Tłumaczenia na język rumuński:

  • obiceiuri alimentare   

Przykładowe zdania z "nawyki żywieniowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dotyczy: zakłóceń na rynku pracy z powodu złych nawyków żywieniowych
ro Subiect: Perturbări ale pieţei muncii din cauza deprinderilor alimentare greşite
pl Aby wziąć pod uwagę zróżnicowane nawyki żywieniowe we Wspólnocie, Państwa Członkowskie powinny brać pod uwagę możliwość włączenia niektórych przetworów niskotłuszczowych i niektórych serów
ro Pentru a ține seama de diferitele obiceiuri de consum din cadrul Comunității, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a include anumite produse lactate cu un conținut redus de grăsimi și anumite brânzeturi
pl Celem kampanii skierowanej do pracowników opieki zdrowotnej może być upowszechnianie wśród pracowników opieki zdrowotnej i rodziców wiedzy na temat zdrowego odżywiania się oraz wpływanie na nawyki żywieniowe rodzin posiadających dzieci poprzez dostarczanie im informacji i narzędzi pomagających dokonywać wyborów żywieniowych korzystnych dla samopoczucia i zdrowia
ro Campania asistentelor medicale urmărește să sporească gradul de informare al asistentelor medicale din sectorul sănătății publice și al părinților cu privire la alimentația sănătoasă, precum și să ghideze comportamentul alimentar al familiilor cu copii prin furnizarea de informații și instrumente în sprijinul unor alegeri alimentare în beneficiul sănătății și al bunăstării
pl Środki te mogą być ukierunkowane na wzbogacanie wiedzy grupy docelowej o sektorze warzyw i owoców lub zdrowych nawyków żywieniowych, za pośrednictwem specjalnych stron internetowych lub zorganizowanych wycieczek do gospodarstw rolnych lub pracy w ogrodzie
ro Măsurile respective se pot concentra asupra îmbunătățirii cunoștințelor grupului țintă despre sectorul fructelor și al legumelor sau despre obiceiurile alimentare sănătoase, de exemplu prin crearea de site-uri web sau organizarea de vizite la ferme sau de sesiuni de grădinărit
pl Zebrane dane powinny dotyczyć w szczególności kontroli zatruć jadem kiełbasianym, udziału produktów mięsnych objętych poziomem dopuszczalnym ‧ mg/kg w ogólnym spożyciu produktów mięsnych w Danii, w tym innych istotnych czynników ryzyka związanych z typowymi nawykami żywieniowymi oraz importu produktów mięsnych z innych państw członkowskich
ro Datele culese ar trebui să se axeze în special pe controlul botulismului, procentajul de produse din carne reglementate de limita de ‧ mg/kg în consumul global de produse din carne din Danemarca, inclusiv orice alți factori de risc legați de obiceiurile alimentare tipice, dacă este cazul, precum și importurile de produse din carne provenind din alte state membre
pl Niemniej jednak liczba osób utrzymujących te zdrowe nawyki żywieniowe wciąż spada.
ro Cu toate acestea, numărul de persoane care păstrează aceste obiceiuri culinare sănătoase este în scădere.
pl Obecność w placówkach oświatowych programów promujących spożycie owoców i mleka jest szczególnie ważna, ponieważ prawidłowo ukształtowane nawyki żywieniowe wpłyną pozytywnie na stan zdrowia młodych Europejczyków i tym samym ograniczą późniejsze wydatki w sferze zdrowotnej i socjalnej.
ro Este foarte important ca programele care promovează consumul de fructe şi lapte să fie implementate în instituţii de învăţământ, pentru că deprinderea obiceiurilor alimentare corecte va avea un impact pozitiv asupra sănătăţii tinerilor europeni, reducând astfel cheltuielile sociale şi medicale în viitor.
pl Nie może jednak popierać wąsko zdefiniowanego zestawu nawyków żywieniowych, ponieważ pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi i poszczególnymi regionami zachodzą istotne różnice, podobnie jak, na przykład, pomiędzy poszczególnymi krajami śródziemnomorskimi.
ro Cu toate acestea, aceasta nu poate susţine doar un set de obiceiuri de alimentaţie definit într-un mod restrâns, întrucât există diferenţe semnificative între statele membre individuale şi între regiunile individuale, precum şi diferenţe între, de exemplu, ţările individuale mediteraneene.
pl Istotne jest także rozwijanie odpowiedzialnej konsumpcji globalnej i zdrowych nawyków żywieniowych: dieta bogata w produkty warzywne pozwoliłaby ludzkości zaspokoić swoje potrzeby żywnościowe przy dużo niższym zużyciu energii, niż dieta bogata w białka zwierzęce
ro Este de asemenea importantă introducerea la nivel global a unor deprinderi de consum responsabile și a unor obiceiuri alimentare sănătoase: un regim bogat în produse vegetale va permite umanității să își satisfacă nevoile alimentare cu un consum energetic mult mai mic decât în cazul unui regim bogat în proteine animale
pl Z zastrzeżeniem zgodności z Traktatem, dopuszczeniu mogą towarzyszyć ograniczenia związane ze stosowaniem środka, wynikające z różnic w nawykach żywieniowych i niezbędne w celu uniknięcia narażenia konsumentów produktów poddanych działaniu środków ochrony roślin na ryzyko skażenia środków żywnościowych w stopniu przekraczającym dopuszczalną dzienną dawkę danych pozostałości
ro În plus, autorizația poate fi însoțită, în conformitate cu tratatul, de restricții de folosire datorate unor diferențe de obiceiuri alimentare, necesare pentru evitarea, în cazul consumatorilor de produse tratate, a unei expuneri la riscurile unei contaminări dietetice care depășește doza zilnică admisă pentru reziduurile în cauză
pl Tę grupę wiekową wybrano ze względów budżetowych, lecz także dlatego, że nawyki żywieniowe kształtują się w młodym wieku
ro Acest grup de vârstă a fost ales din motive bugetare, dar și din cauză că obiceiurile alimentare se formează la o vârstă tânără
pl Dotyczy to w szczególności uczenia zdrowego stylu życia od dzieciństwa, na przykład poprzez wyrabianie dobrych nawyków żywieniowych i przyzwyczajanie do regularnego wysiłku fizycznego, co w dużej mierze odpowiada za zdrowie fizyczne i psychiczne.
ro În special, dezvoltarea în primii ani de viață a unor stiluri de viață sănătoase, precum obiceiuri alimentare bune și exerciții fizice regulate, sunt factori determinanți esențiali ai sănătății fizice și mentale.
pl wzywa Komisję oraz wszystkie odpowiednie podmioty do postawienia sobie za nadrzędny cel przeciwdziałania otyłości od wczesnych lat życia, pamiętając, że nawyki żywieniowe nabyte w dzieciństwie często utrzymują się w kolejnych latach
ro invită Comisia și toți actorii implicați să acorde prioritate combaterii obezității din primele etape ale vieții, ținând seama de faptul că obiceiurile alimentare deprinse în copilărie persistă adesea timp îndelungat
pl Komisja z zadowoleniem przyjmuje tę inicjatywę, gdyż może ona stanowić zachętę do kultywowania zdrowych nawyków żywieniowych w całej UE.
ro Comisia salută această iniţiativă, deoarece poate contribui la încurajarea obiceiurilor de alimentaţie sănătoase în întreaga UE.
pl Przed rozpoczęciem kuracji alli należy wprowadzić dietę o zmniejszonej kaloryczności i obniżonej zawartości tłuszczu, aby organizm miał kilka dni na przyzwyczajenie się do nowych nawyków żywieniowych
ro Înainte să începeţi, iniţiaţi regimul alimentar hipocaloric, cu un conţinut scăzut de grăsimi şi acordaţi organismului dumneavoastră câteva zile pentru a se adapta noilor obiceiuri alimentare
pl Aby Dania mogła przedstawić takie dane, będzie musiała monitorować sytuację w szczególności w odniesieniu do kontroli zatruć jadem kiełbasianym, udziału produktów mięsnych objętych poziomem dopuszczalnym ‧ mg/kg w ogólnym spożyciu produktów mięsnych w Danii, w tym innych istotnych czynników ryzyka związanych z typowymi nawykami żywieniowymi, oraz importu produktów mięsnych z innych państw członkowskich
ro Pentru a putea transmite aceste date, Danemarca va trebui să monitorizeze situația în special în ceea ce privește controlul botulismului, procentajul de produse din carne reglementate de limita de ‧ mg/kg în consumul total de produse din carne în Danemarca, inclusiv orice alți factori de risc legați de obiceiurile alimentare tipice, dacă este cazul, precum și importurile de produse din carne provenind din alte state membre
pl Im wcześniej zostaną zwalczone zagrożenia, jakimi są dla zdrowia nadwaga, złe nawyki żywieniowe i niewłaściwy tryb życia, tym lepsze perspektywy
ro Cu cât mai devreme vor fi abordate aspectele ce prezintă riscuri pentru sănătate, precum supraponderabilitatea, obişnuinţele alimentare sau stilul de viaţă, cu atât mai bune vor fi perspectivele
pl przypomina, że szkoła jest miejscem, gdzie dzieci spędzają najwięcej czasu i że, wobec tego, jest niezwykle istotne, by środowisko szkolne, a zwłaszcza stołówki szkolne dysponujące podstawowymi umiejętnościami kucharskimi i wiedzą o żywności, sprzyjały rozwijaniu u dziecka świadomości smaku i promowania regularnego uprawiania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia, w szczególności aby przeciwdziałać poświęcaniu coraz mniejszej ilości czasu na wychowanie fizyczne w szkołach w UE; w związku z tym wzywa Komisję do rozwijania mechanizmów promowania najlepszych praktyk w szkołach, w których zostaną uwzględnione najskuteczniejsze inicjatywy edukacji dzieci na temat nawyku zdrowego odżywiania się i zapewniające wysokiej jakości żywność o najwyższych standardach żywieniowych
ro subliniază faptul că şcoala este locul unde copiii îşi petrec cea mai mare parte a timpului şi că mediul şcolar, şi în special cantinele şcolare, trebuie să încurajeze copiii să-şi dezvolte gusturile, promovând dezvoltarea unor cunoştinţe de bază privind alimentele şi prepararea acestora, şi să promoveze activităţi fizice periodice şi un mod de viaţă sănătos, în special pentru a contracara perioada scurtă alocată educaţiei fizice în şcolile din UE; prin urmare, invită Comisia să dezvolte mecanisme de promovare a celor mai bune practici în şcolile care ţin seama de cele mai eficiente iniţiative care transmit copiilor obiceiuri de alimentaţie sănătoasă şi care furnizează alimente de calitate în conformitate cu standarde alimentare înalte
pl uważa, że polityka oparta na zapobieganiu i kontroli otyłości musi wpisywać się w egzystencję człowieka od okresu płodowego do starości; uważa ponadto, że szczególną uwagę należy przywiązywać do wieku dziecięcego, jako że jest to etap życia, na którym nabiera się większości nawyków żywieniowych
ro consideră că orice politică menită să prevină şi să controleze obezitatea trebuie să facă parte din viaţa oamenilor, dinaintea naşterii şi până la vârste înaintate; consideră, de asemenea, că trebuie acordată o atenţie specială perioadei copilăriei- etapa din viaţă în care se deprind multe obiceiuri alimentare
pl Oznacza to, że firmy prywatne mogą sporządzać podobne "kartoteki”, mogą stworzyć mój profil, profil polityki którą wyznaję, moich nawyków żywieniowych, a nawet mojego zdrowia.
ro Asta înseamnă că firme private pot să realizeze "dosare” similare, pot să-mi creeze un profil care să conţină lucrurile în care cred, obiceiurile mele alimentare şi chiar starea mea de sănătate.
pl zwraca uwagę na szybko zmieniające się nawyki żywieniowe konsumentów, zwłaszcza w krajach wschodzących, w których obserwowany jest wzrost spożycia mięsa i białka wymagający większej ilości ziarna; odnotowuje również z zadowoleniem wzrost realnego dochodu w takich krajach jak Chiny i Indie, który będzie czynnikiem stymulującym popyt na produkty rolne i produkty przetwórstwa żywności
ro atrage atenția asupra obiceiurilor alimentare ale consumatorilor, aflate în continuă schimbare, în special în țările în curs de dezvoltare, unde se observă o trecere la un consum mai ridicat de carne și proteine care determină creșterea cererii de cereale; ia act, de asemenea, de creșterea binevenită a venitului real în țări ca China și India, de care vor depinde în continuare cererea de produse agricole și alimente procesate
pl Mając na względzie zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony zdrowia dzieci cechującego produkty kwalifikujące się do objęcia pomocą oraz upowszechnianie zdrowych nawyków żywieniowych, państwa członkowskie powinny wykluczyć produkty z dodatkiem cukru, tłuszczu, soli lub też substancji słodzących ze swoich strategii, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków, gdy państwo członkowskie określa w ramach strategii, że pewne produkty mogą być zakwalifikowane do objęcia danym programem
ro Astfel, pentru a se asigura că produsele eligibile pentru ajutor oferă copiilor un nivel ridicat de protecție a sănătății și promovează obiceiuri alimentare sănătoase, statele membre ar trebui să excludă din strategiile lor produsele cu adaos de zahăr, grăsimi, sare sau îndulcitori, cu excepția situațiilor în care, în cazuri justificate corespunzător, statele membre prevăd în strategiile lor că astfel de produse pot fi eligibile în cadrul programului lor
pl Panie i panowie! Zgodnie ze strategią przedstawioną w białej księdze Komisja popiera wszelkie wnioski i wszelkie procesy zmierzające do upowszechnienia zdrowych nawyków żywieniowych.
ro membru al Comisiei. - (CS) Doamnelor şi domnilor, pe baza strategiei stabilite în Cartea Albă, Comisia susţine toate propunerile şi toate procesele care încurajează obiceiuri alimentare sănătoase.
pl przedyskutowaniu unijnych programów istniejących w ramach WPR mających na celu promowanie zdrowszego odżywiania się i zdrowych nawyków żywieniowych, w szczególności promowaniu spożycia owoców i warzyw wśród dzieci szkolnych
ro discutarea programelor UE din cadrul PAC care vizează promovarea unei diete mai sănătoase și a obiceiurilor alimentare sănătoase, în special fructe și legume pentru copii de vârstă școlară
pl Jako posłowie do EP wiecie państwo, że biała księga zatytułowana "Strategia dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością”, która została przyjęta przez Komisję Europejską 30 maja 2007 r., stanowi połączenie wszystkich polityk Wspólnoty mogących przyczynić się do poprawy nawyków żywieniowych i zapobiegania otyłości.
ro Ca deputaţi europeni, ştiţi că acea Cartă Albă intitulată "O strategie pentru Europa privind problemele de sănătate legate de alimentaţie, excesul de greutate şi obezitate”, care a fost adoptată de Comisia Europeană la 30 mai 2007, a reunit toate politicile comunitare care pot contribui la îmbunătăţirea obiceiurilor de alimentaţie şi la prevenirea obezităţii.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 734 zdań frazy nawyki żywieniowe.Znalezione w 0,543 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.