Tłumaczenia na język portugalski:

  • quando em Roma, faça como os romanos   
    (Proverb  )

Przykładowe zdania z "kiedy wpadłeś między wrony", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one
pt Andar com bananas, é preciso pensar como eles
pl Panie przewodniczący! Oczywiście mogą państwo twierdzić, że jestem sceptykiem, ponieważ nie kraczę tak jak wrony.
pt (EN) Senhor Presidente, naturalmente, podem dizer que eu sou céptico, pelo facto de não me vestir como um espantalho.
pl Kracze jak stara wrona
pt É o refrão de um amargurado
pl Podobnie musimy wyciągnąć z kryzysu wnioski na przyszłość, pracując nad poprawą spójności finansowej i monetarnej, zwłaszcza w strefie euro, co nawiasem mówiąc pomoże rozstrzygnąć nieporozumienia między Francją a Niemcami, dając nam pole manewru, które bardzo się przyda w czasie recesji, kiedy - mam nadzieję - najszybciej jak to możliwe powróci wzrost, oraz przywracając centralną rolę Komisji, ponieważ bez względu na okoliczności nie może ona odstępować od prawa inicjatywy.
pt Por outro lado, temos de tirar partido dos ensinamentos retirados desta crise para o futuro, trabalhando para uma melhor coerência financeira e monetária, em especial na zona euro, o que, colateralmente, ajudará a resolver mal-entendidos entre a França e a Alemanha, permitindo-nos alguma margem de manobra que será útil em período de recessão, quando o crescimento, assim o espero, regressar muito rapidamente, e recuperando o papel central da Comissão, que não pode, em circunstância alguma, abandonar o seu direito de iniciativa.
pl Jak to się mówi?Jeśli wejdziesz między wrony
pt Será tudo ou nada
pl Musimy poinformować naszych obywateli, co to znaczy i jak mogą wykorzystać narzędzia, które udostępniamy im za pomocą omawianej dyrektywy, aby nie wpadli w pułapkę zakupu sfałszowanych leków.
pt Temos de informar os cidadãos sobre o que ele significa e sobre como poderão utilizar os instrumentos que lhes estamos a proporcionar com esta directiva, para que não caiam na armadilha de comprarem medicamentos falsificados.
pl Nie wlazłem między wrony, Doug
pt Não estou em Roma, Doug
pl Nie wolno nam wpaść w pułapkę zastawioną na nas przez ekstremistów i terrorystów: musimy stawić opór działaniom zmierzającym do wykorzystania religii jako źródła podziałów.
pt Não devemos cair na armadilha que os extremistas e os terroristas nos montaram: devemos resistir à manipulação da religião como fonte de divisão.
pl Masakra w Hamie w 1982 roku, której ofiarami padło między innymi 20 000 Syryjczyków, to tragiczne ostrzeżenie w tym aspekcie, podobnie jak niepowodzenia w Somalii, Afganistanie i Iraku pod względem sposobu, w jaki Zachód musi działać w regionie, którego bardzo wyraźnych cech charakterystycznych nie wolno lekceważyć.
pt O massacre de Hama em 1982, que vitimou 20 000 sírios, constitui um aviso trágico neste domínio, assim como os fracassos na Somália, no Afeganistão e no Iraque, no que respeita à forma como o Ocidente tem de proceder numa região com características muito distintas que não podem ser ignoradas.
pl Ponadto wszelkie rozbieżności opinii między operatorami instalacji, weryfikatorami i właściwymi organami nie mogą wpływać na prawidłową sprawozdawczość i muszą zostać rozstrzygnięte zgodnie z przepisami dyrektywy ‧/‧/WE, z niniejszymi wytycznymi oraz z wymaganiami państw członkowskich ustanowionymi na mocy przepisów załącznika V do tej dyrektywy, jak również z odpowiednimi procedurami krajowymi
pt Além disso, todas as divergências de opinião entre operadores, verificadores e autoridades competentes não devem afectar a comunicação adequada de informações e devem ser resolvidas de acordo com a Directiva ‧/‧/CE, as presentes orientações, os requisitos estabelecidos pelos Estados-Membros ao abrigo do anexo V daquela directiva e os procedimentos nacionais relevantes
pl Mam nadzieję, że nie muszę rozwodzić się nad tym, w jaki sposób zgodność między tymi dwiema politykami, wzmocnionymi poprzez wspólną strategię, doprowadziłaby do wzrostu ekonomicznego i pomyślności obywateli Europy oraz większej politycznej stabilności na całym świecie, oraz pewnie do efektu domina, jeśli chodzi o naszych głównych partnerów europejskich.
pt Espero que não seja necessário insistir no facto de que uma adequada coerência entre as duas políticas, que sairiam ambas reforçadas de uma estratégia comum, acarretaria um forte crescimento económico e prosperidade para os cidadãos europeus, assim como maior estabilidade política a nível global e um provável efeito de dominó para os principais parceiros europeus.
pl Musimy uzyskać zupełnie nowy modus vivendi w relacjach między Parlamentem a Komisją, aby Parlament na bieżąco śledził wszelkie negocjacje, różne etapy negocjacji, aby mógł przyjmować zalecenia w czasie negocjacji i aby mógł być ich pełnym i odpowiedzialnym uczestnikiem, tak jak w podobnych negocjacjach z państwami kandydującymi do członkostwa w UE.
pt Devemos chegar a um modus vivendi completamente inovador nas relações entre o Parlamento e a Comissão, a fim de que o Parlamento possa estar perfeitamente ao corrente de todas as negociações e das várias fases das negociações, para que o Parlamento possa adoptar recomendações no decorrer das negociações e para que esse mesmo Parlamento possa desempenhar um papel pleno e responsável, como acontece, de resto, noutras negociações diferentes, embora com algumas analogias, com os países em vias de adesão à UE.
pl Jednakże chciałbym, aby Komisja przedstawiła jakieś ukończone propozycje i z góry wyjaśniła, że unia między Unią Europejską a państwami śródziemnomorskimi musi i będzie funkcjonować, oraz że Unia Europejska jest w jej centrum, zarówno w kategoriach administracyjnych, jak i politycznych.
pt No entanto, gostaria que a Comissão tivesse apresentado algumas propostas finalizadas e que tivesse esclarecido desde o início que uma união entre a União Europeia e os países do Mediterrâneo deve e irá actuar e que o cerne desta união, em termos administrativos e políticos, é a União Europeia.
pl Do celów zarówno ochrony oszczędności, jak i stworzenia równych warunków konkurencji między instytucjami kredytowymi, środki służące koordynacji działalności tych instytucji muszą mieć zastosowanie do nich wszystkich
pt Os trabalhos de coordenação em matéria de instituições de crédito devem, tanto para a protecção da poupança, como para criar as condições de igualdade de concorrência entre estas instituições, aplicar-se ao conjunto destas
pl Zgadzam się ze sprawozdawcą, że Parlament musi zadeklarować swoje poparcie na rzecz zawarcia umowy, ponieważ usprawniłaby ona w oczywisty sposób handel towarami i usługami między stronami zaangażowanymi w działalność w zakresie zdatności do lotu oraz obsługi technicznej, przy uniknięciu zbytecznego dublowania ocen i kontroli zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa, które jak dotąd, mimo znacznego podobieństwa, muszą być powtarzane.
pt Concordo com o relator quando afirma que o Parlamento se deve declarar a favor da conclusão do acordo, porque este simplificaria claramente o comércio de bens e serviços entre as partes no domínio da aeronavegabilidade e da manutenção, evitando a aplicação redundante de avaliações e controlos do cumprimento dos requisitos de segurança, que, até agora, têm de ser repetidos mesmo que sejam semelhantes uns aos outros.
pl jest bardzo rozczarowany sposobem, w jaki Komisja dokonała podziału płatności wynikających z porozumienia z koncernem Philip Morris między ‧ państw członkowskich i Wspólnotę, przyznając Wspólnocie jedynie ‧,‧% całej sumy i przekazując resztę ministrom finansów państw członkowskich bez określenia jej konkretnego przeznaczenia; uważa, że podział ten jest niezgodny z duchem i intencjami porozumienia, które zostało wynegocjowane pod warunkiem, że ‧,‧ mld USD musi zostać przeznaczone na walkę z oszustwami
pt Manifesta a sua profunda decepção com o modo como a Comissão procedeu na distribuição dos pagamentos do acordo com a Philip Morris entre os ‧ Estados-Membros e a Comunidade, dos quais a Comunidade obteve unicamente ‧,‧ % e o restante não afectado foi atribuído directamente aos ministros das finanças dos Estados-Membros; considera que esta distribuição atenta contra o espírito e as intenções do acordo que foi negociado com base na necessidade de utilizar ‧ USD no combate à fraude
pl uznaje warunkowy związek między celami rozwojowymi oraz łagodzeniem skutków zmian klimatycznych i dostosowywaniem do nich; podkreśla, że zmiany klimatyczne muszą być uwzględniane w ramach każdej współpracy rozwojowej UE, w tym w istniejących programach partnerskich, takich jak dialog EUROMED lub partnerstwo energetyczne UE-Afryka; podkreśla także istotne znaczenie umacniania partnerstw z krajami rozwijającymi się w celu zwiększenia wysiłków na rzecz unikania wylesienia, przynoszącego korzyści łagodzące i adaptacyjne
pt Reconhece que existe uma relação de condicionalidade entre os objectivos do desenvolvimento e as medidas de redução e adaptação às alterações climáticas; salienta que as alterações climáticas têm de ser integradas em todas as políticas de cooperação para o desenvolvimento da UE, nomeadamente nos actuais programas de parceria, como o diálogo Euromed ou a Parceria UE-África no domínio da energia; salienta também a grande importância do reforço das parcerias com os países em desenvolvimento para apoiar os esforços de combate à desflorestação, com benefícios tanto ao nível da redução como da adaptação
pl zwraca uwagę na znaczenie opracowania przez Afrykę jej własnej strategii dotyczącej stosunków z Chinami; zauważa, że taka strategia ma olbrzymie znaczenie dla wzmacniania dwustronnego charakteru stosunków handlowych między Chinami a Afryką; podkreśla, że strategia musi koncentrować się na większym udziale afrykańskich pracowników w chińskich przedsięwzięciach w Afryce, na większej gotowości Chin do udostępniania technologii oraz na lepszym dostępie do chińskich rynków tradycyjnych afrykańskich towarów eksportowych, jak kawa, kakao i wyroby skórzane
pt Salienta a importância para África de desenvolver uma estratégia própria em relação à China; observa que tal estratégia se reveste de grande importância no reforço da reciprocidade das relações comerciais entre a China e a África; realça que esta estratégia tem de assentar numa maior participação de trabalhadores africanos nos projectos chineses em África, numa disponibilidade crescente da China para transferir tecnologia e num melhor acesso aos mercados chineses para os produtos de exportação tipicamente africanos, como o café, o cacau e as marroquinarias
pl Rada następnie rozszerzyła ten przepis na wymianę informacji w obu kierunkach między właściwymi organami Państwa Członkowskiego przyjmującego i pochodzenia, tak jak zostało to zaproponowane przez Parlament Europejski w jego zmianie ‧, oraz dodała szczególne odniesienie do podjętych postępowań dyscyplinarnych lub nałożonych sankcji karnych, stwierdzając jasno, że wymiana informacji musi odbywać się w poszanowaniu dla prawodawstwa rządzącego danymi osobowymi
pt Além disso, o Conselho alargou esta disposição à troca de informações nos dois sentidos entre as autoridades competentes do Estado-Membro de acolhimento e do Estado-Membro de origem, tal como proposto pelo Parlamento Europeu na sua alteração ‧, e aditou uma referência específica a medidas disciplinares ou sanções penais tomadas, deixando claro que o intercâmbio de informações tem de respeitar a legislação relativa aos dados pessoais
pl obaj partnerzy muszą wspólnie pracować nad sprostaniem najbardziej palącym wyzwaniom globalnym w dziedzinie pokoju i bezpieczeństwa oraz w zakresie zagadnień takich jak rozbrojenie, nierozprzestrzenianie i kontrola broni, a zwłaszcza broni jądrowej, chemicznej i biologicznej oraz środków jej przenoszenia, korupcja, międzynarodowa przestępczość zorganizowana, a w szczególności handel narkotykami, pranie pieniędzy, handel bronią lekką i małego kalibru oraz amunicją, handel ludźmi i terroryzm; obaj partnerzy muszą zaangażować się w mechanizm współpracy i we współpracę na rzecz zwalczania handlu narkotykami między Unią Europejską, Ameryką Łacińską i Karaibami
pt ambos os parceiros devem trabalhar conjuntamente para enfrentar os desafios mundiais mais prementes em matéria de paz e segurança, incluindo, nomeadamente, o desarmamento, a não proliferação e o controlo de armas, especialmente nucleares, químicas e biológicas, bem como os seus meios de fornecimento, a corrupção e a criminalidade organizada transnacional, designadamente o tráfico de droga, o branqueamento de capitais, o tráfico de armas de pequeno calibre, de armas ligeiras e de munições, o tráfico de pessoas e o terrorismo; ambos os parceiros devem empenhar-se plenamente no Mecanismo de Coordenação e Cooperação em matéria de Droga entre a União Europeia e a América Latina
pl Przede wszystkim jestem wdzięczny Parlamentowi i muszę przyznać - skoro nie będę miał już okazji zabrać głosu - że czuję się bogatszy o moje doświadczenia jako komisarza, jak również czuję, że dzięki solidnemu przymierzu między Komisją a Parlamentem Europejskim częstokroć - przepraszam prezydencję, że to wytykam, ale taka jest prawda - eksponowany jest i promowany interes europejski.
pt Obrigado sobretudo ao Parlamento, e devo dizer - uma vez que não retomarei a palavra - que quero afirmar que a minha experiência como comissário terá sido muito enriquecedora, na medida em que tenho realmente o sentimento de que uma boa aliança entre a Comissão e o Parlamento Europeu pode, de facto - peço desculpa à Presidência por salientá-lo, mas é verdade -, atrair o interesse geral europeu e permitir a sua promoção.
pl Dlatego właśnie znów podkreślam, że możemy stanowić dobry przykład solidarności między rolnikami europejskimi i afrykańskimi, podkreślając fakt, że wspólna polityka rolna (WPR) oraz polityka rozwoju mogą i muszą funkcjonować razem, gdyż, jak powiedział przed chwilą pan prezydent Sarkozy, bezpieczeństwo żywnościowe to kwestia istotna dla całego świata i musimy się nią zająć razem.
pt É por esta razão que acredito que, mais uma vez, podemos dar um bom exemplo de solidariedade entre os agricultores europeus e africanos, ilustrando o facto de que a política agrícola comum (PAC) e a política de desenvolvimento podem e devem ser aplicadas conjuntamente porque, como afirmou há pouco o senhor Presidente Sarkozy, a segurança alimentar é um problema global que temos de combater juntos.
pl Jednakże w tej sprawie otwarto debatę na temat pomocy publicznej i musimy uwzględnić niektóre nowe okoliczności, o których już wspomniano, jak również niektóre działania podejmowane umyślnie bądź nie, ze względu na istniejący często brak zrozumienia między podmiotami publicznymi i prywatnymi.
pt No entanto, abriu-se o dossier do debate sobre os auxílios estatais e nós devemos ter em conta certas novas circunstâncias, como V. Exa. estipulou, e certas acções que estão a ser empreendidas, com ou sem conhecimento de causa, devido à confusão que muitas vezes existe entre agências públicas e privadas.
pl Musimy jednak zapewnić, by zdrowie pozostało dobrem publicznym dostępnym dla wszystkich i w możliwie jak najlepszych warunkach, a nie stało się źródłem wzrostu, będącym przyczyną konfliktu między krajowymi systemami opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego.
pt Contudo, temos de assegurar que a saúde continue a ser um bem público acessível a todos e nas melhores condições possíveis, e não uma fonte de crescimento que instigue a concorrência entre os sistemas nacionais de saúde e de segurança social.
pl Komisja powinna przeprowadzić najpóźniej w ‧ r. analizę zarówno związku pomiędzy ustawodawstwem państw członkowskich w zakresie prostytucji a liczbą ofiar handlu na potrzeby usług seksualnych,, jak i związku między ustawodawstwem państw członkowskich a polityką w zakresie migracji i handlu ludźmi, o czym mówił komisarz Frattini w dniu ‧ marca ‧ r. (skreślenie); w celu zagwarantowania naukowej wiarygodności tej analizy musi opierać się ona na porównywalnych liczbach; w związku z tym jak najszybciej powinna zostać opracowana i wdrożona znormalizowana metoda zbierania danych; wyniki analizy powinny zostać wykorzystane do wdrażania najlepszych praktyk w zakresie walki z handlem ludźmi w celach wykorzystania seksualnego
pt Até ‧, a Comissão deverá lançar um estudo sobre, por um lado, a correlação causal existente entre as legislações dos Estados-Membros sobre o fenómeno da prostituição e o tráfico de seres humanos para fins de exploração sexual e, por outro, a correlação causal entre a legislação dos vários Estados-Membros e a política em matéria de migração e tráfico de seres humanos, tal como preconizado pelo Comissário Frattini, em ‧ de Março de ‧; a fim de assegurar a credibilidade científica do estudo, é necessário que o mesmo se baseie em números comparáveis; conviria, por conseguinte, conceber e aplicar o mais depressa possível um método normalizado de recolha de dados; os resultados deveriam posteriormente ser utilizados para aplicar as melhores práticas no combate ao tráfico de seres humanos para exploração sexual
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2304788 zdań frazy kiedy wpadłeś między wrony.Znalezione w 449,44 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.