wymowa: IPA: pɔˈdatɛk [pɔˈdatɛk]

Tłumaczenia na język niderlandzki:

 • belasting     
  (Noun  ) [fiscaal]
   
  door de wet gedwongen betaling aan de overheid zonder individuele tegenprestatie van die overheid
   
  Bedrag geëist door een regering voor steun, specifieke voorzieningen of diensten, meestal opgelegd op inkomen, eigendom of opbrengsten.
   
  kwota pieniędzy wymagana przez rząd przeznaczona na wsparcie jego prac, na infrastrukturę czy służby, najczęściej pobierany od przychodu, własności lub sprzedaży
 • taks   
 • heffing   
   
  podlegająca opodatkowaniu część produktu powstałego w oparciu o wartości majątku lub pracę obywateli państwa, pobierana przez państwo w celu wykonywania swoich praw
 • BTW     
 • belasten     
 • btw     
 • omzetbelasting   
  (Noun  )
 • toevoegen     
  (Noun  )
 • waarde     
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
obowiązkowa danina uiszczana przez każdego obywatela, zwykle na rzecz państwa, ale również na rzecz kościoła, władcy
 
obowiązkowa, bezzwrotna opłata uiszczana przez każdego obywatela na rzecz państwa

Podobne frazy w słowniku polski niderlandzki. (57)

cena bez podatku
prijs zonder belasting
grupa podatków dla towaru
BTW-groep voor artikel
harmonizacja podatków
belastingharmonisatie
kod podatku
BTW-code
kwota wolna od podatku
vrijstelling van belasting
okres rozliczenia podatku
BTW-vereffeningsperiode
podatek bezpośredni
directe belasting
podatek celowy
bijzondere heffing
podatek dochodowy
belasting; vennootschapsbelasting; inkomstenbelasting
podatek dochodowy od osób fizycznych
belasting van natuurlijke personen
podatek dochodowy płacony w Holandii
Inkomstenbelasting op winst
podatek ekologiczny
milieuheffing
podatek eksportowy
heffing bij uitvoer
podatek EWWS
EGKS-heffing
podatek gruntowy
grondbelasting
podatek importowy
heffing bij invoer
podatek konsumpcyjny
verbruiksbelasting
podatek kościelny
kerkbelasting
podatek liniowy
forfaitaire belasting
podatek lokalny
lokale belasting
podatek majątkowy
kapitaalbelasting
podatek nienaliczony
gebruiksbelasting
podatek od bogactwa
vermogensbelasting
podatek od kapitału
kapitaalbelasting
podatek od nieruchomości
grondbelasting; vermogensbelasting
podatek od papierów wartościowych
belasting op inkomsten uit kapitaal
podatek od spadków i darowizn
erfbelasting; overdrachtsbelasting
podatek od towarów i usług
omzetbelasting; belasting; waarde; toevoegen
podatek od wartości dodanej
belasting toegevoegde waarde; omzetbelasting
podatek od wynagrodzeń
loonbelasting; Loonbelasting
podatek od zysków kapitałowych
belasting op de meerwaarde
podatek paliwowy
heffing op brandstoffen
podatek państwowy
nationale belasting
podatek pośredni
indirecte belasting
podatek realny
zakelijke belasting
podatek specjalny
buitengewone belasting
podatek VAT
BTW; btw; omzetbelasting
podatek warunkowy
voorwaardelijke BTW
podatek wspólnotowy
gemeenschapsbelasting
podatek wyrównawczy
compenserende belasting
rozkład podatków
verdeling van de belasting
stawka podatku
belastingdruk
ściąganie podatków
inning der belastingen
wymiar podatku
belastinggrondslag
zwolnienie od podatku
belastingontheffing
zwolnienie z podatku
BTW-vrijstelling
zwrot podatku
belastingteruggave

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "podatek", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W decyzji o wszczęciu postępowania w odniesieniu do systemu podatku tonażowego Urząd wyraził wątpliwości dotyczące wymogu rejestracji statku w IIS, co wyklucza z tego systemu eksploatację statków zarejestrowanych w innych państwach EOG, a także wątpliwości dotyczące wymogu nieograniczonego obowiązku podatkowego, co wyklucza z dostępu do podatku tonażowego działalność podlegającą opodatkowaniu u źródła
nl De Autoriteit gaf in het besluit tot inleiding van de procedure uiting aan haar twijfels over de tonnagebelastingregeling, en wel met betrekking tot de vereiste van inschrijving van het schip in het IIS, waardoor de activiteiten van in andere EER-staten geregistreerde schepen van de belastingregeling werden uitgesloten, en de vereiste van volledige belastingplichtigheid, waardoor activiteiten die onderworpen zijn aan bronbelasting niet voor de tonnagebelastingregeling in aanmerking komen
pl Mimo iż należności i zobowiązania z tytułu bieżącego podatku są oddzielnie ujmowane i wyceniane, podlegają kompensatom w bilansie, przy spełnieniu kryteriów podobnych do kryteriów ustalonych dla instrumentów finansowych w MSR
nl Hoewel actuele belastingvorderingen en-verplichtingen afzonderlijk worden opgenomen en gewaardeerd, worden zij in de balans gesaldeerd op basis van criteria die gelijklopen met de in IAS ‧ vastgestelde criteria voor financiële instrumenten
pl Zasada niedyskryminacji musi zostać wprowadzona w innych dziedzinach, takich jak podatki od spadków i testamenty, a Komisja musi w tym zakresie uznać współczesne modele rodziny.
nl Ook in andere dossiers, zoals successierechten en testamenten, moet het antidiscriminatiebeginsel worden ingevoerd en de Commissie moet alvast moderne familierelaties erkennen.
pl Ustawę o podatku tonażowym należy czytać w połączeniu z ustawą nr ‧/‧ um íslenska alþjóðlega skipaskrá o Islandzkim Rejestrze Statków Żeglugi Międzynarodowej (zwanego dalej IIS), która weszła w życie dnia ‧ stycznia ‧ r
nl De wet tonnagebelasting moet in verband worden gebracht met Wet nr. ‧/‧ um íslenska alþjóðlega skipaskrá betreffende het IJslandse internationale scheepsregister (hierna het IIS) die op ‧ januari ‧ in werking trad
pl Dość rozsądnie stwierdza, że istnieją dwie strategie: pierwsza, którą nazywa ambitną, przewiduje gruntowną reformę podatku od wartości dodanej i zakłada wprowadzenie systemu odwrotnego obciążenia bądź systemu pobierania podatku u źródła z udziałem izby rozrachunkowej, podczas gdy druga jest tym, co komisarz nazywa "środkami konwencjonalnymi”.
nl Hij zegt terecht dat er twee strategieën zijn: een strategie die hij ambitieus noemt en die een totale btw-hervorming omvat, met inbegrip van een aangiftestelsel of een stelsel van bronbelasting met een clearinginstelling, terwijl de andere strategie datgene inhoudt wat de commissaris "klassieke maatregelen” noemt.
pl Podatek od wartości dodanej (VAT
nl Belasting over de toegevoegde waarde (BTW
pl Doświadczywszy kryzysu finansowego, który dowiódł niestabilności kapitału akcyjnego instytucji finansowych, uznaliśmy za konieczne wprowadzenie podatku od transakcji finansowych na szczeblu europejskim. Kwestia ta była również szeroko omawiana przez Radę Europejską.
nl schriftelijk. - (RO) Nadat de financiële crisis de volatiliteit van de aandelen van financiële instellingen heeft laten zien, hebben we het noodzakelijk geacht om een Europese belasting op financiële transacties in te voeren, hetgeen ook uitgebreid is besproken door de Europese Raad.
pl Ponieważ gminy same finansują program zwrotu podatku VAT poprzez zmniejszenie dotacji ogólnych, nie występuje żadna faktyczna ekonomiczna pomoc
nl Omdat de gemeenten de btw-compensatieregeling zelf financieren via een korting op de algemene subsidies, wordt in de feiten geen economisch voordeel verleend
pl Uważam, że trzeba wziąć pod uwagę szwedzki przykład jednostronnego wprowadzenia swego rodzaju podatku od transakcji finansowych w latach 80. XX wieku, które spowodowało przeniesienie większości obrotu akcjami, obligacjami i opcjami do Londynu.
nl Ik denk dat het Zweedse voorbeeld uit de jaren tachtig van een eenzijdige invoering van een soort belasting op financiële transacties, waardoor grote delen van de aandelen-, obligatie- en optiehandel naar Londen verhuisden, in aanmerking moet worden genomen opdat we dezelfde fout niet op Europees niveau zouden begaan.
pl Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę ‧/‧/EWG w celu uproszczenia zobowiązań wynikających z podatku od wartości dodanej (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
nl Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn ‧/‧/EEG met het oog op de vereenvoudiging van de BTW-verplichtingen (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
pl Władze węgierskie odwołują się do decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego dotyczącego hiszpańskich ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych, w której Komisja stwierdziła, że opiera się ona jedynie na wstępnych założeniach
nl De Hongaarse autoriteiten verwijzen naar het besluit tot inleiding van de formele onderzoeksprocedure met betrekking tot de Spaanse wetgeving inzake vennootschapsbelasting, waarin de Commissie verklaarde dat het besluit slechts op een voorlopige aanname was gebaseerd
pl Jednocześnie podwyżki podatków pośrednich i cen regulowanych doprowadziły przejściowo do pojawienia się presji inflacyjnej, która jednak powinna ponownie osłabnąć w ‧ r
nl Tegelijkertijd hebben de verhogingen van de indirecte belastingen en van de gereguleerde prijzen tijdelijk tot opwaartse druk geleid op de inflatie, die vanaf ‧ wederom een vertraging zou vertonen
pl Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników
nl Opbrengst van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de leden van de instelling, de ambtenaren en de andere personeelsleden
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Cour d'appel de Bruxelles (Belgia)- Wykładnia art. ‧ część B lit. d) pkt ‧ szóstej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych- wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L ‧, str. ‧)- Zwolnienia transakcji, włączywszy w to pośrednictwo, dotyczących depozytu i płatności- Zakłady, loterie i inne rodzaje gier hazardowych lub pieniężnych- Usługi świadczone przez buralistes zobowiązanych do przyjmowania zakładów na rachunek dających zlecenie i wypłaty ewentualnych wygranych na rzecz zakładających się- Możliwość objęcia zwolnieniem przewidzianym w art. ‧ część B lit. d) pkt
nl Verzoek om een prejudiciële beslissing- Hof van Beroep te Brussel (België)- Uitlegging van artikel ‧, B, sub d, punt ‧, van de Zesde richtlijn ‧/‧/EEG van de Raad van ‧ mei ‧ betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting- Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (PB L ‧, blz. ‧)- Vrijstellingen voor handelingen, bemiddeling daaronder begrepen, betreffende deposito's en betalingen- Weddenschappen, loterijen en andere kans- en geldspelen- Prestaties van sigarettenwinkels (buralistes) die voor rekening van een opdrachtgever de weddenschappen afsluiten en het eventuele gewin aan de wedders uitbetalen- Mogelijkheid om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van artikel ‧, B, sub d, punt ‧?
pl Podobnie, taki stan rzeczy wywołuje destabilizację, a nawet erozją globalnych wpływów z podatków UE
nl Dit leidt in de hele EU tot destabilisatie of zelfs tot uitholling van de belastinginkomsten
pl W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie drugie: Czy sformułowanie dostaw towarów i świadczenia usług przez podatnika niemającego siedziby w państwie członkowskim, w którym VAT jest należny zawarte w art. ‧ ust. ‧ lit. c) dyrektywy o systemie podatku VAT jest nieważne w rozumieniu art. ‧ lit. b) traktatu WE?
nl Ingeval vraag ‧ bevestigend wordt beantwoord: is de zinsnede de goederenleveringen en de diensten die worden verricht door een belastingplichtige die niet is gevestigd in de lidstaat waar de btw verschuldigd is in artikel ‧, lid ‧, sub c, van richtlijn ‧/‧ ongeldig in de zin van artikel ‧, eerste alinea, sub b, EG?
pl Zgodnie z art. ‧a ustawy o podatku dochodowym beneficjentowi pomocy przyznaje się ulgę od podatku od osób prawnych w wysokości ‧ % na okres pięciu kolejnych lat, następnie beneficjent uprawniony jest do wnioskowania o przyznanie mu dalszej ulgi podatkowej w wysokości ‧ % na okres kolejnych pięciu lat
nl Overeenkomstig artikel ‧ bis van de wet Inkomstenbelasting, beschikt de begunstigde van de steun over een belastingkrediet voor de vennootschapsbelasting van ‧ % gedurende een periode van vijf opeenvolgende jaren en heeft hij daarna de mogelijkheid nog een aanvraag in te dienen voor een belastingkrediet van ‧ % gedurende opnieuw een periode van vijf jaar
pl Spółki typu qualifying są również korzystne w sytuacji, kiedy jednostka zależna musi dokonywać przelewów dochodów na rzecz zagranicznej spółki macierzystej i jest zobowiązana zapłacić podatek w określonej wysokości w celu zmniejszenia dalszego opodatkowania w kraju macierzystym
nl Gekwalificeerde vennootschappen zijn eveneens van groot nut wanneer een dochteronderneming haar inkomsten moet overdragen aan een buitenlandse moedermaatschappij en moet worden onderworpen aan een bepaald belastingniveau om in aanmerking te komen voor een lagere belastingheffing in eigen land
pl Należy także podkreślić, że podatki na ochronę środowiska nie powinny być postrzegane jako sposób zwiększenia dochodów z podatków, ale jako środek zapobiegający, rozsądnym kosztem, wszystkim szkodliwym zanieczyszczeniom i szkodom dla środowiska naturalnego.
nl Te benadrukken zij tevens dat de milieubelastingen niet moeten worden beschouwd als een manier om de belastingopbrengsten te verhogen, maar als middel om alle ongezonde vervuiling en schade aan het milieu tegen een redelijke prijs te voorkomen.
pl Niniejszy standard stosuje się dla celów księgowego ujmowania podatku dochodowego
nl Deze standaard moet worden toegepast bij de administratieve verwerking van winstbelastingen
pl Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki Podatki i unia celna
nl Ondersteunende uitgaven voor maatregelen op het beleidsterrein Belastingen en douane-unie
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ września ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Baranya Megyei Bróg- Republika Węgierska)- Uszodaépítő Kft przeciwko APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály (Szósta dyrektywa VAT- Dyrektywa ‧/‧/WE- Prawo do odliczenia podatku naliczonego- Nowe uregulowanie krajowe- Wymogi dotyczące treści faktury- Stosowanie ze skutkiem wstecznym- Utrata prawa do odliczenia
nl Zaak C-‧/‧: Arrest van het Hof (Derde kamer) van ‧ september ‧ (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Baranya Megyei Bíróság- Republiek Hongarije)- Uszodaépítő Kft/APEH Központi Hivatal Hatósági Főosztály (Zesde btw-richtlijn- Richtlijn ‧/‧/EG- Recht op aftrek van voorbelasting- Nieuwe nationale regeling- Vereisten inzake inhoud van factuur- Toepassing met terugwerkende kracht- Verval van recht op aftrek
pl Czekamy na Pańską propozycję w sprawie podatku od transakcji finansowych w Europie. Kwestia ta ma poparcie zdecydowanej większości w Parlamencie.
nl In dat verband wachten we op uw voorstel voor een belasting op financiële transacties in Europa, mijnheer Barroso, waartoe dit Parlement met een grote meerderheid besloten heeft.
pl W związku z tym krajowe ministerstwa finansów nie otrzymują należnego podatku VAT za te towary i muszą zwrócić kolejnemu podatnikowi w łańcuchu płatników VAT wysokość wpłaconego przez niego podatku VAT za towary.
nl De nationale ministeries van Financiën hebben de BTW op de betreffende leveringen dus nooit ontvangen en moeten de BTW wel terugbetalen aan de afnemer die net achter de leverancier in de handelsketen zit.
pl uregulowali wszystkie podatki należne Państwu Portugalskiemu
nl zij hebben aan alle door de Portugese staat opgelegde belastingsverplichtingen voldaan
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15071 zdań frazy podatek.Znalezione w 2,504 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.