Tłumaczenia na język niderlandzki:

  • belgië   

Did you mean: Belgia

Podobne frazy w słowniku polski niderlandzki. (1)

Belgia
zike hause; België

Przykładowe zdania z "belgia", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ października ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen- Belgia)- postępowanie karne przeciwko Vítorowi Manuelowi dos Santosowi Palhocie, Mário de Mourze Gonçalvesowi, Fernando Luisowi das Nevesowi Palhocie i Termiso Lda (Swobodne świadczenie usług- Artykuły ‧ TFUE i ‧ TFUE- Delegowanie pracowników- Ograniczenia- Pracodawcy mający siedzibę w innym państwie członkowskim- Rejestracja uprzedniego zgłoszenia delegowania- Dokumenty zabezpieczenia społecznego lub pracownicze- Równoważność z dokumentami przewidzianymi w prawie przyjmującego państwa członkowskiego- Kopia- Przechowywanie do dyspozycji władz krajowych
nl Zaak C-‧/‧: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van ‧ oktober ‧ (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen- België)- Strafzaak tegen Vítor Manuel dos Santos Palhota, Mário de Moura Gonçalves, Fernando Luis das Neves Palhota, Termiso Lda (Vrij verrichten van diensten- Artikelen ‧ VWEU en ‧ VWEU- Terbeschikkingstelling van werknemers- Beperkingen- Werkgevers gevestigd in andere lidstaat- Registratie van voorafgaande verklaring van terbeschikkingstelling- Sociale documenten of arbeidsdocumenten- Documenten vergelijkbaar met die waarin recht van lidstaat van ontvangst voorziet- Kopie- Ter beschikking van nationale autoriteiten houden
pl Strona skarżąca: Javier Torijano Montero (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: S. Rodrigues, R. Albelice i Ch. Bernard-Glanz, avocats
nl Verzoekende partij: Javier Torijano Montero (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues, R. Albelice en Ch. Bernard-Glanz, advocaten
pl apeluje o wprowadzenie wspólnych minimalnych zasad postępowania w zakresie kontroli eksterytorialnych, w tym zakazu pośrednictwa naruszającego embargo na broń bez względu na to, czy działalność taka ma miejsce we własnym kraju, czy też za granicą; państwa członkowskie powinny również pójść za przykładem krajów takich jak Belgia, Czechy, Estonia, Finlandia, Węgry, Polska i Słowacja, w których na pośrednictwo w handlu sprzętem wojskowym za granicą wymagana jest licencja; jako minimum, państwa członkowskie powinny pójść za przykładem Niemiec, gdzie pośrednictwo w handlu ręczną bronią strzelecką i bronią lekką za granicą również będzie podlegać licencjonowaniu
nl dringt aan op een gemeenschappelijke minimale extraterritoriale controlepraktijk met inbegrip van een verbod op tussenhandelactiviteiten waarmee in het binnen- of buitenland een wapenembargo wordt geschonden; is tevens van oordeel dat lidstaten het voorbeeld dienen te volgen van landen als België, Estland, Finland, Hongarije, Polen, Slowakije en Tsjechië, die een vergunning voor de tussenhandel in militaire goederen in het buitenland eisen, en dat de lidstaten ten minste het voorbeeld van Duitsland moeten volgen, waar ook voor de tussenhandel in handvuurwapens en lichte wapens in het buitenland een vergunning nodig zal zijn
pl Belgia, gdzie różnice między Flamandami a Walonami są najwyraźniej nie do przezwyciężenia, a aparat federalny stanowi mechanizm redystrybucji od Flamandów na rzecz Walonów, pokazuje, co może stać się z Unią Europejską i strefą euro, jeżeli będą nadal podążać obecną błędną ścieżką.
nl België, waar de verschillen tussen Vlamingen en Walen kennelijk onoverbrugbaar zijn en waar het federale apparaat een systeem van herverdeling van Vlamingen naar Walen vormt, laat zien wat de Europese Unie en de eurozone wellicht te wachten staat als zij de huidige dwaalwegen blijven volgen.
pl W drodze odstępstwa od art. ‧ ust. ‧ Belgia, Irlandia, Niderlandy i Zjednoczone Królestwo są upoważnione do dnia ‧ grudnia ‧ r. do wprowadzania do obrotu świeżego szpinaku uprawianego i przeznaczonego do spożycia na ich terytorium, w którym poziom azotanów przekracza najwyższy dopuszczalny poziom określony w ppkt ‧.‧ załącznika I
nl In afwijking van artikel ‧, lid ‧, worden België, Ierland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk tot en met ‧ december ‧ gemachtigd om op hun grondgebied gekweekte en voor consumptie op hun grondgebied bestemde verse spinazie met nitraatgehalten die hoger zijn dan de in punt ‧.‧ van bijlage I vastgestelde maximumgehalten in het verkeer te brengen
pl Belgia poddaje w wątpliwość obiektywność przedstawionych uwag, które uważa za nieuzasadnione, nieprecyzyjne i niejasne
nl België trekt de onpartijdigheid van hun opmerkingen in twijfel en beschouwt ze als ongefundeerd, vaag en dubbelzinnig
pl Strona skarżąca: Spółka akcyjna Gosselin World Wide Moving (Deurne, Belgia) (przedstawiciele: F. Wijckmans i S. De Keer, adwokaci
nl Verzoekende partij: Gosselin Word Wide Moving NV (Deurne, België) (vertegenwoordigers: F. Wijckmans, advocaat, S. De Keer, avocate
pl Wnoszący odwołanie: Jacques Frankin (Sorée, Belgia) i ‧ innych skarżących (przedstawiciel: F. Frabetti, avocat
nl Rekwiranten: Jacques Frankin (Sorée, België) en ‧ anderen (vertegenwoordiger: F. Frabetti, advocaat
pl Pfizer S. A., Boulevard De La Plaine ‧ B-‧ Bruksela Belgia
nl Pfizer S.A., Pleinlaan ‧ B-‧ Brussel België
pl Strona skarżąca: Marta Christina Moren Abat (Bruksela, Belgia) [Przedstawiciel: G. Lebitsch, avocat]
nl Verzoekster: Marta Cristina Moren Abat (Brussel, België) (vertegenwoordiger: G. Lebitsch, advocaat
pl Strona skarżąca: Tommy Andersson (Bruksela, Belgia) i inni [Przedstawiciele: A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats]
nl Verzoekers: Tommy Andersson (Brussel, België) en anderen (vertegenwoordigers: A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État (Belgia) w dniu ‧ maja ‧ r.- Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Alix Walsh przeciwko Région wallonne
nl Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State (België) op ‧ mei ‧- Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Marie-Noëlle Solvay, Alix Walsh/Waalse Gewest
pl Strona skarżąca: Icuna.Com SCRL (Braine-le-Château, Belgia) (przedstawiciele: J. Windey oraz P. de Bandt, adwokaci
nl Verzoekende partij: Icuna.Com SCRL (Braine-le-Chateau, België) (vertegenwoordigers: J. Windey en P. de Bandt, advocaten
pl Pomoc państwa – Belgia
nl Steunmaatregelen van de staten- België
pl Sprawy połączone C-‧/‧ i C-‧/‧: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ czerwca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez cour d'appel de Liège, Belgia)- Air Liquide Industries Belgium SA przeciwko Ville de Seraing (C-‧/‧) i Province de Liège (C-‧/‧) (Pomoc państwa- Pojęcie- Zwolnienie od podatku gminnego i regionalnego- Skutki artykułu ‧ ust. ‧ WE- Opłaty o skutku równoważnym- Podatki wewnętrzne
nl Gevoegde zaken C-‧/‧ en C-‧/‧: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van ‧ juni ‧ (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Luik en de Rechtbank van eerste aanleg te Luik-België)- Air Liquide Industries Belgium SA/Ville de Seraing (C-‧/‧) en Province de Liège (C-‧/‧) (Staatssteun- Begrip- Vrijstelling van gemeentelijke en provinciale heffingen- Werking van artikel ‧, lid ‧, EG- Heffingen van gelijke werking- Binnenlandse belastingen
pl Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Arbeidshof te Brussel (Belgia) w dniu ‧ lutego ‧ r.- Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding przeciwko NV Firma Feryn
nl Zaak C-‧/‧: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Arbeidshof te Brussel (België) op ‧ februari ‧- Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding tegen NV Firma Feryn
pl Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg ‧ B-‧ Beerse, Belgia
nl Janssen-Cilag International N.V.Turhoutseweg, ‧ B-‧ Beerse, België
pl Strona skarżąca: Patricke Vande Velde (Linkebeek, Belgia) (przedstawiciel: L. Vogel, adwokat
nl Verzoekende partij: Patricke Vande Velde (Linkebeek, België) (vertegenwoordiger: L. Vogel, advocaat
pl Belgia: Institut National de Recherches Vétérinaires Groeselenberg, ‧ Bruxelles
nl België: Institut National de Recherches Vétérinaires, Groeselenberg ‧ Bruxelles
pl Strona skarżąca: José Luis Buendía Sierra (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: M. van der Woude, avocat
nl Verzoekende partij: José Luis Buendía Sierra (Brussel, België) (vertegenwoordiger: M. van der Woude, advocaat
pl W konsekwencji turystyka paliwowa rozwinie się i rozszerzy, zmieniając się z wewnętrznego problemu UE (Niemcy, Francja i Belgia) w problem zewnętrzny (dla Austrii, Węgier, Słowenii, Estonii, Litwy, Polski, Rumunii, Bułgarii i Grecji
nl Bijgevolg zal het brandstoftoerisme zich uitbreiden en van een intern EU-probleem (Duitsland, Frankrijk en België) een extern probleem worden (voor Oostenrijk, Hongarije, Slovenië, Estland, Litouwen, Polen, Roemenië, Bulgarije en Griekenland
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Belgia, Republika Czeska, Dania, Niemcy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Niderlandy, Austria, Portugalia, Słowacja, Finlandia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo powiadomiły Komisję o ilościach ostatecznie przeliczonych na wniosek producentów między indywidualnymi ilościami referencyjnymi na dostawy i na sprzedaż bezpośrednią
nl Overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van Verordening (EG) nr. ‧/‧ hebben België, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Estland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slowakije, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk de referentiehoeveelheden meegedeeld die op verzoek van de producenten definitief zijn omgezet van leveringen in rechtstreekse verkoop of omgekeerd
pl Postanowienie Trybunału (druga izba) z dnia ‧ marca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van koophandel Hasselt- Belgia)- NV de Nationale Loterij przeciwko BVBA Customer Service Agency
nl Beschikking van het Hof (Tweede kamer) van ‧ maart ‧ (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank van Koophandel te Hasselt- België)- De Nationale Loterij NV/Customer Service Agency BVBA
pl Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ czerwca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation- Belgia)- Uradex SCRL przeciwko Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution (RTD), Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (Brutele
nl Arrest van het Hof (Derde kamer) van ‧ juni ‧ (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Cassatie- België)- Uradex CVBA/Beroepsvereniging van de radio- en teledistributie (RTD), Intercommunale maatschappij voor teledistributie (BRUTELE
pl (DE) Panie Przewodniczący! Belgia bez wątpienia objęła prezydencję Rady na bardzo trudnym etapie przejściowym, gdyż trwał jeszcze kryzys gospodarczy, a ponadto Traktat z Lizbony nie został jeszcze oczywiście w pełni wdrożony i widoczna stała się również jego ograniczona przydatność.
nl (DE) Mijnheer de Voorzitter, België heeft het voorzitterschap van de Raad zonder enige twijfel in een uiterst moeilijke overgangsfase op zich genomen. Enerzijds was de economische crisis immers nog niet overwonnen en anderzijds was het Verdrag van Lissabon nog niet volledig ten uitvoer gelegd, terwijl ook de beperkte deugdelijkheid ervan zichtbaar werd.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2239 zdań frazy belgia.Znalezione w 0,564 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.