Tłumaczenia na język szwedzki:

  • emigration   
    (  w)
     
    wyjazd z ojczystego kraju do innego państwa w celu osiedlenia się w nim

Pozostałe znaczenia:

 
grupa osób, która opuściła ojczyznę
 
X Księga „Pana Tadeusza”
 
Diaspora
 
uchodźstwo, diaspora
 
Obok Jacka w tytule X księgi „Pana Tadeusza”
 
Wyjazd z kraju za chlebem
 
Opuszczenie ojczyzny na stałe
 
Migracja ludności masowa
 
Ekspatriacja
 
opuszczenie kraju ojczystego
 
Exodus
 
Ekspulsja
 
Wielka ..., ruch patriotyczno-polityczny po upadku powstania listopadowego
 
Wyjazd z ojczyzny
 
ruch wędrówkowy ludności poza granice określonego terytorium
 
exodus, Polonia, ekspatriacja
 
Wielka ..., nastąpiła po powstaniu listopadowym
 
wychodźstwo
 
środowisko, ogół emigrantów, wychodźców, osób, które przesiedliły się do obcego kraju
 
Księga X „Pana Tadeusza”

Przykładowe zdania z "emigracja", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W innych wypadkach emigrację uznaje się za konsekwencję ochrony rynków krajów rozwiniętych przed produktami z krajów rozwijających się
sv I andra fall förklaras emigrationen som en följd av att de utvecklade ländernas skyddar sina marknader mot varor från utvecklingsländerna
pl Jednak to nie najbiedniejsi emigrują, gdyż emigracja nie jest w zasięgu osób najuboższych
sv Men det är inte de fattigaste som emigrerar; de saknar de resurser som krävs för det
pl jest jednakże przekonany, że kontrole na granicach oraz działania mające na celu zwalczanie nielegalnej imigracji mogą być tylko jednym z aspektów polityki UE względem państw trzecich, do których należy zastosować aktywną politykę rozwoju krajów pochodzenia i tranzytu w celu zminimalizowania szkodliwych skutków emigracji
sv Europaparlamentet anser emellertid att gränskontroller och insatser för att bekämpa illegal invandring enbart kan utgöra en aspekt av EU:s politik gentemot tredjeländer, vilka måste bli föremål för en aktiv ursprungs- och transitlandsutvecklingspolitik för att de negativa konsekvenserna av utvandringen ska kunnas minskas
pl Promowanie pokoju i demokracji, wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego oraz zwalczanie ubóstwa i nierówności mogą przyczynić się w znacznym stopniu do ograniczenia niepożądanej emigracji
sv Främjande av fred och demokrati, ekonomisk och social tillväxt, mänsklig utveckling och kamp mot fattigdom och ojämlikhet kan bidra till en betydande minskning av den oönskade emigrationen
pl Należy obawiać się dalszej emigracji z regionu, w którym przed kryzysem tendencja uległa nieznacznej poprawie.
sv Det finns en risk att utflyttningen från den här regionen, som hade en svag uppgång före krisen, ökar.
pl Na obszarze, gdzie sytuacja gospodarcza jest szczególnie trudna i gdzie występują problemy z zatrudnieniem, a zjawisko emigracji jest nadal bardzo powszechne, ponowne odkrycie fasoli Cannellino di Atina stanowi konkretną możliwość tworzenia miejsc pracy
sv Utsädet produceras på företaget varje år, och bevakas ivrigt
pl Zwrócili oni uwagę, że - co zadziwiające - w takich krajach jak Tunezja emigracja jest uznawana za przestępstwo.
sv De påpekade att länder som Tunisien, förvånansvärt nog, betraktar utvandring som ett brott.
pl Wolą utrzymywać stosunki z wątpliwymi reżimami, które zajmują się chronieniem zarządzanych w niedemokratyczny sposób zasobów krajowych, podczas gdy jedyną perspektywą dla milionów młodych ludzi jest emigracja, która staje się coraz trudniejsza.
sv De föredrar att upprätthålla förbindelser med tvivelaktiga regimer, vilket är förenat med ett försvar av deras odemokratiskt förvaltade nationella resurser samtidigt som de enda framtidsutsikterna för miljontals unga människor är att emigrera, något som blir allt svårare.
pl Aby jednak zarządzać legalną emigracją zarobkową, najpierw musimy uporać się z wykorzystaniem potencjału i mobilności siły roboczej wewnątrz Unii.
sv För att kunna hantera laglig ekonomisk invandring måste vi dock först se till att utnyttja den potential och rörlighet som unionens arbetskraft har.
pl Unia Europejska mogłaby zostawić te tereny samym sobie, skazać ich mieszkańców na biedę i zmusić ich do emigracji do krajów UE, co oznaczałoby zwiększenie liczby imigrantów o kolejne 4,5 miliona.
sv EU skulle kunna lämna dessa områden åt deras öde, döma deras befolkning till fattigdom och tvinga dem att emigrera till EU-länderna, vilket skulle innebära att ta emot ytterligare fyra och en halv miljon invandrare.
pl Według najnowszego raportu Oxfam 26 milionów ludzi zostało już zmuszonych do emigracji ze względu na skutki zmian klimatycznych lub inne formy szkód ekologicznych.
sv Enligt den senaste rapporten från Oxfam har 26 miljoner människor redan tvingats att flytta på grund av klimatförändringarnas effekter eller andra former av miljöskador.
pl Osobiście musiałem udać się na emigrację, gdzie między innymi pracowałem jako redaktor Głosu Ameryki.
sv Jag fick själv gå i exil, där ett av mina jobb var som redaktör på Voice of America.
pl I na koniec, w sprawie emigracji - nasi koledzy z grupy będą to podkreślać - zależy nam na tym, że powinien istnieć wyraźny zapis, że w umowach w sprawie migracji zostaną zachowane prawa imigrantów, i że nie możemy wyrażać zgody na przekazywanie ich krajom, które nie gwarantują poszanowania dla praw człowieka.
sv När det gäller utvandring - och våra kolleger i gruppen kommer att betona detta - är vi noga med att det faktiskt ska sägas att migranternas rättigheter bevaras i migrationsavtalen och att vi inte kan godta transiteringsförfaranden till länder som inte garanterar respekten för de mänskliga rättigheterna.
pl Po tak miłym dniu luksusu jak możemy wymagać, aby mieszkanka kraju, która została zmuszona do emigracji z niego na skutek wylesiania, zmniejszyła swoje emisje CO2 z korzyścią dla naszego luksusu, skoro jej cała lista sprowadzała się do tego: "żyję”?
sv Hur kan vi, efter en sådan dag full av lyx, kräva att en kvinna från en urbefolkning som fått fly sitt hemland till följd av skogsskövling för våra lyxvanors skull ska minska sina koldioxidutsläpp, när allt som hennes lista innehöll var: ”Jag lever”?
pl Paszporty mamy różne - poza okładkami - to prawda. Ale ważne jest, by znaleźć równowagę w zabezpieczeniach tychże paszportów tak, aby one identyfikowały obywatela Unii Europejskiej, albo innego człowieka, który wjeżdża na obszar Unii Europejskiej, i jednocześnie dawały odpór przestępstwom, których z udziałem paszportów niemało, takim jak nielegalna emigracja, terroryzm, handel dziećmi czy fałszerstwa dokumentów.
sv Det är sant att vi har olika pass, förutom pärmarna, men det är viktigt att hitta en balans mellan säkerhetsåtgärderna för dessa pass, så att de identifierar en medborgare i EU eller annan person som reser in till EU:s territorium, och samtidigt motverkar brott, där pass ofta är inblandade, till exempel olaglig invandring, terrorism, handel med barn eller förfalskning av handlingar.
pl Pracownicy ci powinni korzystać ze sprzyjających warunków, zharmonizowanego systemu regulacji emigracji oraz przemieszczania się z jednego kraju do innego, jak również otrzymywać wynagrodzenia w wysokości stosownej do kwalifikacji.
sv Dessa arbetstagare behöver dra nytta av gynnsamma villkor, ett harmoniserat system för att reglera såväl utvandring och förflyttning från ett land till ett annat som löner motsvarande deras kvalifikationer.
pl W wielu przypadkach prowadzi to do emigracji mężczyzn i młodych ludzi, zostawiających kobiety z dziećmi i starszych, skazując ich tym samym na biedę. Sytuacja ta wygląda gorzej w pewnych obszarach wiejskich niektórych państw takich jak Portugalia, gdzie dochodzi do zamykania szkół, ośrodków zdrowia i poradni macierzyńskich, biur pocztowych i innych usług publicznych.
sv I många fall leder det till att männen och ungdomarna utvandrar och lämnar kvinnorna med barnen och de gamla, vilket dömer dem till fattigdom. Denna situation förvärras i landsbygdsområdena i vissa länder, till exempel i Portugal, när skolor, läkarmottagningar och daghem, postkontor och andra offentliga tjänster läggs ner.
pl w imieniu grupy PPE-DE. - (MT) O tej porze roku zaczynamy słyszeć o tragediach utonięć setek emigrantów, a ponieważ dobrze wiemy co się dzieje, warto zapytać, czy w tym roku jesteśmy lepiej przygotowani, aby stawić czoło problemowi nielegalnej emigracji.
sv Vid den här tiden på året börjar vi höra talas om tragedier där hundratals migranter drunknat, och eftersom vi är väl medvetna om vad som händer bör vi fråga oss om vi är bättre förberedda i år för att möta utmaningen med illegal invandring.
pl Wszyscy zgadzamy się w kwestii ogólnego kryzysu - skutkującego bezrobociem wśród młodzieży i tym samym emigracją młodych ludzi, którzy wyprowadzają się z Europy w poszukiwaniu pracy, co moim zdaniem poważnie zagraża naszej gospodarce i spójności Europy w nadchodzących latach.
sv Vi inser alla att det råder en allmän kris - ständigt stigande ungdomsarbetslöshet och ungdomar som faktiskt flyttar från EU för att få jobb. Jag anser att detta kommer att bli ett mycket allvarligt hot mot vår ekonomi och vår sammanhållning i EU under de kommande åren.
pl Koncepcja, że emigracja jest skutkiem ubóstwa i desperacji, chociaż na pierwszy rzut oka może wydawać się wiarygodna, tylko z pozoru jest słuszna.
sv Uppfattningen att utvandring är ett resultat av fattigdom och förtvivlan är, om än övertygande på ytan, i själva verket vilseledande.
pl Aby wszyscy ci ludzie, których kusi perspektywa emigracji ekonomicznej, mogli pozostać w domu, należy odwrócić kierunek polityki imigracyjnej poprzez przedefiniowanie restrykcyjnej pomocy międzynarodowej w celu umożliwienia tym krajom osiągnięcia stabilności politycznej i gospodarczej.
sv Invandringspolitiken måste därför få en vändning så att de människor som lockas av ekonomisk exil kan stanna kvar i sina egna länder, och det kan vi göra genom att omrikta restriktivt internationellt bistånd så att dessa länder blir politiskt och ekonomiskt stabila.
pl Jestem pewien, że wszyscy rozumiemy i potrafimy wczuć się w sytuację systemów opieki zdrowotnej w nowych państwach członkowskich, dysponujących skromnymi możliwościami finansowymi, a także musimy wziąć pod uwagę ryzyko emigracji wykwalifikowanych pracowników.
sv Jag är säker på att vi alla förstår och inser svårigheterna för sjukvårdssystemen i nya medlemsstater med små ekonomiska resurser, eftersom vi också måste räkna med risken för att kvalificerade yrkesverksamma personer utvandrar.
pl W tym sprawozdaniu popiera się europejską politykę migracyjną, która nie jest oparta na zrozumieniu, że emigracja jest prawem, a nie przestępstwem, nie zapewniając przestrzegania nienaruszalnej zasady dotyczącej prawa ubiegania się o azyl.
sv I detta betänkande förordas en europeisk invandringspolitik som inte grundas på principen att det är en rättighet att emigrera, inte ett brott, och där den heliga principen om människors rätt att söka asyl inte garanteras.
pl Wojny, konflikty etniczne, trwałe zmiany klimatyczne, akty łamania praw człowieka, brak swobód obywatelskich i gospodarczych, endemiczna korupcja, brak instytucjonalnych przedstawicieli zajmujących się potrzebami obywateli, takich jak związki zawodowe, stowarzyszenia, partie polityczne: te wszystkie elementy mieszczą się w zakresie europejskiej polityki zagranicznej, a wraz z rozwiązaniem tych problemów zniknie wiele przyczyn skłaniających miliony ludzi do emigracji.
sv Krig, etniska motsättningar, den bestående klimatförändringen, kränkningar av de mänskliga rättigheterna, avsaknad av medborgerliga och ekonomiska friheter, endemisk korruption, avsaknad av institutionella företrädare för medborgarnas behov, som fackföreningar, organisationer, politiska partier: alla de här komponenterna omfattas av EU:s utrikespolitik och genom att lösa dessa problem kan många av orsakerna till att miljontals människor emigrerar elimineras.
pl Liderka irańskiej opozycji na emigracji pani Radżawi powiedziała, że to, co wydarzyło się w Iranie, to początek końca tego reżimu.
sv Ledaren för den iranska exiloppositionen, Maryam Rajavi, har sagt att det som har hänt i Iran är början på slutet för regimen.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 181 zdań frazy emigracja.Znalezione w 0,645 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.