wymowa: IPA: pɔˈdatɛk [pɔˈdatɛk]

Tłumaczenia na język niderlandzki:

 • belasting     
  (Noun  ) [fiscaal]
   
  door de wet gedwongen betaling aan de overheid zonder individuele tegenprestatie van die overheid
   
  Bedrag geëist door een regering voor steun, specifieke voorzieningen of diensten, meestal opgelegd op inkomen, eigendom of opbrengsten.
   
  kwota pieniędzy wymagana przez rząd przeznaczona na wsparcie jego prac, na infrastrukturę czy służby, najczęściej pobierany od przychodu, własności lub sprzedaży
 • heffing   
   
  podlegająca opodatkowaniu część produktu powstałego w oparciu o wartości majątku lub pracę obywateli państwa, pobierana przez państwo w celu wykonywania swoich praw
 • belasten     
 • btw     
 • omzetbelasting   
  (Noun  )
 • taks   
 • toevoegen     
  (Noun  )
 • waarde     
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
obowiązkowa danina uiszczana przez każdego obywatela, zwykle na rzecz państwa, ale również na rzecz kościoła, władcy
 
obowiązkowa, bezzwrotna opłata uiszczana przez każdego obywatela na rzecz państwa

Podobne frazy w słowniku polski niderlandzki. (56)

cena bez podatkuprijs zonder belasting
grupa podatkówBTW-groep
grupa podatków dla towaruBTW-groep voor artikel
harmonizacja podatkówbelastingharmonisatie
kod podatkuBTW-code
kwota wolna od podatkuvrijstelling van belasting
okres rozliczenia podatkuBTW-vereffeningsperiode
podatek bezpośrednidirecte belasting
podatek celowybijzondere heffing
podatek dochodowybelasting; vennootschapsbelasting; inkomstenbelasting
podatek dochodowy od osób fizycznychbelasting van natuurlijke personen
podatek dochodowy od osób prawnychvennootschapsbelasting
podatek dochodowy płacony w HolandiiInkomstenbelasting op winst
podatek dochodowy zryczałtowanywinstbelasting
podatek ekologicznymilieuheffing
podatek eksportowyheffing bij uitvoer
podatek EWWSEGKS-heffing
podatek gruntowygrondbelasting
podatek importowyheffing bij invoer
podatek konsumpcyjnyverbruiksbelasting
podatek kościelnykerkbelasting
podatek liniowyforfaitaire belasting
podatek lokalnylokale belasting
podatek majątkowykapitaalbelasting
podatek nienaliczonygebruiksbelasting
podatek od bogactwavermogensbelasting
podatek od dwutlenku węglakoolzuurheffing
podatek od kapitałukapitaalbelasting
podatek od nieruchomościgrondbelasting; vermogensbelasting
podatek od papierów wartościowychbelasting op inkomsten uit kapitaal
podatek od prowadzenia działalności gospodarczejbedrijfsbelasting
podatek od spadków i darowiznerfbelasting; overdrachtsbelasting
podatek od środków transportowychvoertuigenbelasting
podatek od tłuszczów jadalnychheffing op vetten
podatek od towarów i usługomzetbelasting; belasting; waarde; toevoegen
podatek od wartości dodanejbelasting toegevoegde waarde
podatek od wynagrodzenialoonbelasting
podatek od wynagrodzeńloonbelasting; Loonbelasting
podatek od zysków kapitałowychbelasting op de meerwaarde
podatek paliwowyheffing op brandstoffen
podatek państwowynationale belasting
podatek pośredniindirecte belasting
podatek realnyzakelijke belasting
podatek specjalnybuitengewone belasting
podatek warunkowyvoorwaardelijke BTW
podatek wspólnotowygemeenschapsbelasting
podatek wyrównawczycompenserende belasting
podatek za korzystanie ze środowiskamilieuheffing
rozkład podatkówverdeling van de belasting
stawka podatkubelastingdruk
ściąganie podatkówinning der belastingen
uchylanie się od podatkubelastingvlucht
wymiar podatkubelastinggrondslag
zwolnienie od podatkubelastingontheffing
zwolnienie z podatkuBTW-vrijstelling
zwrot podatkubelastingteruggave

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "podatek", pamięć tłumaczeniowa

add example
podkreśla, że reforma dyrektywy ‧/‧/WE powinna zaradzić różnym lukom i brakom tej dyrektywy, które utrudniają wykrycie przypadków unikania podatków i wykrycie oszustw podatkowychbenadrukt dat de hervorming van Richtlijn ‧/‧/EG een einde moet maken aan de diverse lacunes en hiaten erin omdat die het opsporen van belastingontduiking en belastingfraude in de weg staan
Ponadto musimy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić stosowanie takiego podatku nie tylko na szczeblu unijnym, lecz również globalnym.Bovendien moeten we ons tot het uiterste inspannen om ervoor te zorgen dat deze belasting niet alleen in de EU, maar ook wereldwijd wordt toegepast.
Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. ustanawiające warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, sVerordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. ‧/‧ van de Raad van ‧ februari ‧ tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van heffing van de belasting ten bate van de Europese Gemeenschappen (PB L ‧ van ‧.‧.‧, blz
Komisja w swojej decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego zwróciła się do Danii o przedstawienie informacji o mechanizmach, jakie władze duńskie mogłyby przewidzieć w celu zapewnienia przyznawania zwolnień z podatku tylko tym indywidualnym przedsiębiorstwom, które ponoszą koszty netto w wyniku uczestnictwa w systemie EU ETS, i tylko odpowiednio do tych kosztówIn haar besluit tot inleiding van de formele onderzoekprocedure heeft de Commissie Denemarken verzocht informatie te verstrekken over de mechanismen die door de Deense autoriteiten zouden kunnen worden overwogen om ervoor te zorgen dat alleen vrijstellingen worden verleend aan de individuele ondernemingen die nettokosten moeten dragen voor hun deelname aan de Europese Unie ETS, en dat deze vrijstellingen alleen deze nettokosten zouden compenseren
Jeżeli obliczenie kwoty nieujętych w sprawozdaniu finansowym rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest niewykonalne ze względów praktycznych (patrz: ust. ‧), również określenie kwoty potencjalnych skutków podatkowych, jakie rodzą dla jednostek zależnych wypłaty dywidendy, może okazać się niewykonalne ze względów praktycznychAls het praktisch gezien onuitvoerbaar is om de bedragen van de niet-opgenomen uitgestelde belastingverplichtingen te berekenen (zie alinea ‧), dan kunnen er voor deze dochterondernemingen bedragen van potentiële fiscale gevolgen bestaan van dividenden die praktisch gezien niet te bepalen zijn
Podatek tonażowyDe tonnagebelasting
Osiągnięcie lepszego, niż zakładano, wyniku możliwe było dzięki korzystniejszemu, niż przewidywano, rozwojowi przychodów odnotowanemu mimo znacznych obniżek podatkówDat het resultaat beter was dan verwacht was te danken aan het feit dat de ontwikkelingen aan de ontvangstenzijde, ondanks aanzienlijke belastingverlagingen, gunstiger uitpakten dan was voorzien
Na mocy art. ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Hiszpania ma prawo utrzymać zwolnienie z podatku w odniesieniu do określonych rodzajów transakcjiKrachtens artikel ‧ van Richtlijn ‧/‧/EG van de Raad van ‧ november ‧ betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, mag Spanje de vrijstelling van bepaalde handelingen handhaven
skomputeryzowany system oznacza skomputeryzowany system kontrolowania przepływu towarów objętych podatkiem akcyzowym ustanowionym decyzją nr ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ czerwca ‧ rgeautomatiseerd systeem: het geautomatiseerd volg- en controlesysteem voor het verkeer van accijnsgoederen, vastgesteld bij Beschikking ‧/‧/EG van het Europees Parlement en de Raad van ‧ juni
Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywy ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/WE i dyrektywę Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowegoDe Richtlijnen ‧/‧/EEG, ‧/‧/EEG, ‧/‧/EG en Richtlijn ‧/‧/EG van de Raad van ‧ december ‧ houdende een algemene regeling inzake accijns moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd
Zgodnie z art. ‧ pkt ‧ dyrektywy ‧/‧/WE Rzeczpospolita Polska może przyznać zwolnienie z podatku VAT podatnikom, których roczny obrót nie przekracza równowartości ‧ EUR w walucie krajowej zgodnie z kursem wymiany w dniu jej przystąpieniaVolgens punt ‧ van artikel ‧ van Richtlijn ‧/‧/EG mag de Republiek Polen een vrijstelling van belasting toekennen aan belastingplichtigen met een jaaromzet die ten hoogste gelijk is aan de tegenwaarde van ‧ EUR in de nationale munteenheid tegen de op de dag van toetreding geldende omrekeningskoers
Jeżeli nabywca, który nie działa na regulowanym rynku złota, jest podatnikiem i ma obowiązek identyfikacji do celów VAT w państwie członkowskim, w którym podatek jest należny wyłącznie w odniesieniu do transakcji, o których mowa w art. ‧, sprzedawca wypełnia obowiązki podatkowe w imieniu nabywcy zgodnie z prawem tego państwa członkowskiegoIndien de afnemer die geen lid is van een gereglementeerde goudmarkt een belastingplichtige is en zich uitsluitend voor de in artikel ‧ bedoelde handelingen voor BTW-doeleinden dient te identificeren in de lidstaat waar de belasting verschuldigd is, vervult de verkoper de fiscale verplichtingen namens de afnemer, overeenkomstig de voorschriften van die lidstaat
Po pierwsze, przeciwdziałanie konkurencji podatkowej i próby ujednolicenia rozwiązań w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych są sprzeczne z zasadą suwerenności podatkowej państw członkowskich Unii Europejskiej.Ten eerste zijn het opheffen van belastingconcurrentie en pogingen om te komen tot een standaardisering van oplossingen op het gebied van vennootschapsbelasting in strijd met het beginsel van fiscale soevereiniteit van de lidstaten.
Straty finansowe spowodowane uchylaniem się od płacenia podatków i oszustwami podatkowymi w państwach członkowskich UE wynoszą około 250 miliardów euro rocznie.De kosten van belastingontduiking en fraude voor de lidstaten worden momenteel geraamd op 250 miljard euro per jaar.
Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do podatków transportowych, opłat za przejazd oraz opłat za korzystanie z infrastruktury jakimi obłożone są pojazdy, zgodnie z definicjami zawartymi w artDeze richtlijn is van toepassing op de belastingen op voertuigen, tolgelden en gebruiksrechten die worden geheven op voertuigen zoals omschreven in artikel
Pozwolenia na wywóz produktów, na które nie ustalono refundacji lub podatku wywozowego wydaje się w dniu złożenia wnioskuVoor producten waarvoor geen restitutie of heffing is vastgesteld, wordt het uitvoercertificaat afgegeven op de dag waarop de aanvraag wordt ingediend
Niestety te dane statystyczne i podatki wrzuca się do jednego worka jako "rachunki ekonomiczne środowiska”.Het is bijzonder jammer dat de statistieken en de heffingen zonder onderscheid worden samengevoegd in een milieurekening.
polityka podatkowa: podatki w państwach członkowskich są wysokie i zróżnicowane; polityka ta powinna zostać zweryfikowana i faktycznie zharmonizowana w Europiede belastingen, die wat energie betreft erg hoog zijn en verschillen per lidstaat, moeten onder de loep worden genomen en op Europees niveau worden gelijkgetrokken
dla obniżki stawki podatku akcyzowego na zawiesinę woda/olej napędowy do silników wysokoprężnych i zawiesiny woda/ciężki olej opałowy od dnia ‧ października ‧ r. do dnia ‧ grudnia ‧ r., pod warunkiem że obniżona stawka jest zgodna z wymaganiami ustanowionymi w niniejszej dyrektywie, w szczególności z minimalnymi stawkami podatku akcyzowegovoor een verlaagd accijnstarief op water/dieselemulsies en water/zware stookolie-emulsies van ‧ oktober ‧ tot en met ‧ december ‧ mits het verlaagde tarief in overeenstemming is met de verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn, met name de minimumaccijnstarieven;-voor methaan dat als brandstof in motorvoertuigen wordt gebruikt
wzywa Radę, Komisję i państwa członkowskie, aby w pełni uwzględniły zalecenia Komitetu Kontaktowego najwyższych organów kontroli Unii Europejskiej z grudnia ‧ r. zawierające propozycje sposobów poprawy szacunków przez państwa członkowskie oraz jak utworzyć jednolity model szacowania wartości nadużyć związanych z podatkiem VATverzoekt de Raad, de Commissie en de lidstaten de nodige aandacht te besteden aan de aanbevelingen van het Contactcomité van de Rekenkamers van de Europese Unie van december ‧, die o.a. voorstellen bevatten omtrent de vraag hoe de lidstaten hun schattingen kunnen verbeteren en hoe er een geïntegreerd model zou kunnen worden ontwikkeld voor het ramen van de BTW-fraude
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę ‧/‧/EWG dotyczącą wspólnego systemu podatku VAT w zakresie okresu stosowania minimalnej stawki standardowej (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNSWetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn ‧/‧/EEG betreffende het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de geldigheidsduur van de minimumhoogte van het normale tarief (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
Dochody te obejmują wszystkie wpływy z podatku od uposażeń, wynagrodzeń i dodatków należnych urzędnikom oraz innym pracownikom, potrącanego miesięcznie z wynagrodzeń personelu BiuraDeze ontvangsten bestaan uit alle opbrengsten van de belasting op de salarissen, lonen en vergoedingen van de ambtenaren en de andere personeelsleden, die maandelijks wordt ingehouden op de bezoldigingen van het personeel van het Bureau
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym – VAT and Duties Tribunal, London – Wykładnia art. ‧ część A ust. ‧ lit. a), art. ‧ ust. ‧ lit. a) i art. ‧ ust. ‧ lit. b) szóstej dyrektywy Rady z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L ‧, s. ‧) oraz art. ‧ akapit pierwszy i drugi pierwszej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących podatków obrotowych (Dz.U. ‧, s. ‧) – Reguły dotyczące zaokrąglania kwot podatku od wartości dodanejVerzoek om een prejudiciële beslissing- VAT and Duties Tribunal, London- Uitlegging van de artikelen ‧, A, lid ‧, sub a, ‧, lid ‧, sub a, en ‧, lid ‧, sub b, van richtlijn (‧/‧/EEG): Zesde richtlijn van de Raad van ‧ mei ‧ betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting- Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (PB L ‧, blz. ‧) en artikel ‧, eerste en tweede alinea, van de Eerste richtlijn (‧/‧/EEG) van de Raad van ‧ april ‧ betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting (PB L ‧, blz. ‧)- Regels inzake afronding van bedragen van belasting over toegevoegde waarde
Zmiana wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w kwestii okresu stosowania minimalnej stawki standardowej *Wijziging gemeenschappelijk BTW-stelsel wat betreft de geldigheidsduur van de minimumhoogte van het normale tarief *
Istotnie cena rynkowa w punkcie sprzedaży Waidhaus, które zostało uznane za reprezentatywny rynek w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego, jest ceną uwzględniającą podatki wywozowe, a nie ceną przed nałożeniem podatkówDe marktprijs in Waidhaus, dat als representatieve markt in de zin van artikel ‧, lid ‧, van de basisverordening werd beschouwd, is inderdaad de prijs na en niet vóór aftrek van uitvoerrechten
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15071 zdań frazy podatek.Znalezione w 5,888 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.