Tłumaczenia na język słowacki:

  • slon ázijský   

Przykładowe zdania z "słoń azjatycki", pamięć tłumaczeniowa

add example
Stanowią one podstawę rezolucji Parlamentu w sprawie niedźwiedzi polarnych, słoni, tygrysów, wielkich kotów azjatyckich i rekinów.Na tých je postavené uznesenie Parlamentu týkajúce sa ľadových medveďov, slonov, tigrov, veľkých ázijských mačkovitých šeliem a žralokov.
Bardzo panu dziękuję. Powiedział pan wszystko to, co możemy powiedzieć o bardzo wielu zwierzętach: słoniach, tygrysach azjatyckich, koralowcach.Povedali ste všetko. Môžeme rozprávať o veľkom počte zvierat.
Mam nadzieję, że instytucje europejskie nie wkroczą w tę sprawę, zachowując się jak słoń w składzie porcelany.Verím, že európske inštitúcie nevstúpia do tejto záležitosti ako slon do porcelánu.
Brzmi dokładnie jak słońTo znelo ako slon
surowe kły słoni afrykańskich oraz ich pocięte kawałki o długości ‧ cm lub większej oraz o masie ‧ kg lub więcejnespracované kly slona afrického a ich časti, ktoré sú dlhšie ako ‧ cm a vážia viac ako ‧ kg
Zdecydowanie nie należy traktować tygrysów, niedźwiedzi polarnych, słoni i tuńczyków na równorzędnych warunkach.Je veľmi nesprávne posudzovať situáciu tigrov, ľadových medveďov, slonov a tuniaka na rovnakom základe.
Powinniśmy również zgodzić się, że stosowany przez UEFA system dla domorosłych graczy stanowi proporcjonalną odpowiedź i jest dopuszczalny na mocy prawa Unii Europejskiej, inaczej niż obowiązujący w FIFA system "sześć plus pięć”, który funkcjonuje jak słoń w składzie porcelany.Rovnako by sme mali prijať skutočnosť, že systém UEFA pre domácich hráčov je primeranou reakciou a podľa práva Európskej únie je prijateľný na rozdiel od systému "slona v porceláne" organizácie FIFA, ktorá navrhuje tzv. systém šesť plus päť.
Co do pytania pani poseł Bearder w sprawie słoni: to prawda, że istnieją proceduralne niedociągnięcia w związku z wnioskami Tanzanii i Zambii, ale w naszej ocenie prawnej nie mogą one stanowić wystarczającego uzasadnienia dla odrzucenia ex ante tych wniosków z przyczyn proceduralnych.Pokiaľ ide o otázku pani Bearderovej o slonoch, návrhy Tanzánie a Zambie majú procedurálne nedostatky, ale v našom právnom posúdení nemôžu byť tieto pochybenia dostatočným dôvodom na formálne zamietnutie uvedených návrhov ex ante.
Ochronę słoni należy wzmocnić, a Komisja nie będzie wspierać rozwiązań, które stwarzają niebezpieczeństwo wzrostu kłusownictwa.Je potrebné posilniť ochranu slonov a Komisia nebude podporovať riešenia, ktoré by znamenali riziko rozšírenia pytliactva.
W świetle tych aspektów zachęcam do poparcia wniosku zgłoszonego przez Tanzanię i Zambię, dotyczącego przeniesienia słoni afrykańskich z załącznika I do załącznika II do konwencji CITES i odrzucenia wniosku Kenii.Vzhľadom na uvedené skutočnosti vás vyzývam, aby ste podporili návrh Tanzánie a Zambie zameraný na preradenie slona afrického z prílohy I do prílohy II dohovoru CITES a zamietli návrh Kene.
Druga propozycja dotyczy słoni i handlu kością słoniową.Druhý návrh sa týka slonov a obchodu so slonovinou.
Doprowadziło to do zwiększenia liczby narodzin wśród słoni.Výsledkom bola explózia počtu slonov.
Parlament nie powinien zachowywać się w tej dyskusji jak słoń w składzie porcelany.Nebolo by tiež vhodné, aby sa Parlament miešal do diskusie a správal sa ako slon v porceláne.
kły słoni afrykańskich i ich pocięte części, które mierzą powyżej ‧ cm i ważą ‧ kgnespracované kly slona afrického a ich častí, ktoré sú dlhšie ako ‧ cm a ťažšie ako ‧ kg
W rzeczywistości wystarczy tylko przejrzeć Konwencję o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES), by zdać sobie sprawę, że być może jest ona opracowana pod kątem słoni i niedźwiedzi polarnych, ale nie jest oczywiście dostosowana do potrzeb gatunków objętych rybołówstwem komercyjnym.V skutočnosti si stačí zbežne prelistovať Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), aby sme si uvedomili, že je možno zameraný na slony a ľadové medvede, ale určite nie na druhy podliehajúce komerčnému rybolovu.
Panie przewodniczący! Z zadowoleniem przyjmuję zapewnienia, które uzyskaliśmy dzisiaj wieczorem, że UE nie poprze żadnych propozycji, które mogłyby prowadzić do wzrostu kłusownictwa słoni w celu pozyskania kości słoniowej, ale z niepokojem przyjmuję wiadomość, że Komisja wciąż powtarza, że wszelkie propozycje dotyczące przeniesienia słonia afrykańskiego z wykazu załącznika I do wykazu załącznika II do konwencji CITES powinny być poddawane obiektywnej ocenie pod kątem zasady określonych w konwencji CITES.Vážený pán predsedajúci, vítam záruky, ktoré nám boli dnes večer poskytnuté v súvislosti s tým, že EÚ nepodporí žiadne návrhy, ktoré by viedli k väčšiemu rozšíreniu nezákonného pytliactva zameraného na slonovinu. Zaskočilo ma však, že Komisia následne ďalej tvrdí, že akékoľvek návrhy s cieľom preradiť slona afrického z prílohy I dohovoru CITES do prílohy II musia byť posúdené objektívne a na základe pravidiel stanovených v rámci dohovoru CITES.
Po pierwsze, słoń afrykański.Prvým je slon africký.
Komisja jest bardzo zaniepokojona wysokim poziomem kłusownictwa słoni i nielegalnego handlu kością słoniową, zaobserwowanym w ostatnim czasie.Komisia má veľké obavy v súvislosti s vysokou mierou pytliactva na slony a nezákonného obchodu so slonovinou, ktorú v poslednom období zaznamenala.
przyjmuje z zadowoleniem propozycję Kenii, popartą między innymi przez ‧ państw Afryki Środkowej i Zachodniej, na których obszarze występują rezerwaty słonia afrykańskiego, ustanowienia dwudziestoletniego moratorium na handel kością słoniową, które pozwoliłoby społeczności międzynarodowej przenieść punkt ciężkości dyskusji z kwestii handlu kością słoniową na kwestie związane z realnymi zagrożeniami dla słoni oraz ich siedlisk, a także dla życia ludzi; wzywa Komisję oraz Państwa Członkowskie do wsparcia powyższych propozycjivíta návrh Kene zaviesť ‧ ročné moratórium na akékoľvek obchodovanie so slonovinou, podporovaný medzi inými aj ‧ krajinami strednej a západnej Afriky s rezerváciami voľne žijúcich slonov, ktorý by umožnil medzinárodnému spoločenstvu zmeniť predmet diskusie z obchodovania so slonovinou na skutočné ohrozenia slonov, ich biotopov a živobytia národov; nalieha na Komisiu a členské štáty, aby podporili tieto návrhy
Rzeczywiste fakty dowodzą naszej racji, zważywszy że Ankara jak słoń w składzie porcelany zachwiała wątłą równowagę Iraku, gdzie nasi żołnierze każdego dnia ryzykują własne życie i walczą o wolność tamtejszej ludności.Teraz nám fakty dokazujú, že sme mali pravdu, pokiaľ vezmeme do úvahy, že Ankara vpadla ako slon do jemnej rovnováhy Iraku, kde naše vojská každý deň riskujú svoje životy a bojujú za slobodu obyvateľov.
Uważamy również, że propozycje dotyczące zmian konwencji CITES, polegających na wykreśleniu niektórych populacji słoni z załącznika I do tej konwencji i przeniesienie ich do załącznika II, należy ocenić w kategoriach obiektywnych w oparciu o zasady uzgodnione w ramach tej konwencji.Domnievame sa tiež, že návrhy predložené v rámci dohovoru CITES s cieľom preradiť niektoré populácie slonov z prílohy I dohovoru CITES do prílohy II je potrebné posúdiť objektívne na základe pravidiel dohodnutých v rámci dohovoru CITES.
Porównałbym tę radę do cmentarza słoni, z którego wyłania się kilka "żywych trupów”, pozostającego pod zdalną kontrolą polityczną ze strony upadającej dyktatury, nakładającego niszczące kary finansowe za programy, w których pozwala się opozycyjnym partiom głosić niektóre prawdy.Spomínanú radu by som prirovnal k cintorínu slonov, z ktorého vychádza niekoľko živých mŕtvol, ktoré na diaľku riadi upadajúca diktatúra. Táto diktatúra ukladá ochromujúce finančné pokuty tým programom, v ktorých majú opozičné strany možnosť vysloviť určité pravdivé informácie.
poprawki do adnotacji do list populacji słoni w Botswanie w załączniku ‧ do konwencji CITES, co umożliwiłoby ustanowienie rocznych limitów eksportowych w handlu surową kością słoniową, w obrocie handlowym żywymi zwierzętami, wyrobami skórzanymi i skórami oraz w obrocie niehandlowym trofeami łowieckimizmenu a doplnenie anotácie k zapísaniu populácie slonov v Botswane do prílohy ‧ k dohovoru CITES, čo by umožnilo stanovenie ročných vývozných kvót pre obchod so surovou slonovinou, obchod so živými zvieratami na komerčné účely, obchod s koženými výrobkami na komerčné účely, obchod s kožušinami na komerčné účely a pre obchod s poľovníckymi trofejami na nekomerčné účely
Nie jest to zatem przypadek, że organizacje ochrony przyrody ze zdziwieniem stwierdzają, iż ludzie w Europie często są bardziej skłonni angażować się na rzecz ratowania słoni czy ochrony tygrysa syberyjskiego niż chronić rodzimego chomika europejskiegoPreto potom nie je prekvapujúce, že organizácie pre ochranu životného prostredia s prekvapením konštatujú, že ľudia v Európe sú často skôr ochotní angažovať sa pre záchranu slonov alebo ochranu sibírskeho tigra, než hraboša poľného v Európe
Musicie więc zastosować się do zaleceń Parlamentu Europejskiego w sprawie zakazu handlu tuńczykiem błękitnopłetwym, ale również zakazu handlu niedźwiedziem polarnym, a także w sprawie umieszczenia słoni afrykańskich w tym wykazie, by nie dopuścić do ponownego wzrostu polowań na te zwierzęta.Musíte teda vyhovieť odporúčaniam Európskeho parlamentu o zákaze obchodu s tuniakom modroplutvým, ale aj o zákaze obchodu s ľadovými medveďmi. Navyše musíte zaradiť slona afrického na uvedený zoznam a zabrániť tak tomu, aby sa naňho čoraz viac poľovalo.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 467 zdań frazy słoń azjatycki.Znalezione w 0,532 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.