Tłumaczenia na język rumuński:

  • Aeroportul Internațional Chicago O’Hare   

Przykładowe zdania z "Port lotniczy Chicago-O’Hare", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl zakupiony został w strefie operacyjnej lotniska za punktem kontroli kart pokładowych, w sklepach podlegających zatwierdzonym procedurom bezpieczeństwa w ramach programu ochrony portu lotniczego, pod warunkiem że płyn zapakowany jest w torbie zabezpieczonej przy użyciu plomb umożliwiających łatwe stwierdzenie jej naruszenia, a pasażer przedstawi odpowiedni dowód jego zakupu w danym porcie lotniczym z tego samego dnia; lub
ro a fost obținut din zona de operațiuni aeriene, după punctul de control al cărților de îmbarcare, din puncte de vânzare supuse procedurilor de securitate aprobate în cadrul programului de securitate al aeroportului, cu condiția ca lichidul să fie într-o pungă sigilată și să existe dovezi satisfăcătoare care să ateste achiziționarea pungii din aeroportul în cauză în aceeași zi; sau
pl Koordynatorzy przydziałów czasu na start lub lądowanie w porcie lotniczym lub organy zarządzające koordynowanymi portami lotniczymi umożliwiają dostęp do przyjętych planów lotu złożonych przez centralny organ odpowiedzialny za ATFM lub lokalny organ ATFM
ro Coordonatorii de sloturi de aeroport sau organismele de gestionare ale aeroporturilor coordonate asigură accesul la planurile de zbor aprobate furnizate de unitatea centrală de ATFM sau de unitatea ATFM locală
pl wszystkich lotów wykonanych w okresie objętym sprawozdaniem mieszących się w zakresie działalności lotniczej wymienionej w załączniku I, którą prowadzi on jako operator statku powietrznego, i które rozpoczęły się w porcie lotniczym zlokalizowanym na terytorium państwa członkowskiego oraz skończyły się w porcie lotniczym zlokalizowanym na terytorium tego samego państwa członkowskiego
ro toate zborurile efectuate în perioada care face obiectul raportului, ce se încadrează în categoria activităţilor din sectorul aviaţiei enumerate în anexa I pentru care a fost desemnat ca operator de aeronave, care au avut ca punct de plecare un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru, iar ca punct de sosire un aeroport situat pe teritoriul aceluiaşi stat membru
pl Stosowanie niniejszej dyrektywy do portu lotniczego Gibraltar nie narusza odpowiednio pozycji prawnej Królestwa Hiszpanii i Zjednoczonego Królestwa, w odniesieniu do sporu w zakresie zwierzchnictwa nad terytorium, na którym znajduje się port lotniczy
ro Aplicarea prezentei directive aeroportului din Gibraltar se interpretează astfel încât să nu aducă atingere pozițiilor juridice ale Regatului Spaniei și ale Regatului Unit în ceea ce privește disputa pentru suveranitatea asupra teritoriului în care este situat aeroportul
pl Port lotniczy w Pau jest obsługiwany w szczególności przez przedsiębiorstwo Air France, które wykonuje wiele lotów dziennie do Paryża i Lyonu, jest także obsługiwane przez przewoźnika lotniczego Transavia, wykonującego raz lub dwa razy w tygodniu loty do Amsterdamu
ro Aeroportul din Pau este deservit în special de Air France, care operează mai multe zboruri pe zi către aeroporturile din Paris și Lyon, precum și de compania aeriană Transavia, care operează, o dată sau de două ori pe săptămână, zborurile spre Amsterdam
pl Państwa członkowskie zapewniają- za każdym razem, kiedy mają się odbyć konsultacje, o których mowa w art. ‧ ust. ‧- przekazanie przez zarządzającego portem lotniczym wszystkim użytkownikom portu lotniczego albo przedstawicielom lub stowarzyszeniom użytkowników portu lotniczego informacji na temat elementów, na podstawie których określa się strukturę lub wysokość wszystkich opłat nakładanych w każdym porcie lotniczym przez zarządzającego portem lotniczym
ro Statele membre se asigură că organismul de gestionare a aeroportului pune de fiecare dată la dispoziția tuturor utilizatorilor aeroportului sau a reprezentanților și asociațiilor de utilizatori ai aeroportului, cu ocazia organizării consultărilor menționate la articolul ‧ alineatul , informații cu privire la componentele care servesc drept bază pentru stabilirea sistemului sau a nivelului tarifelor aplicate în fiecare aeroport de către organismul de gestionare a aeroportului
pl Zasoby dostępne na mocy ust. ‧ lit. c) są rozdzielane między państwa członkowskie na podstawie obciążenia pracą w ich portach lotniczych określanego zgodnie z ust. ‧ lit. b
ro Resursele disponibile în conformitate cu alineatul litera (c) sunt defalcate între statele membre în conformitate cu volumul de lucru din aeroporturile lor, aşa cum este stabilit în conformitate cu alineatul litera (b
pl Segrate (port lotniczy Linate
ro Segrate (aeroportul din Linate
pl Informacje na ten temat należy przekazywać po to, by umożliwić monitorowanie kosztów infrastruktury oraz by udostępniać w danym porcie lotniczym odpowiednie i efektywne kosztowo urządzenia
ro Aceste informații ar trebui furnizate pentru a face posibilă monitorizarea costurilor infrastructurii și pentru a permite punerea la dispoziție de facilități corespunzătoare și eficiente din perspectiva costurilor în cadrul respectivului aeroport
pl załadowanego we wspólnotowym porcie lotniczym na statek powietrzny mający odbyć lot wewnątrzwspólnotowy, a następnie przeniesionego w innym wspólnotowym porcie lotniczym na statek powietrzny, którego celem jest niewspólnotowy port lotniczy
ro sunt îmbarcate într-un aeroport comunitar pe o aeronavă care efectuează o cursă intracomunitară cu scopul de a fi transbordate într-un alt aeroport comunitar, pe o aeronavă a cărei destinație este un aeroport necomunitar
pl Musimy podjąć wszelkie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, lecz musimy także pomóc portom lotniczym i władzom ruchu lotniczego osiągnąć zgodność.
ro Astfel trebuie făcuţi toţi paşii necesari pentru a îmbunătăţi siguranţa, trebuie să ajutăm aeroporturile şi autorităţile de trafic aerian să respecte normele.
pl Dofinansowanie jest przyznawane wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z przewozami lotniczymi, ponoszonych w portach lotniczych Arlanda i Mariehamn i mających bezpośredni związek z przedmiotowym połączeniem lotniczym
ro Compensația se acordă doar pentru costurile asociate transportului aerian suportate pe aeroporturile Arlanda și Mariehamn, care pot fi atribuite direct serviciilor în cauză
pl W przypadku gdy w porcie lotniczym szczególne przeszkody w zakresie powierzchni lub przepustowości, wynikające w szczególności z zatłoczenia i wskaźnika wykorzystania powierzchni, uniemożliwiają otwarcie rynku i/lub wprowadzenie własnej obsługi w stopniu przewidzianym w niniejszej dyrektywie, zainteresowane Państwo Członkowskie może podjąć decyzję o
ro Dacă pentru un aeroport, anumite constrângeri specifice ale spațiului sau capacității disponibile, ce apar, în special, din cauza aglomerației și procentul de utilizare a spațiului, fac imposibilă deschiderea pieței și/sau punerea în aplicare a handlingului propriu, în măsura prevăzută de prezenta directivă, statele membre în cauză pot hotărî
pl Cały fracht i poczta na pokładzie statku powietrznego podczas lądowania w zgłaszającym porcie lotniczym lub podczas startu ze zgłaszającego portu lotniczego
ro Toată marfa și corespondența aflate la bordul aeronavei la aterizarea pe aeroportul declarant sau la decolarea de pe aeroportul declarant
pl Przeloty w ramach nowego połączenia będą musiały odbywać się co najmniej sześć razy w tygodniu i musi to być połączenie bezpośrednie lub połączenie przez węzeł europejski lub dowolny port lotniczy w Stanach Zjednoczonych
ro Acest nou serviciu trebuie exploatat cel puțin ‧ zile pe săptămână și poate fi direct sau printr-o platformă de corespondență din Europa sau din oricare aeroport american
pl Przyjmuje się, że stosowanie niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do portu lotniczego na Gibraltarze nie narusza odpowiednich stanowisk prawnych Królestwa Hiszpanii i Zjednoczonego Królestwa w odniesieniu do sporu dotyczącego suwerenności terytorium, na którym znajduje się port lotniczy
ro Aplicarea prezentului regulament pentru aeroportul din Gibraltar nu aduce atingere pozițiilor juridice respective ale Regatului Spaniei și Regatului Unit cu privire la diferendul privind suveranitatea pe teritoriul în care este situat acest aeroport
pl Podobnie przyznane prawo przewozowe nie uprawnia do uzyskania określonego czasu na start lub lądowanie w danym porcie lotniczym
ro Mai mult, alocarea unui drept de trafic nu oferă dreptul la un slot orar anume
pl Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu ‧ maja ‧ r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr .../‧ zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧/‧ w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty
ro Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la ‧ mai ‧ în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr .../‧ al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CEE) nr. ‧/‧ privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare
pl Pomoc państwa- Niemcy- Pomoc państwa C ‧/‧ (ex NN ‧/‧)- Port lotniczy Berlin Schönefeld- Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE
ro Ajutor de Stat- Germania- Ajutor de Stat C ‧/‧ (ex NN ‧/‧)- Aeroportul Berlin Schönefeld- Invitație de a prezenta observații în temeiul articolului ‧ alineatul din Tratatul CE
pl Przy opracowywaniu i przyjmowaniu przepisów wykonawczych Komisja – jeżeli jest to uzasadnione i nie zagraża bezpieczeństwu – bierze pod uwagę zgodność pomiędzy planami lotów oraz przydziałami czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych, a także niezbędną koordynację z rejonami sąsiednimi
ro La elaborarea și adoptarea normelor de punere în aplicare, Comisia ia în considerare, după caz și fără a aduce atingere siguranței, coerența între planurile de zbor și sloturile aeroporturilor și coordonarea necesară cu regiunile adiacente
pl Właściwe te mogą, w celu kontroli, zażądać przedłożenia manifestów i listów przewozowych dotyczących wszystkich towarów wyładowywanych w porcie lotniczym
ro Autorităţile competente ale aeroportului de destinaţie pot să ceară, de asemenea, în scopul unui control, manifestele, precum şi scrisorile de transport aerian referitoare la toate mărfurile descărcate în aeroport
pl Mimo że na podstawie dyrektywy SAFA głównym zadaniem państw członkowskich UE jest kontrolowanie statków powietrznych państw trzecich lądujących w portach lotniczych UE, statki powietrzne przewoźników UE również podlegają kontroli
ro Deși inspecția aeronavelor țărilor terțe care intră în aeroporturile UE constituie, în temeiul directivei SAFA, obligația principală a statelor membre, și aeronavele transportatorilor comunitari continuă să facă obiectul inspecțiilor
pl Zwraca się szczególną uwagę przewoźników na wymagania techniczne i eksploatacyjne obowiązujące w portach lotniczych
ro Se atrage în mod special atenția transportatorilor asupra condițiilor tehnice și operative care se aplică în fiecare aeroport
pl nazwę portu lotniczego załadunku (port lotniczy wyjścia) i wyładunku (port lotniczy przeznaczenia
ro numele aeroportului de încărcare (aeroport de plecare) şi de descărcare (aeroport de destinaţie
pl obsługiwany punkt oznacza każde miasto/port lotniczy wskazany przez strony umowy międzynarodowej, przez który przechodzi trasa określona dla przewozów objętych umowami
ro punct de exploatare înseamnă orice oraș/aeroport indicat de părțile la un acord internațional, prin care trece ruta specificată a serviciului convenit
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 18161 zdań frazy Port lotniczy Chicago-O’Hare.Znalezione w 10,302 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.