wymowa: IPA: xɔˈrɔba ˌkrɔjʦ̑fɛlda‿jaˈkɔba

Tłumaczenia na język niderlandzki:

  • ziekte van Creutzfeldt-Jakob   

Pozostałe znaczenia:

 
med. medycyna, medyczny jedna z chorób mózgu;

Przykładowe zdania z "choroba Creutzfeldta-Jakoba", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl osoby z rozpoznaniem choroby Creutzfeldta-Jakoba lub jej wariantu, lub z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku niejatrogennej postaci choroby Creutzfeldta-Jakoba
nl personen bij wie de ziekte van CreutzfeldtJakob of de variant-ziekte van CreutzfeldtJakob gediagnosticeerd is of die een familieanamnese van niet-iatrogene ziekte van CreutzfeldtJakob hebben
pl W Zjednoczonym Królestwie opublikowano informacje potwierdzające hipotezę, według której narażenie na czynnik wywołujący gąbczastą encefalopatię bydła (BSE) wykazuje związek z występowaniem nowego wariantu choroby Creutzfeldta-Jakoba (CJD) u ludzi
nl Overwegende dat in het Verenigd Koninkrijk nieuwe informatie is bekendgemaakt die bijkomende steun biedt voor de hypothese dat er tussen blootstelling aan het agens van boviene spongiforme encefalopathie (BSE) en de nieuwe variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob bij de mens een verband bestaat
pl Pasażowalne encefalopatie gąbczaste, odmiany choroby Creutzfeldta-Jakoba
nl Overdraagbare spongiforme encefalopathieën, variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob
pl Choroba Creutzfeldta-Jakoba
nl Variant-CJD
pl Choroba Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) jest śmiertelną postacią „ludzkiej encefalopatii gąbczastej” (choroby wywoływanej przez priony), która została rozpoznana po raz pierwsz y w 1996 r. w Wielkiej Brytanii.
nl Variant-Creutzfeldt-Jakob disease (vCJD) is een dodelijke vorm van "humane spongiforme encefalopathie” (een prionziekte) die voor het eerst in 1996 in het Verenigd Koninkrijk is geïdentificeerd.
pl Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie T-‧/‧ É.A. i in. przeciwko Radzie i Komisji, w którym Sąd odrzucił w części jako niedopuszczalną i oddalił w pozostałym zakresie jako bezzasadną skargę stron wnoszących odwołanie o odszkodowanie na podstawie art. ‧ WE i ‧ akapit drugi WE zmierzającą do uzyskania zadośćuczynienia za szkody doznane rzekomo wskutek zakażenia i następującej po nim śmierci członków rodzin wnoszących odwołanie, u których wystąpiła nowa odmiana choroby Creutzfeldta-Jakoba, pozostająca w związku z pojawianiem się i rozprzestrzenianiem w Europie gąbczastej encefalopatii bydła za co odpowiedzialność miałaby ponosić Rada i Komisja- Przesłanki powstania odpowiedzialności pozaumownej Wspólnoty
nl Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer) van ‧ december ‧, É.A. e.a./Raad en Commissie (T-‧/‧), waarbij het beroep van rekwiranten krachtens de artikelen ‧ EG en ‧, tweede alinea, EG, tot vergoeding van de schade die zij zouden hebben geleden als gevolg van het overlijden van familieleden door besmetting met een nieuwe variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, die verband zou houden met het uitbreken en de verspreiding in Europa van boviene spongiforme encefalopathie, waarvoor de Raad en de Commissie aansprakelijk zouden zijn, gedeeltelijk niet-ontvankelijk en voor het overige ongegrond is verklaard- Voorwaarden voor de niet-contractuele aansprakelijkheid van de Gemeenschappen
pl zwalczanie cukrzycy, chorób układu nerwowego (takich jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona oraz nowy wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba, a także, tam gdzie właściwe, chorób psychicznych), chorób układu krążenia i chorób rzadko występujących
nl strijd tegen suikerziekte, ziekten van het zenuwstelsel (zoals Alzheimer, Parkinson en de nieuwe variant van Creutzfeldt-Jakob en, waar toepasselijk ook geestesziekten), hart-en vaatziekten en zeldzame ziekten
pl Wariant choroby Creutzfeldta– Jakoba (vCJD) -- > Wariant choroby Creutzfeldta– Jakoba (vCJD) jest stosunkowo nową i rzadko spotykaną chorobą neurologiczną, sklasyfikowaną jako zakaźna encefalopatia gąbczasta.
nl Ziekte van Creutzfeldt-Jakob, variant (vCJD)
pl ODMIANA CHOROBY CREUTZFELDTA-JAKOBA
nl VARIANT VAN DE ZIEKTE VAN CREUTZFELDT-JAKOB
pl W odniesieniu do wariantu choroby Creutzfeldta-Jakoba zalecane mogą być dalsze środki ostrożności
nl Voor de variant-ziekte van Creutzfeldt-Jakob kunnen verdere voorzorgsmaatregelen worden aanbevolen
pl rozwijanie strategii profilaktyki i zarządzanie zaburzeniami i chorobami nerwowymi i umysłowymi (takimi jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona i nowe odmiany choroby Creutzfeldta-Jakoba), w tym chorobami odnoszącymi się do uzależnienia od leków
nl ontwikkeling van strategieën inzake preventie en beheersing van neurologische en mentale aandoeningen en ziekten van het zenuwstelsel (zoals Alzheimer, Parkinson en de nieuwe variant van Creutzfeldt-Jakob), waaronder die in verband met drugsverslaving
pl Gąbczaste encefalopatie przenośne (choroba Creutzfeldta-Jacoba
nl Overdraagbare spongiforme encefalopathieën-(CJD
pl Aldo Patriciello i Alfredo Pallone, w sprawie choroby Creutzfelda-Jakoba
nl Aldo Patriciello en Alfredo Pallone, over de ziekte van Creutzfeld-Jakob
pl uwzględniając bezprecedensowe potępienie w dniu ‧ czerwca ‧ r. przez przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Jakoba Kellenbergera przypadków łamania międzynarodowego prawa humanitarnego dokonywanego wobec osób cywilnych i osób zatrzymanych przez rząd Birmy oraz jego żądanie podjęcia przez rząd Birmy natychmiastowych działań w celu położenia kresu łamaniu prawa i uniknięcia nowych przypadków jego naruszania
nl gezien de nooit eerder geziene wijze waarop de voorzitter van het Internationale Comité van het Rode Kruis, Jakob Kellenberger, op ‧ juni ‧ de schendingen van het internationaal humanitair recht ten aanzien van burgers en gedetineerden door de Birmese regering aan de kaak heeft gesteld en zijn oproep aan de Birmese regering om met spoed stappen te ondernemen om deze praktijken te beëindigen en in de toekomst te voorkomen
pl Nie widziałaś Jakoba od jakiegoś czasu?
nl Hoe lang komt Jacob hier al?
pl Jednakże nie ustanawia ona systematycznych badań tej choroby u drobiu i dzikiego ptactwa
nl Die richtlijn voorziet echter niet in regelmatig onderzoek naar aviaire influenza bij pluimvee en in het wild levende vogels
pl W drodze odstępstwa od art. ‧ ust. ‧, państwo członkowskie dotknięte chorobą może zezwolić na przewożenie ptaków towarzyszących swoim właścicielom do obiektów położonych poza obszarami A lub B, jeśli przesyłka taka składa się z nie więcej niż ‧ ptaków w klatce pochodzących z gospodarstw, w których nie jest hodowany drób, lub jeśli przesyłka taka jest przeznaczona do kwarantanny ustanowionej zgodnie z decyzją ‧/‧/WE i ptakom towarzyszy świadectwo weterynaryjne zgodne ze wzorem określonym w załączniku II, potwierdzające spełnienie obowiązujących wymogów w zakresie zdrowia zwierząt, tam gdzie jest to wymagane, w oparciu o deklarację właściciela odpowiadającą wzorowi określonemu w załączniku III
nl In afwijking van artikel ‧, lid ‧, mag de getroffen lidstaat het vervoer toestaan van vogels die hun eigenaar naar inrichtingen buiten het gebied A of B vergezellen, mits de zending uit niet meer dan vijf gekooide vogels bestaat en afkomstig is van bedrijven waar geen pluimvee wordt gehouden, of bestemd is voor plaatsing in quarantaine overeenkomstig Beschikking ‧/‧/EG, en de vogels vergezeld gaan van een veterinair certificaat volgens het model in bijlage II, waaruit blijkt dat voldaan is aan de veterinairrechtelijke voorschriften, zo nodig op grond van een verklaring van de eigenaar overeenkomstig het model in bijlage III
pl uwzględniając dyrektywę Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. wprowadzającą minimalne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób małży, w szczególności jej art
nl Gelet op Richtlijn ‧/‧/EG van de Raad van ‧ december ‧ tot vaststelling van minimale communautaire maatregelen ter bestrijding van bepaalde ziekten van tweekleppige weekdieren, en met name op artikel
pl Załącznik V do decyzji Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiającej standardowe wymagania w zakresie przedkładania przez państwa członkowskie krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych w celu uzyskania finansowania wspólnotowego zawiera szczegółową analizę kosztów programów, dla których państwa członkowskie pragną uzyskać wkład finansowy
nl Bijlage V bij Beschikking ‧/‧/EG van de Commissie van ‧ april ‧ tot vaststelling van standaardvoorschriften voor de indiening door de lidstaten van door de Gemeenschap te financieren nationale programma’s voor de uitroeiing, bestrijding en bewaking van bepaalde dierziekten en zoönosen bevat de gedetailleerde analyse van de kosten van de programma’s waarvoor de lidstaten een financiële bijdrage willen ontvangen
pl Należy postanowić o wspólnotowym środku finansowym w celu zwalczania, kontroli i monitoringu niektórych chorób zwierzęcych
nl Het is van belang dat een financiële maatregel van de Gemeenschap wordt vastgesteld inzake de uitroeiing, bestrijding en bewaking van bepaalde dierziekten
pl Pomoc ma na celu wspieranie zwalczania chorób wirusowych i bakteryjnych mających wpływ na wydajność produkcji chmielu w Republice Czeskiej poprzez ponowne sadzenie zdrowych odmian zakwalifikowanych jako wolne od wirusów
nl De maatregel is gericht op de uitroeiing van virale en bacteriële ziekten die de productiviteit in de hopsector aantasten, door de aanplant van gezonde rassen die als virusvrij zijn gecertificeerd
pl ustanowi wytyczne dotyczące środków zwalczania chorób odzwierzęcych
nl stelt richtsnoeren vast voor de maatregelen ter bestrijding van zooenoses
pl U tychże osób może ono ponadto być przyczyną udarów, astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (COPD) oraz zaostrzać wcześniejsze stany chorobowe, takie jak astma i COPD
nl Voorts kan omgevingstabaksrook bij volwassenen beroerten, astma en chronische obstructieve longaandoeningen (COPD) veroorzaken, en bestaande aandoeningen zoals astma en COPD verergeren
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 13489 zdań frazy choroba Creutzfeldta-Jakoba.Znalezione w 3,736 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.