Tłumaczenia na język słowacki:

  • cieľ kvality životného prostredia   

Przykładowe zdania z "cel ochrony środowiska", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Głosowałam za przyjęciem sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (przekształcenie), jako że moim zdaniem porozumienie osiągnięte z Radą spełnia cel, jakim jest przyczynianie się do lepszej ochrony zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, poprzez uproszczenie obowiązujących przepisów i nadanie im większej spójności.
sk Hlasovala som za správu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (prepracované znenie), pretože sa domnievam, že dohoda dosiahnutá s Radou spĺňa požiadavku zvýšenia ochrany ľudského zdravia a životného prostredia, pričom zjednodušuje existujúce právne predpisy a vo vyššej miere medzi nimi vytvára súvislosť.
pl uznania za nadrzędny cel UE zrównoważonego korzystania z obszarów morskich i zachowania ekosystemów morskich, w tym zdecydowanej polityki UE w dziedzinie ochrony tych obszarów, zapobiegającej dalszej utracie różnorodności biologicznej oraz degradacji środowiska morskiego
sk aby všeobecným cieľom EÚ bolo trvalo udržateľné využívanie morí a zachovanie morských ekosystémov vrátane silnej politiky EÚ na ochranu morského prostredia, ktorá zabráni ďalšej strate biologickej rozmanitosti a zhoršovaniu morského prostredia
pl Jest zdania, że cel, jakim jest utrzymanie zasad uczciwej konkurencji między poszczególnymi rodzajami transportu, pociąga za sobą konieczność internalizacji kosztów zewnętrznych (w szczególności związanych z ochroną środowiska naturalnego) oraz że w przypadku braku takiej internalizacji same reguły rynku nie wystarczą do regulowania przepływu ruchu statków
sk Domnieva sa, že cieľ zachovania spravodlivých pravidiel hospodárskej súťaže medzi jednotlivými druhmi dopravy si vyžaduje internalizáciu externých nákladov (najmä environmentálnych), a že pokiaľ k tejto internalizácii nedôjde, pravidlá trhu nebudú môcť samotné regulovať námornú dopravu
pl Unia powinna być najbardziej konkurencyjnym regionem świata pod względem gospodarczym i społecznym, a także najbardziej zrównoważonym pod względem ochrony środowiska: to cel dla Europy osiągającej takie wyniki, jakich obywatele oczekują.
sk Vytvorenie Únie, ktorá je z hospodárskeho a sociálneho hľadiska najviac konkurencieschopným a najviac environmentálne udržateľným regiónom na svete, je cieľ týkajúci sa Európy výsledkov, ktorý občania očakávajú.
pl Mając na uwadze główny cel ochrony środowiska, zabrania się łowić, przechowywać na pokładzie, przeładowywać, składować, wyładowywać, sprzedawać, wystawiać lub wprowadzać do obrotu organizmów morskich metodami wymagającymi użycia środków wybuchowych, substancji trujących lub nasennych, prądu elektrycznego lub pocisków dowolnego typu
sk V záujme ochrany životného prostredia, ako prvoradého cieľa, sa zakazuje lov, držanie na palube, prekládka, uskladnenie, vykládka, predaj, vystavovanie alebo ponúkanie na predaj morských organizmov ulovených metódami, ktorých súčasťou je použitie výbušnín, jedovatých alebo omamných látok, elektrického prúdu alebo striel akéhokoľvek druhu
pl Polityka Unii w dziedzinie środowiska stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony, z uwzględnieniem różnorodności sytuacji w różnych regionach Unii
sk Politika životného prostredia Únie sa zameriava na vysokú úroveň jeho ochrany, pričom prihliada na rozmanité situácie v jednotlivých regiónoch Únie
pl wzywa do przyjęcia zintegrowanego podejścia do turystyki w strefach przybrzeżnych w kontekście unijnych polityk: spójności, morskiej, rybołówstwa, ochrony środowiska, społecznej i zdrowotnej, aby stworzyć między nimi synergię i uniknąć niespójnych działań; zaleca, by Komisja zastosowała takie zintegrowane podejście w dążeniu do zrównoważonego wzrostu turystyki w regionach przybrzeżnych, w szczególności w połączeniu z polityka morską UE, jako strategiczny cel w swoim programie prac na lata ‧-‧, jak również w kontekście śródokresowego przeglądu ram finansowych na lata
sk žiada integrovaný prístup k pobrežnému cestovnému ruchu v súlade s politikou EÚ v oblasti súdržnosti, námornou politikou, politikou rybolovu, environmentálnou, dopravnou, energetickou, sociálnou a zdravotnou politikou tak, aby sa vytvoril synergický efekt a zabránilo sa protichodným opatreniam; odporúča Komisii, aby v rámci tejto komplexnej koncepcie prijala takýto integrovaný prístup pre trvalo udržateľný rast cestovného ruchu v pobrežných oblastiach, najmä v spojitosti s námornou politikou EÚ, ako strategický cieľ svojho pracovného programu na roky ‧ – ‧ a v súvislosti s hodnotením finančného rámca na roky ‧ – ‧ v polovici obdobia
pl W dyrektywie tej uwzględnia się zdecydowanie jako cel ochronę środowiska naturalnego (patrz zwłaszcza: motywy ‧, ‧, ‧ i
sk Táto smernica výslovne zohľadňuje cieľ ochrany životného prostredia (najmä odôvodnenia ‧, ‧, ‧ a
pl Muszę raz jeszcze podkreślić, że cel w zakresie ochrony środowiska polegający na obniżeniu emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej o 20% do 2020 roku zostanie osiągnięty przy pomocy tego pakietu, a decyzja oczywiście pomoże osiągnąć nasz cel.
sk Opäť musím zdôrazniť, že environmentálny cieľ znížiť emisie oxidu uhličitého v Európskej únii o 20 % do roku 2020 sa pomocou balíka dosiahne, a toto rozhodnutie, samozrejme, pomôže dosiahnuť náš cieľ.
pl podziela obawy Komisji, że na skutek globalnych zmian klimatycznych wzrośnie jeszcze częstotliwość i skala klęsk żywiołowych w tym regionie i wpiera cel poprawy zarządzania klęskami żywiołowymi, wyraża jednak zaniepokojenie z powodu braku odniesienia do utworzonej w ‧ r. inicjatywy UE-AKP dotyczącej klęsk żywiołowych; wzywa Komisję do wspierania stałego i długoterminowego funkcjonowania takiej inicjatywy; wzywa Komisję do regularnego zdawania sprawozdań z tego procesu Komisji Rozwoju Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE; wskazuje na wrażliwość gospodarek narodowych państw Karaibów na klęski żywiołowe i przyjmuje z zadowoleniem zapowiedź Komisji, że zastosuje ona nowe, szybsze procedury wypłacania środków w ramach pomocy na rekonstrukcję, z włączeniem obowiązkowego prefinansowania
sk rovnako ako Komisia sa obáva, že v dôsledku globálnej zmeny klímy sa bude ešte zvyšovať početnosť a sila živelných pohrôm v regióne a podporuje cieľ zlepšiť manažment živelných katastrof, odsudzuje však absenciu akéhokoľvek odkazu na nástroj EÚ-AKT pre prírodné katastrofy zriadený v roku ‧; vyzýva Komisiu, aby podporila stále dlhodobé vytvorenie tohto nástroja; žiada Komisiu, aby pravidelne informovala Výbor Európskeho parlamentu pre rozvoj a Výbor Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT-EÚ pre sociálne veci a životné prostredie o pokroku v tejto oblasti; poukazuje na zraniteľnosť národných ekonomík karibských štátov spôsobenú živelnými pohromami a víta vyhlásenie Komisie o využití nových a rýchlejších postupov uhrádzania platieb pre pomoc pri obnove, ktoré predpokladajú povinné predbežné financovanie
pl mając na uwadze, że ochrona środowiska naturalnego plasuje się wysoko w randze priorytetów UE, a w konsekwencji, że Komisja powinna uwzględnić ten cel we wszystkich rodzajach polityk, jakie prowadzi wobec krajów rozwijających się
sk keďže ochrana životného prostredia sa stala jednou z priorít EÚ a keďže v dôsledku toho Komisia musí tento cieľ zohľadňovať vo všetkých politikách, ktoré realizuje vo vzťahu k rozvojovým krajinám
pl Zatem architektura pakietu pozostaje taka sama jak w naszym wniosku; w pełni zachowano także jego cel w dziedzinie ochrony środowiska oraz sprawiedliwy podział wysiłków pomiędzy poszczególne strony.
sk Takže štruktúra balíka sa v porovnaní s naším návrhom nemení a environmentálna integrita balíka, ako aj spravodlivé rozdelenie cieľov medzi viaceré strany zostávajú plne zachované.
pl podkreśla, że przegląd strategii powinien jasno określać, iż obiera za cel reformę Światowej Organizacji Handlu (WTO), podporządkowując wymianę handlową celom zrównoważonego rozwoju i międzynarodowym zobowiązaniom dotyczącym ochrony środowiska oraz przestrzegania międzynarodowych umów w zakresie praw socjalnych, w tym norm socjalnych ustalonych przez Międzynarodową Organizację Pracy (ILO); wzywa Unię Europejską do podjęcia działań zmierzających do uznania i przejrzystego stosowania przez WTO zasady ostrożności
sk zdôrazňuje, že revidovaná stratégia musí jasne potvrdiť, že si ako cieľ stanoví reformu Svetovej obchodnej organizácie (WTO) podriadením obchodného hľadiska cieľom trvalo udržateľného rozvoja a medzinárodným záväzkom ochrany životného prostredia a dodržiavania medzinárodných dohôd v sociálnej oblasti, vrátane noriem stanovených Medzinárodnou organizáciou práce; vyzýva EÚ, aby konala v prospech uznania a transparentného uplatňovania zásady prezieravosti v rámci WTO
pl Jednak legislacja ta okaże się sukcesem tylko wtedy, gdy uda nam się pogodzić cel polegający na ochronie środowiska z celem, jakim jest mobilność obywateli, przy poszanowaniu krajów spoza UE.
sk Táto norma však bude úspešná len vtedy, ak sa nám podarí skĺbiť environmentálny cieľ s cieľom mobility občanov a pritom budeme rešpektovať krajiny v rámci Európskej únie.
pl Każda strategia rynku wewnętrznego musi zatem mieć za cel zmianę tego braku wiary i tej wrogości w zaufanie do rynku wewnętrznego, częściowo poprzez zwracanie uwagi na korzyści, które ten rynek przynosi, a częściowo i jednocześnie poprzez realizację celów otwartości i konkurencyjności oraz spójności społecznej z jej poszczególnymi elementami składowymi: ochroną środowiska naturalnego, zatrudnieniem, kulturą i dostępem dla grup słabszych społecznie.
sk Akákoľvek stratégia vnútorného trhu sa preto musí zamerať na zmenu tohto nedostatku dôvery a nepriateľského postoja na dôveru voči vnútornému trhu, čiastočne upozorňovaním na jeho výhody a čiastočne súčasným uskutočňovaním cieľov otvorenosti, hospodárskej súťaže a sociálnej súdržnosti so zameraním na: životné prostredie, zamestnanosť, prístup pre zraniteľné osoby.
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Traktatu polityka Wspólnoty w dziedzinie środowiska naturalnego musi stawiać sobie za cel wysoki poziom ochrony
sk Podľa článku ‧ ods. ‧ zmluvy sa politika Spoločenstva v oblasti životného prostredia zameriava na vysokú úroveň jeho ochrany
pl Komisja zauważa, że nie istnieje możliwość zatwierdzenia taryfy jako pomocy na ochronę środowiska, jako że cel przedmiotowej taryfy nie ma charakteru związanego ze środowiskiem
sk Komisia pripomína, že neexistuje žiadna možnosť povoliť tarifu ako environmentálnu pomoc, keďže účel posudzovanej tarify nie je environmentálneho charakteru
pl Dyrektywa w sprawie podatku energetycznego wyraźnie uwzględnia cel ochrony środowiska (por. motywy ‧, ‧, ‧ i
sk Smernica o energetickej dani explicitne zohľadňuje cieľ ochrany životného prostredia (porovnaj úvodné ustanovenia ‧, ‧, ‧ a
pl Popiera cel, jakim jest zniesienie lub złagodzenie całości lub części procedur administracyjnych stojących na przeszkodzie rozwojowi żeglugi morskiej bliskiego zasięgu (ŻMBZ) na terytorium Unii Europejskiej, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego
sk Súhlasí s cieľom úplne alebo čiastočne zrušiť alebo zjednodušiť administratívne postupy brzdiace rozvoj námornej príbrežnej dopravy v rámci Európskej únie a súčasne zaručiť vysokú mieru bezpečnosti a ochrany životného prostredia
pl Pomoc na projekty dotyczące ochrony środowiska będzie kumulowana z każdą inną pomocą publiczną, której przedmiot i cel są takie same, pod warunkiem że całkowita suma nie będzie przekraczała granic określonych w ust. ‧.‧. lit. b) Zasad kumulacji określonych w Zarządzeniu
sk Pomoc určená na projekty na ochranu životného prostredia bude kumulovateľná s akoukoľvek inou verejnou pomocou s rovnakým cieľom a účelom, pokiaľ kumulovaná suma nepresiahne limity uvedené pod odsekom ‧.‧ písm. b) podkladov pre výpočty zo španielskeho vládneho nariadenia
pl Na wniosek tej drugiej Strony przedkłada się jej niezwłocznie pisemne sprawozdanie zawierające powody wprowadzenia ograniczenia działalności, cel z zakresu ochrony środowiska uzgodniony dla portu lotniczego oraz opis środków, które mają służyć osiągnięciu tego celu
sk Na žiadosť tejto druhej strany sa jej bezodkladne poskytne správa vysvetľujúca dôvody zavedenia prevádzkových obmedzení, s uvedením environmentálneho cieľa stanoveného pre dané letisko a opatrení, ktoré sa zvažovali na dosiahnutie tohto cieľa
pl Jednakże musimy poruszać się szybko, z tego względu w trakcie głosowania w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego głosowaliśmy za tym, aby cel został osiągnięty w 2012 r., przy wiążących celach pośrednich począwszy od 2009 r., aby w 2012 r. w pełni osiągnąć cel w odniesieniu do wszystkich pojazdów.
sk Musíme konať svižne, a preto podporujeme vo Výbore pre životné prostredie hlasovanie za dosiahnutie cieľa v roku 2012 so záväznými krokmi od roku 2009, aby do roku 2012 bol tento cieľ splnený pre všetky vozidlá.
pl wzywa Komisję do przedłożenia wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie zapobiegania pożarom i zarządzaniem ryzykiem związanym z nimi, do regularnego gromadzenia danych, opracowania map i wyszczególnienia stref zagrożonych, przygotowania planów zarządzania ryzykiem pożarowym, wskazania przez państwa członkowskie przeznaczonych na ten cel zasobów i dostępnych środków, skoordynowania różnych urzędów, minimalnych wymogów w zakresie szkolenia zespołów oraz ustanowienia odpowiedzialności i kar w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego
sk vyzýva Komisiu, aby predložila smernicu o prevencii a riadení požiarov, ktorá by mala zahŕňať pravidelný zber údajov, prípravu máp a určenie rizikových oblastí, prípravu plánov riadenia rizika požiarov, určenie pridelených prostriedkov a dostupných zariadení členskými štátmi, koordináciu rôznych administratív, minimálne požiadavky na školenia posádok a určenie zodpovednosti voči životnému prostrediu a sankcií
pl Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, mianowicie ochrona środowiska i zdrowia ludzkiego nie może być osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast z uwagi na rozmiary lub skutki dyrektywy możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. ‧ Traktatu
sk Keďže cieľ tejto smernice, a to ochranu životného prostredia a zdravia ľudí, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov smernice ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Spoločenstva, môže Spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku ‧ zmluvy
pl Cel konwergencji będzie ukierunkowany na przyspieszenie konwergencji najmniej rozwiniętych państw członkowskich i regionów poprzez poprawę warunków wzrostu i zatrudnienia dzięki podniesieniu i poprawie jakości inwestowania w kapitał fizyczny i ludzki, rozwój innowacji oraz społeczeństwa opartego na wiedzy, dostosowanie do zmian gospodarczych i społecznych, ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego, a także wydajności administracyjnej
sk Cieľ Konvergencia sa zameria na urýchlenie konvergencie najmenej rozvinutých členských štátov a regiónov zlepšovaním podmienok rastu a zamestnanosti prostredníctvom zvyšovania kvality investícií do materiálneho a ľudského kapitálu, rozvoja inovácií a vedomostnej spoločnosti, prispôsobilosti hospodárskym a sociálnym zmenám, ochrany a zlepšovania životného prostredia, ako aj efektívnosti administratívy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 335460 zdań frazy cel ochrony środowiska.Znalezione w 48,232 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.