Tłumaczenia na język niderlandzki:

  • Europees volkslied   

Przykładowe zdania z "hymn Unii Europejskiej", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Belgia, Bułgaria, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Włochy, Cypr, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Austria, Portugalia, Rumunia, Słowenia i Słowacja oświadczają, że flaga przedstawiająca krąg dwunastu złotych gwiazd na niebieskim tle, hymn pochodzący z Ody do Radości z ‧ Symfonii Ludwiga van Beethovena, dewiza Zjednoczona w różnorodności, euro będące walutą Unii Europejskiej oraz Dzień Europy obchodzony ‧ maja pozostają dla nich symbolami wyrażającymi poczucie wspólnoty obywateli Unii Europejskiej oraz ich związek z nią
nl België, Bulgarije, Duitsland, Griekenland, Spanje, Italië, Cyprus, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Malta, Oostenrijk, Roemenië, Portugal, Slovenië en Slowakije verklaren dat de vlag met een cirkel van twaalf gouden sterren op een blauw veld, de hymne uit de Ode aan de Vreugde uit de negende symfonie van Ludwig van Beethoven, het devies In verscheidenheid verenigd, de euro als munt van de Europese Unie en de Dag van Europa op ‧ mei voor hen de symbolen blijven van het gemeenschappelijk lidmaatschap van de burgers van de Europese Unie en van hun band met de Unie
pl Przepisy dotyczące symboli Unii Europejskiej są obecnie częścią acquis communautaire, czyli europejskiego prawodawstwa. Określono już w nim flagę przedstawiającą dwanaście gwiazd na niebieskim tle, hymn pochodzący z Ody do radości, mające długą tradycję spotkania głów państw i szefów rządów, a nawet siedzibę Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, gdzie przecież odbywamy posiedzenia.
nl Het artikel over de symbolen van de Europese Unie maakt momenteel deel uit van het acquis communautaire, de Europese wetgeving: de vlag met een blauwe achtergrond en twaalf gouden sterren, de hymne die op de Ode aan de vreugde is gebaseerd, de allang bestaande vergaderingen van de staatshoofden en regeringsleiders en zelfs het hoofdkwartier van het Europees Parlement, in Straatsburg, en natuurlijk houden wij onze zittingen in Straatsburg.
pl Symbole Unii Europejskiej - flaga, hymn i dewiza - już jako takie nie istnieją z punktu widzenia prawa, ponieważ dwa europejskie narody zasadniczo odrzuciły konstytucję europejską w 2005 roku.
nl De symbolen van de Europese Unie - vlag, hymne, devies - bestaan vanuit een juridisch perspectief niet langer als zodanig, aangezien twee Europese naties de Grondwet voor Europa in 2005 met een grote meerderheid hebben verworpen.
pl Obywatele Unii Europejskiej nie chcą, ani nie potrzebują wrzawy na temat flag i hymnów w Brukseli.
nl De Europese burgers zitten niet te wachten op gekibbel in Brussel over de vlag of de hymne.
pl Trudno byłoby znaleźć taki dobrze znany utwór muzyczny czy wiersz, który lepiej niż hymn Unii Europejskiej - IX Symfonia Ludwiga van Beethovena - symbolizowałby ideę integracji europejskiej.
nl Het is nagenoeg onmogelijk een compositie te vinden die even bekend is en beter de idee van de Europese integratie symboliseert dan het volkslied van de Europese Unie uit de Negende Symfonie van Ludwig van Beethoven.
pl wzywa właściwą komisję do rozważenia możliwości ewentualnej zmiany Regulaminu PE, tak aby w ramach działań Parlamentu i w jego pomieszczeniach nadać oficjalny charakter fladze i hymnowi Unii Europejskiej wybranym w traktacie konstytucyjnym
nl verzoekt zijn bevoegde commissie te overwegen of het Reglement in die zin gewijzigd kan worden dat in zijn werkzaamheden en gebouwen een officieel karakter wordt verleend aan de in het grondwettelijk verdrag gekozen Europese vlag en hymne
pl Te trzy symbole (flaga przedstawiająca krąg 12 złotych gwiazd na niebieskim tle, hymn pochodzący z "Ody do radości” z IX Symfonii Beethovena i dewiza "Zjednoczona w różnorodności”) pomagają w zbliżeniu obywateli do Unii Europejskiej i budowaniu europejskiej tożsamości, która jest dopełnieniem naszych tożsamości narodowych.
nl De drie symbolen (de vlag met twaalf gouden sterren tegen een blauwe achtergrond, de hymne gebaseerd op de Ode aan de vreugde uit de Negende Symfonie van Beethoven, en het devies "Verenigd in Verscheidenheid”) zullen de burgers dichter bij de Europese Unie brengen en bijdragen tot de totstandkoming van een Europese identiteit die onze nationale identiteiten complementeert.
pl Unia Europejska nie jest państwem, nie wolno więc jej przystrajać się symbolami państwa czy narodu, takimi jak hymn narodowy, flaga i tak dalej.
nl De Europese Unie is geen staat en moet zich dan ook niet tooien met de symbolen die aan een staat of natie toebehoren zoals een nationale hymne, een vlag, enzovoort.
pl To sprawozdanie uzyskało już większość w Izbie, a przed głosowaniem jeden ze znanych deputowanych, pan Duff pozwolił sobie wyrazić opinię, iż bardzo się dziwi krajom wschodniej Europy, które niedawno zostały przyjęte w skład Unii Europejskiej, że są przeciwko wprowadzeniu flagi i hymnu jako systemu obowiązującego w Parlamencie Europejskim.
nl Net voor de stemming heeft de heer Duff, een vooraanstaand EP-lid, het gewaagd zijn verbazing te uiten over het feit dat de Oost-Europese landen, die nog niet zo lang geleden tot de Europese Unie zijn toegetreden, gekant zijn tegen de bindende invoering van de vlag en de hymne in het Europees Parlement.
pl Dzisiaj objął pan funkcję przewodniczącego Unii Europejskiej, która eliminuje i zakazuje stosowania hymnu i flagi, która - proszę zwrócić na to uwagę, panie premierze - nawet zniekształca z państwami grupy euro tradycyjne geopolityczne granice na naszych monetach euro.
nl Nu bent u hier om een Europese Unie voor te zitten die het volkslied en de vlag afschaft en vernietigt en zelfs - let op mijnheer de Voorzitter - samen met de eurogroep de traditionele geopolitieke grenzen van Europa op onze munten vervalst.
pl Teraz wysłuchamy hymnu Unii Europejskiej.
nl Wij zullen nu luisteren naar het Europese volkslied.
pl Mam nadzieję, że częstsze korzystanie z flagi, hymnu i dewizy będzie nam wszystkim przypominało o wartościach kluczowych dla istnienia Unii Europejskiej, ale musimy jednocześnie pamiętać, że najważniejsze jest nasze postępowanie.
nl Ik hoop dat we, door vaker de vlag, de hymne en het devies te gebruiken, allemaal zullen worden herinnerd aan de waarden die essentieel zijn voor het bestaan van de Europese Unie. Tegelijkertijd mogen we echter niet vergeten dat ons gedrag het belangrijkst is.
pl Z żalem przyjmuję odejście od symboli Unii Europejskiej (flagi, hymnu oraz dewizy).
nl Ik vind het jammer dat in het Verdrag afstand is gedaan van de symbolen van de Europese Unie (de vlag, hymne en het devies).
pl Ponadto, w tytule nie ma w ogóle określenia ,,traktat konstytucyjny”, zrezygnowano też z odniesień do całej konstytucyjnej symboliki oraz flagi i hymnu Unii Europejskiej.
nl Bovendien zijn de grondwettelijke titel en de bijbehorende symbolen, alsmede de verwijzing naar de vlag en het volkslied van de EU, eruit verwijderd.
pl Parlament uznał i przyjął następujące symbole unii: flagę przedstawiającą krąg dwunastu złotych gwiazd na niebieskim tle, hymn stanowiący fragment Ody do radości z IX Symfonii Ludwiga van Beethovena oraz dewizę "Zjednoczona w różnorodności”.
nl Het Parlement erkent en voert de volgende symbolen van de Unie: de vlag met een cirkel van twaalf gouden sterren tegen een blauwe achtergrond, de hymne ontleend aan de Ode aan de vreugde uit de Negende Symfonie van Ludwig van Beethoven en het devies "Verenigd in verscheidenheid".
pl Hymn Unii pochodzi z Ody do radości z ‧ Symfonii Ludwiga van Beethovena
nl De hymne van de Unie is ontleend aan de Ode aan de Vreugde uit de negende symfonie van Ludwig van Beethoven
pl Może tak jest w przypadku Belgii, która nie ma rządu od sześciu miesięcy, ale w całej reszcie - we wszystkich państwach członkowskich Unii (może właśnie dlatego widzę na twarzach strach) - ludzie coraz głośniej mówią: "Nie chcemy tej flagi, nie chcemy hymnu, nie chcemy tej klasy politycznej, wszystko to powinno trafić na śmietnik historii”.
nl Nou, misschien geldt dat voor België - dat al zes maanden geen regering heeft - maar bij de rest van ons, in alle lidstaten van deze Unie (en dat verklaart misschien de angst op de gezichten), zegt de bevolking steeds luider: "Wij willen die vlag niet, wij willen het volkslied niet, wij willen deze politieke klasse niet, wij willen dat deze hele zaak in de vuilnisbak van de geschiedenis verdwijnt.”
pl Jest to próba narzucenia tak zwanych "symboli Unii”, w tym wypadku poprzez włączenie ich do regulaminu tego Parlamentu, który będzie zawierał postanowienia, że: "flaga podnoszona jest we wszystkich budynkach Parlamentu i z okazji oficjalnych wydarzeń”, że "flaga wywieszana jest we wszystkich salach posiedzeń Parlamentu”, że "hymn odgrywany jest przed każdym posiedzeniem inauguracyjnym oraz na innych uroczystych posiedzeniach” i że "dewiza Unii ["Zjednoczona w różnorodności”] powielana jest na oficjalnych dokumentach Parlamentu”.
nl Wij hebben hier te maken met een poging om het gebruik van de zogenaamde "symbolen van de Unie” op te leggen, in dit geval door invoeging ervan in het Reglement van het Europees Parlement, waaraan de volgende bepalingen worden toegevoegd: "De vlag hangt uit in alle gebouwen van het Parlement en ter gelegenheid van officiële gebeurtenissen. De vlag wordt opgehangen in alle vergaderruimtes van het Parlement.
pl porzucenie podejścia konstytucyjnego oraz pewnych jego cech, jak pojęcie, zgodnie z którym kształt Unii jest zgodny z wolą jej obywateli i państw członkowskich, jednolity i usystematyzowany tekst, bardziej przejrzysta terminologia określająca instrumenty legislacyjne, odzwierciedlenie w traktacie flagi i hymnu i użycie tytułu ministra spraw zagranicznych w miejsce Wysokiego Przedstawiciela
nl de constitutionele aanpak te laten vallen alsmede een aantal van de kenmerken daarvan, zoals een Unie gebaseerd op de wil van haar burgers en lidstaten, een enkele, gestructureerde tekst, de duidelijker terminologie voor de aanduiding van wetgevingsinstrumenten, de verankering in het Verdrag van de vlag en het volkslied en het gebruik van de titel minister van Buitenlandse Zaken in plaats van Hoge Vertegenwoordiger
pl Panie i panowie! Czy mógłbym państwa prosić o powstanie i pozostanie w tej pozycji, ponieważ wysłuchamy hymnu europejskiego na cześć pana Saliha Osmana.
nl Dames en heren, ik verzoek u op te staan of te blijven staan voor de Europese hymne, die ter ere van Salih Osman wordt gespeeld.
pl Dzień dzisiejszy jest pod każdym względem dniem premier, w pełnym znaczeniu tego słowa, gdyż to dziś właśnie po raz pierwszy na powitanie gościa posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego zabrzmiał europejski hymn.
nl We beleven ook in alle opzichten een première, want voor het eerst is hier in de vergadering van het Europees Parlement ter begroeting van een staatshoofd het Europese volkslied gespeeld.
pl W nawiązaniu do art. 202a Regulaminu na posiedzeniu plenarnym głosowaliśmy za tym, aby na oficjalnych posiedzeniach był grany hymn europejski.
nl - (FR) Mevrouw de Voorzitter, het gaat om een beroep op artikel 202a van het Reglement. Tijdens een plenaire vergadering hebben we ervoor gestemd dat het Europese volkslied zou worden gespeeld bij plechtige zittingen.
pl Europejska flaga i hymn, tak nam dobrze dziś wszystkim znane, zostały po raz pierwszy przyjęte w trakcie posiedzenia Rady Europejskiej w Mediolanie w 1985 r.
nl De Europese vlag en hymne, waarmee we tegenwoordig allemaal zo vertrouwd zijn, zijn voor het eerst in 1985 gebruikt bij de Europese Raad in Milaan.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 287249 zdań frazy hymn Unii Europejskiej.Znalezione w 49,402 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.