Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: wizowy system informacyjny yet.

Przykładowe zdania z "wizowy system informacyjny", pamięć tłumaczeniowa

mając na uwadze, że Parlament Europejski przyjął w dniu ‧ czerwca ‧ r. rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ ustanawiające podstawę prawną Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS
Parlament Europejski jest zaangażowany w proces współtworzenia zmian do rozporządzenia określającego zastosowane wizowego systemu informacyjnego.
W szczególności Inspektor pragnie podkreślić, że zarówno podział obowiązków dotyczących bazy danych, jak i sposób określenia modelu nadzoru we wniosku zgodne są z ramami systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji oraz wizowego systemu informacyjnego
Porozumienie to umożliwi przygotowania do kontynuacji procesu uruchamiania wizowego systemu informacyjnego, które zaplanowano na koniec bieżącego roku.
wzywa Komisję do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zakończenia odnośnych projektów oraz zadbania o to, aby wizowy system informacyjny (VIS) oraz system informacyjny Schengen drugiej generacji (SIS II) mogły jak najszybciej wejść w życie
Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia ‧ lutego ‧ r. dotyczącymi rozwoju Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) system ten powinien mieć scentralizowaną architekturę i wspólną platformę techniczną z SIS ‧ oraz powinien on znajdować się w tym samym miejscu co system centralny SIS II
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
Decyzja Rady ‧/‧/WSiSW z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie dostępu wyznaczonych organów państw członkowskich i Europolu do Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) do celów jego przeglądania, w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
Podstawę prawną dla pobierania odcisków palców przy wydawaniu wiz przewidziano w rozporządzeniu w sprawie wizowego systemu informacyjnego, które naszym zdaniem byłoby właściwsze do ustanowienia przepisów określających, zarówno ogólne zasady jak i wyjątki.
przyjęcia najkrótszym możliwym terminie projektu decyzji ramowej w sprawie ochrony danych przy należytym uwzględnieniu wspomnianego, przyjętego jednomyślnie przez Parlament stanowiska; uznania za wysoce pożądane przyjęcie właściwej decyzji ramowej w sprawie ochrony danych w trzecim filarze przed przyjęciem projektu decyzji Rady w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) (COM‧) oraz wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) (COM
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 169 zdań frazy wizowy system informacyjny.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.