wymowa: IPA: ˌkɔ̃mũɲiˈkaʦ̑jja  
hyphenation: ko-mu-ni-ka-cja

Definition and similar words in polski:

 
ogół działań składających się na utrzymanie łączności między danymi elementami (miejscami, ludźmi)
 
proces informacyjny mający na celu przekazanie informacji, składający się z nadawania komunikatu połączonego najczęściej z kodowaniem informacji, przekazywania oraz odbierania komunikatu połączonego z odkodowywaniem informacji
 
książk. książkowy porozumiewanie się, przekazywanie myśli, udzielanie wiadomości
 
ogół działań składających się na utrzymanie łączności między danymi miejscami; drogi, szlaki i środki lokomocji służące do utrzymywania tej łączności

Thesaurus

Synonyms:
  • porozumiewanie się
  • łączność
  • wymiana

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "komunikacja", pamięć tłumaczeniowa

zwiększenia zakresu komunikacji pomiędzy Komisją a agencjami
Infrastruktura, komunikacja i transport
uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr ‧/‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie selekcji i zezwoleń dotyczących systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (MSS), a zwłaszcza jej art
Komisja przyjęła komunikaty do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczące zasad współpracy w ramach działań związanych z polityką informacji i komunikacji Unii Europejskiej (COM ‧ wersja ostateczna, COM ‧ wersja ostateczna i COM ‧ wersja ostateczna
Komisja przekazuje swoje powiadomienie i wniosek danemu państwu trzeciemu przy użyciu więcej niż jednego środka komunikacji
Z uwagi na postęp w dziedzinie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych oraz ułatwienia, które niesie on w dziedzinie publikacji ogłoszeń, jak również zwiększenia efektywności i przejrzystości procedur udzielania zamówień, elektroniczne środki komunikacji powinny być traktowane na równi z tradycyjnymi środkami komunikacji i wymiany informacji
Esemes jak nowa forma komunikacji językowej
niektóre programy opisują współpracę transgraniczną i związane z nią korzyści w takich sektorach jak: rynek pracy, transport i komunikacja, nauka i zdrowie (PIW Alpenrhein-Bodensee- Hochrhein i PIW region Ems-Dollart
wzywa Komisję do zapewnienia obywatelowi centralnej pozycji w tworzeniu wspólnej Europy; nalega, by Komisja w jeszcze większym stopniu skupiła wysiłki na opracowaniu skutecznej polityki komunikacji w celu umożliwienia obywatelom lepszego zrozumienia UE, szczególnie w roku, w którym odbędą się wybory europejskie; podkreśla znaczenie jak najszybszego wdrożenia prawa do podejmowania inicjatywy przez obywateli, jak stanowi Traktat z Lizbony; przypomina Komisji o podjętym przez nią zobowiązaniu do zapewnienia większej przejrzystości i dostępu do dokumentów w kontekście proponowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w sprawie dostępu do dokumentów
INFORMACJA, KOMUNIKACJA ORAZ DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU MAKSYMALIZACJĘ ODDZIAŁYWANIA PROJEKTÓW
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7808 zdań frazy komunikacja.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.

Check translations in other languages: