wymowa: IPA: ˈʦ̑ɛ̃na ˌrɨʧ̑awˈtɔva

Definition and similar words in polski:

 
cena płacona bez względu na rzeczywistą wielkość dostawy lub zakres wykonanych prac; cena łączna

Przykładowe zdania z "cena ryczałtowa", pamięć tłumaczeniowa

Artykuł ‧ szóstej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych- wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku należy interpretować w ten sposób, że ma on zastosowanie do podmiotu gospodarczego, który oferuje usługi takie jak programy High-School i College polegające na organizacji wyjazdów językowych i studiów zagranicznych i który za zapłatą ceny ryczałtowej we własnym imieniu zapewnia swoim klientom pobyt za granicą przez okres od trzech do dziesięciu miesięcy i w tym celu powierza świadczenie usług innym podatnikom
Wyłączenie wszystkich umów przewozu okazało się nieuzasadnione ze względu na istniejącą praktykę zawierania umów podróży przewidujących w zamian za cenę ryczałtową połączone świadczenia przewozu i noclegu
Jednakże HSY nie wie, ile godzin wypracowują ci podwykonawcy zaangażowani przez HSY, ponieważ są oni opłacani według ceny ryczałtowej
Artykuł ‧ ust. ‧ ogranicza zatem wyłączenie spod działania przepisów zawartych w rozdziale II, sekcja ‧ do umów przewozu, które nie przewidują w zamian za cenę ryczałtową połączonych świadczeń przewozu i noclegu; postanowienie to jest zatem uzgodnione z postanowieniem dotyczącym umów z udziałem konsumentów zawartym w Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań umownych
Niniejsza sekcja nie ma zastosowania do umów przewozu, z wyjątkiem umów podróży przewidujących w zamian za cenę ryczałtową połączone świadczenia przewozu i noclegu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6 zdań frazy cena ryczałtowa.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.