Tłumaczenia na język łotewski:

  • motivācija   

Pozostałe znaczenia:

 
bodziec do działania
 
Argumentacja
 
Inspiracja
 
powód, bodziec, podnieta
 
zachęta
 
Sprężyna do działania
 
Uzasadnienie
 
motyw, zachęta, pobudka
 
Napęd do działania
 
Uzasadnienie motywów
 
Umotywowanie
 
Impuls
 
bodziec
 
stymulant, sprężyna, doping
 
Dowód
 
podanie motywów
 
argumentacja, uzasadnienie
 
przyczyna, źródło, podłoże
 
Motyw do działania
 
uzasadnienie czyichś działań lub decyzji
 
uzasadnienie czegoś
 
to, co powoduje podjęcie jakichś działań lub decyzji

Podobne frazy w słowniku polski łotewski. (2)

motywacja politycznapolitiskā motivācija
motywacje konsumentapatērētāju motivācija

Przykładowe zdania z "motywacja", pamięć tłumaczeniowa

add example
Taka właśnie motywacja leży u podstaw tej nowej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania opóźnieniom w płatnościach; zmusza organy publiczne do działania z większą sprawnością i uczciwością oraz przyczynia się do równomiernego rozwoju rynku wewnętrznego i wolnej konkurencji z korzyścią dla MŚP.Šāda motivācija ir pamatā jaunajai direktīvai par kavētu maksājumu apkarošanu: direktīva piespiež valsts iestādes rīkoties efektīvāk un godīgāk un palīdz vienādi attīstīties gan iekšējam tirgum, gan brīvajai konkurencei, kas būs labvēlīgi MVU.
Jednostka oceniająca zgodność i jej pracownicy zobowiązani są do najwyższej rzetelności w realizacji zadań związanych z oceną zgodności, muszą posiadać konieczne kwalifikacje techniczne w danej dziedzinie oraz nie mogą być poddawani żadnym naciskom czy motywacji, zwłaszcza finansowej, mogącym wpływać na ich opinię lub wyniki oceny zgodności, szczególnie ze strony osób lub grup osób posiadających interes w wynikach danej działalnościAtbilstības novērtēšanas struktūras un to darbinieki veic atbilstības novērtēšanas darbības ar visaugstāko profesionālo godīgumu un vajadzīgo tehnisko kompetenci konkrētajā jomā bez jebkāda spiediena un pamudinājumiem, galvenokārt finansiāliem, kas varētu ietekmēt viņu lēmumu vai atbilstības novērtēšanas darbību rezultātus, īpaši no to personu vai personu grupu puses, kuras ir ieinteresētas šo darbību rezultātos
Dlatego też podmiot powstały w wyniku połączenia nie będzie miał motywacji, aby wprowadzać strategię zamknięcia dostępu, która tak czy inaczej miałaby niewielki wpływ na ceny przewijarekTādējādi apvienotajam uzņēmumam nebūs stimula īstenot norobežošanas stratēģiju, kam jebkurā gadījumā būtu niecīga ietekme uz spolēšanas aparātu cenām
Może to również powstrzymać firmy niskobudżetowe przed wejściem na rynek oraz osłabić motywację do innowacji ze strony konkurentówTas var arī atturēt zemu izmaksu uzņēmumu ienākšanu tirgū un mazināt konkurentu vēlmi ieviest jauninājumus
Często orzekane przez sądy kary w takich wypadkach są niezwykle łagodne, co powoduje, że kobiety nie mają motywacji w niektórych przypadkach, by zgłaszać o tak drastycznych zdarzeniach, które ich dotknęły, organom ścigania wymiaru sprawiedliwości.Nereti tiesas šādās lietās pieņem pārāk saudzīgus sodus, un tāpēc vairākos gadījumos sievietēm zūd motivācija ziņot tiesībaizsardzības iestādēm par briesmīgajiem gadījumiem, ar kādiem viņas ir saskārušās.
Z tego punktu widzenia, należy podjąć istotne działania w celu zmobilizowania tych wszystkich istniejących w Europie rezerw siły roboczej, czy to ludzi młodych nazbyt często pozostających na bezrobociu, które odbiera motywację, co wywołuje obawy co do ogólnego poziomu zatrudnienia w przyszłości, czy też kobiety i osoby niepełnosprawneŅemot vērā iepriekš teikto, jāīsteno visaptveroši pasākumi, lai mobilizētu visas ES darbaspēka rezerves, proti, sievietes, invalīdus un īpaši jauniešus, kuriem ilgstošā bezdarba dēļ zūd motivācija, un tādējādi izveidojusies situācija apdraud vispārējo nodarbinātības līmeni nākotnē
Tak jest w przypadku, gdy motywację dokonania inwestycji stanowi znaczny potencjał generowania zysku oraz stałe wspieranie przedsiębiorstw docelowych, aby ten cel osiągnąćTas attiecas uz gadījumiem, kad ieguldījuma veikšanas motīvs ir ievērojamas peļņas potenciāla iespēja un šim nolūkam pastāvīga palīdzība mērķa uzņēmējsabiedrībām
Alcoa twierdzi, że gdyby przemysł aluminiowy we Włoszech zniknął, żaden nowy podmiot z Włoch lub z UE nie zastąpiłby mocy produkcyjnych zlikwidowanych we Włoszech, ponieważ zakłady w UE już teraz w pełni wykorzystują swoje moce produkcyjne, a żaden istniejący producent ani nowy podmiot nie miałby motywacji do zwiększenia swoich mocy produkcyjnych, zważywszy na niepewne perspektywy długoterminowe dotyczące dostępności niedrogiej energii elektrycznej w przyszłościAlcoa uzskata, ka, ja Itālijā izzustu alumīnija rūpniecība, neviens jauns Itālijas vai ES tirgus dalībnieks nespētu aizstāt Itālijas pašreizējo ražotspēju, tā kā ES uzņēmumi jau patlaban strādā ar maksimālo jaudu un neviens jauns vai pašreizējais tirgus dalībnieks nespētu palielināt savu jaudu, ņemot vērā to, ka ilgtermiņa perspektīvas attiecībā uz elektroenerģijas pieejamību par pieņemamām cenām nav skaidras
Pod tym względem ważna jest ich motywacja, szkolenia, możliwości awansu oraz wkład w dialog społecznyŠajā sakarā svarīga ir darbinieku motivācija, apmācība un karjeras iespējas un ieguldījumi sociālā dialoga ietvaros
Stosunki pomiędzy nimi charakteryzują się rywalizacją i czasem nawet wrogim nastawieniem o motywacjach natury osobistejMinēto konfederāciju attiecības raksturo sāncensība un dažkārt pat naidīga attieksme ar personisku motivāciju
W przypadku pozostałej części rynku mało prawdopodobne jest, że nowy podmiot będzie mieć zarówno możliwość, jak i motywację zamknięcia dostępu do rynkuMaz ticams, ka jaunajam uzņēmumam būs gan iespējas, gan motivācija norobežot tos no atlikušās tirgus daļas
Dlatego też uznano, że w przypadku wygaśnięcia środków eksporterzy mieliby motywację do przekierowania znacznej części wywozu z innych krajów na atrakcyjniejszy rynek wspólnotowy, z zastosowaniem poziomów cenowych, które nawet w przypadku wzrostu kształtowałyby się prawdopodobnie w dalszym ciągu wyraźnie poniżej aktualnych poziomów cenowych wywozu do WspólnotyTādēļ tika uzskatīts, ka pasākumu atcelšanas gadījumā eksportētājiem būs stimuls pārvietot ievērojamu daļu eksporta no trešajām valstīm uz pievilcīgāko Kopienas tirgu, izmantojot cenas, kuras, pat ja tās palielinātos, joprojām būtu zemākas par pašreizējām cenām, eksportējot ražojumu uz Kopienu
Cóż, mógłbym powiedzieć "Na wszystkich nałóżmy wyższe podatki”, możemy zwiększyć dla wszystkich podatek do 100%, ale będzie to oznaczać, że stracimy motywację do inwestowania.Es varētu teikt: ,,Apliksim visus ar augstākiem nodokļiem,” - mēs ikvienam varam paaugstināt nodokļus par 100 %, bet tas nozīmētu, ka mēs zaudētu stimulu ieguldīt.
Ponadto alternatywni dostawcy mieliby motywację i zdolności do rozwoju swojej działalności lub wchodzenia na rynekTurklāt alternatīviem piegādātājiem būtu pamudinājums un iespējas paplašināt uzņēmējdarbību vai ienākt tirgū
Dlatego też szukamy sposobu odwołania się do pozytywnej motywacji firm, organizacji i grup interesu, by skłonić je do rejestracji.Tāpēc mēs esam meklējuši veidus, kā uzņēmumiem, organizācijām un lobijiem nodrošināt pozitīvu motivāciju, lai tie reģistrētos.
Środek ten, szczególnie u osób młodych, doprowadzi do wzmocnienia nawyku pracy, zwiększenia konkurencyjności i motywacji w poszukiwaniu zatrudnienia.Tas ļaus, īpaši jauniem cilvēkiem, stiprināt darba paradumus, būt konkurētspējīgākiem un gūt lielāku motivāciju meklēt darbu.
promowanie kultury i ekspresji kulturowej w szkołach i innych placówkach edukacyjnych oraz w kontekście uczenia się pozaformalnego – zarówno w formie konkretnych przedmiotów, jak i w ramach atrakcyjnego podejścia do nauki łączącego różne dziedziny wiedzy – przyczynia się do pełnego rozwoju jednostki, podnoszenia motywacji i poziomu wyników w nauce, a także do zwiększania kreatywności i innowacyjnościkultūras un tās izpausmju – gan kā konkrētu mācību priekšmetu, gan pievilcīgu mācību metožu – veicināšana skolās un citās izglītības iestādēs, kā arī neoficiālā mācību vidē, saistot dažādas zinību jomas, palīdz vispusīgi attīstīt un motivēt cilvēkus, kā arī uzlabot zināšanu apguvi un attīstīt jaunrades un novatorisma spējas
W projekcie decyzji bada się wpływ ryzyka integracji pionowej konkurentów niższego szczebla (Murata, Schlafhorst) na motywację grupy Itema do zamknięcia dostępu; stwierdzono, że ograniczyłoby to dodatkowo korzyści wynikające ze strategii zamknięcia dostępuLēmuma projektā ir izskatīts, kāda ir pakārtoto konkurentu (Murata, Schlafhorst) vertikālās integrācijas draudu ietekme uz Itema stimuliem norobežot tirgu, un konstatēts, ka tas vēl vairāk samazina norobežošanas stratēģijas rentabilitāti
Podział funkcjonalny – w istotny sposób ograniczający motywację do dyskryminacji oraz pomagający weryfikować i egzekwować przestrzeganie zasady niedyskryminacji – może doprowadzić do zwiększenia konkurencji na kilku ważnych rynkachFunkcionālā nošķiršana var uzlabot konkurenci vairākos konkrētajos tirgos, ievērojami samazinot diskrimināciju veicinošos faktorus un atvieglojot nediskriminēšanas noteikumu izpildes pārbaudīšanu un panākšanu
Pani przewodnicząca, uznając w pełni właściwą motywację pytającej oraz złożoność kwestii, o której rozmawiamy, czy pani komisarz mogłaby potwierdzić, że ani ona, ani jej koledzy z Komisji nie mają zamiaru wpływać na działalność rynku dóbr, co mogłoby przynieść więcej szkód niż korzyści?Priekšsēdētājas kundze! Pilnībā atzīstot jautātājas labo motivāciju un šī jautājuma ārkārtīgo sarežģītību, vai komisāres kundze varētu mums apstiprināt, ka ne viņai, ne viņas kolēģiem Komisāru kolēģijā nav nodoma iejaukties lauksaimniecības preču tirgū ar tādu rīcību, kas var nodarīt vairāk ļaunuma nekā labuma, ja tiks uzņemts šāds kurss?
Ponadto, nawet jeśli połączony podmiot miałby po połączeniu motywację, by starać się podnieść ceny gazu dla zdecentralizowanych elektrociepłowni, jest mało prawdopodobne, aby przekładało się to na wyższe ceny energii elektrycznej w świetle większej konkurencji w Danii Wschodniej i Zachodniej spowodowanej zbyciem elektrowni na rzecz VattenfallTurklāt, pat ja apvienotajiem uzņēmumiem pēc apvienošanās ir vēlme paaugstināt gāzes cenas decentralizētiem TEC, maz ticams, ka tas sekmētu elektroenerģijas cenu kāpumu, ņemot vērā paaugstināto konkurenci Austrumdānijā un Rietumdānijā, ko izraisīja elektrostaciju atsavināšana, tā ka tās nonāk Vattenfall īpašumā
W świetle powyższego podmiot powstały w wyniku połączenia nie miałby żadnej motywacji, żeby podnieść ceny w sposób, który wywołałby skutki antykonkurencyjne na którymkolwiek rynku niższego szczeblaŅemot vērā iepriekš minēto, apvienotajam uzņēmumam nebūtu stimula paaugstināt cenas veidā, kas radītu konkurencei nelabvēlīgas sekas kādā no pakārtotajiem tirgiem
Zainteresowany nabywca ma motywację do zakupu, ale nie jest do niego zmuszonyIeinteresēts pircējs ir motivēts, bet nav spiests iegādāties
Ważne jest zapewnienie, poprzez szkolenia, motywacji w każdym wieku poprzez podnoszenie kompetencji i dynamizowanie przebiegu kariery zawodowejTam ir nepieciešams caur apmācību nodrošināt motivāciju katrā vecumā, veicinot kompetenci un padarot dinamiskāku profesionālo karjeru
Celem art. ‧ i art. ‧ rozporządzenia nr ‧/‧ zawierających wykaz podstawowych ograniczeń konkurencji i ograniczeń wykluczonych jest zagwarantowanie, aby porozumienia podlegające wyłączeniu grupowemu nie zmniejszały motywacji do prowadzenia działalności innowacyjnej, nie opóźniały rozpowszechniania technologii i nadmiernie nie ograniczały konkurencji między licencjodawcą a licencjobiorcą lub między licencjobiorcamiTTBER ‧. un ‧. punkta, kuri ietver konkurences pamatierobežojumu un atbrīvoto ierobežojumu sarakstu, mērķis ir nodrošināt, lai grupāli atbrīvotie nolīgumi nesamazinātu stimulu nodarboties ar inovāciju, nekavētu tehnoloģijas izplatību un pārmērīgi neierobežotu konkurenci starp licenciāru un licenciātu vai starp licenciātiem
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 550 zdań frazy motywacja.Znalezione w 0,606 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.