Tłumaczenia na język rumuński:

  • obiceiuri alimentare   

Przykładowe zdania z "nawyki żywieniowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Oznacza to, że firmy prywatne mogą sporządzać podobne "kartoteki”, mogą stworzyć mój profil, profil polityki którą wyznaję, moich nawyków żywieniowych, a nawet mojego zdrowia.
ro Asta înseamnă că firme private pot să realizeze "dosare” similare, pot să-mi creeze un profil care să conţină lucrurile în care cred, obiceiurile mele alimentare şi chiar starea mea de sănătate.
pl Aby Dania mogła przedstawić takie dane, będzie musiała monitorować sytuację w szczególności w odniesieniu do kontroli zatruć jadem kiełbasianym, udziału produktów mięsnych objętych poziomem dopuszczalnym ‧ mg/kg w ogólnym spożyciu produktów mięsnych w Danii, w tym innych istotnych czynników ryzyka związanych z typowymi nawykami żywieniowymi, oraz importu produktów mięsnych z innych państw członkowskich
ro Pentru a putea transmite aceste date, Danemarca va trebui să monitorizeze situația în special în ceea ce privește controlul botulismului, procentajul de produse din carne reglementate de limita de ‧ mg/kg în consumul total de produse din carne în Danemarca, inclusiv orice alți factori de risc legați de obiceiurile alimentare tipice, dacă este cazul, precum și importurile de produse din carne provenind din alte state membre
pl Im wcześniej zostaną zwalczone zagrożenia, jakimi są dla zdrowia nadwaga, złe nawyki żywieniowe i niewłaściwy tryb życia, tym lepsze perspektywy
ro Cu cât mai devreme vor fi abordate aspectele ce prezintă riscuri pentru sănătate, precum supraponderabilitatea, obişnuinţele alimentare sau stilul de viaţă, cu atât mai bune vor fi perspectivele
pl wzywa do organizowania kampanii informacyjnych w celu podnoszenia świadomości kobiet w ciąży odnośnie do znaczenia zrównoważonej i zdrowej diety stanowiącej optymalne źródło niektórych składników odżywczych w ciąży oraz uświadamianie kobietom i ich partnerom znaczenia karmienia piersią; przypomina, że karmienie piersią, odstawienie od piersi dopiero po osiągnięciu przez dziecko wieku sześciu miesięcy, karmienie zdrową żywnością oraz kontrolowanie wielkości porcji może tylko pomóc uniknąć nadwagi lub otyłości u dzieci; podkreśla jednak, że karmienie piersią nie jest jedynym sposobem zwalczania otyłości oraz że zrównoważone nawyki żywieniowe nabywane są w długim okresie; podkreśla, że podczas kampanii uświadamiających należy przypominać, że karmienie piersią jest sprawa osobistą i powinno się odbywać z poszanowaniem wolnej woli i wyboru kobiety
ro solicită realizarea de campanii de informare pentru a sensibiliza femeile însărcinate cu privire la importanța unui regim echilibrat, cu un aport optim de substanțe nutritive, și pentru a le sensibiliza, împreună cu partenerii lor, cu privire la importanța alăptării; reamintește faptul că alăptarea până la șase luni a bebelușilor, introducerea produselor sănătoase în alimentația copiilor și controlul mărimii porțiilor pot contribui la prevenirea excesului de greutate și a obezității în rândul copiilor; subliniază totuși că alăptarea maternă nu reprezintă singura modalitate de a lupta împotriva obezității și că obiceiurile alimentare echilibrate se stabilesc într-un termen lung; subliniază că astfel de campanii de sensibilizare trebuie să ia în considerare faptul că aspectele legate de alăptare aparțin vieții private și să păstreze liberul arbitru și posibilitatea de opțiune a mamei
pl Istotne jest także rozwijanie odpowiedzialnej konsumpcji globalnej i zdrowych nawyków żywieniowych: dieta bogata w produkty warzywne pozwoliłaby ludzkości zaspokoić swoje potrzeby żywnościowe przy dużo niższym zużyciu energii, niż dieta bogata w białka zwierzęce
ro Este de asemenea importantă introducerea la nivel global a unor deprinderi de consum responsabile și a unor obiceiuri alimentare sănătoase: un regim bogat în produse vegetale va permite umanității să își satisfacă nevoile alimentare cu un consum energetic mult mai mic decât în cazul unui regim bogat în proteine animale
pl Uwzględniając odmienne nawyki żywieniowe w odniesieniu do mleka i niektórych przetworów mlecznych we Wspólnocie oraz odpowiadając na istniejące tendencje zdrowotne i żywieniowe, należy rozszerzyć i uprościć wykaz kwalifikujących się produktów, zostawiając państwom członkowskim możliwość określenia własnego zakresu produktów zgodnych z tym wykazem
ro Pentru a ține seama de obiceiurile diferite de consum al laptelui și al anumitor produse lactate în Comunitate și pentru a răspunde tendințelor actuale privind sănătatea și nutriția, lista produselor eligibile ar trebui extinsă și simplificată, lăsând, în același timp, statelor membre posibilitatea de a determina propria lor gamă de produse, conformă cu respectiva listă
pl wzywa Komisję oraz wszystkie odpowiednie podmioty do postawienia sobie za nadrzędny cel przeciwdziałania otyłości od wczesnych lat życia, pamiętając, że nawyki żywieniowe nabyte w dzieciństwie często utrzymują się w kolejnych latach
ro invită Comisia și toți actorii implicați să acorde prioritate combaterii obezității din primele etape ale vieții, ținând seama de faptul că obiceiurile alimentare deprinse în copilărie persistă adesea timp îndelungat
pl przeanalizowanie unijnych programów istniejących w ramach WPR mających na celu promowanie zdrowszego odżywiania się i zdrowych nawyków żywieniowych, w szczególności promowanie spożycia owoców i warzyw wśród dzieci w wieku szkolnym
ro examinarea schemelor comunitare din cadrul PAC care vizează promovarea unei diete mai sănătoase și a obiceiurilor alimentare sănătoase, în special consumul de fructe și legume în școli
pl Niemniej jednak liczba osób utrzymujących te zdrowe nawyki żywieniowe wciąż spada.
ro Cu toate acestea, numărul de persoane care păstrează aceste obiceiuri culinare sănătoase este în scădere.
pl Dotyczy: przypadków zgonów spowodowanych złymi nawykami żywieniowymi
ro Subiect: Decese datorate obiceiurilor alimentare nesănătoase
pl W sprawozdaniu należy w szczególności skoncentrować się na zakresie, w jakim program promował ustanowienie dobrze funkcjonujących programów Owoce w szkole w państwach członkowskich oraz na wpływie programu na poprawę nawyków żywieniowych dzieci
ro Raportul examinează, în special, măsura în care programul a promovat instituirea în statele membre a unor programe eficiente de încurajare a consumului de fructe în școli și impactul programului asupra îmbunătățirii obiceiurilor alimentare ale copiilor
pl Zebrane dane powinny dotyczyć w szczególności kontroli zatruć jadem kiełbasianym, udziału produktów mięsnych objętych poziomem dopuszczalnym ‧ mg/kg w ogólnym spożyciu produktów mięsnych w Danii, w tym innych istotnych czynników ryzyka związanych z typowymi nawykami żywieniowymi oraz importu produktów mięsnych z innych państw członkowskich
ro Datele culese ar trebui să se axeze în special pe controlul botulismului, procentajul de produse din carne reglementate de limita de ‧ mg/kg în consumul global de produse din carne din Danemarca, inclusiv orice alți factori de risc legați de obiceiurile alimentare tipice, dacă este cazul, precum și importurile de produse din carne provenind din alte state membre
pl Celem kampanii skierowanej do pracowników opieki zdrowotnej może być upowszechnianie wśród pracowników opieki zdrowotnej i rodziców wiedzy na temat zdrowego odżywiania się oraz wpływanie na nawyki żywieniowe rodzin posiadających dzieci poprzez dostarczanie im informacji i narzędzi pomagających dokonywać wyborów żywieniowych korzystnych dla samopoczucia i zdrowia
ro Campania asistentelor medicale urmărește să sporească gradul de informare al asistentelor medicale din sectorul sănătății publice și al părinților cu privire la alimentația sănătoasă, precum și să ghideze comportamentul alimentar al familiilor cu copii prin furnizarea de informații și instrumente în sprijinul unor alegeri alimentare în beneficiul sănătății și al bunăstării
pl Jako posłowie do EP wiecie państwo, że biała księga zatytułowana "Strategia dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością”, która została przyjęta przez Komisję Europejską 30 maja 2007 r., stanowi połączenie wszystkich polityk Wspólnoty mogących przyczynić się do poprawy nawyków żywieniowych i zapobiegania otyłości.
ro Ca deputaţi europeni, ştiţi că acea Cartă Albă intitulată "O strategie pentru Europa privind problemele de sănătate legate de alimentaţie, excesul de greutate şi obezitate”, care a fost adoptată de Comisia Europeană la 30 mai 2007, a reunit toate politicile comunitare care pot contribui la îmbunătăţirea obiceiurilor de alimentaţie şi la prevenirea obezităţii.
pl przedyskutowaniu unijnych programów istniejących w ramach WPR mających na celu promowanie zdrowszego odżywiania się i zdrowych nawyków żywieniowych, w szczególności promowaniu spożycia owoców i warzyw wśród dzieci szkolnych
ro discutarea programelor UE din cadrul PAC care vizează promovarea unei diete mai sănătoase și a obiceiurilor alimentare sănătoase, în special fructe și legume pentru copii de vârstă școlară
pl Tę grupę wiekową wybrano ze względów budżetowych, lecz także dlatego, że nawyki żywieniowe kształtują się w młodym wieku
ro Acest grup de vârstă a fost ales din motive bugetare, dar și din cauză că obiceiurile alimentare se formează la o vârstă tânără
pl Aby wziąć pod uwagę zróżnicowane nawyki żywieniowe we Wspólnocie, Państwa Członkowskie powinny brać pod uwagę możliwość włączenia niektórych przetworów niskotłuszczowych i niektórych serów
ro Pentru a ține seama de diferitele obiceiuri de consum din cadrul Comunității, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a include anumite produse lactate cu un conținut redus de grăsimi și anumite brânzeturi
pl uważa, że polityka oparta na zapobieganiu i kontroli otyłości musi wpisywać się w egzystencję człowieka od okresu płodowego do starości; uważa ponadto, że szczególną uwagę należy przywiązywać do wieku dziecięcego, jako że jest to etap życia, na którym nabiera się większości nawyków żywieniowych
ro consideră că orice politică menită să prevină şi să controleze obezitatea trebuie să facă parte din viaţa oamenilor, dinaintea naşterii şi până la vârste înaintate; consideră, de asemenea, că trebuie acordată o atenţie specială perioadei copilăriei- etapa din viaţă în care se deprind multe obiceiuri alimentare
pl Środki te mogą być ukierunkowane na wzbogacanie wiedzy grupy docelowej o sektorze warzyw i owoców lub zdrowych nawyków żywieniowych, za pośrednictwem specjalnych stron internetowych lub zorganizowanych wycieczek do gospodarstw rolnych lub pracy w ogrodzie
ro Măsurile respective se pot concentra asupra îmbunătățirii cunoștințelor grupului țintă despre sectorul fructelor și al legumelor sau despre obiceiurile alimentare sănătoase, de exemplu prin crearea de site-uri web sau organizarea de vizite la ferme sau de sesiuni de grădinărit
pl zwraca uwagę na szybko zmieniające się nawyki żywieniowe konsumentów, zwłaszcza w krajach wschodzących, w których obserwowany jest wzrost spożycia mięsa i białka wymagający większej ilości ziarna; odnotowuje również z zadowoleniem wzrost realnego dochodu w takich krajach jak Chiny i Indie, który będzie czynnikiem stymulującym popyt na produkty rolne i produkty przetwórstwa żywności
ro atrage atenția asupra obiceiurilor alimentare ale consumatorilor, aflate în continuă schimbare, în special în țările în curs de dezvoltare, unde se observă o trecere la un consum mai ridicat de carne și proteine care determină creșterea cererii de cereale; ia act, de asemenea, de creșterea binevenită a venitului real în țări ca China și India, de care vor depinde în continuare cererea de produse agricole și alimente procesate
pl Aby móc przedstawić takie dane w nowym wniosku, Dania musiała monitorować sytuację w szczególności w odniesieniu do kontroli zatruć jadem kiełbasianym, udziału produktów mięsnych objętych poziomem dopuszczalnym ‧ mg/kg w ogólnym spożyciu produktów mięsnych w Danii, w tym innych istotnych czynników ryzyka związanych z typowymi nawykami żywieniowymi, oraz przywozu produktów mięsnych z innych państw członkowskich
ro Pentru a putea transmite aceste date într-o cerere reînnoită, Danemarcei i s-a cerut să monitorizeze situația, în special în ceea ce privește controlul botulismului, procentajul de produse din carne acoperite de limita de ‧ mg/kg în consumul global de produse din carne în Danemarca, inclusiv orice alți factori de risc relevanți legați de obiceiurile alimentare tipice, precum și importurile de produse din carne provenind din alte state membre
pl Nie może jednak popierać wąsko zdefiniowanego zestawu nawyków żywieniowych, ponieważ pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi i poszczególnymi regionami zachodzą istotne różnice, podobnie jak, na przykład, pomiędzy poszczególnymi krajami śródziemnomorskimi.
ro Cu toate acestea, aceasta nu poate susţine doar un set de obiceiuri de alimentaţie definit într-un mod restrâns, întrucât există diferenţe semnificative între statele membre individuale şi între regiunile individuale, precum şi diferenţe între, de exemplu, ţările individuale mediteraneene.
pl Z zastrzeżeniem zgodności z Traktatem, dopuszczeniu mogą towarzyszyć ograniczenia związane ze stosowaniem środka, wynikające z różnic w nawykach żywieniowych i niezbędne w celu uniknięcia narażenia konsumentów produktów poddanych działaniu środków ochrony roślin na ryzyko skażenia środków żywnościowych w stopniu przekraczającym dopuszczalną dzienną dawkę danych pozostałości
ro În plus, autorizația poate fi însoțită, în conformitate cu tratatul, de restricții de folosire datorate unor diferențe de obiceiuri alimentare, necesare pentru evitarea, în cazul consumatorilor de produse tratate, a unei expuneri la riscurile unei contaminări dietetice care depășește doza zilnică admisă pentru reziduurile în cauză
pl potępia częstotliwość i intensywność kampanii telewizyjnych reklamujących i promujących produkty żywnościowe przeznaczone wyłącznie dla dzieci, podkreślając, że takie praktyki handlowe nie sprzyjają nabywaniu zdrowych nawyków żywieniowych i że należy kierować takimi praktykami handlowymi na poziomie UE poprzez rewizję dyrektywy o telewizji bez granic; uważa ponadto, że istnieją oczywiste dowody na to, że reklamy telewizyjne wpływają na krótkotrwałe wzory zachowań konsumpcyjnych dzieci pomiędzy ‧ a ‧ rokiem życia; uważa jednocześnie, że pomimo wszystko to rodzice ponoszą ostatecznie indywidualną odpowiedzialność za podjęcie decyzji o zakupie; zauważa jednak, że badania wykazują, że większość rodziców opowiada się za wyraźnym ograniczeniem skierowanych do dzieci reklam niezdrowej żywności
ro condamnă frecvenţa şi intensitatea campaniilor publicitare menite să facă reclamă sau să promoveze articole alimentare destinate exclusiv copiilor şi subliniază că aceste practici comerciale nu încurajează obiceiurile alimentare sănătoase şi, prin urmare, trebuie gestionate la nivelul UE prin revizuirea Directivei Televiziune fără frontiere; subliniază, în continuare, faptul că aceasta este o dovadă clară că reclamele TV influenţează modelele de consum pe termen scurt ale copiilor cu vârste cuprinse între ‧ şi ‧ ani, dar, în acelaşi timp, consideră că responsabilitatea individuală a părinţilor joacă un rol important, din moment ce decizia finală de cumpărare le revine acestora; observă, totuşi, că studiile indică faptul că majoritatea părinţilor doresc restricţii clare privind promovarea alimentelor nesănătoase pentru copii
pl mając na uwadze, że nawyki żywieniowe nabyte w dzieciństwie często pozostają w dorosłym życiu, a badania wykazały, że w przypadku otyłych dzieci prawdopodobieństwo stania się otyłymi dorosłymi jest większe
ro întrucât obiceiurile alimentare dobândite în copilărie persistă adesea la vârsta adultă, iar cercetările au arătat că există o probabilitate mai mare pentru copiii obezi să devină adulți obezi
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 734 zdań frazy nawyki żywieniowe.Znalezione w 1,324 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.