wymowa: IPA: ʥ̑ɛˈlɛ̃ɲɛ  

Tłumaczenia na język szwedzki:

  • division   
    (Noun  c, w) [matematik]
     
    mat. matematyka, matematyczny działanie arytmetyczne, odwrotne do mnożenia;
  • avdelning       
  • giv   
  • uppdelning     

Pozostałe znaczenia:

 
rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy

Podobne frazy w słowniku polski szwedzki. (14)

dziel i rządź
söndra och härska
dzielenie przez zero
division med noll
dzielenie wyrazów
ordseparering; avstavning
dzielić
segmentera; fördela; söndra; dela; splittra; skilja; skifta; dividera; dela på
dzielić się
splittra; dela; utdela; fördela; förmedla; delge
formularz dzielony
delat formulär
gest dzielenia
delningsgest
nie dziel skóry na niedźwiedziu
sälj inte skinnet innan björnen är skjuten; ta inte ut segern i förskott
znak dzielenia
divisionstecken

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "dzielenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Z radością zatem dzielę się komplementem usłyszanym z ust pana posła Bulfona ze wszystkimi tu obecnymi.
sv Det gläder mig därför att dela med mig av äran från Wolfgang Bulfons komplimang med er alla.
pl W przypadku zarządzania dzielonego informacji o programach i działaniach dostarczają państwa członkowskie, kraje beneficjenci i instytucje zarządzające, o których mowa w art. ‧, oraz zajmują się ich rozpowszechnianiem
sv Om delad förvaltning tillämpas skall medlemsstaterna, de stödmottagande länderna och den förvaltningsmyndighet som avses i artikel ‧ tillhandahålla information om och offentliggöra programmen och insatserna
pl wspierania efektywnych inwestycji, praw pracowniczych, usług publicznych i silnego publicznego sektora biznesowego - jak w przypadku bankowości - poprzez sprawiedliwe dzielenie wytworzonego dobrobytu;
sv främjande av produktiva investeringar, de anställdas rättigheter, offentliga tjänster och starka offentliga bolag - som banker till exempel - genom en rättvis fördelning av det välstånd som skapas,
pl Dzieląc odpowiedzi przez średnią odpowiedź kontrolną w celu uzyskania procentu inhibicji, wprowadza się dodatkowy błąd spowodowany błędem średniej kontrolnej
sv Om man delar responsvärdena med medelvärdet för kontrollernas responser för att få fram den procentuella tillväxthämningen, inför man samtidigt ett nytt fel på grund av det fel som är kopplat till medelvärdet för kontrollerna
pl Wyżej wymienione grupy dzieli się na mniejsze (łączy w większe), jeśli przyczynia się to do dostarczania informacji bardziej przydatnych dla użytkowników sprawozdań finansowych
sv De olika nämnda slagen av immateriella tillgångar redovisas tillsammans eller delas upp i mindre eller större grupper om detta ger användarna mer relevant information
pl zwraca się, na mocy art. ‧ ust. ‧ traktatu WE, o podkreślenie, w odniesieniu do kontroli zarządzania dzielonego, współpracy między krajowymi organami kontroli i Europejskim Trybunałem Obrachunkowym; proponuje, aby krajowe organy kontroli, działając w funkcji niezależnych audytorów zewnętrzni i przestrzegając międzynarodowych standardów kontroli, skontrolowały wydawanie krajowych zaświadczeń o przeprowadzeniu kontroli w zakresie zarządzania wspólnotowymi środkami finansowymi rządom państw członkowskich, aby przedstawić je w procesie udzielania absolutorium zgodnie z właściwą procedurą międzyinstytucjonalną
sv Europaparlamentet begär i enlighet med artikel ‧.‧ i EG-fördraget att samarbetet mellan de nationella revisionsorganen och revisionsrätten betonas när det gäller kontrollen av den delade förvaltningen och föreslår att det bör undersökas om nationella revisionsorgan, i egenskap av oberoende externa revisorer och med respekt för internationella revisionsstandarder, kan utfärda nationella revisionsintyg om förvaltningen av gemenskapsmedel som sedan bör översändas till medlemsstaternas regeringar för att läggas fram under ansvarsfrihetsförfarandet enligt ett ändamålsenligt interinstitutionellt förfarande som bör införas
pl Ważne jest stworzenie równych szans dla naukowców ze wszystkich państw członkowskich UE, zapewnienie takich samych wynagrodzeń za działalność badawczą, bez dzielenia naukowców pod względem standardu życia w ich kraju, ponieważ postęp naukowy ma znaczenie dla całej Unii Europejskiej a nie tylko dla poszczególnych państw.
sv Det är viktigt att likvärdiga förutsättningar skapas för forskare i alla EU:s medlemsstater för att forskningsaktiviteter ska betalas lika utan att forskarna delas upp efter deras lands levnadsstandard, eftersom vetenskapliga framsteg är en angelägenhet för hela Europeiska unionen, och inte bara för enskilda länder.
pl Zwraca uwagę na fakt, że władze lokalne i regionalne mogą przewodzić i rzeczywiście przewodzą w zastosowaniu TIK do celów poprawy efektywności energetycznej oraz odgrywają wiodącą rolę w określaniu możliwości dzielenia się sprawdzonymi rozwiązaniami technologicznymi, w wyszukiwaniu partnerów do realizacji projektów i w zapewnianiu finansowania
sv ReK vill framhålla att lokala och regionala myndigheter kan ta, och också tar, en ledande roll när det gäller att använda IKT för att öka energieffektiviteten samt att de har en ledande roll att spela när det gäller att på lokal nivå identifiera olika möjligheter att sprida goda tekniklösningar, identifiera projektpartner och tillhandahålla finansiering på IKT-området
pl Proponowane zmiany są w pewnym stopniu odpowiedzią na różne krytyczne uwagi, dotyczące zwłaszcza czasu, jaki dzieli złożenie wniosku od ostatecznej decyzji, poziomu szczegółowości wymaganego na tym wczesnym etapie, jak również braku przejrzystości decyzji
sv De föreslagna ändringarna utgör ett svar på den kritik som framförts om den långa tiden mellan det att programförslag läggs fram och det slutgiltiga beslutet, den detaljnivå som krävs på detta tidiga stadium och bristen på insyn i besluten
pl Będziemy wspólnie dźwigać obciążenia, ale też dzielić się rozwiązaniami.
sv Bördor ska delas, och även lösningar.
pl Przedsiębiorcy utrzymujący kontakty oraz organizacje pracodawców zaangażowane we współpracę powinni być aktywnie wspierani w ustanawianiu bliższych kontaktów oraz w dzieleniu się doświadczeniami i standardami działania
sv Man bör aktivt uppmuntra kontakter mellan företag och samarbete mellan arbetsgivarorganisationer för att etablera närmare kontakter och förmedla erfarenheter och information om verksamhetsvillkor
pl Hurtowe usługi uwolnionego dostępu (łącznie z dostępem dzielonym) do metalowych pętli i podpętli w celu świadczenia usług szerokopasmowych i usług głosowych
sv Tillträde i grossistledet (inklusive delat tillträde) till konventionella abonnentledningar av metall och delaccessnätt uppbyggda av metallkablar, i syfte att tillhandahålla bredbands- och taltjänster
pl Przesyłek nie dzieli się do czasu zakończenia wszystkich kontroli urzędowych
sv Sändningar får inte delas upp förrän alla offentliga kontroller har slutförts
pl Opowiedziałam się przeciwko temu sprawozdaniu, chociaż zawiera ono pewne słuszne stwierdzenia, na przykład, że woda musi być dostępna dla wszystkich, że musimy się dzielić zasobami wodnymi i że między regionami musi istnieć solidarność.
sv Jag var mot betänkandet fast det innehöll några bra punkter, som t.ex. att vattnet måste vara till för alla och att vi måste fördela resurserna och vara solidariska mellan regionerna.
pl Musimy nie tylko zmniejszyć przepaść dzielącą państwa członkowskie, ale także nierówności występujące w poszczególnych państwach oraz różnice pomiędzy regionami.
sv Det räcker inte med att minska klyftan mellan medlemsstaterna, utan vi måste också minska klyftor inom medlemsstaterna såväl som mellan regionerna.
pl IMDIV () zwraca wartość z dzielenia kilku liczb zespolonych w formie x+yi
sv Funktionen IMDIV () dividerar komplexa tal på formen x+yi
pl Zakres ‧,‧ – ‧,‧ MHz dzieli się na część dla małej mocy i część dla dużej mocy
sv Frekvensbandet ‧,‧–‧,‧ MHz skall delas upp i en lågeffektdel och en högeffektdel
pl Jeżeli nie mogą oni osiągnąć takiego porozumienia, koszty dzieli się równo między nich
sv Om de inte lyckas nå en överenskommelse skall kostnaderna delas lika
pl Tak więc mamy wspólne problemy z zarządzaniem i musimy dzielić się informacjami dotyczącymi tej kwestii - jak zarządzać Funduszami Strukturalnymi.
sv Så uppfattningen är att vi har problem på grund av den delade förvaltningen, och vi måste även dela med oss av informationen om arbetet, om hur vi förvaltar strukturfonderna.
pl Tocząca się obecnie konferencja na temat pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju w Kiwu, wraz z niedawno osiągniętym porozumieniem pomiędzy Demokratyczną Republiką Konga a Rwandą w Nairobi w listopadzie 2007 r. mogłyby rzeczywiście stanowić znaczący krok naprzód w całym procesie, chociaż możemy uznać, że nadal od osiągnięcia trwałego pokoju w Kiwu dzieli nas wiele wyzwań.
sv Den pågående konferensen för fred, säkerhet och utveckling i Kivuprovinsen i samband med det nyligen ingångna avtalet mellan Demokratiska republiken Kongo och Rwanda i Nairobi, november 2007, skulle verkligen kunna innebära ett betydelsefullt steg framåt i processen, även om det måste medges att det fortfarande finns många utmaningar på vägen innan en varaktig fred kan nås i Kivuprovinsen.
pl Wzmocnienie możliwości innowacyjnych europejskich MŚP oraz ich wkładu w rozwój produktów i rynków opartych na nowych technologiach poprzez pomoc w zakresie badań zlecanych na zewnątrz (outsourcing), zwiększania wysiłków badawczych MŚP, poszerzania ich sieci, lepszego wykorzystania wyników badań i pozyskiwania technologicznego know-how, wypełnianie luki dzielącej badania naukowe i innowacje
sv Att stärka europeiska små och medelstora företags innovationsförmåga och deras bidrag till utveckling av nya teknikbaserade produkter och marknader genom att hjälpa dem att lägga ut forskning på entreprenad, öka deras forskningsansträngningar, utvidga deras nätverk, bättre utnyttja forskningsresultat och förvärva tekniskt kunnande för att överbrygga klyftan mellan forskning och innovation
pl Dystans dzielący Europę od innych krajów uprzemysłowionych i obszarów gospodarczych poza Europą jeszcze się powiększył
sv Avståndet har åter ökat till andra industriländer och regioner utanför Europa
pl Układ rozcieńczania przepływu częściowego musi być zaprojektowany w taki sposób, by dzielił strumień spalin na dwie części, z których mniejsza część jest rozcieńczana powietrzem i wykorzystywana do mierzenia emisji cząstek stałych
sv Delflödesutspädningssystemet skall utformas så att avgasströmmen delas i två delar, där den mindre utspäds med luft och därefter används för partikelmätning
pl Wspomniany kapitan lub jego upoważniony przedstawiciel niezwłocznie podpisuje i przekazuje za pomocą najszybszych dostępnych środków elektronicznych kopię, lub, gdy wyładowany połów był dzielony, kopie podpisanych dokumentacji połowów do Państwa Członkowskiego będącego państwem bandery statku
sv Befälhavaren eller dennes representant skall omedelbart via de snabbaste elektroniska medel som han förfogar över till flaggmedlemsstaten översända en undertecknad kopia av fångstdokumentet eller, om den landade fångsten har delats upp, undertecknade kopior av fångstdokumenten
pl Dzielą nas minuty od ‧. rajdu Casa Cristo Classic, królowej rajdów, drugiego na świecie najstarszego wyścigu, rozgrywającego się na dwóch kontynentach, przez trzy strefy klimatyczne i pięć tysięcy kilometrów najbardziej zdradzieckich dróg
sv Om några minuter går starten för det ‧: e rallyt i Casa Cristo.Det näst äldsta rallyt i världen sträcker sig över två kontinenter-- och tre klimatzoner
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2619 zdań frazy dzielenie.Znalezione w 1,902 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.