wymowa: IPA: la

Tłumaczenia na język szwedzki:

  • la   

Pozostałe znaczenia:

 
po sol
 
... Garde: miasto we Francji, w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wyb.
 
symbol lantanu pierwiastka chemicznego
 
... Courneuve : miasto we Francji, w regionie Ăle-de-France
 
... Celle-Saint-Cloud: miasto we Francji, w regionie Ăle-de-France
 
sylabowa nazwa dźwięku a
 
... Madeleine : miasto we Francji, w regionie Nord-Pas-de-Calais
 
skrót Lege artis, na receptach: według przepisu sztuki (farmaceutycznej)
 
... Ciotat : miasto we Francji, w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wyb.
 
... Valette-du-Var : miasto we Francji, w regionie Prowansja-Alpy-L.Wyb
 
... Seyne-sur-Mer : miasto we Francji, w regionie Prowansja-Alpy-L.W.
 
... Teste-de-Buch : miasto we Francji, w regionie Akwitania
 
... Louviere – miasto w środkowej Belgii, w prowincji Hainaut
 
Scala - mediolański teatr operowy
 
... Jonquera: miasto w Hiszpanii (Katalonia)
 
... Plata, największe estuarium na świecie
 
... Garenne-Colombes : miasto we Francji, w regionie Ăle-de-France
 
... Roche-sur-Yon : miasto we Francji, w regionie Kraj Loary.
 
symbol pierwiastka lantanu
 
... Rochelle : miasto w zachodniej Francji, w regionie Poitou-Charentes
 
nuta
 
lantan
 
... LĂnea de la Concepción: miasto w Hiszpanii, prowincja Cadiz
 
lekkoatletyka
 
muz. muzyka, muzyczny nazwa solmizacyjna jednego z dźwięków;

Podobne frazy w słowniku polski szwedzki. (6)

Andorra la Vella
Andorra la Vella
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
kanał la manche
engelska kanalen
la paz
la paz
la rioja
la rioja
shangri-la
shangri-la

Przykładowe zdania z "la", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl w języku rumuńskim: expiră la data de
sv På rumänska: expiră la data de
pl Według Istituto per la Ricerca Sociale stopień uwzględnienia składników społecznych niekoniecznie jest proporcjonalny [...] do treści politycznej i potencjalnego wpływu. [...] często oddziaływanie to jest opisane jedynie w sposób ogólnikowy [...] i opiera się na [...] popularnych hipotezach [...]
sv Enligt Istituto per la ricerca sociale står graden av hänsyn till de sociala aspekterna inte nödvändigtvis i proportion (...) till det politiska innehållet och dess eventuella effekter. (...) I många fall beskrivs dessa effekter endast i allmänna ordalag (...) och bygger på (...) generella antaganden (...
pl Wnioskowana zmiana dotyczy, między innymi, zmienienia nazwy produktu z Picodon de l’Ardèche ou Picodon de la Drôme na nazwę Picodon
sv Ansökan avser bland annat ändring av produktbeteckningen Picodon de l’Ardèche ou Picodon de la Drôme till Picodon
pl W sprawie C-‧/‧ mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. ‧ WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Verwaltungsgericht Schwerin (Niemcy) postanowieniem z dnia ‧ stycznia ‧ r., które wpłynęło do Trybunału w dniu ‧ grudnia ‧ r., w postępowaniu: Agrarproduktion Staebelow GmbH przeciwko Landrat des Landkreises Bad Doberan, Trybunał (trzecia izba), w składzie: M. Rosa (sprawozdawca), prezes izby, J. Malenovský, A. La Pergola, A. Borg Barthet et A. Ó Caoimh, sędziowie; rzecznik generalny: M. Poiares Maduro, sekretarz: B. Fülöp, administrator, wydał w dniu ‧ stycznia ‧ r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco
sv I mål C-‧/‧ angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel ‧ EG, som framställts av Verwaltungsgericht Schwerin (Tyskland), genom beslut av den ‧ januari ‧, som inkom till domstolen den ‧ december ‧, i målet mellan Agrarproduktion Staebelow GmbH och Landrat des Landkreises Bad Doberan, har domstolen (tredje avdelningen), sammansatt av avdelningsordföranden A. Rosas (referent) samt domarna J. Malenovský, A. La Pergola, A. Borg Barthet och A. Ó Caoimh, generaladvokat: M. Poiares Maduro, justitiesekreterare: byrådirektören B. Fülöp, den ‧ januari ‧ avkunnat en dom i vilken domslutet har följande lydelse
pl W sprawie C-‧/‧ mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. ‧ WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) postanowieniem z dnia ‧ lipca ‧ r., które wpłynęło do Trybunału w dniu ‧ września ‧ r., w postępowaniu: Egon Schempp przeciwko Finanzamt München V, Trybunał (wielka izba), w składzie: V. Skouris, Prezes, P. Jann, C. W. A. Timmermans i A. Rosas, prezesi izb, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, A. La Pergola, R. Schintgen, N. Colneric, J. Klučka, U. Lõhmus, E. Levits i A. Ó Caoimh (sprawozdawca), sędziowie, rzecznik generalny: L. A. Geelhoed, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu ‧ lipca ‧ r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco
sv I mål C-‧/‧, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel ‧ EG, som framställts av Bundesfinanzhof (Tyskland), genom beslut av den ‧ juli ‧, som inkom till domstolen den ‧ september ‧, i målet Egon Schempp mot Finanzamt München V, har domstolen (stora avdelningen), sammansatt av ordföranden V. Skouris, avdelningsordförandena P. Jann, C.W.A. Timmermans och A. Rosas samt domarna C. Gulmann, J. P. Puissochet, A. La Pergola, R. Schintgen, N. Colneric, J. Klučka, U. Lõhmus, E. Levits och A.Ó Caoimh (referent), generaladvokat: L.A. Geelhoed, justitiesekreterare: R. Grass, den ‧ juli ‧avkunnat en dom i vilken domslutet har följande lydelse
pl rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pintadeau de la Drôme (ChOG)]
sv om införande av en beteckning i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Pintadeau de la Drôme [SGB]
pl Révision de certaines restrictions d'accès dans le cadre de la politique commune de la pêche (cantonnement des Shetland et cantonnement pour la plie) (‧/‧(INI
sv Översyn av vissa begränsningar av tillträdet inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (Shetlandsboxen och rödspätteboxen) (‧/‧(INI
pl Posiadała ona także ‧ % kapitału zakładowego Duferco Clabecq (patrz: motyw ‧ niniejszej decyzji), Duferco La Louvière (patrz: motyw ‧) i Duferco Belgium (patrz: motyw
sv Företaget ägde också ‧ % av kapitalet i Duferco Clabecq (se skäl ‧ i detta beslut), Duferco La Louvière (se skäl ‧) och Duferco Belgium (se skäl
pl Pan La Pergola, Pan Puissochet, Pan von Bahr, Pan Malenovský, Pan Lõhmus oraz Pan Ó Caoimh, sędziowie
sv A. La Pergola, J.-P. Puissochet, S. von Bahr, J. Malenovský, U. Lõhmus, och A.Ó Caoimh, domare
pl Komisja zastanawiała się, czy obciążenia La Poste, stanowiące przedmiot ulgi, stanowiły w całości nadmierne obciążenie w rozumieniu orzecznictwa wspólnotowego
sv Kommissionen undrade därför om de kostnader som La Poste befriats från i sin helhet motsvarade en onormal kostnad enligt gemenskapens rättspraxis
pl Strefa znajduje się w zatoce Normano-Breton, po południowej stronie kanału La Manche
sv Zonen är belägen i bukten mellan Normandie och Bretagne, på södra sidan av Engelska kanalen
pl Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Murcia- Hiszpania w dniu ‧ czerwca ‧ r.- María Julia Zurita García przeciwko Delegado del Gobierno en la Región de Murcia
sv Mål C-‧/‧: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Spanien) den ‧ juni ‧ – María Julia Zurita García mot Administración del Estado
pl Sprawy połączone C-‧/‧ P, C-‧/‧ P i C-‧/‧ P: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia ‧ września ‧ r.- Królestwo Szwecji/Association de la presse internationale ASBL (API) i Komisja Europejska (C-‧/‧), Association de la presse internationale ASBL (API) przeciwko Komisji Europejskiej (C-‧/‧), Komisja Europejska przeciwko Association de la presse internationale ASBL (API) (C-‧/‧) (Odwołanie- Prawo dostępu do dokumentów instytucji- Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧- Artykuł ‧ ust. ‧ tiret drugie i trzecie- Pisma procesowe złożone przez Komisję w ramach postępowania sądowego przed Trybunałem i przed Sądem- Decyzja Komisji odmawiająca dostępu do dokumentów
sv Mål C-‧/‧ P, C-‧/‧ P och C-‧/‧ P: Domstolens dom (stora avdelningen) av den ‧ september ‧- Konungariket Sverige mot Association de la presse internationale ASBL (API) och Europeiska kommissionen (C-‧/‧), Association de la presse internationale ASBL (API) mot Europeiska kommissionen (C-‧/‧), Europeiska kommissionen mot Association de la presse internationale ASBL (API) (C-‧/‧) (Överklagande- Rätt till tillgång till institutionernas handlingar- Förordning (EG) nr ‧/‧- Artikel ‧.‧ andra och tredje strecksatserna- Inlagor som getts in av kommissionen i mål vid domstolen och förstainstansrätten- Kommissionens beslut att inte ge tillgång till dessa
pl Stamtad jest polaczenie do LA
sv Därifrån kommer ni till L. A
pl Granica zachodnia prowadzi wzdłuż doliny La Siagne przez gaje oliwne Var i przylega w całości do granic występowania odmiany Cailletier
sv Den västra gränsen utgörs av floden Siagne, där olivodlingarna i departementet Var tar vid, och den sammanfaller i stort sett med gränsen för Cailletier-sortens utbredning
pl W Belgii, Duferco Investment kontroluje dwa przedsiębiorstwa produkcji stali, Duferco Clabecq i Duferco La Louvière
sv I Belgien kontrollerar Duferco Investment två stålföretag, Duferco Clabecq och Duferco La Louvière
pl W odniesieniu do chorób małży dwuskorupowych Wspólnota udziela Francji pomocy finansowej w zakresie funkcji i zadań przewidzianych w załączniku B do dyrektywy ‧/‧/WE, które mają być realizowane przez Ifremer, La Tremblade, Francja
sv När det gäller sjukdomar hos musslor skall gemenskapen bevilja Frankrike ekonomiskt stöd för de uppgifter och åligganden som anges i bilaga B till direktiv ‧/‧/EG och som skall fullgöras vid Ifremer, La Tremblade, Frankrike
pl w sprawie C-‧/‧ De Groot en Slot Allium BV, Bejo Zaden BV przeciwko Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche e des Affaires rurales (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État
sv i mål C-‧/‧ (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État): De Groot en Slot Allium BV, Bejo Zaden BV mot Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales
pl Na wniosek Zjednoczonego Królestwa należy usunąć z wykazu punktów kontroli port North Shields a na wniosek Francji Divonne i port La Rochelle Rochefort
sv På begäran av Förenade kungariket skall hamnen North Shields och på begäran av Frankrike Divonne och hamnen La Rochelle Rochefort strykas från förteckningen
pl Jak wiadomo, ten punkt został wprowadzony przez prezydencję do porządku obrad na nieformalnym spotkaniu w La Rochelle, na które zaprosiłem przedstawicieli Parlamentu Europejskiego: pana Costę i pana Savary'ego, którzy byli uprzejmi wziąć w nim udział.
sv Ni vet att denna fråga sattes på dagordningen av ordförandeskapet vid det informella sammanträdet i La Rochelle, dit jag hade bjudit in Europaparlamentets företrädare Paolo Costa och Gilles Savary som hade vänligheten att närvara.
pl Direction générale de la Concurrence
sv Generaldirektoratet för konkurrens
pl Mechanizm stabilizacyjny nie zmienia również faktu, że obciążenie ponoszone przez La Poste na mocy ustawy z ‧ r. jest nadmierne, ponieważ składka La Poste w dalszym ciągu wchodzi w zakres systemu świadczeń ustalonych i nie stanowi składki o charakterze zwalniającym od zobowiązań
sv Stabiliseringsåtgärden uppges inte heller innebära något ifrågasättande av det orimliga i den kostnad som La Poste bär enligt ‧ års lag, eftersom La Postes bidrag fortfarande ingår i ett system med fasta förmåner och inte utgör något bidrag med befriande verkan
pl obszar zlewisk strumieni Velleches i Des Trois Moulins, do zapór Des Trois Moulins w departamencie La Vienne
sv Avrinningsområdet för Velleches och Trois Moulins, från källorna till Trois Moulins-dammarna i departementet Vienne
pl W przypadku, gdy do dnia ‧.‧.‧ r. żaden z przewoźników lotniczych nie rozpocznie lub nie będzie zamierzał rozpocząć świadczenia usług w zakresie regularnych połączeń lotniczych między portami lotniczymi na trasie La Rochelle – Poitiers – Lyon i z powrotem, zgodnie z nałożonymi zobowiązaniami z tytułu świadczenia usług publicznych i bez występowania o dofinansowanie, Francja, zgodnie z procedurą określoną w art. ‧ ust. ‧ lit. d) wymienionego rozporządzenia, podjęła decyzję o przyznaniu prawa do obsługi tego połączenia od dnia ‧.‧.‧ r. jednemu przewoźnikowi lotniczemu wybranemu w drodze przetargu
sv Om inget lufttrafikföretag den ‧.‧.‧ har börjat bedriva, eller står i begrepp att börja bedriva, reguljär lufttrafik på sträckan La Rochelle – Poitiers – Lyon i båda riktningarna, i överensstämmelse med den allmänna trafikplikten och utan att begära ekonomisk ersättning, har Frankrike beslutat att i enlighet med artikel ‧.‧ d i den ovan nämnda förordningen låta endast ett lufttrafikföretag trafikera denna linje, samt att efter en anbudsinfordran upplåta rätten att trafikera denna linje från och med den
pl kanton Saint-Amand-Montrond: gminy Bouzais, Colombiers, Drevant, Farges-Allichamps, La Groutte, Marçais, Nozières, Orcennais, Orval, Saint-Amand-Montrond
sv Kantonen Saint-Amand-Montrond: kommunerna Bouzais, Colombiers, Drevant, Farges-Allichamps, La Groutte, Marçais, Nozières, Orcennais, Orval och Saint-Amand-Montrond
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2965 zdań frazy la.Znalezione w 1,383 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.