Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: cena rynkowa yet.

Przykładowe zdania z "cena rynkowa", pamięć tłumaczeniowa

% dla stosunku planowanego lub rzeczywistego deficytu publicznego do produktu krajowego brutto wyrażonego w cenach rynkowych
koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne po cenach rynkowych, jeśli transakcja została przeprowadzona na warunkach rynkowych i nie ma w niej elementu zmowy, jak również koszty doradztwa i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby działalności badawczej
Umowy dwustronne z krajami Mercosuru, w tym dotyczące rolnego przywozu powrotnego, mogą podważyć możliwości rolników europejskich w zakresie prowadzenia handlu w oparciu o sprawiedliwą cenę rynkową.
Biorąc pod uwagę dostępne środki finansowe oraz zmiany kosztów składowania i prognozy dotyczące cen rynkowych, należy zmienić przedmiotowe kwoty
Rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr ‧/‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie traktowania zwrotów podatku VAT osobom niepodlegającym opodatkowaniu i osobom podlegającym opodatkowaniu na ich działalność zwolnioną z opodatkowania, do celów rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr ‧/‧ w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych
DECYZJA KOMISJI z dnia ‧ lipca ‧ r. określająca podatki związane z produkcją i przywozem w celu wykonania art. ‧ dyrektywy Rady ‧/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych
Według aktualnych obserwacji danego sektora przemysłu rynkowa cena urządzenia po nałożeniu powłoki, zakonserwowaniu i zmatowieniu jest dwa i pół razy wyższa od ceny substratu, czyli produktu Grupy IBIDEN: na przykład w ‧ r. rynkowa cena DPF wynosiła ‧ EUR, cena substratu (półproduktu) zaledwie [...] EUR, natomiast cena rynkowa DOC w ‧ r. – ‧ EUR
Skarżąca domaga się naprawienia szkody, którą zgodnie z jej wyjaśnieniami poniosła w wyniku tego, że Komisja Europejska przy ustalaniu należności przywozowych od pszenicy twardej, a mianowicie w ramach rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia ‧ października ‧ r. (Dz.U. L ‧, s. ‧), dopuściła się bezprawnych działań i przyjęła za podstawę błędne ceny rynkowe i ceny frachtu
Jeżeli w dniu stwierdzenia straty średnia cena rynkowa za towar standardowej jakości w Państwie Członkowskim, gdzie ma miejsce składowanie, jest wyższa niż ‧ % podstawowej ceny interwencyjnej, wykonawca zwraca agencji interwencyjnej cenę rynkową zarejestrowaną w Państwie Członkowskim, powiększoną o ‧ %
W ślad za zakazem wykorzystywania materiału określonego ryzyka oraz w celu uwzględnienia spowodowanego tym wzrostu kosztów oraz spadku dochodów w sektorze wołowiny i cielęciny, odpowiedni wzrost średniej ceny rynkowej, przyjmowany do wyznaczania maksymalnej ceny skupu, powinien być zrównany z najwyższą kwotą w danym czasie, począwszy od dnia ‧ lipca ‧ r
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2164 zdań frazy cena rynkowa.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.