustrin
pl dialog polityczny dotyczący przemysłu maszynowego
sv Industripolitisk dialog för maskinindustrin
pl Jak stwierdzono w akapicie ‧ rozporządzenia wprowadzającego środki tymczasowe, istnieje kilka przemysłów użytkowników przedmiotowego produktu należących do następnych ogniw łańcucha produkcji, tj. przemysł maszynowy, przemysł transportu płynów (ropy, gazu, wody itp.), przemysł chemiczny i petrochemiczny, elektrownie (łącznie z jądrowymi), przemysł motoryzacyjny i budowlany
sv Som nämns i punkt ‧ i den preliminära förordningen finns åtskilliga industrier i senare led av försäljningskedjan som använder den berörda produkten, t.ex. maskinvaruindustrin, företag för transport av vätskor (olja, gas, vatten etc.), den kemiska och petrokemiska industri, kraftverk (även kärnkraftverk) samt bilindustrin och byggnadsbranschen
pl W przemyśle odlewniczym koks ‧+ jest stosowany jako czynnik spalania w celu przetapiania złomu przy produkcji odlewów żelaznych używanych jako surowiec do produkcji części w przemyśle samochodowym, inżynieryjnym, maszynowym i instalacji użytku publicznego
sv I gjuteriindustrin används koks ‧+ som bränsle för att smälta skrot för tillverkning av järnhaltigt gjutgods, som används som insatsvara vid tillverkning av delar till bilindustrin, verkstadsindustrin, maskinindustrin och inom försörjningssektorerna
pl Znaczną ilość miejsc pracy można także stworzyć w przemyśle maszynowym i narzędziowym, jeżeli wzrośnie wykorzystanie paliwa drzewnego i przetwarzanie drewna
sv I maskin- och verkstadsindustrin kan det också uppstå ett betydande antal nya arbetsplatser då användningen av trädbränslen och förädlingsgraden ökar
pl W Unii Europejskiej przemysł maszynowy i elektromaszynowy zatrudnia ponad ‧ miliony pracowników obojga płci o wysokim poziomie wiedzy, którzy wnoszą znaczną wartość dodaną
sv Den mekaniska och elektromekaniska industrin sysselsätter mer än fyra miljoner arbetstagare i EU – mervärdet är stort, och kunskapsnivån är hög
pl Rynek dla energii maszynowej w przemyśle
sv Marknaden för drivmotorer inom industrin
pl Przemysł maszynowy i elektromaszynowy bardziej niż inne branże może przyczynić się do realizacji celów agendy lizbońskiej poprzez rozwój ustawicznego kształcenia, wymianę doświadczeń i dobrych rozwiązań, utrzymanie najwyższego poziomu zdolności konkurencyjnej oraz zdolności penetracji światowych rynków
sv Den mekaniska och elektromekaniska industrin kan mer än andra branscher bidra till att genomföra Lissabondagordningens mål genom fortbildning, utbyte av erfarenheter och goda metoder, upprätthållande av sin stora konkurrenskraft och penetrationsförmåga på den globala marknaden
pl w przypadku Mitsui: działalność w licznych gałęziach przemysłu, m.in.: zasobów mineralnych i metalowych, maszynowym, projektów infrastrukturalnych, chemicznym, energetycznym, żywnościowym i detalicznym, komputerowym oraz logistycznym
sv Mitsui: Verksamt inom ett brett spektrum av industrier såsom mineral- och metallresurser, maskiner, infrastrukturprojekt, kemi, energi, livsmedel och detaljhandel, IT och logistik
pl Również zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej FBWiS powinien dalej funkcjonować, gdyż stal jest nadal jednym z najważniejszych surowców dla przemysłu maszynowego i budownictwa, które to sektory wymagają ciągłych nakładów na badania.
sv Enligt Europeiska kommissionens ståndpunkt bör fonden dessutom fortsätta att drivas eftersom stål fortfarande är en viktig råvara för verkstads- och byggnadsindustrin och därför att dessa sektorer kräver kontinuerliga investeringar i forskning.
pl Co więcej, będziemy wspierać dwustronne środki ochronne, podobnie jak było to w przypadku umowy o wolnym handlu z Koreą Południową, aby uniknąć poważnych szkód w sektorach wrażliwych, takich jak przemysł samochodowy, elektronika, lotnictwo i przemysł maszynowy.
sv Vi vill även stödja bilaterala säkerhetsåtgärder, precis som i fallet med frihandelsavtalet med Sydkorea, för att undvika allvarliga negativa följder för känsliga sektorer som exempelvis fordonssektorn, elektroniksektorn, luftfartssektorn och maskinsektorn.
pl Dla takich sektorów, jak przemysł maszynowy i przemysł systemów, koncentracja i masa mają decydujące znaczenie, jeśli chodzi o określenie strategicznej agendy europejskiej
sv För sektorer som maskin- och systemindustrin är inriktning och mängd av avgörande betydelse i samband med fastställandet av europeiska strategiska dagordningar
pl PRZEMYSŁ MASZYNOWY
sv MASKINER OCH APPARATER
pl Tania energia i surowce to podstawa konkurencyjności przemysłu przetwórczego, w tym maszynowego.
sv Billig energi och billigt bränsle är av yttersta vikt för att tillverkningsindustrin, dit jag även räknar maskinindustrin, ska vara konkurrenskraftig.
pl Mając na uwadze, że pod koniec ubiegłego roku wygasł termin stosowania wspólnego systemu kontroli przywozu wyborów włókienniczych z Chin, a jak rozumiem był to istotny środek monitorowania rynku, chciałabym zaproponować Komisji, żeby przywiązywała większe znaczenie nie tylko do sektora tekstylnego, ale także do innych wrażliwych sektorów przemysłu, takich jak sektor stalowy, chemiczny i maszynowy.
sv Med tanke på att det gemensamma övervakningssystemet för textilimport från Kina stoppades i slutet av förra året, vilket såvitt jag förstår var ett viktigt verktyg för att övervaka marknaden, vill jag föreslå kommissionen att den fäster större betydelse inte bara vid textilsektorn utan även andra sårbara industrisektorer som stål, kemikalier och maskiner.
pl na piśmie. - (PT) Omawiane sprawozdanie zawiera pewną liczbę poprawek do wniosku w sprawie dyrektywy dotyczącej liberalizacji rynku wtórnego części zamiennych, mającej zastosowanie do przemysłu produkującego pojazdy silnikowe, maszynowego oraz branże towarów kapitałowych i konsumpcyjnych.
sv skriftlig. - (PT) Det här betänkandet innehåller vissa ändringsförslag till förslaget till direktiv om liberalisering av andrahandsmarknaden för reservdelar, som är tillämpligt för motorfordonsindustrin, maskinindustrin och kapital- och konsumentvaruindustrin.
pl Chcą oni - cytuję - "pozyskania znacznie większej liczby wykwalifikowanych kobiet, które zbyt długo stroniły od różnych dziedzin przemysłu maszynowego”.
sv De vill få in många fler av de kompetenta kvinnor som alltför länge har undvikit många teknikområden.
pl Obszary o szczególnym znaczeniu obejmują: nanoprzyrządy, nanonarzędzia i nanourządzenia oraz systemy lotnicze i kosmiczne (z uwagi na koncentrację w tych sektorach zaawansowanych technologicznie, opartych na wiedzy MŚP); techniczne tekstylia, w tym ich pokrycia (typowe dla tradycyjnych sektorów przechodzących gwałtowny proces transformacyjny będący udziałem wielu MŚP); przemysł maszynowy (np. przemysł obrabiarkowy, którego liderem są europejskie MŚP); chemikalia o dużej wartości dodanej oraz inne sektory, w których obecnych jest wiele MŚP, które skorzystają na wprowadzeniu nowych modeli biznesowych, materiałów i produktów
sv Några exempel på särskilt relevanta områden är nanoinstrument, nanoverktyg och nanokomponenter samt rymd- och luftfartssystem (på grund av koncentrationen av kunskapsintensiva små och medelstora företag med hög tillväxt inom dessa sektorer), tekniska textilier, inklusive deras ytskikt (ett typiskt exempel på en traditionell sektor som genomgår en snabb omvandlingsprocess som påverkar många små och medelstora företag), mekanisk industri (t.ex. maskinverktyg, där europeiska små och medelstora företag är världsledande), kemikalier med högt mervärde samt andra sektorer med många små och medelstora företag som gagnas av nya affärsmodeller, material och produkter
pl Konkurencyjny i innowacyjny sektor materiałów podstawowych stanowi istotny czynnik przy podejmowaniu decyzji dotyczących lokalizacji kolejnych ogniw łańcucha tworzenia wartości w przemyśle, takich jak sektor motoryzacyjny, maszynowy czy budowlany
sv En konkurrenskraftig och innovativ basmaterialindustri är en viktig faktor vid beslut om lokalisering av efterföljande led i den industriella värdekedjan (biltillverkning, konstruktion av motorer, byggnadsindustri osv
pl Przemysł maszynowy i metalurgiczny
sv Mekanik och metallarbete
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 23018 zdań frazy przemysł maszynowy.Znalezione w 8,601 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.