wymowa: IPA: ʥ̑ɛˈlɛ̃ɲɛ  

Tłumaczenia na język szwedzki:

  • division   
    (Noun  c, w) [matematik]
     
    mat. matematyka, matematyczny działanie arytmetyczne, odwrotne do mnożenia;
  • uppdelning     

Pozostałe znaczenia:

 
rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy

Podobne frazy w słowniku polski szwedzki. (9)

dziel i rządź
söndra och härska
dzielenie przez zero
division med noll
dzielenie wyrazów
ordseparering; avstavning
dzielić
segmentera; fördela; söndra; dela; splittra; skilja; skifta
formularz dzielony
delat formulär
gest dzielenia
delningsgest
nie dziel skóry na niedźwiedziu
sälj inte skinnet innan björnen är skjuten; ta inte ut segern i förskott

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "dzielenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Sieć utrzymuje kontakty i dzieli się doświadczeniem i najlepszymi praktykami z innymi sieciami europejskimi realizującymi podobne cele, np. z europejską siecią sądową w sprawach karnych
sv Nätverket ska upprätthålla förbindelser och utbyta erfarenheter och bästa praxis med de övriga europeiska nätverk som har samma mål, till exempel det europeiska rättsliga nätverket på straffrättens område
pl Początkową dawkę produktu Aranesp podawaną raz na dwa tygodnie (μg/‧ tygodnie) można ustalić, dzieląc całkowitą połączoną dwutygodniową dawkę r-HuEPO przez
sv Den initiala dosen varannan vecka av Aranesp (μg/varannan vecka) kan beräknas genom att den totala kumulativa dosen av r-HuEPO som administrerats under en tvåveckorsperiod, divideras med
pl Od mostu dzieli ich dokładnie ‧, ‧ km
sv De kör ‧ kilometer innan de når bron
pl Światowe rynki są ściśle połączone, więc jeśli tego nie zrobimy, możemy stracić korzyści, potencjalnie dodane przez wnioski, które musielibyśmy dzielić.
sv Om vi inte samarbetar, på grund av att de globala marknaderna är för nära hopflätade, riskerar vi att förlora väldigt många av de fördelar som skulle kunna tillföras om vi gick ihop och samarbetade om den här frågan.
pl Tak więc Parlament musi sprzeciwić się tym, którzy usiłują napiętnować część państw członkowskich, dzieląc europejską opinię publiczną i nastawiając Europejczyków przeciw sobie.
sv Parlamentet måste därför konfrontera dem som försöker stigmatisera vissa medlemsstater jämfört med andra, splittra den europeiska allmänna opinionen och ställa européerna mot varandra.
pl wspólne działania edukacyjne w celu polepszeniu współpracy, dzielenia się know-how i rozwojem wiedzy w branży logistycznej
sv Åtgärder för gemensamt lärande som syftar till bättre samarbete och delad sakkunskap liksom kunskapsutveckling inom logistiksektorn
pl Tak przygotowane ciasto dzielone jest na ‧ części, przy czym, jeśli to możliwe, jedną część odkłada się jako zapas
sv Mördegen delas i ‧ bitar, eventuellt också en reservbit
pl Partnerstwo UE i dialog z państwami trzecimi będzie propagować wspólne wartości dotyczące: poszanowania praw człowieka, podstawowych wolności, pokoju, demokracji, dobrych rządów, równości płci, państwa prawa, solidarności i sprawiedliwości. UE zdecydowanie popiera ideę skutecznej wielostronności, w myśl której wszystkie narody świata dzielą odpowiedzialność za rozwój
sv EU:s partnerskap och dialog med tredjeländer kommer att främja gemensamma värderingar i fråga om respekt för mänskliga rättigheter, grundläggande friheter, fred, demokrati, gott styre, jämställdhet, rättsstatsprincipen, solidaritet och rättvisa. EU har ett starkt engagemang för effektiv multilateralism, varigenom världens alla nationer delar på ansvaret för utvecklingen
pl Osoby powinny być w stanie poświęcać czas na samodzielną naukę charakteryzującą się samodyscypliną, ale również na wspólną pracę w ramach procesu uczenia się, czerpać korzyści z różnorodności grupy oraz dzielić się nabytą wiedzą i umiejętnościami
sv Man bör kunna anslå tid till självständig inlärning och visa god självdisciplin och även kunna samarbeta inom inlärningsprocessen, utnyttja de fördelar som en heterogen grupp ger och dela med sig av inlärningsresultatet
pl Uczestniczące państwa członkowskie zapewniają w razie potrzeby spotkania i wspólne szkolenia i ćwiczenia ich specjalnych jednostek interwencyjnych w celu wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą fachową oraz ogólnymi, praktycznymi i technicznymi informacjami na temat postępowania w sytuacjach kryzysowych
sv De deltagande medlemsstaterna ska se till att deras särskilda insatsgrupper håller möten och anordnar gemensam utbildning och gemensamma övningar närhelst det är nödvändigt, i syfte att utbyta erfarenheter och expertis samt allmän, praktisk och teknisk information om sätt att hantera en krissituation
pl Wzmocnienie możliwości innowacyjnych europejskich MŚP oraz ich wkładu w rozwój produktów i rynków opartych na nowych technologiach przez pomoc w zakresie badań zlecanych na zewnątrz (outsourcing), zwiększania wysiłków badawczych MŚP, poszerzania ich sieci, lepszego wykorzystania wyników badań i pozyskiwania technologicznego know-how, wypełnianie luki dzielącej badania naukowe i innowacje
sv Att stärka europeiska små och medelstora företags innovationsförmåga och deras bidrag till utveckling av nya teknikbaserade produkter och marknader genom att hjälpa dem att lägga ut forskning på entreprenad, öka deras forskningsansträngningar, utvidga deras nätverk, bättre utnyttja forskningsresultat och förvärva tekniskt kunnande samt överbrygga klyftan mellan forskning och innovation
pl Nowe państwa członkowskie mogą też dzielić się swoimi niedawnymi doświadczeniami z przejścia do gospodarki rynkowej oraz wdrażania zasad dobrego zarządzania, demokracji i praw człowieka.
sv De nya medlemsstaterna kan också dela med sig av sina erfarenheter av övergången till marknadsekonomi och till tillämpningen av goda styrelseformer, demokratiska principer och mänskliga rättigheter.
pl Kwalifikujące się do dofinansowania są tylko niezależne przedsiębiorstwa, których główną działalnością jest produkcja audiowizualna i/lub produkcja dziel interaktywnych
sv Stöd beviljas endast till oberoende bolag som har audiovisuell produktion och/eller produktion av interaktiva verk som huvudsaklig verksamhet
pl Historia nauczyła nas jednak, co staje się ze społeczeństwami, w których dzieli się między wszystkich po równo.
sv Vi har dock lärt oss av historien vad som händer med samhällen där tillgångarna är helt jämnt fördelade.
pl Skoro dzielimy wspólnie dom, proszę, byś zajmowała się sobą... nie wchodząc mi w drogę
sv Och eftersom vi delar samma utrymme-- mâste jag be dig sköta dina affärer, och inte vara ivägen för mina
pl mając na uwadze, że z powodu coraz szybszej ewolucji społeczeństw nacechowanych technologiami informacyjnymi państwa południowo-wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego powinny nasilić, pod względem ilościowym i jakościowym, działania w dziedzinie badań naukowych i technologicznych w celu zmniejszenia przepaści technologicznej dzielącej je od krajów najbardziej rozwiniętych w tej dziedzinie, co umożliwi ostatecznie ciągły i trwały wzrost ekonomiczny
sv Till följd av den allt snabbare utvecklingen av informationstekniken i våra samhällen borde länderna i södra och östra Medelhavsområdet genomföra mer betydande kvantitativa och kvalitativa åtgärder inom området för teknisk och vetenskaplig forskning i syfte att minska den tekniska klyfta som skiljer dem från de mest utvecklade länderna på detta område, vilket på sikt skulle möjliggöra en stadigare och hållbarare ekonomisk tillväxt
pl Uważam, że jeszcze dużo nas dzieli od momentu, kiedy będziemy mogli przedstawić taką ogólną umowę dotyczącą handlu produktami rolnymi z Marokiem, która zostanie przyjęta jednomyślnie.
sv Enligt min uppfattning har vi långt kvar innan vi kan garantera att ett eventuellt allmänt avtal med Marocko om jordbruksprodukter godkänns enhälligt.
pl wzywa nowe Państwa Członkowskie oraz Komisję do opracowywania i, w miarę możliwości, wspierania finansowego projektów zwiększania zdolności, w celu wzmocnienia organizacji konsumenckich w nowych Państwach Członkowskich, przy pomocy projektów bliźniaczych, projektów doradczych i innych programów mających na celu dzielenie się wiedzą i informacjami pomiędzy organizacjami w nowych i starych Państwach Członkowskich
sv Europaparlamentet uppmanar de nya medlemsstaterna och kommissionen att utveckla och om möjligt ekonomiskt stödja kapacitetsuppbyggande projekt för att stärka konsumentorganisationerna i de nya medlemsstaterna, genom partnerprojekt, mentorprojekt och andra program för att utbyta kunskap och information mellan organisationer i de nya och gamla medlemsstaterna
pl Uprawa ryżu dzieli się na następujące fazy: wysiew, kiełkowanie, krzewienie, wydłużanie się łodygi, wytwarzanie kłosa, kwitnienie i dojrzewanie ziarna
sv Odlingen av ris har följande faser: sådd, groning, skottbildning, stråskjutning, axbildning och blomning och slutligen riskornets mognad
pl Dzielenie się plikami na wielką skalę niekoniecznie dotyczy plików chronionych prawami własności intelektualnej związanymi z wynagrodzeniem
sv All fildelning i stor skala berör inte nödvändigtvis upphovsrättsskyddat material
pl Czy każdy z nich dostanie swoją część, czy się nią dzielą?
sv Ska de har varsin andel?
pl Działanie to zajmuje się największym wyzwaniem, przed jakim staje obecnie Unia Europejska: w jaki sposób zmniejszyć różnice dzielące obywateli Unii
sv Denna åtgärd är inriktad på en av Europeiska unionens större utmaningar idag: att överbrygga klyftan mellan medborgarna och unionen
pl Dzielimy jedną planetę i nie mamy przed sobą przyszłości, jeżeli nie będziemy współpracować.
sv Vi delar en planet och har ingen framtid om vi inte samarbetar.
pl art. ‧.‧- Przesunięcia środków- Na mocy art. ‧ rozporządzenia finansowego środki przeznaczane są na określone cele w ramach tytułów i rozdziałów; rozdziały następnie dzielone są na artykuły i pozycje
sv Artikel ‧.‧ – Överföringar av anslag – I enlighet med artikel ‧ i budgetförordningen ska anslag delas in efter ändamål i avdelningar och kapitel, och kapitlen ska delas in ytterligare i artiklar och punkter
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2619 zdań frazy dzielenie.Znalezione w 1,922 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.