Tłumaczenia na język słowacki:

  • cieľ kvality životného prostredia   

Przykładowe zdania z "cel ochrony środowiska", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Traktatu polityka Wspólnoty w dziedzinie środowiska naturalnego musi stawiać sobie za cel wysoki poziom ochrony
sk Podľa článku ‧ ods. ‧ zmluvy sa politika Spoločenstva v oblasti životného prostredia zameriava na vysokú úroveň jeho ochrany
pl podkreśla istotny cel gospodarki odpadami, jakim jest osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia, a nie ułatwienie funkcjonowania wewnętrznego rynku odzyskiwania odpadów
sk zdôrazňuje dôležitý cieľ odpadového hospodárstva, ktorý spočíva skôr v dosiahnutí vysokej úrovne ochrany životného prostredia a ľudského zdravia, než v zjednodušení fungovania vnútorného trhu pre zhodnocovanie odpadu
pl wspiera ustanowiony przez Radę Europejską w marcu ‧ r., cel zmniejszenia o połowę do ‧ r. emisji gazów cieplarnianych, oraz ponownie wzywa do znaczącego zmniejszenia tych emisji w ramach polityki morskiej, między innymi poprzez włączenie transportu morskiego do systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz wzmocnienie wysiłków w zakresie badań, zarówno nad wykorzystaniem morza jako odnawialnego źródła energii, jak i w celu rozwoju czystszych technologii napędzania statków; wyraża przekonanie, że przewodnia rola Europy w walce ze zmianami klimatu mogłaby wzmocnić i zwiększyć jej wpływ na technologie na rzecz ochrony środowiska oraz badania naukowe
sk podporuje ciele Európskej rady z marca ‧ znížiť do roku ‧ emisie skleníkových plynov na polovicu a potvrdzuje svoju požiadavku, aby námorná politika výraznou mierou prispievala k znižovaniu týchto emisií, okrem iného začlenením lodnej dopravy do systému obchodovania s emisiami a posilnením výskumného úsilia vedúceho k využívaniu morí ako obnoviteľného zdroja energie a so zreteľom na rozvoj ekologickejších nových technológií pohonu lodí; je presvedčený, že vedúca úloha Európy v boji proti zmene klímy by mohla posilniť a rozšíriť jej vedúcu úlohu aj v oblasti technológií a výskumu súvisiacich so životným prostredím
pl cel długoterminowy oznacza poziom substancji w powietrzu, który należy osiągnąć w dłuższej perspektywie- z wyjątkiem przypadków, gdy nie jest to możliwe w drodze zastosowania proporcjonalnych środków- w celu zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska
sk dlhodobý cieľ je úroveň, ktorá sa má dosiahnuť v dlhodobom horizonte, okrem prípadov nedosiahnuteľných primeranými opatreniami, s cieľom poskytovať účinnú ochranu zdravia ľudí a životného prostredia
pl Komisja zauważa, że nie istnieje możliwość zatwierdzenia taryfy jako pomocy na ochronę środowiska, jako że cel przedmiotowej taryfy nie ma charakteru związanego ze środowiskiem
sk Komisia pripomína, že neexistuje žiadna možnosť povoliť tarifu ako environmentálnu pomoc, keďže účel posudzovanej tarify nie je environmentálneho charakteru
pl (DE) Panie przewodniczący! Dzisiejsza polityka transportowa stawia sobie za cel zastosowanie większej ilości oprogramowania transportowego, tj. większej liczby inteligentnych rozwiązań dla poprawy efektywności, ale także służenie interesom ochrony środowiska i ochrony zdrowia.
sk (DE) Vážený pán predsedajúci, v rámci súčasnej dopravnej politiky sa Európa zameriava na viac softvéru v doprave, t.j. inteligentnejšie riešenia na zvýšenie efektívnosti, ale tiež v záujme ochrany životného prostredia a zdravia.
pl Unia powinna być najbardziej konkurencyjnym regionem świata pod względem gospodarczym i społecznym, a także najbardziej zrównoważonym pod względem ochrony środowiska: to cel dla Europy osiągającej takie wyniki, jakich obywatele oczekują.
sk Vytvorenie Únie, ktorá je z hospodárskeho a sociálneho hľadiska najviac konkurencieschopným a najviac environmentálne udržateľným regiónom na svete, je cieľ týkajúci sa Európy výsledkov, ktorý občania očakávajú.
pl Z wyjątkiem wypadków, gdy jest to nieosiągalne za pomocą współmiernych środków, w dłuższej perspektywie Cel ten ma zostać osiągnięty w długim terminie osiągnięty, w celu zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to nieosiągalne za pośrednictwem proporcjonalnych środków
sk Tento cieľ sa má dosiahnuť v najvyššej uplatniteľnej miere z dlhodobého hľadiska na účel zabezpečenia účinnej ochrany ľudského zdravia a životného prostredia
pl Na przykład, cel polegający na powstrzymaniu utraty różnorodności biologicznej do roku 2010 nie może być osiągnięty, a strategie mające na celu ochronę środowiska morskiego nie przyniosą konkretnych rezultatów do roku 2012.
sk Cieľ zastavenia úbytku biodiverzity do roku 2010 sa napríklad nedá dosiahnuť a stratégie navrhované s cieľom ochrany morského prostredia a pôdy neprinesú do roku 2012 žiadne konkrétne výsledky.
pl Polityka Wspólnoty w kwestii środowiska naturalnego stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony, z uwzględnieniem różnorodności sytuacji w poszczególnych regionach Wspólnoty
sk Politika životného prostredia Spoločenstva sa zameriava na vysokú úroveň jeho ochrany, pričom prihliada na rozmanité situácie v jednotlivých regiónoch Spoločenstva
pl W swojej ocenie Komisja stwierdziła, że Włochy wykazały odnośnie do inwestycji na łączną kwotę ‧,‧ mld ITL, że cel ochrony środowiska naturalnego był autentyczny
sk Komisia na základe svojho posúdenia dospela k záveru, že Taliansko dokázalo, že skutočným cieľom investícií v celkovej výške ‧,‧ mld. ITL bola ochrana životného prostredia
pl Jest zdania, że cel, jakim jest utrzymanie zasad uczciwej konkurencji między poszczególnymi rodzajami transportu, pociąga za sobą konieczność internalizacji kosztów zewnętrznych (w szczególności związanych z ochroną środowiska naturalnego) oraz że w przypadku braku takiej internalizacji same reguły rynku nie wystarczą do regulowania przepływu ruchu statków
sk Domnieva sa, že cieľ zachovania spravodlivých pravidiel hospodárskej súťaže medzi jednotlivými druhmi dopravy si vyžaduje internalizáciu externých nákladov (najmä environmentálnych), a že pokiaľ k tejto internalizácii nedôjde, pravidlá trhu nebudú môcť samotné regulovať námornú dopravu
pl Każda strategia rynku wewnętrznego musi zatem mieć za cel zmianę tego braku wiary i tej wrogości w zaufanie do rynku wewnętrznego, częściowo poprzez zwracanie uwagi na korzyści, które ten rynek przynosi, a częściowo i jednocześnie poprzez realizację celów otwartości i konkurencyjności oraz spójności społecznej z jej poszczególnymi elementami składowymi: ochroną środowiska naturalnego, zatrudnieniem, kulturą i dostępem dla grup słabszych społecznie.
sk Akákoľvek stratégia vnútorného trhu sa preto musí zamerať na zmenu tohto nedostatku dôvery a nepriateľského postoja na dôveru voči vnútornému trhu, čiastočne upozorňovaním na jeho výhody a čiastočne súčasným uskutočňovaním cieľov otvorenosti, hospodárskej súťaže a sociálnej súdržnosti so zameraním na: životné prostredie, zamestnanosť, prístup pre zraniteľné osoby.
pl W zgłoszeniu władze duńskie wskazują na cel ochrony środowiska, w szczególności zaś wskazują na potrzebę realizacji, przy pomocy wszelkich możliwych środków, celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wyznaczonego w decyzji ‧/‧/WE
sk Dánske orgány sa vo svojom oznámení odvolávajú na cieľ súvisiaci s ochranou životného prostredia, a najmä na potrebu všetkými dostupnými prostriedkami dosiahnuť cieľ súvisiaci so znížením emisií skleníkových plynov, ako sa ustanovuje v rozhodnutí ‧/‧/ES
pl Panie przewodniczący! Popieram przedmiotowy środek oraz cel propagowania najlepszych dostępnych technik na potrzeby ochrony środowiska, lecz muszę wyrazić swoje obawy co do metodyki przyjętej przez Parlament Europejski w tym zakresie.
sk Vážený pán predsedajúci, podporujem toto opatrenie a jeho cieľ presadzovať najlepšie dostupné techniky na ochranu životného prostredia, ale mám obavy, pokiaľ ide o príslušnú metodiku Parlamentu.
pl W tym celu konieczne jest również włączenie odniesienia do ochrony środowiska w dyrektywie ‧/‧/WE, ograniczając jednocześnie ten cel do rodzaju maszyn oraz do zagrożeń podlegających szczególnym wymaganiom w zakresie ochrony środowiska
sk Na tento účel je tiež nevyhnutné zaradiť odkaz na ochranu životného prostredia do smernice ‧/‧/ES, pričom je potrebné obmedziť tento cieľ na kategóriu strojových zariadení a na riziká, ktoré podliehajú osobitným požiadavkám na ochranu životného prostredia
pl Z drugiej strony rząd niemiecki utrzymuje, że rozpatrywany program mieści się w ramach wspólnotowych wytycznych dotyczących pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska i winien być oceniany w świetle tych wytycznych, ze względu na swój zadeklarowany cel (który należy odróżniać od skutku
sk Na druhej strane nemecká vláda tvrdí, že predmetné opatrenie spĺňa ustanovenia Spoločenstva týkajúce sa štátnej pomoci na ochranu životného prostredia a je potrebné ho hodnotiť ako také, pre dôvody svojho prehláseného cieľa (ktorý bude považovaný oddelene od jeho účinku
pl wzywa Komisję do przedłożenia wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie zapobiegania pożarom i zarządzaniem ryzykiem związanym z nimi, do regularnego gromadzenia danych, opracowania map i wyszczególnienia stref zagrożonych, przygotowania planów zarządzania ryzykiem pożarowym, wskazania przez państwa członkowskie przeznaczonych na ten cel zasobów i dostępnych środków, skoordynowania różnych urzędów, minimalnych wymogów w zakresie szkolenia zespołów oraz ustanowienia odpowiedzialności i kar w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego
sk vyzýva Komisiu, aby predložila smernicu o prevencii a riadení požiarov, ktorá by mala zahŕňať pravidelný zber údajov, prípravu máp a určenie rizikových oblastí, prípravu plánov riadenia rizika požiarov, určenie pridelených prostriedkov a dostupných zariadení členskými štátmi, koordináciu rôznych administratív, minimálne požiadavky na školenia posádok a určenie zodpovednosti voči životnému prostrediu a sankcií
pl uwzględniając milenijne cele rozwoju ONZ z ‧ r., a w szczególności wyeliminowanie ubóstwa i głodu (cel pierwszy), zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym (cel drugi) i równości mężczyzn i kobiet (cel trzeci) oraz ochronę środowiska (cel siódmy
sk so zreteľom na rozvojové ciele milénia OSN z roku ‧, najmä odstránenie chudoby a hladu (prvý cieľ), dosiahnutie celosvetového základného vzdelania (druhý cieľ), rovnaké príležitosti pre mužov a ženy (tretí cieľ) a ochranu životného prostredia (siedmy cieľ
pl ponownie stwierdza, że cel, jakim jest wprowadzenie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa żywności, ochrony zwierząt i środowiska naturalnego, musi również pozwolić na osiągnięcie poziomu jakości produktów, który przyniósłby znaczącą konkurencyjną korzyść producentom rolnym; stwierdza, że rolnicy muszą mieć możliwość pokrycia kosztów wynikających z wymogów UE w zakresie bezpieczeństwa żywności, ochrony zwierząt i środowiska naturalnego; uważa, że w przypadkach, gdy przewaga konkurencyjna rolników jest niewystarczająca dla pokrycia kosztów powstałych wskutek wymogów UE, wspólna polityka rolna powinna odegrać istotną rolę w tym zakresie, i że musi być stosowana przez europejskich rolników w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności, ochrony zwierząt i środowiska naturalnego w rolnictwie
sk opätovne potvrdzuje, že cieľ zavedenia maximálnej úrovne potravinovej bezpečnosti, dobrých životných podmienok zvierat a ochrany životného prostredia musí tiež umožňovať dosahovať vysokú úroveň kvality výrobkov, ktorá vytvára významnú konkurenčnú výhodu pre poľnohospodárskych výrobcov; konštatuje, že poľnohospodári musia mať dostatočné príjmy, aby pokryli náklady vzniknuté v dôsledku požiadaviek EÚ týkajúcich sa potravinovej bezpečnosti, ochrany zvierat a ochrany životného prostredia; zastáva názor, že pokiaľ nebude konkurenčná výhoda poľnohospodárskych výrobcov postačovať na to, aby dokázali kryť tieto náklady, mali by v tejto súvislosti významnú úlohu zohrávať finančné prostriedky SPP, ktoré by poľnohospodári v Európe mali využívať na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti, dobrých životných podmienok zvierat a ochrany životného prostredia v oblasti poľnohospodárstva
pl Popiera cel, jakim jest zniesienie lub złagodzenie całości lub części procedur administracyjnych stojących na przeszkodzie rozwojowi żeglugi morskiej bliskiego zasięgu (ŻMBZ) na terytorium Unii Europejskiej, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego
sk Súhlasí s cieľom úplne alebo čiastočne zrušiť alebo zjednodušiť administratívne postupy brzdiace rozvoj námornej príbrežnej dopravy v rámci Európskej únie a súčasne zaručiť vysokú mieru bezpečnosti a ochrany životného prostredia
pl popiera żądanie Komisji odnośnie określenia celów dotyczących zwalczania tych negatywnych trendów; jako średniookresowy cel należy uwypuklić poruszone w konstytucji europejskiej żądanie trwałego rozwoju Europy, którego podstawą jest zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność cen, społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności zmierzająca do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego; z tego nadrzędnego celu należy wywodzić konkretne cele pośrednie
sk podporuje Komisiu v jej požiadavke stanoviť ciele v boji proti negatívnym trendom; ako strednodobý cieľ by mala byť v Zmluve o Ústave pre Európu zahrnutá požiadavka dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj v Európe na základe vyváženého hospodárskeho rastu a cenovej stability, vysoko konkurencieschopného sociálneho trhového hospodárstva, ktorého cieľom je plná zamestnanosť a sociálny pokrok, ako aj vysoká miera ochrany a zlepšenie kvality životného prostredia; z tohto vyššieho cieľa je potrebné vyvodiť konkrétne ciele
pl Artykuł ‧ Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Traktat) uznaje ochronę środowiska za wspólny cel polityki lub działań dla realizacji celów wyznaczonych w art. ‧ traktatu, włączając w to zrównoważony rozwój działalności gospodarczej
sk Článok ‧ Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (ďalej len zmluva) považuje ochranu životného prostredia za spoločnú politiku alebo aktivitu, pokiaľ ide o dosiahnutie cieľov uvedených v článku ‧ zmluvy, vrátane trvalo udržateľného rozvoja hospodárskych aktivít
pl Pomimo że pożądane jest wszechstronne podejście do ekologiczności produktów, to jednak ograniczenie emisji gazów cieplarnianych dzięki zwiększonej efektywności energetycznej powinno być traktowane jako najważniejszy cel ochrony środowiska do czasu przyjęcia planu prac
sk Napriek tomu, že je žiadúce mať komplexný prístup k environmentálnym vlastnostiam, zníženie emisií skleníkových plynov prostredníctvom zvýšenej energetickej účinnosti by sa malo do prijatia pracovného plánu považovať za prvoradý environmentálny cieľ
pl Polityka Wspólnoty w kwestii środowiska naturalnego stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony, z uwzględnieniem różnorodności sytuacji w różnych regionach Wspólnoty
sk Politika životného prostredia Spoločenstva sa zameriava na vysokú úroveň jeho ochrany, pričom prihliada na rozmanité situácie v jednotlivých regiónoch Spoločenstva
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 335460 zdań frazy cel ochrony środowiska.Znalezione w 64,297 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.