wymowa: IPA: ˈprɔɡrãm

Tłumaczenia na język rosyjski:

 • программа     
  (Noun  f) (noun   )
   
  inform. informatyka zestaw komend zrozumiałych dla komputera służących wykonywaniu jakichś zadań
   
  pot. potocznie broszurka z informacjami o sztuce teatralnej lub operowej, rozprowadzana pośród widzów
   
  pot. potocznie zestawienie programów na pewien okres, zwykle w czasopiśmie
   
  odrębna audycja nadawana przez telewizję lub radio
   
  plan działań
 • план     
  (Noun  m) (noun   )
 • учебный план   

Pozostałe znaczenia:

 
pot. potocznie stacja telewizyjna
 
stacja telewizyjna

Picture dictionary

программа
программа
программа
программа
программа
программа

Podobne frazy w słowniku polski rosyjski. (87)

administrator programu Exchange
администратор Exchange
aplikacja użytkownika programu Duet
приложение конечного пользователя Duet
baza danych programu Service Manager
база данных Service Manager
baza danych systemu monitorowania programu PerformancePoint
база данных системы мониторинга PerformancePoint
Baza danych ustawień programu PerformancePoint
база данных параметров PerformancePoint
dane programu PowerPivot
данные PowerPivot
data rocznicy przystąpienia do programu
окончание очередного года участия в программе
Dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook
Диспетчер контактов для Outlook
dodatek programu Outlook
надстройка Outlook
Dodatek programu PerformancePoint dla programu Excel
надстройка PerformancePoint для Excel
dodatek programu PowerPoint
надстройка PowerPoint
dziennik programu zbierającego
журнал средства сбора данных
element programu Outlook
элемент Outlook
formularz internetowy programu InfoPath dla urządzeń przenośnych
веб-форма InfoPath для мобильных устройств
Formularz programu InfoPath składnika Web Part
веб-часть формы InfoPath
gwóźdź programu
гвоздь программы
Integracja z programem Outlook
интеграция с Outlook
integrowane programy ochrony roślin
интегрированное управление популяциями вредных организмов
Język dla programów nie obsługujących kodu Unicode
язык программ, не поддерживающих Юникод
Konfiguracja dostępu w sieci Web do programów RemoteApp i pulpitu
Настройка веб-доступа к удаленным рабочим столам и приложениям RemoteApp
Konsola administracyjna planowania programu PerformancePoint
консоль администрирования PerformancePoint
Konsola zarządzania programu Exchange
консоль управления Exchange
Kontroluj przekazywanie połączeń z programu Communicator
использовать Communicator для переадресации звонков
Koń trojański pobierający inne programy
троян-загрузчик
magazyn programu Exchange
хранилище Exchange
Menedżer obsługi programu SharePoint
диспетчер обслуживания SharePoint
Menedżer ustawień programu Duet
диспетчер параметров Duet
Narzędzie kalendarza programu Groove
средство работы с календарем Groove
Narzędzie programu Groove do pracy z dokumentami
инструмент Groove для работы с документами
Obsługa żądań w programie Duet
обработчик запросов Duet
plik reguł programu make
файл makefile
Podgląd plików programu PowerPoint
средство предварительного просмотра PowerPoint
Połączenia programów RemoteApp i pulpitu
подключения к удаленным рабочим столам и приложениям RemoteApp
połączenie w programie Communicator
звонок с помощью Comminicator
program analityczny
программа анализа
program anonsowany
объявленная программа
program antywirusowy
антивирусная программа
Program Clip Gallery
коллекция клипов
Program Constellation
Созвездие
program diskpart.exe
служебная программа diskpart.exe
Program do udostępniania plików
программа обмена файлами
Program Gemini
Джемини
program instalacyjny
программа установки
Program instalujący niezamówione pakiety oprogramowania
средство увязки программ в пакеты
program kalendarza
программа-календарь
program komputerowy
компьютерная программа; компьютерные программы; программа
Program logo Windows
программа Windows Logo
program lojalnościowy
программа лояльности; программа лояльности клиентов
Program Mercury
Меркурий
program narodów zjednoczonych do spraw rozwoju
программа развития оон
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
Программа развития ООН
program nauczania
кадровая анкета; курс обучения; план; программа; силлабус; учебный план
program obsługi żądań
обработчик запросов
Program obsługi żądań
обработчик запросов
Program poprawy jakości obsługi klienta
программа улучшения качества программного обеспечения
program poprawy stosunków w sąsiedztwie
программа обустройства городского района
program rozpoznawania nazw
сопоставитель
program Środowiskowy organizacji narodów zjednoczonych
программа оон по окружающей среде
program terminalowy
терминальная программа
program umocnienia
программа укрупнения
Program Wenera
Программа Венера
program Works z reklamami
Works с рекламой
program z podwyższonym poziomem uprawnień
программа с повышенными привилегиями
program zależny
зависимая программа
Program zwalczania wiadomości-śmieci
программа борьбы с нежелательной почтой
programy szpiegujące
спайвер; шпионское программное обеспечение
serwer programu Exchange
сервер Exchange Server
Serwer proxy aplikacji usługi programu PerformancePoint
прокси приложений PerformancePoint Service
serwer zarządzania magazynu danych programu Service Manager
сервер управления хранилища данных Service Manager
serwer zarządzania programu Service Manager
сервер управления Service Manager
Skojarz inne zadanie programu Works
сопоставить с другой задачей Works
Synchronizowanie ustawień folderów i programów
синхронизация папок и параметров программ
Technologie i produkty programu Microsoft SharePoint
продукты и технологии Microsoft SharePoint
Technologie i produkty programu SharePoint
продукты и технологии SharePoint
typowe usługi programu PerformancePoint
общие службы PerformancePoint
Uruchom program Microsoft Office Live Meeting
запустить Microsoft Office Live Meeting
Uruchom program Microsoft Office Live Meeting...
запустить Microsoft Office Live Meeting...
Uruchom program Microsoft Office OneNote
запустить Microsoft Office OneNote
Usługa programu PerformancePoint
PerformancePoint Service
Usługa sieci Web połączeń programów RemoteApp i pulpitu
веб-служба подключений к удаленным рабочим столам и приложениям RemoteApp
usługi programu Exchange
службы Exchange Server
Usługi programu PerformancePoint w programie Microsoft SharePoint Server
PerformancePoint Services в Microsoft SharePoint Server
uzyskać za pomocą programu finger
finger; получение сведений с помощью программы finger
Visual Studio Industry Partner Program
программа Visual Studio Industry Partner

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "program", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Graficzny interfejs użytkownika programu KritaComment
ru Интерфейс KritaComment
pl Powoduje użycie podanej ikony dla programu
ru Использовать значок как значок приложения
pl W oknie dialogowym wywoływanym przez tę pozycję menu możesz zmienić powiadomienia (dźwięki, komunikaty błędów, & etc;) używane przez program. Zobacz
ru В диалоге, отображаемым этим элементом меню, вы можете изменить оповещения (звуки, сообщения об ошибках & etc;) используемые программами. См
pl Domyślnym formatem jest Standard (Ical/Vcard) dla folderów kalendarza (Ical) i książki adresowej (Vcard). Umożliwia on skorzystanie z wszystkich funkcji programu Kontact
ru По умолчанию для папок календарей (Ical) и папок адресных книг (Vcard) используется формат Standard (Ical/Vcard). Это позволяет использовать все возможности Kontact
pl Wyślij akcję do egzemplarza programu znajdującego się najwyżej w stosie okien
ru Послать действие окну, расположенному в & начале списка стека
pl Podręcznik programu & kopete
ru Руководство & kopete
pl Język i ustawienia regionalne używane w programie logowania, zakodowane jak w $ LC_ LANG
ru Язык, используемый в окне приглашения. Формат значения соответствует формату переменной $ LC_ LANG
pl Wklejenie tekstu wybranego za pomocą Wytnij bądź Wklej na ekran programu & kformula
ru Вставить текст, который вы скопировали или вырезали с экрана & kformula
pl p, li { white-space: pre-wrap; } Planista: bezczynne Program działający z priorytetem I/O bezczynny otrzymuje dostęp do dysku tylko wtedy, kiedy żaden inny progam nie potrzebował takiego dostępu przez określony czas. Wpływ procesów bezczynnych na normalne działanie systemu powinien być zerowy. W przypadku tej klasy priorytety nie mają znaczenia
ru p, li { white-space: pre-wrap; } Планировщик простоя Программа, выполняющаяся с самым низким приоритетом ввода-вывода-приоритетом простоя-получит дисковое время только в случае, если ни одна программа не обращается к диску в течение определённого периода. Производительность системы практически не зависит от того, запущены ли в ней такие резервные процессы, или нет
pl konqueror; jest uniwersalnym programem umożliwiającym przeglądanie obrazów i dokumentów bez potrzeby uruchamiania innych programów. Jest to możliwe dzięki osadzonym komponentom (dzięki technologii KParts & kde;) dostarczonym przez inne programy: & kview; do przeglądania obrazów, & kdvi; do przeglądania DVI, & kghostview; do dokumentów & PostScript; oraz przez różne programy & koffice; do przeglądania ich dokumentów
ru konqueror; позволяет просматривать рисунки и документы, не запуская специальных приложений. Для этого он использует встраиваемые компоненты (kde; Parts) этих приложений: & kview; & mdash; для просмотра рисунков, & kdvi; & mdash; для просмотра файлов в формате DVI, & kghostview; & mdash; для файлов в формате & PostScript;, компоненты различных приложений & koffice; & mdash; для соответствующих типов файлов
pl Obecna strona: Wybierz " Bieżąca " jeśli chcesz wydrukować stronę aktualnie widoczną w twoim programie KDE. Uwaga: pole to jest wyłączone, jeśli drukujesz z programów spoza KDE, takich jak Mozilla lub OpenOffice. org, ponieważ tam KDEPrint nie ma możliwości sprawdzenia, którą stronę akurat oglądasz
ru Печатать текущую страницу: выберите " Текущую " чтобы распечатать текущую страницу, видимую в приложении KDE. Примечание: этот параметр недоступен, если вы печатаете не из приложений KDE, таких как Mozilla или OpenOffice. org, поскольку KDEPrint не может определить какая страница документа видима в приложении сейчас
pl Protokół & FTP; jest często wykorzystywany jako sposób wymiany informacji i programów zapisanych w archiwach & FTP; na całym świecie
ru & FTP; используется для получения информации и программного обеспечения, хранящихся в файлах на серверах по всему миру
pl Wiele programów posiada pomoc kontekstową w dwóch postaciach: podpowiedzi w dymkach i pomocy Co to jest?
ru Большинство приложений также содержат контекстную справку в двух формах: всплывающие подсказки и Что это?
pl Po wprowadzeniu litery do pola nie ma potrzeby wciskania klawisza Enter. Program poczeka krótką chwilę przed sprawdzeniem czy wprowadzona litera jest poprawna. Ta krótka przerwa pozwala dziecku na zrozumienie tego co właśnie wpisało, szczególnie jeśli wpisało złą literę. Długość tej przerwy można zmienić wybierając z menu Ustawienia, pozycję Ustaw stoper.... Zostanie wyświetlone okno w którym można wybrać dwa oddzielne wartości: dla trybu dziecięcego i dojrzałego
ru Нет необходимости нажимать Enter, когда вы печатаете букву в поле ввода, программа просто ждёт некоторое время перед проверкой введённой буквы. Этот короткий промежуток времени нужен для того, чтобы ребёнок осознал, что он/она только что напечатал, особенно, если то, что напечатано-неверно. Вы можете изменить этот промежуток времени используя меню Настройки, и Установить Таймер, которое выведет диалог, в котором вы можете выбрать один из двух вариантов: один для Детского режима и один для Взрослого
pl Jesteśmy w programie?
ru Прямо сейчас мы внутри компьютерной программы?
pl Głównym współczynnikiem określającym precyzję w programie & kcalc; jest wsparcie przez biblioteki libc i libmath typu danych w C long double. & kcalc; potrafi pozyskać te informacje w momencie swojej kompilacji i ustawić je jako podstawowy typ dla reprezentowanych danych
ru Основной фактор, определяющий точность & kcalc;-поддерживает ли ваши libc и libmath тип данных C long double. Если это так, то во время компиляции & kcalc; обнаружит это и будет использовать его, как свой основной тип данных для представления чисел. Проверьте диалог О программе & kcalc;, чтобы узнать, какая точность используется в вашей копии & kcalc
pl Nie można znaleźć prawidłowo zainstalowanego programu eMovix
ru Не удалось найти eMovix
pl Prosty i łatwy w użyciu program do rysowania. Zawiera podstawowe funkcje tworzenia obrazków (rysowanie diagramów i odręczne), modyfikacji zdjęć i edycji ikon
ru Простой графический редактор. Функции: основные функции рисования (создание векторных примитивов и линий произвольной формы), управление изображениями и редактирование значков
pl Program sprawdzający wyświetli tutaj listę słów najbardziej zbliżonych do wyrazu uznanego za błędny. Kliknięcie na pozycji z listy podpowiedzi spowoduje przeniesienie sugerowanego wyrazu do pola Zastąp przez:, znajdującego się powyżej
ru Список возможных замен слова с ошибкой. Если вы щелкнете по какой-нибудь из них, она появится в поле Заменить на: (см. выше
pl Nagrywasz telewizyjne programy o historii?
ru Вы поклонница исторического кино?
pl Uruchomić program
ru Откройте приложение
pl Obsługa programu & kolourpaint
ru Использование & kolourpaint
pl Nie można otworzyć/dev/sequencer, aby uzyskać informacje. Prawdopodobnie używany przez inny program
ru Не удалось открыть/dev/sequencer, чтобы получить данные. Возможно, его уже использует другая программа
pl W obecnej formie, & kde; obejmuje, oprócz podstawowych programów środowiska graficznego, zestaw programów biurowych znanych jako & koffice
ru В настоящий момент & kde; предоставляет помимо интерактивной рабочей среды ещё и цельный пакет мощных офисных приложений, известный под названием & koffice
pl Korzystanie z innych plików pocztowych w programie & kmail-mianownik
ru Использование в & kmail; других почтовых ящиков
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2498 zdań frazy program.Znalezione w 2,528 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.