wymowa: IPA: ˌkɔ̃mũɲiˈkaʦ̑jja  
hyphenation: ko-mu-ni-ka-cja

Definition and similar words in polski:

 
książk. książkowy porozumiewanie się, przekazywanie myśli, udzielanie wiadomości
 
ogół działań składających się na utrzymanie łączności między danymi miejscami; drogi, szlaki i środki lokomocji służące do utrzymywania tej łączności
 
ogół działań składających się na utrzymanie łączności między danymi elementami (miejscami, ludźmi)
 
proces informacyjny mający na celu przekazanie informacji, składający się z nadawania komunikatu połączonego najczęściej z kodowaniem informacji, przekazywania oraz odbierania komunikatu połączonego z odkodowywaniem informacji

Thesaurus

Synonyms:
  • porozumiewanie się
  • łączność
  • wymiana

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "komunikacja", pamięć tłumaczeniowa

Kluczowe słowa, takie jak kształcenie, mobilność, indywidualizacja, wymogi rozwoju demograficznego, higieny i zdrowia, godzenie życia rodzinnego z zawodowym, jak również zmienione przyzwyczajenia dotyczące komunikacji i spędzania czasu wolnego są dowodem na to, że istnieje potrzeba usług społecznych, zarówno dla poszczególnych osób, jak i dla firm
W swym raporcie na ten temat Komisja podkreśliła przede wszystkim następujące zasady: rynki należy analizować na podstawie zasad konkurencji; zobowiązania można nakładać tylko na te przedsiębiorstwa, które zajmują pozycję dominującą; wszelkie usługi i sieci komunikacji elektronicznej należy traktować podobnie (neutralność technologiczna
Brak odrębnych środków, krytyka ze wszystkich stron, przywódcy polityczni, którzy często są bardziej zainteresowani swoim wizerunkiem na szczeblu krajowym (skąd czerpią swoją legitymację), i których renoma nie wykracza często poza granice własnego kraju- wszystko to sprawia, że europejska komunikacja polityczna jest zbyt słaba i niesłyszalna
Strony i organ arbitrażowy przekazują wszelkie wnioski, zawiadomienia, oświadczenia pisemne lub inne dokumenty pocztą elektroniczną, przesyłając w tym samym dniu kopię faksem, listem poleconym, kurierem, za potwierdzeniem odbioru lub przy pomocy innego rodzaju środka komunikacji, który zapewnia rejestrację wysłania przesyłki
Albo sposób komunikacji, którego nie potrafimy zrozumieć
W tym zaleceniu Parlament, w interesie obu stron, zwraca uwagę na niektóre aspekty komunikacji instytucjonalnej, które należy usprawnić, a mianowicie Komisja powinna przedstawić Parlamentowi wnioski z posiedzeń i działalności wspólnego komitetu przewidzianego w umowie, wieloletni program sektorowy, o którym mowa w protokole, a także wyniki ocen rocznych.
W związku z powyższym stosowne jest przygotowanie strategii komunikacji, w którym zostaną szczegółowo określone działania informacyjne i promocyjne niezbędne dla wypełnienia luki informacyjnej i komunikacyjnej
uznaje globalny charakter, znaczenie ekonomiczne oraz postępujący rozwój sektora lotniczego, a także potrzebę zrównoważenia oddziaływania jego rozwoju na zarządzanie komunikacją lotniczą, bezpieczeństwo i środowisko naturalne, a tym samym potrzebę opracowania wspólnej zewnętrznej polityki w zakresie lotnictwa
Umowa o komunikacji lotniczej między Republiką Federalną Niemiec a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, podpisana w Bonn dnia ‧ stycznia ‧ r., z późniejszymi zmianami, zwana dalej w załączniku ‧ umową Jordania-Niemcy
Komunikacja interpersonalna w procesie obrotu nieruchomościami
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7808 zdań frazy komunikacja.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.

Check translations in other languages: