wymowa: IPA: xɔˈrɔba ˌkrɔjʦ̑fɛlda‿jaˈkɔba

Tłumaczenia na język niderlandzki:

  • ziekte van Creutzfeldt-Jakob   

Pozostałe znaczenia:

 
med. medycyna, medyczny jedna z chorób mózgu;

Przykładowe zdania z "choroba Creutzfeldta-Jakoba", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (pierwsza izba) z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie T-‧/‧ É.A. i in. przeciwko Radzie i Komisji, w którym Sąd odrzucił w części jako niedopuszczalną i oddalił w pozostałym zakresie jako bezzasadną skargę stron wnoszących odwołanie o odszkodowanie na podstawie art. ‧ WE i ‧ akapit drugi WE zmierzającą do uzyskania zadośćuczynienia za szkody doznane rzekomo wskutek zakażenia i następującej po nim śmierci członków rodzin wnoszących odwołanie, u których wystąpiła nowa odmiana choroby Creutzfeldta-Jakoba, pozostająca w związku z pojawianiem się i rozprzestrzenianiem w Europie gąbczastej encefalopatii bydła za co odpowiedzialność miałaby ponosić Rada i Komisja- Przesłanki powstania odpowiedzialności pozaumownej Wspólnoty
nl Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Eerste kamer) van ‧ december ‧, É.A. e.a./Raad en Commissie (T-‧/‧), waarbij het beroep van rekwiranten krachtens de artikelen ‧ EG en ‧, tweede alinea, EG, tot vergoeding van de schade die zij zouden hebben geleden als gevolg van het overlijden van familieleden door besmetting met een nieuwe variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, die verband zou houden met het uitbreken en de verspreiding in Europa van boviene spongiforme encefalopathie, waarvoor de Raad en de Commissie aansprakelijk zouden zijn, gedeeltelijk niet-ontvankelijk en voor het overige ongegrond is verklaard- Voorwaarden voor de niet-contractuele aansprakelijkheid van de Gemeenschappen
pl ODMIANA CHOROBY CREUTZFELDTA-JAKOBA
nl VARIANT VAN DE ZIEKTE VAN CREUTZFELDT-JAKOB
pl rozwijanie strategii profilaktyki i zarządzanie zaburzeniami i chorobami nerwowymi i umysłowymi (takimi jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona i nowe odmiany choroby Creutzfeldta-Jakoba), w tym chorobami odnoszącymi się do uzależnienia od leków
nl ontwikkeling van strategieën inzake preventie en beheersing van neurologische en mentale aandoeningen en ziekten van het zenuwstelsel (zoals Alzheimer, Parkinson en de nieuwe variant van Creutzfeldt-Jakob), waaronder die in verband met drugsverslaving
pl zwalczanie cukrzycy, chorób układu nerwowego (takich jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona oraz nowy wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba, a także, tam gdzie właściwe, chorób psychicznych), chorób układu krążenia i chorób rzadko występujących
nl strijd tegen suikerziekte, ziekten van het zenuwstelsel (zoals Alzheimer, Parkinson en de nieuwe variant van Creutzfeldt-Jakob en, waar toepasselijk ook geestesziekten), hart-en vaatziekten en zeldzame ziekten
pl Pasażowalne encefalopatie gąbczaste, odmiany choroby Creutzfeldta-Jakoba
nl Overdraagbare spongiforme encefalopathieën, variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob
pl osoby z rozpoznaniem choroby Creutzfeldta-Jakoba lub jej wariantu, lub z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku niejatrogennej postaci choroby Creutzfeldta-Jakoba
nl personen bij wie de ziekte van CreutzfeldtJakob of de variant-ziekte van CreutzfeldtJakob gediagnosticeerd is of die een familieanamnese van niet-iatrogene ziekte van CreutzfeldtJakob hebben
pl Choroba Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) jest śmiertelną postacią „ludzkiej encefalopatii gąbczastej” (choroby wywoływanej przez priony), która została rozpoznana po raz pierwsz y w 1996 r. w Wielkiej Brytanii.
nl Variant-Creutzfeldt-Jakob disease (vCJD) is een dodelijke vorm van "humane spongiforme encefalopathie” (een prionziekte) die voor het eerst in 1996 in het Verenigd Koninkrijk is geïdentificeerd.
pl W Zjednoczonym Królestwie opublikowano informacje potwierdzające hipotezę, według której narażenie na czynnik wywołujący gąbczastą encefalopatię bydła (BSE) wykazuje związek z występowaniem nowego wariantu choroby Creutzfeldta-Jakoba (CJD) u ludzi
nl Overwegende dat in het Verenigd Koninkrijk nieuwe informatie is bekendgemaakt die bijkomende steun biedt voor de hypothese dat er tussen blootstelling aan het agens van boviene spongiforme encefalopathie (BSE) en de nieuwe variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob bij de mens een verband bestaat
pl W odniesieniu do wariantu choroby Creutzfeldta-Jakoba zalecane mogą być dalsze środki ostrożności
nl Voor de variant-ziekte van Creutzfeldt-Jakob kunnen verdere voorzorgsmaatregelen worden aanbevolen
pl Choroba Creutzfeldta-Jakoba
nl Variant-CJD
pl Wariant choroby Creutzfeldta– Jakoba (vCJD) -- > Wariant choroby Creutzfeldta– Jakoba (vCJD) jest stosunkowo nową i rzadko spotykaną chorobą neurologiczną, sklasyfikowaną jako zakaźna encefalopatia gąbczasta.
nl Ziekte van Creutzfeldt-Jakob, variant (vCJD)
pl Gąbczaste encefalopatie przenośne (choroba Creutzfeldta-Jacoba
nl Overdraagbare spongiforme encefalopathieën-(CJD
pl Aldo Patriciello i Alfredo Pallone, w sprawie choroby Creutzfelda-Jakoba
nl Aldo Patriciello en Alfredo Pallone, over de ziekte van Creutzfeld-Jakob
pl uwzględniając bezprecedensowe potępienie w dniu ‧ czerwca ‧ r. przez przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Jakoba Kellenbergera przypadków łamania międzynarodowego prawa humanitarnego dokonywanego wobec osób cywilnych i osób zatrzymanych przez rząd Birmy oraz jego żądanie podjęcia przez rząd Birmy natychmiastowych działań w celu położenia kresu łamaniu prawa i uniknięcia nowych przypadków jego naruszania
nl gezien de nooit eerder geziene wijze waarop de voorzitter van het Internationale Comité van het Rode Kruis, Jakob Kellenberger, op ‧ juni ‧ de schendingen van het internationaal humanitair recht ten aanzien van burgers en gedetineerden door de Birmese regering aan de kaak heeft gesteld en zijn oproep aan de Birmese regering om met spoed stappen te ondernemen om deze praktijken te beëindigen en in de toekomst te voorkomen
pl Nie widziałaś Jakoba od jakiegoś czasu?
nl Hoe lang komt Jacob hier al?
pl względniając decyzję nr ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ września ‧ r. ustanawiającą sieć nadzoru i kontroli epidemiologicznej chorób zakaźnych we Wspólnocie, w szczególności jej art. ‧ lit. c
nl Gelet op Beschikking nr. ‧/‧/EG van het Europees Parlement en de Raad van ‧ september ‧ tot oprichting van een netwerk voor epidemiologische surveillance en beheersing van overdraagbare ziekten in de Europese Gemeenschap, en met name op artikel ‧, onder c
pl nie zostały zabite w ramach kampanii zwalczania choroby
nl in het kader van een dierziekte-uitroeiingscampagne zijn geslacht
pl Z zadowoleniem przyjmuję wspólny wniosek dotyczący inicjatywy szczepienia przeciwko gruźlicy, ponieważ uważam, że szczepienia w połączeniu z najbardziej skutecznymi testami wykrywającymi zakażenie i jak najlepszym leczeniem to nasza główna broń w walce z tą chorobą.
nl Ik verwelkom de gezamenlijke ontwerpresolutie over het "Tuberculosis Vaccine Initiative", omdat ik van mening ben dat in de strijd tegen tuberculose de vaccins in combinatie met de beste tests om de infectie vast te stellen en de beste behandeling een essentieel bestrijdingsinstrument vormen.
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. ustanawiające zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady ‧/‧/EWG
nl Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Commissie van ‧ februari ‧ tot vaststelling van voorschriften inzake de communautaire financiering van de in Beschikking ‧/‧/EEG van de Raad bedoelde urgente maatregelen en maatregelen ter bestrijding van bepaalde dierziekten
pl Należy ponadto zezwolić na zmianę tych warunków, jeżeli ilość materiału do usunięcia i przetworzenia narasta w związku z wystąpieniem poważnego ogniska choroby, pod warunkiem że tymczasowe stosowanie na zmienionych warunkach nie prowadzi do propagacji zagrożenia związanego z chorobą
nl Voorts moet het toegestaan zijn om deze voorwaarden te wijzigen indien de hoeveelheid materiaal die moet worden verwijderd en verwerkt, toeneemt door een grote ziekte-uitbraak, mits ervoor wordt gezorgd dat het tijdelijke gebruik onder deze gewijzigde voorwaarden niet tot de verspreiding van ziekterisico’s leidt
pl Zgromadzona przez ECDC wiedza specjalistyczna będzie także przekazywana tym państwom, w których istnieje potrzeba usprawnienia niektórych elementów systemów kontroli chorób zakaźnych.
nl De gebundelde deskundigheid van het ECDC wordt ook aangeboden aan landen die bepaalde aspecten van hun systeem voor de bestrijding van overdraagbare ziekten willen verbeteren.
pl Świeże mięso z jagniąt ssących w wieku ‧–‧ dni, o wadze ‧,‧–‧,‧ kg, urodzonych z maciorek o fenotypicznych cechach miejscowych ras greckich żyjących na terenie Grecji kontynentalnej (małe rozmiary, krótkie, ale silne nogi, silny temperament, odporność na skrajne warunki pogodowe, odporność na choroby i zdolność do długich marszów
nl Het betreft vers vlees van ‧-‧ dagen oude zuiglammeren met een gewicht van ‧,‧-‧,‧ kg afkomstig van ooien met de fenotypische eigenschappen van in Griekenland inheemse rassen die verspreid over het Griekse vasteland voorkomen (klein van stuk, korte maar sterke poten, sterk temperament, bestand tegen extreme weersomstandigheden, met weerstand tegen ziektes en in staat grote afstanden af te leggen
pl Inicjatywy edukacyjne mogą się koncentrować na poprawieniu sytuacji związanej z istniejącymi problemami medycznymi lub mieć charakter zapobiegawczy (np. dotyczyć profilaktyki różnych chorób lub porad na temat życia z istniejącą chorobą) i obejmować zaplanowane programy nauczania.
nl Initiatieven kunnen gericht zijn op verbetering van bestaande medische problemen of op preventieve voorlichting (bv. voorkomen dat mensen bepaalde ziekten oplopen of mensen helpen om met een ziekte te leven), in elke gewenste combinatie van geplande leeractiviteiten.
pl Procedura obowiązująca w przypadku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej mających miejsce w państwie członkowskim innym niż właściwe państwo członkowskie
nl Procedure in geval van een arbeidsongeval of beroepsziekte in een andere dan de bevoegde lidstaat
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 13489 zdań frazy choroba Creutzfeldta-Jakoba.Znalezione w 5,089 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.