wymowa: IPA: ˈmarta  

Tłumaczenia na język szwedzki:

 • Marta   
  (Proper noun  )
   
  imię żeńskie;
 • Martha   
   
  imię żeńskie;
 • Märta   
   
  imię żeńskie;
 • Märtha   
   
  imię żeńskie;
 • Märtha av Sverige   
   
  Marta (księżniczka Szwecji)

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Marta", pamięć tłumaczeniowa

add example
Marta jest niespokojnaMartta ar rastlos
Marta RybczyńskaEMAIL OF TRANSLATORSStefan AsserhällEMAIL OF TRANSLATORS
Marta Sikorska (z ‧ podpisami) (nrMarta Sikorska (med ‧ underskrifter) (nr
Marta Rybczyńska, Nikodem Kuźnik, Szymon Janc, Mikołaj Machowski, Adrian BroszEMAIL OF TRANSLATORSStefan AsserhällEMAIL OF TRANSLATORS
Marta Brzozowska (Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) (nrMarta Brzozowska (Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków) (nr
Głos zabrali Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Martin Schulz w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Lothar Bisky w imieniu grupy GUE/NGL, Niki Tzavela w imieniu grupy EFD, Nicole Sinclaire w sprawie przebiegu debaty, Francisco Sosa Wagner niezrzeszony, Corien Wortmann-Kool, Hannes Swoboda, Adina-Ioana Vălean, Philippe Lamberts, Derk Jan Eppink, Patrick Le Hyaric, Mario Borghezio, Hans-Peter Martin, Othmar Karas, Udo Bullmann, Marielle De Sarnez, Pascal Canfin, Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Marta Andreasen i Andreas MölzerTalare: Joseph Daul för PPE-gruppen, Martin Schulz för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen, Niki Tzavela för EFD-gruppen, Nicole Sinclaire, om hur debatten fortlöpte, Francisco Sosa Wagner, grupplös, Corien Wortmann-Kool, Hannes Swoboda, Adina-Ioana Vălean, Philippe Lamberts, Derk Jan Eppink, Patrick Le Hyaric, Mario Borghezio, Hans-Peter Martin, Othmar Karas, Udo Bullmann, Marielle De Sarnez, Pascal Canfin, Peter van Dalen, Nikolaos Chountis, Marta Andreasen och Andreas Mölzer
Marianne Thyssen, Catherine Stihler, Sophia in 't Veld, Mary Lou McDonald, Dariusz Maciej Grabowski, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Zbigniew Podkański, Antonio Masip Hidalgo, Marian Harkin, Mirosław Mariusz Piotrowski, Zbigniew Zaleski, Panagiotis Beglitis, Marios Matsakis, Kathy Sinnott, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Alfredo Antoniozzi, Magda Kósáné Kovács, Nikolaos Sifunakis, Avril Doyle, Marta Vincenzi, Christopher Beazley, Peter Skinner, Tunne Kelam i Ljudmila NovakMarianne Thyssen, Catherine Stihler, Sophia in 't Veld, Mary Lou McDonald, Dariusz Maciej Grabowski, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Zbigniew Podkański, Antonio Masip Hidalgo, Marian Harkin, Mirosław Mariusz Piotrowski, Zbigniew Zaleski, Panagiotis Beglitis, Marios Matsakis, Kathy Sinnott, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Alfredo Antoniozzi, Magda Kósáné Kovács, Nikolaos Sifunakis, Avril Doyle, Marta Vincenzi, Christopher Beazley, Peter Skinner, Tunne Kelam och Ljudmila Novak
Marta staje się głową rodzinyÌàðòà ñòàíîâèòñÿ ãëàâîé ñåìüè
Strona skarżąca: Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo y Bartolomé Valera HueteKlagande: Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo och Bartolomé Valera Huete
Wstrzymujący się: Adrian Severin, Marta Andreasen, Vasilica Viorica Dăncilă, Corina CreţuNedlagd röst: Adrian Severin, Marta Andreasen, Vasilica Viorica Dăncilă, Corina Creţu
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Hiszpania) w dniu ‧ lipca ‧ r.- Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo i Bartolomé Valera Huete przeciwko Herencia yacente po Rafaelu De Las Heras Dávili, Sagrario de las Heras Dávili i Fondo de Garantía SalarialBegäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spanien) den ‧ juli ‧ – Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo och Bartolomé Valera Huete mot dödsboet efter Rafael de las Heras Dávila, Sagrario de las Heras Dávila och Fondo de Garantía Salarial
Marta Rybczyńska, Maciej WikłoEMAIL OF TRANSLATORSStefan AsserhällEMAIL OF TRANSLATORS
Marta i kobiety zostały zesłane dla Kacpra z niebaÌàðòòà è æåíùèíû áûëè äëÿ Êàñïåðà ïîäàðêîì ñ íåáåñ
Głos zabrali: Enikő Győri (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON), Karin Kadenbach (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Jean-Pierre Audy w imieniu grupy PPE, Cătălin Sorin Ivan w imieniu grupy S&D, Olle Schmidt w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Marta Andreasen w imieniu grupy EFD, Andreas Mölzer niezrzeszony, Seán Kelly, Jens Geier, Charles Goerens, Malika Benarab-Attou, Paweł Robert Kowal, Nikolaos Salavrakos, Hans-Peter Martin, Sophie Auconie, Thijs Berman, Georgios Stavrakakis, Zigmantas Balčytis, Proinsias De Rossa, Corina Crețu i Andreas Mölzer, w sprawie wystąpienia Hansa-Petera MartinaTalare: Enikő Győri (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Karin Kadenbach (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Jean-Pierre Audy för PPE-gruppen, Cătălin Sorin Ivan för S&D-gruppen, Olle Schmidt för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Marta Andreasen för EFD-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Seán Kelly, Jens Geier, Charles Goerens, Malika Benarab-Attou, Paweł Robert Kowal, Nikolaos Salavrakos, Hans-Peter Martin, Sophie Auconie, Thijs Berman, Georgios Stavrakakis, Zigmantas Balčytis, Proinsias De Rossa, Corina Crețu och Andreas Mölzer, vilken yttrade sig om inlägget av Hans-Peter Martin
Jęcząca MartaMissnöjda Myrtle
Maria Fernanda Gil do Nascimento, Armando Massimiliano Sirolla, Sandra Cristina Leão Pingo Barata, Luís António Vera Pedro, Sérgio Cláudio Fontes, Célia Maria Florindo Mestre, Regina Maria Coutinho Martins, Pedro Jorge do Nascimento Neves, Joel Filipe Rodrigues Paula i Marta Sofia Teixeira dos Santos oraz Komisja Wspólnot Europejskich ponoszą własne kosztyMaria Fernanda Gil do Nascimento, Sirolla, Leão Pingo Barata, Vera Pedro, Fontes, Florindo Mestre, Coutinho Martins, do Nascimento Neves, Rodrigues Paula, Teixeira dos Santos och Europeiska gemenskapernas kommission skall bära sina egna rättegångskostander
Głos zabrali: Salvador Garriga Polledo w imieniu grupy PPE, Göran Färm w imieniu grupy S&D, Anne E. Jensen w imieniu grupy ALDE, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Marta Andreasen w imieniu grupy EFD, Daniël van der Stoep niezrzeszony, László Surján, Eider Gardiazábal Rubial i Timo SoiniTalare: Salvador Garriga Polledo för PPE-gruppen, Göran Färm för S&D-gruppen, Anne E. Jensen för ALDE-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Marta Andreasen för EFD-gruppen, Daniël van der Stoep, grupplös, László Surján, Eider Gardiazábal Rubial och Timo Soini
Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation, Francja)- Laszlo Hadadi (Hadady) przeciwko Csilla Marta Mesko, żona Hadadi (HadadyDomstolens dom (första avdelningen) av den ‧ juli ‧ (begäran om förhandsavgörande från Cour de Cassation, Frankrike)- Iaszlo Hadadi (Hadady) mot Csilla Marta Mesko, gift Hadadi (Hadady
Powiedział, więc pozostał wierny. i Marta...Królowa MatkaHan fick veta, och darfor stack han
Marta Marce (nrMarta Marce (nr
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 131 zdań frazy Marta.Znalezione w 0,559 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.