Tłumaczenia na język rumuński:

  • produse fitosanitare   

Przykładowe zdania z "środki ochrony roślin", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Środki ochrony roślin mogą jednak mieć także niekorzystny wpływ na produkcję roślinną
ro Produsele fitosanitare pot, de asemenea, avea efecte negative asupra producției vegetale
pl procedura wspólnotowa nie powinna powstrzymywać Państw Członkowskich przed dopuszczeniem do obrotu na ich terytorium, w ograniczonym czasie, środków ochrony roślin zawierających substancje czynne, które jeszcze nie zostały zamieszczone we wspólnotowym wykazie, pod warunkiem, że zainteresowana strona przedłożyła dokumentację spełniającą wspólnotowe wymogi, a dane Państwo Członkowskie uznało, że można oczekiwać, iż substancja czynna i środki ochrony roślin spełnią ustalone dla nich wspólnotowe kryteria
ro întrucât procedura comunitară nu ar trebui să împiedice un stat membru să autorizeze, pe teritoriul său și pe o durată limitată, produse de uz fitosanitar care conțin o substanță activă care nu a fost înscrisă încă pe lista comunitară, în măsura în care se asigură că solicitantul a prezentat un dosar care îndeplinește cerințele comunitare și că statul membru în cauză a evaluat că există posibilitatea ca substanța activă și produsele de uz fitosanitar să fie conforme cu cerințele comunitare în materie
pl Zabrania się stosowania w fazie produkcji syntetycznych substancji użyźniających oraz środków ochrony roślin
ro Este interzisă utilizarea oricărui tip de îngrășământ de sinteză sau recurgerea la produse fitosanitare pe parcursul procesului de producție
pl Kwotę tę (jeśli trzeba to szacunkową) podaje się w odpowiedniej pozycji dotyczącej kosztów (np. pestycydy podaje się w pozycji ‧ Środki ochrony roślin
ro Sumele respective (estimativ, dacă este cazul) se înregistrează la articolele de cost corespunzătoare (de exemplu, pesticidele se înregistrează la rubrica ‧, Produse pentru protecția culturilor
pl Potwierdzenie kompletności dokumentacji było niezbędne, aby umożliwić poddanie ich szczegółowemu zbadaniu, a także aby umożliwić państwom członkowskim przyznawanie tymczasowych zezwoleń na okresy do trzech lat na środki ochrony roślin zawierające te substancje czynne, przy spełnieniu warunków ustanowionych w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG, w szczególności warunku odnoszącego się do szczegółowej oceny substancji czynnej i środka ochrony roślin w świetle wymogów ustanowionych w tej dyrektywie
ro Confirmarea caracterului complet al dosarelor este necesară pentru a permite examinarea detaliată a substanțelor active menționate și pentru a permite statelor membre acordarea de autorizații provizorii cu o durată maximă de trei ani pentru produsele de protecție a plantelor care conțin substanțele active în cauză, cu respectarea condițiilor stabilite la articolul ‧ alineatul din Directiva ‧/‧/CEE și, în special, a celei referitoare la evaluarea detaliată a substanței active și a produsului de protecție a plantelor, ținând seama de cerințele stabilite de directiva în cauză
pl Zalecenie do drugiego czytania w sprawie wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz uchylającego dyrektywy ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG Rady [‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
ro Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor Consiliului nr. ‧/‧/CEE și ‧/‧/CEE [‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
pl zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające dichlorfos zostały wycofane do dnia ‧ grudnia ‧ r
ro autorizațiile pentru produsele fitosanitare care conțin dichlorvos sunt retrase până la ‧ decembrie
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ września ‧ r. dotycząca niewłączenia tricyklazolu do załącznika I do dyrektywy Rady ‧/‧/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C
ro Decizia Comisiei din ‧ septembrie ‧ privind neincluderea triciclazolului în anexa I la Directiva ‧/‧/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor pentru produsele de protecție a plantelor care conțin această substanță [notificată cu numărul C ‧]
pl ochrona i poprawa jakości wody, jak np. prace związane z zabezpieczeniem infrastruktury do przechowywania produktów wysokiego ryzyka (paliwo, nawóz, środki ochrony roślin) oraz do napełniania urządzeń do wykonywania zabiegów ochronnych, wyposażenie związane z dostosowaniem urządzeń do wykonywania zabiegów ochronnych (kadź do płukania, urządzenie do płukania kanistrów, dysze antyrozbryzgowe, dozownik Dosatron) służącym zmniejszeniu zanieczyszczeń, prace uzupełniające prace dostosowujące do norm budynki inwentarskie w przypadku przekroczenia norm wspólnotowych, wyposażenie mające na celu zwiększenie skuteczności rolnictwa precyzyjnego
ro protejarea și ameliorarea calității apei, de exemplu, lucrări legate de asigurarea securității infrastructurilor de depozitare a produselor care prezintă un risc (carburanți, îngrășăminte, produse de protecție a plantelor) și de umplere a echipamentelor de tratare, echipamente legate de adaptarea echipamentelor de tratare (recipiente de clătire, echipamente de clătit bidoane, duze antiderivă, echipamente de dozare etc.) cu scopul de a reduce poluarea, lucrările complementare lucrărilor de adaptare la norme a clădirilor destinate creșterii animalelor în cazul în care acestea depășesc normele comunitare, echipamentele menite să amelioreze eficacitatea agriculturii de precizie
pl w związku z powyższym należy ustanowić system wzajemnego przekazywania informacji oraz przyjąć zasadę, że Państwa Członkowskie, na wniosek, udostępniają sobie nawzajem szczegółowe dane i dokumentację naukową, przedkładane wraz z wnioskami o wydanie zezwolenia na dopuszczenie środków ochrony roślin do obrotu
ro întrucât, prin urmare, este indicat să se instituie un sistem de informații reciproce și ca statele membre să-și comunice reciproc, la cerere, recomandările și dosarele științifice prezentate în legătură cu cererile de omologare a produselor de uz fitosanitar
pl Zgodnie z dyrektywą ‧/‧/EWG państwa członkowskie są odpowiedzialne za udzielanie zezwoleń na środki ochrony roślin stosowane do określonych upraw
ro În conformitate cu dispozițiile Directivei ‧/‧/CEE, autorizațiile pentru produsele pentru protecția plantelor destinate utilizării pe culturi specifice intră în competența statelor membre
pl Bez uszczerbku dla określonych w dyrektywie ‧/‧/EWG zobowiązań wynikających z odnowienia włączenia substancji czynnej do załącznika I państwom członkowskim należy dać sześć miesięcy, licząc od daty włączenia, na dokonanie przeglądu zezwoleń dotyczących środków ochrony roślin zawierających azoksystrobinę w celu spełnienia wymogów ustanowionych w dyrektywie ‧/‧/EWG, w szczególności w jej art. ‧, oraz stosownych warunków określonych w załączniku I do tej dyrektywy
ro Fără a aduce atingere obligațiilor prevăzute în Directiva ‧/‧/CEE în cazul reînnoirii înscrierii unei substanțe active în anexa I, statele membre trebuie să dispună de un termen de șase luni după reînnoire pentru a revizui autorizațiile existente pentru produsele fitosanitare care conțin imazalil în scopul de a garanta că dispozițiile din Directiva ‧/‧/CEE, în special articolul ‧, și condițiile aplicabile prevăzute în anexa I continuă să fie respectate
pl W przypadku środków ochrony roślin zawierających kilka substancji czynnych może zostać przeprowadzona pełna ocena na podstawie jednolitych zasad tylko wtedy, gdy wszystkie substancje czynne zostaną włączone do załącznika I do dyrektywy ‧/EWG
ro Cu toate acestea, pentru produsele fitosanitare care conțin mai multe substanțe active, nu se poate face o evaluare completă pe baza principiilor uniforme decât atunci când toate substanțele active luate în considerare sunt înscrise în anexa I la Directiva ‧/CEE
pl od daty przyjęcia niniejszej decyzji żadne zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające klozolinat nie zostały udzielone lub odnowione na mocy odstępstwa przewidzianego w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/EWG
ro de la data adoptării prezentei decizii, nu se mai eliberează nici o autorizație pentru produsele fitosanitare care conțin clozolinat și nu se mai reînnoiește nici o autorizație, în temeiul derogării prevăzute la articolul ‧ alineatul din Directiva ‧/CEE
pl Należy zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ celem uwzględnienia środków prawnych w odniesieniu do niektórych chemikaliów, podjętych zgodnie z dyrektywą Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych, dyrektywą Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lutego ‧ r. dotyczącą wprowadzania do obrotu produktów biobójczych oraz zgodnie z innymi wspólnotowymi aktami prawnymi
ro Se impune modificarea anexei I la Regulamentul (CE) nr. ‧/‧ pentru a se ține seama de măsurile de reglementare cu privire la anumite substanțe chimice luate în temeiul Directivei ‧/‧/CEE a Consiliului din ‧ iulie ‧ privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase, al Directivei ‧/‧/CEE a Consiliului din ‧ iulie ‧ privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar, al Directivei ‧/‧/CE a Parlamentului European și a Consiliului din ‧ februarie ‧ privind comercializarea produselor biodestructive și al altor acte legislative comunitare
pl Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślinśrodki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych: ‧ mln EUR
ro Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante – numerar și echivalent de numerar: ‧ milioane EUR
pl Wyłączenie umożliwiające stosowanie bromku metylu do zastosowań krytycznych powinno zostać całkowicie zniesione przy jednoczesnym tymczasowym dopuszczeniu możliwości przyznawania odstępstw w sytuacjach wyjątkowych w przypadku nieprzewidzianego gwałtownego rozprzestrzeniania się szkodników lub chorób, kiedy takie stosowanie w nagłych przypadkach należy dopuścić na mocy dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i dyrektywy ‧/‧/WE
ro Derogările pentru utilizările critice de bromură de metil ar trebui complet interzise, acordându-se totodată, temporar, posibilitatea de a prevedea derogări pentru situații de urgență, precum proliferarea neașteptată a unor paraziți sau boli, când o astfel de utilizare de urgență este permisă în temeiul Directivei ‧/‧/CEE a Consiliului din ‧ iulie ‧ privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar și al Directivei ‧/‧/CE
pl zapewnia, aby środki ochrony roślin pozostające na rynku po ‧ grudnia ‧ r. miały zmienione etykiety, aby spełnić warunki ograniczonego stosowania
ro să se asigure că produsele fitosanitare de acest tip care rămân pe piață după ‧ decembrie ‧ sunt etichetate din nou astfel încât să respecte restricțiile de utilizare
pl prowadzenia badań nad metodami pozwalającymi na ograniczenie zastosowania środków ochrony roślin i zagwarantowanie jakości produktów oraz ochrony gleby
ro cercetarea de metode care permit o utilizare limitată a produselor fitosanitare și garantează calitatea produsului și conservarea solului
pl uwzględniając dyrektywę Rady ‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r., dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin‧, ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji ‧/WE‧, w szczególności jej art. ‧ ust. ‧ lit. f
ro având în vedere Directiva ‧/CEE a Consiliului din ‧ iulie ‧ cu privire la introducerea pe piață a produselor fitosanitare, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva ‧/CE a Comisiei, în special articolul ‧, alineatul, punctul f), întrucât
pl Dodatkowy okres przyznany przez państwa członkowskie na likwidację, składowanie, wprowadzanie do obrotu lub zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin zawierających tlenek węgla powinien być ograniczony do ‧ miesięcy w celu wykorzystania istniejących zapasów nie dłużej niż przez jeden kolejny sezon wegetacyjny, co zapewni dostępność środków ochrony roślin zawierających tlenek węgla przez ‧ miesięcy od daty przyjęcia niniejszej decyzji
ro Orice perioadă de grație acordată de un stat membru pentru eliminarea, depozitarea, introducerea pe piață și utilizarea stocurilor existente de produse de protecție a plantelor care conțin monoxid de carbon nu ar trebui să depășească ‧ luni, pentru a limita utilizarea stocurilor existente la o singură perioadă suplimentară de vegetație, ceea ce garantează faptul că produsele de protecție a plantelor care conțin monoxid de carbon rămân disponibile timp de ‧ luni de la adoptarea prezentei decizii
pl Dlatego właściwe jest włączenie tej substancji aktywnej do załącznika I w celu zapewnienia, że we wszystkich Państwach Członkowskich zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną mogą być przyznawane zgodnie z przepisami tej dyrektywy
ro Prin urmare, Pseudomonas chlororaphis ar trebui inclusă în anexa I, pentru a se asigura că autorizațiile pentru produsele fitosanitare care conțin această substanță activă ar putea fi acordate în toate statele membre, în conformitate cu dispozițiile directivei menționate
pl Państwa członkowskie, w których do uzdatniania wody pitnej stosuje się ozon, dokonują zmiany lub wycofania zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tolylfluanid poprzez zakazanie wszelkiego stosowania tych środków, które może doprowadzić do skażenia wód gruntowych lub powierzchniowych tolylfluanidem lub jego metabolitami, powodując skażenie wody pitnej nitrozoaminami w procesie ozonowania
ro Statele membre în care ozonul este utilizat pentru tratamentul apei potabile trebuie să modifice sau să retragă autorizațiile pentru produsele de protecție a plantelor care conțin tolifluanid, prin interzicerea oricăror utilizări care ar putea cauza contaminarea apei subterane sau de suprafață cu tolifluanid sau cu metaboliții săi, ceea ce ar determina contaminarea apei potabile cu nitrozamine în timpul procesului de ozonizare
pl Statystyki dotyczące środków ochrony roślin ***I
ro Statistici referitoare la produsele fitosanitare ***I
pl Państwa członkowskie powinny udostępniać sobie nawzajem, Komisji oraz Urzędowi szczegółowe informacje i dokumentację naukową przedłożoną w związku z wnioskami o zezwolenia na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu
ro Statele membre ar trebui să pună la dispoziția celorlalte state membre, Comisiei și autorității, informațiile și documentația științifică prezentate în legătură cu cererile de autorizare a produselor fitosanitare
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 179029 zdań frazy środki ochrony roślin.Znalezione w 69,147 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.