Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: cena rynkowa yet.

Przykładowe zdania z "cena rynkowa", pamięć tłumaczeniowa

to produkt krajowy brutto ( ‧ * g) w cenach rynkowych
Zbywalne instrumenty udziałowe Cena rynkowa i rynkowy kurs walutowy b) Pozostałe należności od rezydentów strefy euro nieujęte w pozycji „Pozostałe aktywa finansowe » Kredyty, depozyty, transakcje z przyrzeczeniem odkupu, kredyty różne
Jeśli chodzi o cenę gwarancji, Komisja nie posiada dowodów na to, że zapłacona prowizja nie odpowiada cenie rynkowej
Komisja zgadza się ze stanowiskiem Niemiec, że za cenę rynkową należy uznać cenę za nieuzbrojoną nieruchomość
Istotnie cena rynkowa w punkcie sprzedaży Waidhaus, które zostało uznane za reprezentatywny rynek w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego, jest ceną uwzględniającą podatki wywozowe, a nie ceną przed nałożeniem podatków
średnia cena rynkowa dla kwalifikujących się kategorii w Państwie Członkowskim lub w jego regionie uwzględnia ceny klas U, R i O, przeliczone na klasę R‧ przy użyciu współczynnika podanego w załączniku I, w danym Państwie Członkowskim lub regionie
Jeśli cena zakupu przyznana oferentom jest wyższa niż średnia cena rynkowa, o której mowa w ust. ‧, cena przyznana jest dostosowywana przez przemnożenie jej przez współczynnik uzyskany na podstawie wzoru A przedstawionego w załączniku ‧ część VII
Na podstawie najnowszych informacji przekazanych przez Estonię Komisja stwierdziła, że ceny rynkowe masła znajdowały się na poziomie równym lub wyższym niż ‧ % ceny interwencyjnej w ciągu dwóch następujących po sobie tygodni
a)(iii) Niezbywalne papiery wartościowe Koszt z uwzględnieniem utraty wartości i rynkowego kursu walutowego Premia/ dyskonto podlegają amortyzacji. a)(iv) Zbywalne instrumenty udziałowe Cena rynkowa i rynkowy kurs walu towy b) Pozostałe należności od rezy dentów strefy euro nieujęte w pozycji » Pozostałe aktywa finansowe « Kredyty, depozyty, trans akcje z przyrzeczeniem odkupu, kredyty różne ‧ ależności od rezydentów spoza strefy euro wyrażone w euro b) Pozostałe należności Depozyty i pozostałe kredyty-- wartość nomi nalna, przeliczane po rynkowym kursie walu towym
Na podstawie najnowszych informacji przekazanych przez Łotwę i Finlandię, zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, Komisja zaobserwowała, że ceny rynkowe masła znajdowały się na poziomie poniżej ‧ % ceny interwencyjnej w ciągu dwóch następujących po sobie tygodni
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2164 zdań frazy cena rynkowa.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.