wymowa: IPA: pɔˈdatɛk [pɔˈdatɛk]

Tłumaczenia na język niderlandzki:

 • belasting     
  (Noun  ) [fiscaal]
   
  door de wet gedwongen betaling aan de overheid zonder individuele tegenprestatie van die overheid
   
  Bedrag geëist door een regering voor steun, specifieke voorzieningen of diensten, meestal opgelegd op inkomen, eigendom of opbrengsten.
   
  kwota pieniędzy wymagana przez rząd przeznaczona na wsparcie jego prac, na infrastrukturę czy służby, najczęściej pobierany od przychodu, własności lub sprzedaży
 • heffing   
   
  podlegająca opodatkowaniu część produktu powstałego w oparciu o wartości majątku lub pracę obywateli państwa, pobierana przez państwo w celu wykonywania swoich praw
 • belasten     
 • btw     
 • omzetbelasting   
  (Noun  )
 • taks   
 • toevoegen     
  (Noun  )
 • waarde     
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
obowiązkowa danina uiszczana przez każdego obywatela, zwykle na rzecz państwa, ale również na rzecz kościoła, władcy
 
obowiązkowa, bezzwrotna opłata uiszczana przez każdego obywatela na rzecz państwa

Podobne frazy w słowniku polski niderlandzki. (56)

cena bez podatku
prijs zonder belasting
grupa podatków dla towaru
BTW-groep voor artikel
harmonizacja podatków
belastingharmonisatie
kod podatku
BTW-code
kwota wolna od podatku
vrijstelling van belasting
okres rozliczenia podatku
BTW-vereffeningsperiode
podatek bezpośredni
directe belasting
podatek celowy
bijzondere heffing
podatek dochodowy
belasting; vennootschapsbelasting; inkomstenbelasting
podatek dochodowy od osób fizycznych
belasting van natuurlijke personen
podatek dochodowy płacony w Holandii
Inkomstenbelasting op winst
podatek ekologiczny
milieuheffing
podatek eksportowy
heffing bij uitvoer
podatek EWWS
EGKS-heffing
podatek gruntowy
grondbelasting
podatek importowy
heffing bij invoer
podatek konsumpcyjny
verbruiksbelasting
podatek kościelny
kerkbelasting
podatek liniowy
forfaitaire belasting
podatek lokalny
lokale belasting
podatek majątkowy
kapitaalbelasting
podatek nienaliczony
gebruiksbelasting
podatek od bogactwa
vermogensbelasting
podatek od kapitału
kapitaalbelasting
podatek od nieruchomości
grondbelasting; vermogensbelasting
podatek od papierów wartościowych
belasting op inkomsten uit kapitaal
podatek od spadków i darowizn
erfbelasting; overdrachtsbelasting
podatek od towarów i usług
omzetbelasting; belasting; waarde; toevoegen
podatek od wartości dodanej
belasting toegevoegde waarde
podatek od wynagrodzeń
loonbelasting; Loonbelasting
podatek od zysków kapitałowych
belasting op de meerwaarde
podatek paliwowy
heffing op brandstoffen
podatek państwowy
nationale belasting
podatek pośredni
indirecte belasting
podatek realny
zakelijke belasting
podatek specjalny
buitengewone belasting
podatek warunkowy
voorwaardelijke BTW
podatek wspólnotowy
gemeenschapsbelasting
podatek wyrównawczy
compenserende belasting
rozkład podatków
verdeling van de belasting
stawka podatku
belastingdruk
ściąganie podatków
inning der belastingen
wymiar podatku
belastinggrondslag
zwolnienie od podatku
belastingontheffing
zwolnienie z podatku
BTW-vrijstelling
zwrot podatku
belastingteruggave

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "podatek", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl podkreśla, że reforma dyrektywy ‧/‧/WE powinna zaradzić różnym lukom i brakom tej dyrektywy, które utrudniają wykrycie przypadków unikania podatków i wykrycie oszustw podatkowych
nl benadrukt dat de hervorming van Richtlijn ‧/‧/EG een einde moet maken aan de diverse lacunes en hiaten erin omdat die het opsporen van belastingontduiking en belastingfraude in de weg staan
pl Ponadto musimy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić stosowanie takiego podatku nie tylko na szczeblu unijnym, lecz również globalnym.
nl Bovendien moeten we ons tot het uiterste inspannen om ervoor te zorgen dat deze belasting niet alleen in de EU, maar ook wereldwijd wordt toegepast.
pl Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. ustanawiające warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
nl Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. ‧/‧ van de Raad van ‧ februari ‧ tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van heffing van de belasting ten bate van de Europese Gemeenschappen (PB L ‧ van ‧.‧.‧, blz
pl Komisja w swojej decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego zwróciła się do Danii o przedstawienie informacji o mechanizmach, jakie władze duńskie mogłyby przewidzieć w celu zapewnienia przyznawania zwolnień z podatku tylko tym indywidualnym przedsiębiorstwom, które ponoszą koszty netto w wyniku uczestnictwa w systemie EU ETS, i tylko odpowiednio do tych kosztów
nl In haar besluit tot inleiding van de formele onderzoekprocedure heeft de Commissie Denemarken verzocht informatie te verstrekken over de mechanismen die door de Deense autoriteiten zouden kunnen worden overwogen om ervoor te zorgen dat alleen vrijstellingen worden verleend aan de individuele ondernemingen die nettokosten moeten dragen voor hun deelname aan de Europese Unie ETS, en dat deze vrijstellingen alleen deze nettokosten zouden compenseren
pl Jeżeli obliczenie kwoty nieujętych w sprawozdaniu finansowym rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest niewykonalne ze względów praktycznych (patrz: ust. ‧), również określenie kwoty potencjalnych skutków podatkowych, jakie rodzą dla jednostek zależnych wypłaty dywidendy, może okazać się niewykonalne ze względów praktycznych
nl Als het praktisch gezien onuitvoerbaar is om de bedragen van de niet-opgenomen uitgestelde belastingverplichtingen te berekenen (zie alinea ‧), dan kunnen er voor deze dochterondernemingen bedragen van potentiële fiscale gevolgen bestaan van dividenden die praktisch gezien niet te bepalen zijn
pl Podatek tonażowy
nl De tonnagebelasting
pl Osiągnięcie lepszego, niż zakładano, wyniku możliwe było dzięki korzystniejszemu, niż przewidywano, rozwojowi przychodów odnotowanemu mimo znacznych obniżek podatków
nl Dat het resultaat beter was dan verwacht was te danken aan het feit dat de ontwikkelingen aan de ontvangstenzijde, ondanks aanzienlijke belastingverlagingen, gunstiger uitpakten dan was voorzien
pl Na mocy art. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Hiszpania ma prawo utrzymać zwolnienie z podatku w odniesieniu do określonych rodzajów transakcji
nl Krachtens artikel ‧ van Richtlijn ‧/‧/EG van de Raad van ‧ november ‧ betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, mag Spanje de vrijstelling van bepaalde handelingen handhaven
pl skomputeryzowany system oznacza skomputeryzowany system kontrolowania przepływu towarów objętych podatkiem akcyzowym ustanowionym decyzją nr ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ czerwca ‧ r
nl geautomatiseerd systeem: het geautomatiseerd volg- en controlesysteem voor het verkeer van accijnsgoederen, vastgesteld bij Beschikking ‧/‧/EG van het Europees Parlement en de Raad van ‧ juni
pl Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywy ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/WE i dyrektywę Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego
nl De Richtlijnen ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EG en Richtlijn ‧/‧/EG van de Raad van ‧ december ‧ houdende een algemene regeling inzake accijns moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd
pl Zgodnie z art. ‧ pkt ‧ dyrektywy ‧/‧/WE Rzeczpospolita Polska może przyznać zwolnienie z podatku VAT podatnikom, których roczny obrót nie przekracza równowartości ‧ EUR w walucie krajowej zgodnie z kursem wymiany w dniu jej przystąpienia
nl Volgens punt ‧ van artikel ‧ van Richtlijn ‧/‧/EG mag de Republiek Polen een vrijstelling van belasting toekennen aan belastingplichtigen met een jaaromzet die ten hoogste gelijk is aan de tegenwaarde van ‧ EUR in de nationale munteenheid tegen de op de dag van toetreding geldende omrekeningskoers
pl Jeżeli nabywca, który nie działa na regulowanym rynku złota, jest podatnikiem i ma obowiązek identyfikacji do celów VAT w państwie członkowskim, w którym podatek jest należny wyłącznie w odniesieniu do transakcji, o których mowa w art. ‧, sprzedawca wypełnia obowiązki podatkowe w imieniu nabywcy zgodnie z prawem tego państwa członkowskiego
nl Indien de afnemer die geen lid is van een gereglementeerde goudmarkt een belastingplichtige is en zich uitsluitend voor de in artikel ‧ bedoelde handelingen voor BTW-doeleinden dient te identificeren in de lidstaat waar de belasting verschuldigd is, vervult de verkoper de fiscale verplichtingen namens de afnemer, overeenkomstig de voorschriften van die lidstaat
pl Po pierwsze, przeciwdziałanie konkurencji podatkowej i próby ujednolicenia rozwiązań w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych są sprzeczne z zasadą suwerenności podatkowej państw członkowskich Unii Europejskiej.
nl Ten eerste zijn het opheffen van belastingconcurrentie en pogingen om te komen tot een standaardisering van oplossingen op het gebied van vennootschapsbelasting in strijd met het beginsel van fiscale soevereiniteit van de lidstaten.
pl Straty finansowe spowodowane uchylaniem się od płacenia podatków i oszustwami podatkowymi w państwach członkowskich UE wynoszą około 250 miliardów euro rocznie.
nl De kosten van belastingontduiking en fraude voor de lidstaten worden momenteel geraamd op 250 miljard euro per jaar.
pl Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do podatków transportowych, opłat za przejazd oraz opłat za korzystanie z infrastruktury jakimi obłożone są pojazdy, zgodnie z definicjami zawartymi w art
nl Deze richtlijn is van toepassing op de belastingen op voertuigen, tolgelden en gebruiksrechten die worden geheven op voertuigen zoals omschreven in artikel
pl Pozwolenia na wywóz produktów, na które nie ustalono refundacji lub podatku wywozowego wydaje się w dniu złożenia wniosku
nl Voor producten waarvoor geen restitutie of heffing is vastgesteld, wordt het uitvoercertificaat afgegeven op de dag waarop de aanvraag wordt ingediend
pl Niestety te dane statystyczne i podatki wrzuca się do jednego worka jako "rachunki ekonomiczne środowiska”.
nl Het is bijzonder jammer dat de statistieken en de heffingen zonder onderscheid worden samengevoegd in een milieurekening.
pl polityka podatkowa: podatki w państwach członkowskich są wysokie i zróżnicowane; polityka ta powinna zostać zweryfikowana i faktycznie zharmonizowana w Europie
nl de belastingen, die wat energie betreft erg hoog zijn en verschillen per lidstaat, moeten onder de loep worden genomen en op Europees niveau worden gelijkgetrokken
pl dla obniżki stawki podatku akcyzowego na zawiesinę woda/olej napędowy do silników wysokoprężnych i zawiesiny woda/ciężki olej opałowy od dnia ‧ października ‧ r. do dnia ‧ grudnia ‧ r., pod warunkiem że obniżona stawka jest zgodna z wymaganiami ustanowionymi w niniejszej dyrektywie, w szczególności z minimalnymi stawkami podatku akcyzowego
nl voor een verlaagd accijnstarief op water/dieselemulsies en water/zware stookolie-emulsies van ‧ oktober ‧ tot en met ‧ december ‧ mits het verlaagde tarief in overeenstemming is met de verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn, met name de minimumaccijnstarieven;-voor methaan dat als brandstof in motorvoertuigen wordt gebruikt
pl wzywa Radę, Komisję i państwa członkowskie, aby w pełni uwzględniły zalecenia Komitetu Kontaktowego najwyższych organów kontroli Unii Europejskiej z grudnia ‧ r. zawierające propozycje sposobów poprawy szacunków przez państwa członkowskie oraz jak utworzyć jednolity model szacowania wartości nadużyć związanych z podatkiem VAT
nl verzoekt de Raad, de Commissie en de lidstaten de nodige aandacht te besteden aan de aanbevelingen van het Contactcomité van de Rekenkamers van de Europese Unie van december ‧, die o.a. voorstellen bevatten omtrent de vraag hoe de lidstaten hun schattingen kunnen verbeteren en hoe er een geïntegreerd model zou kunnen worden ontwikkeld voor het ramen van de BTW-fraude
pl Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę ‧/‧/EWG dotyczącą wspólnego systemu podatku VAT w zakresie okresu stosowania minimalnej stawki standardowej (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
nl Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn ‧/‧/EEG betreffende het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de geldigheidsduur van de minimumhoogte van het normale tarief (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
pl Dochody te obejmują wszystkie wpływy z podatku od uposażeń, wynagrodzeń i dodatków należnych urzędnikom oraz innym pracownikom, potrącanego miesięcznie z wynagrodzeń personelu Biura
nl Deze ontvangsten bestaan uit alle opbrengsten van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de ambtenaren en de andere personeelsleden, die maandelijks wordt ingehouden op de bezoldigingen van het personeel van het Bureau
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – VAT and Duties Tribunal, London – Wykładnia art. ‧ część A ust. ‧ lit. a), art. ‧ ust. ‧ lit. a) i art. ‧ ust. ‧ lit. b) szóstej dyrektywy Rady z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L ‧, s. ‧) oraz art. ‧ akapit pierwszy i drugi pierwszej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących podatków obrotowych (Dz.U. ‧, s. ‧) – Reguły dotyczące zaokrąglania kwot podatku od wartości dodanej
nl Verzoek om een prejudiciële beslissing- VAT and Duties Tribunal, London- Uitlegging van de artikelen ‧, A, lid ‧, sub a, ‧, lid ‧, sub a, en ‧, lid ‧, sub b, van richtlijn (‧/‧/EEG): Zesde richtlijn van de Raad van ‧ mei ‧ betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting- Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (PB L ‧, blz. ‧) en artikel ‧, eerste en tweede alinea, van de Eerste richtlijn (‧/‧/EEG) van de Raad van ‧ april ‧ betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting (PB L ‧, blz. ‧)- Regels inzake afronding van bedragen van belasting over toegevoegde waarde
pl Zmiana wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w kwestii okresu stosowania minimalnej stawki standardowej *
nl Wijziging gemeenschappelijk BTW-stelsel wat betreft de geldigheidsduur van de minimumhoogte van het normale tarief *
pl Istotnie cena rynkowa w punkcie sprzedaży Waidhaus, które zostało uznane za reprezentatywny rynek w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego, jest ceną uwzględniającą podatki wywozowe, a nie ceną przed nałożeniem podatków
nl De marktprijs in Waidhaus, dat als representatieve markt in de zin van artikel ‧, lid ‧, van de basisverordening werd beschouwd, is inderdaad de prijs na en niet vóór aftrek van uitvoerrechten
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15071 zdań frazy podatek.Znalezione w 4,902 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.