Tłumaczenia na język rumuński:

  • produse fitosanitare   

Przykładowe zdania z "środki ochrony roślin", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Należy zatem włączyć te substancje czynne do załącznika I w celu zapewnienia we wszystkich państwach członkowskich możliwości udzielania zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje czynne zgodnie z przepisami wymienionej dyrektywy
ro Prin urmare, este adecvată includerea acestor substanțe active în anexa I pentru ca în toate statele membre să se poată emite autorizații privind produsele de protecție a plantelor care conțin aceste substanțe active, în conformitate cu dispozițiile prezentei directive
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. określające substancje czynne wchodzące w skład środków ochrony roślin i wyznaczające Państwa Członkowskie pełniące rolę sprawozdawców przy wykonywaniu rozporządzenia Komisji (EWG) nr ‧ [‧], ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr ‧ [‧]
ro Regulamentul (CE) nr. ‧ al Comisiei din ‧ aprilie ‧ de stabilire a listei substanțelor active din produsele fitosanitare și de desemnare a statelor membre raportoare pentru aplicarea Regulamentului (CEE) nr. ‧, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. ‧, a stabilit lista substanțelor active care urmează să fie evaluate în cadrul Regulamentului (CEE) nr. ‧, a desemnat statul membru raportor pentru evaluarea fiecărei substanțe și a identificat producătorii fiecărei substanțe active care au depus o notificare în termenele acordate
pl dotycząca niewłączenia azocyklotyny, cyheksatyny i tidiazuronu do załącznika I do dyrektywy Rady ‧/‧/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje czynne
ro de neincludere a substanțelor azociclotin, cihexatin și tidiazuron în anexa I la Directiva ‧/‧/CEE a Consiliului și de retragere a autorizației pentru produsele de protecție a plantelor care conțin aceste substanțe active
pl Takie potwierdzenie jest konieczne w celu przeprowadzenia szczegółowego badania dokumentacji, jak również w celu umożliwienia Państwom Członkowskim udzielenia tymczasowego zezwolenia dla środków ochrony roślin zawierających daną substancję czynną, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy
ro Această confirmare este necesară pentru a se permite controlul amănunțit al dosarului și pentru a se da statelor membre posibilitatea de acordare de autorizații provizorii pentru produsele fitofarmaceutice care conțin această substanță activă, în conformitate cu articolul ‧ alineatul din directivă
pl Wprowadzanie środków ochrony roślin niskiego ryzyka do obrotu
ro Introducerea pe piață a produselor fitosanitare cu risc redus
pl Artykuł ‧ pozostaje bez uszczerbku dla praw Państwa Członkowskiego do utrzymania bądź wprowadzenia, w zakresie dozwolonym na mocy Traktatu, opłat, podatków, opłat wyrównawczych lub honorariów w odniesieniu do zezwolenia, wprowadzania do obrotu, wykorzystywania i kontrolowania substancji czynnych i środków ochrony roślin, innych niż opłaty przewidziane w art
ro Articolul ‧ nu aduce atingere dreptului statelor membre de a menține sau de a introduce, în măsura în care o permite Tratatul, taxe, cotizații sau redevențe în legătură cu omologarea, introducerea pe piață, utilizarea și controlul substanțelor active și al produselor fitosanitare, altele decât taxa prevăzută la articolul
pl DECYZJA KOMISJI z dnia ‧ kwietnia ‧ r. dotycząca cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające dinoterb jako substancję czynną
ro Decizia Comisiei din ‧ aprilie ‧ privind retragerea omologării pentru produsele fitosanitare care conțin dinoterb ca substanță activă
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotycząca niewłączania nikotyny do załącznika I do dyrektywy Rady ‧/‧/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C
ro Decizia Comisiei din ‧ decembrie ‧ privind neincluderea nicotinei în anexa I la Directiva ‧/‧/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor pentru produsele de protecție a plantelor care conțin această substanță [notificată cu numărul C ‧]
pl uwzględniając dyrektywę Rady ‧/WE z dnia ‧ lipca r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin [‧], ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji ‧/WE [‧]
ro având în vedere Directiva ‧/CEE a Consiliului din ‧ iulie ‧ privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva ‧/CE a Comisiei, în special articolul ‧ alineatul, întrucât
pl ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR ‧ z dnia ‧ marca ‧ r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr ‧ i rozporządzenie (WE) nr ‧, w szczególności w odniesieniu do wspólnego działania wyznaczonych władz publicznych i producentów z Austrii, Finlandii i Szwecji w celu realizacji pierwszego etapu programu pracy określonego w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy Rady ‧/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin
ro REGULAMENTUL (CE) nr. ‧ AL COMISIEI din ‧ martie ‧ de modificare a Regulamentului (CEE) nr. ‧ și a Regulamentului (CE) nr. ‧, în scopul integrării autorităților publice desemnate și a producătorilor din Austria, Finlanda și Suedia în punerea în aplicare a primei etape a programului de lucru menționat la art. ‧ alin. din Directiva ‧/CEE a Consiliului cu privire la punerea în circulație a produselor fitosanitare
pl Wnoszący odwołanie podnoszą, że oddalając ich skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczącej niewłączania endosulfanu do załącznika I do dyrektywy Rady ‧/‧/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną, Sąd Pierwszej Instancji naruszył prawo wspólnotowe
ro Recurentele susțin că, prin respingerea acțiunii acestora având ca obiect anularea Deciziei ‧/‧/CE a Comisiei din ‧ decembrie ‧ privind neînscrierea substanței endosulfan în anexa I la Directiva ‧/‧/CEE și retragerea autorizațiilor acordate pentru produsele fitosanitare care conțin această substanță activă, Tribunalul a încălcat dreptul comunitar
pl Program dotyczy szkoleń zawodowych nt. właściwego stosowania środków ochrony roślin, skierowanych do rolników prowadzących działalność produkcyjną w zakresie produktów rolnych, o których mowa w załączniku ‧ do Traktatu
ro Sistemul acoperă activitățile de formare profesională în domeniul utilizării corecte a produselor fitosanitare și se adresează fermierilor care își desfășoară activitatea în domeniul producției de produse agricole menționate în anexa I la Tratat
pl Znaczenie środków ochrony roślin dla zaopatrzenia UE w żywność wysokiej jakości
ro Importanța produselor fitosanitare pentru o aprovizionare de calitate cu alimente în UE
pl Wprowadzenie obowiązku wzajemnego uznawania zezwoleń w państwach przynależących do jednej strefy jednocześnie ze zwykłą procedurą zezwoleń na szczeblu krajowym pozwala uniknąć podwójnych wysiłków w państwach członkowskich i zapewnia szybszy dostęp do innowacyjnych i ekologicznych środków ochrony roślin
ro Introducerea unei recunoașteri reciproce obligatorii a autorizațiilor în statele membre ale aceleași zone, în paralel cu procedura normală de omologare la nivel național, permite evitarea dublării eforturilor în statele membre și asigurarea unei disponibilități mai rapide a produselor fitosanitare reînnoite și ecologice
pl Zgodnie z dyrektywą ‧/‧/EWG, w terminie do dnia ‧ marca ‧ r. państwa członkowskie, w miarę potrzeby, odpowiednio zmieniają lub cofają istniejące zezwolenia dla środków ochrony roślin zawierających dimetoat, dimetomorf, glufosynat, metrybuzynę, fosmet i propamokarb jako substancje czynne
ro Statele membre, în conformitate cu Directiva ‧/‧/CEE, modifică sau retrag, după caz, autorizațiile existente pentru produsele de protecție a plantelor care conțin substanțele active dimetoat, dimetomorf, glufosinat, metribuzin, fosmet și propamocarb până la ‧ martie
pl Jednakże w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających Paecilomyces fumosoroseus (Szczep Apopka ‧, PFR ‧ albo CG ‧, ATCC‧) wraz z inną substancją czynną, która znajduje się w załączniku I do dyrektywy ‧/EWG, okres podany w ust. ‧ przedłuża się do czasu, kiedy dłuższy termin wprowadzenia w życie zostanie przewidziany na mocy przepisów ustanowionych w dyrektywie zmieniającej załącznik I do dyrektywy ‧/EWG w celu włączenia tej innej substancji do Załącznika
ro Cu toate acestea, în cazul produselor fitosanitare care conțin Paecilomyces fumosoroseus (tulpina Apopka ‧, PFR ‧ sau CG ‧, ATCC‧) împreună cu o altă substanță activă prevăzută la anexa I la Directiva ‧/CEE, se prelungește perioada prevăzută la alineatul deoarece dispozițiile directivei de modificare a anexei I la Directiva ‧/CEE prevăd o perioadă mai îndelungată de punere în aplicare, în scopul includerii celeilalte substanțe active în anexă
pl uwzględniając dyrektywę Rady ‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin [‧], w szczególności jej art. ‧ ust
ro având în vedere Directiva ‧/CEE a Consiliului din ‧ iulie ‧ privind introducerea pe piață a produselor fitosanitareși, în special, articolul ‧ alineatul, întrucât
pl Ponieważ dotychczasowe oceny nie dają żadnego powodu do zaniepokojenia, należy umożliwić państwom członkowskim przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających substancje czynne, o których mowa, na okres ‧ miesięcy, zgodnie z przepisami art. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG, aby umożliwić dalsze badanie dokumentacji
ro Deoarece, până în prezent, evaluările nu au identificat motive de preocupare imediate, statelor membre trebuie să li se acorde posibilitatea de a prelungi autorizațiile provizorii acordate pentru produsele de protecție a plantelor care conțin substanțele active în cauză cu o perioadă de ‧ de luni, în conformitate cu dispozițiile articolului ‧ din Directiva ‧/‧/CEE, pentru a permite continuarea examinării dosarelor
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ marca ‧ r. dotycząca niewłączenia atrazyny do załącznika I do dyrektywy Rady ‧/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną
ro Decizia Comisiei din ‧ martie ‧ privind neincluderea atrazinului în anexa I la Directiva ‧/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor acordate pentru produsele fitosanitare care conțin această substanță activă
pl Państwa Członkowskie mogą przedłużyć tymczasowe zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające jodosulfuron metylo-sodowy, indoksakarb, S-metolachlor, wirus polihedrozy jądrowej Spodoptera exigua, tepraloksydim i dimetenamid-P na okres nieprzekraczający ‧ miesięcy od daty przyjęcia niniejszej decyzji
ro Statele membre pot să prelungească autorizațiile provizorii pentru produsele fitosanitare care conțin substanțele active iodosulfuron-metil-sodiu, indoxacarb, S-metaloclor, virusul poliedrozei nucleare Spodoptera exigua, tepraloxidim și dimetenamidă-P pentru o perioadă care nu depășește douăzeci și patru de luni de la data adoptării prezentei decizii
pl zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające bromek metylu nie były udzielane ani odnawiane, począwszy od daty publikacji niniejszej decyzji
ro autorizațiile pentru produsele de protecție a plantelor care conțin bromură de metil nu se mai acordă sau reînnoiesc începând cu data publicării prezentei decizii
pl Odnośnie do środków ochrony roślin opartych na bardziej niebezpiecznych substancjach (nadających się do zastąpienia), państwo członkowskie zobowiązane jest przeprowadzić ocenę porównawczą w ciągu czterech lat od wydania zezwolenia (art
ro În ceea ce privește produsele fitosanitare bazate pe substanțe mai critice (susceptibile de a face obiectul unei înlocuiri), statul membru este obligat să procedeze la o evaluare comparativă în cursul celor patru ani care urmează emiterii autorizației (articolul
pl Art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG przewiduje, że państwo członkowskie może w okresie ‧ lat od dnia notyfikacji tej dyrektywy zezwolić na wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin zawierających substancje czynne niewymienione w załączniku I do tej dyrektywy i znajdujące się w obrocie dwa lata po notyfikacji, przy jednoczesnym stopniowym prowadzeniu badań tych substancji w ramach programu prac
ro Articolul ‧ alineatul din Directiva ‧/‧/CEE prevede că un stat membru poate autoriza, în cursul unei perioade de ‧ ani de la data notificării directivei, introducerea pe piață de produse de protecție a plantelor care conțin substanțe active care nu sunt menționate în anexa I la directiva respectivă și care există deja pe piață la doi ani de la notificarea respectivei directive, în timp ce substanțele respective sunt examinate treptat în cadrul unui program de lucru
pl Pomimo argumentów przedstawionych przez powiadamiającego, nie udało się jednak rozwiać istniejących obaw, a oceny zagrożenia dokonane na podstawie przedłożonych informacji nie wykazały, by w proponowanych warunkach stosowania środki ochrony roślin zawierające nikotynę zasadniczo spełniały wymogi ustanowione w art. ‧ ust. ‧ lit. a) oraz b) dyrektywy ‧/‧/EWG
ro Cu toate acestea, în ciuda argumentelor invocate de notificator, aspectele problematice identificate nu au putut fi înlăturate, iar evaluările efectuate pe baza informațiilor transmise nu au demonstrat că, în condițiile de utilizare propuse, produsele de protecție a plantelor care conțin nicotină ar îndeplini în general cerințele prevăzute la articolul ‧ alineatul literele (a) și (b) din Directiva ‧/‧/CEE
pl zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające antrachinon zostały wycofane do dnia ‧ czerwca ‧ r
ro autorizațiile pentru produsele de protecție a plantelor care conțin antrachinonă sunt retrase până la ‧ iunie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 179029 zdań frazy środki ochrony roślin.Znalezione w 47,459 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.