Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: konfekcjonowanie yet.

Przykładowe zdania z "konfekcjonowanie", pamięć tłumaczeniowa

Po wysuszeniu bulw, ich łodygi odcina się bądź pozostawia, w przypadku cebuli konfekcjonowanej w warkocze
Niniejsza dyrektywa przewiduje również środki regulujące wprowadzenie do obrotu, w szczególności te, które dotyczą kształtu, rozmiaru, wagi, składu, wyglądu, identyfikacji, konfekcjonowania, stosowane w jednakowym zakresie do towarów krajowych i do towarów przywożonych, tam gdzie zakres ograniczeń swobodnego przepływu towarów wykracza poza ramy skutków własnych przepisów regulacji handlu
Produkt konfekcjonowany w większych pojemnikach sprzedawany jest głównie bezpośrednio do sektora gastronomii, który stanowi ‧ % konsumpcji
Dla konfekcjonowanych wyrobów włókienniczych, do których umieszczony jest odsyłacz do niniejszej uwagi wprowadzającej, materiały włókiennicze, za wyjątkiem podszewek i płótna krawieckiego, które nie spełniają warunków reguły podanej w kolumnie ‧ wykazu dla danego wyrobu konfekcjonowanego, mogą być wykorzystywane, pod warunkiem że są klasyfikowane pod inną pozycją niż produkt i że ich wartość nie jest większa o więcej niż ‧ % od ceny ex-works produktu
Umożliwi to kontrolowanie poszczególnych etapów procesu produkcji poprzez wpisanie do odpowiednich rejestrów producentów oliwek, wraz z określeniem działek katastralnych, na których prowadzona będzie uprawa, przetwórców, ze wskazaniem konkretnych zakładów przetwórstwa i konfekcjonowania oliwek, hodowców mięsnych odmian bydła, nierogacizny i drobiu, przetwórców oliwek nadziewanych, ze wskazaniem konkretnych zakładów przetwórstwa oliwek
Jeżeli wykaz zawiera odesłanie do niniejszej uwagi, materiały włókiennicze (z wyjątkiem podszewek i międzypodszewek), które nie spełniają reguły zawartej w kolumnie ‧ wykazu dotyczącej przedmiotowych konfekcjonowanych produktów, mogą być użyte pod warunkiem, że zostały sklasyfikowane w innej pozycji niż tej dotyczącej przedmiotowego produktu oraz że wartość tych materiałów nie przekracza ‧ % ceny ex-works produktu
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej [‧] ustanawia środki dotyczące klasyfikacji dzianych artykułów konfekcjonowanych w Nomenklaturze Scalonej
W ten sposób, a także poprzez wpisanie do odpowiednich wykazów: producentów, działek uprawnych, przetwórców oraz zakładów konfekcjonujących- prowadzonych przez właściwy organ kontrolny, zagwarantowane jest odtworzenie historii produktu (od początku do końca łańcucha produkcji
Zużyte konfekcjonowane wyroby włókiennicze, w przypadku gdy zostały one wyraźnie zgłoszone jako takie
Państwa Członkowskie mogą zarządzić, że urzędowa nalepka, zawierająca wszystkie lub część informacji wymienionych części B w załączniku III, może być stosowana do znakowania małych opakowań WE, konfekcjonowanych na ich terytorium
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 174 zdań frazy konfekcjonowanie.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.