Tłumaczenia na język portugalski:

  • fronteiras subnacionais   
     
    rozgraniczenie terenów położonych w obrębie jednego państwa

Przykładowe zdania z "granica wewnątrz państwa", pamięć tłumaczeniowa

add example
mając na uwadze, że groźba terroryzmu nie ogranicza się do konkretnych stref geograficznych, że organizacje terrorystyczne znajdują się zarówno wewnątrz, jak i poza naszymi granicami i że niejednokrotnie już wykazały zdolność do dokonywania zamachów i aktów przemocy na wszystkich kontynentach i przeciwko kilku państwom jednocześnieConsiderando que a ameaça do terrorismo não se limita a zonas geográficas concretas, mas que, pelo contrário, as organizações terroristas se encontram tanto no interior como no exterior das fronteiras da UE e que, mais de uma vez, já se mostraram capazes de perpetrar atentados e actos de violência em todos os continentes e contra diversos países em simultâneo
ponownie oświadcza, co szczególnie ważne w chwili obecnej, iż rozwiązanie konfliktu na Bliskim Wschodzie jest możliwe wyłącznie poprzez negocjowanie zdecydowanego i ostatecznego porozumienia w sprawie pokoju, jak zaznaczono w mapie na rzecz pokoju (Roadmap for Peace), bez uprzedniego stawiania warunków i w oparciu o istnienie dwóch demokratycznych, suwerennych i zdolnych do istnienia państw- Izraela i Palestyny- współżyjących pokojowo obok siebie, w ramach bezpiecznych i uznanych granic, wewnątrz których zapewnione będzie pokojowe współistnienie chrześcijan, muzułmanów i ŻydówReafirma, precisamente neste momento particularmente difícil, que a resolução do conflito no Médio Oriente só é possível através da negociação de um acordo de paz firme e definitivo, tal como previsto no Roteiro para a Paz, sem condições prévias, baseado na existência de dois Estados democráticos, soberanos e viáveis- Israel e Palestina- coexistindo pacificamente no interior de fronteiras seguras e reconhecidas, no interior das quais esteja garantida a coexistência pacífica de Cristãos, Muçulmanos e Judeus
Według stanowiska Parlamentu Europejskiego i organizacji pozarządowych, potrzebne są zarówno profesjonalny monitoring, jak również nadzór Wspólnoty Europejskiej, ponieważ, mimo że państwa członkowskie przedstawiły w planach przedłożonych przez Unię Europejską zamiar integracji Romów żyjących wewnątrz granic Unii Europejskiej, przyjęte przez nie budżety krajowe i dotychczasowe rezultaty nie uzasadniają tych deklaracji.De acordo com o Parlamento Europeu e as organizações não governamentais, é necessário garantir um acompanhamento profissional e um controlo por parte da Comunidade Europeia, pois embora os Estados-Membros tenham indicado, nos planos que apresentaram à União Europeia, a sua intenção de integrar os Romanichéis que vivem dentro das suas fronteiras, os orçamentos aprovados a nível nacional e os resultados obtidos até à data não sustentam as suas declarações.
Szczególny charakter tego zobowiązania do świadczenia usług publicznych, polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii na poziomie krajowym, ogranicza jego zakres do granic jednego państwa, wewnątrz których danemu operatorowi powierzono świadczenie usług publicznychO carácter específico desta obrigação de serviço público- garantir a segurança do fornecimento a nível nacional- pode ser entendido no sentido de que limita o seu âmbito de aplicação, por definição, às fronteiras nacionais dentro das quais o fornecedor deve cumprir esta obrigação
podkreśla, że rozwiązanie konfliktu na Bliskim Wschodzie jest możliwe jedynie poprzez negocjowanie trwałego i ostatecznego porozumienia pokojowego, opracowanego na podstawie mapy drogowej, czyli bez warunków wstępnych, opartego na współistnieniu dwóch demokratycznych, suwerennych i trwałych państw, współistniejących w pokoju wewnątrz bezpiecznych i uznanych granic międzynarodowychReafirma que o conflito no Médio Oriente só poderá ser resolvido pela negociação de um acordo de paz firme e definitivo, tal como prevê o roteiro, ou seja, sem condições prévias, fundado na coexistência pacífica de dois Estados democráticos, soberanos e viáveis com fronteiras internacionais fixas e reconhecidas
Władze węgierskie argumentują ponadto, że w przypadku transakcji transgranicznych, jeżeli przedsiębiorstwo powiązane otrzymujące pożyczkę wewnątrz grupy i płacące z tego tytułu odsetki ma siedzibę za granicą, uzyskana korzyść będzie uzależniona od stawki podatkowej stosowanej w państwie członkowskim, w którym przedsiębiorstwo ma siedzibęAs autoridades húngaras argumentam ainda que, em situações transfronteiras, se a empresa associada que recebe o empréstimo intragrupo e paga juros estiver estabelecida no estrangeiro, a vantagem efectiva obtida dependerá da taxa de imposto aplicada no Estado-Membro em que essa empresa se encontra estabelecida
Strategiczne koncepcje i programy w państwach członkowskich, konkretny kształt stosunków w poszczególnych krajach z przedsiębiorstwami prywatnymi, współpraca międzyrządowa wewnątrz UE i poza jej granicami oraz działania ESA jako międzyrządowej agencji ukierunkowanej na rozwój technologiczny ilustrują zasadę sprawiedliwego zwrotu, która polega na tym, że każdy kraj otrzymuje zwrot swojej inwestycji w działalność ESA w formie kontraktów dla swoich przedsiębiorstw poprzez skomplikowany schemat subskrypcji i koncesjiOs conceitos estratégicos e os programas dos Estados-Membros, as relações nacionais específicas com as empresas privadas, a cooperação intergovernamental na UE e fora dela, e a orientação tecnológica da AEE como organismo intergovernamental explicam o princípio da justa contrapartida: cada país recupera o seu investimento nas actividades da AEE sob a forma de contratos para as suas empresas através de um modelo complexo de subscrições e concessões
Dopiero po osiągnięciu porozumienia będziemy mogli harmonizować nasze krajowe usługi zdrowotne według najwyższych standardów, a zatem państwa członkowskie muszą mieć swobodę w planowaniu i finansowaniu usług oraz zarządzaniu nimi, aby móc zapewnić wysoką jakość publicznej opieki zdrowotnej wewnątrz swoich granic.Até se chegar a um consenso sobre a harmonização dos nossos serviços nacionais de saúde pelas normas mais elevadas, os Estados-Membros têm de ser livres para planificar, financiar e gerir serviços que prestem cuidados de saúde pública de elevada qualidade dentro das suas fronteiras.
wzywa państwa członkowskie do zmiany, w miarę potrzeby, swoich kodeksów karnych w celu zapewnienia odpowiedniego ścigania osób odpowiedzialnych za handel narządami, wraz z karami dla personelu medycznego zamieszanego w przeszczepianie narządów pozyskanych z handlu, przy jednoczesnym podejmowaniu wszelkich możliwych starań zmierzających do zniechęcenia potencjalnych biorców do poszukiwania narządów i tkanek do sprzedaży; podkreśla, że należałoby rozważyć pociąganie do odpowiedzialności karnej obywateli UE, którzy nabyli narząd wewnątrz Unii Europejskiej lub poza jej granicamiSolicita aos Estados-Membros que, se necessário, alterem os respectivos códigos penais, para se certificarem de que os responsáveis pelo tráfico de órgãos sejam julgados de forma adequada, prevendo sanções para o pessoal médico envolvido em transplantações de órgãos obtidos no comércio ilícito e, simultaneamente, envidando todos os esforços para desencorajar os potenciais destinatários da procura de órgãos e de tecidos traficados; salienta que deve ser encarada a possibilidade de tornar os cidadãos da UE penalmente responsáveis pela compra de órgãos dentro ou fora da UE
Jeśli chodzi o wymogi prawne pozwalające uzyskać zwolnienie z VAT-u przy wysyłce towarów za granicę, które wydają się być w praktyce bardziej restrykcyjne niż te stosowane w pozostałych Państwach Członkowskich, Komisja uważa, że to korzyści wewnątrz Państwa mieszczą się w zakresie stosowania postanowień o pomocach oferowanych przez Państwo, a nie różnice w traktowaniu, które są związane z różnicami prawnymi i ustawodawczymi istniejącymi między PaństwamiQuanto às exigências regulamentares que permitem a obtenção da isenção de IVA sobre o envio de mercadorias para o estrangeiro que parecem ser, na prática, mais rigorosas do que as aplicáveis noutros Estados-Membros, a Comissão considera as vantagens no interior de um Estado as visadas pelas disposições em matéria de auxílios estatais e não as diferenças de tratamento que estão associadas às diferenças legislativas ou regulamentares entre os Estados
zachowanie przez Państwa Członkowskie ograniczeń ilościowych dłużej niż do dnia ‧ grudnia ‧ r. nie dałoby się pogodzić z koncepcją jednolitego rynku po wprowadzeniu którego zniesione zostaną kontrole towarów na granicach wewnątrz WspólnotyConsiderando que a manutenção de restrições quantitativas pelos Estados-membros, para além de ‧ de Dezembro de ‧, seria incompatível com o Mercado Único que implica a supressão dos controlos de mercadorias nas fronteiras intracomunitárias
Jednak oprócz tego - i zgadzam się z opinią, że aby zyskać na wiarygodności na świecie UE musi szanować prawa człowieka wewnątrz swoich granic - musimy stanowczo w końcu wziąć odpowiedzialność za konszachty władz krajów europejskich związane z transferem podejrzanych do innych państw, co, powiedzmy to sobie szczerze, jest przykładem porywania i torturowania ludzi.Mas além disso - e concordo com aqueles que dizem que, para ser credível aos olhos do mundo, a UE deve respeitar os direitos humanos a nível interno - devemos fazer a responsabilização que ainda não foi feita quanto ao conluio de governos europeus com a extradição extraordinária, que foi sinónimo de rapto e tortura.
Jeśli chodzi o wymogi prawne pozwalające uzyskać zwolnienie z VAT-u przy wysyłce towarów za granicę, które wydają się być w praktyce bardziej restrykcyjne niż te stosowane w pozostałych Państwach Członkowskich, Komisja uważa, że to korzyści wewnątrz państwa mieszczą się w zakresie stosowania postanowień o pomocach oferowanych przez państwo, a nie różnice w traktowaniu, które są związane z różnicami prawnymi i ustawodawczymi, istniejącymi między państwamiQuanto às exigências regulamentares que permitem a obtenção da isenção de IVA sobre o envio de mercadorias para o estrangeiro que parecem ser, na prática, mais rigorosas do que as aplicáveis noutros Estados-Membros, a Comissão considera as vantagens no interior de um Estado as visadas pelas disposições em matéria de auxílios estatais e não as diferenças de tratamento que estão associadas às diferenças legislativas ou regulamentares entre os Estados
Wobec wprowadzenia swobodnego przepływu osób wewnątrz Unii Europejskiej, odpowiednia ochrona i zarządzanie granicami zewnętrznymi ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia państwom członkowskim bezpieczeństwa wewnętrznego i skutecznego zwalczania terroryzmu, nielegalnej imigracji i handlu ludźmi.Com a livre circulação das pessoas no interior da União Europeia, a protecção e gestão adequadas das fronteiras externas é de importância vital para garantir a segurança interna dos Estados-Membros e combater eficazmente o terrorismo, a imigração ilegal e o tráfico de seres humanos.
(RO) Każdego roku około 2 miliony pasażerów w 27 państwach członkowskich UE korzysta z transportu lotniczego, z czego 22 % przypada na podróże krajowe, 44 % na podróże wewnątrz UE, a 34 % na podróże poza granice UE.(RO) Aproximadamente 2 milhões de passageiros da UE-27 utilizam todos os anos transportes aéreos, sendo que 22% realizam voos domésticos, 44% realizam voos dentro da UE e 34% fora da UE.
Moje pytanie jest takie: czy w ramach różnych środków, o których pan komisarz mówił, myśli się także o wsparciu tego typu szkół wyższych, uniwersytetów, które powstały w różnych miastach na granicy między państwami wewnątrz Unii Europejskiej?Gostaria de perguntar o seguinte: no quadro das várias escolas que referiu, está igualmente a ser ponderado apoio a este tipo de instituição de ensino superior, designadamente universidades nascidas em várias cidades situadas nas fronteiras nacionais dentro da União Europeia?
Apelując o lepszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla ofiar powinniśmy zauważyć, że 15 z 24 państw uczestniczących w funduszu powierniczym na rzecz ofiar to nasze państwa członkowskie - należy również ze wstydem przyznać, że 12 państw UE nie uczestniczy w tym funduszu, a 14 naszych państw nie wyznaczyło nawet krajowych punktów kontaktowych, ani nie udzieliło odpowiedzi na coroczną ankietę przeprowadzaną zgodnie z wymogami karty. Powszechna jurysdykcja za granicą zaczyna się od powszechnego stosowania konwencji wewnątrz.Ao exigir um melhor acesso à justiça por parte das vítimas, devemos destacar que 15 dos 24 países a nível mundial que contribuíram para o Fundo Fiduciário para as Vítimas são Estados-Membros da União Europeia - mas também devemos notar com humildade que tal significa que 12 Estados-Membros da UE não contribuíram para esse fundo e que 14 dos nossos países não nomearam pontos de contacto nacionais nem responderam ao inquérito anual, conforme estipulado na Carta.
Położenie geograficzne Republiki Czeskiej sprawia, że rozwój konkurencji między operatorami transportu kombinowanego wewnątrz i poza granicami tego państwa członkowskiego jest relatywnie silniejszy niż w innych częściach WspólnotyDevido à situação geográfica da República Checa, a concorrência entre operadores de transporte combinado dentro e fora do território deste Estado-Membro é relativamente mais apertada que noutras partes da Comunidade
Jednakże, chcąc zapewnić sobie bezpieczeństwo wewnątrz naszych granic, musimy dać nadzieję tym, którzy znaleźli się po ich drugiej stronie.Porém, para alcançarmos a segurança dentro das nossas fronteiras, temos de levar a esperança aos países terceiros.
integralność systemu w odniesieniu do sieci przesyłowej, włączając w to niezbędne instalacje przesyłowe, oznacza każdą sytuację, w której ciśnienie i jakość gazu ziemnego pozostaje wewnątrz przedziału, którego dolną i górną granicę określa operator systemu przesyłowego, tak że przesył gazu ziemnego jest zapewniony z technicznego punktu widzeniaIntegridade da rede, a situação de uma rede de transporte, incluindo as instalações de transporte necessárias, em que a pressão e a qualidade do gás natural permanecem dentro dos limites mínimo e máximo estabelecidos pelo operador da rede de transporte, de modo a garantir o transporte do gás natural numa perspectiva técnica
Po trzecie, jeśli chodzi o grupy przedsiębiorstw, program pomocy wydaje się korzystny w przypadku transakcji transgranicznych polegających na rozliczeniach odsetek prowadzonych wewnątrz grupy, w ramach których odsetki netto otrzymuje przedsiębiorstwo mające siedzibę na Węgrzech, a wypłaca je przedsiębiorstwo z siedzibą za granicąEm terceiro lugar, ao nível do grupo, o regime afigura-se vantajoso nas situações transfronteiriças em que os juros entram no país, sempre que a empresa que recebe os juros líquidos estiver localizada na Hungria e a empresa pagadora estiver situada no estrangeiro
ocalenie cennego materiału genetycznego, w tym stad elitarnych, stad zagrożonych gatunków oraz stad hodowanych w celach badawczych aby stworzyć nowe stada wolne od salmonelli; pisklęta wyklute z jaj wylęgowych zebranych od leczonych zwierząt należy poddawać co dwa tygodnie pobieraniu próbek w okresie hodowli w celu wykrycia ‧ % występowania przedmiotowej salmonelli wewnątrz stada, przy granicy pewności ‧ %Aproveitamento de material genético valioso, incluindo de bandos de elite, de bandos de raças ameaçadas e de bandos utilizados para fins de investigação, a fim de formar novos bandos indemnes de salmonelas; os pintos nascidos de ovos para incubação de animais tratados devem ser objecto de amostragem quinzenalmente durante a fase de criação, segundo um sistema concebido para detectar ‧ % de prevalência de salmonelas da estirpe relevante com um limite de ‧ % de confiança
Szwajcaria przyłączyła się do dorobku Schengen sama, w dniu 12 grudnia 2008 r., co pociągnęło za sobą zniesienie kontroli na granicach lądowych, a następnie zniesienie w dniu 29 marca 2009 r. lotniskowych kontroli lotów wewnątrz obszaru Schengen.A Suíça aderiu ao espaço Schengen sozinha, em 12 de Dezembro de 2008, com a abolição dos controlos nas fronteiras terrestres, a que se seguiu a supressão dos controlos fronteiriços nos voos intra-Schengen nos aeroportos, em 29 de Março de 2009.
Podczas, gdy walka z nielegalną imigracją musi toczyć się na naszych zewnętrznych granicach, wymaga ona także mobilizacji wysiłków wewnątrz samej Unii Europejskiej.A luta contra a imigração ilegal exige a implantação de meios nas fronteiras externas, mas exige também a mobilização de esforços no interior do território europeu.
Skoro bowiem zachęcaliśmy naszych obywateli do swobodnego przemieszczania się i przekraczania dawnych granic państwowych wewnątrz UE, powinniśmy mieć możliwość reagowania poprzez dobry, prosty, sprawny wymiar sprawiedliwości, kiedy znajdą się oni w trudnej sytuacji z powodu rozpadu małżeństwa lub związku.Afinal, se encorajámos os nossos cidadãos a deslocarem-se livremente através de antigas fronteiras nacionais dentro da UE, deveríamos ser capazes de lhes dar uma resposta, consubstanciada num bom sistema judicial, simples e funcional, quando eles se confrontam com tempos difíceis por casamentos ou relações que se desfazem.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 319689 zdań frazy granica wewnątrz państwa.Znalezione w 36,806 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.