wymowa: IPA: ˈpɔlɔ

Tłumaczenia na język szwedzki:

 • hästpolo   
  (  n)
   
  gra drużynowa rozgrywana konno, w której za pomocą długich kijów dąży się do umieszczenia drewnianej kuli w bramce przeciwnej drużyny;
   
  sport. termin sportowy gra drużynowa rozgrywana konno, w której za pomocą długich kijów dąży się do umieszczenia drewnianej kuli w bramce przeciwnej drużyny;
 • polo   
  (  n)
   
  gra drużynowa rozgrywana konno, w której za pomocą długich kijów dąży się do umieszczenia drewnianej kuli w bramce przeciwnej drużyny;
   
  sport. termin sportowy gra drużynowa rozgrywana konno, w której za pomocą długich kijów dąży się do umieszczenia drewnianej kuli w bramce przeciwnej drużyny;

Pozostałe znaczenia:

 
koszulka z krótkim rękawem i kołnierzykiem

Picture dictionary

polo, hästpolo
polo, hästpolo

Przykładowe zdania z "polo", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Komisja Europejska niniejszym wystosowuje zaproszenie do składania wniosków na rok ‧ w ramach drugiego programu Marco Polo
sv Europeiska kommissionen utlyser härmed ett ansökningsförfarande med möjlighet att lämna in projektförslag till ‧ års urvalsförfarande inom ramen för det andra Marco Polo-programmet
pl Skarga wniesiona dnia ‧ czerwca ‧ r. przez Royal County of Berkshire Polo Club Ltd przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM
sv Talan mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) väckt den ‧ juni ‧ av Royal County of Berkshire Polo Club Ltd
pl MŚP jak dotąd napotykały na wiele trudności w dostępie do środków z programu "Marco Polo”.
sv Det har hittills varit mycket svårt för små och medelstora företag att ta del av de EU-medel som delas ut genom Marco Polo-programmet.
pl Program dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego pod względem środowiskowym (Marco Polo II) ***I
sv Förbättring av miljöprestandan i godstransportsystemet ***I
pl w imieniu grupy PPE-DE. - (DE) Pani przewodnicząca! Jutro na sesji plenarnej odbędzie się głosowanie w sprawie programu "Marco Polo II”, który ma na celu zmniejszenie oddziaływania transportu towarowego na środowisko.
sv för PPE-DE-gruppen. - (DE) Fru talman! Plenum kommer i morgon att rösta om Marco Polo II-programmet för att förbättra godstrafikens miljöprestanda.
pl Agencja otrzymuje dotacje wpisane do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich z funduszy przydzielonych na program CIP oraz na drugi program Marco Polo i, gdzie właściwe, inne wspólnotowe programy lub działania, których wykonanie polecono Agencji zgodnie z art. ‧ ust
sv Genomförandeorganet skall få ett bidrag ur Europeiska gemenskapernas allmänna budget, som skall tas från anslagen till ramprogrammet och det andra Marco Polo-programmet och, i förekommande fall, från andra gemenskapsprogram som genomförandeorganet förvaltar enligt artikel
pl Agencja jest odpowiedzialna za przeprowadzanie następujących zadań wykonawczych w ramach zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie energii, przedsiębiorczości i innowacyjności, włącznie z innowacyjnością ekologiczną oraz zrównoważonym transportem towarów, w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacyjności ‧–‧ ustanowionego na mocy decyzji nr ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (CIP) oraz drugiego programu Marco Polo ‧–‧ ustanowionego na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady
sv Organet skall ansvara för utförandet av följande genomförandeuppgifter för förvaltning av gemenskapsåtgärder på områdena energi, entreprenörskap och innovation, inklusive miljöinnovation och hållbara godstransporter inom det ramprogram för konkurrenskraft och innovation (‧–‧) som inrättades genom Europaparlamentets och rådets beslut nr ‧/‧/EG (nedan kallat ramprogrammet) och det andra Marco Polo-programmet ‧–‧ som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning EG nr
pl wzywa Komisję i wszystkie zainteresowane strony do przyjęcia do wiadomości, że celem przeglądu rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ powinno być zachowanie i promowanie wzrostu opłacalnego i konkurencyjnego europejskiego sektora żeglugi w ramach Strategii Lizbońskiej, w połączeniu ze strategią polityki w zakresie transportu, zgodnie z podsumowaniem zawartym w Białej Księdze oraz programami Marco Polo I i Marco Polo II, oraz że ma to istotne znaczenie, zwłaszcza w świetle powstania nowych potęg morskich, a mianowicie Chin, Korei Południowej i Tajwanu
sv Europaparlamentet uppmanar kommissionen och alla berörda parter att inse att översynen av förordning (EEG) nr ‧/‧ bör syfta till att bevara och främja en ökning av livskraften och konkurrenskraften hos den europeiska sjöfartssektorn inom ramen för Lissabonstrategin och i anslutning till strategin för transportpolitik, såsom sammanfattad i vitboken och i Marco Polo I och ‧ programmen, och att det är mycket viktigt att göra detta, särskilt med tanke på att det har kommit nya sjöfartsmakter som Kina, Sydkorea och Taiwan
pl Renato Colombo (Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici D. Marignoni- M. Polo) (nr
sv Renato Colombo (Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici D. Marignoni- M. Polo) (nr
pl Celami programu Marco Polo ‧ są: zmniejszenie zagęszczenia ruchu, ograniczenie stopnia negatywnego oddziaływania systemu transportu na środowisko naturalne oraz popularyzowanie transportu intermodalnego, a w ten sposób przyczynienie się do stworzenia skutecznych i zrównoważonych systemów transportu oraz do propagowania konkurencyjności i innowacyjności, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw we Wspólnocie
sv Syftet med Marco Polo ‧ är att minska trafikstockningar, förbättra transportsystemets miljöprestanda och stärka intermodal transport och på så sätt bidra till effektiva och hållbara transportsystem samt bättre konkurrenskraft och innovation särskilt för små och medelstora företag i gemenskapen
pl Ponadto – ponieważ Marco Polo ‧ ma wspólne cele z CIP, a w szczególności z programem IEE, a mianowicie poprawę skuteczności wykorzystania energii w transporcie oraz ograniczenie jego wpływu na środowisko, i ponieważ korzystnie na obydwa programy mogłoby wpłynąć wykorzystanie synergii – określone zadania wykonawcze związane z Marco Polo ‧ również należy przekazać IEEA
sv Eftersom Marco Polo ‧ och ramprogrammet, framför allt IEE-programmet, har gemensamma mål, dvs. att förbättra transporternas energieffektivitet och minska deras miljöpåverkan, och då de båda programmen kan dra nytta av betydande synergieffekter, bör även vissa verkställande uppgifter som rör Marco Polo ‧ delegeras till byrån
pl Ocena pierwszych wyników programu Marco Polo I
sv Utvärdering av de första resultaten av programmet Marco Polo I ‧–
pl Marco Polo (‧–
sv Marco Polo (‧–
pl Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ października ‧ r. ustanawiające drugi program Marco Polo dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego na środowisko (Marco Polo II) i uchylające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s. ‧, włączono do Protokołu ‧ do Porozumienia decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r
sv Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr ‧/‧ av den ‧ oktober ‧ om inrättande av det andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II) och om upphävande av förordning (EG) nr ‧/‧, rättad i EUT L ‧, ‧.‧.‧, s. ‧, införlivades med protokoll ‧ till avtalet genom gemensamma EES-kommittens beslut nr ‧/‧ av den ‧ juni
pl mając na uwadze, że takie programy jak Marco Polo i NAIADES zostały w niewystarczającym stopniu wykorzystane przez państwa członkowskie w celu przejścia w zakresie transportu towarów na transport śródlądowy i morski
sv Program som Marco Polo och Naiades har inte utnyttjats i tillräcklig utsträckning av medlemsstaterna för att flytta varutransporterna till sjöfarten på de inre vattenvägarna och på haven
pl Program Marco Polo powinien nadal spełniać ważną rolę w zakresie finansowania i rozwijania nowych lub już istniejących linii
sv Marco Polo-programmet måste fortsätta att spela en viktig roll i finansieringen och utvecklingen av nya och befintliga linjer
pl Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu ‧ maja ‧ r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr .../‧ Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego drugi program Marco Polo dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego pod względem środowiskowym (Marco Polo II) i uchylającego rozporządzenie (WE) nr
sv Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den ‧ maj ‧ inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../‧ om inrättande av det andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II) och om upphävande av förordning (EG) nr
pl Dla zabezpieczenia ciągłości i przejrzystości programu Marco Polo należy określić warunki przejściowe dotyczące umów i procedury selekcji
sv För att garantera kontinuitet och öppenhet i fråga om Marco Polo-programmet bör övergångsbestämmelser antas för kontrakt och urvalsförfarande
pl Niniejsze rozporządzenie ustanawia instrument finansowy, zwany dalej Programem Marco Polo ‧ lub Programem, mający na celu zmniejszenie przeciążeń w ruchu, poprawę funkcjonowania systemu transportu na środowisko oraz zwiększenie transportu intermodalnego, przyczyniając się przez to do stworzenia sprawnego i zrównoważonego systemu transportu, co zapewnia europejską wartość dodaną nie wywierając przy tym negatywnego wpływu na spójność gospodarczą, społeczną, czy też terytorialną
sv Genom denna förordning inrättas ett finansieringsinstrument, nedan kallat Marco Polo ‧ programmet eller programmet, i syfte att minska trafikstockningar och öka transportsystemets miljöprestanda samt främja intermodala transporter och på så sätt bidra till ett effektivt och hållbart transportsystem som skapar ett mervärde för EU utan negativ inverkan på den ekonomiska, sociala eller territoriella sammanhållningen
pl ROZPORZĄDZENIE (WE) NR ‧ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie przyznawania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy efektów działania systemu transportu towarowego w dziedzinie środowiska (Program Marco Polo
sv Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr ‧ av den ‧ juli ‧ om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda
pl Program Marco Polo II (debata)
sv Det andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II) (debatt)
pl Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ ustanawiające drugi program Marco Polo dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego na środowisko (Marco Polo II) (COM‧ – C‧-‧/‧ – ‧/‧(COD
sv Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den ‧ april ‧ om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr ‧/‧ om inrättande av det andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II) (KOM‧ – C‧-‧/‧ – ‧/‧(COD
pl Zaproszenie do składania wniosków o finansowanie działań zmierzających do zamiany na inne formy transportu, działań katalitycznych oraz wspólnych działań dokształcających w ramach programu Marco Polo (Rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego (WE) ‧/‧ z ‧.‧.‧ r., Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
sv Ansökningsomgång avseende trafikomställningsåtgärder, katalysatoråtgärder och åtgärder för gemensamt lärande inom ramen för Marco Polo-programmet (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr ‧/‧ av den ‧ juli ‧, EUT L ‧, ‧.‧.‧, s
pl Zaproszenie do składania wniosków o finansowanie działań zmierzających do zamiany na inne formy transportu, działań katalitycznych, działanie związane z autostradami morskimi, działanie związane z unikaniem ruchu oraz wspólnych działań dokształcających w ramach drugiego programu Marco Polo
sv Inbudjan att inkomma med prosjektforslag for trafikomställningsåtgärder, åtgärder rörande höghastighetsleder till sjöss, trafikundvikande åtgärder, katalysatoråtgärder och åtgärder för gemensamt lärande inom ramen för det andra Marco Polo-programmet
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 251 zdań frazy polo.Znalezione w 2,211 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.