Tłumaczenia na język rosyjski:

  • написание   
  • орфография   
  • правописание   

Pozostałe znaczenia:

 
Pisania prawidłowego uczy
 
Jej zasady wyłożono w słowniku ortograficznym
 
zasady dotyczące poprawnego pisania wyrazów
 
sposób pisania, zapisu wyrazów według ustalonych zasad
 
Kakografia, czyli błędna...
 
sposób pisania wyrazów według ustalonych norm
 
ogół zasad i przepisów dotyczacych poprawnego pisania wyrazów
 
Reguły pisowni
 
ortografia

Podobne frazy w słowniku polski rosyjski. (2)

kontekstowe sprawdzanie pisowni
контекстная проверка орфографии
Usługa sprawdzania pisowni
служба проверки правописания

Przykładowe zdania z "pisownia", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wynik sprawdzania pisowni
ru Результат проверки орфографии
pl Ignoruj wszystkie dotyczy tylko aktualnego wywołania programu pisowni. Jeżeli sprawdzanie zostanie znowu później uruchomione, to program ponownie zatrzyma się na tym słowie
ru Только для текущего сеанса проверки орфографии. При следующем запуске снова будет предложено заменить это слово
pl Prezentowane jest słowo, na którym zatrzymało się sprawdzanie pisowni. Następuje to zawsze, gdy program sprawdzający napotka słowo, którego nie ma w swoim słowniku-pliku zawierającego listę poprawnych wyrazów, z którymi porównywany jest każdy wyraz w dokumencie
ru Слово, в котором, возможно, содержится ошибка. На самом деле ошибки может и не быть, просто такого слова нет в словаре (с содержимым которого модуль сравнивает каждое проверяемое слово) модуля
pl Sprawdź pisownię: %
ru Проверка орфографии: %
pl Następne trzy przyciski widoczne w oknie sprawdzania pisowni, zlokalizowane są w jego dolnej części. Są to
ru Ещё три кнопки расположены по горизонтали, внизу диалога проверки орфографии
pl Sprawdzanie & pisowni
ru & Проверка правописания
pl Sprawdzanie pisowni zatrzymane
ru Проверка орфографии остановлена
pl Jeśli nierozpoznane słowo jest zapisane błędnie, należy sprawdzić, czy właściwie zapisany odpowiednik znajduje się na liście podpowiedzi-wówczas wystarczy kliknąć na nim. Jeśli na liście brak poprawnej wersji, można ją wpisać w polu tekstowym powyżej. Żeby poprawić pisownię tego słowa, kliknij Zastąp. Zastąp wszystkie poprawi wszystkie wystąpienia tego słowa w dokumencie
ru Если слово содержит ошибку, проверьте наличие правильного варианта в предлагаемом списке. Если его там не будет, вы можете ввести правильный вариант вручную. Чтобы исправить это слово только в этом месте нажмите Заменить, а чтобы исправить его во всём документе, воспользуйтесь Заменить все
pl Przed pierwszym uruchomieniem sprawdzania pisowni, należy ją skonfigurować. Możesz tego dokonać w edytorze wiadomości w menu Ustawienia Sprawdzanie pisowni.... Możesz tam ustawić słownik i sposób kodowania
ru Прежде чем использовать проверку орфографии, вам нужно её настроить. Вы можете сделать это в меню редактора сообщений, выбрав Настройка Проверка орфографии.... В появившемся окне диалога можно настроить словарь и кодировку
pl Pozwala na konfigurację sonnet;, programu & kde; do sprawdzania pisowni
ru Настроить kspell;, программу проверки орфографии для & kde
pl & Sprawdzanie pisowni
ru Проверка орфографии
pl Wyniki korekty pisowni
ru Результат проверки правописания
pl Pisownia i język
ru Проверка правописания и язык
pl Przycisk ten anuluje sprawdzanie pisowni, wszystkie zmiany (operacje zastąpienia słów) są cofane i następuje powrót do aktualnego dokumentu
ru Это кнопка прерывает проверку орфографии (не сохраняя исправления
pl Okno dialogowe błędu pisowni
ru Диалог ошибки правописания в слове
pl Sprawdzanie pisowni: wyłączone
ru Проверка орфографии выключена
pl sprawdzanie pisowni
ru Орфография
pl Łatwy w użyciu program będący klasyczną grą w wisielca. Można wybrać temat odgadywanych słów, a nawet poziom trudności. Program obsługuje dwadzieścia cztery języki, więc jest idealny do nauki pisowni podstawowych rzeczowników w innych językach
ru Классическая игра " Виселица ". Множество слов может принадлежать одной выбранной теме, также можно выбрать уровень сложности. Программа поддерживает разные языки и может быть использована для запоминания написания иностранных слов
pl Wykorzystuje program sonnet;, aby sprawdzić pisownię w treści wiadomości. Pamiętaj, że musisz najpierw skonfigurować & sonnet; za pomocą menu Ustawienia Sprawdzanie pisowni..., jeśli używasz go po raz pierwszy
ru Использовать kspell; для проверки орфографии в теле вашего сообщения. Обратите внимание, что вы должны настроить & kspell; с помощью Настройка Проверка орфографии..., если используете её впервые
pl Tutaj można skonfigurować sprawdzanie pisowni w & kde;. Można określić jakiego programu do sprawdzania pisowni użyć, jakie błędy sprawdzać, jak również jakiego używać domyślnie słownika. & kde; może używać zarówno programu do sprawdzania pisowni ASpell, jak i ISpell
ru Здесь можно настроить проверку орфографии в & kde;. Модуль позволяет задать, какую из программ проверки орфографии следует использовать, какие типы ошибок проверять и какой словарь использовать по умолчанию. Поддерживаются обе программы, ASpell и ISpell
pl Sprawdzanie pisowni nie rozpoznaje nie-angielskich znaków
ru Проверка орфографии не распознаёт никакие буквы, кроме английских
pl Automatyczne sprawdzanie pisowni
ru Автоматическая проверка орфографии
pl Używaj jasnego języka z poprawną pisownią. Unikaj dwuznaczności i upewnij się, że myślisz zanim piszesz. Jeśli jesteś proszony o dodatkowe wyjaśnienia, postaraj się najlepiej, jak tylko możesz. & kde; jest projektem, w którym wielu użytkowników i programistów nie używa angielskiego, jako języka ojczystego. W związku z tym, jeśli nie użyjesz poprawnej angielszczyzny, mogą wystąpić nieporozumienia. Używaj języka odpowiedniego do kanału lub listy e-mailowej, której używasz, & mdash; jeśli tego nie zrobisz, ludzie którzy mogliby Ci pomóc, zignorują Twoją wiadomość, ponieważ nie jest ona napisana w języku, który rozumieją
ru Высказывайтесь чётко и внятно, естественно грамотно. Перечитайте своё сообщение и проверьте его на двусмысленности
pl sprawdzanie pisowni
ru проверка правописания
pl Ale pisownia!
ru Лозунг ужасный!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 64 zdań frazy pisownia.Znalezione w 0,458 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.