wymowa: IPA: ˈɔɡrut    

Tłumaczenia na język szwedzki:

 • trädgård       
  (Noun  c, w)
   
  Ett stycke mark bredvid ett hus där blommor och andra växter odlas och som ofta har en gräsyta.
   
  teren zajęty pod uprawę roślin ozdobnych lub użytkowych z wyznaczonymi alejami, ścieżkami, grządkami, ozdobiony trawnikami, klombami kwiatów itp.
   
  miejsce, gdzie uprawia się rośliny (np. kwiaty, drzewa, krzaki) w celach konsumpcyjnych (jedzenie) lub estetycznych;
 • tomt   
  (Noun  c)
   
  Substantiv
   
  vid villa, trädgård
 • park       
  (Noun  c)

Picture dictionary

trädgård
trädgård
trädgård
trädgård

Podobne frazy w słowniku polski szwedzki. (9)

ogród botaniczny
botanisk trädgård
Ogród Botaniczny w Göteborgu
Göteborgs botaniska trädgård
ogród przydomowy
köksträdgård
ogród tarasowaty
terasserad trädgård
ogród zoologiczny
djurpark; zoologisk trädgård; zoo
Tajemniczy ogród
Den hemliga trädgården
Wiszące ogrody Semiramidy
Babylons hängande trädgårdar

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "ogród", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Autorzy projektu "Ogród dwóch brzegów” inspirowali się przykładem Strasburga we Francji i Kehl w Niemczech, które również były tak bliskimi sąsiadami, że stworzyły naturalną strukturę miejską.
sv Upphovsmännen till trädgårdsprojektet har inspirerats av städerna Strasbourg i Frankrike och Kehl i Tyskland, som också är så nära grannar att de bildar ett naturligt stadsområde.
pl Ponadto stosuje się definicje ogrodów zoologicznych zawarte w art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE oraz definicje zatwierdzonych jednostek, instytutów i ośrodków zawarte w art. ‧ ust. ‧ lit. c) dyrektywy ‧/‧/EWG
sv Dessutom skall definitionen av djurparker i artikel ‧ i direktiv ‧/‧/EG och definitionen av godkända organ, institut och centrum i artikel ‧.‧ c i direktiv ‧/‧/EEG gälla
pl Słyszałem, że rzucała krowy na pożarcie ‧ ‧- metrowym krokodylom, które trzymała w ogrodzie
sv Det sägs att hon matade levande kor till ett par ‧- meters krokodiler- som hon hade i trädgården
pl Komisja publikuje plany szczepień ochronnych ptaków trzymanych w ogrodach zoologicznych oraz w zatwierdzonych jednostkach, instytutach i ośrodkach wymienione w załączniku III
sv Kommissionen skall offentliggöra de planer för förebyggande vaccinering av fåglar som hålls i djurparker och vid godkända organ, institut och centrum som förtecknas i bilaga III
pl rocznica ogrodu botanicznego w Lublanie
sv Botaniska trädgården i Ljubljana firar ‧ år
pl To nawet nie przypomina luksusowych ogrodów, które mają tu być
sv Vi är långt från den trädgård vi måste ha om två veckor
pl drzewa i krzewy do sadzenia w ogrodach, parkach, przy drogach i na chodnikach (np. rośliny na żywopłoty, róże i inne krzewy ozdobne, iglaki ozdobne), we wszystkich przypadkach włączając ich kłącza, rozłogi i młode sadzonki
sv Träd och buskar för utplantering i trädgårdar, parker, utmed gator och vattendrag (t.ex. häckplantor, rosbuskar och andra prydnadsbuskar samt prydnadsbarrträd), i samtliga fall inbegripet grundstammar och unga plantor
pl Opisem swojego ogrodu De cultura hortorum, zwanym w skrócie Hortulus z ‧ r. opat Walahfried Strabo zapoczątkował tradycję ogródków warzywnych na wyspie Reichenau
sv Abboten Walahfried Strabo gav år ‧ upphov till öns roll som grönsaksträdgård med sin beskrivning av sin trädgård, De cultura hortorum eller Hortulus
pl Ważną rolę w jej rozwoju odegrał tutejszy ogród botaniczny i pracujący w nim ogrodnik Bresiers
sv En viktig roll vid utvecklingen av denna produktion spelade botaniska trädgården och trädgårdsmästaren Bresiers
pl Czy ilości środków ochrony roślin stosowane w sytuacjach nie związanych z rolnictwem tj. na polach golfowych, w parkach, na lotniskach, torach kolejowych, poboczach dróg, w domu i ogrodzie mogą być wyprowadzone przy uwzględnieniu ilości całkowitych tzn. ilość całkowita minus ilość środków stosowanych w rolnictwie?
sv Kan mängden växtskyddsmedel som används utanför jordbruket, t.ex. för golfbanor, parker, flygplatser, järnvägar, vägrenar och i trädgårdar dras bort med hänsyn till de övergripande kvantiteterna, dvs. den totala kvantiteten minus produkter som används inom jordbruket?
pl " Piękne Domy i Ogrody "
sv Eller " Allt i hemmet "
pl Zabierzemy go do ogrodu i zakopiemy
sv Bär ut honom i trädgården och gräv ner honom
pl gospodarstwo oznacza gospodarstwo rolne lub inne urzędowo nadzorowane rolnicze, przemysłowe lub handlowe przedsiębiorstwo, w tym ogrody zoologiczne, parki rozrywki i rezerwaty dzikiej przyrody lub rezerwaty łowieckie, w których żywe zwierzęta są zwyczajowo trzymane i hodowane
sv anläggning: en brukningsenhet eller annat jordbruks-, industri- eller handelsföretag under offentlig tillsyn, inbegripet djurparker, nöjesparker, vilt- och jaktreservat, där djur regelmässigt hålls eller föds upp
pl parki (H/‧), ogrody (parki i trawniki) (H/‧), pola trawiaste (F/‧ i F/‧) oraz niewykorzystywane pastwiska niezagospodarowane (H
sv Parker (H/‧), trädgårdar (parker och gräsmattor) (H/‧), vall-och ängsmark (F/‧ och F/‧) samt outnyttjad sämre naturlig gräsmark (H
pl Czy wĄedza panowĄe, gdzĄe znajde ogród, w którym móglbym pracowac?
sv Vet ni var jag kan hitta en trädgård att arbeta i?
pl Siedzieliśmy w ogrodzie
sv Vi satt ute i trädgården
pl Należy zatem również ustanowić na poziomie Wspólnoty niezbędne wymogi dotyczące szczepienia ptaków trzymanych w ogrodach zoologicznych, które Państwa Członkowskie powinny spełniać, jeżeli uznają one, że należy zaszczepić takie ptaki
sv Det är därför också lämpligt att på gemenskapsnivå fastställa de väsentliga krav när det gäller vaccinering av fåglar som hålls i djurparker som medlemsstaterna bör följa, om de anser att det är lämpligt att vaccinera sådana fåglar
pl Jeżeli istnieje zagrożenie rozprzestrzenienia się pryszczycy na zwierzęta gatunków wrażliwych w laboratoriach, ogrodach zoologicznych, rezerwatach oraz terenach ogrodzonych, a także w organizacjach, instytutach lub centrach zatwierdzonych zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/EWG i gdzie zwierzęta przetrzymywane są dla celów naukowych lub dla zachowania gatunku lub zasobów genetycznych zwierząt hodowlanych, odnośne Państwa Członkowskie zapewniają, aby podejmowane były wszystkie środki ochrony biologicznej odpowiednie dla ochrony zwierząt przed zakażeniem
sv Om ett utbrott av mul-och klövsjuka hotar att smitta djur av mottagliga arter i laboratorier, djurparker, viltparker eller hägnade områden, eller i organ, institut eller centrum som är godkända i enlighet med artikel ‧ i direktiv ‧/EEG och där djur hålls för vetenskapliga ändamål eller för bevarande av arter eller genetiska resurser hos husdjur, skall den berörda medlemsstaten se till att alla lämpliga åtgärder för biosäkerhet vidtas för att skydda dessa djur från smitta
pl Nigdy nie było moim marzeniem: dom, dzeciaki i ogród
sv Jag har aldrig drömt om barn, hus, familj och trädgård
pl ogrody rekreacyjne (parki i trawniki
sv Prydnadsträdgårdar (parker och gräsmattor
pl Wisiała na wątłej szypułce jak jabłko w rajskim ogrodzie
sv Och där dinglade hon från sin sköra stjälk-- likt ett äpple i Edens lustgård
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 385 zdań frazy ogród.Znalezione w 1,12 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.