Tłumaczenia na język rumuński:

  • Agent Internet   

Przykładowe zdania z "Agent internetowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Rejestr publikuje informacje dotyczące agentów ds. legalizacji na swojej stronie internetowej
ro Registrul publică informații privind agenții de validare pe situl său web
pl Tu agent specjalny Johnson.Departament rządowy uzgodnił uwolnienie pańskich towarzyszy. Helikoptery są już w drodze, jak pan sobie życzył
ro ce nesimţit am fost dar, um... atunci
pl Taryfy, warunki towarzyszące, regulacje i jakiekolwiek ich zmiany są udostępniane użytkownikom transportu po rozsądnych cenach lub wykładane do wglądu w biurach armatorów liniowych i ich agentów
ro Tarifele, condițiile conexe, reglementările și orice modificări aduse acestora vor fi puse la dispoziție la cerere utilizatorilor de transport la un cost rezonabil sau spre examinare la birourile companiilor maritime și agenților acestora
pl wykonywana jest przez statek powietrzny do transportu osób lub osób oraz ładunku i/lub poczty za wynagrodzeniem, w taki sposób, że na każdy lot dostępne są miejsca w sprzedaży indywidualnej dla członków społeczeństwa (albo bezpośrednio u przewoźnika lotniczego, albo od jego upoważnionych agentów
ro este efectuat, cu titlu oneros, pentru transportul de pasageri, marfă şi/sau corespondenţă, în astfel de condiţii încât la fiecare zbor să fie puse la dispoziţia publicului locuri pentru achiziţionare individuală (fie direct de la operatorul de transport aerian, fie de la agenţii săi autorizaţi
pl Spotkasz się z agentem Przymierza
ro Te întâlneşti cu un agent al Pactului
pl Wybrani kandydaci zostaną umieszczeni na liście rezerwowej i mogą otrzymać propozycje zadań tymczasowych, do realizacji w okresie od ‧ miesięcy do ‧ lat na podstawie umowy o pracę w charakterze agenta kontraktowego, zgodnie z Warunkami zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧) i ogólnymi przepisami wprowadzającymi procedury regulujące zatrudnianie i wykorzystanie pracowników kontraktowych w Agencji (The Agency's general implementing provisions on the procedures governing the engagement and the use of contract staff at the Agency
ro Candidații selectați vor fi incluși pe o listă de rezervă și pot primi misiuni temporare cu durate cuprinse între trei luni și cinci ani, în baza contractului de agent contractual, în conformitate cu Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Comunităților Europene (JO L ‧, ‧.‧.‧) și cu prevederile generale ale agenției de aplicare a procedurilor care stau la baza angajării și utilizării personalului contractual în cadrul agenției
pl Agent Tajnych Służb który odwiedził Panią gdy była u Pani Leticia czego chciał?
ro Agentul de la Serviciul Secret care a venit să te viziteze când Leticia era în biroul tău ce a vrut?
pl Z najlepszym przewodnikiem, którego skromny agent tu- bez- pieczeniowy z Bes Pelargic mógł sobie wymarzyć
ro Cu cel mai bun ghidla care un bătrân agent de asi- gurare din Bes Pelargi ar fi putut vreodată spera
pl Nie biegam po restauracji myśląc, że jestem tajnym agentem, albo że mam podsłuch na zębach trzonowych
ro Nu ma invart in jurul unui restaurant, gandindu- ma ca sunt un agent secret, sau ca am implantate microfoane in molari
pl Obojętnie co agent zrobił, Vorlix minął, ale efektem tego była pandemia
ro Orice agent care a cauzat Vorlix- ul a dispărut, dar efectele lui erau pandemice
pl Ponadto regulamin pracowniczy Banque de France zawiera przepisy mające wyraźnie na celu zapobieganie sytuacjom, w których agenci znajdowaliby się lub pozostawaliby w konflikcie interesów
ro În plus, statutul personalului Băncii Franței conține prevederi care interzic în mod explicit agenților să se regăsească sau să rămână într-o situație de conflict de interese
pl Cóż, byłem tam, kiedy agent Booth pokazał, że jest z FBI, a pan uciekł
ro Eram de faţă când agentul Booth a zis că e de la FBi şi tu ai fugit
pl Powyższe postanowienia ust. ‧ i ‧ niniejszego artykułu nie mają zastosowania, jeśli zostanie udowodnione, że szkoda wynikła z działania lub zaniechania przewoźnika, jego pracowników lub agentów, dokonanych z zamiarem spowodowania szkody lub lekkomyślnie i ze świadomością, że szkoda najprawdopodobniej powstanie, pod warunkiem że w przypadku takiego działania lub zaniechania taki pracownik lub agent działał w zakresie swojego zatrudnienia
ro Dispozițiile alineatelor și din prezentul articol nu se aplică dacă se dovedește că prejudiciul a fost cauzat datorită unei acțiuni sau omisiuni a transportatorului, a prepușilor sau a mandatarilor săi, făcute fie cu intenția de a provoca o pagubă, fie din imprudență, precum și conștient că ar putea rezulta un prejudiciu, cu condiția ca, în cazul unui act sau omisiune a prepușilor sau a mandatarilor, să fie de asemenea adusă dovada că aceștia au acționat în exercițiul funcțiunii
pl Powtarzam, podejrzany podszywa się pod agenta CTU
ro Repet, suspectul e îmbrăcat ofiţer Antitero!
pl dochodzi do wniosku i ubolewa nad faktem, że generał Nicolò Pollari, były dyrektor SISMI, ukrył prawdę podczas swego wystąpienia przed komisją tymczasową w dniu ‧ marca ‧ r., stwierdzając, że agenci włoscy nie odgrywali żadnej roli w żadnych porwaniach dokonywanych przez CIA i że służby SISMI nie wiedziały o zamiarze uprowadzenia Abu Omara
ro constată şi deplânge faptul că generalul Nicolò Pollari, fostul director al SISMI, a ascuns adevărul atunci când a apărut în faţa Comisiei temporare, la ‧ martie ‧, declarând că agenţii italieni nu au jucat niciun rol în nicio răpire organizată de CIA şi că SISMI nu cunoşteau planul răpirii lui Abu Omar
pl Płatność z gwarancji na podstawie jednorazowego upoważnienia agenta
ro V Garanție în contul persoanei interesate – autorizație individuală
pl " Mój Agent Specjalny "
ro " Pentru Agentul meu Special "
pl Dziękuję, agencie Murphy
ro Multumesc, Agent Murphy
pl Słowo agenta Peckertona
ro Îţi dau cuvântul meu de detectiv Penerton
pl Agent Federalny
ro Agent federal.Aruncă arma
pl Jestem Tom Morgan, głównodowodzący agent Federalnego Wspólnego Zespołu do Zwalczania Terroryzmu
ro Mă numesc Tom Morgan, agent supraveghetor detaşat la Unitatea Antiterorism
pl Zginął nasz agent
ro Dar a dat greş la Miami şi a pierdut un om
pl Co może dla NCIS zrobić Departament Stanu o ‧: ‧ w sobotę, agencie Gibbs?
ro Ce poate face Departamentul de Stat pentru NCIS sâmbăta, la ora ‧: ‧, agent Gibbs?
pl W szczególności Agencja może uwierzytelniać agentów i tworzyć magazyny
ro În special, Agenția poate acredita agenți și poate stabili depozite
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6779 zdań frazy Agent internetowy.Znalezione w 1,636 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.