wymowa: IPA: xɔˈrɔba ˌkrɔjʦ̑fɛlda‿jaˈkɔba

Tłumaczenia na język niderlandzki:

  • ziekte van Creutzfeldt-Jakob   

Pozostałe znaczenia:

 
med. medycyna, medyczny jedna z chorób mózgu;

Przykładowe zdania z "choroba Creutzfeldta-Jakoba", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl ODMIANA CHOROBY CREUTZFELDTA-JAKOBA
nl VARIANT VAN DE ZIEKTE VAN CREUTZFELDT-JAKOB
pl Wariant choroby Creutzfeldta– Jakoba (vCJD) -- > Wariant choroby Creutzfeldta– Jakoba (vCJD) jest stosunkowo nową i rzadko spotykaną chorobą neurologiczną, sklasyfikowaną jako zakaźna encefalopatia gąbczasta.
nl Ziekte van Creutzfeldt-Jakob, variant (vCJD)
pl Choroba Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) jest śmiertelną postacią „ludzkiej encefalopatii gąbczastej” (choroby wywoływanej przez priony), która została rozpoznana po raz pierwsz y w 1996 r. w Wielkiej Brytanii.
nl Variant-Creutzfeldt-Jakob disease (vCJD) is een dodelijke vorm van "humane spongiforme encefalopathie” (een prionziekte) die voor het eerst in 1996 in het Verenigd Koninkrijk is geïdentificeerd.
pl W Zjednoczonym Królestwie opublikowano informacje potwierdzające hipotezę, według której narażenie na czynnik wywołujący gąbczastą encefalopatię bydła (BSE) wykazuje związek z występowaniem nowego wariantu choroby Creutzfeldta-Jakoba (CJD) u ludzi
nl Overwegende dat in het Verenigd Koninkrijk nieuwe informatie is bekendgemaakt die bijkomende steun biedt voor de hypothese dat er tussen blootstelling aan het agens van boviene spongiforme encefalopathie (BSE) en de nieuwe variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob bij de mens een verband bestaat
pl osoby z rozpoznaniem choroby Creutzfeldta-Jakoba lub jej wariantu, lub z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku niejatrogennej postaci choroby Creutzfeldta-Jakoba
nl personen bij wie de ziekte van CreutzfeldtJakob of de variant-ziekte van CreutzfeldtJakob gediagnosticeerd is of die een familieanamnese van niet-iatrogene ziekte van CreutzfeldtJakob hebben
pl W odniesieniu do wariantu choroby Creutzfeldta-Jakoba zalecane mogą być dalsze środki ostrożności
nl Voor de variant-ziekte van Creutzfeldt-Jakob kunnen verdere voorzorgsmaatregelen worden aanbevolen
pl zwalczanie cukrzycy, chorób układu nerwowego (takich jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona oraz nowy wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba, a także, tam gdzie właściwe, chorób psychicznych), chorób układu krążenia i chorób rzadko występujących
nl strijd tegen suikerziekte, ziekten van het zenuwstelsel (zoals Alzheimer, Parkinson en de nieuwe variant van Creutzfeldt-Jakob en, waar toepasselijk ook geestesziekten), hart-en vaatziekten en zeldzame ziekten
pl Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie T-‧/‧ É.A. i in. przeciwko Radzie i Komisji, w którym Sąd odrzucił w części jako niedopuszczalną i oddalił w pozostałym zakresie jako bezzasadną skargę stron wnoszących odwołanie o odszkodowanie na podstawie art. ‧ WE i ‧ akapit drugi WE zmierzającą do uzyskania zadośćuczynienia za szkody doznane rzekomo wskutek zakażenia i następującej po nim śmierci członków rodzin wnoszących odwołanie, u których wystąpiła nowa odmiana choroby Creutzfeldta-Jakoba, pozostająca w związku z pojawianiem się i rozprzestrzenianiem w Europie gąbczastej encefalopatii bydła za co odpowiedzialność miałaby ponosić Rada i Komisja- Przesłanki powstania odpowiedzialności pozaumownej Wspólnoty
nl Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer) van ‧ december ‧, É.A. e.a./Raad en Commissie (T-‧/‧), waarbij het beroep van rekwiranten krachtens de artikelen ‧ EG en ‧, tweede alinea, EG, tot vergoeding van de schade die zij zouden hebben geleden als gevolg van het overlijden van familieleden door besmetting met een nieuwe variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, die verband zou houden met het uitbreken en de verspreiding in Europa van boviene spongiforme encefalopathie, waarvoor de Raad en de Commissie aansprakelijk zouden zijn, gedeeltelijk niet-ontvankelijk en voor het overige ongegrond is verklaard- Voorwaarden voor de niet-contractuele aansprakelijkheid van de Gemeenschappen
pl Choroba Creutzfeldta-Jakoba
nl Variant-CJD
pl rozwijanie strategii profilaktyki i zarządzanie zaburzeniami i chorobami nerwowymi i umysłowymi (takimi jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona i nowe odmiany choroby Creutzfeldta-Jakoba), w tym chorobami odnoszącymi się do uzależnienia od leków
nl ontwikkeling van strategieën inzake preventie en beheersing van neurologische en mentale aandoeningen en ziekten van het zenuwstelsel (zoals Alzheimer, Parkinson en de nieuwe variant van Creutzfeldt-Jakob), waaronder die in verband met drugsverslaving
pl Pasażowalne encefalopatie gąbczaste, odmiany choroby Creutzfeldta-Jakoba
nl Overdraagbare spongiforme encefalopathieën, variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob
pl Gąbczaste encefalopatie przenośne (choroba Creutzfeldta-Jacoba
nl Overdraagbare spongiforme encefalopathieën-(CJD
pl Aldo Patriciello i Alfredo Pallone, w sprawie choroby Creutzfelda-Jakoba
nl Aldo Patriciello en Alfredo Pallone, over de ziekte van Creutzfeld-Jakob
pl Nie widziałaś Jakoba od jakiegoś czasu?
nl Hoe lang komt Jacob hier al?
pl uwzględniając bezprecedensowe potępienie w dniu ‧ czerwca ‧ r. przez przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Jakoba Kellenbergera przypadków łamania międzynarodowego prawa humanitarnego dokonywanego wobec osób cywilnych i osób zatrzymanych przez rząd Birmy oraz jego żądanie podjęcia przez rząd Birmy natychmiastowych działań w celu położenia kresu łamaniu prawa i uniknięcia nowych przypadków jego naruszania
nl gezien de nooit eerder geziene wijze waarop de voorzitter van het Internationale Comité van het Rode Kruis, Jakob Kellenberger, op ‧ juni ‧ de schendingen van het internationaal humanitair recht ten aanzien van burgers en gedetineerden door de Birmese regering aan de kaak heeft gesteld en zijn oproep aan de Birmese regering om met spoed stappen te ondernemen om deze praktijken te beëindigen en in de toekomst te voorkomen
pl Przepisy art. ‧ ust. ‧ lit. a) rozporządzenia stosuje się również wobec osób objętych ubezpieczeniem na wypadek choroby zgodnie z austriacką ustawą o opiece nad szczególnie poszkodowanymi (Versorgungsgesetze
nl De bepalingen van artikel ‧, lid ‧, onder a), van de verordening zijn eveneens van toepassing op personen met een ziekteverzekeringsdekking uit hoofde van een Oostenrijkse wet inzake de bescherming van specifieke getroffenen (Versorgungsgesetz
pl upoważniające, w zakresie obrotu sadzeniakami ziemniaka na całym lub części terytorium niektórych państw członkowskich, do podjęcia bardziej rygorystycznych środków przeciwko niektórym chorobom niż przewidziane w załącznikach I i ‧ do dyrektywy Rady ‧/‧/WE
nl Beschikking tot machtiging van sommige lidstaten om, wat de handel in pootaardappelen betreft, voor hun gehele grondgebied of een gedeelte daarvan ten aanzien van bepaalde ziekten strengere maatregelen toe te passen dan op grond van de bijlagen I en ‧ van Richtlijn ‧/‧/EG van de Raad is vereist
pl leczeniu hiperkalcemii spowodowanej chorobą nowotworową z przerzutami lub bez
nl Behandeling van door tumor veroorzaakte hypercalciëmie met of zonder metastasen
pl przyjęcie celów w odniesieniu do ograniczenia rozpowszechniania określonych chorób odzwierzęcych w populacjach zwierząt
nl de vastlegging van doelstellingen voor de vermindering van de prevalentie van bepaalde zoönoses bij dierpopulaties
pl Pojedyncze, wysokie miano roztworu w szczególnym przeciwciele surowicy na grupie serologicznej ‧ L. pneumophila lub innej grupie serologicznej lub innych odmianach choroby legionistów
nl Een eenmalige hoge titer van specifieke serumantistoffen tegen L. pneumophila serogroep ‧, andere serogroepen of andere legionellasoorten
pl zwraca uwagę na cztery kraje w regionie dotknięte malarią: Papuę-Nową Gwineę, Wyspy Salomona, Vanuatu oraz Timor Wschodni; wzywa Komisję do utworzenia programów mających na celu walkę z tym problemem i zapewniających odpowiednią ochronę przed malarią, na przykład poprzez dostarczanie moskitier do krajów dotkniętych chorobą
nl vestigt de aandacht op de vier landen in de regio die getroffen worden door malaria, namelijk Papoea-Nieuw-Guinea, de Salomonseilanden, Vanuatu en Oost-Timor; dringt er bij de Commissie op aan programma's uit te werken om dit probleem het hoofd te bieden en voor adequate bescherming tegen malaria te zorgen, bijvoorbeeld door de landen in kwestie te voorzien van muskietennetten
pl Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych
nl Ongevallen- en beroepsziekteverzekering
pl W celu uniknięcia ryzyka przenoszenia chorób za pośrednictwem tych wyrobów, w zależności od statusu zdrowotnego kraju pochodzenia i gatunków, z których otrzymano produkt, należy zastosować odpowiednią obróbkę
nl Om de overdracht van ziekten via deze producten te voorkomen is een adequate behandeling nodig, die verschilt naar gelang van de gezondheidsstatus van het land van herkomst en de diersoort waarvan het product is verkregen
pl Decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie stref ochrony i nadzoru w odniesieniu do choroby niebieskiego języka i warunków dotyczących przemieszczeń z tych stref lub przez te strefy przewiduje wyznaczenie ogólnych obszarów geograficznych, w ramach których państwa członkowskie ustanawiają strefy ochrony i nadzoru (strefy zamknięte) w związku z chorobą niebieskiego języka
nl Beschikking ‧/‧/EG van de Commissie van ‧ mei ‧ inzake beschermings- en toezichtsgebieden in verband met bluetongue en de voorwaarden voor verplaatsingen uit of binnen deze gebieden bakent de algemene geografische gebieden af waarin de lidstaten beschermings- en toezichtsgebieden (beperkingsgebieden) in verband met bluetongue moeten instellen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 13489 zdań frazy choroba Creutzfeldta-Jakoba.Znalezione w 2,334 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.