Tłumaczenia na język szwedzki:

  • vad är klockan   
    (Phrase  )
  • hur mycket är klockan   
    (Phrase  )

Podobne frazy w słowniku polski szwedzki. (3)

która godzina?
vad är klockan?; hur mycket är klockan?
która jest godzina
hur mycket är klockan; vad är klockan
która jest godzina?
vad är klockan?; hur mycket är klockan?

Przykładowe zdania z "która godzina", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Czy wspomniane przepisy krajowe są zgodne z dyrektywą, a w szczególności: z klauzulą ‧, która stanowi, że przepisy krajowe powinny ułatwiać rozwój zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin; z klauzulą ‧ i z klauzulą ‧, która nakłada na państwa członkowskie obowiązek wyeliminowania przeszkód natury prawnej ograniczających dostęp do pracy w niepełnym wymiarze czasu, jako że nieuwzględnienie dla celów emerytalnych nieprzepracowanych tygodni stanowi niewątpliwie istotną przeszkodę przy wyborze pracy w niepełnym wymiarze o charakterze wertykalnym?
sv Är nämnda nationella bestämmelser förenliga med direktivet och särskilt klausul ‧, med avseende på att det däri anges att de nationella bestämmelserna ska underlätta utvecklingen av deltidsarbete, klausul ‧ och klausul ‧, med avseende på att det däri anges att medlemsstaterna bör undanröja rättsliga hinder som kan begränsa möjligheterna att arbeta deltid, med beaktande av det står klart att den omständigheten att de perioder då arbete ej utförs inte är pensionsgrundande utgör ett betydande hinder för valet att arbeta deltid med upplägget vertikalt deltidsarbete?
pl wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej oznacza wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej zgodnie z definicją zawartą w art. ‧ lit. g) dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osoby, które z innych względów potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawartości przyznawanej ochrony
sv ansökan om internationellt skydd: ansökan om internationellt skydd enligt definitionen i artikel ‧ g i rådets direktiv ‧/‧/EG av den ‧ april ‧ om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet
pl W procedurze otwartej ogłoszenie o zamówieniu określa datę, godzinę i miejsce posiedzenia komisji otwierającej, podczas którego oferenci mogą być obecni, poza przypadkiem zamówień w dziedzinie obronności
sv Vid en öppen anbudsinfordran skall det anges i detta meddelande vilken dag, tid och plats den kommitté som utsetts att öppna anbuden skall sammanträda, och att anbudsgivarna har rätt att närvara, utom för kontrakt som rör försvar
pl Zawiesza się wydawanie pozwoleń na ilości, w odniesieniu do których złożono wnioski od dnia ‧ stycznia ‧ r. godzina ‧.‧ czasu obowiązującego w Brukseli, objęte podkontyngetem III, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧, w bieżącym podokresie obowiązywania kontyngentu
sv Inga ytterligare licenser ska utfärdas på grundval ansökningar om kvantiteter inom delkvot ‧ enligt förordning (EG) nr ‧/‧ som lämnats in från och med den ‧ januari ‧ klockan ‧.‧ (lokal tid Bryssel) för den innevarande delperioden
pl U pacjentów, u których wystąpi nagły brak skuteczności leku, określany jako zmniejszenie stężenia hemoglobiny (o ‧ do ‧ g/dl na miesiąc) ze zwiększeniem liczby wymaganych przetoczeń, należy skontrolować liczbę retikulocytów i zbadać typowe przyczyny braku odpowiedzi na leczenie (np. niedobór żelaza, kwasu foliowego lub witaminy B‧, zatrucie glinem, zakażenie lub zapalenie, utrata krwi i hemoliza
sv Hos patienter som plötsligt utvecklar bristande behandlingseffekt definierad som minskat hemoglobinvärde (‧– ‧ g/dl per månad) med ökande behov av transfusioner, skall retikulocytantalet bestämmas och typiska orsaker till utebliven respons undersökas (t. ex. järn-, folat-och vitamin B‧-brist, aluminiumförgiftning, infektion eller inflammation, blodförlust och hemolys
pl Kryterium branym pod uwagę przy klasyfikacji samolotów na kategorie jest prędkość progowa (VAT), która jest równa prędkości przeciągnięcia (VSO) pomnożonej przez ‧,‧ lub VS‧G pomnożonej przez ‧,‧ w konfiguracji do lądowania przy maksymalnej certyfikowanej masie do lądowania
sv De kriterier som tas i beaktande för klassificering av flygplan i kategorier är den indikerade farten vid tröskeln (VAT), vilken motsvarar stallfarten (VSO) multiplicerad med ‧,‧ eller VS‧G multiplicerad med ‧,‧ i landningskonfiguration vid maximal certifierad landningsmassa
pl Zastanawiam się, czy prezydencja czeska jest świadoma istnienia sprawozdania Komisji Europejskiej z października 2008 r., które wskazuje, że ponad sześć milionów kobiet w wieku od 25 do 49 lat twierdzi, iż ze względu na obowiązki rodzinne nie może pracować lub może pracować tylko w niepełnym wymiarze godzin.
sv Jag undrar om det tjeckiska ordförandeskapet känner till kommissionens rapport från oktober 2008 där det står att över sex miljoner kvinnor mellan 25 och 49 år uppger att de tvingas stanna hemma eller arbeta deltid på grund av att de måste ta hand om sin familj.
pl Kapitan licencjonowanego statku powiadamia w ciągu ‧ godzin Rząd o wniosku dotyczącym przeładunku części lub wszystkich ryb znajdujących się na pokładzie, oraz podaje nazwę licencjonowanego statku, jego radiowy sygnał wywoławczy, jego pozycję, połów znajdujący się na pokładzie w podziale według gatunków, czas i port, w którym taki przeładunek ma mieć miejsce, oraz zobowiązuje się do poniesienia opłat wymaganych przez Rząd
sv Befälhavaren på det godkända fartyget skall ‧ timmar i förväg hos regeringen ansöka om omlastning av all fisk ombord eller en del av denna och därvid ange namnet på det godkända fartyget, dess anropssignal, position, fångsten ombord per art, önskad tidpunkt och hamn för omlastningen samt betala samtliga avgifter som regeringen kräver
pl Badanie rynku potwierdziło słuszność strategii, którą Komisja zastosowała w poprzednich sprawach, zgodnie z którą – w przypadku lotów na niewielkich odległościach (o czasie nieprzekraczającym trzech godzin) – loty pośrednie z reguły nie stanowią konkurencyjnej alternatywy dla lotów bezpośrednich
sv I marknadsundersökningen bekräftades kommissionens praxis från tidigare ärenden att för korta flygvägar (flygningar på högst tre timmar) utgör indirekta flygningar vanligtvis inte ett konkurrenskraftigt alternativ till direktflyg
pl Lepsze pogodzenie pracy i życia rodzinnego wymaga najpierw możliwych do zaplanowania i przewidywalnych godzin pracy, tzn. elastyczności, która nie będzie ukierunkowana tylko jednostronnie na potrzeby zakładu pracy, lecz da rodzicom możliwość podziału czasu pracy według potrzeb rodzinnych
sv Om det ska bli lättare att kombinera familj och yrkesverksamhet måste det gå att planera och räkna ut arbetstiden i förväg
pl Porozumienie takie musi przestrzegać ograniczeń określonych w art. ‧ ust. ‧, ale może ono w szczególności określać środki, które mają zostać przyjęte, aby zmniejszyć tygodniowy wymiaru czasu pracy przeciętnie do ‧ godzin do końca okresu przejściowego
sv En sådan överenskommelse måste följa de gränser som anges i artikel ‧.‧ men kan särskilt ange vilka åtgärder som ska vidtas för att minska veckoarbetstiden till ett genomsnitt på ‧ timmar senast vid övergångsperiodens slut
pl U pacjentów, u których zabieg nie-pierwotnej PCI wykonywany był w czasie ‧ godzin po podaniu ostatniej dawki fondaparynuksu, mediana stosowanej dawki UFH wynosiła ‧ j. m., zaś częstość dużych krwawień wynosiła ‧ %
sv Hos de patienter som genomgått icke-primär PCI ‧ timmar efter senaste dosen fondaparinux var mediandosen av UFH ‧ IE och incidensen av större blödning ‧ %
pl Artykuł ‧ WE, art. ‧ ust. ‧ lit. g) WE i art. ‧ ust. ‧ WE nie stoją na przeszkodzie takiej wykładni art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ dyrektywy ‧/‧, zgodnie z którą państwa członkowskie mogą przyjąć uregulowanie krajowe zezwalające na kontrolę sądową nieuczciwego charakteru warunków umowy dotyczących określenia głównego przedmiotu umowy lub relacji ceny i wynagrodzenia do dostarczanych w zamian towarów lub usług, nawet jeżeli warunki te są wyrażone prostym i zrozumiałym językiem
sv Artiklarna ‧ EG, ‧.‧ g EG och ‧.‧ EG utgör inte hinder för en tolkning av artiklarna ‧.‧ och ‧ i direktiv ‧/‧, enligt vilken medlemsstaterna får anta en nationell lagstiftning som tillåter en domstolsprövning av huruvida sådana avtalsvillkor som avser beskrivningen av avtalets huvudföremål eller å ena sidan förhållandet mellan pris och ersättning och å andra sidan sålda tjänster eller varor är oskäliga, även om dessa villkor är klart och begripligt formulerade
pl Ponadto po wysłaniu formularza G należy telefonicznie powiadomić o trafieniu biuro SIRENE państwa członkowskiego, które dokonało wpisu
sv Efter att ha översänt formulär G bör den dessutom meddela träffen per telefon till den registrerande medlemsstatens Sirenekontor
pl Po drugie, równowaga wymagana jest między środkami przyjętymi w Bazylei a pozostałymi środkami, które wprowadzamy w kontekście przyjętego przez G-20 programu zapobiegania i zarządzania kryzysami, do czego za chwilę powrócę.
sv Vi behöver även skapa balans mellan Baselåtgärderna och övriga åtgärder som vi inför inom ramen för G20:s program för krisförebyggande och förvaltning. Jag återkommer strax till detta.
pl we wszystkich przypadkach określonych w lit. a)-g), gdy informacje dotyczące liczby i rodzaju papierów wartościowych, które mają zostać dopuszczone do publicznego obrotu oraz okoliczności, w jakich takie papiery wartościowe zostały wyemitowane, zostały opublikowane zgodnie z przepisami art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust
sv i samtliga fall som avses i a-g uppgifter om antal och typ av värdepapper som avses bli upptagna till officiell notering och om de omständigheter under vilka värdepapperen emitterats har offentliggjorts i enlighet med artiklarna ‧ och
pl właściciel, który na własną odpowiedzialność postanawia zarządzać ciągłą zdatnością do lotu, bez zawierania umowy zgodnie z dodatkiem I, może mimo tego zawrzeć z instytucją zarządzającą ciągłą zdatnością do lotu, uprawnioną na podstawie sekcji A podsekcja G niniejszego załącznika (część M), ograniczoną umowę na opracowanie programu obsługi technicznej i jego zatwierdzenie zgodnie z pkt M.A
sv En ägare som beslutar att själv ansvara för ett luftfartygs fortsatta luftvärdighet, utan ett sådant avtal som avses i tillägg I, kan dock upprätta ett begränsat avtal med en organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet som godkänts i enlighet med avsnitt A kapitel G i denna bilaga (Del-M) för utveckling av underhållsprogram och godkännande av detta i enlighet med punkt M.A
pl W przypadku gdy państwo członkowskie skorzysta z którejkolwiek z opcji prawnych, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ i ‧, art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧ lit. c), art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧ lit. g) oraz w art. ‧ ust. ‧, powiadamia o tym, a także o wszelkich późniejszych zmianach, Komisję
sv Om en medlemsstat utnyttjar något av de lagstiftningsval som avses i artiklarna ‧.‧, ‧.‧, ‧.‧, ‧.‧ c, ‧.‧, ‧.‧, ‧.‧ g och ‧.‧ ska den informera kommissionen om detta och om alla eventuella senare ändringar
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. g) rozporządzenia finansowego dochody te mają być traktowane jako dochody przeznaczone na określony cel i stanowią podstawę udostępnienia dodatkowych środków w liniach budżetowych obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów
sv Dessa inkomster ska, i enlighet med artikel ‧.‧ g i budgetförordningen, betraktas som inkomster som ska avsättas för särskilda ändamål och leda till att kompletterande anslag förs upp under de rubriker där de ursprungliga utgifterna, som gett upphov till motsvarande inkomster, har uppstått
pl Bez względu na definicje ustalone w art. ‧ lit. e), f) i g) oraz w celu zastosowania przepisów niniejszej dyrektywy do środków odnoszących się do reorganizacji i postępowania likwidacyjnego dotyczącego oddziału zakładu ubezpieczeń, położonego w Państwie Członkowskim, którego siedziba główna znajduje się poza terytorium Wspólnoty
sv Trots definitionerna i artikel ‧ e, f och g och för att kunna tillämpa bestämmelserna i detta direktiv på rekonstruktionsåtgärder och likvidationsförfaranden avseende en i en medlemsstat belägen filial till ett försäkringsföretag vars huvudkontor ligger utanför gemenskapen skall
pl MI może zostać dezaktywowany po trzech następujących po sobie kolejnych sekwencjach roboczych lub ‧ godzinach pracy silnika, podczas których układ monitorowania odpowiedzialny za aktywowanie MI przestaje wykrywać nieprawidłowości oraz jeżeli nie zostały zidentyfikowane żadne inne nieprawidłowości, które aktywowałyby niezależnie MI
sv Felfunktionsindikatorn får avaktiveras efter tre på varandra följande körcykler eller efter det att motorn har varit igång ‧ timmar under vilken tid det kontrollsystem som ansvarar för aktivering av felfunktionsindikatorn inte upptäcker funktionsfelet och om inget annat funktionsfel har identifierats som i sig räcker för att aktivera felfunktionsindikatorn
pl Dostępne dane kliniczne wskazują, że pacjenci z bardzo niskim początkowym stężeniem hemoglobiny (< ‧, ‧ g/dl lub < ‧, ‧ mmol/l) mogą wymagać wyższych dawek podtrzymujących, niż pacjenci, u których początkowe stężenie hemoglobiny było wyższe od ‧, ‧ g/dl lub ‧, ‧ mmol/l
sv Tillgängliga kliniska data antyder att de patienter vars hemoglobinvärden initialt är mycket låga (< ‧, ‧g/dl eller < ‧, ‧ mmol/l) kan behöva högre underhållsdoser än de vars initiala hemoglobinvärden är högre (Hb > ‧, ‧ g/dl eller > ‧, ‧mmol/l
pl w formie dotacji bez zaproszenia do składania wniosków, dla jednostki uznanej na mocy art. ‧, na prowadzenie działań określonych w art. ‧ ust. ‧ lit. a)–g), w przypadku których dotacje można przyznawać zgodnie z rozporządzeniem finansowym
sv utan förslagsinfordran, till det organ som erkänns med stöd av artikel ‧ för att genomföra den verksamhet som avses i artikel ‧.‧ a–g för vilken bidrag kan beviljas i enlighet med budgetförordningen
pl albo [zawiera [mięso bez kości] [oraz] [mięso mielone] pozyskane wyłącznie z mięsa bez kości, z wyjątkiem podrobów pozyskanych z tusz, z których usunięto główne dostępne gruczoły limfatyczne, poddane dojrzewaniu w temperaturze powyżej + ‧ °C przez co najmniej ‧ godziny przed odkostnieniem, oraz
sv eller [Köttet innehåller [benfritt kött] [och] [malet kött] som har erhållits endast från annat urbenat kött än slaktbiprodukter, som kommer från slaktkroppar där de viktigaste tillgängliga lymfkörtlarna har avlägsnats och som har genomgått mognadslagring vid en temperatur över +‧ °C i minst ‧ timmar innan benen avlägsnades, och
pl W sprawie C-‧/‧ P, mającej za przedmiot odwołanie na mocy art. ‧ Statutu Trybunału Sprawiedliwości, wniesione do Trybunału dnia ‧ kwietnia ‧ r., G. van den Berg, zamieszkały w Dalfsen (Niderlandy) (adwokat: E. H. Pijnacker Hordijk), w której pozostałymi uczestnikami były: Rada Unii Europejskiej (pełnomocnik: A.-M. Colaert) i Komisja Wspólnot Europejskich (pełnomocnik: T. van Rijn), Trybunał (druga izba), w składzie: C. W. A. Timmermans, prezes izby, J.-P. Puissochet i N. Colneric (sprawozdawca), sędziowie, rzecznik generalny: C. Stix-Hackl, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu ‧ października ‧ r. wyrok zawierający następujące rozstrzygnięcie
sv I mål C-‧/‧ P, Gerhardus van den Berg, Dalfsen (Nederländerna) (advokat: E.H. Pijnacker Hordijk), i vilket de andra parterna är: Europeiska unionens råd (ombud: A.-M. Colaert) och Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: T. van Rijn), angående ett överklagande enligt artikel ‧ i EG-stadgan för domstolen, som väckts den ‧ april ‧, har domstolen (andra avdelningen), sammansatt av avdelningsordföranden C.W.A. Timmermans samt domarna J.-P. Puissochet och N. Colneric (referent), generaladvokat: C. Stix-Hackl, justitiesekreterare: R. Grass, den ‧ oktober ‧ avkunnat en dom där domslutet har följande lydelse
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 431636 zdań frazy która godzina.Znalezione w 33,777 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.