Tłumaczenia na język niderlandzki:

  • belgië   

Did you mean: Belgia

Podobne frazy w słowniku polski niderlandzki. (1)

Belgia
België; zike hause

Przykładowe zdania z "belgia", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl  Belgia  Bułgaria  Republika Czeska  Niemcy  Estonia  Irlandia  Grecja  Hiszpania  Francja  Włochy  Cypr  Łotwa  Litwa  Luksemburg  Węgry  Malta  Niderlandy  Austria  Polska  Portugalia  Rumunia  Słowenia  Słowacja  Finlandia  Szwecja
nl België  Bulgarije  Tsjechië  Duitsland  Estland  Ierland  Griekenland  Spanje  Frankrijk  Italië  Cyprus  Letland  Litouwen  Luxemburg  Hongarije  Malta  Nederland  Oostenrijk  Polen  Portugal  Roemenië  Slovenië  Slowakije  Finland  Zweden
pl Według władz belgijskich, istnieje dla tych rodzajów działalności szeroki rynek, na którym Belgia zajmowała do tej pory bardzo ograniczone miejsce
nl Volgens de autoriteiten bestaat er voor deze activiteiten een enorme markt waarvan België tot dusverre slechts een zeer beperkt gedeelte inneemt
pl Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ marca ‧ r.- Belgia przeciwko Komisji
nl Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van ‧ maart ‧- België/Commissie
pl dwa stanowiska: Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Grecja, Irlandia, Litwa, Węgry, Niderlandy, Austria, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Finlandia, Szwecja
nl voor België, Bulgarije, Denemarken, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Litouwen, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slowakije, Tsjechië en Zweden
pl Belgia, Francja i Niderlandy wystąpiły z wnioskiem o przyznanie udziału finansowego Wspólnoty na rzecz tych programów w terminie wyznaczonym dyrektywą ‧/‧/WE i zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiającym szczegółowe zasady wprowadzenia w życie przepisów odnoszących się do przyznawania udziału finansowego Wspólnoty w zakresie kontroli zdrowia roślin oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr
nl België, Frankrijk en Nederland hebben binnen de daarvoor in Richtlijn ‧/‧/EG vastgestelde termijn en overeenkomstig Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Commissie van ‧ juni ‧ tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van de regeling inzake de toekenning van een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor fytosanitaire bestrijdingsmaatregelen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. ‧/‧ verzocht om toekenning van een financiële bijdrage van de Gemeenschap
pl Strona skarżąca: Marc Vereecken (Bruksela, Belgia) [przedstawiciele: S. Rodrigues i A. Jaume, avocats]
nl Verzoeker: Marc Vereecken (Brussel, België) [vertegenwoordigers: S. Rodrigues en A. Jaume, advocaten]
pl W celu zapobieżenia różnicom w traktowaniu Austria, Belgia i Luksemburg nie powinny być zobowiązane do automatycznej wymiany informacji zanim Konfederacja Szwajcarska, Księstwo Andory, Księstwo Liechtensteinu, Księstwo Monako oraz Republika San Marino nie zapewnią skutecznej wymiany informacji na wniosek dotyczący wypłaty odsetek
nl Teneinde verschillen in behandeling te voorkomen, dienen Oostenrijk, België en Luxemburg niet te worden verplicht automatische uitwisseling van informatie toe te passen voordat de Zwitserse Bondsstaat, het Vorstendom Andorra, het Vorstendom Liechtenstein, het Vorstendom Monaco en de Republiek San Marino ervoor zorgen dat op verzoek effectief informatie betreffende rentebetalingen wordt uitgewisseld
pl Belgia otrzymała ‧ lutego ‧ r., na podstawie art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/EWG, wniosek od firmy Novartis Crop Protection AG (obecnie Syngenta), dotyczący metalaksylu-M
nl België heeft overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van Richtlijn ‧/EEG op ‧ februari ‧ van Novartis Crop Protection AG-nu Syngenta-een aanvraag ontvangen voor metalaxyl-M
pl Belgia dostarczyła dowodów na to, że przywóz produktu objętego postępowaniem do Unii szybko rośnie, zarówno pod względem wartości bezwzględnych, jak i w stosunku do produkcji i konsumpcji w Unii, a w szczególności że przywóz ten wzrósł o ponad ‧ punktów procentowych w latach ‧ do
nl België heeft bewijsmateriaal verstrekt dat erop wijst dat de invoer van het betrokken product in de Unie snel stijgt, zowel in absolute termen als ten opzichte van de productie en het verbruik in de Unie, en met name dat de invoer tussen ‧ en ‧ met meer dan ‧ procentpunten is gestegen
pl Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia ‧ czerwca ‧ r. (wniosek hof van beroep te Antwerpen- Belgia o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym)- Postępowanie karne przeciwko Werner Bouwens
nl Beschikking van de president van het Hof van ‧ juni ‧ (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Antwerpen- België)- Strafzaak tegen Werner Bouwens
pl W tym celu Belgia zmieni przed dniem ‧ grudnia ‧ r. umowy zawarte beneficjentami programu pomocy, o którym mowa w art. ‧, zgodnie ze wzorami umów przekazanymi przez władze belgijskie Komisji dnia ‧ listopada ‧ r., które zawierają nowe warunki zwrotu, opisane w motywach ‧–
nl Daartoe wijzigt België vóór ‧ december ‧ de overeenkomsten die haar verbinden met de begunstigden van de in artikel ‧ bedoelde steunregeling volgens de op ‧ november ‧ door de Belgische autoriteiten aan de Commissie toegezonden modelovereenkomsten, die de nieuwe terugbetalingsvoorwaarden omvatten die in de overwegingen tot en met zijn beschreven
pl Ferchimex (Antwerpia, Belgia) i Belarus (Wiedeń, Austria), powiązani z nimi importerzy z IPC, również udzielili odpowiedzi
nl Ferchimex (Antwerpen, België) en Belarus (Wenen, Oostenrijk), verbonden importeurs van IPC, beantwoordden de vragenlijst eveneens
pl Belgia zabroniła połowów tego gatunku od dnia ‧ maja ‧ r
nl België heeft de vangst uit dit bestand verboden met ingang van ‧ mei
pl Pomoc państwa- Belgia- Pomoc państwa C ‧/‧ (ex NN ‧/‧)- Program pomocy na badania i rozwój w sektorze lotniczym- Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. ‧ ust. ‧ traktatu WE
nl Steunmaatregelen van de Staten- België- Steunmaatregel C ‧/‧ (ex NN ‧/‧)- Steunregeling voor onderzoek en ontwikkeling in de luchtvaartindustrie- Uitnodiging opmerkingen te maken overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van het EG-Verdrag
pl W sprawie T-‧/‧, Rosalinda Aycinena, zamieszkała w Brukseli (Belgia), reprezentowana przez adwokatów J.-N. Louisa, E. Marchala, A. Coolena oraz S. Orlandiego, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnik: C. Berardis-Kayser), mającej za przedmiot wniosek o uchylenie decyzji Komisji odnośnie ostatecznego zaszeregowania skarżącej podczas jej nominacji do grupy zaszeregowania LA ‧, stopień ‧, Sąd Pierwszej Instancji (trzecia izba), w składzie: M. Jaeger, prezes, V. Tiili i O. Czúcz, sędziowie; sekretarz: H. Jung, wydał w dniu ‧ lutego ‧ r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco
nl In zaak T-‧/‧, Rosalinda Aycinena, wonende te Brussel (België), vertegenwoordigd door J.-N. Louis, E. Marchal, A. Coolen en S. Orlandi, advocaten, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg, tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (gemachtigde: C. Berardis-Kayser), betreffende een verzoek tot nietigverklaring van het besluit van de Commissie om verzoekster bij haar aanstelling definitief in de rang LA ‧, salaristrap ‧, in te dienen, heeft het Gerecht (Derde kamer), samengesteld als volgt: M. Jaeger, kamerpresident, V. Tiili en O. Czúcz, rechters; griffier: H. Jung, op ‧ februari ‧ een arrest gewezen waarvan het dictum luidt als volgt
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ maja ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Antwerpen- Belgia)- Internationaal Verhuis- en Transportsbedrijf Jan de Lely BV przeciwko Państwu belgijskiemu (Swobodny przepływ towarów- Tranzyt wspólnotowy- Przewóz dokonywany z zastosowaniem karnetu TIR- Naruszenia lub nieprawidłowości- Termin powiadomienia- Termin na przedstawienie dowodu na to, gdzie naruszenie lub nieprawidłowość miały miejsce
nl Zaak C-‧/‧: Arrest van het Hof (Derde kamer) van ‧ mei ‧ (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Antwerpen- België)- Internationaal Verhuis- en Transportbedrijf Jan de Lely BV/Belgische Staat (Vrij verkeer van goederen- Communautair douanevervoer- Vervoer onder dekking van carnet TIR- Overtredingen of onregelmatigheden- Kennisgevingstermijn- Termijn voor leveren van bewijs van plaats waar overtreding of onregelmatigheid is begaan
pl obaw o wody w Zjednoczonym Królestwie i Walonii (Belgia) na podstawie średnich regionalnych ‧tego percentyla stężenia kadmu zmierzonego w rzekach i jeziorach
nl bezorgdheid voor wateren in het Verenigd Koninkrijk en het Waalse Gewest (België) op basis van de regionale gemiddelde ‧-percentielen van de gemeten cadmiumconcentraties in rivieren en meren
pl Belgia: Instituut voor Hygiene en Epidemiologie, J. Wytsmanstraat ‧, B-‧ Bruksela
nl België: Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie, J. Wytsmanstraat ‧, B-‧ Brussel
pl Dodatkowo w trakcie prezydencji Belgia musiała radzić sobie z wewnętrznymi problemami kraju.
nl Bovendien had België tijdens het voorzitterschap ook met interne problemen te kampen.
pl Niniejsza decyzja skierowana jest do Pioneer Overseas Corporation, Avenue des art. ‧, B-‧ Bruxelles, Belgia
nl Dit besluit is gericht tot Pioneer Overseas Corporation, Kunstlaan ‧, ‧ Brussel, BELGIË
pl Chemviron Carbon SA, Feluy, Belgia
nl Chemviron Carbon SA, Feluy, België
pl Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance de Mons- Belgia)- Régie communale autonome du stade Luc Varenne przeciwko państwu belgijskiemu- SPF Finances
nl Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van ‧ juli ‧ (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Bergen- België)- Régie communale autonome du stade Luc Varenne/Belgische Staat- FOD Financiën
pl SK Global (Belgium) N.V., Antwerpia, Belgia
nl SK Global (Belgium) N.V., Antwerpen, België
pl W dniu ‧ maja ‧ r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Viviane Le Marie, zamieszkałej w Evere (Belgia), reprezentowanej przez adwokatów Gillesa Bounéou i Frédérica Frabettiego, z adresem do doręczeń w Luksemburgu przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich
nl Bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen is op ‧ mei ‧ beroep ingesteld tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen door Viviane Le Maire, wonende te Evere (België), vertegenwoordigd door G. Bounéou en F. Frabetti, advocaten, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg
pl W dniu ‧ stycznia ‧ r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Anke Kröppelin zamieszkałej w Brukseli (Belgia), reprezentowanej przez adwokatów Sébastiena Orlandiego, Xaviera Martina, Alberta Coolena, Etienne Marchala i Jean-Noëla Louisa, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Radzie Unii Europejskiej
nl Bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen is op ‧ januari ‧ beroep ingesteld tegen Raad van de Europese Unie door Anke Kröppelin, wonende te Brussel (België), vertegenwoordigd door S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, E. Marchal en J.-N. Louis, advocaten, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2239 zdań frazy belgia.Znalezione w 0,553 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.