Tłumaczenia na język szwedzki:

  • emigration   
    (  w)
     
    wyjazd z ojczystego kraju do innego państwa w celu osiedlenia się w nim

Pozostałe znaczenia:

 
grupa osób, która opuściła ojczyznę
 
X Księga „Pana Tadeusza”
 
Diaspora
 
uchodźstwo, diaspora
 
Obok Jacka w tytule X księgi „Pana Tadeusza”
 
Wyjazd z kraju za chlebem
 
Opuszczenie ojczyzny na stałe
 
Migracja ludności masowa
 
Ekspatriacja
 
opuszczenie kraju ojczystego
 
Exodus
 
Ekspulsja
 
Wielka ..., ruch patriotyczno-polityczny po upadku powstania listopadowego
 
Wyjazd z ojczyzny
 
ruch wędrówkowy ludności poza granice określonego terytorium
 
exodus, Polonia, ekspatriacja
 
Wielka ..., nastąpiła po powstaniu listopadowym
 
wychodźstwo
 
środowisko, ogół emigrantów, wychodźców, osób, które przesiedliły się do obcego kraju
 
Księga X „Pana Tadeusza”

Przykładowe zdania z "emigracja", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Bierność rządów powoduje to, że coraz więcej rodzin chrześcijańskich decyduje się na emigrację.
sv Myndigheternas passivitet gör att allt fler kristna familjer bestämmer sig för att emigrera.
pl W wielu sektorach prowadzi to do emigracji zakładów przemysłowych do innych krajów, mieszczących się poza Unią Europejską.
sv I många sektorer leder det till att industrianläggningar flyttar till andra länder utanför EU.
pl Następuje masowa emigracja z nowo przyjętych państw, zwłaszcza z krajów nadbałtyckich, Polski, Bułgarii i Rumunii do bogatszych państw członkowskich.
sv Det pågår en massiv utvandring från de nya medlemsländerna - i synnerhet de baltiska länderna, Polen, Bulgarien och Rumänien - till de rikare medlemsländerna.
pl Pani Przewodnicząca! W całej Europie skazujemy pokolenia młodych ludzi na emigrację i ubóstwo.
sv (EN) Fru talman! Runt om i Europa dömer vi generationer av unga människor till utvandring och fattigdom.
pl Chcę zwrócić uwagę między innymi na przyjęcie polityki opartej na działaniach prewencyjnych służących eliminowaniu przyczyn braku stabilności w sposób bezpośredni, żeby emigracja stała się szansą, a nie dramatyczną koniecznością, a także na współpracę na rzecz rozwoju z wizją polityczną o charakterze bardziej kompleksowym, obejmującą aspekty związane z bezpieczeństwem, współpracą regionalną, porozumieniami dwustronnymi z krajami pochodzenia i tranzytu.
sv Bland de olika åtgärderna vill jag lyfta fram en förebyggande politik för att komma åt orsakerna till instabiliteten, så att emigration blir en möjlighet istället för en desperat nödvändighet, samt ett utvecklingssamarbete präglat av en mer helhetsinriktad politisk vision som omfattar säkerhetsaspekter, regionalt samarbete och bilaterala avtal med ursprungs- och transitländerna.
pl Zjawisko to należy odwrócić tak, żeby emigracja w tych warunkach przestała być ostatecznością, czyli ucieczką od sytuacji braku bezpieczeństwa, słabego rozwoju gospodarczego, braku stabilności lub strachu.
sv Denna utveckling måste vändas så att emigration under sådana omständigheter inte längre utgör en sista utväg, dvs. att man flyr från en situation präglad av otrygghet, svag ekonomisk utveckling, instabilitet eller fruktan.
pl Po tak miłym dniu luksusu jak możemy wymagać, aby mieszkanka kraju, która została zmuszona do emigracji z niego na skutek wylesiania, zmniejszyła swoje emisje CO2 z korzyścią dla naszego luksusu, skoro jej cała lista sprowadzała się do tego: "żyję”?
sv Hur kan vi, efter en sådan dag full av lyx, kräva att en kvinna från en urbefolkning som fått fly sitt hemland till följd av skogsskövling för våra lyxvanors skull ska minska sina koldioxidutsläpp, när allt som hennes lista innehöll var: ”Jag lever”?
pl Jeżeli nie zastanowimy się uważnie nad konsekwencjami niektórych z tych umów, będziemy świadkami większego zainteresowania emigracją i w końcu będziemy rozmawiać na temat emigracji a nie kwestii, które omawiamy tutaj w tym momencie.
sv Om vi inte noga tänker över följderna av en del av dessa avtal kommer vi att se en ökad efterfrågan på migration och få debattera migration i stället för de frågor vi nu debatterar.
pl A fakty są takie, że w Egipcie mamy reżim wojskowy, który - mamy nadzieję - jest jedynie reżimem przejściowym, a w Tunezji istnieje reżim, który nie potrafi zapobiec nielegalnej emigracji tysięcy czy nawet dziesiątek tysięcy ludzi.
sv Verkligheten är att det är militärstyre i Egypten, som förhoppningsvis endast är tillfälligt, och i Tunisien ett styre som inte kan hindra tusentals eller tiotusentals människor från olaglig utvandring.
pl Organizacje młodzieżowe, których możliwości rekrutacyjne zmniejszają się z uwagi na wzrost emigracji, żądają od rządu polityki proeuropejskiej, która nie byłaby jedynie gołosłowna
sv Ungdomsorganisationerna, vilkas rekryteringsbas minskar i takt med den ökade utvandringen, kräver att regeringen genomför en proeuropeisk politik inte bara i ord utan också i handling
pl Frontex to tylko część rozwiązania - to czynnik odstraszający, jak powiedziała Komisja, w walce z nielegalną emigracją, a obecny rok będzie dla tej agencji rokiem próby.
sv Frontex är bara en del av lösningen. Som kommissionen sa verkar byrån avskräckande i kampen mot illegal invandring, och det här blir ett försöksår för Frontex.
pl Ubóstwo jest jedną z głównych przyczyn emigracji ludności z Afryki do Europy.
sv Fattigdom är en av de främsta anledningarna till att människor utvandrar från Afrika och kommer till Europa.
pl Dotyczy: Afryki ‧: masowej emigracji do Europy aktywnych i kreatywnych młodych osób prowadzącej do drenażu mózgów, co przyczynia się do pogłębienia stagnacji w ich kraju pochodzenia
sv Angående: Afrika ‧: Ytterligare stagnation i ursprungsländerna till följd av begåvningsflykt när aktiva och kreativa unga flyttar till Europa
pl Emigracja z jednego kraju do innego z powodu bezrobocia lub złych warunków pracy w kraju pochodzenia nie jest społeczną potrzebą.
sv Att utvandra från ett land till ett annat på grund av arbetslöshet eller dåliga arbetsförhållanden i hemlandet är inte ett socialt behov.
pl Szeroką paletę języków używanych codziennie przez mieszkańców Europy powiększają dodatkowo globalizacja i emigracja.
sv Globalisering och migration bidrar till den stora palett av språk som används av EU-medborgare dagligen.
pl Wojny, konflikty etniczne, trwałe zmiany klimatyczne, akty łamania praw człowieka, brak swobód obywatelskich i gospodarczych, endemiczna korupcja, brak instytucjonalnych przedstawicieli zajmujących się potrzebami obywateli, takich jak związki zawodowe, stowarzyszenia, partie polityczne: te wszystkie elementy mieszczą się w zakresie europejskiej polityki zagranicznej, a wraz z rozwiązaniem tych problemów zniknie wiele przyczyn skłaniających miliony ludzi do emigracji.
sv Krig, etniska motsättningar, den bestående klimatförändringen, kränkningar av de mänskliga rättigheterna, avsaknad av medborgerliga och ekonomiska friheter, endemisk korruption, avsaknad av institutionella företrädare för medborgarnas behov, som fackföreningar, organisationer, politiska partier: alla de här komponenterna omfattas av EU:s utrikespolitik och genom att lösa dessa problem kan många av orsakerna till att miljontals människor emigrerar elimineras.
pl Pojawienie się nowych technologii wydobycia marmuru spowodowało wzrost stopy bezrobocia oraz znaczną emigrację
sv De tekniska framstegen i marmorbrytningen har nämligen lett till stor arbetslöshet och betydande utflyttning
pl Podczas poprzednich kryzysów rodziny mogły ratować się emigracją lub pracą na kilka etatów.
sv Under tidigare kriser kunde familjer rädda sig genom att emigrera eller lyckas behålla flera arbeten.
pl Za punkt wyjścia należy przyjąć, że podstawowym celem każdego działania na rzecz rozwoju gospodarczego powinno być zapewnienie mieszkańcom danego obszaru odpowiednich warunków rozwoju osobistego i społecznego, aby nie czuli się zmuszeni do emigracji lub wyjazdu do innych regionów, krótko mówiąc, aby mogli zachować więzi społeczne, które utrzymywali od pokoleń z najbliższym otoczeniem
sv Först och främst bör man nämna att det främsta målet med varje ekonomisk utvecklingsåtgärd måste vara att skapa lämpliga förutsättningar för befolkningens personliga och sociala utveckling, så att människor som lever i denna miljö inte känner sig tvingade att emigrera eller flytta, kort sagt, så att den samhällsstruktur som präglat området under generationer bibehålls
pl Jeżeli nie chcemy polegać wyłącznie na emigracji, musimy zwiększyć wskaźnik urodzeń.
sv Om vi inte enbart vill förlita oss på emigration måste vi få upp födelsetalen.
pl Opóźnianie przyznawania tej pomocy skazuje setki rodzin na głód i emigrację oraz stanowi zagrożenie dla spokoju społecznego w kraju.
sv Förseningen innebär att hundratals familjer tvingas svälta och lämna landet och den äventyrar den inbördes freden i landet.
pl w imieniu grupy PPE-DE. - (MT) O tej porze roku zaczynamy słyszeć o tragediach utonięć setek emigrantów, a ponieważ dobrze wiemy co się dzieje, warto zapytać, czy w tym roku jesteśmy lepiej przygotowani, aby stawić czoło problemowi nielegalnej emigracji.
sv Vid den här tiden på året börjar vi höra talas om tragedier där hundratals migranter drunknat, och eftersom vi är väl medvetna om vad som händer bör vi fråga oss om vi är bättre förberedda i år för att möta utmaningen med illegal invandring.
pl mając na uwadze, że meksykańska emigracja do Unii Europejskiej, między innymi, jest jedną z najważniejszych i najbardziej drażliwych kwestii dla Meksyku, biorąc pod uwagę dużą liczbę meksykańskich imigrantów w Unii Europejskiej, z których wielu jest wysoko wykwalifikowanych
sv Den mexikanska invandringen till Europeiska unionen är för Mexiko en av de viktigaste och känsligaste frågorna, bland flera andra, med hänsyn till det stora antalet mexikanska invandrare, många av dem högkvalificerade, som finns i Europeiska unionen
pl Z kolei ważny jest także aspekt kulturowo-geograficzny legalnej emigracji.
sv De kulturella och geografiska faktorer som omfattas av laglig migration är också betydande.
pl Wymiar ten jest szczególnie potrzebny w przypadku słabiej rozwiniętych obszarów wiejskich, ponieważ pozwala walczyć jednocześnie z ubóstwem oraz ze zjawiskiem masowej emigracji do miast lub z pokusą nielegalnej emigracji za granicę
sv Denna dimension är särskilt viktig när det gäller missgynnande landsbygdsområden, eftersom man på så vis kan bekämpa fattigdom och motverka utflyttning till städerna och försök till olaglig migration till utlandet
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 181 zdań frazy emigracja.Znalezione w 0,308 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.