Tłumaczenia na język słowacki:

  • papiernický priemysel   
    (noun  )
     
    przemysł związany z produkcją papieru
  • celulózovo-papierenský priemysel   
  • celulózový a papierenský priemysel   
  • papierensky priemysel   

Podobne frazy w słowniku polski słowacki. (1)

przemysł celulozowo-papierniczycelulózovo-papierenský priemysel

Przykładowe zdania z "przemysł papierniczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
odpady na bazie drewna z przemysłu celulozowego i papierniczego, np. ług posiarczynowyodpady na báze dreva z priemyslu papiera a celulózy, napr. čierny výluh
Rząd norweski zwrócił się do Urzędu, w ramach formalnej procedury dochodzenia, o zatwierdzenie aktualnej obniżki podatku od CO‧ od olejów mineralnych dla przemysłu papierniczego i celulozowego, pod warunkiem zniesienia tej obniżonej stawki w roku ‧, z możliwością wnioskowania przez rząd o kolejne przedłużenieNórska vláda žiadala, aby orgán, ako súčasť formálneho postupu vyšetrovania, schválil aktuálne zníženie dane za CO‧ z minerálnych olejov v prospech papierenského a celulózového priemyslu s podmienkou, že toto zníženie bude zrušené v roku ‧ a že vláda bude môcť požiadať o následné predĺženie
Komisja przeprowadzała już taką ocenę w przeszłości, dwukrotnie przy okazji programu recyklingu, zarządzanego przez WRAP i podczas rozpatrywania dwóch innych spraw dotyczących przemysłu papierniczegoKomisia tak v skutočnosti postupovala už v minulosti, najmä v dvoch prípadoch schémy recyklácie spravovanej WRAP a dvoch ďalších prípadoch v papierenskom priemysle
Obniżona stawka podatku od CO‧ od olejów mineralnych dla przemysłu papierniczego i celulozowego stanowi utratę dochodów dla rządu norweskiego i korzyści finansowe dla pewnych przedsiębiorstwZnížená sadzba dane za CO‧ z minerálnych olejov pre papierenský a celulózový priemysel predstavuje stratu daňových príjmov pre nórsky štát a finančné zvýhodnenie pre určité podniky
Ponadto, jak przyznał użytkownik, trudności, z którymi borykał się przemysł papierniczy nie były związane z cłami antydumpingowymi, nie jest zatem pewne, czy cła takie miałyby jakikolwiek wpływ, zważywszy na ich nieistotny udział w koszcie odbiorcy, bądź czy inne czynniki, takie jak kurczenie się rynku papieru, spowodują recesję w tej branżyOkrem toho, a pripustil to aj príslušný používateľ, papierenské odvetvie čelí problémom, ktoré nesúvisia s antidumpingovými clami, a preto nie je isté, či antidumpingové clá budú mať vôbec nejaký vplyv vzhľadom na zanedbateľnú časť, ktorú predstavujú v nákladoch používateľa, alebo či príčinou ústupu tohto výrobného odvetvia nie sú skôr iné faktory, napríklad zmenšujúci sa trh s papierom
Urząd zauważa, że zgodnie z informacjami przedstawionymi przez władze norweskie, przemysł papierniczy i celulozowy ograniczył emisje CO‧ o ‧ tys. ton do rokuOrgán poznamenáva, že podľa informácií, ktoré predložili nórske inštitúcie, papierenský a celulózový priemysel do roku ‧ znížil emisie CO‧ o ‧ ton
Myślę, że związki zawodowe i pracodawcy poważnie obawiają się, że strategie dotyczące CO2 doprowadzą do przenoszenia miejsc pracy poza granice Europy i że cały przemysł surowcowy, czy to stalowy, aluminiowy, czy też papierniczy, opuści Europę, jeśli wprowadzimy zbyt surowe przepisy.Domnievam sa, že odborové zväzy a zamestnávateľov vážne znepokojuje, že v dôsledku politík v oblasti CO2 sa pracovné miesta presunú mimo Európy a že celý priemysel so surovinami, či už zahŕňa oceľ, hliník, alebo papier, odíde z Európy, ak uplatníme príliš prísne nariadenia.
odpady na bazie drewna z przemysłu celulozowego i papierniczego, np. ług posiarczynowy (tylko z węglem pochodzącym z biomasyodpady na báze dreva z priemyslu papiera a celulózy, napr. čierny výluh (len s uhlíkom z biomasy
W rodzaju stosowanych w przemyśle papierniczym lub przemysłach podobnychDruhov používaných v papierenskom alebo podobnom priemysle
W ‧ r. przedsiębiorstwo Omya zrealizowało ogromną większość wszystkich dostaw węglanów wapnia do powlekania dla przemysłu papierniczego w obrębie EOGPodnik Omya dodal v roku ‧ papierenskému priemyslu v EHP veľmi veľkú časť všetkých uhličitanov vápenatých určených na natieranie
Przemysł celulozowy i papierniczy płacił podatek od CO‧ według obniżonej stawki od olejów mineralnych (tj. ‧ % stawki podstawowej) od ‧ rOd roku ‧ platil papierenský a celulózový priemysel zníženú sadzbu dane za CO‧ z minerálnych olejov (t. j. ‧ % všeobecnej sadzby
Urząd konkluduje również, że obniżenie stawki podatku od CO‧ od olejów mineralnych na korzyść przemysłu papierniczego i celulozowego stanowi pomoc państwa w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ Porozumienia o EOGOrgán tiež dospel k záveru, že znížená sadzba dane za CO‧ z minerálnych olejov pre papierenský a celulózový priemysel predstavuje štátnu pomoc v zmysle článku ‧ ods. ‧ Dohody o EHP
W przypadku wyspecjalizowanych procesowych gałęzi przemysłu, jak przemysł papierniczy i chemiczny, można rozważyć również istnienie szerszego rynku geograficznegoPre jednotlivé špecializované priemyselné výrobné procesy, ako napr. v chemickom a papierenskom priemysle, pripadá do úvahy ešte širší geografický trh
Na przykład przemysł papierniczy w ostatnich latach znacznie ograniczył zużycie wodyV tomto zmysle napr. papierenský priemysel v posledných rokoch podstatne znížil svoju spotrebu vody
W dniu ‧ czerwca ‧ r. zgodnie z art. ‧ i po odesłaniu sprawy zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Metso Corporation (Metso, Finlandia) przejmuje w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady częściową kontrolę nad przedsiębiorstwem Aker Kvaerner ASA (Aker Kvaerner, Szwecja), mianowicie nad jego działalnością w zakresie wytwarzania energii i rozwiązań dla przemysłu celulozowo-papierniczego (AKPP), w drodze zakupu udziałów i akcjiKomisii bolo ‧. júna ‧ doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii podľa článku ‧ a na základe postúpenia podľa článku ‧ ods. ‧ nariadenia Rady (ES) č. ‧/‧, podľa ktorého spoločnosť Metso Corporation (Metso, Fínsko) získava v zmysle článku ‧ ods. ‧ písm. b) nariadenia Rady kontrolu nad časťou spoločnosti Aker Kvaerner ASA (Aker Kvaerner, Švédsko), t. j. celulózovým a elektrickým odvetvím spoločnosti Aker Kvaerner (AKPP) prostredníctvom nákupu akcií a aktív
Produkt jest stosowany jako środek wykańczalniczy w przemyśle papierniczymVýrobok sa používa ako prípravok na úpravu povrchu v papierenskom priemysle
Strategia na rzecz trwałego rozwoju europejskiego przemysłu papierniczego jest bardzo charakterystyczna dla tego podejściaStratégia papierenského priemyslu v prospech trvalo udržateľného rozvoja je jasným príkladom takéhoto prístupu
obniżenie stawki podatku od CO‧ od olejów mineralnych na korzyść przemysłu papierniczego i celulozowegoznížená sadzba dane za CO‧ z minerálnych olejov pre papierenský a celulózový priemysel
Przemysł papierniczy i poligraficznyCelulóza, papier a tlač
Strukturalne reakcje niektórych branż przemysłu (produkcja metali żelaznych i nieżelaznych, materiałów budowlanych, przemysł chemiczny i papierniczy itd.) są oprócz rozwoju cen energii wzmacniane również przez wprowadzenie EU-ETSŠtrukturálne reakcie niektorých priemyselných odvetví (výroba železných i neželezných kovov, stavebných materiálov, chemický a papierenský priemysel a pod.) sú okrem vývoja cien energií umocňované aj v dôsledku zavedenia EU-ETS
NACE ‧.‧: Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczegoNACE ‧.‧: Výroba strojov na výrobu papiera a lepenky
w przypadku przedsiębiorstwa Hercules: wytwarzanie i dystrybucja specjalistycznych produktów chemicznych dla przemysłu celulozowego i papierniczego, polimerów rozpuszczalnych w wodzie (przede wszystkim pochodnych celulozy i gumy guar) oraz produktów z żywicy pochodzenia roślinnegoHercules: výroba a dodávka špeciálnych chemikálií pre drevospracujúci priemysel, vodorozpustných polymérov (predovšetkým derivátov celulózy a guaru) a derivátov prírodnej živice
przedsiębiorstwo J.M. Huber PCC: produkcja oraz dostawa wypełniaczy dla przemysłu papierniczegopodnik J.M. Huber PCC: výroba a dodávanie na mieste výplne PCC v papierovom priemysle
W wyniku oceny ryzyka ustalono na podstawie dostępnych informacji, że we Wspólnocie Europejskiej wyżej wymieniona substancja stosowana jest głównie jako środek kompleksujący w wielu gałęziach przemysłu, np. w produktach czyszczących w przemyśle i rzemiośle, w przemyśle fotochemicznym, rolnictwie, przemyśle celulozowym i papierniczym, produktach stosowanych w domowych środkach piorących i czyszczących, przemyśle włókienniczym, galwanicznym, kosmetykach i przy uzdatnianiu wodyHodnotením rizika založeným na dostupných informáciách sa zistilo, že táto látka sa v Európskom spoločenstve používa v mnohých priemyselných odvetviach, najmä ako komplexotvorné činidlo, napr. v čistiacich výrobkoch určených pre priemysel a remeselné činnosti, vo fotochemikáliách, poľnohospodárstve, celulózovom a papierenskom priemysle, pracích a čistiacich výrobkoch určených pre domácnosť, textilnom priemysle, v sektore elektrolytického pokovovania, kozmetike a úprave vôd
(DA) Panie przewodniczący! Omawiamy kwestię tysiącdwustukilometrowego gazociągu, który ma zostać przeprowadzony z Wyborga w Rosji do Greifswaldu w Niemczech pod Bałtykiem, przez wrażliwe ekologicznie morze wewnętrzne, w którym występują znaczne różnice poziomu dna morskiego, przez obszar, na którym cały czas znajduje się niewybuchy z dwóch wojen światowych oraz trujące chemikalia zatopione przez przemysł papierniczy.(DA) Vážený pán predsedajúci, diskutujeme o plynovode s dĺžkou 1 200 km, ktorý bude viesť popod Baltské more z ruského Vyborgu do nemeckého Greifswaldu, teda bude prechádzať ekologicky citlivým vnútrozemským morom s veľkými rozdielmi v úrovniach morského dna, oblasťou, v ktorej sa stále nachádza nevybuchnutá munícia zo svetových vojen, ako aj jedovatý chemický odpad z papierenského priemyslu.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 27861 zdań frazy przemysł papierniczy.Znalezione w 5,931 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.