Tłumaczenia na język niderlandzki:

  • belgië   

Podobne frazy w słowniku polski niderlandzki. (1)

BelgiaBelgië; zike hause

Przykładowe zdania z "belgia", pamięć tłumaczeniowa

add example
 Belgia  Bułgaria  Republika Czeska  Niemcy  Estonia  Irlandia  Grecja  Hiszpania  Francja  Włochy  Cypr  Łotwa  Litwa  Luksemburg  Węgry  Malta  Niderlandy  Austria  Polska  Portugalia  Rumunia  Słowenia  Słowacja  Finlandia  SzwecjaBelgië  Bulgarije  Tsjechië  Duitsland  Estland  Ierland  Griekenland  Spanje  Frankrijk  Italië  Cyprus  Letland  Litouwen  Luxemburg  Hongarije  Malta  Nederland  Oostenrijk  Polen  Portugal  Roemenië  Slovenië  Slowakije  Finland  Zweden
Według władz belgijskich, istnieje dla tych rodzajów działalności szeroki rynek, na którym Belgia zajmowała do tej pory bardzo ograniczone miejsceVolgens de autoriteiten bestaat er voor deze activiteiten een enorme markt waarvan België tot dusverre slechts een zeer beperkt gedeelte inneemt
Postanowienie Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ marca ‧ r.- Belgia przeciwko KomisjiBeschikking van het Gerecht van eerste aanleg van ‧ maart ‧- België/Commissie
dwa stanowiska: Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Grecja, Irlandia, Litwa, Węgry, Niderlandy, Austria, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Finlandia, Szwecjavoor België, Bulgarije, Denemarken, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Litouwen, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slowakije, Tsjechië en Zweden
Belgia, Francja i Niderlandy wystąpiły z wnioskiem o przyznanie udziału finansowego Wspólnoty na rzecz tych programów w terminie wyznaczonym dyrektywą ‧/‧/WE i zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiającym szczegółowe zasady wprowadzenia w życie przepisów odnoszących się do przyznawania udziału finansowego Wspólnoty w zakresie kontroli zdrowia roślin oraz uchylające rozporządzenie (WE) nrBelgië, Frankrijk en Nederland hebben binnen de daarvoor in Richtlijn ‧/‧/EG vastgestelde termijn en overeenkomstig Verordening (EG) nr. ‧/‧ van de Commissie van ‧ juni ‧ tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van de regeling inzake de toekenning van een financiële bijdrage van de Gemeenschap voor fytosanitaire bestrijdingsmaatregelen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. ‧/‧ verzocht om toekenning van een financiële bijdrage van de Gemeenschap
Strona skarżąca: Marc Vereecken (Bruksela, Belgia) [przedstawiciele: S. Rodrigues i A. Jaume, avocats]Verzoeker: Marc Vereecken (Brussel, België) [vertegenwoordigers: S. Rodrigues en A. Jaume, advocaten]
W celu zapobieżenia różnicom w traktowaniu Austria, Belgia i Luksemburg nie powinny być zobowiązane do automatycznej wymiany informacji zanim Konfederacja Szwajcarska, Księstwo Andory, Księstwo Liechtensteinu, Księstwo Monako oraz Republika San Marino nie zapewnią skutecznej wymiany informacji na wniosek dotyczący wypłaty odsetekTeneinde verschillen in behandeling te voorkomen, dienen Oostenrijk, België en Luxemburg niet te worden verplicht automatische uitwisseling van informatie toe te passen voordat de Zwitserse Bondsstaat, het Vorstendom Andorra, het Vorstendom Liechtenstein, het Vorstendom Monaco en de Republiek San Marino ervoor zorgen dat op verzoek effectief informatie betreffende rentebetalingen wordt uitgewisseld
Belgia otrzymała ‧ lutego ‧ r., na podstawie art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/EWG, wniosek od firmy Novartis Crop Protection AG (obecnie Syngenta), dotyczący metalaksylu-MBelgië heeft overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van Richtlijn ‧/EEG op ‧ februari ‧ van Novartis Crop Protection AG-nu Syngenta-een aanvraag ontvangen voor metalaxyl-M
Belgia dostarczyła dowodów na to, że przywóz produktu objętego postępowaniem do Unii szybko rośnie, zarówno pod względem wartości bezwzględnych, jak i w stosunku do produkcji i konsumpcji w Unii, a w szczególności że przywóz ten wzrósł o ponad ‧ punktów procentowych w latach ‧ doBelgië heeft bewijsmateriaal verstrekt dat erop wijst dat de invoer van het betrokken product in de Unie snel stijgt, zowel in absolute termen als ten opzichte van de productie en het verbruik in de Unie, en met name dat de invoer tussen ‧ en ‧ met meer dan ‧ procentpunten is gestegen
Postanowienie Prezesa Trybunału z dnia ‧ czerwca ‧ r. (wniosek hof van beroep te Antwerpen- Belgia o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym)- Postępowanie karne przeciwko Werner BouwensBeschikking van de president van het Hof van ‧ juni ‧ (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Antwerpen- België)- Strafzaak tegen Werner Bouwens
W tym celu Belgia zmieni przed dniem ‧ grudnia ‧ r. umowy zawarte beneficjentami programu pomocy, o którym mowa w art. ‧, zgodnie ze wzorami umów przekazanymi przez władze belgijskie Komisji dnia ‧ listopada ‧ r., które zawierają nowe warunki zwrotu, opisane w motywach ‧–Daartoe wijzigt België vóór ‧ december ‧ de overeenkomsten die haar verbinden met de begunstigden van de in artikel ‧ bedoelde steunregeling volgens de op ‧ november ‧ door de Belgische autoriteiten aan de Commissie toegezonden modelovereenkomsten, die de nieuwe terugbetalingsvoorwaarden omvatten die in de overwegingen tot en met zijn beschreven
Ferchimex (Antwerpia, Belgia) i Belarus (Wiedeń, Austria), powiązani z nimi importerzy z IPC, również udzielili odpowiedziFerchimex (Antwerpen, België) en Belarus (Wenen, Oostenrijk), verbonden importeurs van IPC, beantwoordden de vragenlijst eveneens
Belgia zabroniła połowów tego gatunku od dnia ‧ maja ‧ rBelgië heeft de vangst uit dit bestand verboden met ingang van ‧ mei
Pomoc państwa- Belgia- Pomoc państwa C ‧/‧ (ex NN ‧/‧)- Program pomocy na badania i rozwój w sektorze lotniczym- Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. ‧ ust. ‧ traktatu WESteunmaatregelen van de Staten- België- Steunmaatregel C ‧/‧ (ex NN ‧/‧)- Steunregeling voor onderzoek en ontwikkeling in de luchtvaartindustrie- Uitnodiging opmerkingen te maken overeenkomstig artikel ‧, lid ‧, van het EG-Verdrag
W sprawie T-‧/‧, Rosalinda Aycinena, zamieszkała w Brukseli (Belgia), reprezentowana przez adwokatów J.-N. Louisa, E. Marchala, A. Coolena oraz S. Orlandiego, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnik: C. Berardis-Kayser), mającej za przedmiot wniosek o uchylenie decyzji Komisji odnośnie ostatecznego zaszeregowania skarżącej podczas jej nominacji do grupy zaszeregowania LA ‧, stopień ‧, Sąd Pierwszej Instancji (trzecia izba), w składzie: M. Jaeger, prezes, V. Tiili i O. Czúcz, sędziowie; sekretarz: H. Jung, wydał w dniu ‧ lutego ‧ r. wyrok, którego sentencja brzmi następującoIn zaak T-‧/‧, Rosalinda Aycinena, wonende te Brussel (België), vertegenwoordigd door J.-N. Louis, E. Marchal, A. Coolen en S. Orlandi, advocaten, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg, tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (gemachtigde: C. Berardis-Kayser), betreffende een verzoek tot nietigverklaring van het besluit van de Commissie om verzoekster bij haar aanstelling definitief in de rang LA ‧, salaristrap ‧, in te dienen, heeft het Gerecht (Derde kamer), samengesteld als volgt: M. Jaeger, kamerpresident, V. Tiili en O. Czúcz, rechters; griffier: H. Jung, op ‧ februari ‧ een arrest gewezen waarvan het dictum luidt als volgt
Sprawa C-‧/‧: Wyrok trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ maja ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van beroep te Antwerpen- Belgia)- Internationaal Verhuis- en Transportsbedrijf Jan de Lely BV przeciwko Państwu belgijskiemu (Swobodny przepływ towarów- Tranzyt wspólnotowy- Przewóz dokonywany z zastosowaniem karnetu TIR- Naruszenia lub nieprawidłowości- Termin powiadomienia- Termin na przedstawienie dowodu na to, gdzie naruszenie lub nieprawidłowość miały miejsceZaak C-‧/‧: Arrest van het Hof (Derde kamer) van ‧ mei ‧ (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Antwerpen- België)- Internationaal Verhuis- en Transportbedrijf Jan de Lely BV/Belgische Staat (Vrij verkeer van goederen- Communautair douanevervoer- Vervoer onder dekking van carnet TIR- Overtredingen of onregelmatigheden- Kennisgevingstermijn- Termijn voor leveren van bewijs van plaats waar overtreding of onregelmatigheid is begaan
obaw o wody w Zjednoczonym Królestwie i Walonii (Belgia) na podstawie średnich regionalnych ‧tego percentyla stężenia kadmu zmierzonego w rzekach i jeziorachbezorgdheid voor wateren in het Verenigd Koninkrijk en het Waalse Gewest (België) op basis van de regionale gemiddelde ‧-percentielen van de gemeten cadmiumconcentraties in rivieren en meren
Belgia: Instituut voor Hygiene en Epidemiologie, J. Wytsmanstraat ‧, B-‧ BrukselaBelgië: Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie, J. Wytsmanstraat ‧, B-‧ Brussel
Dodatkowo w trakcie prezydencji Belgia musiała radzić sobie z wewnętrznymi problemami kraju.Bovendien had België tijdens het voorzitterschap ook met interne problemen te kampen.
Niniejsza decyzja skierowana jest do Pioneer Overseas Corporation, Avenue des art. ‧, B-‧ Bruxelles, BelgiaDit besluit is gericht tot Pioneer Overseas Corporation, Kunstlaan ‧, ‧ Brussel, BELGIË
Chemviron Carbon SA, Feluy, BelgiaChemviron Carbon SA, Feluy, België
Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance de Mons- Belgia)- Régie communale autonome du stade Luc Varenne przeciwko państwu belgijskiemu- SPF FinancesBeschikking van het Hof (Zevende kamer) van ‧ juli ‧ (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Bergen- België)- Régie communale autonome du stade Luc Varenne/Belgische Staat- FOD Financiën
SK Global (Belgium) N.V., Antwerpia, BelgiaSK Global (Belgium) N.V., Antwerpen, België
W dniu ‧ maja ‧ r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Viviane Le Marie, zamieszkałej w Evere (Belgia), reprezentowanej przez adwokatów Gillesa Bounéou i Frédérica Frabettiego, z adresem do doręczeń w Luksemburgu przeciwko Komisji Wspólnot EuropejskichBij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen is op ‧ mei ‧ beroep ingesteld tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen door Viviane Le Maire, wonende te Evere (België), vertegenwoordigd door G. Bounéou en F. Frabetti, advocaten, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg
W dniu ‧ stycznia ‧ r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Anke Kröppelin zamieszkałej w Brukseli (Belgia), reprezentowanej przez adwokatów Sébastiena Orlandiego, Xaviera Martina, Alberta Coolena, Etienne Marchala i Jean-Noëla Louisa, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Radzie Unii EuropejskiejBij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen is op ‧ januari ‧ beroep ingesteld tegen Raad van de Europese Unie door Anke Kröppelin, wonende te Brussel (België), vertegenwoordigd door S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, E. Marchal en J.-N. Louis, advocaten, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2239 zdań frazy belgia.Znalezione w 0,648 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.