Tłumaczenia na język szwedzki:

  • hur mycket är klockan   
    (Phrase  )
  • vad är klockan   
    (Phrase  )

Podobne frazy w słowniku polski szwedzki. (3)

która godzina?
vad är klockan?; hur mycket är klockan?
która jest godzina
hur mycket är klockan; vad är klockan
która jest godzina?
vad är klockan?; hur mycket är klockan?

Przykładowe zdania z "która godzina", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Po opuszczeniu rejonu na co najmniej ‧ godzin zgodnie z przepisami art. ‧ ust. ‧ i ‧ kapitanowie statków wspólnotowych dokonują próbnego holowania, którego czas nie przekracza ‧ godzin
sv Efter att ha varit ute ur en sektion i minst ‧ timmar i enlighet med artikel ‧.‧ och ‧.‧ skall befälhavarna på gemenskapsfartyg genomföra ett provtråldrag under högst tre timmar
pl Kwoty, które nie mogą być przedmiotem obrotu w oderwaniu od gruntów, z którymi są powiązane, wykazuje się tylko w tabeli G
sv Kvoter som inte kan handlas separat från den tillhörande marken ska registreras endast i tabell G
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. g) rozporządzenia finansowego dochody te traktowane są jako przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tychże dochodów
sv I enlighet med artikel ‧.‧ g i budgetförordningen ska dessa inkomster betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått
pl istnieje upoważnienie do ich wykorzystania do celów, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. c) oraz e)–g) rozporządzenia (WE) nr
sv De är godkända att användas för ett av de ändamål som anges i artikel ‧.‧ c och e–g i förordning (EG) nr
pl W stosownych przypadkach oferenci, których oferty zostały zaakceptowane, mają obowiązek wywozu zaakceptowanej ilości w okresie ważności pozwolenia oraz dostarczenia jej do miejsca przeznaczenia, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. g
sv De anbudsgivare vars anbud godtagits är skyldiga att inom licensens giltighetsperiod exportera den kvantitet som godtagits, och att leverera den till den bestämmelseort som avses i artikel ‧.‧ g om tillämpligt
pl Oświadczenie, że środek spożywczy nie zawiera tłuszczu oraz każde oświadczenie, które może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być stosowane tylko wówczas, gdy produkt zawiera nie więcej niż ‧,‧ g tłuszczu na ‧ g lub ‧ ml
sv Ett påstående om att ett livsmedel är fettfritt, och varje annat påstående som kan antas ha samma innebörd för konsumenten, får endast göras om produkten innehåller högst ‧,‧ g fett per ‧ g eller ‧ ml
pl W sprawie C-‧/‧, mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie, na podstawie art. ‧ WE, uchybienia zobowiązaniom Państwa Członkowskiego, wniesioną w dniu ‧ marca ‧ r., Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnik: G. Wilms) przeciwko Republice Federalnej Niemiec (pełnomocnicy: W.-D. Plessing, R. Stüwe oraz D. Sellner) popieranej przez Królestwo Belgii (pełnomocnik: A. Snoecx), Trybunał (druga izba), w składzie: C. W. A. Timmermans, prezes izby, R. Schintgen i J. N. Cunha Rodrigues (sprawozdawca), sędziowie, rzecznik generalny: C. Stix-Hackl, sekretarz: M.-F. Contet, główny administrator, wydał w dniu ‧ kwietnia ‧ r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco
sv I mål C-‧/‧, Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: G. Wilms) mot Förbundsrepubliken Tyskland (ombud: W.-D. Plessing och R. Stüwe, biträdda av advokaten D. Sellner), med stöd av Konungariket Belgien (ombud: A. Snoecx), angående en talan om fördragsbrott enligt artikel ‧ EG, som väckts den ‧ mars ‧, har domstolen (andra avdelningen), sammansatt av avdelningsordföranden C.W.A. Timmermans samt domarna R. Schintgen och J.N. Cunha Rodrigues (referent), generaladvokat: C. Stix-Hackl, justitiesekreterare: avdelningsdirektören M.-F. Contet, den ‧ april ‧ avkunnat en dom i vilken domslutet har följande lydelse
pl U pacjentów, u których występuje gwałtowny spadek skuteczności, definiowany przez obniżenie stężenia hemoglobiny (‧ g/dl w ciągu miesiąca) oraz zwiększone zapotrzebowanie na transfuzje, należy zmierzyć liczbę retikulocytów i zbadać typowe przyczyny braku reakcji (np. niedobory żelaza, soli kwasu foliowego lub witaminy B‧, zatrucie glinem, infekcja lub stan zapalny, utrata krwi i hemoliza
sv Hos patienter där behandlingen plötsligt uppvisar bristande effekt, definierat som en minskning av hemoglobinvärdet (‧ g/dl per månad) med ökat behov av transfusioner, bör mätning av retikulocyttalet utföras och de vanliga orsakerna till uteblivet behandlingssvar (t. ex. järn-, folat-eller vitamin B‧-brist, aluminiumförgiftning, infektion eller inflammation, blodförlust och hemolys) undersökas
pl Jeśli preparat nie jest zastosowany natychmiast, użytkownik ponosi odpowiedzialność za czas oraz warunki przechowywania przed zastosowaniem, które zwykle nie powinny przekraczać ‧ godzin w temp
sv Om den inte används omedelbart, är användaren ansvarig för det beredda läkemedlets förvaringstider och förvaringsbetingelser före användning
pl Ogólna ekspozycja na lek (AUC lub C max), na którą narażone były zwierzęta po podaniu największej z dawek stosowanych w badaniach nad kancerogennym wpływem leku była od ‧ razy większa od ekspozycji pacjentów po przeszczepieniu nerki w następstwie zalecanej dawki stosowanej w warunkach klinicznych (‧ g na dobę
sv Den högsta dos som testades i carcinogenicitetsstudier på djur gav en ‧ – ‧ gånger högre systemexponering (AUC eller Cmax) än den hos njurtransplanterade patienter behandlade med rekommenderad dos (‧ g/dygn
pl Panie Przewodniczący! Wydarzenia, do których doszło w trakcie ostatnich 24 godzin w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, były zdumiewające.
sv Herr talman! Det senaste dygnets händelser i Elfenbenskusten har varit förvirrande.
pl W sprawie C-‧/‧, Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: M. van Beek i G. Valero Jordana) przeciwko Królestwu Niderlandów (pełnomocnicy: H. Sevenster i J. van Bakel), mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie, na podstawie art. ‧ WE, uchybienia zobowiązaniom Państwa Członkowskiego, wniesioną w dniu ‧ kwietnia ‧ r., Trybunał (czwarta izba), w składzie: K. Lenaerts, prezes izby, N. Colneric i E. Juhász (sprawozdawca), sędziowie; rzecznik generalny: M. Poiares Maduro, sekretarz: R. Grass, główny administrator, wydał w dniu ‧ kwietnia ‧ r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco
sv I mål C-‧/‧, Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: M. van Beek och G. Valero Jordana) mot Konungariket Nederländerna (ombud: H.G. Sevenster och J. van Bakel), angående en talan om fördragsbrott enligt artikel ‧ EG, som väckts den ‧ april ‧, har domstolen (fjärde avdelningen), sammansatt av avdelningsordföranden K. Lenaerts samt domarna N. Colneric och E. Juhász (referent), generaladvokat: M. Poiares Maduro, rättssekreterare: R. Grass, den ‧ april ‧ avkunnat en dom där domslutet har följande lydelse
pl W sprawie C-‧/‧, mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. ‧ WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Hoge Raad (Niderlandy) postanowieniem z dnia ‧ października ‧ r., które wpłynęło do Trybunału w dniu ‧ października ‧ r., w postępowaniu Waterschap Zeeuws Vlaanderen przeciwko Staatssecretaris van Financiën, Trybunał (trzecia izba) w składzie: A. Rosas, prezes izby, J.-P. Puissochet, S. von Bahr (sprawozdawca), J. Malenovský i U. Lõhmus, sędziowie, rzecznik generalny: F. G. Jacobs, sekretarz: M. Múgica Arzamendi, główny administrator, wydał w dniu ‧ czerwca ‧ r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco
sv I mål C-‧/‧, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel ‧ EG, som framställts av Hoge Raad (Nederländerna), genom beslut av den ‧ oktober ‧ som inkom till domstolen den ‧ oktober ‧, Waterschap Zeeuws Vlaanderen mot Staatssecretaris van Financiën, har domstolen (tredje avdelningen), sammansatt av avdelningsordföranden A. Rosas samt domarna J.-P. Puissochet, S. von Bahr (referent), J. Malenovský och U. Lõhmus, generaladvokat: F.G. Jacobs, justitiesekreterare: avdelningsdirektören M. Múgica Arzamendi, ‧ juni ‧ avkunnat en dom där domslutet har följande lydelse
pl na lotnisku docelowym są dostępne i możliwe do użycia dwie oddzielne drogi startowe, a komunikaty lub prognozy meteorologiczne dotyczące lotniska docelowego albo ich dowolne połączenie wskazują, że w czasie jednej godziny przed i jednej godziny po przewidywanym czasie lądowania na lotnisku docelowym wysokość podstawy chmur nie będzie niższa niż ‧ stóp lub wysokość podejścia z widocznością powiększona o ‧ stóp, w zależności od tego, która z tych wielkości jest większa, a widzialność będzie wynosiła co najmniej ‧ km
sv Två separata användbara banor är tillgängliga vid destinationen och tillämpliga väderrapporter eller prognoser för destinationsflygplatsen, eller en kombination av dessa, utvisar att för tiden från och med en timme före till och med en timme efter den förväntade ankomsttiden till destinationen kommer molntäckeshöjden att vara minst ‧ ft eller lika med cirklingshöjden +‧ ft, varvid det största värdet ska gälla, och sikten att vara minst ‧ km
pl Od tej chwili odmierza się czas procesu trwającego ‧ godziny, podczas którego temperatura otoczenia utrzymywana jest na poziomie ‧ K ± ‧ K (‧ °C ± ‧ °C
sv Processen inleds, varvid omgivningstemperaturen hålls konstant vid ‧ K ± ‧ K (‧ °C ± ‧ °C) i ‧ timmar
pl W oparciu o sprawozdanie z przeglądu, w którym wskazano, że zanieczyszczenia produkcyjne fenolem budzą obawy toksykologiczne, należy ustanowić dla tego zanieczyszczenia maksymalny poziom ‧ g/kg w materiale technicznym
sv På grundval av granskningsrapporten, som visar att föroreningen fenol är av toxikologisk betydelse, bör dock en maximal halt på ‧ g/kg fastställas för den föroreningen i det tekniska materialet
pl Dawkę ‧, ‧ mg stosuje się także w leczeniu pacjentów z niestabilną dławicą piersiową (rodzaj bólu w klatce piersiowej o zmiennym nasileniu) lub pacjentów z zawałem mięśnia sercowego (atakiem serca): • bez „ uniesienia odcinka ST ” (nieprawidłowy zapis elektrokardiogramu lub EKG) u pacjentów, którzy nie zostaną poddani pilnej angioplastyce (w okresie dwóch godzin): angioplastyka lub „ przezskórna interwencja wieńcowa ” (PCI) to operacja mająca na celu odblokowanie naczyń krwionośnych serca. • z „ uniesieniem odcinka ST ” u pacjentów otrzymujących leki trombolityczne („ rozpuszczające zakrzepy ”) lub którym nie zostaną podane żadne inne leki w celu przywrócenia dopływu krwi do serca
sv Arixtra ‧, ‧ mg används även för behandling av patienter med instabil angina (en typ av bröstsmärta av varierande allvarlighetsgrad) eller som har haft en myokardinfarkt (hjärtattack) • utan ST-höjning (onormala värden vid elektrokardiografi, EKG), om patienten inte ska genomgå en akut angioplastik (inom två timmar): angioplastik eller perkutan koronar intervention (PCI) är en operation som görs för att vidga blodkärlen i hjärtat, • med ST-höjning, om patienten får trombolytiska (blodproppsupplösande) läkemedel eller inte ska få någon annan behandling för att återställa blodflödet till hjärtat
pl W sprawie C- ‧/‧ mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. ‧ WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez tribunal de grande instance de Paris (Francja) postanowieniem z dnia ‧ grudnia ‧ r., które wpłynęło do Trybunału w dniu ‧ stycznia ‧ r., w postępowaniu: Tod's SpA i Tod's France SARL przeciwko Heyraud SA z udziałem Technisynthèse, Trybunał (druga izba), w składzie: C. W. A. Timmermans (sprawozdawca), prezes izby, R. Silva de Lapuerta, M. R. Schintgen, P.Kūris i G. Arestis, sędziowie, rzecznik generalny: F. G. Jacobs, sekretarz: M. R. Grass, wydał w dniu ‧ czerwca ‧ r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco
sv I mål C-‧/‧, angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel ‧ EG, som framställts av Tribunal de grande instance de Paris (Frankrike), genom beslut av den ‧ december ‧, som inkom till domstolen den ‧ januari ‧, i målet mellan Tod's SpA, Tod's France SARL och Heyraud SA, ytterligare deltagare i rättegången: Technisynthèse, har domstolen (andra avdelningen) sammansatt av avdelningsordföranden C.W.A. Timmermans (referent) samt domarna R. Silva de Lapuerta, R. Schintgen, P. Kūris och G. Arestis, generaladvokat: F.G. Jacobs, justitiesekreterare: R. Grass, den ‧ juni ‧ avkunnat en dom i vilken domslutet har följande lydelse
pl Oznacza on bowiem, że z racji tego, iż Kanada przewodniczy szczytom G-8 i G-20, które odbędą się na koniec czerwca, nasz szczyt UE-Kanada pozwoli nam podsumować i skorygować nasze strategie dotyczące zagadnień globalnych, które będą poruszane na szczytach G-8 i G-20, na przykład dotyczące tego, jak promować zrównoważoną odbudowę gospodarczą, współpracę w zakresie reformy i regulacji rynku finansowego, zmian klimatycznych i walki z rozprzestrzenianiem broni nuklearnej.
sv Eftersom Kanada är ordförande för G8- och G20-toppmötena i slutet av juni, utgör toppmötet mellan EU och Kanada en möjlighet att bedöma läget och anpassa våra strategier för de globala frågor som kommer att diskuteras vid G8- och G20-toppmötena, t.ex. hur vi kan främja en hållbar ekonomisk återhämtning, samarbetet om reformen och regleringen av finansmarknaderna, klimatförändringarna och kampen mot kärnvapenspridningen.
pl Chcę podziękować wam za szczerą wiarę w sprawę, która za kiIka godzin zostanie zreaIizowana
sv Jag viII tacka er...... för er tro på ett måI...... som vi inom kort ska uppfyIIa
pl Informacja, że środek spożywczy ma bardzo niską zawartość sodu oraz każda informacja, która może mieć taki sam sens dla konsumenta, może być zamieszczana tylko wówczas, gdy produkt zawiera nie więcej niż ‧,‧ g sodu, lub równoważną ilość soli, na ‧ g lub na ‧ ml
sv Ett påstående om att ett livsmedel har mycket låg natriumhalt, och varje påstående som sannolikt har samma innebörd för konsumenten, får endast göras om produkten innehåller mindre än ‧,‧ g natrium, eller motsvarande värde för salt, per ‧ g eller ‧ ml
pl są informacjami, o których mowa w ust. ‧ lit. g), pod warunkiem że są ujawniane osobom pracującym dla państw członkowskich lub Komisji, uczestniczącym w konkurencyjnej procedurze udzielania zamówienia publicznego, o której mowa w ust. ‧ lit. g), które są same związane obowiązkiem przestrzegania tajemnicy zawodowej na mocy warunków ich zatrudnienia
sv avses i punkt ‧ g, under förutsättning att den röjs för personer som arbetar för medlemsstaterna eller kommissionen, som deltar i den konkurrensutsatta upphandling som avses i punkt ‧ g och som själva är bundna av tystnadsplikt enligt sitt anställningsavtal
pl U niewielkiej liczby pacjentów, którzy podejmowali stosunek płciowy po upływie ‧ do ‧ godzin od przyjęcia leku, stosunek udanych penetracji i utrzymania erekcji był zgodnie większy niż w grupie przyjmującej placebo
sv Bland de få patienter som försökte sig på samlag upp till ‧ timmar efter dosintag var frekvensen lyckad penetration och bibehållande av erektionen genomgående större än för placebo
pl Jest to balansowanie między, z jednej strony, potrzebą ochrony małych i średnich przedsiębiorstw - tematem, nad którym długo debatowaliśmy przez kilka ostatnich godzin - działających w sektorze przewozów autobusowych i autokarowych, a z drugiej strony - koniecznością ochrony praw osób o ograniczonej sprawności ruchowej, niepełnosprawnych, starszych emerytów, osób o czasowo ograniczonej sprawności ruchowej oraz ogólnie narażonych użytkowników, aby być może pojawiało się też mniej sporów.
sv Det är en balansgång mellan behovet av att värna om små och medelstora företag - ett ämne som vi har diskuterat mycket ingående under de senaste timmarna - inom busstransportsektorn, och behovet av att skydda rättigheterna för personer med nedsatt rörlighet, funktionshindrade, äldre pensionärer, personer med tillfälligt nedsatt rörlighet, och utsatta grupper i allmänhet, för att det också skulle bli färre tvister.
pl W końcu uważam, że konieczne jest bardzo szybkie znalezienie rozwiązań pozwalających na stworzenie w instytucjach kulturalnych żłobków, których godziny otwarcia byłyby dostosowane do harmonogramu prób i spektakli.
sv Slutligen anser jag att det är absolut nödvändigt att mycket snabbt finna lösningar för att öppna daghem inom kulturföretag, med öppettider som anpassats till tidpunkten för repetitioner och föreställningar.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 431636 zdań frazy która godzina.Znalezione w 34,864 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.