wymowa: IPA: ˈpɔlɔ

Tłumaczenia na język szwedzki:

 • hästpolo   
  (  n)
   
  gra drużynowa rozgrywana konno, w której za pomocą długich kijów dąży się do umieszczenia drewnianej kuli w bramce przeciwnej drużyny;
   
  sport. termin sportowy gra drużynowa rozgrywana konno, w której za pomocą długich kijów dąży się do umieszczenia drewnianej kuli w bramce przeciwnej drużyny;
 • polo   
  (  n)
   
  gra drużynowa rozgrywana konno, w której za pomocą długich kijów dąży się do umieszczenia drewnianej kuli w bramce przeciwnej drużyny;
   
  sport. termin sportowy gra drużynowa rozgrywana konno, w której za pomocą długich kijów dąży się do umieszczenia drewnianej kuli w bramce przeciwnej drużyny;

Pozostałe znaczenia:

 
koszulka z krótkim rękawem i kołnierzykiem

Picture dictionary

hästpolo, polo
hästpolo, polo

Przykładowe zdania z "polo", pamięć tłumaczeniowa

add example
w imieniu grupy PPE-DE. - (DE) Pani przewodnicząca! Jutro na sesji plenarnej odbędzie się głosowanie w sprawie programu "Marco Polo II”, który ma na celu zmniejszenie oddziaływania transportu towarowego na środowisko.för PPE-DE-gruppen. - (DE) Fru talman! Plenum kommer i morgon att rösta om Marco Polo II-programmet för att förbättra godstrafikens miljöprestanda.
mając na uwadze, że takie programy jak Marco Polo i NAIADES zostały w niewystarczającym stopniu wykorzystane przez państwa członkowskie w celu przejścia w zakresie transportu towarów na transport śródlądowy i morskiProgram som Marco Polo och Naiades har inte utnyttjats i tillräcklig utsträckning av medlemsstaterna för att flytta varutransporterna till sjöfarten på de inre vattenvägarna och på haven
zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ ustanawiające drugi program Marco Polo dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego na środowisko (Marco Polo IIom ändring av förordning (EG) nr ‧/‧ om inrättande av det andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II
Celem umożliwienia transportowi rzecznemu i rzeczno-morskiemu korzystania z programu Marco Polo, Komitet wzywa do stworzenia specjalnej kategorii o minimalnym progu subsydiów zmniejszonym do ‧.‧ EURFör att flodtransport samt flod- och havstransport skall kunna omfattas av Marco Polo-programmet föreslår EESK att en särskild kategori införs med en minimitröskel som sänks till ‧ euro
Doświadczenie zdobyte w trakcie realizacji drugiego programu "Marco Polo” dowodzi niestety, że nie staje się on bardziej efektywny i że Europa nie wykorzystuje w pełni tego ważnego narzędzia do tworzenia lepiej dopasowanego do zmian na rynku systemu transportowego.Erfarenheterna från det andra Marco Polo-programmet visar att det tyvärr inte blivit mer effektivt, samt att Europa inte använder detta viktiga verktyg fullt ut för att skapa ett transportsystem som är mer avpassat till utvecklingen på marknaden.
Niestety państwa członkowskie w niewielkim stopniu korzystają z programu Marco Polo stworzonym z myślą o przenoszeniu większych ładunków ze szlaków drogowych na morskie szlaki transportowe.Medlemsstaterna har tyvärr använt Marco Polo-programmet i mycket liten utsträckning för att föra över större volymer av godstransporterna från vägarna till sjöfartssystemet.
podmioty korzystające z programów Marco Polo muszą zobowiązywać się do stałego świadczenia usług użyteczności publicznej celem zabezpieczenia trwałości zmiany sposobu transportuAtt ställa krav på operatörerna att de nya allmännyttiga tjänster som de tillhandahåller skall baseras på ett långsiktigt engagemang för att säkerställa omläggningen
Program Marco Polo ‧ ***IDet andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II) ***I
Chciałbym zwrócić uwagę na nowy program Marco Polo II, który umożliwi nam finansowanie rozwiązań logistycznych sprzyjających zamianie form transportu lub redukcji natężenia ruchu drogowego.Jag vill uppmärksamma det nya Marco Polo II-programmet, som kommer att göra det möjligt för oss att finansiera logistiska lösningar som gynnar trafikomställningen eller som kan leda till en minskning av trafiken.
EUR w ramach środków na zobowiązania oraz ‧ EUR w ramach środków na płatności dotyczyło programu Marco PoloEUR som åtaganden och ‧ EUR som betalningar för Marco Polo-programmet
Analiza ta wykazała również, że zadania związane z wykonywaniem programu dotyczące programu przedsiębiorczości i innowacyjności w ramach CIP i w ramach Marco Polo ‧ mogby zostać przeprowadzone skuteczniej przez agencję wykonawczą, natomiast zarządzanie ogólne tymi programami należy powierzyć KomisjiKostnadseffektivitetsanalysen visade vidare att genomförandeuppgifter med anknytning till programmet för entreprenörskap och innovation inom både ramprogrammet och Marco Polo ‧ skulle kunna utföras mer effektivt av ett genomförandeorgan, samtidigt som man säkerställer att kommissionen ansvarar för den övergripande förvaltningen av dessa program
Skarga wniesiona dnia ‧ czerwca ‧ r. przez Royal County of Berkshire Polo Club Ltd przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIMTalan mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) väckt den ‧ juni ‧ av Royal County of Berkshire Polo Club Ltd
Komisja Europejska niniejszym wystosowuje zaproszenie do składania wniosków na rok ‧ w ramach programu Marco PoloEuropeiska kommissionen utlyser härmed en ansökningsomgång med möjlighet att lämna in projektförslag till ‧ års urvalsförfarande inom ramen för Marco Polo-programmet
Plany te mogą wnieść wkład w usprawnienie zarządzania priorytetami i absorpcji wsparcia z Funduszu Strukturalnego i Spójności, którego celem jest polepszenie i poszerzenie infrastruktury transportowej, oraz osiągnięcie lepszej współpracy między sieciami TEN i projektami Marco Polo na poziomie transgranicznym.Dessa planer kan lyckas bidra till att förbättra förvaltningen av de prioriterade områdena och till införlivande av finansiering från struktur- och sammanhållningsfonderna i syfte att förbättra och utvidga transportinfrastrukturen, samt för att åstadkomma ett bättre samarbete mellan TEN-projekt och Marco Polo-projekt på gränsöverskridande nivå.
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego drugi program Marco Polo dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego pod względem środowiskowym (Marco Polo II) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CODEuropaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av det andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II) (KOM‧ – C‧-‧/‧ – ‧/‧(COD
Koperta finansowa dla realizacji programu Marco Polo ‧ na okres od ‧ stycznia ‧ r. do ‧ grudnia ‧ r. wynosi ‧ mln EURFinansieringsramen för genomförandet av Marco Polo ‧ programmet under perioden ‧ januari ‧– ‧ december ‧ skall vara ‧ miljoner EUR
Te wszystkie problemy miały również wpływ na "Marco Polo II”.Marco Polo II har också drabbats av dessa problem.
Powinna ona najpóźniej do ‧ czerwca ‧ r. przedstawić sprawozdanie z wyników osiągniętych przez program Marco Polo w latachKommissionen bör lägga fram sin utvärdering om Marco Polo-programmets resultat för perioden ‧-‧ senast den ‧ juni
GlaxoSmithKline Manufacturing S. p. A, Strada Provinciale Asolana ‧, ‧ San Polo di Torrile, Parma, WłochyGlaxoSmithKline Manufacturing S. p. A, Strada Provinciale Asolana ‧, ‧ San Polo di Torrile, Parma, Italien
Wniosek grupy PSE dotyczący przeniesienia na środę głosowania nad sprawozdaniem Racka w sprawie poprawy działania systemu transportu towarowego pod względem środowiskowym (Marco Polo II) (A‧-‧/‧) (punkt ‧ projektu porządku dziennegoBegäran från PSE-gruppen om att skjuta upp omröstningen om Racks betänkande om förbättring av godstransportssystemets miljöprestanda (Marco Polo II) till onsdagen (A‧-‧/‧) (punkt ‧ på förslaget till föredragningslista
Zaproszenie do składania wniosków o finansowanie działań zmierzających do zamiany na inne formy transportu, działań katalitycznych, działanie związane z autostradami morskimi, działanie związane z unikaniem ruchu oraz wspólnych działań dokształcających w ramach drugiego programu Marco Polo (Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, strInbudjan att inkomma med prosjektforslag for trafikomställningsåtgärder, åtgärder rörande höghastighetsleder till sjöss, trafikundvikande åtgärder, katalysatoråtgärder och åtgärder för gemensamt lärande inom ramen för det andra Marco Polo-programmet (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr ‧/‧, EUT L ‧, ‧.‧.‧, s
Zgadzam się z nimi, że istnieje ogromna, bezpośrednia i pilna potrzeba, aby na powrót Dunaj stał się śródlądową drogą wodną dla zrównoważonego transportu - istnieje program Marco Polo, który jest nadal tak źle wykorzystywany - lub stał się nośnikiem wyjątkowego rozwoju turystycznego - albowiem rzeczywiście krajobrazy są niezwykłe - albo źródłem energii odnawialnej.Jag håller med dem om att det finns ett enormt och trängande behov av att snarast återställa Donau i ett sådant skick att floden blir en hållbar transportled - programmet Marco Polo, som fortfarande är så underutnyttjat, finns ju att tillgå. Det kan också vara ett sätt att få till stånd en unik utveckling av turistväsendet, eftersom landskapet ju är så enastående vackert, eller en källa till förnybar energi.
Dla osiągnięcia celów w zakresie przewozu towarów ustalonych przez Komisję, Komitet pragnie przypomnieć niektóre z działań zaproponowanych w opinii CES ‧/‧ z ‧ i ‧ lipca ‧ r. w sprawie programu Marco Polo IFör att kommissionens målsättningar i fråga om överföring av gods skall uppnås önskar EESK påminna om vissa åtgärder som kommittén redan tidigare föreslog i sitt yttrande CES ‧/‧ av den ‧–‧ juli ‧ gällande Marco Polo I
Koperta finansowa dla realizacji programu Marco Polo ‧ na okres od ‧ stycznia ‧ r. do ‧ grudnia ‧ r. wynosi ‧ mln EURFinansieringsramen för genomförandet av Marco Polo ‧ programmet under perioden ‧ januari ‧–‧ december ‧ skall vara ‧ miljoner EUR
Ponieważ cel programu Marco Polo ‧ nie może zostać osiągnięty w wystarczający sposób przez Państwa Członkowskie, natomiast z uwagi na zakres Programu możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. ‧ TraktatuEftersom målet för Marco Polo ‧ programmet inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan på grund av programmets omfattning bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel ‧ i fördraget
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 251 zdań frazy polo.Znalezione w 2,905 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.