wymowa: IPA: ʥ̑ɛˈlɛ̃ɲɛ  

Tłumaczenia na język szwedzki:

  • division   
    (Noun  c, w) [matematik]
     
    mat. matematyka, matematyczny działanie arytmetyczne, odwrotne do mnożenia;
  • uppdelning     

Pozostałe znaczenia:

 
rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy

Podobne frazy w słowniku polski szwedzki. (9)

dziel i rządź
söndra och härska
dzielenie przez zero
division med noll
dzielenie wyrazów
ordseparering; avstavning
dzielić
segmentera; fördela; söndra; dela; splittra; skilja; skifta
formularz dzielony
delat formulär
gest dzielenia
delningsgest
nie dziel skóry na niedźwiedziu
sälj inte skinnet innan björnen är skjuten; ta inte ut segern i förskott

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "dzielenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Komisja bardzo dba o wpieranie lepszej reprezentacji kobiet na stanowiskach kierowniczych oraz wspiera działania państw członkowskich w tym względzie, gromadząc, analizując i rozpowszechniając porównywalne dane dotyczące tej dziedziny, wspierając sieci zainteresowanych stron oraz zachęcając do dzielenia się doświadczeniami i sprawdzonymi rozwiązaniami na szczeblu europejskim.
sv Kommissionen är mycket angelägen om att stödja en bättre representation av kvinnor på höga poster, och den stöder medlemsstaternas insatser i detta avseende genom att samla, analysera och sprida jämförbara uppgifter på detta område, stödja nätverk av berörda parter och uppmuntra utbyte av erfarenheter och beprövade strategier på EU-nivå.
pl Środki klasyfikowane są w tytułach i rozdziałach grupujących wydatki łącznie według typu lub celu, dzielone dodatkowo, jeżeli to konieczne, na artykuły
sv Anslagen skall delas in i avdelningar och kapitel alltefter utgifternas art eller ändamål och, i mån av behov, ytterligare delas in i artiklar
pl osoby te dzielą między sobą mieszany dochód, który jest bilansem tworzenia rachunku dochodowego dla indywidualnych przedsiębiorstw
sv Dessa personer har en andel i den sammansatta förvärvsinkomsten-saldoposten i kontot för inkomstbildning för enmansföretag
pl Dlatego też udział w sprzedaży na rynkach światowych dzieli się pomiędzy tych producentów
sv Försäljningen på världsmarknaden är alltså uppdelad mellan dessa tillverkare
pl Widmo promieniowania optycznego dzieli się na promieniowanie nadfioletowe, promieniowanie widzialne i promieniowanie podczerwone
sv Detta optiska strålningsspektrum indelas i ultraviolett strålning, synlig strålning och infraröd strålning
pl Nowe prawo pozwoli uratować wiele istnień ludzkich i zoptymalizować oddawane narządy poprzez zezwolenie państwom członkowskim na dzielenie się narządami.
sv Den nya lagen kommer att rädda många liv och optimera de organ som doneras genom att tillåta att medlemsstaterna delar med sig av organen.
pl zaproszenia zainteresowanych stron w ramach społeczeństwa obywatelskiego do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w tej dziedzinie odnośnie do procesu odbywającego się w ramach otwartej metody koordynacji
sv uppmuntra de relevanta intressenterna i det civila samhället att dela med sig av sin kunskap och expertis på området avseende den process som äger rum i den öppna samordningsmetoden
pl Praca będzie miała na celu wspieranie odpowiednich reform umożliwiających wyższym uczelniom pełne odgrywanie roli w tworzeniu, upowszechnianiu i dzieleniu się wiedzą z przemysłem i całym społeczeństwem (zgodnie z inicjatywami Wspólnoty na rzecz badań naukowych prowadzonych przez uczelnie wyższe
sv Stöd skall gå till lämpliga reformer som ger universiteten och högskolorna möjlighet att, tillsammans med näringslivet och samhället i stort, leva upp till sin roll som institution där kunskap genereras, sprids och utbyts (i linje med gemenskapens initiativ om universitets- och högskolebaserad forskning
pl Programy określonych świadczeń, w których ryzyko jest dzielone między różnymi jednostkami znajdującymi się pod wspólną kontrolą, na przykład przez jednostkę dominującą i jej jednostki zależne, nie są programami wielozakładowymi
sv Förmånsbestämda planer som delar risker mellan olika företag under samma bestämmande inflytande, exempelvis ett moderföretag och dess dotterföretag, är inte planer som omfattar flera arbetsgivare
pl ODZYSKANIE NIENALEŻNYCH PŁATNOŚCI W RAMACH ZARZĄDZANIA DZIELONEGO
sv ÅTERKRAV AV FELAKTIGA UTBETALNINGAR VID DELAD FÖRVALTNING
pl Pozostali konkurenci to przedsiębiorstwa Niki oraz Air Berlin (Air Berlin obsługuje wspólne połączenia z Niki w ramach umowy o dzieleniu oznakowania linii
sv Övriga konkurrenter är Niki och Air Berlin (vilka har code-sharing på Nikis flygningar
pl Dopóki nie zostaną udostępnione wspólnotowe środki stanowiące zachętę do obniżki emisji tlenków azotu ze statków powietrznych stosowanych w działalności lotniczej wymienionej w wykazie stanowiącym załącznik I oraz gwarantujące taki sam jak w dyrektywie ambitny poziom w zakresie ochrony środowiska naturalnego dla celów ust. ‧a i tytułem odstępstwa od przepisów art. ‧ lit. a) ilość dwutlenku węgla, na której emisję dany operator statku powietrznego ma zezwolenie na mocy przydziału niebędącego przydziałem dla lotnictwa lub na mocy poświadczonych redukcji emisji (CER) lub jednostek redukcji emisji (ERU), dzieli się przez współczynnik wpływu w wysokości
sv Så länge som gemenskapen inte infört stimulansåtgärder för att minska utsläppen av kväveoxider från luftfartyg som bedriver luftfartsverksamhet som omfattas av bilaga I, genom vilka samma ambitiösa miljöskyddsnivå säkerställs som genom detta direktiv, ska, vid tillämpningen av punkt ‧a och genom undantag från artikel ‧ a, den mängd koldioxid som en luftfartygsoperatör får släppa ut divideras med en faktor ‧ om utsläppen görs med stöd av något annat slags utsläppsrätt än en utsläppsrätt för luftfarten eller CER eller ERU.‧ quater
pl Jednakże ograniczone zdolności przesyłowe (zatory) czasami dzielą region Skandynawii na sześć różnych pod względem cenowym obszarów geograficznych, z których jeden stanowi Szwecja
sv Flaskhalsar i överföringen (överbelastning) en del av tiden delar emellertid upp det nordiska området i sex geografiskt tydliga prisområden, varav Sverige är ett
pl Dzieli się on na cztery działania, na które przeznaczono budżetowe środki operacyjne: Strategia i koordynacja polityki, Międzynarodowe aspekty podatków i ceł, Polityka celna i Polityka podatkowa
sv Det är underindelat i fyra verksamheter för vilka operativa budgetanslag görs: Allmänt insatsstöd och samordning, Internationella aspekter på beskattning och tull, Tullpolitik och Skattepolitik
pl Podobszar ‧ dzieli się na dwa rejony
sv Delområde ‧ består av två sektioner
pl Nie należy żuć, dzielić ani kruszyć tabletek
sv Tabletterna får inte tuggas, brytas eller krossas
pl Aparat przeznaczony do dzielenia próbki na części o zbliżonych masach może być używany zarówno do pobierania próbek pierwotnych, jak również do przygotowywania próbek pomniejszonych i końcowych
sv Utrustning avsedd att dela upp provet i lika stora delar bör användas för tagning av stickprov och för iordningställande av reducerade och slutliga prov
pl Wcześniejsze zabezpieczenie ryzyka dzieliło się na następujące kwoty: [...]* EUR w roku ‧, [...]* EUR w roku ‧, [...]* EUR w roku ‧, oraz [...]* EUR w roku
sv Denna avsättning fördelar sig på [...]* euro ‧, [...]* euro ‧, [...]* euro ‧ och [...]* euro
pl W zgodzie z przepisami i praktykami Państw Członkowskich w dziedzinie reklamy wprowadzającej w błąd, w niniejszej dyrektywie praktyki wprowadzające w błąd dzielą się na działania wprowadzające w błąd i zaniechania wprowadzające w błąd
sv I detta direktiv klassificeras, i enlighet med medlemsstaters lagar och bestämmelser om vilseledande reklam, vilseledande metoder i två kategorier, nämligen vilseledande handlingar och vilseledande underlåtenhet
pl Informacje, które trudno było znaleźć, lub było to wręcz niemożliwe, są teraz o kilka sekund stąd, lecz definiującą cechą Internetu nie jest szybkość ani technologia - to wolność: wolność wrażania poglądów, wolność wymiany pomysłów oraz wolność dzielenia się informacjami.
sv Information som skulle ha varit svår eller omöjlig att hitta är nu bara några sekunder bort. Men det avgörande kännetecknet för Internet är inte hastigheten eller tekniken, det är friheten: frihet att uttrycka åsikter, frihet att utbyta idéer och frihet att dela information.
pl Tam, gdzie produkty ropopochodne są wykorzystywane jako paliwa samochodowe i grzewcze, kwotę łączną dzieli się na dwie pozycje
sv Om petroleumprodukter används både som motorbränsle och eldningsbränsle, delas det totala beloppet mellan följande två poster
pl Chciałabym zakończyć, dzieląc się z państwem moją obawą, iż obywatele Bułgarii zostaną pozbawieni instrumentów wspomagania europejskiej solidarności oraz że niezasłużenie zapłacą za błędy popełnione przez ich rząd.
sv Jag vill avsluta med att nämna att jag delar er oro om att bulgariska medborgare kommer att fråntas instrumenten för att främja en europeisk solidaritet och att de utan egen förskyllan kommer att få betala för sin regerings misstag.
pl Hurtowy (fizyczny) dostęp do infrastruktury sieciowej (w tym dostęp dzielony lub w pełni uwolniony) w stałej lokalizacji
sv Tillträde (fysiskt) till nätinfrastruktur i grossistledet (inbegripet accessnät med gemensamt tillträde eller helt öppet tillträde) via en fast anslutningspunkt
pl Przeciętny plon z dojrzałego drzewa oliwnego, na rok gospodarczy ‧/‧, oblicza się dzieląc wyprodukowaną ilość oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b), przez sumę
sv För regleringsåret ‧/‧ skall den genomsnittliga avkastningen per fullvuxet olivträd beräknas genom att den producerade kvantiteten jungfruolja, vilken avses i artikel ‧.‧ b, divideras med summan av
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2619 zdań frazy dzielenie.Znalezione w 0,865 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.