Tłumaczenia na język słowacki:

  • cieľ kvality životného prostredia   

Przykładowe zdania z "cel ochrony środowiska", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Przyjęcie punktu widzenia Włoch, zgodnie z którym Komisja powinna przyjąć projekt skierowany na realizację celów w zakresie ochrony środowiska, oznaczałoby pominięcie faktu, iż to co najbardziej jest istotne w zakresie postanowień dotyczących konkurencji to sposób w jaki osiąga się cel
sk Prijať uhol pohľadu Talianska, podľa ktorého by Komisia mala schváliť projekt, keďže smeruje k dosiahnutiu cieľov ochrany životného prostredia by znamenalo zanedbať skutočnosť, že to, čo je pre smernice v oblasti hospodárskej súťaže dôležitejšie je spôsob, akým sa ciele dosahujú
pl popiera żądanie Komisji odnośnie określenia celów dotyczących zwalczania tych negatywnych trendów; jako średniookresowy cel należy uwypuklić poruszone w konstytucji europejskiej żądanie trwałego rozwoju Europy, którego podstawą jest zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność cen, społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności zmierzająca do pełnego zatrudnienia i postępu społecznego oraz wysoki poziom ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego; z tego nadrzędnego celu należy wywodzić konkretne cele pośrednie
sk podporuje Komisiu v jej požiadavke stanoviť ciele v boji proti negatívnym trendom; ako strednodobý cieľ by mala byť v Zmluve o Ústave pre Európu zahrnutá požiadavka dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj v Európe na základe vyváženého hospodárskeho rastu a cenovej stability, vysoko konkurencieschopného sociálneho trhového hospodárstva, ktorého cieľom je plná zamestnanosť a sociálny pokrok, ako aj vysoká miera ochrany a zlepšenie kvality životného prostredia; z tohto vyššieho cieľa je potrebné vyvodiť konkrétne ciele
pl Zważywszy, że cel niniejszego rozporządzenia, to jest zapewnienie ochrony środowiska podczas przemieszczania odpadów, nie może zostać w sposób wystarczający osiągnięty przez Państwa Członkowskie, natomiast z uwagi na jego rozmiary i skutki możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. ‧ Traktatu
sk Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zabezpečenie ochrany životného prostredia pri preprave odpadu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku ‧ zmluvy
pl Cel określony w art. ‧ w sprawie zagadnień międzynarodowych i wymiaru międzynarodowego czterech obszarów priorytetowych ochrony środowiska programu wymaga realizacji następujących zadań
sk Zámer, ktorý je uvedený v článku ‧ pre medzinárodné otázky a medzinárodné dimenzie štyroch prioritných environmentálnych oblastí tohto programu, zahŕňa nasledujúce dlhodobé ciele
pl Z drugiej strony rząd niemiecki utrzymuje, że rozpatrywany program mieści się w ramach wspólnotowych wytycznych dotyczących pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska i winien być oceniany w świetle tych wytycznych, ze względu na swój zadeklarowany cel (który należy odróżniać od skutku
sk Na druhej strane nemecká vláda tvrdí, že predmetné opatrenie spĺňa ustanovenia Spoločenstva týkajúce sa štátnej pomoci na ochranu životného prostredia a je potrebné ho hodnotiť ako také, pre dôvody svojho prehláseného cieľa (ktorý bude považovaný oddelene od jeho účinku
pl Jednak legislacja ta okaże się sukcesem tylko wtedy, gdy uda nam się pogodzić cel polegający na ochronie środowiska z celem, jakim jest mobilność obywateli, przy poszanowaniu krajów spoza UE.
sk Táto norma však bude úspešná len vtedy, ak sa nám podarí skĺbiť environmentálny cieľ s cieľom mobility občanov a pritom budeme rešpektovať krajiny v rámci Európskej únie.
pl Ograniczenia działalności muszą być (i) niedyskryminacyjne; (ii) restrykcyjne tylko w stopniu, w jakim jest to konieczne, aby osiągnąć cel z zakresu ochrony środowiska uzgodniony dla danego portu lotniczego; oraz (iii) niearbitralne
sk Prevádzkové obmedzenia nesmú byť i) diskriminačné; ii) reštriktívnejšie než je potrebné na dosiahnutie environmentálneho cieľa stanoveného pre dané letisko a iii) svojvoľné
pl Cel konwergencji będzie ukierunkowany na przyspieszenie konwergencji najmniej rozwiniętych państw członkowskich i regionów poprzez poprawę warunków wzrostu i zatrudnienia dzięki podniesieniu i poprawie jakości inwestowania w kapitał fizyczny i ludzki, rozwój innowacji oraz społeczeństwa opartego na wiedzy, dostosowanie do zmian gospodarczych i społecznych, ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego, a także wydajności administracyjnej
sk Cieľ Konvergencia sa zameria na urýchlenie konvergencie najmenej rozvinutých členských štátov a regiónov zlepšovaním podmienok rastu a zamestnanosti prostredníctvom zvyšovania kvality investícií do materiálneho a ľudského kapitálu, rozvoja inovácií a vedomostnej spoločnosti, prispôsobilosti hospodárskym a sociálnym zmenám, ochrany a zlepšovania životného prostredia, ako aj efektívnosti administratívy
pl Artykuł ‧ Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Traktat) uznaje ochronę środowiska za wspólny cel polityki lub działań dla realizacji celów wyznaczonych w art. ‧ traktatu, włączając w to zrównoważony rozwój działalności gospodarczej
sk Článok ‧ Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (ďalej len zmluva) považuje ochranu životného prostredia za spoločnú politiku alebo aktivitu, pokiaľ ide o dosiahnutie cieľov uvedených v článku ‧ zmluvy, vrátane trvalo udržateľného rozvoja hospodárskych aktivít
pl Można również zwrócić uwagę na długoterminowy cel Wspólnoty dotyczący ograniczenia zmian klimatycznych do ‧ °C ponad poziom sprzed epoki przemysłowej i zadeklarowane przez Komisję wsparcie na rzecz budowy do ‧ r. zakładów demonstracyjnych na skalę przemysłową, o ile będą one bezpieczne dla środowiska i przyczynią się do jego ochrony
sk Takisto možno poukázať na dlhodobý cieľ Spoločenstva obmedziť zmenu klímy na ‧ °C nad úroveň v predindustriálnom období a na pomoc Komisie určenú na výstavbu ukážkových zariadení v priemyselnom meradle do roku ‧ za predpokladu, že sú bezpečné pre životné prostredie a prispievajú k jeho ochrane
pl odnowioną strategię Unii Europejskiej dotyczącą trwałego rozwoju, przyjętą przez Radę Europejską w dniach ‧–‧ czerwca ‧ r. i mającą za naczelny cel określenie i rozwój działań, dzięki którym UE będzie mogła zapewnić pokoleniom obecnym i przyszłym stały wzrost jakości życia przez tworzenie społeczności opartych na zasadach trwałego rozwoju- społeczności wydajnie gospodarujących zasobami i z nich korzystających, czerpiących z potencjału gospodarki w zakresie innowacji ekologicznych i społecznych i przez to zapewniających dobrobyt, ochronę środowiska naturalnego i spójność społeczną
sk obnovenú stratégiu trvalo udržateľného rozvoja Európskej únie, ktorú prijala Európska rada ‧. a ‧. júna ‧ a ktorej všeobecným cieľom je preskúmať a zintenzívniť opatrenia, ktoré EÚ umožnia neustále zlepšovať kvalitu života súčasných i budúcich generácií vytvorením trvalo udržateľných komunít schopných efektívne využívať zdroje a hospodáriť s nimi a využiť potenciál hospodárstva pre ekologickú a sociálnu inováciu, a tým zabezpečiť prosperitu, ochranu životného prostredia a sociálnu súdržnosť
pl Popieram zatem cel UE polegający na wywieraniu nacisku w ramach organizacji międzynarodowych, w szczególności Światowej Organizacji Handlu (WTO) i Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), oraz udzielania wsparcia na rzecz stworzenia nowej organizacji ochrony środowiska w celu wspierania sprawiedliwego handlu.
sk Preto súhlasím so zámerom EÚ vyvíjať tlak v medzinárodných organizáciách, najmä vo Svetovej obchodnej organizácii (WTO) a v Medzinárodnej organizácii práce (MOP), a presadiť zriadenie novej organizácie pre životné prostredie, ktorá bude podporovať spravodlivý obchod.
pl Pomimo że pożądane jest wszechstronne podejście do ekologiczności produktów, to jednak ograniczenie emisji gazów cieplarnianych dzięki zwiększonej efektywności energetycznej powinno być traktowane jako najważniejszy cel ochrony środowiska do czasu przyjęcia planu prac
sk Napriek tomu, že je žiadúce mať komplexný prístup k environmentálnym vlastnostiam, zníženie emisií skleníkových plynov prostredníctvom zvýšenej energetickej účinnosti by sa malo do prijatia pracovného plánu považovať za prvoradý environmentálny cieľ
pl wspiera ustanowiony przez Radę Europejską w marcu ‧ r., cel zmniejszenia o połowę do ‧ r. emisji gazów cieplarnianych, oraz ponownie wzywa do znaczącego zmniejszenia tych emisji w ramach polityki morskiej, między innymi poprzez włączenie transportu morskiego do systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz wzmocnienie wysiłków w zakresie badań, zarówno nad wykorzystaniem morza jako odnawialnego źródła energii, jak i w celu rozwoju czystszych technologii napędzania statków; wyraża przekonanie, że przewodnia rola Europy w walce ze zmianami klimatu mogłaby wzmocnić i zwiększyć jej wpływ na technologie na rzecz ochrony środowiska oraz badania naukowe
sk podporuje ciele Európskej rady z marca ‧ znížiť do roku ‧ emisie skleníkových plynov na polovicu a potvrdzuje svoju požiadavku, aby námorná politika výraznou mierou prispievala k znižovaniu týchto emisií, okrem iného začlenením lodnej dopravy do systému obchodovania s emisiami a posilnením výskumného úsilia vedúceho k využívaniu morí ako obnoviteľného zdroja energie a so zreteľom na rozvoj ekologickejších nových technológií pohonu lodí; je presvedčený, že vedúca úloha Európy v boji proti zmene klímy by mohla posilniť a rozšíriť jej vedúcu úlohu aj v oblasti technológií a výskumu súvisiacich so životným prostredím
pl Panie przewodniczący! Popieram przedmiotowy środek oraz cel propagowania najlepszych dostępnych technik na potrzeby ochrony środowiska, lecz muszę wyrazić swoje obawy co do metodyki przyjętej przez Parlament Europejski w tym zakresie.
sk Vážený pán predsedajúci, podporujem toto opatrenie a jeho cieľ presadzovať najlepšie dostupné techniky na ochranu životného prostredia, ale mám obavy, pokiaľ ide o príslušnú metodiku Parlamentu.
pl Polityka Unii w dziedzinie środowiska stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony, z uwzględnieniem różnorodności sytuacji w różnych regionach Unii
sk Politika životného prostredia Únie sa zameriava na vysokú úroveň jeho ochrany, pričom prihliada na rozmanité situácie v jednotlivých regiónoch Únie
pl W związku z tym, że cel niniejszej dyrektywy, a mianowicie zapewnienie skuteczniejszej ochrony środowiska, nie może być osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na zakres i skutki niniejszej dyrektywy może być lepiej osiągnięty na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki zgodne z zasadą pomocniczości, określoną w art. ‧ Traktatu
sk Keďže cieľ tejto smernice, a to zabezpečenie účinnejšej ochrany životného prostredia, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov tejto smernice ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa v článku ‧ zmluvy
pl Polityka Wspólnoty w kwestii środowiska naturalnego stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony, z uwzględnieniem różnorodności sytuacji w poszczególnych regionach Wspólnoty
sk Politika životného prostredia Spoločenstva sa zameriava na vysokú úroveň jeho ochrany, pričom prihliada na rozmanité situácie v jednotlivých regiónoch Spoločenstva
pl W tym celu konieczne jest również włączenie odniesienia do ochrony środowiska w dyrektywie ‧/‧/WE, ograniczając jednocześnie ten cel do rodzaju maszyn oraz do zagrożeń podlegających szczególnym wymaganiom w zakresie ochrony środowiska
sk Na tento účel je tiež nevyhnutné zaradiť odkaz na ochranu životného prostredia do smernice ‧/‧/ES, pričom je potrebné obmedziť tento cieľ na kategóriu strojových zariadení a na riziká, ktoré podliehajú osobitným požiadavkám na ochranu životného prostredia
pl EKES popiera cel strategii tematycznej w sprawie zachowania i ochrony środowiska morskiego
sk EHSV podporuje cieľ tematickej stratégie na ochranu a zachovanie morského prostredia
pl wzywa Komisję do przedstawienia konkretnych środków promujących transfer wiedzy specjalistycznej i technologii, tak aby ułatwić zakładom demontażu w Azji Południowej przestrzeganie międzynarodowych wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska; jest zdania, że cel ten należy również wziąć pod uwagę w szerszych ramach unijnej polityki wspierania rozwoju, prowadzonej wobec tych krajów; w związku z tym uznaje, że niezbędne jest skorzystanie z ewentualnej wiedzy fachowej związków zawodowych i organizacji pozarządowych
sk vyzýva Komisiu, aby navrhla konkrétne opatrenia na podporu prenosu know-how a technológií a aby tak pomohla demontážnym zariadeniam v južnej Ázii dodržiavať medzinárodné bezpečnostné a ekologické požiadavky; domnieva sa, že tento cieľ by sa mal zohľadniť aj v širšom rámci politiky rozvojovej pomoci EÚ vo vzťahu k týmto krajinám; domnieva sa, že pritom sa musia využívať aj dostupné odborné poznatky odborových organizácií mimovládnych organizácií
pl Komisja zauważa, że nie istnieje możliwość zatwierdzenia taryfy jako pomocy na ochronę środowiska, jako że cel przedmiotowej taryfy nie ma charakteru związanego ze środowiskiem
sk Komisia pripomína, že neexistuje žiadna možnosť povoliť tarifu ako environmentálnu pomoc, keďže účel posudzovanej tarify nie je environmentálneho charakteru
pl Czy odpowiednie przepisy prawa krajowego przyjęte w Rumunii (dekret nadzwyczajny nr ‧/‧), ustanawiające podatek od zanieczyszczeń w okresie od dnia ‧ lipca ‧ r. do dnia ‧ grudnia ‧ r. są zgodne z zasadami unii celnej i zakazem podwójnego opodatkowania ustanowionymi w art. ‧ WE, ‧ WE i ‧ WE, czy też, te przepisy traktatu zezwalają na wprowadzenie podatku od zanieczyszczeń w celu określonym przez ustawodawcę rumuńskiego w preambule dekretu nadzwyczajnego nr ‧/‧, który to cel przewidziany został również w art. ‧ WE i następnych, jakim jest zagwarantowanie ochrony środowiska naturalnego poprzez realizację programów i projektów mających zapewnić poprawę jakości powietrza atmosferycznego i osiągnięcie dopuszczalnych wartości przewidzianych w przepisach wspólnotowych w tej dziedzinie
sk Môže sa zavedenie dane za znečistenie v období od ‧. júla ‧ do ‧. decembra ‧ ako relevantnej vnútroštátnej právnej úpravy prijatej v Rumunsku (naliehavým dekrétom č. ‧/‧) považovať za opatrenie, ktoré v prvom rade spĺňa zásady colnej únie a zákaz dvojitého zdanenia, upravené v článkoch ‧, ‧ a ‧ ES, čiže umožňujú tieto ustanovenia Zmluvy zavedenie dane za znečistenie na účely upravené rumunským zákonodarcom v preambule naliehavého dekrétu č. ‧/‧, pričom tieto ciele sú upravené aj v článku ‧ a nasledujúcich ES, tzn.: zaručiť ochranu životného prostredia prostredníctvom realizácie programov a projektov na zlepšenie kvality ovzdušia a na návrat k hraničným hodnotám ustanoveným príslušnou právnou úpravou Spoločenstva?
pl Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr ‧/‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego stawia za cel osiągnięcie poziomów jakości wody, które nie powodują znaczącego oddziaływania na zdrowie ludzkie i środowisko oraz nie stwarzają zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i środowiska
sk Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. ‧/‧/ES z ‧. júla ‧, ktorým sa ustanovuje šiesty environmentálny akčný program Spoločenstva obsahuje cieľ dosiahnuť také úrovne kvality vôd, ktoré nespôsobujú negatívne dopady a riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie
pl Naruszenie art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli z tego względu, że zaskarżony akt narusza cel ustanowiony w art. ‧ omawianej dyrektywy tzn. ochronę środowiska jako całość
sk Porušenie článku ‧ smernice ‧/‧/ES o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v rozsahu, v akom napadnutý akt porušuje cieľ uvedený v článku ‧ uvedenej smernice, ktorý spočíva v ochrane životného prostredia ako celku
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 335460 zdań frazy cel ochrony środowiska.Znalezione w 63,016 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.