Tłumaczenia na język portugalski:

  • quando em Roma, faça como os romanos   
    (Proverb  )

Przykładowe zdania z "kiedy wpadłeś między wrony", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one
pt Andar com bananas, é preciso pensar como eles
pl Panie przewodniczący! Oczywiście mogą państwo twierdzić, że jestem sceptykiem, ponieważ nie kraczę tak jak wrony.
pt (EN) Senhor Presidente, naturalmente, podem dizer que eu sou céptico, pelo facto de não me vestir como um espantalho.
pl Kracze jak stara wrona
pt É o refrão de um amargurado
pl Podobnie musimy wyciągnąć z kryzysu wnioski na przyszłość, pracując nad poprawą spójności finansowej i monetarnej, zwłaszcza w strefie euro, co nawiasem mówiąc pomoże rozstrzygnąć nieporozumienia między Francją a Niemcami, dając nam pole manewru, które bardzo się przyda w czasie recesji, kiedy - mam nadzieję - najszybciej jak to możliwe powróci wzrost, oraz przywracając centralną rolę Komisji, ponieważ bez względu na okoliczności nie może ona odstępować od prawa inicjatywy.
pt Por outro lado, temos de tirar partido dos ensinamentos retirados desta crise para o futuro, trabalhando para uma melhor coerência financeira e monetária, em especial na zona euro, o que, colateralmente, ajudará a resolver mal-entendidos entre a França e a Alemanha, permitindo-nos alguma margem de manobra que será útil em período de recessão, quando o crescimento, assim o espero, regressar muito rapidamente, e recuperando o papel central da Comissão, que não pode, em circunstância alguma, abandonar o seu direito de iniciativa.
pl Jak to się mówi?Jeśli wejdziesz między wrony
pt Será tudo ou nada
pl Musimy poinformować naszych obywateli, co to znaczy i jak mogą wykorzystać narzędzia, które udostępniamy im za pomocą omawianej dyrektywy, aby nie wpadli w pułapkę zakupu sfałszowanych leków.
pt Temos de informar os cidadãos sobre o que ele significa e sobre como poderão utilizar os instrumentos que lhes estamos a proporcionar com esta directiva, para que não caiam na armadilha de comprarem medicamentos falsificados.
pl Nie wlazłem między wrony, Doug
pt Não estou em Roma, Doug
pl Nie wolno nam wpaść w pułapkę zastawioną na nas przez ekstremistów i terrorystów: musimy stawić opór działaniom zmierzającym do wykorzystania religii jako źródła podziałów.
pt Não devemos cair na armadilha que os extremistas e os terroristas nos montaram: devemos resistir à manipulação da religião como fonte de divisão.
pl Komisja powinna przeprowadzić najpóźniej w ‧ r. analizę zarówno związku pomiędzy ustawodawstwem państw członkowskich w zakresie prostytucji a liczbą ofiar handlu na potrzeby usług seksualnych,, jak i związku między ustawodawstwem państw członkowskich a polityką w zakresie migracji i handlu ludźmi, o czym mówił komisarz Frattini w dniu ‧ marca ‧ r. (skreślenie); w celu zagwarantowania naukowej wiarygodności tej analizy musi opierać się ona na porównywalnych liczbach; w związku z tym jak najszybciej powinna zostać opracowana i wdrożona znormalizowana metoda zbierania danych; wyniki analizy powinny zostać wykorzystane do wdrażania najlepszych praktyk w zakresie walki z handlem ludźmi w celach wykorzystania seksualnego
pt Até ‧, a Comissão deverá lançar um estudo sobre, por um lado, a correlação causal existente entre as legislações dos Estados-Membros sobre o fenómeno da prostituição e o tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual e, por outro, a correlação causal entre a legislação dos vários Estados-Membros e a política em matéria de migração e tráfico de seres humanos, tal como preconizado pelo Comissário Frattini, em ‧ de Março de ‧; a fim de assegurar a credibilidade científica do estudo, é necessário que o mesmo se baseie em números comparáveis; conviria, por conseguinte, conceber e aplicar o mais depressa possível um método normalizado de recolha de dados; os resultados deveriam posteriormente ser utilizados para aplicar as melhores práticas no combate ao tráfico de seres humanos para exploração sexual
pl okres między dwiema częściami dziennego okresu odpoczynku musi być możliwie jak najkrótszy i w żadnym przypadku nie może przekraczać jednej godziny przed wejściem na pokład lub zejściem z pokładu, przy czym formalności celne włącza się do operacji wejścia lub zejścia z pokładu
pt o período entre as duas partes do repouso diário deve ser tão curto quanto possível e não pode, em caso algum, ultrapassar ‧ hora antes do embarque ou depois do desembarque, incluindo-se as formalidades alfandegárias nas operações de embarque ou de desembarque
pl Jednakże w tej sprawie otwarto debatę na temat pomocy publicznej i musimy uwzględnić niektóre nowe okoliczności, o których już wspomniano, jak również niektóre działania podejmowane umyślnie bądź nie, ze względu na istniejący często brak zrozumienia między podmiotami publicznymi i prywatnymi.
pt No entanto, abriu-se o dossier do debate sobre os auxílios estatais e nós devemos ter em conta certas novas circunstâncias, como V. Exa. estipulou, e certas acções que estão a ser empreendidas, com ou sem conhecimento de causa, devido à confusão que muitas vezes existe entre agências públicas e privadas.
pl ŚOI muszą zapobiegać tak dalece, jak to możliwe, przenikaniu takich cieczy jak woda deszczowa, i nie mogą powodować obrażeń wynikających z kontaktu między ich powłoką ochronną a użytkownikiem
pt Os EPI devem resistir à penetração de líquidos como, por exemplo, a água da chuva e não devem estar na origem de lesões resultantes de contactos entre a sua cobertura de protecção fria e o utilizador
pl Muszą one zapewnić bezpieczny transport zarówno towarów, jak i pasażerów. Określają one między innymi wymogi techniczne dotyczące statków i infrastruktury, a także zasady żeglugi.
pt Destinam-se a assegurar a segurança no transporte de bens e passageiros, e especificam os requisitos técnicos para os navios e infra-estruturas e as regras de navegação, inter alia.
pl Musimy uzyskać zupełnie nowy modus vivendi w relacjach między Parlamentem a Komisją, aby Parlament na bieżąco śledził wszelkie negocjacje, różne etapy negocjacji, aby mógł przyjmować zalecenia w czasie negocjacji i aby mógł być ich pełnym i odpowiedzialnym uczestnikiem, tak jak w podobnych negocjacjach z państwami kandydującymi do członkostwa w UE.
pt Devemos chegar a um modus vivendi completamente inovador nas relações entre o Parlamento e a Comissão, a fim de que o Parlamento possa estar perfeitamente ao corrente de todas as negociações e das várias fases das negociações, para que o Parlamento possa adoptar recomendações no decorrer das negociações e para que esse mesmo Parlamento possa desempenhar um papel pleno e responsável, como acontece, de resto, noutras negociações diferentes, embora com algumas analogias, com os países em vias de adesão à UE.
pl Powyższe instrumenty powinny pozostać odmienne, musi natomiast istnieć koordynacja między podejmowanymi w ich ramach działaniami jak i działaniami finansowanymi przez Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz inne wspólnotowe instrumenty finansowe i międzynarodowe instytucje finansowe
pt Considerando que, embora respeitando a especificidade de cada um desses instrumentos, é necessário assegurar a coordenação das suas intervenções e destas com as do Banco Europeu de Investimento, do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, dos outros instrumentos financeiros comunitários e das outras instituições financeiras internacionais
pl Muszę jednak powiedzieć, że sprawozdanie jest wyważone, nawiązuje się nim do kilku trudnych spraw, między innymi braku współpracy, czy należałoby raczej powiedzieć jej bojkotu, przez kraje trzecie, takie jak Libia i Turcja.
pt Devo dizer, porém, que o relatório é equilibrado, tratando, como trata, alguns domínios penosos, entre os quais a falta de cooperação - ou devia chamar-lhe sabotagem? - por parte de países terceiros como a Líbia e a Turquia.
pl zachęcanie do przedsiębiorczości, kreatywności i innowacji oraz wspieranie młodych w zrozumieniu odpowiedzialności, jaka na nich spoczywa w zakresie dalszej nauki; przy czym władze publiczne muszą wziąć na siebie swoją część odpowiedzialności za zapewnienie efektywnych powiązań między systemem kształcenia a rynkiem pracy
pt incentivar o empreendedorismo, a criatividade e a inovação e ajudar os jovens a compreender a responsabilidade que lhes incumbe de continuar a aprender; neste contexto, os poderes públicos têm que aceitar a sua quota de responsabilidade pela boa coordenação entre o sistema de ensino e o mercado de trabalho
pl Naszym zdaniem na pierwszym planie znalazł się w nich pacjent oraz jego prawo do informacji i dostępu do informacji naukowych, który obecnie poprawił się zarówno w ujęciu jakościowym, jak i ilościowym, przy czym musi być on monitorowany, poczynając od precyzyjniejszego i wyraźniejszego rozróżnienia między informacją naukową a reklamą.
pt Em nossa opinião, no seu cerne está o paciente e o seu direito a ser informado e a ter acesso à informação científica, que agora se tornou qualitativa e quantitativamente melhor e deve ser monitorizada, partindo de uma distinção mais precisa e exacta entre informação científica e publicidade.
pl Masakra w Hamie w 1982 roku, której ofiarami padło między innymi 20 000 Syryjczyków, to tragiczne ostrzeżenie w tym aspekcie, podobnie jak niepowodzenia w Somalii, Afganistanie i Iraku pod względem sposobu, w jaki Zachód musi działać w regionie, którego bardzo wyraźnych cech charakterystycznych nie wolno lekceważyć.
pt O massacre de Hama em 1982, que vitimou 20 000 sírios, constitui um aviso trágico neste domínio, assim como os fracassos na Somália, no Afeganistão e no Iraque, no que respeita à forma como o Ocidente tem de proceder numa região com características muito distintas que não podem ser ignoradas.
pl obaj partnerzy muszą wspólnie pracować nad sprostaniem najbardziej palącym wyzwaniom globalnym w dziedzinie pokoju i bezpieczeństwa oraz w zakresie zagadnień takich jak rozbrojenie, nierozprzestrzenianie i kontrola broni, a zwłaszcza broni jądrowej, chemicznej i biologicznej oraz środków jej przenoszenia, korupcja, międzynarodowa przestępczość zorganizowana, a w szczególności handel narkotykami, pranie pieniędzy, handel bronią lekką i małego kalibru oraz amunicją, handel ludźmi i terroryzm; obaj partnerzy muszą zaangażować się w mechanizm współpracy i we współpracę na rzecz zwalczania handlu narkotykami między Unią Europejską, Ameryką Łacińską i Karaibami
pt ambos os parceiros devem trabalhar conjuntamente para enfrentar os desafios mundiais mais prementes em matéria de paz e segurança, incluindo, nomeadamente, o desarmamento, a não proliferação e o controlo de armas, especialmente nucleares, químicas e biológicas, bem como os seus meios de fornecimento, a corrupção e a criminalidade organizada transnacional, designadamente o tráfico de droga, o branqueamento de capitais, o tráfico de armas de pequeno calibre, de armas ligeiras e de munições, o tráfico de pessoas e o terrorismo; ambos os parceiros devem empenhar-se plenamente no Mecanismo de Coordenação e Cooperação em matéria de Droga entre a União Europeia e a América Latina
pl Dlatego też w Europie, w tym Parlamencie, który został nazwany groteskowym, musimy być czujni i zagwarantować równość między obywatelami, być może wobec wszystkich w zaplanowanym na przyszły rok spisie ludności, zagwarantować prawa do edukacji, zdrowia i godności nieletnim i ubogim, bez względu na ich pochodzenie etniczne; mają oni do tego prawo jak istoty ludzkie i jako obywatele.
pt É por essa razão que nós, na Europa, neste Parlamento que foi chamado de grotesco, temos de estar atentos para assegurar que a igualdade entre cidadãos é garantida, talvez até utilizando os mesmos meios para toda a gente no censo previsto para o próximo ano e garantindo, em particular, aos menores e aos pobres, independentemente da sua etnia, o direito à educação, à saúde e à dignidade que releva da sua condição de seres humanos, para não referir a de cidadãos.
pl Chociaż w związku z tym musimy dopilnować, abyśmy nie ratowali środowiska naturalnego naszej planety jedynie po to, by następnie zobaczyć, jak jej ludność umiera z głodu i dlatego właśnie apel komisji o odpowiednią równowagę między produkcją energii i żywności jest wyrazem właściwej postawy.
pt Embora, relativamente a esta questão, tenhamos de garantir que faremos o necessário para salvar o planeta do ponto de vista ambiental sem, depois, deixar a sua população morrer à fome, razão por que o apelo da comissão para que se consiga um equilíbrio entre a produção de alimentos e a de energia é a posição correcta.
pl Musimy jednak zapewnić, by zdrowie pozostało dobrem publicznym dostępnym dla wszystkich i w możliwie jak najlepszych warunkach, a nie stało się źródłem wzrostu, będącym przyczyną konfliktu między krajowymi systemami opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego.
pt Contudo, temos de assegurar que a saúde continue a ser um bem público acessível a todos e nas melhores condições possíveis, e não uma fonte de crescimento que instigue a concorrência entre os sistemas nacionais de saúde e de segurança social.
pl Przede wszystkim jestem wdzięczny Parlamentowi i muszę przyznać - skoro nie będę miał już okazji zabrać głosu - że czuję się bogatszy o moje doświadczenia jako komisarza, jak również czuję, że dzięki solidnemu przymierzu między Komisją a Parlamentem Europejskim częstokroć - przepraszam prezydencję, że to wytykam, ale taka jest prawda - eksponowany jest i promowany interes europejski.
pt Obrigado sobretudo ao Parlamento, e devo dizer - uma vez que não retomarei a palavra - que quero afirmar que a minha experiência como comissário terá sido muito enriquecedora, na medida em que tenho realmente o sentimento de que uma boa aliança entre a Comissão e o Parlamento Europeu pode, de facto - peço desculpa à Presidência por salientá-lo, mas é verdade -, atrair o interesse geral europeu e permitir a sua promoção.
pl Pani przewodnicząca! Oczywiste jest również, że musimy zbudować nowe stosunki ze zmienionym rządem Stanów Zjednoczonych, ponieważ jest to kraj, z którym zgadzamy się w wielu kwestiach, ale również w kilku kwestiach nie ma między nami zgody, jak na przykład w przypadku kary śmierci, a szczególnie Międzynarodowego Trybunału Karnego i Protokołu z Kioto.
pt É também evidente, Senhora Presidente, que temos de definir uma nova relação com a Administração eleita nos Estados Unidos, um país com que concordamos em muitas questões, mas discordamos noutras, como a pena de morte, o Tribunal Penal Internacional e o Protocolo de Quioto em particular.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2304788 zdań frazy kiedy wpadłeś między wrony.Znalezione w 511,239 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.