wymowa: IPA: pɔˈdatɛk [pɔˈdatɛk]

Tłumaczenia na język niderlandzki:

 • belasting     
  (Noun  ) [fiscaal]
   
  door de wet gedwongen betaling aan de overheid zonder individuele tegenprestatie van die overheid
   
  Bedrag geëist door een regering voor steun, specifieke voorzieningen of diensten, meestal opgelegd op inkomen, eigendom of opbrengsten.
   
  kwota pieniędzy wymagana przez rząd przeznaczona na wsparcie jego prac, na infrastrukturę czy służby, najczęściej pobierany od przychodu, własności lub sprzedaży
 • heffing   
   
  podlegająca opodatkowaniu część produktu powstałego w oparciu o wartości majątku lub pracę obywateli państwa, pobierana przez państwo w celu wykonywania swoich praw
 • belasten     
 • btw     
 • omzetbelasting   
  (Noun  )
 • taks   
 • toevoegen     
  (Noun  )
 • waarde     
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
obowiązkowa danina uiszczana przez każdego obywatela, zwykle na rzecz państwa, ale również na rzecz kościoła, władcy
 
obowiązkowa, bezzwrotna opłata uiszczana przez każdego obywatela na rzecz państwa

Podobne frazy w słowniku polski niderlandzki. (56)

cena bez podatku
prijs zonder belasting
grupa podatków dla towaru
BTW-groep voor artikel
harmonizacja podatków
belastingharmonisatie
kod podatku
BTW-code
kwota wolna od podatku
vrijstelling van belasting
okres rozliczenia podatku
BTW-vereffeningsperiode
podatek bezpośredni
directe belasting
podatek celowy
bijzondere heffing
podatek dochodowy
belasting; vennootschapsbelasting; inkomstenbelasting
podatek dochodowy od osób fizycznych
belasting van natuurlijke personen
podatek dochodowy płacony w Holandii
Inkomstenbelasting op winst
podatek ekologiczny
milieuheffing
podatek eksportowy
heffing bij uitvoer
podatek EWWS
EGKS-heffing
podatek gruntowy
grondbelasting
podatek importowy
heffing bij invoer
podatek konsumpcyjny
verbruiksbelasting
podatek kościelny
kerkbelasting
podatek liniowy
forfaitaire belasting
podatek lokalny
lokale belasting
podatek majątkowy
kapitaalbelasting
podatek nienaliczony
gebruiksbelasting
podatek od bogactwa
vermogensbelasting
podatek od kapitału
kapitaalbelasting
podatek od nieruchomości
grondbelasting; vermogensbelasting
podatek od papierów wartościowych
belasting op inkomsten uit kapitaal
podatek od spadków i darowizn
erfbelasting; overdrachtsbelasting
podatek od towarów i usług
omzetbelasting; belasting; waarde; toevoegen
podatek od wartości dodanej
belasting toegevoegde waarde
podatek od wynagrodzeń
loonbelasting; Loonbelasting
podatek od zysków kapitałowych
belasting op de meerwaarde
podatek paliwowy
heffing op brandstoffen
podatek państwowy
nationale belasting
podatek pośredni
indirecte belasting
podatek realny
zakelijke belasting
podatek specjalny
buitengewone belasting
podatek warunkowy
voorwaardelijke BTW
podatek wspólnotowy
gemeenschapsbelasting
podatek wyrównawczy
compenserende belasting
rozkład podatków
verdeling van de belasting
stawka podatku
belastingdruk
ściąganie podatków
inning der belastingen
wymiar podatku
belastinggrondslag
zwolnienie od podatku
belastingontheffing
zwolnienie z podatku
BTW-vrijstelling
zwrot podatku
belastingteruggave

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "podatek", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Do pokrycia części kosztów zakupu nowych ciągników (zwanych dalej ciągnikami) i nowych kombajnów rolniczych z własnym napędem lub ciągnionych wykorzystywanych do produkcji rolnej (zwanych dalej kombajnami rolniczymi), za wyjątkiem kombajnów buraczanych, z wyłączeniem podatku VAT wykorzystywane są specjalne fundusze wsparcia programów rolnych
nl er wordt gebruik gemaakt van de financiële middelen van speciale programma's voor plattelandsontwikkeling om een gedeelte van de aankoopprijs- zonder BTW- te dekken van nieuwe tractoren (hierna tractoren genoemd) en nieuwe maaidorsers- getrokken dan wel met eigen aandrijving- (hierna maaidorsers genoemd), met uitzondering van machines om suikerbieten te oogsten, die bij de landbouwproductie worden gebruikt
pl Z zasady podatki płaci się w kraju spożycia, z wyjątkiem towarów przewożonych wewnątrz Unii Europejskiej.
nl In de regel zijn accijnzen verschuldigd in het land van verbruik. Binnen de Europese Unie vervoerde goederen vormen daarop een uitzondering.
pl Program zwolnień z podatku dochodowego (Income Tax Exemption Scheme – ITES
nl Regeling vrijstelling inkomstenbelasting
pl Podatki wewnętrzne
nl Binnenlandse belastingen
pl całkowita wartość wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów do osób posiadających numer identyfikacyjny dla potrzeb podatku VAT dokonanych przez wszystkie podmioty gospodarcze zidentyfikowane dla potrzeb podatku VAT w Państwie Członkowskim dostarczającym informację
nl de totale waarde van alle intracommunautaire leveringen van goederen aan de personen aan wie die nummers zijn toegekend, door alle in de lidstaat die de inlichtingen verschaft voor BTW-doeleinden geïdentificeerde handelaren
pl Władze węgierskie argumentują zatem, że środek ma na celu wdrożenie (w szczególny sposób) utrwalonego i często stosowanego nowoczesnego systemu podatku dochodowego
nl Daarom verklaren de Hongaarse autoriteiten dat de maatregel bedoeld is om (op bijzondere wijze) een ingeburgerd en veelgebruikt modern stelsel van inkomstenbelasting ten uitvoer te leggen
pl uregulowania prawne, podatki itd., prowadzące do zmniejszenia zużycia energii przez użytkowników końcowych
nl voorschriften, heffingen, enz. die leiden tot beperking van het energieverbruik bij de eindgebruiker
pl Wolałabym, gdyby w przedmiotowym sprawozdaniu położono większy nacisk na sprawę finansowania międzynarodowych działań w zakresie zmian klimatu, choć jednocześnie zdecydowanie opowiadam się za podatkiem od transakcji finansowych.
nl Ik had graag gezien dat er in dit verslag meer nadruk was gelegd op de financiering van internationale maatregelen op het gebied van klimaatverandering, hoewel ik ook een groot voorstander ben van belasting op financiële transacties.
pl Władze włoskie wyciągnęły taki wniosek z argumentacji, według której istnienie pomocy państwa wyklucza fakt, że dyrektywa europejska przewiduje możliwość przyznawania zwolnienia z podatku
nl Deze conclusie was gestoeld op het argument dat er geen sprake van staatssteun zou zijn vanwege het simpele feit dat een Europese richtlijn voorziet in de mogelijkheid om heffingsvrijstellingen te verlenen
pl Komisja nie może również uznać argumentów Zjednoczonego Królestwa, że nawet jeśli zwolnienie dla spółek nierentownych byłoby selektywne, jest ono uzasadnione charakterem lub koncepcją systemu podatku od przedsiębiorstw
nl Het argument van het Verenigd Koninkrijk dat zelfs als de vrijstelling voor niet-winstgevende ondernemingen selectief zou zijn, deze gerechtvaardigd zou worden door de aard of de opzet van het vennootschapsbelastingstelsel, kan door de Commissie evenmin worden aanvaard
pl Odnośnie do możliwości wprowadzenia ogólnego podatku od transakcji finansowych w UE gdyby podatku takiego nie wprowadzili nasi główni partnerzy, to chciałbym państwu przypomnieć, że także MFW, działając niezależnie od Komisji, bada różne możliwości, w tym globalny podatek od transakcji finansowych.
nl Wat betreft de mogelijkheid om in de EU een algemene FTT ten uitvoer te leggen als onze belangrijkste partners zo'n belasting niet invoeren, wil ik u eraan herinneren dat het IMF, parallel aan het werk van de Commissie, ook opties onderzoekt, met inbegrip van een mondiale heffing op financiële transacties.
pl MIĘDZYNARODOWE ASPEKTY PODATKÓW I CEŁ
nl INTERNATIONALE ASPECTEN VAN BELASTINGEN EN DOUANE
pl domaga się utworzenia punktów kompleksowej obsługi inwestycyjnej wspierających priorytetowe sektory, które mogą przyciągnąć bezpośrednie inwestycje zagraniczne, tworzenia miejsc pracy poza tradycyjnymi sektorami rolniczymi poprzez wspieranie opracowywania kodeksów liberalnych inwestycji oraz tworzenia zwolnionych od podatku stref przemysłowych
nl pleit voor de oprichting van investeringsorganen die één loket bieden voor de bevordering van prioritaire sectoren die directe buitenlandse investeringen kunnen aantrekken en banen scheppen buiten de traditionele landbouwsectoren door de ontwikkeling van liberale investeringscodes en belastingvrije industriële zones te steunen
pl Podatek wspólnotowy
nl Gemeenschapsbelasting
pl Muszę powiedzieć, że bez współpracy pomiędzy państwami członkowskimi, niemożliwa jest skuteczna walka z przemytem papierosów, a w szczególności oszustwami dotyczących podatku od wartości dodanej.
nl Zonder samenwerking tussen de lidstaten is een doeltreffende en effectieve strijd tegen sigarettensmokkel, en met name tegen BTW-fraude, eenvoudigweg onmogelijk.
pl W przypadku wywozu produktu objętego postępowaniem chińskie przedsiębiorstwa są uprawnione do zwrotu podatku VAT w wysokości ‧ % obrotu na podstawie ceny FOB
nl Chinese ondernemingen die het betrokken product uitvoeren, hebben recht op een BTW-teruggave van ‧ % van de omzet op fob-basis
pl Przywóz pochodzący z jednej ze Stron nie podlega, w sposób bezpośredni lub pośredni, podatkom wewnętrznym lub innym opłatom wewnętrznym poza tymi, które mają zastosowanie, bezpośrednio lub pośrednio, do podobnych produktów krajowych
nl Ingevoerde producten van oorsprong uit de andere partij mogen noch direct, noch indirect aan hogere interne belastingen of andere interne heffingen worden onderworpen dan die welke direct of indirect op soortgelijke nationale producten van toepassing zijn
pl Jak wyjaśniono powyżej pewne państwa EOG wspierają swój sektor gospodarki morskiej za pomocą ulg podatkowych, podczas gdy inne przyznają raczej płatności bezpośrednie – na przykład zapewniając rekompensatę podatku dochodowego marynarzy
nl Zoals hierboven is aangegeven, steunen sommige EVA-staten hun maritieme sectoren via belastingverlaging, terwijl andere EVA-staten de voorkeur geven aan rechtstreekse betalingen en bijvoorbeeld de inkomstenbelasting van zeelieden restitueren
pl Dyrektywa Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniająca dyrektywę ‧/‧/WE w odniesieniu do niektórych przepisów tymczasowych dotyczących stawek podatku od wartości dodanej
nl Richtlijn ‧/‧/EG van de Raad van ‧ december ‧ tot wijziging van Richtlijn ‧/‧/EG wat betreft enkele tijdelijke bepalingen inzake btw-tarieven
pl Dotyczy: umów dwustronnych o usługach lotniczych oraz podatku od paliwa lotniczego
nl Betreft: Bilaterale luchtvaartovereenkomsten en kerosinetaks
pl Bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych, Państwa Członkowskie mogą, w oparciu o konsultacje przewidziane w art. ‧, przedsięwziąć szczególne środki w celu zwolnienia z podatku od wartości dodanej wszystkich wymienionych transakcji lub ich części, pod warunkiem że ich przeznaczeniem nie jest ostateczne wykorzystanie i/lub konsumpcja oraz, że kwota podatku od każdej z tych transakcji pobierana jest w momencie przywozu lub na terytorium kraju
nl Onverminderd de andere communautaire belastingbepalingen kunnen de Lid-Staten, onder voorbehoud van de in artikel ‧ bedoelde raadpleging, bijzondere maatregelen nemen ten einde geen belasting over de toegevoegde waarde te heffen op de volgende handelingen of sommige daarvan, mits zij geen betrekking hebben op eindgebruik en/of eindverbruik en het bij de aangifte tot verbruik geheven bedrag van de belasting over de toegevoegde waarde overeenkomt met het belastingbedrag dat zou moeten zijn geheven indien elk van deze handelingen bij invoer of in het binnenland was belast
pl W zamian Dania podjęła decyzję o opodatkowaniu osób zatrudnionych na pogłębiarkach wydobywających piasek zgodnie z ogólnymi zasadami, a następnie decyzję o zwrocie podatku właścicielom statków po spełnieniu przez nich odpowiednich warunków
nl Denemarken heeft daarom besloten om de personen aan boord van zandzuigers te belasten overeenkomstig de algemene regels en vervolgens de geheven belasting te restitueren aan de scheepseigenaars zodra aan de voorwaarden daarvoor is voldaan
pl Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich, dołączony do Traktatu z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającego jedną Radę i jedną Komisję Wspólnot Europejskich, określa, że aktywa, dochody i pozostały majątek Wspólnot zwolnione są od wszystkich podatków bezpośrednich
nl Het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen, gehecht aan het Verdrag van ‧ april ‧ tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, bepaalt dat de eigendommen, fondsen en bezittingen van de Europese Gemeenschappen vrijgesteld zijn van alle directe belastingen
pl Nie odzyskano też zapłaconego w ‧ r. podatku VAT w wysokości ‧ euro
nl Een bedrag van ‧ euro aan in ‧ betaalde BTW is nog steeds niet geïnd
pl Niniejsze odstępstwo ochroni kwotę podatku od wartości dodanej należną w ostatnim etapie konsumpcji i nie będzie miało negatywnego wpływu na dochody własne Wspólnoty pochodzące z podatku od wartości dodanej
nl Deze derogatie zal het bedrag van de verschuldigde BTW in het stadium van het eindverbruik veilig stellen en heeft geen negatieve gevolgen voor de eigen middelen van de Europese Gemeenschappen uit de BTW
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15071 zdań frazy podatek.Znalezione w 4,522 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.