wymowa: IPA: ˈpɔlɔ

Tłumaczenia na język szwedzki:

 • hästpolo   
  (  n)
   
  gra drużynowa rozgrywana konno, w której za pomocą długich kijów dąży się do umieszczenia drewnianej kuli w bramce przeciwnej drużyny;
   
  sport. termin sportowy gra drużynowa rozgrywana konno, w której za pomocą długich kijów dąży się do umieszczenia drewnianej kuli w bramce przeciwnej drużyny;
 • polo   
  (  n)
   
  gra drużynowa rozgrywana konno, w której za pomocą długich kijów dąży się do umieszczenia drewnianej kuli w bramce przeciwnej drużyny;
   
  sport. termin sportowy gra drużynowa rozgrywana konno, w której za pomocą długich kijów dąży się do umieszczenia drewnianej kuli w bramce przeciwnej drużyny;

Pozostałe znaczenia:

 
koszulka z krótkim rękawem i kołnierzykiem

Picture dictionary

polo, hästpolo
polo, hästpolo

Przykładowe zdania z "polo", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl w projekcie rozporządzenia w sprawie programu Marco Polo I, w początkach ‧ r., Komisja przewidywała budżet ‧ mln EUR na ‧ lat, czyli ‧ mln EUR rocznie
sv Att kommissionen i sitt förslag till förordning om programmet Marco Polo I i början av ‧ räknade med en budget på ‧ miljoner euro under fem år, dvs. ‧ miljoner euro årligen
pl Ponieważ cel Programu Marco Polo nie może zostać w stopniu wystarczającym osiągnięty przez Państwa Członkowskie, a w związku z powyższym, ze względu na zakres Programu, lepszy rezultat może zostać osiągnięty na poziomie wspólnotowym, Wspólnota ma możliwość przyjęcia środków zgodnie z zasadą pomocniczości, jak określono w art. ‧ Traktatu
sv Eftersom målet för Marco Polo-programmet inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför på grund av programmets omfattning bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel ‧ i fördraget
pl Wniosek grupy PSE dotyczący przeniesienia na środę głosowania nad sprawozdaniem Racka w sprawie poprawy działania systemu transportu towarowego pod względem środowiskowym (Marco Polo II) (A‧-‧/‧) (punkt ‧ projektu porządku dziennego
sv Begäran från PSE-gruppen om att skjuta upp omröstningen om Racks betänkande om förbättring av godstransportssystemets miljöprestanda (Marco Polo II) till onsdagen (A‧-‧/‧) (punkt ‧ på förslaget till föredragningslista
pl Program Marco Polo
sv Programmet Marco Polo
pl Komitet z satysfakcją przyjmuje do wiadomości, że Komisja przedstawi mu do dnia ‧ czerwca ‧ r., równocześnie z Parlamentem Europejskim i Komitetem Regionów, sprawozdanie z oceny wyników programu Marco Polo I w okresie ‧-‧, co stanowiło jeden z wniosków Komitetu zawartych w opinii
sv EESK konstaterar med tillfredsställelse att kommissionen i enlighet med kommitténs begäran i yttrandet ‧/‧ kommer att lägga fram en rapport riktad till kommittén samt till Europaparlamentet och Regionkommittén med en utvärdering av resultaten inom programmet Marco Polo I under perioden ‧–‧, senast den ‧ juni
pl Przypomnienie wniosków Komitetu zawartych w opinii Marco Polo I
sv Tillbakablick på EESK:s slutsatser i yttrandet om Marco Polo I
pl Koperta finansowa dla realizacji programu Marco Polo ‧ na okres od ‧ stycznia ‧ r. do ‧ grudnia ‧ r. wynosi ‧ mln euro
sv Finansieringsramen för genomförandet av Marco Polo ‧ programmet under perioden ‧ januari ‧-‧ december ‧ skall vara ‧ miljoner euro
pl Co do finansowania infrastruktury pomocniczej, Komitet przypomina, że chodzi o życzenie wyrażone w opinii ‧/‧ w sprawie Marco Polo I
sv När det gäller finansieringen av kringliggande infrastruktur påminner kommittén om att det är ett önskemål som EESK lagt fram i sitt yttrande ‧/‧ om Marco Polo I
pl Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające drugi program Marco Polo dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego na środowisko (Marco Polo II) [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Komisja Transportu i Turystyki
sv Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr ‧/‧ om inrättande av det andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II) [KOM‧ – C‧-‧/‧ – ‧/‧(COD)] – Utskottet för transport och turism
pl sprawozdawca komisji opiniodawczej Komisji Budżetowej. - (DA) Pani przewodnicząca! Kiedy Komisja Budżetowa postanowiła wydać oświadczenie dotyczące programu "Marco Polo”, zrobiła to z powodu trudności z dopilnowaniem, by finansowanie było wykorzystywane w ustalonym celu.
sv föredragande för budgetutskottet. - (DA) Fru talman! När budgetutskottet bestämde sig för att uttala sig om Marco Polo-programmet, var skälet för detta att man hade svårigheter med att se till att finansiellt stöd användes som avsett.
pl Najważniejszym problemem jest przemieszczanie się towarów między portami, w związku z czym dobre połączenia handlowe na lądzie powinny znaleźć lepsze odzwierciedlenie w przyszłych programach wsparcia UE, nie tylko jeśli chodzi o wsparcie regionalne, ale być może również w formie takiego programu, jak Marco Polo.
sv Hur vi får varorna till och från hamnarna är ett stort problem, och goda trafikförbindelser på land bör återspeglas bättre i EU:s framtida stödprogram, inte bara när det gäller regionalt stöd utan kanske också i ett program som Marco Polo.
pl Program Marco Polo ‧ dla osiągnięcia swoich celów proponuje pięć rodzajów środków
sv I programmet Marco Polo ‧ föreslås fem typer av åtgärder för att uppnå målen
pl Należy rozszerzyć współpracę pomiędzy Umawiającymi się Stronami Porozumienia, w celu włączenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ ustanawiające drugi program Marco Polo dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego na środowisko (Marco Polo II
sv Samarbetet mellan parterna i avtalet bör utvidgas till att omfatta Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr ‧/‧ av den ‧ september ‧ om ändring av förordning (EG) nr ‧/‧ om inrättande av det andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II
pl Komisja Europejska niniejszym wystosowuje zaproszenie do składania wniosków na rok ‧ w ramach drugiego programu Marco Polo
sv Europeiska kommissionen utlyser härmed ett ansökningsförfarande med möjlighet att lämna in projektförslag till ‧ års urvalsförfarande inom ramen för det andra Marco Polo-programmet
pl Powinna ona najpóźniej do dnia ‧ czerwca ‧ r. przedstawić sprawozdanie z wyników osiągniętych przez program Marco Polo w latach ‧–
sv Kommissionen bör lägga fram sin utvärdering om Marco Polo-programmets resultat för perioden ‧–‧ senast den ‧ juni
pl Mimo szczytnych celów, takich jak: zmniejszenie przeciążeń w ruchu drogowym, zmniejszenie oddziaływania transportu drogowego na środowisko naturalne, preferowanie w transporcie towarów żeglugi morskiej bliskiego zasięgu, transportu kolejowego, transportu wodnego śródlądowego oraz kombinowanych środków transportu, środki finansowe na realizację programu "Marco Polo” są wykorzystywane corocznie zaledwie w połowie, a założenia programu wykonywane tylko w 60%.
sv Trots lovvärda målsättningar, till exempel att minska trafikstockningar, att minska vägtransportens inverkan på miljön och gynna närsjöfart, järnvägar och inre vattenvägar eller en kombination av transportmedel för gods, används knappt hälften av de tillgängliga finansiella medlen för Marco Polo-programmet varje år och endast 60 procent av programmets planerade aktiviteter genomförs.
pl Agencja jest odpowiedzialna za przeprowadzanie następujących zadań wykonawczych w ramach zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie energii, przedsiębiorczości i innowacyjności, włącznie z innowacyjnością ekologiczną oraz zrównoważonym transportem towarów, w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacyjności ‧–‧ ustanowionego na mocy decyzji nr ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (CIP) oraz drugiego programu Marco Polo ‧–‧ ustanowionego na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady
sv Organet skall ansvara för utförandet av följande genomförandeuppgifter för förvaltning av gemenskapsåtgärder på områdena energi, entreprenörskap och innovation, inklusive miljöinnovation och hållbara godstransporter inom det ramprogram för konkurrenskraft och innovation (‧–‧) som inrättades genom Europaparlamentets och rådets beslut nr ‧/‧/EG (nedan kallat ramprogrammet) och det andra Marco Polo-programmet ‧–‧ som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning EG nr
pl Naszą reakcją jako Komisji Budżetowej było również uzgodnienie, że jeżeli nie uda nam się poprawić wdrożenia programu, jeżeli nie uda nam się zapewnić wydatkowania środków na ustalony cel, to będziemy musieli przemyśleć na nowo, czy na program "Marco Polo” należy przeznaczać tak duże kwoty, czy może należało by część z nich przesunąć do innych programów, w ramach których mogą one zostać lepiej wykorzystane.
sv I gengäld har vi i budgetutskottet beslutat att om vi misslyckas med att förbättra programmets utförande, om vi misslyckas med att se till att det finansiella stödet används till sitt avsedda ändamål så måste vi se över om så mycket pengar bör tilldelas Marco Polo, och om en del av medlen bör omfördelas till andra program, där de komma till större nytta.
pl R ‧: rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ października ‧ r. ustanawiające drugi program Marco Polo dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego na środowisko (Marco Polo II) i uchylające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str. ‧), wersja sprostowana opublikowana w Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, str
sv R ‧: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr ‧/‧ av den ‧ oktober ‧ om inrättande av det andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II) och om upphävande av förordning (EG) nr ‧/‧ (EUT L ‧, ‧.‧.‧, s. ‧, rättad i EUT L ‧, ‧.‧.‧, s
pl ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego drugi program Marco Polo dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego pod względem środowiskowym (Marco Polo II) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD))- Komisja Transportu i Turystyki
sv ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av det andra Marco Polo-programmet om beviljande av ekonomiskt gemenskapsstöd till förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda (Marco Polo II) (KOM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD))- Utskottet för transport och turism
pl uwzględnić w projektach kwalifikujących się do finansowania z programu Marco Polo ‧ działania zawierające transport substancji płynnych przez rurociągi lub transport gazociągiem z terminalem dystrybucyjnym zlokalizowanym na platformie multimodalnej
sv Att inom ramen för projekt som kan ingå i programmet Marco Polo ‧ beakta åtgärder som involverar transport av flytande ämnen i pipeline med slutpunkt i en multimodal plattform
pl zachęca państwa członkowskie do wzmocnienia współpracy zarówno w ich gronie, jak i z krajami sąsiadującymi, w zakresie odpowiedniego wykorzystywania TEN-T i innych europejskich mechanizmów finansowania (takich jak Marco Polo) w celu ukończenia projektów autostrad morskich i sieci żeglugi bliskiego zasięgu
sv Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att stärka samarbetet sinsemellan och med grannländerna för en lämplig användning av TEN-T och andra europeiska finansieringssystem (som Marco Polo) i syfte att slutföra projekten om höghastighetsvattenvägar och närsjöfartsnätverk
pl (EL) Pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie i panowie! Zainwestujemy 400 milionów euro w program "Marco Polo II” do roku 2013, z wielką nadzieją i szansą na bardziej efektywny i funkcjonalny system transportu, który zagwarantuje wartość dodaną dla środowiska w Unii Europejskiej, jednocześnie zapewniając spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.
sv (EL) Fru talman, herr kommissionsledamot, mina damer och herrar! Fram till 2013 kommer vi att investera 400 miljoner euro i programmet Marco Polo II, samt en stor mängd förhoppningar och utsikter för ett mer effektivt och hållbart transportsystem vilket kommer att bidra med mervärde vad det gäller miljön i EU, samtidigt som det kombinerar ekonomisk, social och territorial sammanhållning.
pl Dla zabezpieczenia ciągłości i przejrzystości programu Marco Polo należy określić warunki przejściowe dotyczące umów i procedury selekcji
sv För att garantera kontinuitet och öppenhet i fråga om Marco Polo-programmet bör övergångsbestämmelser antas för kontrakt och urvalsförfarande
pl Komitet przypomina, że w opinii ‧/‧ dotyczącej rozporządzenia w sprawie Marco Polo I odnotowywał z zadowoleniem, że Komisja zasięga opinii zainteresowanych stron zanim wystąpi z własnymi propozycjami ale jednocześnie żałował, iż tak późno został włączony do procesu konsultacji. (Art
sv För övrigt påminner kommittén om att den i yttrandet ‧/‧ om förordningen om Marco Polo I välkomnade att kommissionen samlar in synpunkter från berörda parter innan förslagen läggs fram, men att den samtidigt beklagade att EESK involverades i rådfrågningsförfarandet i ett sent skede (punkt
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 251 zdań frazy polo.Znalezione w 1,377 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.