Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: umowa ramowa yet.

Przykładowe zdania z "umowa ramowa", pamięć tłumaczeniowa

naruszenie art. ‧ akapit szósty załącznika ‧ do regulaminu pracowniczego i art. ‧ ust. ‧ umowy ramowej dotyczącej stosunków między Komisją a organizacjami związkowymi i zawodowymi
umowa ramowa FBE dla transakcji finansowych (wersja ‧) stosowana jest w odniesieniu do operacji ze stronami, które zostały utworzone na podstawie prawa jednego z państw europejskich
Celem jest uzyskanie umowy o readmisji z Libią jako elementu umowy ramowej, omawianej przez Unię Europejską i Libię.
uwzględniając umowy kompensowania dotyczące różnych linii produktów, instytucja kredytowa będzie nadal przestrzegać wymogów uznawania dwustronnych umów kompensowania oraz wymogów określonych w art. ‧- ‧ dotyczących uznawania ograniczenia ryzyka kredytowego, w danym przypadku, wobec wszystkich pojedynczych dwustronnych umów ramowych i transakcji objętych kompensowaniem
wykorzystanie umowy ramowej do przeprowadzenia kampanii informacyjnej promującej Światowy Rok Weterynarii ‧, maksymalnie do kwoty ‧ EUR
Umowy ramowe mogą zostać wypowiedziane ze skutkiem natychmiastowym, o ile dostawca usług płatniczych i użytkownik usług płatniczych nie uzgodnili wyraźnie okresu wypowiedzenia
Także fakt, że umowa ramowa pomiędzy DHL oraz Flughafen Leipzig została zawarta dopiero w dniu ‧ września ‧ r. dowodzi, że decyzja o budowie nowego pasa została podjęta niezależnie od planów DHL
Cele te ukierunkowane są na stały postęp we wprowadzaniu w życie Ogólnej umowy ramowej na rzecz pokoju (GFAP) w BiH zgodnie z planem wprowadzania misji realizowanym przez Biuro Wysokiego Przedstawiciela oraz na stały postęp w procesie stabilizacji i stowarzyszenia, aby BiH stałą się państwem stabilnym, sprawnie funkcjonującym, pokojowym i wieloetnicznym, utrzymującym przyjazne stosunki sąsiedzkie i pozostającym nieodwracalnie na drodze prowadzącej do członkostwa w UE
Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a państwem Izrael z drugiej strony, w sprawie Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a państwem Izrael, dotyczącej zasad udziału państwa Izrael w programach wspólnotowych (‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(AVC
Kandydujące organizacje ubiegające się o umowę ramową o partnerstwie powinny obejmować organizacje działające w co najmniej dwunastu z wyżej wymienionych krajów
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1640 zdań frazy umowa ramowa.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.