Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: kod CN yet.

Przykładowe zdania z "kod CN", pamięć tłumaczeniowa

Informacje o ilościach objętych wnioskami podawane są w rozbiciu na ośmiocyfrowe kody CN
W drodze odstępstwa od art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧ termin ‧ dni dla produktów objętych kodem CN ‧ zastępuje się terminem ‧ dni
Klasyfikacja ustalona przez przepisy ogólnych zasad ‧ i ‧ interpretacji Nomenklatury Scalonej, uwagę ‧ a) do działu ‧ i treść kodów CN ‧ i ‧ ‧ (patrz także: uwagi wyjaśniające Systemu Zharmonizowanego do pozycji ‧ część A
Kontyngent na ryż łuskany objęty kodem CN ‧, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia (WE) nr
Towary opisane w kolumnie ‧ załączonej tabeli są obecnie klasyfikowane według Nomenklatury Scalonej do odpowiednich kodów CN wskazanych w kolumnie ‧ wspomnianej tabeli
Jeśli przed kodem CN znajduje się symbol ex, wyroby objęte każdą kategorią określane są według zakresu kodu CN oraz przez odpowiedni opis
Przywóz w ramach kontyngentów, o których mowa w ustępie ‧, jest zarezerwowany dla niektórych zwierząt żywych i niektórych gatunków mięsa objętych następującymi kodami CN, o których mowa w załączniku ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ i w załączniku ‧ do Umowy przejściowej zawartej z Chorwacją oraz do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii
W przypadku wskazania ex kodów CN system preferencyjny należy ustalić przez łączne zastosowanie kodu CN i odpowiadającego mu opisu
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie otwarcia kontyngentu taryfowego na przywóz mrożonych cienkich przepon wołowych objętych kodem CN ‧ i zarządzania nim otworzyło kontyngent taryfowy na przywóz produktów sektora wołowiny i cielęciny
Towary opisane w kolumnie ‧ tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w Nomenklaturze scalonej do kodów CN wskazanych w kolumnie ‧ tej tabeli
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6188 zdań frazy kod CN.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.

Check translations in other languages: