Tłumaczenia na język słowacki:

  • cieľ kvality životného prostredia   

Przykładowe zdania z "cel ochrony środowiska", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl uznania za nadrzędny cel UE zrównoważonego korzystania z obszarów morskich i zachowania ekosystemów morskich, w tym zdecydowanej polityki UE w dziedzinie ochrony tych obszarów, zapobiegającej dalszej utracie różnorodności biologicznej oraz degradacji środowiska morskiego
sk aby všeobecným cieľom EÚ bolo trvalo udržateľné využívanie morí a zachovanie morských ekosystémov vrátane silnej politiky EÚ na ochranu morského prostredia, ktorá zabráni ďalšej strate biologickej rozmanitosti a zhoršovaniu morského prostredia
pl Zważywszy, że cel niniejszego rozporządzenia, to jest zapewnienie ochrony środowiska podczas przemieszczania odpadów, nie może zostać w sposób wystarczający osiągnięty przez Państwa Członkowskie, natomiast z uwagi na jego rozmiary i skutki możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. ‧ Traktatu
sk Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zabezpečenie ochrany životného prostredia pri preprave odpadu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku ‧ zmluvy
pl W końcu, przyjąwszy że te przepisy krajowe zachęcają danych producentów i dystrybutorów do stosowania opakowań wielokrotnego użytku, przyczyniają się one do ogólnego obniżenia ilości unieszkodliwianych odpadów, co stanowi ogólny cel polityki ochrony środowiska
sk A nakoniec, ak takéto vnútroštátne opatrenia podnecujú príslušných výrobcov alebo distribútorov, aby siahali po opätovne použiteľných obaloch, prispievajú k celkovému zníženiu množstva odpadu, ktorý sa zneškodňuje, čo je všeobecným cieľom environmentálnej politiky
pl Cel konwergencji będzie ukierunkowany na przyspieszenie konwergencji najmniej rozwiniętych państw członkowskich i regionów poprzez poprawę warunków wzrostu i zatrudnienia dzięki podniesieniu i poprawie jakości inwestowania w kapitał fizyczny i ludzki, rozwój innowacji oraz społeczeństwa opartego na wiedzy, dostosowanie do zmian gospodarczych i społecznych, ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego, a także wydajności administracyjnej
sk Cieľ Konvergencia sa zameria na urýchlenie konvergencie najmenej rozvinutých členských štátov a regiónov zlepšovaním podmienok rastu a zamestnanosti prostredníctvom zvyšovania kvality investícií do materiálneho a ľudského kapitálu, rozvoja inovácií a vedomostnej spoločnosti, prispôsobilosti hospodárskym a sociálnym zmenám, ochrany a zlepšovania životného prostredia, ako aj efektívnosti administratívy
pl Cel ten jest podobny do aktualnego celu nr ‧ i jest realizowany poprzez wspieranie gospodarczej konwergencji najsłabiej rozwiniętych regionów poprzez inwestycje w kapitał i zasoby ludzkie, wspieranie innowacji i rozwój społeczeństwa wiedzy, wspieranie zmian strukturalnych, ochronę i oczyszczanie środowiska oraz bardziej wydajną administrację
sk Tento cieľ je obdobný ako súčasný cieľ
pl Każda strategia rynku wewnętrznego musi zatem mieć za cel zmianę tego braku wiary i tej wrogości w zaufanie do rynku wewnętrznego, częściowo poprzez zwracanie uwagi na korzyści, które ten rynek przynosi, a częściowo i jednocześnie poprzez realizację celów otwartości i konkurencyjności oraz spójności społecznej z jej poszczególnymi elementami składowymi: ochroną środowiska naturalnego, zatrudnieniem, kulturą i dostępem dla grup słabszych społecznie.
sk Akákoľvek stratégia vnútorného trhu sa preto musí zamerať na zmenu tohto nedostatku dôvery a nepriateľského postoja na dôveru voči vnútornému trhu, čiastočne upozorňovaním na jeho výhody a čiastočne súčasným uskutočňovaním cieľov otvorenosti, hospodárskej súťaže a sociálnej súdržnosti so zameraním na: životné prostredie, zamestnanosť, prístup pre zraniteľné osoby.
pl Muszę raz jeszcze podkreślić, że cel w zakresie ochrony środowiska polegający na obniżeniu emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej o 20% do 2020 roku zostanie osiągnięty przy pomocy tego pakietu, a decyzja oczywiście pomoże osiągnąć nasz cel.
sk Opäť musím zdôrazniť, že environmentálny cieľ znížiť emisie oxidu uhličitého v Európskej únii o 20 % do roku 2020 sa pomocou balíka dosiahne, a toto rozhodnutie, samozrejme, pomôže dosiahnuť náš cieľ.
pl selektywność:, jeśli środek, na mocy którego udziela się pomocy, obejmuje stosunkowo dużą liczbę potencjalnych beneficjentów, obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa na rynku właściwym i nie wyklucza przedsiębiorstw, które mogłyby zrealizować ten sam cel związany z ochroną środowiska, jest mniej prawdopodobne, że pomoc przyczyni się do utrzymania na rynku nierentownych przedsiębiorstw
sk selektívnosť: Ak sa opatrenie poskytnutia pomoci týka relatívne vysokého počtu potenciálnych príjemcov, ak sa týka všetkých podnikov na príslušnom trhu a ak nevylučuje spoločnosti, ktoré riešia rovnaký environmentálny cieľ, tým menej pravdepodobné je, že pomoc udrží na trhu neefektívne firmy
pl Z wyjątkiem wypadków, gdy jest to nieosiągalne za pomocą współmiernych środków, w dłuższej perspektywie Cel ten ma zostać osiągnięty w długim terminie osiągnięty, w celu zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to nieosiągalne za pośrednictwem proporcjonalnych środków
sk Tento cieľ sa má dosiahnuť v najvyššej uplatniteľnej miere z dlhodobého hľadiska na účel zabezpečenia účinnej ochrany ľudského zdravia a životného prostredia
pl Jest zdania, że cel, jakim jest utrzymanie zasad uczciwej konkurencji między poszczególnymi rodzajami transportu, pociąga za sobą konieczność internalizacji kosztów zewnętrznych (w szczególności związanych z ochroną środowiska naturalnego) oraz że w przypadku braku takiej internalizacji same reguły rynku nie wystarczą do regulowania przepływu ruchu statków
sk Domnieva sa, že cieľ zachovania spravodlivých pravidiel hospodárskej súťaže medzi jednotlivými druhmi dopravy si vyžaduje internalizáciu externých nákladov (najmä environmentálnych), a že pokiaľ k tejto internalizácii nedôjde, pravidlá trhu nebudú môcť samotné regulovať námornú dopravu
pl Popiera cel, jakim jest zniesienie lub złagodzenie całości lub części procedur administracyjnych stojących na przeszkodzie rozwojowi żeglugi morskiej bliskiego zasięgu (ŻMBZ) na terytorium Unii Europejskiej, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego
sk Súhlasí s cieľom úplne alebo čiastočne zrušiť alebo zjednodušiť administratívne postupy brzdiace rozvoj námornej príbrežnej dopravy v rámci Európskej únie a súčasne zaručiť vysokú mieru bezpečnosti a ochrany životného prostredia
pl Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, mianowicie ochrona środowiska i zdrowia ludzkiego nie może być osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast z uwagi na rozmiary lub skutki dyrektywy możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. ‧ Traktatu
sk Keďže cieľ tejto smernice, a to ochrana životného prostredia a ľudského zdravia, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov smernice ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku ‧ zmluvy
pl W tym względzie dyrektywa stawia sobie podwójny cel: ochronę środowiska i zapewnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego, przykładowo poprzez ustanowienie podstawowych wymogów dotyczących opakowań i ograniczenie dopuszczalnych poziomów stężenia metali ciężkich występujących w opakowaniach
sk V tejto súvislosti je zámerom smernice dosiahnuť dvojitý cieľ ochrany životného prostredia a zabezpečenia fungovania vnútorného trhu, napríklad stanovením základných požiadaviek na obaly a najvyšších prípustných hodnôt ťažkých kovov, ktoré obaly obsahujú
pl mają za cel stosowanie przyjaznych dla środowiska zasad uprawy, technologii produkcji i zasad gospodarki ściekami, w szczególności w celu ochrony jakości zasobów wody, gleby i krajobrazu oraz zachowania lub stymulacji różnorodności biologicznej, oraz przestrzegają wymogów określonych w art. ‧ i ‧a i są w stanie odpowiednio to udowodnić
sk ich cieľom je používať environmentálne vhodné metódy pestovania, výrobné techniky a metódy nakladania s odpadmi, najmä s cieľom chrániť kvalitu vody, pôdy a krajiny a zachovať alebo podporovať biodiverzitu, a spĺňajú požiadavky stanovené v článkoch ‧ a ‧a a poskytnú o tom príslušné dôkazy
pl Zatem architektura pakietu pozostaje taka sama jak w naszym wniosku; w pełni zachowano także jego cel w dziedzinie ochrony środowiska oraz sprawiedliwy podział wysiłków pomiędzy poszczególne strony.
sk Takže štruktúra balíka sa v porovnaní s naším návrhom nemení a environmentálna integrita balíka, ako aj spravodlivé rozdelenie cieľov medzi viaceré strany zostávajú plne zachované.
pl Artykuł ‧ Traktatu przewiduje, że wnioski Komisji mające na celu ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego i dotyczące, między innymi, zdrowia i ochrony środowiska, przyjmują za podstawę wysoki poziom ochrony i że Parlament Europejski i Rada będą również starać się osiągnąć ten cel
sk Článok ‧ zmluvy ustanovuje, že návrhy Komisie, ktoré majú za cieľ vytváranie a funkciu vnútorného trhu a okrem iného sa týkajú ochrany zdravia a životného prostredia, sa budú zakladať na vysokej úrovni ochrany a že Európsky parlament a Rada sa budú tiež usilovať dosiahnuť tento cieľ
pl Dyrektywa WEEE powinna w ten sposób spełnić swój cel społeczny, którym jest ochrona środowiska i zmniejszenie wpływu odpadów na zdrowie ludzi
sk Smernica by mala naplniť cieľ, ktorý si stanovila v sociálnej oblasti, a to chrániť životné prostredie a znížiť negatívny vplyv odpadu na ľudské zdravie
pl Komisja zauważa, że nie istnieje możliwość zatwierdzenia taryfy jako pomocy na ochronę środowiska, jako że cel przedmiotowej taryfy nie ma charakteru związanego ze środowiskiem
sk Komisia pripomína, že neexistuje žiadna možnosť povoliť tarifu ako environmentálnu pomoc, keďže účel posudzovanej tarify nie je environmentálneho charakteru
pl ubolewa, że cel, jakim jest powstrzymanie spadku różnorodności biologicznej do ‧ r., prawdopodobnie nie zostanie osiągnięty i że zaproponowane strategie ochrony środowiska morskiego i gleby nie przyniosą do ‧ r. konkretnych wyników dla środowiska; zauważa potrzebę wzmożenia wysiłków na rzecz włączenia kwestii różnorodności biologicznej do innych dziedzin polityki; zwraca uwagę na konieczność odpowiedniego finansowania sieci Natura ‧ i innych ściśle powiązanych celów priorytetowych
sk vyjadruje poľutovanie nad tým, že cieľ zastaviť úbytok biodiverzity do roku ‧ sa pravdepodobne nepodarí dosiahnuť a že navrhované stratégie ochrany morského prostredia a pôdy neprinesú do roku ‧ konkrétne environmentálne výsledky; konštatuje, že je potrebné väčšie úsilie pri podpore integrácie politiky v oblasti biodiverzity do ostatných oblastí politiky; upozorňuje na to, že sieť Natura ‧ a ďalšie úzko súvisiace prioritné ciele si vyžadujú adekvátne financovanie
pl Polityka Wspólnoty w dziedzinie środowiska naturalnego stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony, z uwzględnieniem różnorodności sytuacji w różnych regionach Wspólnoty
sk Politika životného prostredia Spoločenstva sa zameriava na vysokú úroveň jeho ochrany, pričom prihliada na rozmanité situácie v jednotlivých regiónoch Spoločenstva
pl Głosowałam za przyjęciem sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (przekształcenie), jako że moim zdaniem porozumienie osiągnięte z Radą spełnia cel, jakim jest przyczynianie się do lepszej ochrony zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, poprzez uproszczenie obowiązujących przepisów i nadanie im większej spójności.
sk Hlasovala som za správu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (prepracované znenie), pretože sa domnievam, že dohoda dosiahnutá s Radou spĺňa požiadavku zvýšenia ochrany ľudského zdravia a životného prostredia, pričom zjednodušuje existujúce právne predpisy a vo vyššej miere medzi nimi vytvára súvislosť.
pl Cel Lizbony jest o tyle wyważony, że łączy w odpowiedni i interaktywny sposób cele gospodarcze dotyczące konkurencyjności z wymogami socjalnymi (zatrudnienie, szkolenie zawodowe, spójność społeczna, warunki życia i pracy) oraz, jak to podkreślano na szczycie w Göteborgu, z wymogami ochrony środowiska naturalnego
sk Lisabonský cieľ je vyrovnaný, pričom dáva do súladu ekonomický cieľ konkurencieschopnosti so sociálnymi požiadavkami (zamestnanosť, odborná príprava, sociálna súdržnosť, životné a pracovné podmienky) a ako bolo zdôraznené na summite v Göteborgu, environmentálnymi požiadavkami, a to úmerným a interaktívnym spôsobom
pl Decyzja nr ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego stawia za cel osiągnięcie poziomów jakości wody, które nie powodują znaczącego oddziaływania na zdrowie ludzkie i środowisko oraz nie stwarzają zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i środowiska
sk Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. ‧/‧/ES z ‧. júla ‧, ktorým sa ustanovuje šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva, obsahuje cieľ dosiahnuť také úrovne kvality vôd, ktoré nespôsobujú negatívne dosahy a riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie
pl ponownie stwierdza, że cel, jakim jest wprowadzenie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa żywności, ochrony zwierząt i środowiska naturalnego, musi również pozwolić na osiągnięcie poziomu jakości produktów, który przyniósłby znaczącą konkurencyjną korzyść producentom rolnym; stwierdza, że rolnicy muszą mieć możliwość pokrycia kosztów wynikających z wymogów UE w zakresie bezpieczeństwa żywności, ochrony zwierząt i środowiska naturalnego; uważa, że w przypadkach, gdy przewaga konkurencyjna rolników jest niewystarczająca dla pokrycia kosztów powstałych wskutek wymogów UE, wspólna polityka rolna powinna odegrać istotną rolę w tym zakresie, i że musi być stosowana przez europejskich rolników w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności, ochrony zwierząt i środowiska naturalnego w rolnictwie
sk opätovne potvrdzuje, že cieľ zavedenia maximálnej úrovne potravinovej bezpečnosti, dobrých životných podmienok zvierat a ochrany životného prostredia musí tiež umožňovať dosahovať vysokú úroveň kvality výrobkov, ktorá vytvára významnú konkurenčnú výhodu pre poľnohospodárskych výrobcov; konštatuje, že poľnohospodári musia mať dostatočné príjmy, aby pokryli náklady vzniknuté v dôsledku požiadaviek EÚ týkajúcich sa potravinovej bezpečnosti, ochrany zvierat a ochrany životného prostredia; zastáva názor, že pokiaľ nebude konkurenčná výhoda poľnohospodárskych výrobcov postačovať na to, aby dokázali kryť tieto náklady, mali by v tejto súvislosti významnú úlohu zohrávať finančné prostriedky SPP, ktoré by poľnohospodári v Európe mali využívať na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti, dobrých životných podmienok zvierat a ochrany životného prostredia v oblasti poľnohospodárstva
pl Piąty Program Działania w zakresie ochrony środowiska uznaje fakt, że wszystkie zainteresowane strony, łącznie z Komisją i władzami lokalnymi, powinny podjąć wspólne starania, działając na zasadzie partnerstwa, aby osiągnąć cel, jakim jest zrównoważony rozwój, i dzielić stosowne obowiązki
sk Piaty environmentálny akčný program uznáva, že všetci zainteresovaní vrátane Komisie a miestnych úradov by mali na dosiahnutie cieľa, ktorým je trvalo udržateľný rozvoj, podnikať jednotné kroky, využívať spoluprácu a preberať príslušnú zodpovednosť
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 335460 zdań frazy cel ochrony środowiska.Znalezione w 61,162 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.