Definition and similar words in polski:

 
MSP (polityka)

Przykładowe zdania z "MSP", pamięć tłumaczeniowa

W szczególności wyraźny związek z planem działania na rzecz przedsiębiorczości wykazać musi wieloletni program na rzecz MSP na lata ‧-‧; powinien on też uwzględniać mechanizm wdrażania wielu jego priorytetów
Wieloletni program, określony w decyzji Rady ‧/‧/WE, ma na celu poprawę finansowego środowiska biznesu, w szczególności poprzez poprawę działania planu uruchamiania ETF, wprowadzenie zmian do Systemu Gwarancyjnego MSP oraz, w odniesieniu do WEP, poprzez wykorzystanie zobowiązań zrealizowanych do ‧ grudnia ‧ r. na mocy decyzji ‧/‧/WE na rzecz przedsiębiorstw planujących udział w partnerstwach ponadnarodowych
Wniosek ten wpłynął do EKES-u po ogłoszeniu przez Komitet opinii z inicjatywy własnej w sprawie roli MSP i PS w dywersyfikacji gospodarczej państw przystępujących do UE, uchwalonej jednomyślnie ‧ kwietnia ‧ r
Jaki zakres zostanie udostępniony MSP w celu wykorzystania szans oferowanych przez nową politykę ekologiczną dla rozszerzenia ich działalności?
_ czy beneficjent jest: ‧ MSP (patrz załącznik ‧ uwaga
W celu wspierania innowacji, badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości przez MSP, zgodnie z wnioskami Rady z Barcelony, należy zachęcać do tworzenia otoczenia sprzyjającego inwestycjom sektora prywatnego w badania i rozwój, w szczególności poprzez kapitał ryzyka
Zmiana warunków działania polskich przedsiębiorstw z sektora MSP po wejściu Polski do Unii Europejskiej
Są wśród nich obszary obejmujące kulturę, komunikację, rynek pracy, młode osoby, kobiety, imigrantów, jednostki lokalne i regionalne, sektor kultury i MSP.
W razie niespłacenia pożyczki ponosi on ciężar gwarancji, czerpiąc z funduszu gwarancyjnego zasilanego ze składek zrzeszonych MSP
EKES wzywa Komisję do podjęcia koniecznych kroków w celu dalszej rozbudowy ETF Start-up Facility, gdyż jest to kluczowe narzędzie wspierające tworzenie innowacyjnych MSP oraz przedsięwzięcia wysokiego ryzyka, które są niezbędne dla rozwoju badań i technologii, oraz innych programów inwestycyjnych MSP, które nie mieszczą się w kategorii high-tech, ale mają istotne znaczenie gospodarcze i muszą mieć dostęp do wszystkich rodzajów środków i instrumentów finansowania
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 522 zdań frazy MSP.Znalezione w 0 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.