Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: okres rozliczeniowy yet.

Przykładowe zdania z "okres rozliczeniowy", pamięć tłumaczeniowa

W czwartej kolejności, skarżąca wskazuje błędną interpretację przez Komisją art. ‧ ust. ‧, rozporządzenia nr ‧/‧ i przepisów art. ‧ rozporządzeń (WE) nr ‧/‧, ‧/‧, ‧/‧ i ‧/‧, w których została ustalona coroczna rzeczywista dopuszczalna ilość wyprodukowanej bawełny, w odniesieniu do zryczałtowanych korekt dla okresów rozliczeniowych ‧-‧, ‧-‧ i ‧-‧, ze względu na rzekome przekroczenie dopuszczalnej ilości i wynikłą stąd nienależną płatność
Kolumna A dla instalacji kategorii A (oznaczających instalacje o średnich podawanych emisjach rocznych w poprzednim okresie rozliczeniowym (lub zachowawczy szacunek lub projekcję, jeżeli podawane wielkości nie są dostępne lub nie mają już zastosowania) równych lub mniejszych niż ‧ kiloton CO‧ pochodzącego z paliw kopalnych przed odjęciem przenoszonego CO
W przypadku gdy minimalny tygodniowy ‧-godzinny okres odpoczynku, wymagany przez art. ‧, wchodzi w taki okres rozliczeniowy, nie włącza się go do obliczenia średniej
Wolumen uprawnień sprzedawanych na aukcji w ostatnim roku każdego okresu rozliczeniowego uwzględnia jednak uprawnienia ze specjalnej rezerwy, o której mowa w art. ‧f dyrektywy ‧/‧/WE
Jeżeli świadczone usługi zostały rozliczone w innych walutach, do celów wypełnienia deklaracji VAT podatnik niemający siedziby w państwie członkowskim konsumpcji stosuje kurs wymiany obowiązujący w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego
Dodatkowo, jednostka nie jest upoważniona do reinwestowania tych przepływów pieniężnych, z wyjątkiem inwestycji w środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych (zgodnie z definicją MSR ‧ Sprawozdania z przepływów pieniężnych) w krótkim okresie rozliczeniowym, pomiędzy datą otrzymania i wymaganym dniem przekazania do ostatecznych odbiorców, przy tym uzyskane odsetki z inwestycji są przekazywane ostatecznym odbiorcom
Czy art. ‧ ust. ‧ szóstej dyrektywy, uwzględniając neutralny charakter podatku VAT, umożliwia państwom członkowskim całkowite wykluczenie prawa do odliczenia w okresie następującym po danym okresie rozliczeniowym, oraz ustanowienie wyłącznie zwrotu
Okres rozliczeniowy dla maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy wg art. ‧ pozostaje zasadniczo ograniczony do czterech miesięcy
Średnie z okresu rozliczeniowego określonego w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
Artykuł ‧ ust. ‧ tiret pierwsze dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich należy interpretować w ten sposób, iż niezgodne z nim są przepisy państwa członkowskiego, które w celu zwolnienia dywidend otrzymywanych przez spółkę dominującą mającą siedzibę w tym państwie od spółki zależnej mającej siedzibę w innym państwie członkowskim stanowią, iż wskazane dywidendy podlegają włączeniu do podstawy opodatkowania spółki dominującej, aby następnie zostać odliczone od tej podstawy do wysokości ‧ % w zakresie, w jakim po odliczeniu innych zwolnionych zysków w danym okresie rozliczeniowym istnieje dodatnie saldo zysków, i które skutkują tym, że
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 213 zdań frazy okres rozliczeniowy.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.