Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: okres rozliczeniowy yet.

Przykładowe zdania z "okres rozliczeniowy", pamięć tłumaczeniowa

Podatnik dokonuje odliczenia poprzez potrącenie od całkowitej kwoty VAT należnego za dany okres rozliczeniowy, kwoty VAT dającej w tym samym okresie prawo do odliczenia stosowane zgodnie z art
W odniesieniu do art. ‧ lit. b) [okres rozliczeniowy dla celów obliczania przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy] odstępstwa [dotyczące lekarzy stażystów] są możliwe, pod warunkiem że okres rozliczeniowy nie przekracza ‧ miesięcy, w trakcie pierwszej części okresu przejściowego [‧–‧] oraz sześciu miesięcy w częściach następnych
Artykuł ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧ powinien być interpretowany w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom lub praktykom krajowym przewidującym w razie ustania stosunku pracy brak wypłaty jakiegokolwiek ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany coroczny płatny urlop na rzecz pracownika, który przebywał na zwolnieniu chorobowym przez całość lub część okresu rozliczeniowego bądź okresu dozwolonego przeniesienia, ze względu na co nie mógł skorzystać ze swojego prawa do corocznego płatnego urlopu
W przypadkach, gdy za określony okres rozliczeniowy kwota dozwolonych odliczeń przekracza kwotę należnego podatku, Państwa Członkowskie mogą albo zwrócić nadpłatę albo przenieść nadpłatę na następny okres rozliczeniowy w oparciu o ustalone przez nich warunki
W sposób bardziej ogólny, cechy wymienionego potrącenia (płatność zryczałtowana, kwota ustalana w oparciu o wysokość nadwyżki z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa w poprzednich okresach rozliczeniowych) nie są cechami klasycznego systemu podatkowego
Deklaracja VAT zawiera numer identyfikacyjny oraz, dla każdego państwa członkowskiego konsumpcji, w którym VAT jest należny, całkowitą wartość, z wyłączeniem VAT, usług elektronicznych wykonanych w danym okresie rozliczeniowym oraz całkowitą kwotę odpowiadającego jej VAT
Ponadto system kontroli zmieniał się w trakcie trzech badanych okresów rozliczeniowych, to znaczy w latach ‧-‧, ‧-‧ i ‧-‧; w tej sytuacji również korekta powinna zostać zróżnicowana
Jeżeli umowa o pracę zawarta jest na okres krótszy niż jeden rok, okres rozliczeniowy nie powinien być dłuższy niż okres trwania umowy o pracę
Art. ‧ ust. ‧ wspólnego stanowiska odnoszący się do nowego art. ‧a dyrektywy przewiduje szczegółowe wymogi dotyczące sprawozdawczości w odniesieniu do wykorzystania klauzuli opt-out i innych czynników, które mogą przyczyniać się do długich godzin pracy, jak np. zastosowanie art. ‧ lit. b) (‧-miesięczny okres rozliczeniowy
Państwa członkowskie mogą jednakże ustalić inne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że nie będą one przekraczać jednego roku
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 213 zdań frazy okres rozliczeniowy.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.