Tłumaczenia na język rumuński:

  • produse fitosanitare   

Przykładowe zdania z "środki ochrony roślin", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl OPAKOWANIE, ETYKIETOWANIE I REKLAMA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN ORAZ ADIUWANTÓW
ro AMBALAREA, ETICHETAREA ȘI PUBLICITATEA FĂCUTĂ PRODUSELOR FITOSANITARE ȘI ADJUVANȚILOR
pl Pomoc na rzecz zrekompensowania rolnikom kosztów kontroli zdrowia, badań i innych środków diagnostycznych, zakupu i zarządzania szczepionkami, produktami leczniczymi oraz środkami ochrony roślin, uboju i kosztów niszczenia zwierząt oraz upraw w ramach zapobiegania i zwalczania chorób zwierząt i roślin oraz epidemii szkodników jest zgodna z rynkiem wewnętrznym
ro Ajutoarele destinate despăgubirii fermierilor pentru costurile aferente controalelor sanitare, analizelor și altor măsuri de depistare, achiziționării și administrării de vaccinuri, de medicamente și de produse fitosanitare, sacrificării și eliminării animalelor moarte, precum și distrugerii culturilor, în cadrul prevenirii și combaterii bolilor animalelor și plantelor sau a infestărilor parazitare sunt compatibile cu piața comună
pl uwzględniając dyrektywę Rady ‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin‧, ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji ‧/WE‧, w szczególności jej art. ‧ ust
ro având în vedere Directiva Consiliului ‧/CEE din ‧ iulie ‧ privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva ‧/CE a Comisiei, în special articolul ‧ alineatul
pl Ponieważ dotychczasowe oceny nie dają żadnego powodu do zaniepokojenia, należy umożliwić państwom członkowskim przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających substancje czynne, o których mowa, na okres ‧ miesięcy, zgodnie z przepisami art. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG, aby umożliwić dalsze badanie dokumentacji
ro Deoarece, până în prezent, evaluările nu au identificat motive de preocupare imediate, statelor membre trebuie să li se acorde posibilitatea de a prelungi autorizațiile provizorii acordate pentru produsele de protecție a plantelor care conțin substanțele active în cauză cu o perioadă de ‧ de luni, în conformitate cu dispozițiile articolului ‧ din Directiva ‧/‧/CEE, pentru a permite continuarea examinării dosarelor
pl Jak wykazały różnorodne badania, można oczekiwać, że środki ochrony roślin zawierające ‧-fenylofenol zasadniczo spełniają wymogi określone w art. ‧ ust. ‧ lit. a) i b) dyrektywy ‧/‧/EWG, w szczególności w odniesieniu do zastosowań, które zostały zbadane przez Komisję i wyszczególnione w jej sprawozdaniu z przeglądu
ro Diferitele examinări efectuate au arătat că produsele de protecție a plantelor care conțin ‧-fenil-fenol ar trebui să îndeplinească, în general, cerințele prevăzute la articolul ‧ alineatul literele (a) și (b) din Directiva ‧/‧/CEE, în special în ceea ce privește utilizările examinate și descrise în raportul de examinare al Comisiei
pl zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające kadusafos zostały wycofane do dnia ‧ grudnia ‧ r
ro autorizațiile pentru produsele de protecție a plantelor care conțin cadusafos sunt retrase până la ‧ decembrie
pl dotycząca niewłączenia kwasu ‧-naftoksyoctowego do załącznika I do dyrektywy Rady ‧/‧/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję
ro privind neincluderea acidului ‧-naftiloxiacetic în anexa I la Directiva ‧/‧/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor pentru produsele de protecție a plantelor care conțin această substanță
pl Komisja wykorzystuje dane statystyczne zgromadzone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr... [statystyki odnoszące się do środków ochrony roślin] i informacje, o których mowa w ust. ‧, do obliczania wskaźników zagrożeń i stosowania na poziomie wspólnotowym w celu oszacowania tendencji w zagrożeniach wynikających ze stosowania pestycydów
ro Comisia foloseşte datele statistice culese în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. [...] [statisticile referitoare la produsele fitosanitare]şi informaţiile menţionate la alineatul pentru a calcula indicatorii de risc şi de utilizare la nivel comunitar, în vederea estimării tendinţelor în materie de riscuri asociate utilizării pesticidelor
pl uwzględniając dyrektywę Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, w szczególności jej art. ‧ ust. ‧ akapit czwarty
ro având în vedere Directiva ‧/‧/CEE a Consiliului din ‧ iulie ‧ privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar, în special articolul ‧ alineatul paragraful al patrulea
pl W przyszłości nie będziemy mieli 27 krajowych organów odpowiedzialnych za dopuszczanie do obrotu środków ochrony roślin, a jedynie trzy strefy dopuszczania.
ro În viitor, nu vor mai exista 27 de autorităţi naţionale de autorizare, ci doar 3 zone de acordare a autorizaţiilor pentru produsele fitosanitare.
pl Dane dotyczące badań pozostałości są przedkładane w dokumentacji załącznika ‧ dla tych zastosowań środków ochrony roślin, w odniesieniu do których został złożony wniosek o zezwolenie w momencie przedstawienia dokumentacji dotyczącej włączenia substancji czynnej do załącznika I
ro Datele pentru testări privind reziduurile vor fi propuse în dosarul din anexa ‧ pentru utilizările produselor fitosanitare pentru care autorizația este cerută la data prezentării unui dosar de înscriere a substanței active în anexa I
pl Należy zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ celem uwzględnienia środków prawnych w odniesieniu do niektórych chemikaliów, podjętych zgodnie z dyrektywą Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych, dyrektywą Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lutego ‧ r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych oraz zgodnie z innymi wspólnotowymi aktami prawnymi
ro Se impune modificarea anexei I la Regulamentul (CE) nr. ‧/‧ pentru a se ține seama de măsurile de reglementare cu privire la anumite substanțe chimice luate în temeiul Directivei ‧/‧/CEE a Consiliului din ‧ iulie ‧ privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase, al Directivei ‧/‧/CEE a Consiliului din ‧ iulie ‧ privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar, al Directivei ‧/‧/CE a Parlamentului European și a Consiliului din ‧ februarie ‧ privind comercializarea produselor biodestructive și al altor acte legislative comunitare
pl Mamy dzisiaj świadomość tego, że, choć środki ochrony roślin przyczyniają się do znacznego wzrostu produkcji rolnej, to jednak w niektórych przypadkach mają negatywny wpływ na zdrowie i środowisko naturalne.
ro Suntem conştienţi astăzi că, deşi produsele fitosanitare au permis o creştere semnificativă a producţiei agricole, în unele cazuri ele au şi un impact negativ asupra sănătăţii şi mediului.
pl Wykaz ten umieszczony jest w rozporządzeniu Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. określającym substancje czynne wchodzące w skład środków ochrony roślin i wyznaczające Państwo Członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy przy wykonywaniu rozporządzenia Komisji (EWG) nr ‧[‧], ostatnio zmienionym rozporządzeniem (WE) nr ‧[‧]
ro Această listă este inclusă în Regulamentul (CE) nr. ‧ al Comisiei din ‧ aprilie ‧ de stabilire a substanțelor active din produsele fitosanitare și de desemnare a statelor membre raportoare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. ‧ al Comisiei, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. ‧, și include acidul ‧-diclorofenoxiacetic („‧-D”
pl W przypadku gdy koszt wykorzystanych materiałów innych niż paliwo (np. środki ochrony roślin, nawozy i nasiona) jest uwzględniony w umowie, nie podaje się kosztu tych materiałów
ro În cazul în care contractul cuprinde și costul materialelor folosite, altele decât carburantul (de exemplu, produse pentru protecția plantelor, îngrășăminte și semințe), costul acestor materiale nu se trece
pl Zgodnie z dyrektywą ‧/‧/EWG państwa członkowskie w miarę potrzeby odpowiednio zmieniają lub wycofują istniejące zezwolenia dla środków ochrony roślin zawierających oleje parafinowe o nrach CAS ‧-‧-‧, CAS ‧-‧-‧ i CAS ‧-‧-‧ jako substancję czynną w terminie do dnia ‧ czerwca ‧ r
ro Atunci când este necesar, statele membre modifică sau retrag, în conformitate cu Directiva ‧/‧/CEE, autorizațiile existente pentru produsele de protecție a plantelor care conțin uleiurile parafinice CAS ‧-‧-‧, CAS ‧-‧-‧ și CAS ‧-‧-‧ ca substanță activă până la ‧ iunie
pl uwzględniając dyrektywę Rady ‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r., zakazującą wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne‧, ostatnio zmienioną dyrektywą ‧/EWG‧, w szczególności jej art. ‧ ust
ro având în vedere Directiva ‧/CEE a Consiliului din ‧ decembrie ‧ privind interzicerea introducerii pe piață și folosirii produselor fitosanitare care conțin anumite substanțe active, modificată ultima dată de Directiva ‧/CEE, în special articolul ‧ alineatul
pl DECYZJA KOMISJI z dnia ‧ kwietnia ‧ r. uznająca zasadniczo kompletność dokumentacji przedłożonych do szczegółowego badania w celu możliwego włączenia klotianidyny i Pseudozyma flocculosa do załącznika I do dyrektywy Rady ‧/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin
ro DECIZIA COMISIEI din ‧ aprilie ‧ de recunoaștere, în principiu, a conformității dosarelor transmise pentru examinare detaliată în vederea înscrierii eventuale a substanței clotianidină și Pseudozyma flocculosa în anexa I la Directiva ‧/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare
pl Nie naruszając określonych w dyrektywie ‧/‧/EWG zobowiązań wynikających z włączenia substancji czynnej do załącznika I, państwom członkowskim należy dać sześć miesięcy, licząc od daty włączenia, na dokonanie przeglądu istniejących zezwoleń dotyczących środków ochrony roślin zawierających penoksulam, proquinazyd lub spirodiklofen w celu spełnienia wymogów ustanowionych w dyrektywie ‧/‧/EWG, w szczególności jej art. ‧, oraz stosownych warunków określonych w załączniku I. Państwa członkowskie powinny zastąpić istniejące tymczasowe zezwolenia pełnymi zezwoleniami, wprowadzić do nich zmiany lub wycofać je zgodnie z przepisami dyrektywy ‧/‧/EWG
ro Fără a aduce atingere obligațiilor definite prin Directiva ‧/‧/CEE ca urmare a includerii unei substanțe active în anexa I, statele membre ar trebui să dispună de un termen de șase luni de la includere pentru a revizui autorizațiile provizorii existente pentru produsele de protecție a plantelor care conțin penoxsulam, proquinazid sau spirodiclofen, în scopul de a garanta respectarea cerințelor stabilite prin Directiva ‧/‧/CEE, în special articolul ‧, precum și a condițiilor relevante prevăzute în anexa I. Statele membre ar trebui să transforme autorizațiile provizorii existente în autorizații complete, să le modifice sau să le retragă, în conformitate cu dispozițiile Directivei ‧/‧/CEE
pl zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające siarczan mocznika i dimetipin zostały wycofane w terminie do dnia ‧ lutego ‧ r
ro autorizațiile pentru produse fitosanitare ce conțin dihidrogen sulfat de monocarbamid și dimetipin sunt retrase până la data de ‧ februarie
pl W drodze odstępstwa od art. ‧ ust. ‧ państwo członkowskie może udzielić, na okres pięciu lat od przyjęcia programu, o którym mowa w art. ‧, zezwolenia na wprowadzanie do obrotu na swoim terytorium środków ochrony roślin zawierających sejfnery i synergetyki, które nie zostały zatwierdzone, jeżeli są objęte tym programem
ro Prin derogare de la articolul ‧ alineatul , pe durata unei perioade de cinci ani de la adoptarea programului menționat la articolul ‧, un stat membru poate autoriza introducerea pe piața proprie a produselor fitosanitare conținând agenți sinergici sau fitoprotectori neaprobați, dar incluși în respectivul program
pl Zakres niniejszego rozporządzenia powinien zatem być ograniczony do środków ochrony roślin objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr .../‧ z dnia ... dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, w przypadku których uzyskano już duże doświadczenie w zakresie gromadzenia danych
ro Domeniul de aplicare a prezentului regulament ar trebui, astfel, să fie limitat la produsele fitosanitare aflate sub incidența Regulamentului (CE) nr. .../‧ al Parlamentului European și al Consiliului din ... privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar, în cazul cărora s-a acumulat deja o experiență vastă în ceea ce privește culegerea datelor
pl włączyć w jego zakres środki ochrony roślin stosowane po zbiorach (poprawka ‧- art. ‧ lit. b): Środki ochrony roślin stosowane po zbiorach podlegają dyrektywie ‧/‧/EWG, która stanowi, że jeśli środek ochrony roślin definiowany jest przepisem w prawie wspólnotowym w innym miejscu, zastosowanie ma ten przepis
ro Includerea produselor de uz fitosanitar utilizate după recoltare în domeniul de aplicare [amendamentul ‧- articolul ‧ litera (b)]: Produsele de uz fitosanitar utilizate pentru tratarea după recoltare fac obiectul Directivei ‧/‧/CEE, care prevede că, dacă un produs de uz fitosanitar intră sub incidența altei legi comunitare, se va aplica aceasta din urmă
pl Ponieważ dotychczasowa ocena nie daje żadnego powodu do niepokoju, należy umożliwić państwom członkowskim przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na środki ochrony roślin zawierające substancję czynną, o której mowa, na okres ‧ miesięcy, zgodnie z przepisami art. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG, aby umożliwić dalsze badanie dokumentacji
ro Întrucât evaluările nu au evidențiat până în prezent niciun pericol imediat, statele membre ar trebui să beneficieze de posibilitatea de a prelungi autorizațiile provizorii acordate pentru produsele de uz fitosanitar care conțin substanța activă respectivă pentru o perioadă de ‧ de luni, în conformitate cu prevederile articolului ‧ din Directiva ‧/‧/CEE pentru a permite astfel continuarea examinării dosarelor
pl Należy zatem włączyć fosforek cynku do załącznika I w celu zapewnienia we wszystkich państwach członkowskich możliwości udzielania zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną zgodnie z przepisami wymienionej dyrektywy
ro Prin urmare, substanța activă fosfură de zinc ar trebui să fie inclusă în anexa I, pentru a garanta că în toate statele membre autorizațiile pentru produsele de protecție a plantelor care conțin această substanță activă sunt acordate în conformitate cu prevederile directivei menționate
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 179029 zdań frazy środki ochrony roślin.Znalezione w 29,473 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.