Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: zakład opieki zdrowotnej yet.

Przykładowe zdania z "zakład opieki zdrowotnej", pamięć tłumaczeniowa

Outsourcing jako metoda zarządzania Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
Związek między jakością zarządzania a satysfakcją pacjentów w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
zapewnienia że aktualne informacje w sprawie stężeń ozonu w powietrzu SA rutynowo podawane do wiadomości publicznej, jak również do wiadomości właściwych organizacji, takich jak organizacje ochrony środowiska, organizacje konsumenckie, organizacje reprezentujące interesy wrażliwych grup ludności oraz innych odpowiednich zakładów opieki zdrowotnej
Rachunek kosztów i przychodów na przykładzie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala "X"
Ryzyko osobowe pracodawcy w zakładach opieki zdrowotnej
To upoważnienie nie zezwalałoby lekarzowi na udostępnienie tej samej dokumentacji medycznej zakładom opieki zdrowotnej lub komercyjnym farmaceutycznym laboratoriom badawczym, co wykraczałoby poza zakres celów upoważnionych z mocy prawa, a tym samym poza zakres wyjątku
Marketing i budowanie strategii zakładów opieki zdrowotnej.
Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia ‧ marca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof- Austria)- Hartlauer Handelsgesellschaft mbH przeciwko Wiener Landesregierung, Oberösterreichische Landesregierung (Swoboda przedsiębiorczości- Zabezpieczenie społeczne- Krajowy system opieki zdrowotnej finansowany ze środków państwowych- System świadczeń rzeczowych- System zwrotu kosztów wydatkowanych przez ubezpieczonego- Zezwolenie na utworzenie prywatnej przychodni świadczącej ambulatoryjną opiekę dentystyczną- Kryteria służące do oceny zapotrzebowania na utworzenie zakładu opieki zdrowotnej- Zapewnienie opieki medycznej lub szpitalnej odpowiedniej jakości, zrównoważonej i dostępnej dla wszystkich- Zapobieganie ryzyku poważnego naruszenia równowagi finansowej systemu zabezpieczenia społecznego- Spójność- Proporcjonalność
Restrukturyzacja Zakładów Opieki Zdrowotnej w Polsce
Funkcjonowanie i znaczenie rad społecznych w zarządzaniu samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 163 zdań frazy zakład opieki zdrowotnej.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.