wymowa: IPA: pɔˈdatɛk [pɔˈdatɛk]

Tłumaczenia na język niderlandzki:

 • belasting     
  (Noun  ) [fiscaal]
   
  door de wet gedwongen betaling aan de overheid zonder individuele tegenprestatie van die overheid
   
  Bedrag geëist door een regering voor steun, specifieke voorzieningen of diensten, meestal opgelegd op inkomen, eigendom of opbrengsten.
   
  kwota pieniędzy wymagana przez rząd przeznaczona na wsparcie jego prac, na infrastrukturę czy służby, najczęściej pobierany od przychodu, własności lub sprzedaży
 • heffing   
   
  podlegająca opodatkowaniu część produktu powstałego w oparciu o wartości majątku lub pracę obywateli państwa, pobierana przez państwo w celu wykonywania swoich praw
 • belasten     
 • btw     
 • omzetbelasting   
  (Noun  )
 • taks   
 • toevoegen     
  (Noun  )
 • waarde     
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
obowiązkowa danina uiszczana przez każdego obywatela, zwykle na rzecz państwa, ale również na rzecz kościoła, władcy
 
obowiązkowa, bezzwrotna opłata uiszczana przez każdego obywatela na rzecz państwa

Podobne frazy w słowniku polski niderlandzki. (56)

cena bez podatku
prijs zonder belasting
grupa podatków dla towaru
BTW-groep voor artikel
harmonizacja podatków
belastingharmonisatie
kod podatku
BTW-code
kwota wolna od podatku
vrijstelling van belasting
okres rozliczenia podatku
BTW-vereffeningsperiode
podatek bezpośredni
directe belasting
podatek celowy
bijzondere heffing
podatek dochodowy
belasting; vennootschapsbelasting; inkomstenbelasting
podatek dochodowy od osób fizycznych
belasting van natuurlijke personen
podatek dochodowy płacony w Holandii
Inkomstenbelasting op winst
podatek ekologiczny
milieuheffing
podatek eksportowy
heffing bij uitvoer
podatek EWWS
EGKS-heffing
podatek gruntowy
grondbelasting
podatek importowy
heffing bij invoer
podatek konsumpcyjny
verbruiksbelasting
podatek kościelny
kerkbelasting
podatek liniowy
forfaitaire belasting
podatek lokalny
lokale belasting
podatek majątkowy
kapitaalbelasting
podatek nienaliczony
gebruiksbelasting
podatek od bogactwa
vermogensbelasting
podatek od kapitału
kapitaalbelasting
podatek od nieruchomości
grondbelasting; vermogensbelasting
podatek od papierów wartościowych
belasting op inkomsten uit kapitaal
podatek od spadków i darowizn
erfbelasting; overdrachtsbelasting
podatek od towarów i usług
omzetbelasting; belasting; waarde; toevoegen
podatek od wartości dodanej
belasting toegevoegde waarde
podatek od wynagrodzeń
loonbelasting; Loonbelasting
podatek od zysków kapitałowych
belasting op de meerwaarde
podatek paliwowy
heffing op brandstoffen
podatek państwowy
nationale belasting
podatek pośredni
indirecte belasting
podatek realny
zakelijke belasting
podatek specjalny
buitengewone belasting
podatek warunkowy
voorwaardelijke BTW
podatek wspólnotowy
gemeenschapsbelasting
podatek wyrównawczy
compenserende belasting
rozkład podatków
verdeling van de belasting
stawka podatku
belastingdruk
ściąganie podatków
inning der belastingen
wymiar podatku
belastinggrondslag
zwolnienie od podatku
belastingontheffing
zwolnienie z podatku
BTW-vrijstelling
zwrot podatku
belastingteruggave

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "podatek", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Komisja uważa między innymi, że głównym celem podatku jest wzmocnienie autonomii regionów, zapewniając środki potrzebne do przynoszenia przychodów z podatku.
nl Onder andere is de Commissie van mening dat het belangrijkste oogmerk van deze belasting is om de autonomie van de regio's te versterken door ze de instrumenten in handen te geven om belastinginkomsten te genereren.
pl dla obniżki stawki podatku akcyzowego na paliwo wykorzystywane przez przedsiębiorstwa transportu drogowego, do dnia ‧ stycznia ‧ r., która nie może być niższa niż ‧ EUR za ‧ l od dnia ‧ stycznia ‧ r
nl voor een verlaagd accijnstarief op diesel die door ondernemers van het wegvervoer wordt gebruikt, tot ‧ januari ‧, dat vanaf ‧ januari ‧ niet lager mag zijn dan ‧ EUR per ‧ l
pl Decyzja wykonawcza Rady z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie upoważnienia Rumunii do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
nl Uitvoeringsbesluit van de Raad van ‧ september ‧ waarbij Roemenië wordt gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt van artikel ‧ van Richtlijn ‧/‧/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde
pl Na podstawie tej transakcji firma Vtesse stwierdza, że firma BT płaci za budynki czynsz wynoszący ‧ GBP za ‧ m‧, podczas gdy według firmy Vtesse w przypadku pozostałych operatorów telekomunikacyjnych obciążenia z tytułu podatku komunalnego wynoszą średnio ‧ GBP za ‧ m‧ nieruchomości komercyjnej
nl Op basis van deze transactie concludeert Vtesse dat BT een huurprijs van ‧ GBP per m‧ voor zijn gebouwen betaalt, terwijl volgens Vtesse andere telecombedrijven gemiddeld worden belast op ‧ GBP per m‧ voor hun commercieel vastgoed
pl Zwalczanie nadużyć w zakresie podatku od wartości dodanej (VAT
nl Bestrijding van BTW-fraude
pl Ponadto niektóre państwa członkowskie naprawdę nie miały możliwości przygotowania rzetelnych narodowych planów naprawy gospodarczej, w tym instrumentów na rzecz ożywienia wzrostu i zatrudnienia, ponieważ w czasie recesji jeszcze bardziej ograniczyły wydatki publiczne i podniosły podatki w celu zmniejszenia długu publicznego.
nl Bovendien hebben bepaalde lidstaten geen reële kans gehad om een werkelijk nationaal economisch herstelplan te ontwerpen, met inbegrip van maatregelen om de groei en de werkgelegenheid te stimuleren, omdat ze tijdens de recessie de overheidsuitgaven nog verder hebben verlaagd en de belastingen hebben verhoogd om de staatsschuld terug te dringen.
pl Nie głosowaliśmy za przyjęciem poprawki 8, ponieważ musimy rozważyć wszystkie opcje, a nie skoncentrować się wyłącznie na podatku na kształt podatku Tobina.
nl We hebben amendement 8 niet gesteund, aangezien we alle opties moeten overwegen in plaats van ons specifiek vast te leggen op een belasting naar het model-Tobin.
pl upoważniająca Portugalię do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego w odniesieniu do piwa produkowanego na terenie autonomicznego regionu Madera
nl waarbij Portugal wordt gemachtigd om in de autonome regio Madeira een verlaagd accijnstarief toe te passen op aldaar geproduceerd bier
pl Lewica od lat popiera wprowadzenie podatku od transakcji finansowych.
nl schriftelijk. - (DE) De Duitse socialistische partij Die Linke pleit al jaren voor het invoeren van een belasting op financiële transacties.
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie programu pomocy C ‧/‧ (ex N ‧/A/‧), który Dania planuje wdrożyć w celu zwrotu podatku od emisji CO‧ w ramach regulowanego limitami zużycia paliw w przemyśle (notyfikowana jako dokument nr C
nl Beschikking van de Commissie van ‧ juni ‧ betreffende steunmaatregel C ‧/‧ (ex N ‧/A/‧) die Denemarken voornemens is ten uitvoer te leggen voor de teruggave van CO‧-heffing op het met quota gereguleerde brandstofverbruik in de industrie (Kennisgeving geschied onder nummer C
pl Prawie żadne, ponieważ prędzej świnie zaczną latać, jak mawiamy, niż ministrowie Ecofin zgodzą się co do podatku od paliwa na szczeblu UE.
nl Bijzonder weinig, want ik zie nog niet gebeuren dat de Ecofin-ministers op EU-niveau overeenstemming bereiken over een brandstofbelasting.
pl Jeżeli wzrost kosztów zakończy się, należy zaprzestać stosowania obniżenia podatku
nl Wanneer de toegenomen last wegvalt, dan moet ook de heffingskorting worden stopgezet
pl podatki lub opłaty ekologiczne
nl milieubelastingen of-heffingen
pl W dniu ‧ marca ‧X‧ r. jednostka gospodarcza ujmuje odzyskany podatek dochodowy w kwocie ‧ (odpowiadający ‧ % zobowiązania z tytułu dywidendy) jako należność z tytułu bieżącego podatku dochodowego i odpowiednio zmniejsza obciążenie z tytułu bieżącego podatku dochodowego za rok ‧X
nl Op ‧ maart ‧X‧ neemt de entiteit de realisatie van winstbelastingen ten bedrage van ‧ euro (‧ % van de dividenden opgenomen als een verplichting) op als een actuele belastingvordering en als een verlaging van lasten uit hoofde van winstbelastingen over de verslagperiode voor ‧X
pl Czy wykładni art. ‧ akapit pierwszy TFUE (uprzednio art. ‧ WE), w świetle którego żadne państwo członkowskie nie nakłada bezpośrednio lub pośrednio na produkty innych państw członkowskich podatków wewnętrznych jakiegokolwiek rodzaju wyższych od tych, które nakłada bezpośrednio lub pośrednio na podobne produkty krajowe, należy dokonywać w ten sposób, że sprzeciwia się możliwości ustanowienia podatku od zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy silnikowe, nakładanego przy pierwszej rejestracji na terytorium państwa członkowskiego, o cechach określonych w OUG nr ‧/‧- podatku mogącego stanowić podatek wewnętrzny obciążający towary pochodzące z innych państw członkowskich- w świetle okoliczności, że rzeczony podatek nie jest pobierany przy ponownej rejestracji w Rumunii pojazdu silnikowego o takich samych parametrach co przywożony pojazd używany?
nl Verzet artikel ‧, eerste alinea, VWEU (oud artikel ‧ EG), krachtens welk geen enkele lidstaat op producten van de overige lidstaten, al dan niet rechtstreeks, hogere binnenlandse belastingen van welke aard ook heft dan die welke, al dan niet rechtstreeks, op gelijksoortige nationale producten worden geheven, zich tegen de invoering van een milieubelasting op motorvoertuigen, die bij de eerste inschrijving op het grondgebied van een lidstaat wordt geheven, met de kenmerken zoals vastgelegd bij spoeddecreet nr. ‧/‧, welke belasting een binnenlandse belasting kan zijn die op producten van de overige lidstaten wordt geheven, gelet op het feit dat deze belasting niet wordt geheven bij de hernieuwde inschrijving in Roemenië van een motorvoertuig dat dezelfde kenmerken vertoont als die van een ingevoerd tweedehands motorvoertuig?
pl Podatek ten także nie rozwiązuje problemu.
nl Dat is ook weer vluchten voor de oplossing van deze kwestie.
pl Dlatego wzywamy Parlament Europejski do podjęcia dyskusji na temat definicji takiego podatku.
nl Wij nodigen het Europees Parlement van harte uit een discussie te starten over de opzet van een dergelijke belastingmaatregel.
pl Fluktuacje te można wyjaśnić właściwościami podatku od nieruchomości oraz sytuacją gospodarczą sektora telekomunikacyjnego w Zjednoczonym Królestwie
nl Deze schommelingen zijn een gevolg van de kenmerken van de onroerendgoedbelasting en de economische situatie van de telecommunicatiesector in het Verenigd Koninkrijk
pl Wspólnota dzieli kompetencje z państwami członkowskimi w następujących obszarach: działania służące zwalczaniu dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność; swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału; rolnictwo, transport kolejowy, drogowy, morski i lotniczy, podatki, rynek wewnętrzny, równe płace dla pracujących kobiet i mężczyzn, polityka sieci transeuropejskich oraz statystyka
nl De Gemeenschap deelt met de lidstaten de bevoegdheid op het gebied van de bestrijding van discriminatie op grond van handicap, het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal, landbouw, vervoer per spoor, vervoer over de weg, zeevaart en luchtvaart, belastingen, interne markt, gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers, beleid inzake trans-Europese netwerken, en statistieken
pl EKES korzysta z okazji, by zwrócić uwagę na ograniczenia związane ze stosowaniem zasady jednomyślności, która obecnie obowiązuje w stosunku do większości decyzji wspólnotowych w zakresie przepisów podatkowych i powtórzyć, że konieczne jest odejście od tej zasady na rzecz zasady większości, choćby kwalifikowanej, gdy chodzi o podatki wpływające na rynek wewnętrzny i będące przyczyną zakłócenia konkurencji
nl En verder: Het EESC neemt de gelegenheid te baat om opnieuw te herinneren aan de beperkingen van het unanimiteitsbeginsel, dat momenteel van kracht is bij de meeste besluiten over communautaire belastingwetgeving, en herhaalt zijn standpunt dat dit vervangen moet worden door besluiten waarbij met- desnoods gekwalificeerde- meerderheid van stemmen wordt beslist, wanneer het gaat om belastingen die de concurrentieverhoudingen op de interne markt beïnvloeden of die concurrentiedistorsies veroorzaken
pl Dodatnie różnice przejściowe powstają i powodują utworzenie rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, gdy amortyzacja podatkowa jest przyśpieszona (jeśli amortyzacja podatkowa jest wolniejsza od amortyzacji księgowej, powstają ujemne różnice przejściowe, które powodują wystąpienie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego); oraz
nl Een belastbaar tijdelijk verschil ontstaat, en resulteert in een uitgestelde belastingverplichting, als de afschrijving van de fiscale boekwaarde wordt versneld (als de fiscale boekwaarde minder snel wordt afgeschreven dan de commerciële boekwaarde, ontstaat een verrekenbaar tijdelijk verschil, wat leidt tot een uitgestelde belastingvordering); en
pl Możliwość zastosowania podatku zastępczego według stawki ‧ % w myśl art. ‧ dekretu legislacyjnego ‧/‧ zniesiono od dnia ‧ stycznia ‧ r., utrzymano natomiast system ustalania wartości zysków kapitałowych pochodzących z przekazania oddziałów w ramach systemu neutralności księgowej
nl De mogelijkheid om uit hoofde van artikel ‧ van D.Lgs. nr. ‧/‧ de vervangende belasting van ‧ % toe te passen, werd per ‧ januari ‧ afgeschaft, terwijl de regeling werd gehandhaafd om in een boekhoudkundig neutrale regeling de vermogenswinst te bepalen die uit de inbreng van takken van bedrijvigheid resulteert
pl podatek od nieruchomości
nl Onroerendezaakbelasting
pl Z utrwalonego orzecznictwa Trybunału wynika, że chociaż opodatkowanie podatkami bezpośrednimi należy do kompetencji państw członkowskich, państwa te powinny korzystać z tej kompetencji zgodnie z prawem Unii Europejskiej, unikając dyskryminacji ze względu na obywatelstwo lub przynależność państwową
nl Volgens vaste rechtspraak van het Hof moeten de lidstaten, ook al zijn zij bevoegd voor de directe belasting, deze bevoegdheid overeenkomstig het recht van de Europese Unie uitoefenen en elke discriminatie op grond van nationaliteit vermijden
pl Początkowo podatek akcyzowy na oleje mineralne nie służył jako instrument polityki w zakresie ochrony środowiska naturalnego
nl Aanvankelijk waren accijnzen op minerale oliën niet bedoeld als een instrument van het milieubeleid
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15071 zdań frazy podatek.Znalezione w 2,461 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.