Definition and similar words in polski:

We are sorry, but we have no definition of phrase: cena rynkowa yet.

Przykładowe zdania z "cena rynkowa", pamięć tłumaczeniowa

Udziały każdego KBC danego Państwa Członkowskiego w całkowitym PKB cr i w łącznym zagregowanym bilansie pieniężnym instytucji finansowych Państw Członkowskich, które przyjęły euro mają być dostosowane w--- od dnia, w którym liczba członków Rady Prezesów przekroczy ‧ do chwili gdy osiągnie ‧ prezesi zostają przydzieleni do dwóch grup, zgodnie z uszeregowaniem wielkości udziału Państwa Członkowskiego danego KBC w całkowitym produkcie krajowym brutto w cenach rynkowych oraz w łącznym zagregowanym bilansie pieniężnych instytucji finansowych Państw Członkowskich, które przyjęły euro
Pomoc przyznana AGVO w postaci prawa do użytkowania gruntów i budynków znajdujących się w porcie rybackim w Ostendzie, nieodpłatnie lub po stawkach poniżej cen rynkowych, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym
Znaczna część zmiennych kosztów operacyjnych spółki Sementsverksmiðjan hf. związana była ze światowymi/krajowymi cenami rynkowymi, w związku z czym ponowna negocjacja cen surowców nie była możliwa
W świetle powyższego Komisja stwierdza, że uwzględniając szczególne okoliczności przedmiotowej sprawy, AVAS poprzez sprzedaż aktywów Tractorul jako całości uzyskała za nie cenę rynkową, a tym samym nie pomniejszyła zasobów państwa i postępowała jak podmiot gospodarki rynkowej
Aby określić wysokość opłaty leasingowej według cen rynkowych oraz wartość sprzedaży nieruchomości, Gmina zatrudniła rzeczoznawcę majątkowego z odpowiednimi uprawnieniami
Z kolei należy najpierw uważnie zbadać środki bardziej skomplikowane, często nowe, takie jak sposób określenia ceny rynkowej na CO
Transakcje handlowe między dwoma przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy są dokonywane zgodnie z zasadą ceny rynkowej
Według brytyjskiego zrzeszenia producentów słodu wspomniana nadwyżka zdolności produkcyjnych doprowadziła do tego, że obecne ceny rynkowe słodu spadły do poziomu, przy którym nie są już pokrywane koszty zmienne
Waga krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału EBC jest średnią arytmetyczną udziałów odnośnego Państwa Członkowskiego w zaludnieniu i PKB według aktualnych cen rynkowych Wspólnoty
Zbywalne instrumenty udziałowe Cena rynkowa
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2164 zdań frazy cena rynkowa.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.