Tłumaczenia na język niderlandzki:

  • belgië   

Podobne frazy w słowniku polski niderlandzki. (1)

Belgiazike hause; België

Przykładowe zdania z "belgia", pamięć tłumaczeniowa

add example
artykuł ‧ umowy Jordania-Belgiaartikel ‧ van de overeenkomst tussen Jordanië en België
W konsekwencji turystyka paliwowa rozwinie się i rozszerzy, zmieniając się z wewnętrznego problemu UE (Niemcy, Francja i Belgia) w problem zewnętrzny (dla Austrii, Węgier, Słowenii, Estonii, Litwy, Polski, Rumunii, Bułgarii i GrecjiBijgevolg zal het brandstoftoerisme zich uitbreiden en van een intern EU-probleem (Duitsland, Frankrijk en België) een extern probleem worden (voor Oostenrijk, Hongarije, Slovenië, Estland, Litouwen, Polen, Roemenië, Bulgarije en Griekenland
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Belgia) w dniu ‧ lipca ‧ r.- Scrl Intercommunale Intermosane, ASBL Fédération de l'industrie et du gaz (Synergrid) przeciwko État belgeVerzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State (België) op ‧ juli ‧- Scrl Intercommunale Intermosane, VZW Federatie van de Elektriciteits- en Gasnetbeheerders (Synergrid)/Belgische Staat
Uwaga: jeśli chodzi o spawanie, Belgia podaje, że całkowity czas trwania szkolenia wynosi ‧ godzin, a poziom rotacji personelu przedsiębiorstwa – ‧ %NB: België betoogt, dat de totale opleidingsduur voor lassen ‧ uur bedraagt en dat het personeelsverloop in de fabriek ‧ % bedraagt
Artykuł ‧ umowy Malezja–Belgiaartikel ‧ van de Overeenkomst tussen Maleisië en België
Belgia informuje Komisję, w terminie dwóch miesięcy od daty ogłoszenia niniejszej decyzji, o środkach przyjętych w celu dostosowania się do niejBelgië deelt de Commissie binnen twee maanden vanaf de kennisgeving van deze beschikking mee welke maatregelen het heeft genomen om hieraan te voldoen
Wnoszący odwołanie: Elizabeth De Smaedt (Wezembeek-Oppem, Belgia) (przedstawiciele: L. Vogel, R. Kechiche, avocatsRekwirante: Elisabeth De Smedt (Wezembeek-Oppem, België) (vertegenwoordigers: L. Vogel en R. Kechiche, advocaten
Sprawa T-‧/‧ P i T-‧/‧ P: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ grudnia ‧ r.- Belgia i Komisja przeciwko Genette (Odwołanie- Służba publiczna- Urzędnicy- Emerytury- Przeniesienie krajowych praw do emerytury- Decyzja odmawiająca cofnięcia wniosku o przeniesienie uprawnień emerytalnych i złożenia nowego wniosku o przeniesienie uprawnień- Właściwość Sądu do spraw Służby Publicznej- Zmiana przedmiotu sporu- Niedopuszczalność skargi w pierwszej instancjiGevoegde zaken T-‧/‧ P en T-‧/‧ P: Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van ‧ december ‧- België en Commissie/Genette (Hogere voorziening- Ambtenarenrecht- Ambtenaren- Pensioenen- Overdracht van nationale pensioenrechten- Besluit houdende weigering van intrekking van aanvraag tot overdracht en van indiening van nieuwe aanvraag tot overdracht- Bevoegdheid van Gerecht voor ambtenarenzaken- Wijziging van voorwerp van geschil- Niet-ontvankelijkheid van beroep in eerste aanleg
Strona skarżąca: Harald Mische (Bruksela, Belgia) [Przedstawiciel(-e): G. Vandersanden, L. Levi, prawnicy]Verzoekende partij(en): Harald Mische (Brussel, België) [vertegenwoordiger(s): G. Vandersanden, L. Levi, advocaten]
Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia ‧ grudnia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Liège- Belgia)- État belge- SPF Finances przeciwko Truck Center SA (Swoboda przedsiębiorczości- Artykuł ‧ traktatu WE (obecnie, po zmianie, art. ‧ WE) i art. ‧ traktatu WE (obecnie art. ‧ WE)- Swobodny przepływ kapitału- Artykuł ‧b i art. ‧d traktatu WE (obecnie, odpowiednio, art. ‧ WE i art. ‧ WE)- Opodatkowanie osób prawnych- Dochody z kapitału i z dóbr ruchomych- Opodatkowanie u źródła- Zaliczka na podatek od dochodów kapitałowych- Pobór zaliczki na podatek od dochodów kapitałowych od odsetek wypłacanych spółkom niebędącym rezydentami- Brak poboru zaliczki na podatek od dochodów kapitałowych od odsetek wypłacanych spółkom będącym rezydentami- Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania- Ograniczenie- BrakZaak C-‧/‧: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van ‧ december ‧ (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Luik- België)- Belgische Staat- FOD Financiën/Truck Center SA (Vrijheid van vestiging- Artikelen ‧ EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel ‧ EG) en ‧ EG-Verdrag (thans artikel ‧ EG)- Vrij verkeer van kapitaal- Artikelen ‧ B en ‧ D EG-Verdrag (thans respectievelijk artikelen ‧ EG en ‧ EG)- Rechtspersonenbelasting- Inkomsten uit kapitaal en roerende goederen- Inhouding van bronbelasting- Roerende voorheffing- Inning van roerende voorheffing op rente betaald aan niet-ingezeten vennootschappen- Geen inning van roerende voorheffing op rente betaald aan ingezeten vennootschappen- Dubbelbelastingovereenkomst- Beperking- Ontbreken daarvan
Wspólnota udziela pomocy finansowej Centre Wallon de Recherches Agronomiques (CRA-W), Gembloux, Belgia w zakresie funkcji i zadań przewidzianych w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, w szczególności w dziedzinie analizy i badania białek zwierzęcych w paszachDe Gemeenschap verleent een financiële bijdrage aan het Centre Wallon de recherches agronomiques (CRA-W) in Gembloux (België) voor het vervullen van de in artikel ‧ van Verordening (EG) nr. ‧/‧ vastgestelde functies en taken, met name met betrekking tot de analyse van en het testen op dierlijke eiwitten in diervoeders
Siedzibą wspólnego przedsiębiorstwa Czyste niebo powinna być Bruksela (BelgiaDe gemeenschappelijke onderneming Clean Sky moet gevestigd zijn in Brussel, België
B-‧ Bruxelles/Brussel (BelgiaB-‧ Brussel (België
Austria, Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Cypr, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy i Zjednoczone KrólestwoBelgië, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Estland, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije en het Verenigd Koninkrijk
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d'État (Belgia) w dniu ‧ października ‧ r.- Association générale de l'industrie du médicament ASBL, Bayer SA, Pfizer SA, Servier Benelux SA, Sanofi-Aventis Belgium SA przeciwko państwu belgijskiemuVerzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State (België) op ‧ oktober ‧- Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie VZW, Bayer NV, Pfizer NV, Servier Benelux NV, Sanofi-Aventis Belgium NV/Belgische Staat
Pomiędzy wspólnym przedsiębiorstwem ARTEMIS i Belgią zawarta zostanie umowa dotycząca lokalizacji biura, przywilejów i immunitetów oraz innego wsparcia, które Belgia ma zapewnić wspólnemu przedsięwzięciu ARTEMISTussen de gemeenschappelijke onderneming Artemis en België wordt een gastheerschapsovereenkomst gesloten betreffende kantoorruimte, voorrechten en immuniteiten en andere ondersteunende maatregelen die door België aan de gemeenschappelijke onderneming Artemis worden verstrekt
Dnia ‧ lipca ‧ r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich złożona przez Paolę Staboli, zamieszkałą w Saint-Gilles (Belgia), reprezentowaną przez Lucasa Vogela, adwokataBij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen is op ‧ juli ‧ beroep ingesteld tegen de Commissie van de Europese Gemeenschappen door Paola Staboli, wonende te Sint-Gillis (België), vertegenwoordigd door Lucas Vogel, advocaat
państwa członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytaniade lidstaten van de Europese Unie: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden
W sprawie C-‧/‧ P Albert Nardone, były urzędnik Komisji Wspólnot Europejskich, zamieszkały w Piétrain (Belgia), reprezentowany przez adwokata I. Kletzlena, w której stroną przeciwną jest: Komisja Wspólnot Europejskich, reprezentowana przez J. Curralla, działającego w charakterze pełnomocnika, mającej za przedmiot odwołanie wniesione w trybie art. ‧ Statutu Trybunału Sprawiedliwości w dniu ‧ kwietnia ‧ r., Trybunał (pierwsza izba), w składzie: P. Jann, prezes izby, A. Rosas, R. Silva de Lapuerta (sprawozdawca), S. von Bahr i K. Schiemann, sędziowie, rzecznik generalny: M. Poiares Maduro, sekretarz: M.-F. Contet, główny administrator, wydał w dniu ‧ stycznia ‧ r. wyrok, którego sentencja brzmi następującoIn zaak C-‧/‧ P, betreffende een hogere voorziening krachtens artikel ‧ van het Statuut van het Hof van Justitie, ingesteld op ‧ april ‧, Albert Nardone, gewezen ambtenaar van de Commissie van de Europese Gemeenschappen, wonende te Piétrain (België), (advocaat: I. Kletzlen), andere partij in de procedure: Commissie van de Europese Gemeenschappen (gemachtigde: J. Currall), heeft het Hof (Eerste kamer), samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, A. Rosas, R. Silva de Lapuerta (rapporteur), S. von Bahr en K. Schiemann, rechters; advocaat-generaal: L. Poiares Maduro; griffier: M.-F. Contet, hoofdadministrateur, op ‧ januari ‧ een arrest gewezen waarvan het dictum luidt als volgt
Państwo członkowskie: BELGIALidstaat: BELGIË
Belgia w dalszym ciągu realizuje krajowy program reformBelgië is doorgegaan met de tenuitvoerlegging van zijn nationale hervormingsprogramma
Strona skarżąca: Olivier Chassagne (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: S. Rodrigues i Y. Minatchy, avocatsVerzoekende partij: Olivier Chassagne (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en Y. Minatchy, advocaten
Sprawa C-‧/‧: Postanowienie prezesa Trybunału z dnia ‧ kwietnia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Bruxelles- Belgia)- Zürich Versicherungs-Gesellschaft przeciwko Office Benelux de la propriété intellectuelle, dawniej Bureau Benelux des MarquesZaak C-‧/‧: Beschikking van de president van het Hof van ‧ april ‧ (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Brussel- België)- Zürich Versicherungs-Gesellschaft/Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, voorheen Benelux-Merkenbureau
nalega na wprowadzenie wspólnych minimalnych zasad postępowania w zakresie kontroli eksterytorialnych, w tym zakazu pośrednictwa naruszającego embargo na broń bez względu na to, czy działalność taka ma miejsce we własnym kraju, czy też za granicą; Państwa Członkowskie powinny również pójść za przykładem krajów takich jak Belgia, Republika Czeska, Estonia, Węgry, Polska, Słowacja i Finlandia, w których na pośrednictwo w handlu sprzętem wojskowym za granicą wymagana jest licencja; Państwa Członkowskie powinny jako minimum pójść za przykładem Niemiec, gdzie pośrednictwo w handlu bronią strzelecką i lekką za granicą również będzie podlegać licencjonowaniudringt aan op een gemeenschappelijke minimumpraktijk inzake extraterritoriale controle met inbegrip van het verbod op tussenhandelsactiviteiten waarmee in het binnen- en buitenland een wapenembargo wordt geschonden; is van oordeel dat de lidstaten tevens het voorbeeld van landen zoals België, Tsjechië, Estland, Hongarije, Polen, Slowakije en Finland moeten volgen, die een vergunning voor de tussenhandel in militaire apparatuur in het buitenland eisen, en dat de lidstaten ten minste het voorbeeld van Duitsland moeten volgen waar ook voor de tussenhandel in handvuurwapens en lichte wapens in het buitenland een vergunning nodig is
Wśród państw członkowskich ustępujących Stanom Zjednoczonym o nie większej niż jeden punkt procentowy znajdują się Belgia, Niemcy, Grecja, Włochy, Łotwa, Austria*, Polska, Rumunia, Słowenia* i SłowacjaLidstaten die minder dan één procentpunt van de VS verschillen, zijn België*, Duitsland, Griekenland, Italië, Letland*, Oostenrijk*, Polen, Roemenië, Slovenië* en Slowakije
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2239 zdań frazy belgia.Znalezione w 1,282 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.