Tłumaczenia na język szwedzki:

  • inkomst av investering   

Przykładowe zdania z "dochód z inwestycji kapitałowych", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W okresie tym inwestycje w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu (czyli takie jak [...]) przyniosły straty kapitałowe, dały bowiem dochody niższe od dochodów wynikających z porozumienia
sv Under perioden från ‧ till halvårsskiftet ‧ steg räntorna, och alternativa investeringsstrategier som bygger på fast avkastning, som den som tillämpas av [...], gav kapitalförluster och genererade en avkastning som var lägre än den som angavs i överenskommelsen
pl W sprawozdaniu wskazano szereg stosownych i bardzo aktualnych, mianowicie: - nadanie "najwyższego priorytetu walce z rajami podatkowymi i korupcją”; - "trudności napotykane przez kraje rozwijające się ze zwiększaniem dochodów krajowych, gdyż udziela się wiele zwolnień dużym przedsiębiorstwom krajowym i zagranicznym w celu przyciągnięcia inwestycji”; - "podatek od transakcji finansowych” na szczeblu międzynarodowym wprowadzony "jako pierwszy etap na szczeblu UE”; - "kraje o niskich dochodach muszą mieć możliwość prowadzenia skutecznych negocjacji z przedsiębiorstwami wielonarodowymi”, aby wprowadzić "kontrolę kapitałową” i w pełni korzystać ze swojej suwerenności.
sv skriftlig. - (PT) I betänkandet fastställs ett antal frågor som är relevanta och mycket aktuella: Att ge ”kampen mot skatteparadis och korruption högsta prioritet på dagordningen”, ”Utvecklingsländernas svårigheter med att generera inhemska inkomster ..., många undantag beviljas för stora nationella och utländska företag i syfte att locka till sig investeringar”, ”Skatten på finansiella transaktioner” på internationell nivå bör ”införas på EU-nivå som ett första steg”, ”Låginkomstländerna behöver kapacitet för att effektivt kunna förhandla med multinationella företag” för att ”införa kapitalkontroller” och fullt ut utöva sin suveränitet.
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Hof van beroep te Antwerpen (Belgia)- Ustawodawstwo krajowe w dziedzinie podatku dochodowego- Obliczenie wysokości dodatkowego podatku komunalnego na podstawie kwoty podatku dochodowego- Zaliczka na podatek od dochodów kapitałowych ze skutkiem zwalniającym- Odmienne traktowanie w zależności od miejsca inwestycji lub oszczędzania- Zgodność z art. ‧ ust. ‧ WE
sv Begäran om förhandsavgörande- Hof van beroep te Antwerpen (Belgien)- Nationell lagstiftning om inkomstskatt- Kommunal tilläggskatt som beräknas på inkomstskattebeloppet- Förskottsvis uttagen skatt med befriande verkan- i behandling beroende på var investeringen eller placeringen sker- Förenlighet med artikel ‧.‧ EG
pl Wobec tego niewyspecjalizowane instytucje inwestycyjne znajdują się w mniej korzystnej sytuacji, ponieważ ponoszą większe obciążenia z tytułu podatku zastępczego i potrąconego o nieobniżonych stawkach, w odniesieniu do ich zysków kapitałowych, w tym także dochodów z tytułu inwestycji w spółkach o małej i średniej kapitalizacji
sv Icke-specialiserade investeringsinstrument drabbas därför av en nackdel då deras kapitalinkomster, även från små och medelstora företag, bär en tyngre skattebörda i form av alternativskatt och källskatt utan nedsättning
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Finanzgericht Münster- Wykładnia art. ‧, ‧ i ‧ traktatu WE- Swoboda przedsiębiorczości i swobodny przepływ kapitału- Dochody pośrednie mające charakter inwestycji kapitałowej w zagraniczne przedsiębiorstwo podatnika podlegającego w Niemczech nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu- Przepisy krajowe przewidujące zaliczenie podatków zapłaconych od zagranicznych dochodów na rzecz podatku krajowego, sprzecznie z przepisami konwencji zmierzającej do unikania podwójnego opodatkowania zawartej z Belgią, przewidującej stosowanie metody zwolnienia z podatku
sv Begäran om förhandsavgörande – Finanzgericht Münster (Tyskland) – Tolkning av artiklarna ‧ EG, ‧ EG, ‧ EG och ‧ EG – Etableringsfrihet och fri rörlighet för kapital – CFC inkomster med karaktären av investerat kapital som härrör från en i Tyskland obegränsat skattskyldig persons driftsställe i utlandet – Nationell bestämmelse i vilken den utländska skatten på inkomster som härrör från utlandet avräknas från den inhemska skatten, vilket strider mot dubbelbeskattningsavtalet med Belgien, enligt vilket dubbelbeskattning skall undvikas genom undantagandemetoden
pl Usuwa się drugie zdanie trzeciego ustępu podsekcji ‧.‧ (Podstawowa różnica polega na tym, że EBC nie wymaga podziału dochodu kapitałowego od inwestycji bezpośrednich na zyski rozdzielone i nierozdzielone
sv I det tredje stycket i avsnitt ‧.‧ skall den andra meningen (Den största skillnaden är att ECB inte kräver att avkastning från direkta investeringar i aktier delas upp i utdelad och icke utdelade vinst) strykas
pl W przypadku gdy możliwe jest ich odrębne wydzielenie, zyski i straty kapitałowe są sklasyfikowane nie jako dochody od inwestycji, lecz jako zmiany wartości inwestycji spowodowane zmianami cen rynkowych
sv Om det är möjligt att särskilja värdestegringar och värdeförluster på (finansiella) tillgångar skall dessa inte klassas som avkastning på kapital utan som förändringar i investeringens värde på grund av marknadsprisförändringar
pl Podstawowa różnica polega na tym, że EBC nie wymaga podziału dochodu kapitałowego od inwestycji bezpośrednich na zyski rozdzielone i nierozdzielone
sv Den största skillnaden är att ECB inte kräver att avkastning från direkta investeringar i aktier delas upp i utdelad och icke utdelad vinst
pl Inne transfery kapitałowe obejmują transfery inne niż dotacje do inwestycji i podatki kapitałowe, które same nie przyczyniają się do podziału dochodu, ale przyczyniają się do podziału oszczędności lub bogactwa pomiędzy różnymi sektorami lub podsektorami gospodarki lub reszty świata (ESA
sv Andra kapitaltransfereringar omfattar andra transfereringar än investeringsbidrag och kapitalskatter, som inte i sig omfördelar inkomster utan omfördelar sparande och förmögenhet mellan ekonomins olika sektorer eller delsektorer samt utlandet (se ENS
pl We wcześniejszych okresach sprawozdawczych jednostka przejmująca mogła ująć zmiany wartości godziwej posiadanych udziałów kapitałowych w jednostce przejmowanej w innych całkowitych dochodach (na przykład dlatego, że inwestycja została zaklasyfikowana jako dostępna do sprzedaży
sv Under tidigare rapportperioder kan förvärvaren ha redovisat förändringar i värdet på sin egetkapitalandel i det förvärvade företaget i övrigt totalresultat (exempelvis på grund av att investeringen var klassificerad som att den kunde säljas
pl art. ‧ dekretu z mocą ustawy z dnia ‧ kwietnia ‧ r. nr ‧ dotyczącego klasyfikacji fiskalnej dochodów kapitałowych funduszy emerytalnych
sv Artikel ‧ i lagdekret nr ‧ av den ‧ april ‧ om beskattning av kapitalinkomster för pensionsfonder
pl Dywidenda, zyski kapitałowe lub inne formy dochodu pochodzące z Funduszu, do których są uprawieni członkowie inni niż Wspólnota Europejska i Bank, jednak będą nadal podlegać przepisom fiskalnym właściwego ustawodawstwa
sv Utdelningar, kapitalvinster och övriga inkomster från fonden som andra medlemmar än Europeiska ekonomiska gemenskapen och banken har rätt till, skall dock vara underkastade gällande skattelagstiftning
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia ‧ grudnia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Regeringsrätten- Szwecja)- Skatteverket przeciwko A (Swobodny przepływ kapitału- Ograniczenia w przepływie kapitału pomiędzy państwami członkowskimi a państwami trzecimi- Podatek od dochodów kapitałowych- Dywidendy otrzymane przez spółkę mającą siedzibę w państwie należącym do EOG- Zwolnienie- Dywidendy otrzymane przez spółkę mającą siedzibę w państwie trzecim- Zwolnienie uzależnione od istnienia konwencji podatkowej przewidującej wymianę informacji- Skuteczność kontroli podatkowych
sv Mål C-‧/‧: Domstolens dom (stora avdelningen) av den ‧ december ‧ (begäran om förhandsavgörande från Regeringsrätten – Sverige) – Skatteverket mot A (Fri rörlighet för kapital – Restriktion för kapitalrörelser mellan medlemsstaterna och tredjeländer – Skatt på inkomst av kapital – Utdelning från ett bolag som hör hemma i en stat inom EES – Skattefrihet – Utdelning från ett bolag som hör hemma i ett tredjeland – Skattefrihet som villkoras av att det föreligger ett skatteavtal som innehåller en artikel om informationsutbyte – Effektiv skattekontroll
pl Około ‧ % dochodów z tytułu składek emerytalnych jest przekazywanych z systemu repartycyjnego do kapitałowych systemów emerytalnych
sv Cirka ‧ % av intäkterna från pensionsavgifter har förts från det rullande (ofonderade) finansieringssystemet till de avgiftsbestämda till fullo fonderade pensionssystemen
pl Musimy przenieść ciężar wpływów podatkowych z dochodów z pracy na inne formy dochodów, między innymi dochody kapitałowe.
sv Vi behöver prioritera om bland skatteintäkterna, så att skatten på arbete sänks och beskattningen av andra inkomstslag - bland annat kapitalinkomster - spelar en viktigare roll.
pl W rezultacie dochód ze sprzedaży gruntów Tieliikelaitosowi podlega teraz standardowemu podatkowi od zysków kapitałowych
sv Till följd av detta omfattas försäljning av mark till Vägaffärsverket numera av den normala skatten på överlåtelsevinster
pl art. ‧ i ‧ dekretu z mocą ustawy z dnia ‧ listopada ‧ r. nr ‧ dotyczące opodatkowania dochodów kapitałowych i różnych dochodów inwestorów mających siedzibę we Włoszech
sv Artiklarna ‧ och ‧ i lagdekret nr ‧ av den ‧ november ‧ om beskattning av kapitalinkomster och övriga inkomster för investerare som är bosatta i Italien
pl pozwala spółce dominującej zaliczyć na poczet podatku od dochodów kapitałowych, do zapłaty którego jest zobowiązana z tytułu redystrybucji swoim akcjonariuszom dywidend wypłaconych jej przez spółki zależne, kwoty obniżki podatku związanej z wypłatą tych dywidend, jeżeli wypłacone one zostały przez spółkę zależną mającą swoją siedzibę we Francji
sv det är möjligt för ett moderbolag att göra avräkningar från den förskottsskatt som bolaget är skyldigt att betala när det till sina aktieägare vidareutdelar utdelningar från sina dotterbolag med ett belopp som motsvarar det skattetillgodohavande som tillkommer moderbolaget på grund av utdelningar från dotterbolag i Frankrike, men
pl W celu umożliwienia stopniowej adaptacji bilansów oraz rachunków wyników krajowych banków centralnych dokonano korekty rozdziału dochodów pieniężnych za lata obrachunkowe ‧ do ‧ w taki sposób, aby uwzględnić różnice pomiędzy przeciętną wartością banknotów w obiegu odnoszących się do każdego z KBC w okresie od ‧ lipca ‧ r. do ‧ czerwca ‧ r. oraz przeciętną wartością banknotów, które zostałyby w tym okresie rozdzielone pomiędzy KBC zgodnie z kluczem kapitałowym EBC
sv För att tillåta en gradvis anpassning av de nationella centralbankernas balans- och resultaträkningar, har fördelningen av de monetära inkomsterna för räkenskapsåren ‧–‧ justerats för att beakta skillnaderna mellan det genomsnittliga värdet av sedlar i omlopp för varje nationell centralbank under perioden ‧ juli ‧ till ‧ juni ‧ och det genomsnittliga värdet av sedlar som skulle ha fördelats på dem under denna period i enlighet med ECB:s fördelningsnyckel
pl Tym samym dochód spółdzielni pochodzący z transakcji z osobami trzecimi niebędącymi członkami spółdzielni należy opodatkować na poziomie spółdzielni tak samo jak miałoby to miejsce w przypadku, w którym działalność ta byłaby prowadzona przez spółkę kapitałową, a kwoty rozdzielane między członków powinny być opodatkowane w taki sam sposób jak dywidendy uzyskiwane przez udziałowców spółki kapitałowej
sv Kooperativens inkomster från transaktioner med tredje man ska därför beskattas på kooperativnivå på samma sätt som om verksamheten hade utförts av ett kapitalbolag och återbäringen till medlemmarna ska beskattas på samma sätt som företagsutdelningen till aktieägarna i ett kapitalbolag
pl W sprawie zwolnienia z podatku dochodowego oraz komunalnego podatku handlowego, wyłączenie zwolnionych holdingów ‧ z obowiązku opodatkowania dochodów z udziałów (dywidendy oraz zyski kapitałowe) dalece wybiega poza zwolnienie udziałów przyznane na dywidendy i zyski kapitałowe realizowane przez niezwolnione spółki holdingowe celem ich ochrony przed podwójnym opodatkowaniem
sv Beträffande undantaget från inkomstskatt och kommunal bolagsskatt sträcker sig undantaget för holdingbolag som undantas från inkomster från ägarintressen (utdelningar och royalties) långt utöver undantaget från det innehav som beviljas utdelningar och royalties från holdingbolag som inte är undantagna från skatteplikt för att undvika dubbelbeskattning
pl Zgodnie z sekcją ‧ ust. ‧ pkt ‧ ustawy o podatku dochodowym, podstawę opodatkowania dochodów kapitałowych uzyskanych przez podatnika niebędącego spółką kapitałową, spółką jawną lub spółką komandytową zwykło się obliczać przez odliczenie ‧ % ceny sprzedaży lub rzeczywistego kosztu nabycia, zależnie od tego, która z tych wartości jest większa, pod warunkiem że nieruchomość sprzedawana jest państwu, prowincji, gminie miejskiej lub zrzeszeniu gminnemu
sv I ‧ § ‧ mom. ‧ punkten i inkomstskattelagen anges att när det skattepliktiga beloppet av en överlåtelsevinst för en annan skattskyldig än ett samfund, ett öppet bolag eller ett kommanditbolag räknas ut ska från överlåtelsepriset dras av minst ‧ procent, om den fasta egendomen överlåts till staten, ett landskap, en kommun eller en samkommun
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 927820 zdań frazy dochód z inwestycji kapitałowych.Znalezione w 83,026 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.