Tłumaczenia na język słowacki:

  • Hodnotenie pozície produktu po uvedení na trh   

Przykładowe zdania z "Ocena produktu po wprowadzeniu na rynek", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W przypadku istnienia szczególnych obaw właściwy organ żąda jako warunku udzielenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu ustanowienia systemu zarządzania ryzykiem albo przeprowadzenia i przedłożenia do oceny specjalnych badań nad produktem po jego wprowadzeniu na rynek
sk Vo zvlášť citlivých prípadoch príslušný orgán podmieni vydanie povolenia na uvedenie na trh zavedením systému riadenia rizík alebo uskutočnením osobitných štúdií po uvedení na trh a ich predložením na preskúmanie
pl W przypadku istnienia szczególnych obaw właściwy organ żąda jako warunku udzielenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu ustanowienia systemu zarządzania ryzykiem albo przeprowadzenia i przedłożenia do oceny specjalnych badań nad produktem po jego wprowadzeniu na rynek
sk Vo zvlášť citlivých prípadoch musí príslušný orgán podmieniť vydanie povolenia na uvedenie na trh zavedením systému riadenia rizík alebo uskutočnením osobitných štúdií po uvedení na trh a ich predložením na preskúmanie
pl Zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Umowy Ramowej o wzajemnym uznawaniu, Strony zapewnią ciągłą dostępność informacji o nazwach ich odpowiednich organów notyfikowanych lub organów oceny zgodności, i regularnie będą dostarczać szczegółowych informacji o wydanych certyfikatach w celu ułatwienia nadzoru po wprowadzeniu produktu na rynek
sk V súlade s príslušnými ustanoveniami Rámcovej dohody o vzájomnom uznávaní zabezpečia zmluvné strany nepretržitú dostupnosť názvov svojich príslušných notifikovaných orgánov alebo orgánov posudzovania zhody a budú pravidelne poskytovať podrobné informácie o osvedčovaní vydaných na účely uľahčenia po umiestnení na trh
pl W przypadku istnienia szczególnych obaw właściwy organ może zażądać jako warunku udzielenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu ustanowienia systemu zarządzania ryzykiem albo przeprowadzenia i przedłożenia do oceny specjalnych badań nad produktem po jego wprowadzeniu na rynek
sk Vo zvlášť citlivých prípadoch môže príslušný orgán podmieniť vydanie povolenia na uvedenie na trh zavedením systému riadenia rizík alebo uskutočnením osobitných štúdií po uvedení na trh a ich predložením na preskúmanie
pl Dlatego też zbieranie danych i ocena ryzyka po wprowadzeniu produktu na rynek są niezbędne dla oszacowania i opisania stopnia zagrożenia oraz podjęcia przemyślanych decyzji w celu jego zmniejszenia
sk Zbieranie údajov o bezpečnosti liekov po ich predaji a posúdenie rizika založené na pozorovacích údajoch je preto veľmi dôležité pre hodnotenie a charakterizovanie rizikového profilu liekov a pre prijímanie uvážených rozhodnutí v oblasti minimalizácie rizík
pl uwzględniając powyższe informacje i ocenę ryzyka dla środowiska, wniosek proponujący strategię właściwego zarządzania ryzykiem, która zawiera, jeśli właściwe dla GMO i przedmiotowy produkt, plan monitorowania rynku po wprowadzeniu do obrotu i identyfikacje wszelkich specjalnych danych szczegółowych, które muszą pojawić się w podsumowaniu właściwości produktu, przy etykietowaniu i na ulotce dołączonej do opakowania
sk berúc do úvahy vyššie uvedené informácie a správu o vyhodnotení environmentálneho rizika, záver s návrhom vhodnej stratégie na reguláciu rizika, ktorá zahŕňa, v súvislosti s predmetným GMO a výrobkom, plán monitoringu po zavedení do predaja a určenie všetkých špecifických údajov, ktoré sa majú objaviť v súhrnnej charakteristike výrobku, na etikete a v príbalovom letáku
pl Producenci powinni podjąć się oceny ryzyka swoich produktów przed wprowadzeniem ich na rynek
sk Od výrobcov sa očakáva, že pred uvedením výrobkov na trh a do obehu vykonajú vyhodnotenie rizík
pl Na podstawie tych dokumentów i bez dalszej oceny Health Canada zaakceptuje certyfikację jako dowód zgodności z wymaganiami w odniesieniu do fazy przed wprowadzeniem produktów na rynek, zawartymi w kanadyjskich przepisach dotyczących urządzeń medycznych
sk Na základe týchto dokladov a bez akéhokoľvek ďalšieho opätovného posudzovania akceptuje Ministerstvo zdravotníctva Kanady (Health Canada) toto osvedčenie ako dôkaz o zhode s požiadavkami kanadských predpisov o uvádzaní zdravotníckych pomôcok na trh
pl Odpowiedzialne władze we Wspólnocie Europejskiej, bez dalszej oceny, zaakceptują certyfikaty jako dowody zgodności z wymaganiami w odniesieniu do fazy przez wprowadzeniem produktów na rynek zawartymi w odpowiednich dyrektywach europejskich
sk Zodpovedné orgány v Európskom spoločenstve budú bez ďalšieho opätovného posudzovania akceptovať toto osvedčenie ako dôkaz o zhode s požiadavkami príslušných európskych smerníc týkajúcimi sa uvádzania na trh
pl W ocenie EBC wprowadzenie zaleceń Bazylea ‧ stworzyło unikalną możliwość dokonania przeglądu wymogów kapitałowych UE w sposób zgodny z powyższymi propozycjami – możliwość ta jednak nie została wykorzystana. EBC przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. ‧ ust. ‧ projektowanej dyrektywy bankowej Komisja uzyska w ramach procedury komitologii, o której mowa w art. ‧ projektowanej dyrektywy bankowej, uprawnienia do przyjmowania zmian przepisów załączników V i ‧ uwzględniających rozwój sytuacji na rynkach finansowych, w szczególności w zakresie nowych produktów finansowych, a także standardów lub wymogów dotyczących rachunkowości określanych przez prawodawstwo wspólnotowe
sk Implementácia Bazileja ‧ ponúkla podľa názoru ECB jedinečnú príležitosť na revíziu kapitálových požiadaviek EÚ v tomto duchu, ktorá nebola využitá. ECB berie na vedomie, že podľa článku ‧ ods. ‧ navrhovanej bankovej smernice bude mať Komisia v súlade s postupom prejednávania vo výboroch, ktorý je uvedený v článku ‧ navrhovanej bankovej smernice, právomoc prijať úpravu (úpravy) ustanovení príloh V až XII, aby sa prihliadlo na vývoj na finančných trhoch, najmä na nové finančné produkty, na vývoj účtovných štandardov alebo na požiadavky stanovené v právnych predpisoch Spoločenstva
pl W celu ochrony zdrowia ludzkiego, stosowanie dodatków, enzymów i środków aromatyzujących w produktach spożywanych przez ludzi powinno być poddane ocenie nieszkodliwości przed wprowadzeniem ich na rynek Wspólnoty
sk V záujme ochrany ľudského zdravia musí byť používanie prísad, enzýmov a aróm v ľudskej výžive podriadené posudzovaniu ich neškodnosti pred tým, ako sa uvedú na trh Spoločenstva
pl Dnia ‧ stycznia ‧ r., zgodnie z przepisami art. ‧ ust. ‧ akapit trzeci i art. ‧ ust. ‧ tiret drugie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylająca dyrektywę Rady ‧/‧/EWG, Komisja otrzymała wniosek o pozwolenie na wprowadzenie na rynek produktu wytworzonego na bazie genetycznie zmodyfikowanego rzepaku oleistego (Brassica napus L., linia GT‧ – MON-‧-‧) wraz ze sprawozdaniem z pozytywnej oceny sporządzonym przez właściwe organy Królestwa Niderlandów
sk V súlade s ustanoveniami článku ‧ ods. ‧ tretia zarážka a článku ‧ ods. ‧ druhá zarážka smernice Európskeho parlamentu a Rady ‧/‧/ES z ‧. marca ‧ o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady ‧/‧/EHS prijala Komisia ‧. januára ‧ žiadosť o povolenie uviesť na trh výrobok na báze geneticky modifikovanej repky olejnej (Brassica napus L., GT‧ línia – MON-‧-‧), ku ktorej je priložená priaznivá hodnotiaca správa vydaná príslušným orgánom Holandského kráľovstva
pl Mam nadzieję, że wprowadzenie do przedmiotowych przepisów wspólnych definicji i narzędzi oceny nowych ram prawnych dotyczących wprowadzania produktów na rynek znacząco poprawi istniejącą sytuację.
sk Dúfam, že zavedenie spoločných definícií a nástrojov posudzovania nového legislatívneho rámca pre uvádzanie výrobkov na trh do tohto právneho predpisu situáciu značne zlepší.
pl Zaktualizowane dane pochodzące z badań klinicznych oraz dane z okresu po zarejestrowaniu i dopuszczeniu preparatu na rynek nie stanowią podstaw do zmiany oceny lub do zalecenia wprowadzenia poprawek do informacji dotyczących stosowania tej dawki
sk Aktuálne informácie z klinických skúšaní a údaje získané po uvedení lieku na trh neposkytujú podklady na zmenu tohto hodnotenia alebo na odporučenie konkrétnych zmien a doplnkov k informácii pre predpisovanie na túto dávkovaciu úroveň
pl w zależności od wyniku oceny, warunki specyficzne lub ograniczenia odnośnie do sposobu postępowania, wymagania dotyczące użycia i monitorowania rynku następujące po wprowadzeniu na rynek, włącznie z gatunkami i kategoriami zwierząt, dla których ma być stosowany dodatek
sk v závislosti od výsledku hodnotenia osobitné podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa zaobchádzania, požiadaviek na monitorovanie doplnkovej látky po umiestnení na trhu a používania, vrátane druhov zvierat a kategórií druhov zvierat, pre ktoré sa doplnková látka má používať
pl Po wprowadzeniu na rynek lub do użytkowania danego PWE objętego środkami wykonawczymi, producent lub jego autoryzowany przedstawiciel będą przechowywać odpowiednie dokumenty, związane z przeprowadzoną oceną zgodności, oraz wydane deklaracje zgodności z możliwością udostępnienia ich Państwom Członkowskim w celu kontroli przez okres ‧ lat od wyprodukowania ostatniego PWE tego typu
sk Po uvedení výrobku využívajúceho energiu, na ktorý sa vzťahujú vykonávacie opatrenia, na trh alebo jeho uvedení do prevádzky uchováva výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca príslušné dokumenty týkajúce sa vykonaného posúdenia zhody a vydané vyhlásenia o zhode k dispozícii na kontrolu zo strany členských štátov, a to ‧ rokov od vyrobenia posledného takého výrobku využívajúceho energiu
pl Ponadto, niniejszy Załącznik wzywa do rozwoju infrastruktury bieżącej komunikacji/konsultacji między władzami wykonawczymi i/lub organami wyznaczającymi a organami oceny zgodności obu Stron w celu umożliwiania organom nadzorującym ustalenia i utrzymania równoważności ich możliwości oceny zgodności urządzeń medycznych i rozwoju podejścia polegającego na współpracy w zakresie zachowania czujności po wprowadzeniu urządzeń na rynek
sk Ďalej táto príloha vyzýva na rozvíjanie infraštruktúry pre nepretržitú komunikáciu a konzultácie medzi regulačnými alebo menovacími orgánmi a orgánmi posudzovania zhody každej zmluvnej strany, aby mohli regulátori vymedziť a zachovávať rovnocennosť svojej spôsobilosti pre posudzovanie zhody zdravotníckych pomôcok a rozvíjať kooperatívny prístup k dohľadu po uvedení na trh
pl Zgodnie z ramami określonymi dla oceny ryzyka w zakresie bezpieczeństwa żywności ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ zezwolenie na wprowadzenie na rynek tych substancji powinno być wydane dopiero po przeprowadzeniu, możliwie najbardziej wnikliwej, niezależnej naukowej oceny ryzyka, jakie stanowią one dla zdrowia ludzkiego
sk V súlade s rámcom na hodnotenie rizík v záležitostiach bezpečnosti potravín ustanoveným v nariadení (ES) č. ‧/‧, povoleniu uvedenia látok na trh musí predchádzať nezávislé vedecké hodnotenie rizík, ktoré predstavujú pre ľudské zdravie, a to na čo najvyššej úrovni
pl Zgodnie z ramami określonymi dla oceny ryzyka w zakresie bezpieczeństwa żywności ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ zezwolenie na wprowadzenie na rynek tych substancji powinno być wydane dopiero po przeprowadzeniu, możliwie najbardziej wnikliwej, naukowej oceny ryzyka, jakie stanowią one dla zdrowia ludzkiego
sk V súlade s rámcom na hodnotenie rizík v záležitostiach bezpečnosti potravín ustanoveným v nariadení (ES) č. ‧/‧, povoleniu uvedenia látok na trh musí predchádzať vedecké hodnotenie rizík, ktoré predstavujú pre ľudské zdravie, a to na čo najvyššej úrovni
pl W stosownych przypadkach i opierając się na wynikach oceny bezpieczeństwa, należy wprowadzić wymogi dotyczące monitorowania stosowania nowej żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi po jej wprowadzeniu na rynek
sk V príslušných prípadoch a na základe záverov posúdenia bezpečnosti by sa mali zaviesť požiadavky na monitorovanie použitia nových potravín určených na ľudskú spotrebu po ich uvedení na trh
pl Po wprowadzeniu na rynek lub do użytkowania danego PWE objętego środkami wykonawczymi, producent lub jego autoryzowany przedstawiciel będą przechowywać odpowiednie dokumenty, związane z przeprowadzoną oceną zgodności, oraz wydane deklaracje zgodności z możliwością udostępnienia ich Państwom Członkowskim w celu kontroli przez okres ‧ lat od wyprodukowania ostatniego PWE tego typu
sk Po uvedení výrobku využívajúceho energiu, na ktorý sa vzťahujú vykonávacie opatrenia, na trh alebo jeho uvedení do prevádzky, uchováva výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca príslušné dokumenty týkajúce sa vykonaného posúdenia zhody a vydané vyhlásenia o zhode k dispozícii na kontrolu zo strany členských štátov, a to ‧ rokov od vyrobenia posledného takého výrobku využívajúceho energiu
pl Wielkość dumpingowego przywozu z Chin wzrosła znacząco w okresie objętym badaniem i prawdopodobnie bez wprowadzenia środków antydumpingowych wielkość produktu dostarczanego na rynek Wspólnoty po bardzo niskich cenach, konkurujących z cenami przemysłu wspólnotowego zwiększyłaby się w jeszcze większym stopniu
sk Objem dovozov z Číny za dumpingové ceny počas posudzovaného obdobia značne vzrástol a je pravdepodobné, že bez uplatňovania antidumpingových opatrení by boli značne zvýšené objemy dotknutého výrobku presunuté na trh spoločenstva za veľmi nízke ceny, nižšie ako ceny priemyslu spoločenstva
pl Po wprowadzeniu produktu na rynek stwierdzono występowanie następujących, dodatkowych działań niepożądanych.Pochodzą one ze zgłoszeń spontanicznych i dlatego nie jest znana ich częstość występowania
sk Nasledujúce ďalšie nežiaduce účinky sa vyskytli počas postmarketingového sledovania; boli získané zo spontánnych hlásení, a preto výskyt týchto nežiaducich účinkov nie je známy
pl Zgodnie z przepisami na temat ugruntowanego zastosowania weterynaryjnego szczególnie niezbędne jest wyjaśnienie, że odniesienia bibliograficzne do innych źródeł dowodowych (badania po wprowadzeniu na rynek, badania epidemiologiczne itd.), a nie same tylko dane odnoszące się do testów i badań, mogą służyć jako ważny dowód bezpieczeństwa i skuteczności produktu, jeżeli wniosek w sposób zadowalający wyjaśnia i uzasadnia wykorzystanie tych źródeł informacji
sk So zreteľom na ustanovenia týkajúce sa osvedčeného lekárskeho použitia je hlavne potrebné objasniť, že bibliografický odkaz na iné zdroje dôkazu (štúdie po umiestnení na trh, epidemiologické štúdie atď.) a nielen údaje týkajúce skúšaní a pokusov sa môžu považovať za platné overenie bezpečnosti a účinnosti lieku, ak žiadosť uspokojivo vysvetľuje a odôvodňuje použitie týchto zdrojov informácií
pl Po wprowadzeniu leku na rynek zgłoszono, że u pacjentów z grypą, którzy otrzymali produkt Tamiflu występowały drgawki i majaczenia (włączając także takie objawy jak zmieniony poziom świadomości, dezorientacja, nieprawidłowe zachowanie się, urojenia, omamy, pobudzenie, niepokój, koszmary nocne) w kilku przypadkach kończące się przypadkowym urazem lub zejściem śmiertelnym
sk U pacientov s chrípkou, ktorí užívali Tamiflu, existujú postmarketingové záznamy o kŕčoch a delíriu (vrátane symptómov ako zmenená hladina vedomia, zmätenosť, abnormálne správanie, bludy, halucinácie, úzkosť, nočné mory), ktoré veľmi zriedkavo vedú k náhodným zraneniam alebo k úmrtiu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1172453 zdań frazy Ocena produktu po wprowadzeniu na rynek.Znalezione w 198,756 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.