Tłumaczenia na język szwedzki:

  • emigration   
    (  w)
     
    wyjazd z ojczystego kraju do innego państwa w celu osiedlenia się w nim

Pozostałe znaczenia:

 
grupa osób, która opuściła ojczyznę
 
X Księga „Pana Tadeusza”
 
Diaspora
 
uchodźstwo, diaspora
 
Obok Jacka w tytule X księgi „Pana Tadeusza”
 
Wyjazd z kraju za chlebem
 
Opuszczenie ojczyzny na stałe
 
Migracja ludności masowa
 
Ekspatriacja
 
opuszczenie kraju ojczystego
 
Exodus
 
Ekspulsja
 
Wielka ..., ruch patriotyczno-polityczny po upadku powstania listopadowego
 
Wyjazd z ojczyzny
 
ruch wędrówkowy ludności poza granice określonego terytorium
 
exodus, Polonia, ekspatriacja
 
Wielka ..., nastąpiła po powstaniu listopadowym
 
wychodźstwo
 
środowisko, ogół emigrantów, wychodźców, osób, które przesiedliły się do obcego kraju
 
Księga X „Pana Tadeusza”

Przykładowe zdania z "emigracja", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl w imieniu grupy EFD - Panie Przewodniczący! Skoro tworzenie miejsc pracy jest jednym z priorytetów przedstawionego programu, pragnę zwrócić uwagę Komisji na nową erę w dziedzinie emigracji z Europy Południowej.
sv för EFD-gruppen. - (EN) Herr talman! Eftersom skapandet av arbetstillfällen är en av de prioriterade punkterna i vårt program, skulle jag vilja uppmärksamma kommissionen på en ny emigrationsera från södra EU.
pl Mam dość, panie pośle Daul, gdyż za każdym razem, gdy toczy się debata na temat emigracji, po 15 sekundach zaczynamy mówić o nielegalnej imigracji, zagrożeń imigracji.
sv Jag har fått nog. Varenda gång vi pratar om utvandring tar det bara 15 sekunder innan vi börjar prata om illegal invandring, om invandring som något hotfullt.
pl jest jednakże przekonany, że kontrole na granicach oraz działania mające na celu zwalczanie nielegalnej imigracji mogą być tylko jednym z aspektów polityki UE względem państw trzecich, do których należy zastosować aktywną politykę rozwoju krajów pochodzenia i tranzytu w celu zminimalizowania szkodliwych skutków emigracji
sv Europaparlamentet anser emellertid att gränskontroller och insatser för att bekämpa illegal invandring enbart kan utgöra en aspekt av EU:s politik gentemot tredjeländer, vilka måste bli föremål för en aktiv ursprungs- och transitlandsutvecklingspolitik för att de negativa konsekvenserna av utvandringen ska kunnas minskas
pl Zastanawiam się również, czy w świetle rozlewu krwi, który oczywiście może spowodować nasilenie emigracji ekonomicznej do strefy Schengen, jeśli wyczerpią się zagraniczne inwestycje bezpośrednie, Rada i Komisja rozważyły ponowne rozpatrzenie zeszłorocznej decyzji dotyczącej przyznania Albańczykom prawa do bezwizowych podróży do UE.
sv Jag undrar också om rådet och kommissionen har övervägt att se över förra årets beslut om att bevilja albaner viseringsfria resor till EU mot bakgrund av den blodsutgjutelse som naturligtvis kan komma att leda till ökad ekonomisk emigration till Schengenområdet om utländska direktinvesteringar upphör.
pl Opóźnianie przyznawania tej pomocy skazuje setki rodzin na głód i emigrację oraz stanowi zagrożenie dla spokoju społecznego w kraju.
sv Förseningen innebär att hundratals familjer tvingas svälta och lämna landet och den äventyrar den inbördes freden i landet.
pl Podczas gdy Europejczykom powiedziano, że Unia - rozwijając powiązania handlowe - wzmacnia rolnictwo i promuje równość, w wyniku machinacji coraz bardziej zbiurokratyzowanej globalnej Europy odchodzi się coraz bardziej od koncentracji na rolnictwie i rozwoju regionalnym na rzecz niepożądanej ambitnej strategii globalnej, obejmującej wzrost emigracji do takich krajów jak Wielka Brytania.
sv Samtidigt som man sade till EU-medborgarna att unionen - eftersom den stärkte handelsförbindelserna - stärkte jordbruksbanden och främjade jämlikhet, är det alltmer byråkratiska och globala EU:s intriger inriktade på att minska jordbruket och den regionala utvecklingen till förmån för en oönskad ambitiös global strategi, däribland ökad emigration till länder som Storbritannien.
pl Z kolei ważny jest także aspekt kulturowo-geograficzny legalnej emigracji.
sv De kulturella och geografiska faktorer som omfattas av laglig migration är också betydande.
pl Wywodząc się z kraju, który przez stulecia był źródłem emigracji zarobkowej i politycznej, trudno pozostać obojętnym wobec tragedii uchodźców, postrzegających Unię jako ziemię obiecaną.
sv Om man som jag kommer från ett land som under århundraden var en källa till politisk och ekonomisk utvandring är det svårt att förhålla sig likgiltig inför tragedier för flyktingar som ser unionen som ett förlovat land.
pl Następuje masowa emigracja z nowo przyjętych państw, zwłaszcza z krajów nadbałtyckich, Polski, Bułgarii i Rumunii do bogatszych państw członkowskich.
sv Det pågår en massiv utvandring från de nya medlemsländerna - i synnerhet de baltiska länderna, Polen, Bulgarien och Rumänien - till de rikare medlemsländerna.
pl Bezrobocie rośnie, a emigracja osiąga rekordowo wysokie poziomy.
sv Arbetslösheten ökar samtidigt som utvandringen skjuter i höjden.
pl Wszyscy zgadzamy się w kwestii ogólnego kryzysu - skutkującego bezrobociem wśród młodzieży i tym samym emigracją młodych ludzi, którzy wyprowadzają się z Europy w poszukiwaniu pracy, co moim zdaniem poważnie zagraża naszej gospodarce i spójności Europy w nadchodzących latach.
sv Vi inser alla att det råder en allmän kris - ständigt stigande ungdomsarbetslöshet och ungdomar som faktiskt flyttar från EU för att få jobb. Jag anser att detta kommer att bli ett mycket allvarligt hot mot vår ekonomi och vår sammanhållning i EU under de kommande åren.
pl mając na uwadze, że Asyryjczycy (Chaldejczycy, Syriacy i inne mniejszości chrześcijańskie) należą do starożytnych i autochtonicznych ludów, które w następstwie prześladowań i wymuszonej emigracji są bardziej bezradne i mając na uwadze, że istnieje niebezpieczeństwo wygaśnięcia ich kultur
sv Assyrierna (kaldéer, syrianer och andra kristna minoriteter) är en mycket gammal ursprungsbefolkning som är hårt utsatt till följd av förföljelser och tvångsförflyttning och vars kultur hotas av utrotning
pl Otwieranie legalnych dróg imigracyjnych powinno odpowiadać potrzebom emigracji i imigracji, natomiast procedury azylowe muszą nadal dotyczyć spraw azylu i koniecznie uwzględniać potrzeby ochrony i przywrócenia normalnych i godnych warunków życia uchodźców, niezależnie od środków współpracy i pomocy krajom trzecim w sferze gospodarki, polityki społecznej i zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, które nie zastępują indywidualnej ochrony międzynarodowej, a tylko ją uzupełniają
sv Öppnandet av lagliga immigrationskanaler bör motsvara in- och utvandringsbehoven, men asylkanalerna bör förbehållas asylsökande, med strikt beaktande av skyddsbehovet och flyktingarnas behov av att återupprätta ett normalt och värdigt liv
pl Emigracja, przynajmniej na etapie początkowym, przyczynia się do utraty kapitału ludzkiego w krajach pochodzenia
sv Emigration bidrar, åtminstone i inledningsskedet, till förlust av humankapital i ursprungsländerna
pl Bezprawie i rozpowszechniona korupcja tylko w zeszłym roku doprowadziły do emigracji z Rosji 300 tysięcy obywateli.
sv Laglöshet och utbredd korruption har lett till att 300 000 medborgare emigrerade från Ryssland bara under förra året.
pl W tym kontekście należy zwrócić uwagę na to, by emigracja wykwalifikowanej siły roboczej nie prowadziła do negatywnych skutków gospodarczych (drenażu mózgów) dla krajów rozwijających się
sv Man måste komma ihåg att arbetskraftsutvandringen inte får medföra några negativa ekonomiska konsekvenser (brain-drain) för utvecklingsländerna
pl Swoją imperialistyczną polityką, znajdującą odzwierciedlenie w tej rezolucji, Unia Europejska pogłębia problemy pracowników w Kosowie, wyzysk, korupcję, przestępczość i przyspiesza tempo kapitalistycznej restrukturyzacji, nie pozostawiając pracownikom żadnego wyboru oprócz emigracji.
sv EU:s imperialistiska politik, som stöder resolutionen, förvärrar problemen för arbetarna i Kosovo. Den leder till utnyttjande, korruption och brott samtidigt som den påverkar takten för de kapitalistiska omstruktureringarna, vilket innebär att arbetarnas enda utväg är att emigrera.
pl Frontex to tylko część rozwiązania - to czynnik odstraszający, jak powiedziała Komisja, w walce z nielegalną emigracją, a obecny rok będzie dla tej agencji rokiem próby.
sv Frontex är bara en del av lösningen. Som kommissionen sa verkar byrån avskräckande i kampen mot illegal invandring, och det här blir ett försöksår för Frontex.
pl Emigracja z jednego kraju do innego z powodu bezrobocia lub złych warunków pracy w kraju pochodzenia nie jest społeczną potrzebą.
sv Att utvandra från ett land till ett annat på grund av arbetslöshet eller dåliga arbetsförhållanden i hemlandet är inte ett socialt behov.
pl Dotyczy: działań przeciwko pogorszeniu stanu służby zdrowia, infrastruktury i gospodarki w Rumunii na skutek masowej emigracji zarobkowej lekarzy, pracowników budowlanych i innych specjalistów
sv Angående: Åtgärder mot försämringen av serviceinrättningar, infrastrukturen och ekonomin till följd av omfattande arbetskraftsutvandring av läkare, byggnadsarbetare och annan kvalificerad arbetskraft från Rumänien
pl A fakty są takie, że w Egipcie mamy reżim wojskowy, który - mamy nadzieję - jest jedynie reżimem przejściowym, a w Tunezji istnieje reżim, który nie potrafi zapobiec nielegalnej emigracji tysięcy czy nawet dziesiątek tysięcy ludzi.
sv Verkligheten är att det är militärstyre i Egypten, som förhoppningsvis endast är tillfälligt, och i Tunisien ett styre som inte kan hindra tusentals eller tiotusentals människor från olaglig utvandring.
pl Wolą utrzymywać stosunki z wątpliwymi reżimami, które zajmują się chronieniem zarządzanych w niedemokratyczny sposób zasobów krajowych, podczas gdy jedyną perspektywą dla milionów młodych ludzi jest emigracja, która staje się coraz trudniejsza.
sv De föredrar att upprätthålla förbindelser med tvivelaktiga regimer, vilket är förenat med ett försvar av deras odemokratiskt förvaltade nationella resurser samtidigt som de enda framtidsutsikterna för miljontals unga människor är att emigrera, något som blir allt svårare.
pl Wspólnotowa polityka rządu łotewskiego spowodowała emigrację ponad 150 tysięcy robotników.
sv Den lettiska regeringens politik har lett till att fler än 150 000 arbetstagare har emigrerat.
pl Zjawisko emigracji, napędzane sytuacjami kryzysowymi i brakiem stabilności, ma negatywne skutki dla kraju pochodzenia, kraju przeznaczenia i dla samych wysiedleńców.
sv Den migration som orsakas av kriser och instabilitet får negativa effekter för såväl ursprungslandet och mottagarlandet som flyktingarna själva.
pl Powinniśmy utworzyć dwuregionalny fundusz solidarności, centrum zapobiegania konfliktom, fundację wspierającą dialog, obserwatorium emigracji oraz natychmiast włączyć Mercosur do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.
sv Vi borde skapa en biregional solidaritetsfond, ett center för konfliktförebyggande, en stiftelse för att främja dialog, ett observatorium för emigration, och omedelbart införliva Mercosur i den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 181 zdań frazy emigracja.Znalezione w 0,435 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.