Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: okres rozliczeniowy yet.

Przykładowe zdania z "okres rozliczeniowy", pamięć tłumaczeniowa

Zostaje on skrócony o liczbę dni odpowiadającą połowie liczby dni obejmujących okres rozliczeniowy
Dla każdego roku kalendarzowego w danym okresie rozliczeniowym część uprawnień każdego państwa członkowskiego objętych przepisami rozdziału ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, które mają być sprzedane na aukcji, stanowi część określoną dla danego okresu rozliczeniowego na podstawie art. ‧d ust. ‧ tej dyrektywy, podzieloną przez liczbę lat składających się na dany okres rozliczeniowy
całkowitą wartość, z wyłączeniem VAT, dostaw towarów, o których mowa w art. ‧, w związku z którymi VAT stał się wymagalny w tym okresie rozliczeniowym
całkowitą wartością dostaw towarów podlegających procedurze marży i dokonanych przez podatnika-pośrednika w okresie rozliczeniowym objętym deklaracją, czyli całkowitą kwotą cen sprzedaży
Deklarację składa się w terminie dwudziestu dni od upływu okresu rozliczeniowego objętego daną deklaracją
Art. ‧ ust. ‧ wspólnego stanowiska odnoszący się do nowego art. ‧a dyrektywy przewiduje szczegółowe wymogi dotyczące sprawozdawczości w odniesieniu do wykorzystania klauzuli opt-out i innych czynników, które mogą przyczyniać się do długich godzin pracy, jak np. zastosowanie art. ‧ lit. b) (‧-miesięczny okres rozliczeniowy
Z tego powodu, jeśli przedsiębiorstwa te świadczą wyłącznie usługi w ogólnym interesie gospodarczym, powinna istnieć możliwość przeniesienia każdej nadwyżki rekompensaty z jednego okresu rozliczeniowego na kolejny okres rozliczeniowy, w wysokości nieprzekraczającej ‧ % rocznej rekompensaty
Państwa członkowskie mogą jednakże ustalić inne okresy rozliczeniowe, pod warunkiem że nie będą one przekraczać jednego roku
wzywa państwa członkowskie i partnerów społecznych do zachęcania i ułatwiania kształcenia ustawicznego, przewidując między innymi możliwości urlopu wychowawczego, urlopu macierzyńskiego lub urlopu z przyczyn osobistych przeznaczonego na kuratelę i opiekę nad starszymi osobami zależnymi lub osobami niepełnosprawnymi, jak również większej elastyczności warunków pracy, przede wszystkim poprzez wykorzystanie nowych technologii; ponadto wzywa państwa członkowskie do wliczania okresu urlopu macierzyńskiego i wychowawczego w trakcie studiów do ogólnego czasu pracy kobiet i mężczyzn oraz okresu rozliczeniowego przy ustalaniu ich wynagrodzenia emerytalnego, aby w pełni osiągnąć cel rzeczywistej równości płci
Okres rozliczeniowy może być ustalony przez każde z Państw Członkowskich na jeden, dwa lub trzy miesiące
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 213 zdań frazy okres rozliczeniowy.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.