Tłumaczenia na język portugalski:

  • fronteiras subnacionais   
     
    rozgraniczenie terenów położonych w obrębie jednego państwa

Przykładowe zdania z "granica wewnątrz państwa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Moje pytanie jest takie: czy w ramach różnych środków, o których pan komisarz mówił, myśli się także o wsparciu tego typu szkół wyższych, uniwersytetów, które powstały w różnych miastach na granicy między państwami wewnątrz Unii Europejskiej?
pt Gostaria de perguntar o seguinte: no quadro das várias escolas que referiu, está igualmente a ser ponderado apoio a este tipo de instituição de ensino superior, designadamente universidades nascidas em várias cidades situadas nas fronteiras nacionais dentro da União Europeia?
pl wzywa państwa członkowskie do zmiany, w miarę potrzeby, swoich kodeksów karnych w celu zapewnienia odpowiedniego ścigania osób odpowiedzialnych za handel narządami, wraz z karami dla personelu medycznego zamieszanego w przeszczepianie narządów pozyskanych z handlu, przy jednoczesnym podejmowaniu wszelkich możliwych starań zmierzających do zniechęcenia potencjalnych biorców do poszukiwania narządów i tkanek do sprzedaży; podkreśla, że należałoby rozważyć pociąganie do odpowiedzialności karnej obywateli UE, którzy nabyli narząd wewnątrz Unii Europejskiej lub poza jej granicami
pt Solicita aos Estados-Membros que, se necessário, alterem os respectivos códigos penais, para se certificarem de que os responsáveis pelo tráfico de órgãos sejam julgados de forma adequada, prevendo sanções para o pessoal médico envolvido em transplantações de órgãos obtidos no comércio ilícito e, simultaneamente, envidando todos os esforços para desencorajar os potenciais destinatários da procura de órgãos e de tecidos traficados; salienta que deve ser encarada a possibilidade de tornar os cidadãos da UE penalmente responsáveis pela compra de órgãos dentro ou fora da UE
pl ponownie oświadcza, co szczególnie ważne w chwili obecnej, iż rozwiązanie konfliktu na Bliskim Wschodzie jest możliwe wyłącznie poprzez negocjowanie zdecydowanego i ostatecznego porozumienia w sprawie pokoju, jak zaznaczono w mapie na rzecz pokoju (Roadmap for Peace), bez uprzedniego stawiania warunków i w oparciu o istnienie dwóch demokratycznych, suwerennych i zdolnych do istnienia państw- Izraela i Palestyny- współżyjących pokojowo obok siebie, w ramach bezpiecznych i uznanych granic, wewnątrz których zapewnione będzie pokojowe współistnienie chrześcijan, muzułmanów i Żydów
pt Reafirma, precisamente neste momento particularmente difícil, que a resolução do conflito no Médio Oriente só é possível através da negociação de um acordo de paz firme e definitivo, tal como previsto no Roteiro para a Paz, sem condições prévias, baseado na existência de dois Estados democráticos, soberanos e viáveis- Israel e Palestina- coexistindo pacificamente no interior de fronteiras seguras e reconhecidas, no interior das quais esteja garantida a coexistência pacífica de Cristãos, Muçulmanos e Judeus
pl Jeśli chodzi o wymogi prawne pozwalające uzyskać zwolnienie z VAT-u przy wysyłce towarów za granicę, które wydają się być w praktyce bardziej restrykcyjne niż te stosowane w pozostałych Państwach Członkowskich, Komisja uważa, że to korzyści wewnątrz Państwa mieszczą się w zakresie stosowania postanowień o pomocach oferowanych przez Państwo, a nie różnice w traktowaniu, które są związane z różnicami prawnymi i ustawodawczymi istniejącymi między Państwami
pt Quanto às exigências regulamentares que permitem a obtenção da isenção de IVA sobre o envio de mercadorias para o estrangeiro que parecem ser, na prática, mais rigorosas do que as aplicáveis noutros Estados-Membros, a Comissão considera as vantagens no interior de um Estado as visadas pelas disposições em matéria de auxílios estatais e não as diferenças de tratamento que estão associadas às diferenças legislativas ou regulamentares entre os Estados
pl Szczególny charakter tego zobowiązania do świadczenia usług publicznych, polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii na poziomie krajowym, ogranicza jego zakres do granic jednego państwa, wewnątrz których danemu operatorowi powierzono świadczenie usług publicznych
pt O carácter específico desta obrigação de serviço público- garantir a segurança do fornecimento a nível nacional- pode ser entendido no sentido de que limita o seu âmbito de aplicação, por definição, às fronteiras nacionais dentro das quais o fornecedor deve cumprir esta obrigação
pl Strategiczne koncepcje i programy w państwach członkowskich, konkretny kształt stosunków w poszczególnych krajach z przedsiębiorstwami prywatnymi, współpraca międzyrządowa wewnątrz UE i poza jej granicami oraz działania ESA jako międzyrządowej agencji ukierunkowanej na rozwój technologiczny ilustrują zasadę sprawiedliwego zwrotu, która polega na tym, że każdy kraj otrzymuje zwrot swojej inwestycji w działalność ESA w formie kontraktów dla swoich przedsiębiorstw poprzez skomplikowany schemat subskrypcji i koncesji
pt Os conceitos estratégicos e os programas dos Estados-Membros, as relações nacionais específicas com as empresas privadas, a cooperação intergovernamental na UE e fora dela, e a orientação tecnológica da AEE como organismo intergovernamental explicam o princípio da justa contrapartida: cada país recupera o seu investimento nas actividades da AEE sob a forma de contratos para as suas empresas através de um modelo complexo de subscrições e concessões
pl Jeśli chodzi o wymogi prawne pozwalające uzyskać zwolnienie z VAT-u przy wysyłce towarów za granicę, które wydają się być w praktyce bardziej restrykcyjne niż te stosowane w pozostałych Państwach Członkowskich, Komisja uważa, że to korzyści wewnątrz państwa mieszczą się w zakresie stosowania postanowień o pomocach oferowanych przez państwo, a nie różnice w traktowaniu, które są związane z różnicami prawnymi i ustawodawczymi, istniejącymi między państwami
pt Quanto às exigências regulamentares que permitem a obtenção da isenção de IVA sobre o envio de mercadorias para o estrangeiro que parecem ser, na prática, mais rigorosas do que as aplicáveis noutros Estados-Membros, a Comissão considera as vantagens no interior de um Estado as visadas pelas disposições em matéria de auxílios estatais e não as diferenças de tratamento que estão associadas às diferenças legislativas ou regulamentares entre os Estados
pl Wobec wprowadzenia swobodnego przepływu osób wewnątrz Unii Europejskiej, odpowiednia ochrona i zarządzanie granicami zewnętrznymi ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia państwom członkowskim bezpieczeństwa wewnętrznego i skutecznego zwalczania terroryzmu, nielegalnej imigracji i handlu ludźmi.
pt Com a livre circulação das pessoas no interior da União Europeia, a protecção e gestão adequadas das fronteiras externas é de importância vital para garantir a segurança interna dos Estados-Membros e combater eficazmente o terrorismo, a imigração ilegal e o tráfico de seres humanos.
pl podkreśla, że rozwiązanie konfliktu na Bliskim Wschodzie jest możliwe jedynie poprzez negocjowanie trwałego i ostatecznego porozumienia pokojowego, opracowanego na podstawie mapy drogowej, czyli bez warunków wstępnych, opartego na współistnieniu dwóch demokratycznych, suwerennych i trwałych państw, współistniejących w pokoju wewnątrz bezpiecznych i uznanych granic międzynarodowych
pt Reafirma que o conflito no Médio Oriente só poderá ser resolvido pela negociação de um acordo de paz firme e definitivo, tal como prevê o roteiro, ou seja, sem condições prévias, fundado na coexistência pacífica de dois Estados democráticos, soberanos e viáveis com fronteiras internacionais fixas e reconhecidas
pl Jednak oprócz tego - i zgadzam się z opinią, że aby zyskać na wiarygodności na świecie UE musi szanować prawa człowieka wewnątrz swoich granic - musimy stanowczo w końcu wziąć odpowiedzialność za konszachty władz krajów europejskich związane z transferem podejrzanych do innych państw, co, powiedzmy to sobie szczerze, jest przykładem porywania i torturowania ludzi.
pt Mas além disso - e concordo com aqueles que dizem que, para ser credível aos olhos do mundo, a UE deve respeitar os direitos humanos a nível interno - devemos fazer a responsabilização que ainda não foi feita quanto ao conluio de governos europeus com a extradição extraordinária, que foi sinónimo de rapto e tortura.
pl Dopiero po osiągnięciu porozumienia będziemy mogli harmonizować nasze krajowe usługi zdrowotne według najwyższych standardów, a zatem państwa członkowskie muszą mieć swobodę w planowaniu i finansowaniu usług oraz zarządzaniu nimi, aby móc zapewnić wysoką jakość publicznej opieki zdrowotnej wewnątrz swoich granic.
pt Até se chegar a um consenso sobre a harmonização dos nossos serviços nacionais de saúde pelas normas mais elevadas, os Estados-Membros têm de ser livres para planificar, financiar e gerir serviços que prestem cuidados de saúde pública de elevada qualidade dentro das suas fronteiras.
pl mając na uwadze, że groźba terroryzmu nie ogranicza się do konkretnych stref geograficznych, że organizacje terrorystyczne znajdują się zarówno wewnątrz, jak i poza naszymi granicami i że niejednokrotnie już wykazały zdolność do dokonywania zamachów i aktów przemocy na wszystkich kontynentach i przeciwko kilku państwom jednocześnie
pt Considerando que a ameaça do terrorismo não se limita a zonas geográficas concretas, mas que, pelo contrário, as organizações terroristas se encontram tanto no interior como no exterior das fronteiras da UE e que, mais de uma vez, já se mostraram capazes de perpetrar atentados e actos de violência em todos os continentes e contra diversos países em simultâneo
pl (RO) Każdego roku około 2 miliony pasażerów w 27 państwach członkowskich UE korzysta z transportu lotniczego, z czego 22 % przypada na podróże krajowe, 44 % na podróże wewnątrz UE, a 34 % na podróże poza granice UE.
pt (RO) Aproximadamente 2 milhões de passageiros da UE-27 utilizam todos os anos transportes aéreos, sendo que 22% realizam voos domésticos, 44% realizam voos dentro da UE e 34% fora da UE.
pl Położenie geograficzne Republiki Czeskiej sprawia, że rozwój konkurencji między operatorami transportu kombinowanego wewnątrz i poza granicami tego państwa członkowskiego jest relatywnie silniejszy niż w innych częściach Wspólnoty
pt Devido à situação geográfica da República Checa, a concorrência entre operadores de transporte combinado dentro e fora do território deste Estado-Membro é relativamente mais apertada que noutras partes da Comunidade
pl Władze węgierskie argumentują ponadto, że w przypadku transakcji transgranicznych, jeżeli przedsiębiorstwo powiązane otrzymujące pożyczkę wewnątrz grupy i płacące z tego tytułu odsetki ma siedzibę za granicą, uzyskana korzyść będzie uzależniona od stawki podatkowej stosowanej w państwie członkowskim, w którym przedsiębiorstwo ma siedzibę
pt As autoridades húngaras argumentam ainda que, em situações transfronteiras, se a empresa associada que recebe o empréstimo intragrupo e paga juros estiver estabelecida no estrangeiro, a vantagem efectiva obtida dependerá da taxa de imposto aplicada no Estado-Membro em que essa empresa se encontra estabelecida
pl Apelując o lepszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla ofiar powinniśmy zauważyć, że 15 z 24 państw uczestniczących w funduszu powierniczym na rzecz ofiar to nasze państwa członkowskie - należy również ze wstydem przyznać, że 12 państw UE nie uczestniczy w tym funduszu, a 14 naszych państw nie wyznaczyło nawet krajowych punktów kontaktowych, ani nie udzieliło odpowiedzi na coroczną ankietę przeprowadzaną zgodnie z wymogami karty. Powszechna jurysdykcja za granicą zaczyna się od powszechnego stosowania konwencji wewnątrz.
pt Ao exigir um melhor acesso à justiça por parte das vítimas, devemos destacar que 15 dos 24 países a nível mundial que contribuíram para o Fundo Fiduciário para as Vítimas são Estados-Membros da União Europeia - mas também devemos notar com humildade que tal significa que 12 Estados-Membros da UE não contribuíram para esse fundo e que 14 dos nossos países não nomearam pontos de contacto nacionais nem responderam ao inquérito anual, conforme estipulado na Carta.
pl Według stanowiska Parlamentu Europejskiego i organizacji pozarządowych, potrzebne są zarówno profesjonalny monitoring, jak również nadzór Wspólnoty Europejskiej, ponieważ, mimo że państwa członkowskie przedstawiły w planach przedłożonych przez Unię Europejską zamiar integracji Romów żyjących wewnątrz granic Unii Europejskiej, przyjęte przez nie budżety krajowe i dotychczasowe rezultaty nie uzasadniają tych deklaracji.
pt De acordo com o Parlamento Europeu e as organizações não governamentais, é necessário garantir um acompanhamento profissional e um controlo por parte da Comunidade Europeia, pois embora os Estados-Membros tenham indicado, nos planos que apresentaram à União Europeia, a sua intenção de integrar os Romanichéis que vivem dentro das suas fronteiras, os orçamentos aprovados a nível nacional e os resultados obtidos até à data não sustentam as suas declarações.
pl zachowanie przez Państwa Członkowskie ograniczeń ilościowych dłużej niż do dnia ‧ grudnia ‧ r. nie dałoby się pogodzić z koncepcją jednolitego rynku po wprowadzeniu którego zniesione zostaną kontrole towarów na granicach wewnątrz Wspólnoty
pt Considerando que a manutenção de restrições quantitativas pelos Estados-membros, para além de ‧ de Dezembro de ‧, seria incompatível com o Mercado Único que implica a supressão dos controlos de mercadorias nas fronteiras intracomunitárias
pl Po drugie, rosnący protekcjonizm Unii Europejskiej skierowany nie tylko do świata zewnętrznego, ale także panujący wewnątrz jej własnych granic.
pt E a segunda é o crescente proteccionismo da União Europeia, não só para com o mundo externo mas também dentro das nossas próprias fronteiras.
pl Działalność morska w istocie stanowi ważne źródło dochodów w UE, zarówno w kategoriach PKB, jak i wymiany handlowej wewnątrz i poza granicami Europy.
pt As actividade marítimas representam, de facto, uma fonte de rendimento significativa para a UE, tanto em termos do PIB como do comércio de mercadorias dentro e fora da Europa.
pl integralność systemu w odniesieniu do sieci przesyłowej, włączając w to niezbędne urządzenia przesyłowe, oznacza każdą sytuację, w której ciśnienie i jakość gazu ziemnego pozostaje wewnątrz przedziału, którego dolną i górną granicę określi operator systemu przesyłowego tak, że przesyłanie gazu ziemnego będzie zapewnione z technicznego punktu widzenia
pt Integridade da rede, situação de uma rede de transporte, incluindo as instalações de transporte necessárias, em que a pressão e a qualidade do gás natural permanecem dentro dos limites mínimo e máximo estabelecidos pelo operador da rede de transporte, de modo a garantir o transporte do gás natural numa perspectiva técnica
pl oczekuje, że Rada i Komisja zacieśnią współpracę z Radą Europy w celu stworzenia ogólnoeuropejskiej strefy wolnej od tortur i innych form znęcania się, aby dać wyraźny sygnał, że kraje europejskie są zdecydowane eliminować tego rodzaju praktyki w pierwszej kolejności wewnątrz własnych granic, by w ten sposób dać przykład innym krajom świata, w których podobne praktyki niestety wciąż występują
pt Espera que o Conselho e a Comissão reforcem a cooperação com o Conselho da Europa com vista à criação de um espaço europeu sem tortura e outras formas de maus-tratos, como um sinal claro de que os países europeus estão firmemente empenhados na erradicação destas práticas no interior das suas fronteiras em primeiro lugar, servindo assim de exemplo para outros países do mundo onde, infelizmente, essas práticas continuam a existir
pl (PL) Mam wrażenie, że w ostatnich dyskusjach w Parlamencie Europejskim coraz częściej myślimy w kategoriach obrony limesu - czasami jest to na granicy Unii Europejskiej, a czasami chcemy stawiać granice i bronić ich wewnątrz Unii Europejskiej.
pt (PL) Senhor Presidente, tenho a impressão de que nos recentes debates no Parlamento Europeu, temos estado a pensar crescentemente em formas de nos defendermos ao longo de uma linha limite - por vezes, esta coincide com a fronteira externa da União Europeia, mas, outras vezes, queremos erguer e defender fronteiras dentro da União Europeia.
pl Miejsca wybrane do testu uderzenia udaru głowy w szybę przednią znajdują się w odległości co najmniej ‧ mm od siebie i co najmniej ‧ mm do wewnątrz od granic szyby przedniej, jak określono w dyrektywie ‧/WE i co najmniej ‧ mm przed tylną linią odniesienia szyby przedniej, jak określono w pkt ‧.‧ części I (patrz: rys
pt Os pontos seleccionados para o ensaio do pêndulo que simula uma cabeça de adulto contra o pára-brisas devem ter um espaçamento mínimo de ‧ mm, com um mínimo de ‧ mm dentro dos limites do pára-brisas, como definido na Directiva ‧/CEE, e um mínimo de ‧ mm para a frente da linha posterior de referência do pára-brisas, como definida em ‧.‧, parte I (figura
pl Dlatego bowiem zabiegamy o to, by zakwalifikować koncentrację wojsk rosyjskich wewnątrz międzynarodowych granic Gruzji jako nielegalną okupację suwerennego terytorium.
pt É por isso que estamos a pedir que o reforço militar russo dentro das fronteiras internacionais da Geórgia seja qualificado como ocupação ilegal de um território soberano.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 319689 zdań frazy granica wewnątrz państwa.Znalezione w 39,854 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.