wymowa: IPA: ˈpɔlɔ

Tłumaczenia na język szwedzki:

 • hästpolo   
  (  n)
   
  gra drużynowa rozgrywana konno, w której za pomocą długich kijów dąży się do umieszczenia drewnianej kuli w bramce przeciwnej drużyny;
   
  sport. termin sportowy gra drużynowa rozgrywana konno, w której za pomocą długich kijów dąży się do umieszczenia drewnianej kuli w bramce przeciwnej drużyny;
 • polo   
  (  n)
   
  gra drużynowa rozgrywana konno, w której za pomocą długich kijów dąży się do umieszczenia drewnianej kuli w bramce przeciwnej drużyny;
   
  sport. termin sportowy gra drużynowa rozgrywana konno, w której za pomocą długich kijów dąży się do umieszczenia drewnianej kuli w bramce przeciwnej drużyny;

Pozostałe znaczenia:

 
koszulka z krótkim rękawem i kołnierzykiem

Picture dictionary

polo, hästpolo
polo, hästpolo

Przykładowe zdania z "polo", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl EUR w środkach na zobowiązania oraz ‧ EUR w środkach na płatności na rzecz programu Marco Polo
sv EUR fanns tillgängliga i åtagandebemyndiganden och ‧ EUR i betalningsbemyndiganden för Marco Polo-programmet
pl Elementem działań w tym zakresie jest program Marco Polo
sv Marco Polo-programmet är ett led i dessa strävanden
pl Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Azienda Azienda Agrícola San Polo Exe S.r.l
sv Sökande av gemenskapsmärke: Azienda Agricola San Polo Exe S.r.l
pl (EL) Pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie i panowie! Zainwestujemy 400 milionów euro w program "Marco Polo II” do roku 2013, z wielką nadzieją i szansą na bardziej efektywny i funkcjonalny system transportu, który zagwarantuje wartość dodaną dla środowiska w Unii Europejskiej, jednocześnie zapewniając spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.
sv (EL) Fru talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Fram till 2013 kommer vi att investera 400 miljoner euro i programmet Marco Polo II, samt en stor mängd förhoppningar och utsikter för ett mer effektivt och hållbart transportsystem vilket kommer att bidra med mervärde vad det gäller miljön i EU, samtidigt som det kombinerar ekonomisk, social och territorial sammanhållning.
pl Wracając do naszych przemyśleń nad programem "Marco Polo” po roku 2013: jak już mówiłem, wśród rozpatrywanych tematów znajdzie się również możliwość określenia docelowych minimalnych progów finansowania proponowanych projektów w zakresie efektywności energetycznej i korzyści ekologicznych, a nie tylko przeniesienia tonokilometrów.
sv Jag vill återvända till våra reflexioner över Marco Polo-programmet efter 2013: som jag sa nyss kommer punkterna också att omfatta möjligheten att ange riktvärden för minimitrösklarna för stödberättigande för de föreslagna projekten enligt energieffektivitet och miljöfördelar samt omställda tonkilometer.
pl Sprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona dnia ‧ czerwca ‧ r. przez Royal County of Berkshire Polo Club Ltd przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM
sv Mål T-‧/‧: Talan mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) väckt den ‧ juni ‧ av Royal County of Berkshire Polo Club Ltd
pl Sprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ września ‧ r.- Glenton España przeciwko OHIM- Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA
sv Mål T-‧/‧: Talan väckt den ‧ september ‧- Glenton España mot harmoniseringsbyrån- Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA
pl Program Marco Polo ‧ ***I
sv Det andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II) ***I
pl Ponieważ cel programu Marco Polo ‧ nie może zostać osiągnięty w wystarczający sposób przez Państwa Członkowskie, natomiast z uwagi na zakres Programu możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. ‧ Traktatu
sv Eftersom målet för Marco Polo ‧ programmet inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan på grund av programmets omfattning bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel ‧ i fördraget
pl Z drugiej strony niepokoi nas niska absorpcja środków na płatności w zakresie bezpieczeństwa transportu, jeszcze niższa absorpcja środków na płatności w odniesieniu do programu Marco Polo, który ma poparcie Parlamentu, a także wyjątkowo niska absorpcja środków w odniesieniu do praw pasażerów.
sv Å andra sidan är vi oroade över den låga nivån på betalningsbemyndiganden för transportsäkerhet, den ännu lägre nivån av anslagsutnyttjande för Marco Polo-programmet, som har parlamentets stöd, och den likaså låga nivån för passagerarrättigheter.
pl wpływ niniejszego rozporządzenia zmienionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ ustanawiającego drugi program Marco Polo na udzielanie wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego na środowisko (Marco Polo II
sv Effekterna av denna förordning i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr ‧/‧ av den ‧ september ‧ om ändring av förordning (EG) nr ‧/‧ om inrättande av det andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportssystemets miljöprestanda (Marco Polo II
pl Propozycja Marco Polo ‧ przewiduje dwa nowe rodzaje działań
sv Genom förslaget Marco Polo ‧ läggs två nya typer av åtgärder fram
pl Najważniejszym problemem jest przemieszczanie się towarów między portami, w związku z czym dobre połączenia handlowe na lądzie powinny znaleźć lepsze odzwierciedlenie w przyszłych programach wsparcia UE, nie tylko jeśli chodzi o wsparcie regionalne, ale być może również w formie takiego programu, jak Marco Polo.
sv Hur vi får varorna till och från hamnarna är ett stort problem, och goda trafikförbindelser på land bör återspeglas bättre i EU:s framtida stödprogram, inte bara när det gäller regionalt stöd utan kanske också i ett program som Marco Polo.
pl Chcę powiedzieć, że w ostatnich latach moi pracownicy, którym pragnę ponownie podziękować za pracę, zaczęli już rozważać program "Marco Polo” po roku 2013. Rozważania te będą dotyczyły między innymi zagadnień wymienionych w przedmiotowym kompromisowym porozumieniu.
sv Jag vill berätta att min personal - för vars ansträngningar jag är mycket tacksam - under senare år redan har börjat reflektera över Marco Polo-programmet efter 2013 och att denna utvärdering bl.a. kommer att fokusera på de punkter som behandlas i kompromissöverenskommelsen.
pl Celami programu Marco Polo ‧ są: zmniejszenie zagęszczenia ruchu, ograniczenie stopnia negatywnego oddziaływania systemu transportu na środowisko naturalne oraz popularyzowanie transportu intermodalnego, a w ten sposób przyczynienie się do stworzenia skutecznych i zrównoważonych systemów transportu oraz do propagowania konkurencyjności i innowacyjności, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw we Wspólnocie
sv Syftet med Marco Polo ‧ är att minska trafikstockningar, förbättra transportsystemets miljöprestanda och stärka intermodal transport och på så sätt bidra till effektiva och hållbara transportsystem samt bättre konkurrenskraft och innovation särskilt för små och medelstora företag i gemenskapen
pl Sprawa T-‧/‧: Skarga wniesiona w dniu ‧ czerwca ‧ r.- United States Polo Association przeciwko OHIM- Textiles CMG (U.S. POLO ASSN
sv Mål T-‧/‧: Talan väckt den ‧ juni ‧- United States Polo Association mot harmoniseringsbyrån- Textiles CMG (U.S. POLO ASSN
pl Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego drugi program Marco Polo wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy skutków systemu transportu towarów dla środowiska naturalnego (Marco Polo II
sv Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införandet av det andra Marco Polo-programmet för beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II
pl W tym kontekście Komisja zauważyła, że wśród zainteresowanych stron i organów państw członkowskich pojawiają się wątpliwości co do możliwości przyznania przez te ostatnie uzupełniającej pomocy państwa dla projektów objętych programem Marco Polo II, przekraczającej limity dozwolone w odniesieniu do żeglugi morskiej bliskiego zasięgu w dziale ‧ Wspólnotowych wytycznych w sprawie pomocy państwa dla transportu morskiego
sv Mot bakgrund av detta har kommissionen noterat att det bland aktörerna och medlemsstaternas myndigheter råder osäkerhet om huruvida myndigheterna har rätt att bevilja kompletterande statligt stöd till Marco Polo ‧ projekt utöver det som är tillåtet för närsjöfart enligt kapitel ‧ i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till sjötransport
pl Komisja Europejska niniejszym wystosowuje zaproszenie do składania wniosków na rok ‧ w ramach drugiego programu Marco Polo
sv Europeiska kommissionen utlyser härmed ett ansökningsförfarande med möjlighet att lämna in projektförslag till ‧ års urvalsförfarande inom ramen för det andra Marco Polo-programmet
pl mln EUR w postaci środków na pokrycie zobowiązań wyłącznie na program Marco Polo
sv miljoner EUR i åtaganden uteslutande för Marco Polo-programmet
pl Istniejący program Marco Polo wspiera transport kombinowany.
sv Vi har Marco Polo som uppmuntrar till att använda kombitransport.
pl Cody.Koniec z " Marco- Polo " rano. Ale to ważne
sv Säg inte Marco Polo mer, Cody
pl Ustalić kalendarz środków, które należy podjąć dla wdrożenia działań przewidzianych w programie Marco Polo
sv Att lägga upp en tidsplan för de åtgärder som skall vidtas för att uppnå målen inom Marco Polo-programmet
pl Dlatego też program Marco Polo jest podstawowym elementem obecnej polityki transportowej
sv Marco Polo-programmet är därför ett grundläggande element i den aktuella transportpolitiken
pl Komitet wyraża życzenie, aby Komisja opublikowała w ciągu ‧ r., na półmetku realizacji programu Marco Polo I, ocenę projektów zakończonych sukcesem oraz rzeczywiście osiągniętych oszczędności
sv EESK önskar att kommissionen under ‧ vid halva programtiden för Marco Polo I publicerar en rapport om goda resultat av projekten och om de reella inbesparingar som har gjorts
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 251 zdań frazy polo.Znalezione w 1,433 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.