Tłumaczenia na język łotewski:

  • kampaņas pasākums   

Przykładowe zdania z "działanie w ramach kampanii", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl w Unii Europejskiej, z uwzględnieniem w jej ramach środków wspierających programy, kampanie publiczne i działania propagandowe zwiększające wiedzę na temat sprawiedliwego handlu, badań nad oddziaływaniem oraz najlepszych praktyk, analizy łańcuchów dostawy, śledzenia drogi produktów i rozliczalności, poparcia marketingowego dla sprawiedliwego handlu i praktycznego wsparcia Worldshops
lv Eiropas Savienībā, ieskaitot atbalsta pasākumus programmām, kas veido izpratni par godīgu tirdzniecību, sabiedriskajām kampaņām un atbalsta darbībām, ietekmes, paraugprakses, piegādes ķēdes analīžu un izsekojamības pētniecībai un atbildības novērtēšanai, kā arī godīgas tirdzniecības veicināšanai un praktisks atbalsts godīgas tirdzniecības veikaliem Worldshops
pl w sprawie działu ‧b: Obywatelstwo- z ubolewaniem przyjmuje redukcje dokonane przez Radę w tym dziale, które wpłyną na programy takie jak Kultura ‧, Media ‧ oraz Młodzież w Działaniu; przywraca WPB oraz proponowane środki na pewną liczbę nowych oraz już realizowanych projektów pilotażowych i działań przygotowawczych w tym zakresie; zwraca uwagę, że środki przeznaczone na kampanię informacyjną i prewencyjną HELP wygasają wraz z budżetem na ‧ rok i oczekuje, że Komisja przedstawi kolejną inicjatywę; ponadto w ramach instrumentu finansowego ochrony cywilnej popiera udostępnienie dodatkowego potencjału w postaci sił szybkiego reagowania (ang. stand-by force) w obliczu klęsk żywiołowych lub katastrof spowodowanych przez człowieka, a także w przypadku aktów terrorystycznych lub katastrof ekologicznych
lv attiecībā uz ‧.b izdevumu kategoriju Pilsonība pauž nožēlu par Padomes ierosinātajiem līdzekļu samazinājumiem šajā kategorijā, kuri ietekmētu vairākas programmas, piemēram, Kultūra ‧, Media ‧ un Jaunatne rīcībā; atjauno PBP paredzēto finansējumu un šajā sakarā ierosina apropriācijas vairākiem jauniem un jau īstenojamiem izmēģinājuma projektiem un sagatavošanas darbībām; vērš uzmanību uz to, ka finansējums informācijas un profilakses kampaņai HELP pēdējo reizi tiks piešķirts ‧. gada budžetā, un gaida, ka Komisija iesniegs turpmāku iniciatīvu; turklāt saistībā ar civilās aizsardzības finanšu instrumentu atbalsta papildu veiktspējas nodrošināšanu, izveidojot rezerves spēkus, kuri iesaistītos dabas vai cilvēka izraisītu katastrofu seku likvidēšanā, kā arī terora aktu vai ekoloģisku avāriju gadījumā
pl Kampanie medialne na poziomie wspólnotowym i krajowym mogą wspierać działania mające na celu gromadzenie funduszy w ramach Europejskiego Roku
lv Ar Kopienas un valsts līmeņa plašsaziņas līdzekļu kampaņām var palielināt finansējuma piesaistīšanu Eiropas gada norisēm
pl Środki te są również przeznaczone na dokończenie płatności na działania objęte dawną pozycją budżetową ‧ ‧ ‧ Mechanizmy współpracy Północ-Południe w ramach kampanii przeciwko narkotykom i narkomanii
lv Ar šo apropriāciju paredzēts segt arī to pasākumu maksājumu pabeigšanu, kurus finansē no ‧ ‧ ‧. budžeta pozīcijas Ziemeļu–dienvidu sadarbības programmas kampaņā pret narkotikām un narkomāniju
pl Uważa za niedopuszczalne przeznaczenie kwoty zaledwie ‧,‧ miliona Euro na kampanię informacyjną Debata na temat przyszłości Unii Europejskiej w perspektywie nadchodzących referendów w sprawie Konstytucji Europejskiej oraz kampanii Wolność, Sprawiedliwość i Bezpieczeństwo; stąd też zwiększył w znacznym stopniu tą kwotę w celu promowania szerokiej debaty publicznej; wyraża chęć polepszenia narzędzi informacyjnych w Państwach Członkowskich, szczególnie poprzez punkty informacyjne i wiejskie ośrodki informacji i promocji UE, jak również na drodze partnerstwa i porozumienia; zdecydował zatem wprowadzić część z wyasygnowanych środków do swojej rezerwy; zamierza wyasygnować te środki tylko wówczas, gdy zostaną odpowiednio spełnione warunki określone w jego poprawce do budżetu; kładzie nacisk na to, aby Komisja rozpoczęła nowe działania realizowane w ramach nowej strategii informacyjnej w roku
lv uzskata, ka ir nepieņemami piešķirt tikai EUR ‧,‧ miljonus informācijas kampaņai Diskusija par Eiropas Savienības nākotni, ņemot vērā gaidāmos referendumus par Konstitūciju Eiropai un kampaņu Brīvība, tiesiskums un drošība, tādēļ ir būtiski palielinājis šo summu, lai veicinātu plašas sabiedrības diskusijas; ir gatavs uzlabot informācijas sniegšanas instrumentus dalībvalstīs, it īpaši, veidojot informācijas centrus un carrefours tīklu, kā arī ar partnerību un konvenciju palīdzību; tādēļ nolemj daļu no apropriācijas iekļaut līdzekļu rezervē; apropriācijas būs pieejamas tikai tad, ja būs pienācīgi izpildīti budžeta grozījumā iekļautie nosacījumi; pieprasa, lai Komisija, sākot ar ‧. gadu, jaunās darbības uzsāk saskaņā ar jauno informācijas stratēģiju
pl w dekretach regionalnych nr ‧/‧ i ‧/‧ region Kampania przyjął Programma Generale di attuazione delle misure nell'ambito del ‧ Piano Triennale della pesca e dell'acquacoltura (Ogólny Program wprowadzania środków w ramach Szóstego Trzyletniego Planu dla rybołówstwa i akwakultury) obejmujący swoim zakresem następujące działania
lv pamatojoties uz reģionālajiem lēmumiem Nr. ‧/‧ un Nr. ‧/‧, Kampānijas apgabals ir apstiprinājis Vispārējo programmu sestā trīsgadu Zvejniecības un akvakultūras plāna pasākumu īstenošanai [Programma Generale di attuazione delle misure nell'ambito del ‧ Piano Triennale della pesca e dell'acquacoltura], kurā paredzēti šādi pasākumi
pl Działania te podjęto w ramach kampanii "wybielenia” ataków włoskiego rządu Silvio Berlusconiego na wolność wyrażania opinii i media.
lv Tas tika veikts kā daļa no kampaņas, lai attaisnotu Silvio Berlusconi vadītās Itālijas valdības uzbrukumus vārda brīvībai un plašsaziņas līdzekļiem.
pl podkreśla rolę podnoszenia świadomości społecznej na temat znaczenia różnorodności biologicznej i ekosystemów dla dobrobytu i pomyślności; wzywa Komisję i państwa członkowskie, aby znacząco zintensyfikowały działania w ramach programów i kampanii kształtujących i informujących opinię publiczną, stworzyły polityczne zapotrzebowanie na działania oraz zwiększyły aktywny udział opinii publicznej w środkach ochrony; w tym kontekście podkreśla znaczenie dostępu do informacji i wymiaru sprawiedliwości
lv uzsver, cik svarīga ir sabiedrības izpratnes veicināšana par bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu nozīmību pārticībai un labklājībai; mudina Komisiju un dalībvalstis būtiski izvērst programmas un kampaņas, lai izglītotu un informētu plašu sabiedrību, izveidotu politisko pieprasījumu pēc rīcības un veicinātu plašas sabiedrības aktīvu līdzdalību vides saglabāšanas pasākumos; šajā sakarā uzsver informācijas pieejamības un tiesiskuma nozīmību
pl uważa za konieczne, w ramach długofalowego planowania polityki energetycznej UE, która powinna zagwarantować ekonomiczne i gospodarcze bezpieczeństwo inwestorów i producentów, ustanowienie krajowych planów działań dotyczących biomasy na podstawie wszechstronnych projektów określających priorytety wykorzystania różnych rodzajów biomasy i wyznaczających ukierunkowane działania w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz prowadzenie kampanii informujących obywateli o zaletach biomasy, problemach i wkładzie odnawialnych źródeł energii w zapewnienie trwałego rozwoju
lv uzskata par nepieciešamu, ES enerģētikas politikas ilgtermiņa plānošanas kontekstā, un garantējot investoriem un ražotājiem paļāvību gan ekonomikas, gan uzņēmējdarbības jomā, izstrādāt nacionālos rīcības plānus saistībā ar biomasu un, pamatojoties uz daudziem priekšlikumiem, noteikt prioritātes biomasas dažādiem veidiem un veikt mērķtiecīgus pasākumus vides labā, kā arī organizēt iedzīvotājiem informācijas kampaņas par biomasas priekšrocībām, problēmām un atjaunīgo enerģijas avotu devumu ilgtspējīgai attīstībai
pl Inne rodzaje wydarzeń, takie jak cykl seminariów na ten sam temat zorganizowanych w różnych miejscowościach lub miastach tego samego regionu, objazdowe kampanie informacyjne lub prace audiowizualne składające się z kilku części, mogą również być zaakceptowane jako szczególne działania pod warunkiem, że są zorganizowane w ramach oddzielnego budżetu i zakończone w krótkim czasie oraz że przewidziane szczególne działania nie mogą być uwzględniane oddzielnie
lv Citus pasākumu veidus, piemēram, nelielu semināru virkni par vienu jautājumu viena reģiona dažādos ciematos vai pilsētās vai mobilās informācijas kampaņas, vai audiovizuālos darbus vairākās sērijās, arī var atzīt par īpašiem pasākumiem, ja tiem ir atsevišķs budžets, ja tos pabeidz īsā laika posmā un atsevišķas pasākumu darbības nevar apskatīt neatkarīgi
pl Kwota ta może ulec zwiększeniu do wysokości łącznie ‧,‧ EUR przyznanych i przekazanych przez region Kampanii zgodnie z rozporządzeniem ministra nr ‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. na działania objęte ustawą nr ‧/‧ art. ‧ ust. ‧ i ‧ na skutek ewentualnych oszczędności powstałych w wyniku realizacji działań finansowanych w ramach poprzedniego programu XA ‧/‧, wyłączonego na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr
lv Šo summu var palielināt līdz kopsummai EUR ‧,‧ apmērā, kas tiks iedalīta un izmaksāta Campania reģionam saskaņā ar Itālijas ‧. gada ‧. novembra ministrijas lēmumu Nr. ‧ par pasākumiem, kas iekļauti Likumdošanas dekrēta Nr. ‧/‧ ‧. panta ‧. punktā un ‧. punktā, pēc tam, kad ir ietaupīti līdzekļi par pasākumiem, kas finansēti saskaņā ar iepriekšējo shēmu (XA ‧/‧), uz ko Komisijas Regula (EK) Nr. ‧/‧ neattiecas
pl Środki te są również przeznaczone na dokończenie płatności na działania objęte dawną pozycją budżetową ‧ ‧ ‧ Mechanizmy współpracy Północ-Południe w ramach kampanii przeciwko narkotykom i narkomanii
lv Šī apropriācija ir paredzēta arī, lai segtu maksājumus, kas veikti par darbībām iepriekšējās budžeta ‧ ‧ ‧. pozīcijas ietvaros saskaņā ar Ziemeļu–dienvidu sadarbības programmu cīņai pret narkotikām un narkomāniju
pl Pozytywne podejście oznacza, że spojrzeliśmy realistycznie na nasze interesy, na wartość przemysłu, pracę wykonywaną przez pracowników tego sektora i w związku z tym na jego znaczenie dla europejskiej gospodarki jako całości, jak również na rolę obywatela i konsumenta, poczynając od osób najmniej uprzywilejowanych, które mają skorzystać na przejściu na nadawanie cyfrowe, jeżeli pomoże się im w dokonaniu tej zmiany: wiem, że niektóre państwa, w tym Francja, prowadzą kampanie, w ramach których udziela się informacji i wsparcia w tej kwestii, jeżeli jednak takie działania nie będą kontynuowane, obywatele ci mogą mieć problemy.
lv Pozitīva pieeja nozīmē ne tikai to, ka mēs reālistiski izvērtējam iesaistīto pušu intereses, ieguvumus nozarēm, šajā nozarē strādājošo veikto darbu un tādējādi tās nozīmi Eiropas ekonomikā kopumā, bet arī to, ka mēs izvērtējam pilsoņu un patērētāju lomu, sākot no tiem, kuri atrodas visnelabvēlīgākajā situācijā un kuri būs ieguvēji no digitālās pārslēgšanās, ja tiks nodrošināta palīdzība šīs pārslēgšanās īstenošanai - es zinu, ka dažās valstīs, tostarp Francijā, šai saistībā īsteno informēšanas un atbalsta sniegšanas kampaņas, bet, nenodrošinot uzraudzību, arī šie pilsoņi var sastapties ar grūtībām.
pl rozpowszechnianie istniejących narzędzi lub materiałów referencyjnych oraz działania w zakresie podnoszenia świadomości na ich temat w kontekście ram odniesienia w dziedzinie kształcenia i szkolenia ‧ (np. działania informacyjne, w tym kampanie medialne, imprezy informacyjne, itp
lv mācību līdzekļu vai atsauces materiālu izplatīšana un informētību veicinoši pasākumi Izglītības un mācību ‧. gada standarta pamatprogrammas ietvaros (piem., informatīvas darbības, tostarp plašsaziņas līdzekļu kampaņas, reklāmas pasākumi u. c
pl CTBTO proponuje teraz bardziej kompleksową kampanię pomiarów obejmującą cały świat; kampania ta będzie bezpośrednią konsekwencją działań podjętych w ramach drugiego wspólnego działania ws. CTBTO
lv Kā tiešu turpmāku pasākumu darbībām, kas veiktas saskaņā ar otro CTBTO vienoto rīcību, CTBTO tagad ierosina pilnīgāku pasaules mērījumu kampaņu
pl Takie działania, których kontynuacja ma zasadnicze znaczenie w celu zachowania ciągłości acquis, to w szczególności system informatyczny zapewniający nadzór prawodawstwa unijnego w dziedzinie ochrony środowiska, rejestry w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji, ekspertyzy naukowe i ekspertyzy zewnętrzne niezbędne do opracowania wniosków Komisji, w przypadku gdy Komisja zobowiązana jest do przedstawienia wniosku w określonym terminie, kampanie informacyjne
lv Šādas darbības, kuru turpināšana ir svarīga, lai saglabātu acquis nepārtrauktību, lielā mērā attiecas uz informācijas sistēmām, ar ko nodrošina uzraudzību ES tiesību aktiem vides jomā, reģistrus, uz ko balstās emisiju kvotu tirdzniecības sistēma, zinātniskā un ārējā speciālistu palīdzība, gatavojot Komisijas priekšlikumus gadījumos, kad Komisijai ir saistoši termiņi, informācija un informētības pasākumi
pl popiera rozpoczętą przez Komisję kampanię na rzecz zrównoważonego wykorzystania energii, mającą na celu uwrażliwienie obywateli europejskich na kwestię zmniejszenia zużycia energii w gospodarstwach domowych; wzywa również Komisję, aby zachęcała do przeprowadzenia szerokiej kampanii informacyjnej, w ramach planu działania na rzecz wydajności energetycznej
lv atbalsta Komisijas izvērsto ilgtspējīgās enerģijas kampaņu, kas paredzēta, lai informētu Eiropas pilsoņus par vajadzību samazināt sadzīvē izmantojamās enerģijas daudzumu; mudina arī, lai Komisija savā rīcības plānā attiecībā uz enerģijas efektivitāti paredz plašu informācijas kampaņu
pl konsumenckie kampanie informacyjne, w szczególności skierowane do dzieci i młodzieży, powinny być zintensyfikowane i uzupełnione o towarzyszące im programy edukacyjne dotyczące znaczenia dla środowiska oraz wartości odżywczej produktów ekologicznych; działania promocyjne powinny koncentrować się na publicznych stołówkach, ze szczególnym uwzględnieniem stołówek szkolnych; promowanie produktów ekologicznych powinno być wzmocnione w ramach odpowiednich programów wspólnotowych, zarówno wewnątrz Unii Europejskiej jak i poza nią
lv patērētāju informācijas pasākumiem, īpaši tiem, kas domāti bērniem un jauniem cilvēkiem, jābūt integrētiem un apvienotiem ar izpratnes veicināšanas programmām attiecībā uz apkārtējās vides un bioloģisko produktu pārtikas vērtību; veicināšanas akcijām vajadzētu koncentrēties uz publiskajām ēdnīcām, īpašu vērību veltot skolu ēdnīcām; bioloģisko produktu virzīšana jāveicina, izmantojot Kopienas programmas ad hoc gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās
pl EKES wspiera podejście przyjęte w ramach promocji i rozwoju nowych rynków, pod warunkiem, że pomoc EFR będzie zasadniczo przeznaczona na działania wspólne mające między innymi na celu eksploatację gatunków zbyt rozpowszechnionych lub niedostatecznie eksploatowanych, poprawę jakości produkcji, promowanie produktów otrzymanych metodami przyjaznymi dla środowiska naturalnego i wdrażanie kampanii poprawy wizerunku sektora rybołówstwa
lv Jaunu tirgu sekmēšanas un attīstības pieeja var rēķināties ar EESK atbalstu, jo EZF atbalsts galvenokārt koncentrējas uz plānotajiem kolektīvajiem pasākumiem, kas cita starpā paredzēti izmantot pilnībā neizmanototo sugu pārpalikumu un uzlabot produkcijas kvalitāti, veicināt produkcijas ieguvi ar metodēm, kas daudz neietekmē vidi, un uzlabot zvejniecības nozares imidžu ar kampaņu palīdzību
pl Tego rodzaju działania mogą obejmować: organizację działań marketingowych, badań rynkowych, działań prasowych i promocyjnych związanych z pracą Agencji (ankiety, broszury, kasety wideo, plakaty, imprezy o charakterze publicznym, konferencje, seminaria, wystawy, kampanie, itp.) oraz udział w podobnych działaniach organizowanych przez strony trzecie, które przyczynią się do realizacji i osiągania postępów w ramach Programu Roboczego
lv Šādi pasākumi varētu ietvert mārketinga organizēšanu, tirgus izpēti, preses un reklāmas pasākumus saistībā ar Aģentūras darbu (pārskatus, brošūras, video, plakātus, sabiedriskos pasākumus, konferences, seminārus, izstādes, kampaņas utt.), kā arī ieguldījumu līdzīgos trešo pušu organizētos pasākumos, kas palīdz izstrādāt darba plānu
pl Działania podjęte w ramach celu 1.1 RPO EFRR 2007-2013 i działania 1.7 ROP EFRR 2000-2006 zostały w znacznym stopniu ograniczone ze względu na wymogi związane z wydawaniem środków, które zostały wprowadzone w wyniku postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczętego w związku z sytuacją w zakresie gospodarki odpadami w Kampanii.
lv Pasākumus, kas tika veikti 2007.-2013. gada RDP ERAF 1.1. mērķa ietvaros un 2000.-2006. gada RDP 1.7. mērķa ietvaros, ievērojami ierobežoja izdevumu nosacījumi, kas tika noteikti sāktās pārkāpuma procedūras rezultātā saistībā ar Kampānijas atkritumu apsaimniekošanas situāciju.
pl organizowanie europejskich kampanii medialnych oraz imprez wspierających ponadnarodową wymianę informacji, określanie oraz upowszechnianie dobrych praktyk, wraz z przyznawaniem nagród za skuteczne działania przeprowadzane w ramach aspektu ‧, aby zwalczanie dyskryminacji było bardziej zauważalne
lv Eiropas plašsaziņas līdzekļu kampaņas un pasākumi starptautiskai informācijas apmaiņai un veiksmīgas prakses identifikācijai un izplatīšanai, to skaitā balvu piešķiršana par veiksmīgām saskaņā ar pielikuma ‧. daļu veiktām darbībām diskriminācijas apkarošanas pārredzamības stiprināšanai
pl Projekty współfinansowane w ramach programu DAPHNE umożliwiły nam realizację programów szkoleń i wspierania zainteresowanych społeczności lokalnych, realizację kampanii mających na celu podniesienie świadomości, analizę prawodawstwa krajowego, zgromadzenie informacji i danych statystycznych, opracowanie instrumentów oraz określenie najlepszych praktyk, które mogą być stosowane przez podmioty działające w terenie, a także zalecenie decydentom europejskim i krajowym kierunków polityki.
lv DAPHNE projekti ir ļāvuši ieviest sabiedrības apmācības un atbalsta programmas, rīkot informēšanas kampaņas, analizēt valstu tiesību aktus, iegūt informāciju un statistiku, attīstīt instrumentus un noteikt labākās prakses ieviešanai uz vietas un rekomendēt politikas virzienus Eiropas un valstu lēmumu pieņēmējiem.
pl z zadowoleniem przyjmuje prace podjęte przez DG COMM w ramach przygotowań do uruchomienia projektu Web-TV, który po trudnościach napotkanych w początkowej fazie przetargowej działa obecnie w wersji testowej; odnotowuje fakt, że faza testowa odbyła się między wrześniem ‧ r. a marcem ‧ r. oraz że w marcu ‧ r. rozpoczęła się kampania informacyjna w celu podniesienia poziomu świadomości obywateli i zainteresowania ich; zwraca uwagę na trudności związane z uruchomieniem pierwszej na świecie telewizji internetowej w ponad ‧ językach
lv atzinīgi vērtē Komunikāciju ģenerāldirektorāta aizsākto darbu, gatavojoties Web TV projekta darbības sākumam, kurš pēc dažiem sarežģījumiem sākotnējā konkursa posmā tagad darbojas izmēģinājuma versijā; norāda, ka izmēģinājuma fāze ilga no ‧. gada septembra līdz ‧. gada martam un ka ‧. gada martā tika uzsākta sabiedrības informēšanas kampaņa, lai informētu un ieinteresētu iedzīvotājus; norāda uz grūtībām saistībā ar pasaulē pirmo Web TV, kas darbojas vairāk nekā ‧ valodās
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1976541 zdań frazy działanie w ramach kampanii.Znalezione w 330,989 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.