Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: umowa ramowa yet.

Przykładowe zdania z "umowa ramowa", pamięć tłumaczeniowa

Omawiany projekt protokołu zawiera umowę ramową dotyczącą ogólnych zasad udziału Republiki Mołdowy w programach i agencjach unijnych w obszarach takich jak transport, bezpieczeństwo żywnościowe, cła, bezpieczeństwo lotnicze itp.
kraje Bałkanów Zachodnich, zgodnie z ustaleniami, które mają być dokonane z tymi krajami na mocy umów ramowych w sprawie ogólnych zasad uczestnictwa tych krajów w programach wspólnotowych
jeśli kryteria takie nie zostały określone, EBC może ponownie poddać zamówienie procedurze konkurencyjnej z udziałem wykonawców, z którymi zawarto umowę ramową
Umowa ramowa WE-Serbia i Czarnogóra ***
Inaczej jest w przypadku gdy istnieją bezpośrednie powiązania pomiędzy sprzedawcą a różnymi jednostkami zależnymi, w tym gdy centrum zakupów zawiera tylko umowę ramową a pojedyncze zamówienia składają jednostki zależne położone na obszarach różnych państw członkowskich i do nich bezpośrednio kierowane są dostawy lub gdy pojedyncze zamówienia składane są za pośrednictwem centrum zakupów, ale produkty są dostarczane bezpośrednio do jednostek zależnych
Umowy ramowe saldowania zobowiązań obejmujące transakcje z przyrzeczeniem odkupu lub transakcje udzielania lub otrzymania pożyczki papierów wartościowych lub towarów lub inne transakcje oparte na rynku kapitałowym
Dlaczego ta umowa ramowa jest nam potrzebna?
Dwustronne umowy ramowe zawsze powinny współgrać z wielostronnym systemem handlowym.
Nowe stosunki zostaną również zobrazowane w umowie ramowej, której warunki właśnie negocjujemy między Komisją a Parlamentem Europejskim.
Umowa ramowa o współpracy mająca ostatecznie na celu ustanowienie politycznego i gospodarczego stowarzyszenia między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Chile z drugiej strony powinna zostać zatwierdzona
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1640 zdań frazy umowa ramowa.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.