wymowa: IPA: pɔˈdatɛk [pɔˈdatɛk]

Tłumaczenia na język niderlandzki:

 • belasting     
  (Noun  ) [fiscaal]
   
  door de wet gedwongen betaling aan de overheid zonder individuele tegenprestatie van die overheid
   
  Bedrag geëist door een regering voor steun, specifieke voorzieningen of diensten, meestal opgelegd op inkomen, eigendom of opbrengsten.
   
  kwota pieniędzy wymagana przez rząd przeznaczona na wsparcie jego prac, na infrastrukturę czy służby, najczęściej pobierany od przychodu, własności lub sprzedaży
 • heffing   
   
  podlegająca opodatkowaniu część produktu powstałego w oparciu o wartości majątku lub pracę obywateli państwa, pobierana przez państwo w celu wykonywania swoich praw
 • belasten     
 • btw     
 • omzetbelasting   
  (Noun  )
 • taks   
 • toevoegen     
  (Noun  )
 • waarde     
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
obowiązkowa danina uiszczana przez każdego obywatela, zwykle na rzecz państwa, ale również na rzecz kościoła, władcy
 
obowiązkowa, bezzwrotna opłata uiszczana przez każdego obywatela na rzecz państwa

Podobne frazy w słowniku polski niderlandzki. (56)

cena bez podatkuprijs zonder belasting
grupa podatkówBTW-groep
grupa podatków dla towaruBTW-groep voor artikel
harmonizacja podatkówbelastingharmonisatie
kod podatkuBTW-code
kwota wolna od podatkuvrijstelling van belasting
okres rozliczenia podatkuBTW-vereffeningsperiode
podatek bezpośrednidirecte belasting
podatek celowybijzondere heffing
podatek dochodowybelasting; vennootschapsbelasting; inkomstenbelasting
podatek dochodowy od osób fizycznychbelasting van natuurlijke personen
podatek dochodowy od osób prawnychvennootschapsbelasting
podatek dochodowy płacony w HolandiiInkomstenbelasting op winst
podatek dochodowy zryczałtowanywinstbelasting
podatek ekologicznymilieuheffing
podatek eksportowyheffing bij uitvoer
podatek EWWSEGKS-heffing
podatek gruntowygrondbelasting
podatek importowyheffing bij invoer
podatek konsumpcyjnyverbruiksbelasting
podatek kościelnykerkbelasting
podatek liniowyforfaitaire belasting
podatek lokalnylokale belasting
podatek majątkowykapitaalbelasting
podatek nienaliczonygebruiksbelasting
podatek od bogactwavermogensbelasting
podatek od dwutlenku węglakoolzuurheffing
podatek od kapitałukapitaalbelasting
podatek od nieruchomościgrondbelasting; vermogensbelasting
podatek od papierów wartościowychbelasting op inkomsten uit kapitaal
podatek od prowadzenia działalności gospodarczejbedrijfsbelasting
podatek od spadków i darowiznerfbelasting; overdrachtsbelasting
podatek od środków transportowychvoertuigenbelasting
podatek od tłuszczów jadalnychheffing op vetten
podatek od towarów i usługomzetbelasting; belasting; waarde; toevoegen
podatek od wartości dodanejbelasting toegevoegde waarde
podatek od wynagrodzenialoonbelasting
podatek od wynagrodzeńloonbelasting; Loonbelasting
podatek od zysków kapitałowychbelasting op de meerwaarde
podatek paliwowyheffing op brandstoffen
podatek państwowynationale belasting
podatek pośredniindirecte belasting
podatek realnyzakelijke belasting
podatek specjalnybuitengewone belasting
podatek warunkowyvoorwaardelijke BTW
podatek wspólnotowygemeenschapsbelasting
podatek wyrównawczycompenserende belasting
podatek za korzystanie ze środowiskamilieuheffing
rozkład podatkówverdeling van de belasting
stawka podatkubelastingdruk
ściąganie podatkówinning der belastingen
uchylanie się od podatkubelastingvlucht
wymiar podatkubelastinggrondslag
zwolnienie od podatkubelastingontheffing
zwolnienie z podatkuBTW-vrijstelling
zwrot podatkubelastingteruggave

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "podatek", pamięć tłumaczeniowa

add example
Do pokrycia części kosztów zakupu nowych ciągników (zwanych dalej ciągnikami) i nowych kombajnów rolniczych z własnym napędem lub ciągnionych wykorzystywanych do produkcji rolnej (zwanych dalej kombajnami rolniczymi), za wyjątkiem kombajnów buraczanych, z wyłączeniem podatku VAT wykorzystywane są specjalne fundusze wsparcia programów rolnycher wordt gebruik gemaakt van de financiële middelen van speciale programma's voor plattelandsontwikkeling om een gedeelte van de aankoopprijs- zonder BTW- te dekken van nieuwe tractoren (hierna tractoren genoemd) en nieuwe maaidorsers- getrokken dan wel met eigen aandrijving- (hierna maaidorsers genoemd), met uitzondering van machines om suikerbieten te oogsten, die bij de landbouwproductie worden gebruikt
Z zasady podatki płaci się w kraju spożycia, z wyjątkiem towarów przewożonych wewnątrz Unii Europejskiej.In de regel zijn accijnzen verschuldigd in het land van verbruik. Binnen de Europese Unie vervoerde goederen vormen daarop een uitzondering.
Program zwolnień z podatku dochodowego (Income Tax Exemption Scheme – ITESRegeling vrijstelling inkomstenbelasting
Podatki wewnętrzneBinnenlandse belastingen
całkowita wartość wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów do osób posiadających numer identyfikacyjny dla potrzeb podatku VAT dokonanych przez wszystkie podmioty gospodarcze zidentyfikowane dla potrzeb podatku VAT w Państwie Członkowskim dostarczającym informacjęde totale waarde van alle intracommunautaire leveringen van goederen aan de personen aan wie die nummers zijn toegekend, door alle in de lidstaat die de inlichtingen verschaft voor BTW-doeleinden geïdentificeerde handelaren
Władze węgierskie argumentują zatem, że środek ma na celu wdrożenie (w szczególny sposób) utrwalonego i często stosowanego nowoczesnego systemu podatku dochodowegoDaarom verklaren de Hongaarse autoriteiten dat de maatregel bedoeld is om (op bijzondere wijze) een ingeburgerd en veelgebruikt modern stelsel van inkomstenbelasting ten uitvoer te leggen
uregulowania prawne, podatki itd., prowadzące do zmniejszenia zużycia energii przez użytkowników końcowychvoorschriften, heffingen, enz. die leiden tot beperking van het energieverbruik bij de eindgebruiker
Wolałabym, gdyby w przedmiotowym sprawozdaniu położono większy nacisk na sprawę finansowania międzynarodowych działań w zakresie zmian klimatu, choć jednocześnie zdecydowanie opowiadam się za podatkiem od transakcji finansowych.Ik had graag gezien dat er in dit verslag meer nadruk was gelegd op de financiering van internationale maatregelen op het gebied van klimaatverandering, hoewel ik ook een groot voorstander ben van belasting op financiële transacties.
Władze włoskie wyciągnęły taki wniosek z argumentacji, według której istnienie pomocy państwa wyklucza fakt, że dyrektywa europejska przewiduje możliwość przyznawania zwolnienia z podatkuDeze conclusie was gestoeld op het argument dat er geen sprake van staatssteun zou zijn vanwege het simpele feit dat een Europese richtlijn voorziet in de mogelijkheid om heffingsvrijstellingen te verlenen
Komisja nie może również uznać argumentów Zjednoczonego Królestwa, że nawet jeśli zwolnienie dla spółek nierentownych byłoby selektywne, jest ono uzasadnione charakterem lub koncepcją systemu podatku od przedsiębiorstwHet argument van het Verenigd Koninkrijk dat zelfs als de vrijstelling voor niet-winstgevende ondernemingen selectief zou zijn, deze gerechtvaardigd zou worden door de aard of de opzet van het vennootschapsbelastingstelsel, kan door de Commissie evenmin worden aanvaard
Odnośnie do możliwości wprowadzenia ogólnego podatku od transakcji finansowych w UE gdyby podatku takiego nie wprowadzili nasi główni partnerzy, to chciałbym państwu przypomnieć, że także MFW, działając niezależnie od Komisji, bada różne możliwości, w tym globalny podatek od transakcji finansowych.Wat betreft de mogelijkheid om in de EU een algemene FTT ten uitvoer te leggen als onze belangrijkste partners zo'n belasting niet invoeren, wil ik u eraan herinneren dat het IMF, parallel aan het werk van de Commissie, ook opties onderzoekt, met inbegrip van een mondiale heffing op financiële transacties.
MIĘDZYNARODOWE ASPEKTY PODATKÓW I CEŁINTERNATIONALE ASPECTEN VAN BELASTINGEN EN DOUANE
domaga się utworzenia punktów kompleksowej obsługi inwestycyjnej wspierających priorytetowe sektory, które mogą przyciągnąć bezpośrednie inwestycje zagraniczne, tworzenia miejsc pracy poza tradycyjnymi sektorami rolniczymi poprzez wspieranie opracowywania kodeksów liberalnych inwestycji oraz tworzenia zwolnionych od podatku stref przemysłowychpleit voor de oprichting van investeringsorganen die één loket bieden voor de bevordering van prioritaire sectoren die directe buitenlandse investeringen kunnen aantrekken en banen scheppen buiten de traditionele landbouwsectoren door de ontwikkeling van liberale investeringscodes en belastingvrije industriële zones te steunen
Podatek wspólnotowyGemeenschapsbelasting
Muszę powiedzieć, że bez współpracy pomiędzy państwami członkowskimi, niemożliwa jest skuteczna walka z przemytem papierosów, a w szczególności oszustwami dotyczących podatku od wartości dodanej.Zonder samenwerking tussen de lidstaten is een doeltreffende en effectieve strijd tegen sigarettensmokkel, en met name tegen BTW-fraude, eenvoudigweg onmogelijk.
W przypadku wywozu produktu objętego postępowaniem chińskie przedsiębiorstwa są uprawnione do zwrotu podatku VAT w wysokości ‧ % obrotu na podstawie ceny FOBChinese ondernemingen die het betrokken product uitvoeren, hebben recht op een BTW-teruggave van ‧ % van de omzet op fob-basis
Przywóz pochodzący z jednej ze Stron nie podlega, w sposób bezpośredni lub pośredni, podatkom wewnętrznym lub innym opłatom wewnętrznym poza tymi, które mają zastosowanie, bezpośrednio lub pośrednio, do podobnych produktów krajowychIngevoerde producten van oorsprong uit de andere partij mogen noch direct, noch indirect aan hogere interne belastingen of andere interne heffingen worden onderworpen dan die welke direct of indirect op soortgelijke nationale producten van toepassing zijn
Jak wyjaśniono powyżej pewne państwa EOG wspierają swój sektor gospodarki morskiej za pomocą ulg podatkowych, podczas gdy inne przyznają raczej płatności bezpośrednie – na przykład zapewniając rekompensatę podatku dochodowego marynarzyZoals hierboven is aangegeven, steunen sommige EVA-staten hun maritieme sectoren via belastingverlaging, terwijl andere EVA-staten de voorkeur geven aan rechtstreekse betalingen en bijvoorbeeld de inkomstenbelasting van zeelieden restitueren
Dyrektywa Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniająca dyrektywę ‧/‧/WE w odniesieniu do niektórych przepisów tymczasowych dotyczących stawek podatku od wartości dodanejRichtlijn ‧/‧/EG van de Raad van ‧ december ‧ tot wijziging van Richtlijn ‧/‧/EG wat betreft enkele tijdelijke bepalingen inzake btw-tarieven
Dotyczy: umów dwustronnych o usługach lotniczych oraz podatku od paliwa lotniczegoBetreft: Bilaterale luchtvaartovereenkomsten en kerosinetaks
Bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych, Państwa Członkowskie mogą, w oparciu o konsultacje przewidziane w art. ‧, przedsięwziąć szczególne środki w celu zwolnienia z podatku od wartości dodanej wszystkich wymienionych transakcji lub ich części, pod warunkiem że ich przeznaczeniem nie jest ostateczne wykorzystanie i/lub konsumpcja oraz, że kwota podatku od każdej z tych transakcji pobierana jest w momencie przywozu lub na terytorium krajuOnverminderd de andere communautaire belastingbepalingen kunnen de Lid-Staten, onder voorbehoud van de in artikel ‧ bedoelde raadpleging, bijzondere maatregelen nemen ten einde geen belasting over de toegevoegde waarde te heffen op de volgende handelingen of sommige daarvan, mits zij geen betrekking hebben op eindgebruik en/of eindverbruik en het bij de aangifte tot verbruik geheven bedrag van de belasting over de toegevoegde waarde overeenkomt met het belastingbedrag dat zou moeten zijn geheven indien elk van deze handelingen bij invoer of in het binnenland was belast
W zamian Dania podjęła decyzję o opodatkowaniu osób zatrudnionych na pogłębiarkach wydobywających piasek zgodnie z ogólnymi zasadami, a następnie decyzję o zwrocie podatku właścicielom statków po spełnieniu przez nich odpowiednich warunkówDenemarken heeft daarom besloten om de personen aan boord van zandzuigers te belasten overeenkomstig de algemene regels en vervolgens de geheven belasting te restitueren aan de scheepseigenaars zodra aan de voorwaarden daarvoor is voldaan
Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, dołączony do Traktatu z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającego jedną Radę i jedną Komisję Wspólnot Europejskich, określa, że aktywa, dochody i pozostały majątek Wspólnot zwolnione są od wszystkich podatków bezpośrednichHet Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen, gehecht aan het Verdrag van ‧ april ‧ tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, bepaalt dat de eigendommen, fondsen en bezittingen van de Europese Gemeenschappen vrijgesteld zijn van alle directe belastingen
Nie odzyskano też zapłaconego w ‧ r. podatku VAT w wysokości ‧ euroEen bedrag van ‧ euro aan in ‧ betaalde BTW is nog steeds niet geïnd
Niniejsze odstępstwo ochroni kwotę podatku od wartości dodanej należną w ostatnim etapie konsumpcji i nie będzie miało negatywnego wpływu na dochody własne Wspólnoty pochodzące z podatku od wartości dodanejDeze derogatie zal het bedrag van de verschuldigde BTW in het stadium van het eindverbruik veilig stellen en heeft geen negatieve gevolgen voor de eigen middelen van de Europese Gemeenschappen uit de BTW
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15071 zdań frazy podatek.Znalezione w 2,292 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.