Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: cena rynkowa yet.

Przykładowe zdania z "cena rynkowa", pamięć tłumaczeniowa

Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ ceny rynkowe Wspólnoty są ustalane z uwzględnieniem cen, które są najbardziej korzystne z punktu widzenia wywozu
Do celów stosowania niniejszej decyzji PNB oznacza produkt narodowy brutto w danym roku według cen rynkowych
jednakże nie jest już właściwe przyznawanie obecnie stosowanej obniżki w wysokości ‧ ECU za tonę na ryż pakistański nie posiadający tego rodzaju świadectwa, ponieważ średnia cena rynkowa na ten rodzaj ryżu generalnie nie różni się od ustalonej ceny reprezentatywnej
Cena rynkowa dłużnego papieru wartościowego zależy od okresu pozostałego do terminu zapadalności, jego kuponu oraz efektywnej stopy dochodu w terminie do wykupu
Jeżeli zostanie wykazane, że taka pomoc jest absolutnie niezbędna, powinna ona ściśle ograniczać się do pokrycia dodatkowych kosztów produkcji w porównaniu z cenami rynkowymi odpowiednich produktów i usług [‧]
W związku z tym zapłacona przez Forda cena zakupu w wysokości ‧ mln EUR za ‧ % akcji jest wyższa od ceny rynkowej
W tej sytuacji przemysłowi wspólnotowemu grozi bezpośrednia szkoda wynikająca z utraty wielkości udziału w rynku spowodowanej obecnością przywozu z Chin i z możliwego spadku cen spowodowanego presją na obniżenie cen rynkowych wywołaną zwiększającą się obecnością przywozu z Chin na rynku wspólnotowym
średnia cena rynkowa dla kwalifikujących się kategorii w państwie członkowskim lub w jego regionie uwzględnia ceny klas U, R i O, przeliczone na klasę R‧ przy użyciu współczynników określonych w części ‧ załącznika ‧ do niniejszego rozporządzenia, w danym państwie członkowskim lub regionie interwencji
Z zasady średnią cenę rynkową oblicza się na podstawie cen rynkowych na koniec dnia
Jeżeli cena sprzedaży jest niższa od wartości godziwej, to niezwłocznie ujmuje się ewentualne zyski lub straty, z wyjątkiem sytuacji, gdy stratę kompensują przyszłe opłaty leasingowe niższe od cen rynkowych
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2164 zdań frazy cena rynkowa.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.

Check translations in other languages: