Tłumaczenia na język rumuński:

  • Aeroportul Internațional Chicago O’Hare   

Przykładowe zdania z "Port lotniczy Chicago-O’Hare", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Po poinformowaniu Komisji oraz zgodnie z prawem wspólnotowym państwa członkowskie mogą zezwolić zarządzającemu portem lotniczym na zastosowanie wspólnego i przejrzystego systemu opłat w portach lotniczych obsługujących to samo miasto lub konurbację, pod warunkiem, że w każdym z tych portów lotniczych przestrzegane są wymagania dotyczące przejrzystości, o których mowa w art
ro După ce au informat Comisia și în conformitate cu dreptul comunitar, statele membre pot autoriza un organ de administrare a aeroportului să aplice un sistem comun și transparent de tarifare în aeroporturile care deservesc același oraș sau aceeași conurbație, cu condiția ca fiecare aeroport să respecte în totalitate cerințele de transparență prevăzute la articolul
pl My, jako Parlament, powinniśmy również oczekiwać wsparcia ze strony Komisji dla pomysłu dotyczącego stosowania opłat za ochronę we wszystkich portach lotniczych.
ro Parlamentul trebuie să conteze pe sprijinul Comisiei pentru ideea că tarifele de securitate se vor aplica tuturor aeroporturilor.
pl EUR dla połączeń między Paryżem (Orly) a portami lotniczymi na Korsyce
ro EUR pe rutele dintre Paris (Orly) și aeroporturile din Corsica
pl Podsumowując, pragnę oświadczyć, że z zadowoleniem przyjmuję również cel optymalizacji zarządzania portami lotniczymi.
ro În încheiere, salut şi obiectivul constând în optimizarea gestionării aeroporturilor.
pl port lotniczy Zokniai
ro Aeroportul Zokniai
pl Przeprowadzony przegląd środków wykazał, że ograniczenia w zakresie przewozu płynów przez pasażerów przylatujących z krajów trzecich i przesiadających się w portach lotniczych Wspólnoty skutkują trudnościami w funkcjonowaniu tych portów lotniczych i powodują niedogodności dla pasażerów
ro Revizuirea a demonstrat că restricțiile referitoare la lichidele transportate de către pasagerii care sosesc din țări terțe și care fac escală în aeroporturi comunitare creează unele dificultăți operaționale în aceste aeroporturi și provoacă neplăceri pasagerilor implicați
pl Treść tego motywu to wynik wyważonego kompromisu między dążeniem państw członkowskich do ścisłego powiązania opłat lotniskowych z wysokością kosztów świadczenia usług w porcie lotniczym (zgodnie z zaleceniami wydanymi przez ICAO w ramach polityki w sprawie opłat lotniskowych) a koniecznością zapewnienia odpowiedniego stopnia elastyczności innym państwom członkowskim, łącznie z tymi, które uważają, że powyższe rozwiązanie mogłoby wpływać na funkcjonowanie sieci portów lotniczych, ponieważ dzięki elastycznemu podejściu będą one mogły wykorzystywać przychody z działalności handlowej w całej sieci portów lotniczych
ro Acest considerent reflectă un compromis echilibrat între dorința statelor membre ca tarifele de aeroport să fie strict legate de nivelul costului aferent furnizării de servicii aeroportuare (in conformitate cu recomandările politicii ICAO privind tarifele de aeroport) și un nivel adecvat de flexibilitate acordat altor state membre, inclusiv acelora care consideră că acest fapt ar putea avea implicații asupra funcționării rețelelor de aeroporturi deoarece anumite state membre au nevoie de flexibilitate în ceea ce privește utilizarea veniturilor de natură comercială în cadrul rețelei de aeroporturi
pl „Port lotniczy” oznacza cywilny port lotniczy na obszarze Wspólnoty, w którym dokonuje się ponad ‧ operacji (przez operację rozumie się przylot lub odlot) cywilnych poddźwiękowych statków powietrznych w roku kalendarzowym, przy czym uwzględnia się średnią z ostatnich trzech lat kalendarzowych przed zastosowaniem przepisów niniejszej dyrektywy do danego portu lotniczego
ro aeroport” înseamnă un aeroport civil din cadrul Comunității care are mai mult de ‧ de mișcări cu aeronave civile subsonice cu reacție pe an calendaristic (o mișcare fiind o decolare sau o aterizare), luând în considerare media ultimilor trei ani calendaristici înainte de aplicarea dispozițiilor prezentei directive la aeroporturile vizate
pl przydział czasu na start lub lądowanie i planowanie rozkładów w portach lotniczych; Komisja dba o zapewnienie zgodności z rozporządzeniem Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty
ro alocarea de sloturi pe aeroporturi și stabilirea orarelor aeroporturilor; Comisia veghează să asigure concordanța acestora cu Regulamentul (CEE) nr. ‧/‧ al Consiliului din ‧ ianuarie ‧ privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare
pl Jednakże ograniczenia dotyczące płynów, aerozoli i żeli przewożonych przez pasażerów przylatujących z państw trzecich i przesiadających się w portach lotniczych Unii nadal obowiązują zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego
ro Cu toate acestea, restricțiile referitoare la lichidele, aerosolii și gelurile transportate de pasagerii care sosesc din țări terțe și care se transferă pe aeroporturi din UE rămân în vigoare conform Regulamentului (UE) nr. ‧/‧ din ‧ aprilie ‧ de modificare a Regulamentului (CE) nr. ‧/‧ de completare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației civile
pl Flygplats/port lotniczy
ro Flygplats/Aeroport
pl Należy jednak stwierdzić, że przewoźnicy posiadający bazę w docelowym porcie lotniczym mogą odnosić podobne korzyści związane z bazą na tej konkretnej trasie
ro Trebuie să se recunoască totuși faptul că transportatorii cu baza pe aeroportul de destinație s-ar putea bucura de un avantaj datorat bazei similar, îndeosebi pentru ruta respectivă
pl Przykładem tego rodzaju kosztów są wydatki na marketing i reklamę związane z rozpowszechnianiem informacji o nowym połączeniu; Mogą one również obejmować koszty rozpoczęcia działalności poniesione przez przedsiębiorstwo lotnicze w regionalnym porcie lotniczym w związku z uruchomieniem nowej trasy, jeżeli port lotniczy zalicza się do kategorii C lub D i jeżeli na pokrycie tych kosztów nie została jeszcze przyznana pomoc
ro Exemple de astfel de costuri sunt cheltuielile de marketing și de publicitate survenite la început pentru publicitatea făcută noii legături; acestea pot include costurile de instalare la aeroportul regional în cauză suportate de compania aeriană pentru lansarea rutei, cu condiția ca aeroportul să se încadreze în categoria C sau D, iar ajutorul să nu fi fost deja primit pentru același costuri
pl jakikolwiek nowy port lotniczy budowany w celu zastąpienia istniejącego międzynarodowego punktu połączeń, który nie może dalej być rozbudowywany w dotychczasowej lokalizacji
ro orice aeroport nou, construit pentru a înlocui un punct de conexiune internațională care nu poate fi dezvoltat în continuare pe amplasamentul existent
pl Zastosowanie niniejszego rozporządzenia oraz środków określonych w art. ‧ w stosunku do portu lotniczego Gibraltar uznaje się za nienaruszające stanowisk prawnych Królestwa Hiszpanii i Zjednoczonego Królestwa w zakresie sporu dotyczącego suwerenności terytorium, na którym zlokalizowany jest ten port lotniczy
ro Se consideră că aplicarea prezentului regulament și a măsurilor prevăzute în articolul ‧ la aeroportul din Gibraltar nu aduce atingere poziției juridice a Regatului Spaniei și, respectiv, a Regatului Unit cu privire la disputa privind suveranitatea asupra teritoriului în care este situat aeroportul
pl Zawieszenie zasady "wykorzystuj albo strać” nie dotknie londyńskiego lotniska Heathrow, lotniska we Frankfurcie, paryskiego portu im. Charlesa de Gaulle'a ani też Schiphol w Amsterdamie, lecz odbije się na regionalnych portach lotniczych obsługujących te węzły, gdyż linie lotnicze zawieszą loty właśnie na tych trasach.
ro Suspendarea clauzei "foloseşti sau pierzi” nu va afecta aeroportul Heathrow din Londra, nici pe cele din Frankfurt, Paris Charles de Gaulle sau din Amsterdam - Schiphol, ci va afecta aeroporturile regionale care deservesc aceste centre, deoarece aceste rute vor fi suspendate de companiile aeriene.
pl Port lotniczy powinien stanowić integralną część lokalnej infrastruktury oraz odgrywać wiodącą rolę w ochronie środowiska na tym obszarze
ro Aeroportul ar trebui să reprezinte o parte integrantă a infrastructurii locale și să joace un rol de lider în protecția mediului la nivel local
pl Właściwy organ jest bezzwłocznie informowany o przypadkach wykrycia podczas inspekcji w porcie lotniczym na jego terytorium poważnych nieprawidłowości uznanych za mające znaczny wpływ na ogólny poziom ochrony lotnictwa we Wspólnocie
ro O autoritate competentă este informată prompt în cazul în care o inspecție la un aeroport situat pe teritoriul său depistează o deficiență gravă, considerată a avea un impact semnificativ asupra nivelului general de securitate aeronautică în Comunitate
pl Monachium (port lotniczy im. F. J. Straussa
ro München (aeroportul Franz Joseph Strauss
pl Niniejsza kategoria obejmuje pasażerów transportowanych bezpośrednio między portami lotniczymi lub innymi terminalami
ro Această categorie include pasagerii transferați direct între aeroporturi sau alte terminale
pl W czasie pozostawania w gotowości w porcie lotniczym operator zapewnia członkowi załogi spokojne i wygodne miejsce, niedostępne dla osób postronnych
ro Operatorul pune la dispoziția membrului echipajului de rezervă un loc liniștit și confortabil, la care publicul nu are acces
pl eksploatowane są tak, aby obsługiwać ruch lotniczy między tymi samymi dwoma lub więcej portami lotniczymi, albo
ro sunt astfel organizate încât să asigure legătura între aceleași aeroporturi-două sau mai multe
pl Jednocześnie oświadczył, że oczekujący w zagranicznych portach lotniczych klienci bankrutującego przedsiębiorstwa muszą sami poszukać alternatywnych możliwości powrotu.
ro Domnia sa a mai declarat că clienţii întreprinderii falimentare care aşteptau în aeroporturi străine vor trebui să găsească singuri modalităţi alternative de a se întoarce acasă.
pl Państwa członkowskie gwarantują, że na wniosek koordynatora przydziałów czasu na start lub lądowanie w porcie lotniczym lub organu zarządzającego koordynowanym portem lotniczym centralny organ odpowiedzialny za ATFM lub lokalny organ ATFM składają tym podmiotom przyjęty plan lotu dla lotu wykonywanego w danym porcie lotniczym przed wykonaniem danego lotu
ro Statele membre se asigură că, la cererea unui coordonator de sloturi de aeroport sau a unui organism de gestionare a unui aeroport coordonat, unitatea centrală de ATFM sau unitatea ATFM locală le furnizează acestora, înainte de efectuarea unui zbor pe aeroportul respectiv, planul de zbor aprobat al zborului în cauză
pl Dofinansowanie nie obejmuje kosztów, takich jak opłaty za start i lądowanie, ponoszonych na innych trasach bądź w innych portach lotniczych
ro Nu se acordă compensație pentru costuri precum taxele de decolare și de aterizare, care pot fi atribuite altor rute sau aeroporturi
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 18161 zdań frazy Port lotniczy Chicago-O’Hare.Znalezione w 8,771 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.