Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: wizowy system informacyjny yet.

Przykładowe zdania z "wizowy system informacyjny", pamięć tłumaczeniowa

Oficjalnie przyjęty instrument legislacyjny będzie określał wspólne zasady dotyczące zagwarantowania skutecznego i zharmonizowanego wykorzystania wizowego systemu informacyjnego na naszych zewnętrznych granicach.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie wizowego systemu informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych między państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie VIS) ma na celu poprawę realizacji wspólnej polityki wizowej
przyjęcia najkrótszym możliwym terminie projektu decyzji ramowej w sprawie ochrony danych przy należytym uwzględnieniu wspomnianego, przyjętego jednomyślnie przez Parlament stanowiska; uznania za wysoce pożądane przyjęcie właściwej decyzji ramowej w sprawie ochrony danych w trzecim filarze przed przyjęciem projektu decyzji Rady w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) (COM‧) oraz wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) (COM
w imieniu grupy ALDE. - Panie przewodniczący! Jako sprawozdawczyni, która przygotowała sprawozdanie na temat wizowego systemu informacyjnego (VIS) oraz nadal pracuje nad poprawką wspólnych instrukcji konsularnych, które określają faktyczny zbiór danych biometrycznych, interesuję się wszystkim tym, co dotyczy wizowego systemu informacyjnego.
W związku z tym, że cele niniejszego rozporządzenia, mianowicie ustanowienie wspólnego wizowego systemu informacyjnego oraz stworzenie wspólnych obowiązków, warunków i procedur wymiany danych dotyczących wiz pomiędzy państwami członkowskimi, nie mogą być osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, ale z uwagi na skalę i wpływ tego działania może ono zostać lepiej zrealizowane na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki, zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. ‧ Traktatu
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
Decyzja Rady (WE) nr ‧/‧/WSiSW z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie dostępu wyznaczonych organów państw członkowskich i Europolu do Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) do celów jego przeglądania, w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania
(NL) Panie przewodniczący! Przedmiotowe rozporządzenie słusznie stanowi, że wizowy system informacyjny (VIS) powinien być systematycznie konsultowany na potrzeby kontroli biometrycznych w odniesieniu do wszystkich posiadaczy wiz.
uwzględniając decyzję Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS), w szczególności jej art. ‧ lit. a
ustanawiająca specyfikacje techniczne dotyczące norm przyjętych dla cech biometrycznych na potrzeby rozwoju Wizowego Systemu Informacyjnego
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 169 zdań frazy wizowy system informacyjny.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.