Tłumaczenia na język szwedzki:

  • inkomst av investering   

Przykładowe zdania z "dochód z inwestycji kapitałowych", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W sprawozdaniu wskazano szereg stosownych i bardzo aktualnych, mianowicie: - nadanie "najwyższego priorytetu walce z rajami podatkowymi i korupcją”; - "trudności napotykane przez kraje rozwijające się ze zwiększaniem dochodów krajowych, gdyż udziela się wiele zwolnień dużym przedsiębiorstwom krajowym i zagranicznym w celu przyciągnięcia inwestycji”; - "podatek od transakcji finansowych” na szczeblu międzynarodowym wprowadzony "jako pierwszy etap na szczeblu UE”; - "kraje o niskich dochodach muszą mieć możliwość prowadzenia skutecznych negocjacji z przedsiębiorstwami wielonarodowymi”, aby wprowadzić "kontrolę kapitałową” i w pełni korzystać ze swojej suwerenności.
sv skriftlig. - (PT) I betänkandet fastställs ett antal frågor som är relevanta och mycket aktuella: Att ge ”kampen mot skatteparadis och korruption högsta prioritet på dagordningen”, ”Utvecklingsländernas svårigheter med att generera inhemska inkomster ..., många undantag beviljas för stora nationella och utländska företag i syfte att locka till sig investeringar”, ”Skatten på finansiella transaktioner” på internationell nivå bör ”införas på EU-nivå som ett första steg”, ”Låginkomstländerna behöver kapacitet för att effektivt kunna förhandla med multinationella företag” för att ”införa kapitalkontroller” och fullt ut utöva sin suveränitet.
pl Wobec tego niewyspecjalizowane instytucje inwestycyjne znajdują się w mniej korzystnej sytuacji, ponieważ ponoszą większe obciążenia z tytułu podatku zastępczego i potrąconego o nieobniżonych stawkach, w odniesieniu do ich zysków kapitałowych, w tym także dochodów z tytułu inwestycji w spółkach o małej i średniej kapitalizacji
sv Icke-specialiserade investeringsinstrument drabbas därför av en nackdel då deras kapitalinkomster, även från små och medelstora företag, bär en tyngre skattebörda i form av alternativskatt och källskatt utan nedsättning
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Finanzgericht Münster- Wykładnia art. ‧, ‧ i ‧ traktatu WE- Swoboda przedsiębiorczości i swobodny przepływ kapitału- Dochody pośrednie mające charakter inwestycji kapitałowej w zagraniczne przedsiębiorstwo podatnika podlegającego w Niemczech nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu- Przepisy krajowe przewidujące zaliczenie podatków zapłaconych od zagranicznych dochodów na rzecz podatku krajowego, sprzecznie z przepisami konwencji zmierzającej do unikania podwójnego opodatkowania zawartej z Belgią, przewidującej stosowanie metody zwolnienia z podatku
sv Begäran om förhandsavgörande – Finanzgericht Münster (Tyskland) – Tolkning av artiklarna ‧ EG, ‧ EG, ‧ EG och ‧ EG – Etableringsfrihet och fri rörlighet för kapital – CFC inkomster med karaktären av investerat kapital som härrör från en i Tyskland obegränsat skattskyldig persons driftsställe i utlandet – Nationell bestämmelse i vilken den utländska skatten på inkomster som härrör från utlandet avräknas från den inhemska skatten, vilket strider mot dubbelbeskattningsavtalet med Belgien, enligt vilket dubbelbeskattning skall undvikas genom undantagandemetoden
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Hof van beroep te Antwerpen (Belgia)- Ustawodawstwo krajowe w dziedzinie podatku dochodowego- Obliczenie wysokości dodatkowego podatku komunalnego na podstawie kwoty podatku dochodowego- Zaliczka na podatek od dochodów kapitałowych ze skutkiem zwalniającym- Odmienne traktowanie w zależności od miejsca inwestycji lub oszczędzania- Zgodność z art. ‧ ust. ‧ WE
sv Begäran om förhandsavgörande- Hof van beroep te Antwerpen (Belgien)- Nationell lagstiftning om inkomstskatt- Kommunal tilläggskatt som beräknas på inkomstskattebeloppet- Förskottsvis uttagen skatt med befriande verkan- i behandling beroende på var investeringen eller placeringen sker- Förenlighet med artikel ‧.‧ EG
pl W okresie tym inwestycje w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu (czyli takie jak [...]) przyniosły straty kapitałowe, dały bowiem dochody niższe od dochodów wynikających z porozumienia
sv Under perioden från ‧ till halvårsskiftet ‧ steg räntorna, och alternativa investeringsstrategier som bygger på fast avkastning, som den som tillämpas av [...], gav kapitalförluster och genererade en avkastning som var lägre än den som angavs i överenskommelsen
pl Podstawowa różnica polega na tym, że EBC nie wymaga podziału dochodu kapitałowego od inwestycji bezpośrednich na zyski rozdzielone i nierozdzielone
sv Den största skillnaden är att ECB inte kräver att avkastning från direkta investeringar i aktier delas upp i utdelad och icke utdelad vinst
pl Usuwa się drugie zdanie trzeciego ustępu podsekcji ‧.‧ (Podstawowa różnica polega na tym, że EBC nie wymaga podziału dochodu kapitałowego od inwestycji bezpośrednich na zyski rozdzielone i nierozdzielone
sv I det tredje stycket i avsnitt ‧.‧ skall den andra meningen (Den största skillnaden är att ECB inte kräver att avkastning från direkta investeringar i aktier delas upp i utdelad och icke utdelade vinst) strykas
pl W przypadku gdy możliwe jest ich odrębne wydzielenie, zyski i straty kapitałowe są sklasyfikowane nie jako dochody od inwestycji, lecz jako zmiany wartości inwestycji spowodowane zmianami cen rynkowych
sv Om det är möjligt att särskilja värdestegringar och värdeförluster på (finansiella) tillgångar skall dessa inte klassas som avkastning på kapital utan som förändringar i investeringens värde på grund av marknadsprisförändringar
pl We wcześniejszych okresach sprawozdawczych jednostka przejmująca mogła ująć zmiany wartości godziwej posiadanych udziałów kapitałowych w jednostce przejmowanej w innych całkowitych dochodach (na przykład dlatego, że inwestycja została zaklasyfikowana jako dostępna do sprzedaży
sv Under tidigare rapportperioder kan förvärvaren ha redovisat förändringar i värdet på sin egetkapitalandel i det förvärvade företaget i övrigt totalresultat (exempelvis på grund av att investeringen var klassificerad som att den kunde säljas
pl Inne transfery kapitałowe obejmują transfery inne niż dotacje do inwestycji i podatki kapitałowe, które same nie przyczyniają się do podziału dochodu, ale przyczyniają się do podziału oszczędności lub bogactwa pomiędzy różnymi sektorami lub podsektorami gospodarki lub reszty świata (ESA
sv Andra kapitaltransfereringar omfattar andra transfereringar än investeringsbidrag och kapitalskatter, som inte i sig omfördelar inkomster utan omfördelar sparande och förmögenhet mellan ekonomins olika sektorer eller delsektorer samt utlandet (se ENS
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia ‧ grudnia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Liège- Belgia)- État belge- SPF Finances przeciwko Truck Center SA (Swoboda przedsiębiorczości- Artykuł ‧ traktatu WE (obecnie, po zmianie, art. ‧ WE) i art. ‧ traktatu WE (obecnie art. ‧ WE)- Swobodny przepływ kapitału- Artykuł ‧b i art. ‧d traktatu WE (obecnie, odpowiednio, art. ‧ WE i art. ‧ WE)- Opodatkowanie osób prawnych- Dochody z kapitału i z dóbr ruchomych- Opodatkowanie u źródła- Zaliczka na podatek od dochodów kapitałowych- Pobór zaliczki na podatek od dochodów kapitałowych od odsetek wypłacanych spółkom niebędącym rezydentami- Brak poboru zaliczki na podatek od dochodów kapitałowych od odsetek wypłacanych spółkom będącym rezydentami- Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania- Ograniczenie- Brak
sv Mål C-‧/‧: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den ‧ december ‧ (begäran om förhandsavgörande från Cour d'appel de Liège) – État belge – SPF Finances mot Truck Center SA (Etableringsfrihet – Artikel ‧ i EG-fördraget (nu artikel ‧ EG i ändrad lydelse) och artikel ‧ i EG-fördraget (nu artikel ‧ EG) – Fri rölighet för kapital – Artiklarna ‧ b och ‧ d i EG-fördraget (nu artiklarna ‧ EG och ‧ EG) – Beskattning av juridiska personer – Inkomst av kapital och av lös egendom – Innehållande av källskatt – Förskottsskatt på utdelningar och räntor – Påförande av förskottsskatt på ränta som betalats till bolag som saknar hemvist i landet – Inget påförande av förskottsskatt på ränta som betalats till bolag med hemvist i landet – Avtal för undvikande av dubbelbeskattning – Restriktion – Föreligger inte
pl Nie należy tutaj umieszczać wydatków kapitałowych związanych z nabywaniem pojazdów, jakiekolwiek dochody uzyskane z ich odsprzedaży ani część kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem pracy
sv Den bör inte omfatta kapitalkostnaden för att köpa fordonet, eventuella inkomster från försäljning av fordonet eller den del av kostnaden som kan tillföras den arbetsrelaterade användningen
pl art. ‧ i ‧ dekretu z mocą ustawy z dnia ‧ listopada ‧ r. nr ‧ dotyczące opodatkowania dochodów kapitałowych i różnych dochodów inwestorów mających siedzibę we Włoszech
sv Artiklarna ‧ och ‧ i lagdekret nr ‧ av den ‧ november ‧ om beskattning av kapitalinkomster och övriga inkomster för investerare som är bosatta i Italien
pl Jeśli chodzi o wynagrodzenia osób zarządzających funduszami, ‧-procentowa prowizja od zysków powyżej pewnego poziomu, jaką zwykle one otrzymują, opodatkowana jest z reguły według niższej stawki, stosowanej do zysków kapitałowych, a nie według stawki wyższej stosowanej do normalnych dochodów
sv I fråga om fondförvaltarnas ersättningar (de ‧ % som ges som ersättning i form av aktieandelar med uppskjuten beskattning och som det är kutym för arbetsgivarna att betala för avkastningar som överstiger vissa gränsvärden) tillämpas i allmänhet en lägre skattesats dvs. en skattesats som tillämpas för mervärden och inte den högsta skattesatsen för inkomst av tjänst
pl W sprawie zwolnienia z podatku dochodowego oraz komunalnego podatku handlowego, wyłączenie zwolnionych holdingów ‧ z obowiązku opodatkowania dochodów z udziałów (dywidendy oraz zyski kapitałowe) dalece wybiega poza zwolnienie udziałów przyznane na dywidendy i zyski kapitałowe realizowane przez niezwolnione spółki holdingowe celem ich ochrony przed podwójnym opodatkowaniem
sv Beträffande undantaget från inkomstskatt och kommunal bolagsskatt sträcker sig undantaget för holdingbolag som undantas från inkomster från ägarintressen (utdelningar och royalties) långt utöver undantaget från det innehav som beviljas utdelningar och royalties från holdingbolag som inte är undantagna från skatteplikt för att undvika dubbelbeskattning
pl Czy art. ‧ traktatu WE należy interpretować w ten sposób, że zakazuje on ograniczenia wynikającego z umowy zawartej między Francją i Belgią o unikaniu podwójnego opodatkowania i zasadach wzajemnej pomocy administracyjnej i prawnej w dziedzinie podatków dochodowych, które pozwala na istnienie częściowego podwójnego opodatkowania dywidend od akcji spółek mających siedzibę we Francji i które sprawia, że opodatkowanie tych dywidend jest wyższe niż belgijska zaliczka na podatek od dochodów kapitałowych pobierana od dywidend wypłaconych przez spółkę belgijską na rzecz akcjonariusza mającego miejsce zamieszkania w Belgii?
sv Ska artikel ‧ EG tolkas så, att den utgör förbud mot en restriktion som följer av avtalet mellan Belgien och Frankrike om undvikande av dubbelbeskattning och fastställelse av regler för ömsesidigt administrativt och juridiskt bistånd beträffande skatter på inkomst, vilket låter en delvis dubbelbeskattning av aktieutdelningar från bolag med hemvist i Frankrike kvarstå och som medför att sådana utdelningar beskattas hårdare jämfört med enbart den belgiska förskottsskatt (précompte mobilier) som tillämpas på utdelningar från ett belgiskt bolag till en aktieägare med hemvist i Belgien?
pl Perspektywy makroekonomiczne oraz prognozy dotyczące dochodów podatkowych wydają się oparte na realistycznych założeniach, mimo niepewności co do przyszłych wpływów z podatku od zysków kapitałowych
sv De makroekonomiska utsikterna och beräknade skatteintäkterna verkar bygga på rimliga antaganden, trots att det råder viss osäkerhet om hur skatterna på inkomst av kapital kommer att utvecklas under de kommande åren
pl W Finlandii zyski kapitałowe we wszystkich przypadkach uważa się za dochody z działalności inwestycyjnej
sv I Finland betraktas överlåtelsevinster under alla omständigheter som kapitalavkastning
pl W celu umożliwienia stopniowej adaptacji bilansów oraz rachunków wyników krajowych banków centralnych dokonano korekty rozdziału dochodów pieniężnych za lata obrachunkowe ‧ do ‧ w taki sposób, aby uwzględnić różnice pomiędzy przeciętną wartością banknotów w obiegu odnoszących się do każdego z KBC w okresie od ‧ lipca ‧ r. do ‧ czerwca ‧ r. oraz przeciętną wartością banknotów, które zostałyby w tym okresie rozdzielone pomiędzy KBC zgodnie z kluczem kapitałowym EBC
sv För att tillåta en gradvis anpassning av de nationella centralbankernas balans- och resultaträkningar, har fördelningen av de monetära inkomsterna för räkenskapsåren ‧–‧ justerats för att beakta skillnaderna mellan det genomsnittliga värdet av sedlar i omlopp för varje nationell centralbank under perioden ‧ juli ‧ till ‧ juni ‧ och det genomsnittliga värdet av sedlar som skulle ha fördelats på dem under denna period i enlighet med ECB:s fördelningsnyckel
pl Aby osiągnąć poziomy docelowe, rząd przewiduje dalsze określone ilościowo działania konsolidacyjne w odniesieniu do bieżących wydatków i dochodów budżetowych w połączeniu z zamrożeniem poziomu wydatków kapitałowych (po ich zmniejszeniu w ‧ r
sv För att nå målen planerar regeringen ytterligare, kvantifierade konsolideringsåtgärder rörande budgetens löpande utgifter i kombination med en frysning av kapitalutgifterna (efter minskningen
pl Spółki inwestycyjne poprzez zwolnienie z podatku dochodowego i podatku od zysków kapitałowych i objęcie jedynie obniżonym podatkiem kapitałowym od aktywów własnych, uzyskały korzyść w stosunku do innych przedsiębiorstw, w szczególności w stosunku do kierownictw funduszy inwestycyjnych, które podlegały zwykłemu opodatkowaniu w zakresie dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej
sv Genom att inte vara skyldig att betala inkomstskatt eller kupongskatt och endast en nedsatt kapitalskatt på sina egna tillgångar fick investmentbolag en fördel i förhållande till övriga företag, särskilt i förhållande till förvaltningsbolaget för investeringsfonder som omfattades av normal beskattning på inkomster från sin affärsverksamhet
pl Dochody kapitałowe do zapłaty [‧A.‧] to transfery kapitałowe do zapłaty (D.‧) rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.‧ oraz rejestrowane jako transfery kapitałowe otrzymane przez wszystkie sektory z wyjątkiem sektora S
sv Kapitaltransfereringar som ska betalas [‧A.‧] är lika med kapitaltransfereringar som ska betalas (D.‧) som tagits upp som förändringar av skulder och nettoförmögenhet i S.‧ och som tagits upp under kapitaltransfereringar som ska erhållas av alla sektorer utom S
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 927820 zdań frazy dochód z inwestycji kapitałowych.Znalezione w 210,22 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.