Tłumaczenia na język szwedzki:

 • emigration   
  (  w)
   
  wyjazd z ojczystego kraju do innego państwa w celu osiedlenia się w nim
 • emigranter   
 • exil   
 • utflyttning   
 • utvandrare   
 • utvandring   

Pozostałe znaczenia:

 
grupa osób, która opuściła ojczyznę
 
X Księga „Pana Tadeusza”
 
Diaspora
 
uchodźstwo, diaspora
 
Obok Jacka w tytule X księgi „Pana Tadeusza”
 
Migracja ludności masowa
 
opuszczenie kraju ojczystego
 
Exodus
 
Wielka ..., ruch patriotyczno-polityczny po upadku powstania listopadowego
 
Wyjazd z ojczyzny
 
ruch wędrówkowy ludności poza granice określonego terytorium
 
Wielka ..., nastąpiła po powstaniu listopadowym
 
wychodźstwo
 
środowisko, ogół emigrantów, wychodźców, osób, które przesiedliły się do obcego kraju
 
Księga X „Pana Tadeusza”
 
Wyjazd z kraju za chlebem
 
Opuszczenie ojczyzny na stałe
 
Ekspatriacja
 
Ekspulsja
 
exodus, Polonia, ekspatriacja

Przykładowe zdania z "emigracja", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dotyczy: działań przeciwko pogorszeniu stanu służby zdrowia, infrastruktury i gospodarki w Rumunii na skutek masowej emigracji zarobkowej lekarzy, pracowników budowlanych i innych specjalistów
sv Angående: Åtgärder mot försämringen av serviceinrättningar, infrastrukturen och ekonomin till följd av omfattande arbetskraftsutvandring av läkare, byggnadsarbetare och annan kvalificerad arbetskraft från Rumänien
pl Tybetańskie grupy na emigracji doniosły, że w czasie protestów zmarło co najmniej 800 osób.
sv Tibetanska exilgrupper har rapporterat att minst 800 personer dog under protesterna.
pl Dotyczy: spowolnienia rozwoju gospodarczego powodowanego przez emigrację
sv Angående: Migrationen saktar ned den ekonomiska utvecklingen
pl W Irlandii 25 % młodych ludzi nie ma pracy, a co tydzień tysiąc osób decyduje się na emigrację, zatem dla wielu irlandzkich rodzin przesłanie programu "Mobilna młodzież” ma bardzo odmienne znaczenie.
sv En fjärdedel av Irlands unga är nu arbetslösa, och 1 000 personer emigrerar varje vecka, så för många irländska familjer har begreppet Unga på väg en helt annan betydelse.
pl Liderka irańskiej opozycji na emigracji pani Radżawi powiedziała, że to, co wydarzyło się w Iranie, to początek końca tego reżimu.
sv Ledaren för den iranska exiloppositionen, Maryam Rajavi, har sagt att det som har hänt i Iran är början på slutet för regimen.
pl Nadal nie jest jasne, czy Abdel el-Nur - założyciel Armii Wyzwolenia Sudanu, przebywający obecnie na emigracji we Francji - weźmie udział w tych rozmowach.
sv Det står fortfarande inte klart om Abdel el-Nur - grundaren av Sudanesiska folkets befrielsearmé, nu i exil i Frankrike - kommer att delta i förhandlingarna.
pl Bezrobocie rośnie, a emigracja osiąga rekordowo wysokie poziomy.
sv Arbetslösheten ökar samtidigt som utvandringen skjuter i höjden.
pl Z historii wiemy, że coraz częściej emigracja jest skutkiem rosnącego dobrobytu i aspiracji.
sv Mot en historisk bakgrund vet vi att utvandring vanligtvis är ett resultat av ökat välstånd och stigande ambitioner.
pl A fakty są takie, że w Egipcie mamy reżim wojskowy, który - mamy nadzieję - jest jedynie reżimem przejściowym, a w Tunezji istnieje reżim, który nie potrafi zapobiec nielegalnej emigracji tysięcy czy nawet dziesiątek tysięcy ludzi.
sv Verkligheten är att det är militärstyre i Egypten, som förhoppningsvis endast är tillfälligt, och i Tunisien ett styre som inte kan hindra tusentals eller tiotusentals människor från olaglig utvandring.
pl Irańczyków i w samym Iranie, tak właśnie jak Pani Ebadi, i tych, którzy są na zewnątrz, którzy są na emigracji, jak Miriam Rajavi.
sv Med iranier menar jag både dem som bor i själva Iran, t.ex. Shirin Ebadi, och de politiska emigranterna från Iran, t.ex.
pl Bierność rządów powoduje to, że coraz więcej rodzin chrześcijańskich decyduje się na emigrację.
sv Myndigheternas passivitet gör att allt fler kristna familjer bestämmer sig för att emigrera.
pl Po pierwsze, plan Marshalla dla Tunezji i Egiptu, który zapewniłby rzeczywistą kompleksową pomoc, ale dzięki któremu w zamian moglibyśmy oczekiwać pełnej współpracy ze strony tunezyjskich władz i zablokowania przez nie jego wybrzeża, by zapobiec dalszej nielegalnej emigracji morzem.
sv För det första en veritabel Marshallplan för Tunisien och Egypten där man ger generell materiell hjälp men samtidigt förväntar sig i gengäld att de tunisiska myndigheterna samarbetar fullt ut för att spärra sina kuster för att förhindra ytterligare illegal utvandring till havs.
pl Może to prowadzić do błędnego koła emigracji i drenażu mózgów
sv Detta kan leda till en ond cirkel av utvandring och kompetensflykt
pl Mam dość, panie pośle Daul, gdyż za każdym razem, gdy toczy się debata na temat emigracji, po 15 sekundach zaczynamy mówić o nielegalnej imigracji, zagrożeń imigracji.
sv Jag har fått nog. Varenda gång vi pratar om utvandring tar det bara 15 sekunder innan vi börjar prata om illegal invandring, om invandring som något hotfullt.
pl To z pewnością położy kres emigracji o podłożu socjalnym oraz ucieczkom będącym skutkiem społecznego ubóstwa.
sv Det skulle verkligen sätta stopp för den sociala utvandringen och flykten från social fattigdom.
pl Chociaż są głęboko przywiązani do swojej ziemi, kultury i historii swojej cywilizacji z jej godnymi podziwu dokonaniami - z całym szacunkiem dla pana Berlusconiego - wielu z nich patrzy na Europę i widzą swoich braci i siostry na emigracji, którzy cierpią zniewagi, o których wszyscy wiemy: od sporządzania profilu do dyskryminacji, od ośrodków zatrzymania do "refoulement” (wydalenia).
sv Trots att de är djupt fästa vid sin mark, sin kultur, sin civilisations historia och dess imponerande bidrag - med all tillbörlig respekt för Silvio Berlusconi - blickar många av dem mot Europa, och ser sina emigrerade bröder och systrar lida de skymfer som vi alla är medvetna om: från profilering till diskriminering, från flyktingförläggningar till avvisning.
pl Chcę zwrócić uwagę między innymi na przyjęcie polityki opartej na działaniach prewencyjnych służących eliminowaniu przyczyn braku stabilności w sposób bezpośredni, żeby emigracja stała się szansą, a nie dramatyczną koniecznością, a także na współpracę na rzecz rozwoju z wizją polityczną o charakterze bardziej kompleksowym, obejmującą aspekty związane z bezpieczeństwem, współpracą regionalną, porozumieniami dwustronnymi z krajami pochodzenia i tranzytu.
sv Bland de olika åtgärderna vill jag lyfta fram en förebyggande politik för att komma åt orsakerna till instabiliteten, så att emigration blir en möjlighet istället för en desperat nödvändighet, samt ett utvecklingssamarbete präglat av en mer helhetsinriktad politisk vision som omfattar säkerhetsaspekter, regionalt samarbete och bilaterala avtal med ursprungs- och transitländerna.
pl Emigracja, przynajmniej na etapie początkowym, przyczynia się do utraty kapitału ludzkiego w krajach pochodzenia
sv Emigration bidrar, åtminstone i inledningsskedet, till förlust av humankapital i ursprungsländerna
pl Musimy mądrze wykorzystać instrumenty finansowania, jakimi dysponuje Wspólnota, odnoszące się do rozwoju współpracy, promowania demokracji i praw człowieka, jak również innych programów związanych ze szkoleniami, kształceniem, współpracą naukową i techniczną, zdrowiem, emigracją itp.
sv Vi måste använda gemenskapens finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete och främjande av demokrati och mänskliga rättigheter samt andra program för utbildning, vetenskapligt och tekniskt samarbete, hälsa, utvandring osv. på ett intelligent sätt.
pl Następuje masowa emigracja z nowo przyjętych państw, zwłaszcza z krajów nadbałtyckich, Polski, Bułgarii i Rumunii do bogatszych państw członkowskich.
sv Det pågår en massiv utvandring från de nya medlemsländerna - i synnerhet de baltiska länderna, Polen, Bulgarien och Rumänien - till de rikare medlemsländerna.
pl Zjawisko emigracji, napędzane sytuacjami kryzysowymi i brakiem stabilności, ma negatywne skutki dla kraju pochodzenia, kraju przeznaczenia i dla samych wysiedleńców.
sv Den migration som orsakas av kriser och instabilitet får negativa effekter för såväl ursprungslandet och mottagarlandet som flyktingarna själva.
pl Osobiście musiałem udać się na emigrację, gdzie między innymi pracowałem jako redaktor Głosu Ameryki.
sv Jag fick själv gå i exil, där ett av mina jobb var som redaktör på Voice of America.
pl mając na uwadze, że meksykańska emigracja do Unii Europejskiej, między innymi, jest jedną z najważniejszych i najbardziej drażliwych kwestii dla Meksyku, biorąc pod uwagę dużą liczbę meksykańskich imigrantów w Unii Europejskiej, z których wielu jest wysoko wykwalifikowanych
sv Den mexikanska invandringen till Europeiska unionen är för Mexiko en av de viktigaste och känsligaste frågorna, bland flera andra, med hänsyn till det stora antalet mexikanska invandrare, många av dem högkvalificerade, som finns i Europeiska unionen
pl Swoją imperialistyczną polityką, znajdującą odzwierciedlenie w tej rezolucji, Unia Europejska pogłębia problemy pracowników w Kosowie, wyzysk, korupcję, przestępczość i przyspiesza tempo kapitalistycznej restrukturyzacji, nie pozostawiając pracownikom żadnego wyboru oprócz emigracji.
sv EU:s imperialistiska politik, som stöder resolutionen, förvärrar problemen för arbetarna i Kosovo. Den leder till utnyttjande, korruption och brott samtidigt som den påverkar takten för de kapitalistiska omstruktureringarna, vilket innebär att arbetarnas enda utväg är att emigrera.
pl Z zainteresowanymi państwami członkowskimi można by zawrzeć partnerstwa w zakresie mobilności z krajami trzecimi, umożliwiające obywatelom tych krajów legalną emigrację do Europy
sv Tillsammans med de medlemsstater som är intresserade bör det ingås partnerskap för rörlighet med tredjeländer för att på så vis bana väg för laglig invandring till EU
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 181 zdań frazy emigracja.Znalezione w 0,543 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.