wymowa: IPA: ʥ̑ɛˈlɛ̃ɲɛ  

Tłumaczenia na język szwedzki:

  • division   
    (Noun  w, c) [matematik]
     
    mat. matematyka, matematyczny działanie arytmetyczne, odwrotne do mnożenia;
  • uppdelning     

Pozostałe znaczenia:

 
rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy

Podobne frazy w słowniku polski szwedzki. (9)

dziel i rządźsöndra och härska
dzielenie na stronysidnumrering
dzielenie przez zerodivision med noll
dzielenie wyrazówordseparering; avstavning
dzielićsegmentera; fördela; söndra; dela; splittra; skilja; skifta
formularz dzielonydelat formulär
gest dzieleniadelningsgest
nie dziel skóry na niedźwiedziusälj inte skinnet innan björnen är skjuten; ta inte ut segern i förskott
pierścień z dzieleniemskevkropp

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "dzielenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Komisja bardzo dba o wpieranie lepszej reprezentacji kobiet na stanowiskach kierowniczych oraz wspiera działania państw członkowskich w tym względzie, gromadząc, analizując i rozpowszechniając porównywalne dane dotyczące tej dziedziny, wspierając sieci zainteresowanych stron oraz zachęcając do dzielenia się doświadczeniami i sprawdzonymi rozwiązaniami na szczeblu europejskim.Kommissionen är mycket angelägen om att stödja en bättre representation av kvinnor på höga poster, och den stöder medlemsstaternas insatser i detta avseende genom att samla, analysera och sprida jämförbara uppgifter på detta område, stödja nätverk av berörda parter och uppmuntra utbyte av erfarenheter och beprövade strategier på EU-nivå.
Środki klasyfikowane są w tytułach i rozdziałach grupujących wydatki łącznie według typu lub celu, dzielone dodatkowo, jeżeli to konieczne, na artykułyAnslagen skall delas in i avdelningar och kapitel alltefter utgifternas art eller ändamål och, i mån av behov, ytterligare delas in i artiklar
osoby te dzielą między sobą mieszany dochód, który jest bilansem tworzenia rachunku dochodowego dla indywidualnych przedsiębiorstwDessa personer har en andel i den sammansatta förvärvsinkomsten-saldoposten i kontot för inkomstbildning för enmansföretag
Dlatego też udział w sprzedaży na rynkach światowych dzieli się pomiędzy tych producentówFörsäljningen på världsmarknaden är alltså uppdelad mellan dessa tillverkare
Widmo promieniowania optycznego dzieli się na promieniowanie nadfioletowe, promieniowanie widzialne i promieniowanie podczerwoneDetta optiska strålningsspektrum indelas i ultraviolett strålning, synlig strålning och infraröd strålning
Nowe prawo pozwoli uratować wiele istnień ludzkich i zoptymalizować oddawane narządy poprzez zezwolenie państwom członkowskim na dzielenie się narządami.Den nya lagen kommer att rädda många liv och optimera de organ som doneras genom att tillåta att medlemsstaterna delar med sig av organen.
zaproszenia zainteresowanych stron w ramach społeczeństwa obywatelskiego do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w tej dziedzinie odnośnie do procesu odbywającego się w ramach otwartej metody koordynacjiuppmuntra de relevanta intressenterna i det civila samhället att dela med sig av sin kunskap och expertis på området avseende den process som äger rum i den öppna samordningsmetoden
Praca będzie miała na celu wspieranie odpowiednich reform umożliwiających wyższym uczelniom pełne odgrywanie roli w tworzeniu, upowszechnianiu i dzieleniu się wiedzą z przemysłem i całym społeczeństwem (zgodnie z inicjatywami Wspólnoty na rzecz badań naukowych prowadzonych przez uczelnie wyższeStöd skall gå till lämpliga reformer som ger universiteten och högskolorna möjlighet att, tillsammans med näringslivet och samhället i stort, leva upp till sin roll som institution där kunskap genereras, sprids och utbyts (i linje med gemenskapens initiativ om universitets- och högskolebaserad forskning
Programy określonych świadczeń, w których ryzyko jest dzielone między różnymi jednostkami znajdującymi się pod wspólną kontrolą, na przykład przez jednostkę dominującą i jej jednostki zależne, nie są programami wielozakładowymiFörmånsbestämda planer som delar risker mellan olika företag under samma bestämmande inflytande, exempelvis ett moderföretag och dess dotterföretag, är inte planer som omfattar flera arbetsgivare
ODZYSKANIE NIENALEŻNYCH PŁATNOŚCI W RAMACH ZARZĄDZANIA DZIELONEGOÅTERKRAV AV FELAKTIGA UTBETALNINGAR VID DELAD FÖRVALTNING
Pozostali konkurenci to przedsiębiorstwa Niki oraz Air Berlin (Air Berlin obsługuje wspólne połączenia z Niki w ramach umowy o dzieleniu oznakowania liniiÖvriga konkurrenter är Niki och Air Berlin (vilka har code-sharing på Nikis flygningar
Dopóki nie zostaną udostępnione wspólnotowe środki stanowiące zachętę do obniżki emisji tlenków azotu ze statków powietrznych stosowanych w działalności lotniczej wymienionej w wykazie stanowiącym załącznik I oraz gwarantujące taki sam jak w dyrektywie ambitny poziom w zakresie ochrony środowiska naturalnego dla celów ust. ‧a i tytułem odstępstwa od przepisów art. ‧ lit. a) ilość dwutlenku węgla, na której emisję dany operator statku powietrznego ma zezwolenie na mocy przydziału niebędącego przydziałem dla lotnictwa lub na mocy poświadczonych redukcji emisji (CER) lub jednostek redukcji emisji (ERU), dzieli się przez współczynnik wpływu w wysokościSå länge som gemenskapen inte infört stimulansåtgärder för att minska utsläppen av kväveoxider från luftfartyg som bedriver luftfartsverksamhet som omfattas av bilaga I, genom vilka samma ambitiösa miljöskyddsnivå säkerställs som genom detta direktiv, ska, vid tillämpningen av punkt ‧a och genom undantag från artikel ‧ a, den mängd koldioxid som en luftfartygsoperatör får släppa ut divideras med en faktor ‧ om utsläppen görs med stöd av något annat slags utsläppsrätt än en utsläppsrätt för luftfarten eller CER eller ERU.‧ quater
Jednakże ograniczone zdolności przesyłowe (zatory) czasami dzielą region Skandynawii na sześć różnych pod względem cenowym obszarów geograficznych, z których jeden stanowi SzwecjaFlaskhalsar i överföringen (överbelastning) en del av tiden delar emellertid upp det nordiska området i sex geografiskt tydliga prisområden, varav Sverige är ett
Dzieli się on na cztery działania, na które przeznaczono budżetowe środki operacyjne: Strategia i koordynacja polityki, Międzynarodowe aspekty podatków i ceł, Polityka celna i Polityka podatkowaDet är underindelat i fyra verksamheter för vilka operativa budgetanslag görs: Allmänt insatsstöd och samordning, Internationella aspekter på beskattning och tull, Tullpolitik och Skattepolitik
Podobszar ‧ dzieli się na dwa rejonyDelområde ‧ består av två sektioner
Nie należy żuć, dzielić ani kruszyć tabletekTabletterna får inte tuggas, brytas eller krossas
Aparat przeznaczony do dzielenia próbki na części o zbliżonych masach może być używany zarówno do pobierania próbek pierwotnych, jak również do przygotowywania próbek pomniejszonych i końcowychUtrustning avsedd att dela upp provet i lika stora delar bör användas för tagning av stickprov och för iordningställande av reducerade och slutliga prov
Wcześniejsze zabezpieczenie ryzyka dzieliło się na następujące kwoty: [...]* EUR w roku ‧, [...]* EUR w roku ‧, [...]* EUR w roku ‧, oraz [...]* EUR w rokuDenna avsättning fördelar sig på [...]* euro ‧, [...]* euro ‧, [...]* euro ‧ och [...]* euro
W zgodzie z przepisami i praktykami Państw Członkowskich w dziedzinie reklamy wprowadzającej w błąd, w niniejszej dyrektywie praktyki wprowadzające w błąd dzielą się na działania wprowadzające w błąd i zaniechania wprowadzające w błądI detta direktiv klassificeras, i enlighet med medlemsstaters lagar och bestämmelser om vilseledande reklam, vilseledande metoder i två kategorier, nämligen vilseledande handlingar och vilseledande underlåtenhet
Informacje, które trudno było znaleźć, lub było to wręcz niemożliwe, są teraz o kilka sekund stąd, lecz definiującą cechą Internetu nie jest szybkość ani technologia - to wolność: wolność wrażania poglądów, wolność wymiany pomysłów oraz wolność dzielenia się informacjami.Information som skulle ha varit svår eller omöjlig att hitta är nu bara några sekunder bort. Men det avgörande kännetecknet för Internet är inte hastigheten eller tekniken, det är friheten: frihet att uttrycka åsikter, frihet att utbyta idéer och frihet att dela information.
Tam, gdzie produkty ropopochodne są wykorzystywane jako paliwa samochodowe i grzewcze, kwotę łączną dzieli się na dwie pozycjeOm petroleumprodukter används både som motorbränsle och eldningsbränsle, delas det totala beloppet mellan följande två poster
Chciałabym zakończyć, dzieląc się z państwem moją obawą, iż obywatele Bułgarii zostaną pozbawieni instrumentów wspomagania europejskiej solidarności oraz że niezasłużenie zapłacą za błędy popełnione przez ich rząd.Jag vill avsluta med att nämna att jag delar er oro om att bulgariska medborgare kommer att fråntas instrumenten för att främja en europeisk solidaritet och att de utan egen förskyllan kommer att få betala för sin regerings misstag.
Hurtowy (fizyczny) dostęp do infrastruktury sieciowej (w tym dostęp dzielony lub w pełni uwolniony) w stałej lokalizacjiTillträde (fysiskt) till nätinfrastruktur i grossistledet (inbegripet accessnät med gemensamt tillträde eller helt öppet tillträde) via en fast anslutningspunkt
Przeciętny plon z dojrzałego drzewa oliwnego, na rok gospodarczy ‧/‧, oblicza się dzieląc wyprodukowaną ilość oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b), przez sumęFör regleringsåret ‧/‧ skall den genomsnittliga avkastningen per fullvuxet olivträd beräknas genom att den producerade kvantiteten jungfruolja, vilken avses i artikel ‧.‧ b, divideras med summan av
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2619 zdań frazy dzielenie.Znalezione w 0,867 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.