Tłumaczenia na język rumuński:

  • Agent Internet   

Przykładowe zdania z "Agent internetowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Rejestr publikuje informacje dotyczące agentów ds. legalizacji na swojej stronie internetowejRegistrul publică informații privind agenții de validare pe situl său web
Tu agent specjalny Johnson.Departament rządowy uzgodnił uwolnienie pańskich towarzyszy. Helikoptery są już w drodze, jak pan sobie życzyłce nesimţit am fost dar, um... atunci
Taryfy, warunki towarzyszące, regulacje i jakiekolwiek ich zmiany są udostępniane użytkownikom transportu po rozsądnych cenach lub wykładane do wglądu w biurach armatorów liniowych i ich agentówTarifele, condițiile conexe, reglementările și orice modificări aduse acestora vor fi puse la dispoziție la cerere utilizatorilor de transport la un cost rezonabil sau spre examinare la birourile companiilor maritime și agenților acestora
wykonywana jest przez statek powietrzny do transportu osób lub osób oraz ładunku i/lub poczty za wynagrodzeniem, w taki sposób, że na każdy lot dostępne są miejsca w sprzedaży indywidualnej dla członków społeczeństwa (albo bezpośrednio u przewoźnika lotniczego, albo od jego upoważnionych agentóweste efectuat, cu titlu oneros, pentru transportul de pasageri, marfă şi/sau corespondenţă, în astfel de condiţii încât la fiecare zbor să fie puse la dispoziţia publicului locuri pentru achiziţionare individuală (fie direct de la operatorul de transport aerian, fie de la agenţii săi autorizaţi
Spotkasz się z agentem PrzymierzaTe întâlneşti cu un agent al Pactului
Wybrani kandydaci zostaną umieszczeni na liście rezerwowej i mogą otrzymać propozycje zadań tymczasowych, do realizacji w okresie od ‧ miesięcy do ‧ lat na podstawie umowy o pracę w charakterze agenta kontraktowego, zgodnie z Warunkami zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧) i ogólnymi przepisami wprowadzającymi procedury regulujące zatrudnianie i wykorzystanie pracowników kontraktowych w Agencji (The Agency's general implementing provisions on the procedures governing the engagement and the use of contract staff at the AgencyCandidații selectați vor fi incluși pe o listă de rezervă și pot primi misiuni temporare cu durate cuprinse între trei luni și cinci ani, în baza contractului de agent contractual, în conformitate cu Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene (JO L ‧, ‧.‧.‧) și cu prevederile generale ale agenției de aplicare a procedurilor care stau la baza angajării și utilizării personalului contractual în cadrul agenției
Agent Tajnych Służb który odwiedził Panią gdy była u Pani Leticia czego chciał?Agentul de la Serviciul Secret care a venit să te viziteze când Leticia era în biroul tău ce a vrut?
Z najlepszym przewodnikiem, którego skromny agent tu- bez- pieczeniowy z Bes Pelargic mógł sobie wymarzyćCu cel mai bun ghidla care un bătrân agent de asi- gurare din Bes Pelargi ar fi putut vreodată spera
Nie biegam po restauracji myśląc, że jestem tajnym agentem, albo że mam podsłuch na zębach trzonowychNu ma invart in jurul unui restaurant, gandindu- ma ca sunt un agent secret, sau ca am implantate microfoane in molari
Obojętnie co agent zrobił, Vorlix minął, ale efektem tego była pandemiaOrice agent care a cauzat Vorlix- ul a dispărut, dar efectele lui erau pandemice
Ponadto regulamin pracowniczy Banque de France zawiera przepisy mające wyraźnie na celu zapobieganie sytuacjom, w których agenci znajdowaliby się lub pozostawaliby w konflikcie interesówÎn plus, statutul personalului Băncii Franței conține prevederi care interzic în mod explicit agenților să se regăsească sau să rămână într-o situație de conflict de interese
Cóż, byłem tam, kiedy agent Booth pokazał, że jest z FBI, a pan uciekłEram de faţă când agentul Booth a zis că e de la FBi şi tu ai fugit
Powyższe postanowienia ust. ‧ i ‧ niniejszego artykułu nie mają zastosowania, jeśli zostanie udowodnione, że szkoda wynikła z działania lub zaniechania przewoźnika, jego pracowników lub agentów, dokonanych z zamiarem spowodowania szkody lub lekkomyślnie i ze świadomością, że szkoda najprawdopodobniej powstanie, pod warunkiem że w przypadku takiego działania lub zaniechania taki pracownik lub agent działał w zakresie swojego zatrudnieniaDispozițiile alineatelor și din prezentul articol nu se aplică dacă se dovedește că prejudiciul a fost cauzat datorită unei acțiuni sau omisiuni a transportatorului, a prepușilor sau a mandatarilor săi, făcute fie cu intenția de a provoca o pagubă, fie din imprudență, precum și conștient că ar putea rezulta un prejudiciu, cu condiția ca, în cazul unui act sau omisiune a prepușilor sau a mandatarilor, să fie de asemenea adusă dovada că aceștia au acționat în exercițiul funcțiunii
Powtarzam, podejrzany podszywa się pod agenta CTURepet, suspectul e îmbrăcat ofiţer Antitero!
dochodzi do wniosku i ubolewa nad faktem, że generał Nicolò Pollari, były dyrektor SISMI, ukrył prawdę podczas swego wystąpienia przed komisją tymczasową w dniu ‧ marca ‧ r., stwierdzając, że agenci włoscy nie odgrywali żadnej roli w żadnych porwaniach dokonywanych przez CIA i że służby SISMI nie wiedziały o zamiarze uprowadzenia Abu Omaraconstată şi deplânge faptul că generalul Nicolò Pollari, fostul director al SISMI, a ascuns adevărul atunci când a apărut în faţa Comisiei temporare, la ‧ martie ‧, declarând că agenţii italieni nu au jucat niciun rol în nicio răpire organizată de CIA şi că SISMI nu cunoşteau planul răpirii lui Abu Omar
Płatność z gwarancji na podstawie jednorazowego upoważnienia agentaV Garanție în contul persoanei interesate – autorizație individuală
" Mój Agent Specjalny "" Pentru Agentul meu Special "
Dziękuję, agencie MurphyMultumesc, Agent Murphy
Słowo agenta PeckertonaÎţi dau cuvântul meu de detectiv Penerton
Agent FederalnyAgent federal.Aruncă arma
Jestem Tom Morgan, głównodowodzący agent Federalnego Wspólnego Zespołu do Zwalczania TerroryzmuMă numesc Tom Morgan, agent supraveghetor detaşat la Unitatea Antiterorism
Zginął nasz agentDar a dat greş la Miami şi a pierdut un om
Co może dla NCIS zrobić Departament Stanu o ‧: ‧ w sobotę, agencie Gibbs?Ce poate face Departamentul de Stat pentru NCIS sâmbăta, la ora ‧: ‧, agent Gibbs?
W szczególności Agencja może uwierzytelniać agentów i tworzyć magazynyÎn special, Agenția poate acredita agenți și poate stabili depozite
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6779 zdań frazy Agent internetowy.Znalezione w 3,704 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.