Tłumaczenia na język rumuński:

  • Aeroportul Internațional Chicago O’Hare   

Przykładowe zdania z "Port lotniczy Chicago-O’Hare", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Societatea Națională Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia – SA (spółka państwowa Międzynarodowy port lotniczy Timișoara – Traian Vuia – S.A
ro Societatea Națională Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA
pl Właściwy organ zapewnia posiadanie odpowiednio wykwalifikowanych osób zarządzających ochroną w każdym wspólnotowym porcie lotniczym i u każdego przewoźnika
ro Autoritatea competentă se asigură că fiecare aeroport și transportator aerian comunitar beneficiază de un management al securității calificat
pl Kontekst ogólny sytuacji w zakresie ochrony lotnictwa w portach lotniczych państwa członkowskiego
ro Contextul general al situației securității aeronautice în statul membru
pl w pierwszym porcie lotniczym przylotu, który musi być międzynarodowym portem lotniczym Wspólnoty, dla lotów przybywających z portu lotniczego poza Wspólnotą, w przypadku gdy statek powietrzny, po przerwie w podróży, kontynuuje lot do innego portu lotniczego Wspólnoty
ro în primul aeroport de sosire, care trebuie să fie un aeroport comunitar cu caracter internațional, pentru zborurile care vin dinspre un aeroport din afara teritoriului comunitar, în cazul în care aeronava urmează să efectueze, după escală, un zbor spre un alt aeroport comunitar
pl nie może być kontrolowana przez instytucje zapewniające służby nawigacji lotniczej, władze zarządzające portami lotniczymi lub przez inne instytucje zaangażowane w zapewnianie służb nawigacji lotniczej lub w usługi transportu lotniczego
ro să nu fie controlată de prestatorii de servicii de navigație aeriană, de autoritățile de administrare a aeroporturilor sau de alți terți angajați din punct de vedere comercial în prestarea de servicii de navigație aeriană sau în serviciile de transport aerian
pl w celu wsparcia służb granicznych lub władz imigracyjnych w wyjazdowych portach lotniczych i morskich w państwach trzecich
ro pentru a acorda asistență autorităților de frontieră sau celor ce se ocupă de imigrație în aeroporturi și în porturi maritime de plecare în terțe țări
pl Państwo członkowskie może odstąpić od stosowania ust. ‧ i ‧ w odniesieniu do zmian wysokości lub struktury opłat lotniskowych w tych portach lotniczych, dla których
ro Un stat membru poate decide să nu aplice alineatele și în ceea ce privește modificările aduse nivelului sau structurii tarifelor de aeroport în aeroporturile cu privire la care
pl Państwo Członkowskie odpowiedzialne za koordynowany port lotniczy powinno zapewnić wyznaczenie koordynatora, którego neutralność powinna być niekwestionowana
ro întrucât este atribuția statului membru ce răspunde de un aeroport coordonat să asigure numirea unui coordonator a cărui neutralitate să fie de necontestat
pl Zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty, zmienionego Rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady, właściwe organy mogą zarezerwować niektóre przydziały czasu na potrzeby połączeń lotniczych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym dokumencie
ro În conformitate cu articolul ‧ din Regulamentul (CEE) nr. ‧/‧ al Consiliului din ‧ ianuarie ‧ privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. ‧/‧ al Parlamentului European și al Consiliului, autoritățile competente vor putea rezerva anumite sloturi orare pentru prestarea de servicii în condițiile prevăzute în prezentul document
pl osób odbywających lot statkiem powietrznym wyruszającym z niewspólnotowego portu lotniczego, który po międzylądowaniu we wspólnotowym porcie lotniczym kontynuuje lot do innego wspólnotowego portu lotniczego
ro persoanelor care efectuează o cursă aeriană la bordul unei aeronave venind dintr-un aeroport necomunitar și care, după o escală într-un aeroport comunitar, își continuă cursa spre un alt aeroport comunitar
pl bagażu w ładowni załadowanego w porcie lotniczym Wspólnoty na pokład statku powietrznego przystępującego do lotu wewnątrzwspólnotowego, w celu przekazania, w innym porcie lotniczym Wspólnoty, do statku powietrznego, którego celem podróży jest port lotniczy poza Wspólnotą, nie są przeprowadzane w porcie lotniczym odlotu lotu wewnątrzwspólnotowego, pod warunkiem że ten port lotniczy jest międzynarodowym portem lotniczym Wspólnoty
ro bagajelor însoțitoare al pasagerilor, îmbarcate pe un aeroport comunitar pe o aeronavă care efectuează un zbor intracomunitar în vederea transbordării, pe un alt aeroport comunitar, pe o aeronavă având ca destinație un aeroport din afara teritoriului comunitar, se efectuează pe aeroportul de plecare pentru zborul intracomunitar, în măsura în care acesta este un aeroport comunitar cu caracter internațional
pl Port/port lotniczy/inne miejsce wyjścia
ro Portul/aeroportul/alt loc de plecare
pl podjęłoby w ramach umowy ramowej zobowiązania obniżające oczekiwaną rentowność operacji w portach lotniczych
ro și-ar fi asumat angajamentele din acordul-cadru care conduc la o și mai mare diminuare a rentabilității preconizate din exploatarea aeroportului
pl port lotniczy Split (SPU
ro Aeroportul din Split (SPU
pl Określając jednolite normy podstawowe, prawodawstwo wspólnotowe umożliwia także państwom członkowskim (lub poszczególnym portom lotniczym) ustanowienie surowszych norm ze względu na zróżnicowany poziom zagrożenia atakiem terrorystycznym w zależności od państwa członkowskiego, portu lotniczego czy linii lotniczych
ro În vreme ce legislația comunitară stabilește standardele comune de bază, aceasta permite și ca statele membre (sau fiecare aeroport în parte) să stabilească standarde mai ridicate, ca urmare a variației riscului de atac terorist, în funcție de statul membru, de aeroport sau de linia aeriană
pl Kontekst ogólny stanu bezpieczeństwa lotniczego w portach lotniczych Państwa Członkowskiego
ro Contextul general al situației privind securitatea aviatică pe aeroporturile din statul membru
pl Należy zbadać, czy port lotniczy w Lipsku spełnia definicję przedsiębiorstwa w rozumieniu wspólnotowego prawa ochrony konkurencji
ro Comisia trebuie să stabilească dacă aeroportul Leipzig este o întreprindere care face obiectul dreptului concurenței CE
pl uważa, że helikoptery mogą być ważnym środkiem łączności bliskiego zasięgu między portami lotniczymi, i wzywa Komisję oraz państwa członkowskie do uwzględnienia ich w strategiach na rzecz zwiększenia przepustowości
ro consideră că elicopterele ar putea fi un mijloc important de conectare a aeroporturilor pe distanțe scurte și îndeamnă Comisia și statele membre să le includă în strategiile de consolidare a capacității
pl Aby zapewnić niezakłócone i efektywne funkcjonowanie danego portu lotniczego, państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu umożliwienia zarządzającemu portem lotniczym oraz przedstawicielom lub stowarzyszeniom użytkowników portu lotniczego rozpoczęcie negocjacji mających na celu zawarcie porozumienia o poziomie usług dotyczącego jakości usług świadczonych w porcie lotniczym
ro Pentru a asigura funcționarea fără impedimente și eficientă a unui aeroport, statele membre iau măsurile necesare pentru a permite organului de administrare a aeroportului și reprezentanților sau asociațiilor de utilizatori ai aeroportului să poarte negocieri în vederea încheierii unui acord privind nivelul serviciilor, referitor la calitatea serviciilor furnizate în aeroport
pl wspólne planowanie lub koordynację rozkładu połączenia lotniczego między portami lotniczymi Wspólnoty
ro planificarea și coordonarea în comun a orarelor unui serviciu aerian între aeroporturile Comunității
pl Port lotniczy Larnaca (żywe okazy
ro Aeroportul Larnaca (pentru exemplare vii
pl Le Lamentin port lotniczy
ro Le Lamentin- aeroport
pl Minimalny okres wypoczynku, jaki należy zapewnić przed rozpoczęciem okresu czynności lotniczych rozpoczynającego się w porcie macierzystym, odpowiada co najmniej długości poprzedniego okresu służby lub ‧ godzinom, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy
ro Perioada minimă de odihnă care poate fi acordată înainte de începerea unei perioade de serviciu pentru zbor la baza principală de operare trebuie să fie cel puțin tot atât de lungă ca perioada de serviciu precedentă, dar nu mai puțin de ‧ ore
pl Ogólna liczba miejsc pasażerskich dostępna w sprzedaży w statku powietrznym, wykonującym etap lotupatrz-‧-między dwoma portami lotniczymi
ro Numărul total al locurilor pentru pasageri disponibile spre vânzare la bordul unei aeronavei într-o etapă de zbor (vezi-‧-) între două aeroporturi
pl dobrowolne sprawozdania dotyczące pogorszenia się stanu służb żeglugi powietrznej lub przerwania ich działalności w portach lotniczych
ro rapoarte privind degradarea sau perturbarea ANS pe aeroporturi
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 18161 zdań frazy Port lotniczy Chicago-O’Hare.Znalezione w 9,703 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.