Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: umowa ramowa yet.

Przykładowe zdania z "umowa ramowa", pamięć tłumaczeniowa

kraje kandydujące będące beneficjentami strategii przedakcesyjnej, zgodnie z ogólnymi zasadami oraz ogólnymi warunkami i ustaleniami określonymi w umowach ramowych zawartych z tymi krajami w celu ich uczestnictwa w programach wspólnotowych: Turcja
Zgodnie z umową ramową podpisaną w dniu ‧ września ‧ r
Jeśli jednak nie powiedzie się trwający proces restrukturyzacji Grupy Hydral, opierający się na założeniach planu restrukturyzacji zobowiązań publicznoprawnych i umowy ramowej z inwestorem, PZL Wrocław zmuszony będzie złożyć wniosek o upadłość
Wspólnota powinna zatwierdzić dla realizacji swoich celów w sferze zewnętrznych stosunków gospodarczych Umowę ramową o współpracy wynegocjowaną z Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi
Podkreślę przy tym fakt, że ani w umowie ramowej z czerwca 2004 roku, ani w żadnym z kluczowych dokumentów rundy dauhańskiej Światowej Organizacji Handlu (WTO) nie znalazła się żadna wzmianka o kwestiach dobrostanu zwierząt.
zgłaszanie Komisji raz w roku listy zamówień i umów ramowych o wartości przekraczającej ‧ EUR, zawieranych z grupą Alstom przez SNCF i RATP, po uprzednim zaproszeniu do ubiegania się o zamówienie, ze wskazaniem dla każdego z tych zamówień lub umów ramowych trybu formułowania warunków technicznych, przewidzianego w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE
poprzez zastosowanie kryteriów określonych w umowie ramowej bez ponownego poddawania zamówienia procedurze konkurencyjnej; lub
ZWRACAJĄC uwagę, że istnieje aktywna współpraca i wymiana informacji w wielu obszarach naukowych i technologicznych na mocy Umowy ramowej między Wspólnotami Europejskimi a Kanadą w sprawie współpracy handlowej i gospodarczej podpisanego w ‧ roku
kraje kandydujące objęte strategią przedakcesyjną, zgodnie z ogólnymi zasadami i warunkami uczestnictwa tych krajów w programach wspólnotowych określonymi odpowiednio w umowie ramowej i w decyzjach rad stowarzyszenia
stwierdzenie, iż Komisja Europejska nie stwierdziła nieważności decyzji o przyznaniu umów ramowych przez OHIM w ramach procedury przetargowej AO/‧/‧ dla rynku usług w zakresie doradztwa, audytów i przeglądów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1640 zdań frazy umowa ramowa.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.