Tłumaczenia na język szwedzki:

  • Visa tid som   

Przykładowe zdania z "Pokaż czas jako", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jeśli my jako Unia Europejska chcemy przyzwoitych stosunków z USA opartych na wzajemnym poszanowaniu, to czas pokazać charakter obstając przy naszych stanowiskach.
sv Om vi i Europeiska unionen vill ha en korrekt förbindelse med USA, då är det dags att vi visar lite gåpåaranda och står för våra ståndpunkter.
pl Podczas trwania zdarzenia, stan może być pokazany jako zajęty lub wolny. Wybierz odpowiednią opcję z listy Pokaż czas jako
sv Händelsens tidsintervall kan visas som upptagen eller ledig i schemat. Välj detta från menyn Visa tid som
pl Pokaż & czas jako
sv & Visa tid som
pl Musimy nie tylko dobrze realizować nasze cele, ale i pokazać, że rezultaty wysokiej jakości pracy mogą posłużyć jako najlepszy kontrargument, najlepsze narzędzie przeciwstawiania się eurosceptycyzmowi w Europie i duchom przeszłości, które zawsze ujawniają się w ciężkich czasach: protekcjonizmowi, rasizmowi, ksenofobii oraz wielu innym zjawiskom, o których Państwo wspomnieli.
sv Vi ska inte bara prestera väl för att uppfylla våra mål, utan vi måste visa att med högkvalitativt arbete kan vi utnyttja resultatet som det bästa motargumentet och bästa instrumentet för att hantera euroskepticism i EU och andarna från det förflutna, som alltid dyker upp när vi går in i hårda tider: protektionism, rasism, främlingsfientlighet och många av de företeelser som ni just har beskrivit här.
pl Utrzymywała, że rok ten był rokiem wyjątkowo dobrym dla przemysłu wspólnotowego ze względu na bardzo duży popyt, podczas gdy wybór roku ‧ jako punktu rozpoczynającego pokazałby, że sytuacja przemysłu wspólnotowego w czasie OD była na tym samym poziomie co w ‧ roku i dlatego nie poniósł on szkody
sv Parten gjorde gällande att det året var ett exceptionellt bra år för gemenskapsindustrin på grund av den höga efterfrågan, medan det, om år ‧ hade använts som startpunkt, skulle ha framgått att gemenskapsindustrins situation under undersökningsperioden var densamma som ‧ och att gemenskapsindustrin därför inte led någon skada
pl Pokaż czas jako
sv Visa tid som
pl Narzędzie służy do wykreślania wysokości dowolnego obiektu w funkcji czasu, o dowolnej porze i w dowolnym miejscu na Ziemi. Górna sekcja jest graficznym przedstawieniem kąta wysokości na osi rzędnych i czasu na osi odciętych. Czas jest pokazany zarówno jako standardowy czas lokalny na dole, jak i czas gwiezdny na górze. Dolna połowa wykresu jest zacieniowana na zielono, co oznacza, że punkty w tym rejonie są poniżej linii horyzontu
sv Det här verktyget ritar upp elevationen för ett objekt som funktion av tiden, för godtyckligt datum och godtycklig plats på jorden. Överdelen är ett diagram med elevationsvinkel längs den vertikala axeln, och tid längs den horisontella. Tiden visas både som vanlig lokal tid längs underkanten, och siderisk tid längs överkanten. Underdelen av diagrammet är grönskuggad för att ange att punkter i det här området är under horisonten
pl Ważne jest umiejętne wyjście z sytuacji, w której Unia powinna pokazać swoją dezaprobatę poprzez konkretne działania jak np. sankcje czy restrykcje wizowe, ale w tym samym czasie nie można odizolować Białorusi od reszty Europy gdyż ucierpi na tym społeczeństwo, a nie potępiane przez Unię władze.
sv Det är viktigt att hitta en lämplig väg ut ur denna situation, där unionen bör visa sitt ogillande genom särskilda åtgärder som t.ex. sanktioner eller visumrestriktioner. Samtidigt bör vi emellertid inte isolera Vitryssland från övriga EU, då hela det vitryska samhället i så fall skulle drabbas, och inte de myndigheter som unionen fördömt.
pl Moim zdaniem pokazała również, że dla przemysłu samochodowego - podobnie jak dla Opla - może istnieć tylko europejskie rozwiązanie i że niemożliwością jest znalezienie przez pojedyncze kraje długotrwałego rozwiązania, które wytrzyma próbę czasu pod względem gospodarczym i społecznym.
sv Jag anser att det även har framgått tydligt att den enda lösningen för bilindustrin - precis som för Opel - är en lösning på EU-nivå och att det är omöjligt att finna en långsiktig lösning inom enskilda länder som klarar tidstestet i ekonomiska och sociala termer.
pl Chciałbym powiedzieć, że sprawy dotyczące naruszenia obejmujące nieprzestrzeganie prawa w kwestiach odnoszących się do dyrektywy w sprawie organizacji czasu pracy są prowadzone w normalnym tempie, ponieważ - jak już powiedziałem - bez względu na to, jak poważne były podstawy podjętej decyzji, czas pokazał, że nie była to najlepsza decyzja.
sv Jag skulle vilja påstå att överträdelsesärenden som rör underlåtenhet att följa lagen i fall som har med arbetstidsdirektivet att göra handläggs inom normal tid. Som jag redan har påpekat har det med tiden framgått att detta inte var det bästa beslutet oavsett vilka allvarliga orsaker som låg bakom det.
pl Tolerancje prędkości (± ‧ km/h) oraz czasu (± ‧,‧ s) są powiązane geometrycznie dla każdego punktu, jak pokazano w okienku
sv hastighets- (± ‧ km/h) och tidstoleranser (± ‧,‧ s) kombineras geometriskt för varje punkt som visas i infällningen
pl Potrzebny jest wspólny podręcznik historii tego czasu, który by pokazał, w jaki sposób Europa się jednoczyła, tak, aby nasze dzieci w szkołach mogły sięgać do tej prawdy i do tej wiedzy.
sv Vi behöver en gemensam historiebok om dessa tider, som visar hur Europa enades, så att våra skolbarn får tillgång till den sanningen och den kunskapen.
pl Jak pokazały prace nad połączeniem rejestrów karnych w sieć, rola ta może czasem wymagać działań o charakterze prawnym
sv Denna funktion kan ibland kräva arbete av juridisk art, vilket framgår av det arbete som utförts för sammankopplingen av kriminalregister
pl Ale jest to czas na przypomnienie, że ostatnie tygodnie i miesiące ponownie pokazały, jak bardzo Europa potrzebuje traktatu lizbońskiego.
sv Men det är rätt tid att påminna om att det under de senaste veckorna och månaderna åter har visat sig i vilken utsträckning EU behöver Lissabonfördraget.
pl Od czasu wejścia w życie rozporządzenia UE pokazała wartość dodaną, jaką wnosi w zakresie bezpieczeństwa i przejrzystości związanej z substancjami niebezpiecznymi.
sv Alltsedan förordningen Reach trädde i kraft har EU demonstrerat dess mervärde vad det gäller säker och öppen hantering av farliga ämnen.
pl Nadszedł czas, aby Nepal pokazał, że jego demokracja funkcjonuje zarówno wewnątrz kraju, jak i na forum międzynarodowym, tak by oddane głosy mogły zostać do 15 kwietnia przekazane centralnej komisji wyborczej i zliczone.
sv Det är nu dags för Nepal att visa att dess demokrati fungerar, både inom landet och internationellt, i synnerhet så att de lagda rösterna kan skickas till Centrala valkommissionen senast den 15 april för godkännande.
pl Wraz z każdym rozszerzeniem obszaru Schengen powiększamy obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Jestem przekonana, że - podobnie jak w przeszłości - czas pokaże możliwości rozwoju gospodarczego i innego.
sv Genom varje utvidgande av Schengenområdet utvidgar vi området med frihet, säkerhet och rättvisa. Jag är säker på att tiden liksom många gånger förr kommer att utvisa möjligheter till ekonomisk utveckling och andra former av utveckling.
pl Jest teraz doskonały czas ku temu, by na nowo odkryć znaczenie tego rodzaju działalności, kiedy to kryzys w wytwórstwie pokazał, jak chwiejnych jest wielu tradycyjnych graczy gospodarczych, jak marna jest ich kondycja i jak bardzo bezwzględni potrafią być.
sv Nu är det rätt tid att återupptäcka betydelsen av dessa företag, eftersom nuvarande kris inom tillverkningen har visat att många traditionella ekonomiska aktörer är väldigt sköra, svaga och ibland föga nogräknade.
pl Czas to oceni. Jak mniemam, czas pokaże, że wynik drugiego referendum irlandzkiego to pyrrusowe zwycięstwo.
sv Tiden kommer att visa innebörden i detta, och jag tror att den kommer att visa att resultatet av den andra folkomröstningen på Irland blev en pyrrhusseger.
pl Metoda dwuetapowa polega na realizacji dwóch kolejnych kroków procedury, najpierw w ‧ °C, następnie w ‧ °C. Czas trwania przygotowania wstępnego jest taki, jak pokazano poniżej
sv I metoden med två steg ingår två på varandra följande steg, det första vid ‧ °C och direkt därefter det andra vid ‧ °C. Konditioneringen skall pågå under den tid som anges i tabellen nedan
pl Zamierzamy przyjąć te przepisy w rekordowym czasie. Pokażemy, że uchwalanie prawodawstwa europejskiego jest szybkie jak TGV.
sv Vi kommer också att anta denna lagstiftning rekordsnabbt, vilket visar att EU-lagstiftningen kan vara lika snabb som höghastighetståg.
pl Pokażę ci, jak zadawaliśmy ból za moich czasów
sv Låt mig visa hur vi gav dem smärta förr i tiden
pl (DE) Pani Przewodnicząca, Panie Pośle Alvaro! Właśnie pokazał Pan, jak przedłużać przysługujący Panu na wystąpienie czas, przyjmując niezliczone pytania.
sv (DE) Fru talman! Alexander Alvaro har just visat hur man förlänger sin talartid genom att godta en mängd frågor.
pl Tolerancje prędkości (± ‧ km/h) oraz czasu (± ‧,‧ s) są powiązane geometrycznie dla każdego punktu, jak pokazano w okienku
sv hastighets- (±‧ km/h) och tidstoleranser (± ‧,‧ s) kombineras geometriskt för varje punkt som visas i infällningen
pl Jak powiadają, czas pokaże!
sv Man vet inte vad något går för förrän man har prövat det, som ordspråket säger!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 288171 zdań frazy Pokaż czas jako.Znalezione w 64,854 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.