Tłumaczenia na język szwedzki:

  • mekanisk industri   

Przykładowe zdania z "przemysł maszynowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W Unii Europejskiej przemysł maszynowy i elektromaszynowy zatrudnia ponad ‧ miliony pracowników obojga płci o wysokim poziomie wiedzy, którzy wnoszą znaczną wartość dodaną
sv Den mekaniska och elektromekaniska industrin sysselsätter mer än fyra miljoner arbetstagare i EU – mervärdet är stort, och kunskapsnivån är hög
pl PRZEMYSŁ MASZYNOWY
sv MASKINER OCH APPARATER
pl Rynek dla energii maszynowej w przemyśle
sv Marknaden för drivmotorer inom industrin
pl wzywa Radę i Komisję do uznania, że wyzwania, których obecnie doświadczają sektory tekstylny, odzieżowy i obuwniczy, a wkrótce będą doświadczać inne sektory, jak rowerowy, samochodowy, maszynowy oraz hutnictwo żelaza i stali, mają charakter systemowy oraz że wymaga to pilnego opracowania dla przemysłu UE bardziej długoterminowej strategii, która pozwoliłaby polityce handlu międzynarodowego UE uwzględnić i wyjść naprzeciw wyzwaniom takim, jak brak równowagi doświadczany w kontekście Chin, powstałym nie tylko dla miejsc pracy w UE, lecz także dla istniejących założeń dotyczących zwycięzców i przegranych w procesie globalizacji
sv Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att inse att de utmaningar som textil-, skotillverknings- och konfektionssektorn nu möter, och som snart även möter andra branscher såsom cykel-, bil-, maskin och järn- och stålindustrin är av systematisk karaktär och att en mer långsiktig strategi för EU:s industri omedelbart måste utvecklas för att ge EU:s internationella handelspolitik en ny riktning och beakta och ta itu med utmaningarna, såsom den nuvarande obalansen i fråga om Kina, inte bara mot arbetstillfällen i EU och utvecklingsländer, utan även mot befintliga antaganden om globaliseringens vinnare och förlorare
pl Europejski przemysł maszynowy stanowi wysoce rozwinięty sektor o strategicznym znaczeniu dla gospodarki europejskiej
sv Den europeiska mekaniska industrin är en spetsindustri med stort strategiskt värde för den europeiska ekonomin
pl w przypadku SNFA: projektowanie, produkcja i dystrybucja łożysk tocznych do narzędzi maszynowych oraz w przemyśle kosmicznym
sv SNFA: Konstruktion, tillverkning och distribution av kullager och rullager för maskinverktyg samt för användning inom flyg- och rymdsektorn
pl Mając na uwadze, że pod koniec ubiegłego roku wygasł termin stosowania wspólnego systemu kontroli przywozu wyborów włókienniczych z Chin, a jak rozumiem był to istotny środek monitorowania rynku, chciałabym zaproponować Komisji, żeby przywiązywała większe znaczenie nie tylko do sektora tekstylnego, ale także do innych wrażliwych sektorów przemysłu, takich jak sektor stalowy, chemiczny i maszynowy.
sv Med tanke på att det gemensamma övervakningssystemet för textilimport från Kina stoppades i slutet av förra året, vilket såvitt jag förstår var ett viktigt verktyg för att övervaka marknaden, vill jag föreslå kommissionen att den fäster större betydelse inte bara vid textilsektorn utan även andra sårbara industrisektorer som stål, kemikalier och maskiner.
pl Gratuluję europejskiemu stowarzyszeniu przemysłu maszynowego ich aktualnej wizji politycznej, w ramach której zabiegają o promowanie matematyki i nauk ścisłych, zwłaszcza dla kobiet.
sv Jag vill gratulera branschorganisationen för de europeiska teknikföretagen (Orgalime) till dess senaste politiska vision om att begära att utbildningen i matematik och naturvetenskapliga ämnen främjas, särskilt för kvinnor.
pl Znaczną ilość miejsc pracy można także stworzyć w przemyśle maszynowym i narzędziowym, jeżeli wzrośnie wykorzystanie paliwa drzewnego i przetwarzanie drewna
sv I maskin- och verkstadsindustrin kan det också uppstå ett betydande antal nya arbetsplatser då användningen av trädbränslen och förädlingsgraden ökar
pl Poza tym przemysłem wykorzystywanie koksu w celach grzewczych w przemyśle maszynowym i w gospodarstwach domowych było bardzo ograniczone
sv Utanför dessa branscher existerade en mycket begränsad användning av koks för uppvärmning i verkstadsindustrin och i hushållen
pl Chcą oni - cytuję - "pozyskania znacznie większej liczby wykwalifikowanych kobiet, które zbyt długo stroniły od różnych dziedzin przemysłu maszynowego”.
sv De vill få in många fler av de kompetenta kvinnor som alltför länge har undvikit många teknikområden.
pl Dostarczają one części zamiennych, takich jak odkuwki kształtowe i sprężyny walcowane na gorąco, jak również usługi na potrzeby innych gałęzi przemysłu, jak kolejnictwo, przemysł maszynowy, elektrownie i górnictwo
sv De tillhandahåller reservdelar som smidda delar och varmformade fjädrar, och tillhandahåller tjänster till andra grenar av industrin, bland annat järnvägsindustrin, maskinindustrin, elindustrin och gruvindustrin
pl Jest to zgodne z informacjami dostarczonymi przez CAEF, które opierają się na badaniu rentowności ‧ odlewni w ‧ r., zgodnie z którym średnia rentowność przemysłu odlewniczego wynosiła ‧,‧ % (średnia marża była na poziomie ‧,‧ % w przypadku odlewni produkujących dla sektora samochodowego i ‧,‧ % w przypadku odlewni, których produkcja skierowana jest do przemysłu maszynowego
sv Detta stämmer överens med uppgifterna från CAEF som bygger på en lönsamhetsanalys av ‧ gjuterier under ‧, där det framkom att den genomsnittliga lönsamheten i gjuteriindustrin var ‧,‧ % (med ett genomsnitt på ‧,‧ % för gjuterier som producerar för fordonsindustrin och ‧,‧ % för dem som producerar för verkstadsindustrin
pl Dla takich sektorów, jak przemysł maszynowy i przemysł systemów, koncentracja i masa mają decydujące znaczenie, jeśli chodzi o określenie strategicznej agendy europejskiej
sv För sektorer som maskin- och systemindustrin är inriktning och mängd av avgörande betydelse i samband med fastställandet av europeiska strategiska dagordningar
pl Badanie rynku potwierdza, że produkty miedziane na dalszych szczeblach rynku po wyrobach kształtowych mają różne zastosowania, do najważniejszych z nich należą inżynieria elektryczna i przemysł elektroniczny; przemysł budowlany; telekomunikacja; przemysł motoryzacyjny; przemysł maszynowy
sv I marknadsundersökningen bekräftas att kopparprodukter på marknaderna för profiler i senare led har olika användningsområden, varav de viktigaste är elektroteknik och elelektronikindustrin, byggnadsindustrin, telekommunikationer, bilindustrin och maskintillverkning
pl Co więcej, będziemy wspierać dwustronne środki ochronne, podobnie jak było to w przypadku umowy o wolnym handlu z Koreą Południową, aby uniknąć poważnych szkód w sektorach wrażliwych, takich jak przemysł samochodowy, elektronika, lotnictwo i przemysł maszynowy.
sv Vi vill även stödja bilaterala säkerhetsåtgärder, precis som i fallet med frihandelsavtalet med Sydkorea, för att undvika allvarliga negativa följder för känsliga sektorer som exempelvis fordonssektorn, elektroniksektorn, luftfartssektorn och maskinsektorn.
pl Pomimo, że przemysł maszynowy w zasadniczym stopniu przyczynia się do rozwoju całej gospodarki europejskiej, ma się wrażenie, że państwa członkowskie bardzo niewiele inwestują w przekazane im zadania
sv Trots den mekaniska industrins grundläggande bidrag till hela den europeiska ekonomin får man intrycket att medlemsstaterna investerar mycket lite i den institutionella verksamhet som delegeras till dem
pl Znajdują się one w ośmiu Państwach Członkowskich (Zjednoczone Królestwo, Belgia, Austria, Portugalia, Niemcy, Francja, Włochy i Hiszpania) i produkują szeroką gamę odlewów dla głównych sektorów ostatecznego przeznaczenia, takich jak przemysł motoryzacyjny (np. klocki silnikowe i układ kierowniczy ze wspomaganiem), przemysł maszynowy (np. pompy i wentylatory), jak również przemysł budowlany (na przykład przesyłanie wody i drenowanie
sv De är belägna i åtta medlemsstater (Förenade kungariket, Belgien, Österrike, Portugal, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien) och tillverkar ett brett spektrum av gjutgods för viktiga slutanvändarsektorer såsom bilindustrin (bl.a. motorblock och servostyrning), mekanisk industri (bl.a. pumpar och fläktar) och byggnadsindustri (bl.a. delar till vatten-och avloppssystem
pl Sektor maszynowy jest ważną gałęzią przemysłu maszynowego i stanowi jeden z przemysłowych filarów gospodarki Wspólnoty
sv Maskinsektorn är en viktig del av verkstadsindustrin och en av de industriella hörnstenarna i gemenskapens ekonomi
pl W przemyśle odlewniczym koks ‧+ jest stosowany jako czynnik spalania w celu przetapiania złomu przy produkcji odlewów żelaznych używanych jako surowiec do produkcji części w przemyśle samochodowym, inżynieryjnym, maszynowym i instalacji użytku publicznego
sv I gjuteriindustrin används koks ‧+ som bränsle för att smälta skrot för tillverkning av järnhaltigt gjutgods, som används som insatsvara vid tillverkning av delar till bilindustrin, verkstadsindustrin, maskinindustrin och inom försörjningssektorerna
pl Jak stwierdzono w akapicie ‧ rozporządzenia wprowadzającego środki tymczasowe, istnieje kilka przemysłów użytkowników przedmiotowego produktu należących do następnych ogniw łańcucha produkcji, tj. przemysł maszynowy, przemysł transportu płynów (ropy, gazu, wody itp.), przemysł chemiczny i petrochemiczny, elektrownie (łącznie z jądrowymi), przemysł motoryzacyjny i budowlany
sv Som nämns i punkt ‧ i den preliminära förordningen finns åtskilliga industrier i senare led av försäljningskedjan som använder den berörda produkten, t.ex. maskinvaruindustrin, företag för transport av vätskor (olja, gas, vatten etc.), den kemiska och petrokemiska industri, kraftverk (även kärnkraftverk) samt bilindustrin och byggnadsbranschen
pl w przypadku Mitsui: działalność w licznych gałęziach przemysłu, m.in.: zasobów mineralnych i metalowych, maszynowym, projektów infrastrukturalnych, chemicznym, energetycznym, żywnościowym i detalicznym, komputerowym oraz logistycznym
sv Mitsui: Verksamt inom ett brett spektrum av industrier såsom mineral- och metallresurser, maskiner, infrastrukturprojekt, kemi, energi, livsmedel och detaljhandel, IT och logistik
pl Obszary o szczególnym znaczeniu obejmują: nanoprzyrządy, nanonarzędzia i nanourządzenia oraz systemy lotnicze i kosmiczne (z uwagi na koncentrację w tych sektorach zaawansowanych technologicznie, opartych na wiedzy MŚP); techniczne tekstylia, w tym ich pokrycia (typowe dla tradycyjnych sektorów przechodzących gwałtowny proces transformacyjny będący udziałem wielu MŚP); przemysł maszynowy (np. przemysł obrabiarkowy, którego liderem są europejskie MŚP); chemikalia o dużej wartości dodanej oraz inne sektory, w których obecnych jest wiele MŚP, które skorzystają na wprowadzeniu nowych modeli biznesowych, materiałów i produktów
sv Några exempel på särskilt relevanta områden är nanoinstrument, nanoverktyg och nanokomponenter samt rymd- och luftfartssystem (på grund av koncentrationen av kunskapsintensiva små och medelstora företag med hög tillväxt inom dessa sektorer), tekniska textilier, inklusive deras ytskikt (ett typiskt exempel på en traditionell sektor som genomgår en snabb omvandlingsprocess som påverkar många små och medelstora företag), mekanisk industri (t.ex. maskinverktyg, där europeiska små och medelstora företag är världsledande), kemikalier med högt mervärde samt andra sektorer med många små och medelstora företag som gagnas av nya affärsmodeller, material och produkter
pl Sektor maszynowy jest ważną gałęzią przemysłu inżynieryjnego i stanowi jeden z przemysłowych filarów gospodarki Wspólnoty
sv Maskinsektorn är en viktig del av verkstadsindustrin och en av de industriella hörnstenarna i gemenskapens ekonomi
pl Przemysł maszynowy i elektromaszynowy bardziej niż inne branże może przyczynić się do realizacji celów agendy lizbońskiej poprzez rozwój ustawicznego kształcenia, wymianę doświadczeń i dobrych rozwiązań, utrzymanie najwyższego poziomu zdolności konkurencyjnej oraz zdolności penetracji światowych rynków
sv Den mekaniska och elektromekaniska industrin kan mer än andra branscher bidra till att genomföra Lissabondagordningens mål genom fortbildning, utbyte av erfarenheter och goda metoder, upprätthållande av sin stora konkurrenskraft och penetrationsförmåga på den globala marknaden
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 23018 zdań frazy przemysł maszynowy.Znalezione w 5,524 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.