Tłumaczenia na język litewski:

  • fundamentiniai tyrimai 

Przykładowe zdania z "badania podstawowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Bez uszczerbku dla art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego badanie techniczne chronionej odmiany przeprowadza się zgodnie z wytycznymi dotyczącymi badań należycie stosowanymi, gdy dla tej odmiany przyznano wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślinNepažeidžiant pagrindinio reglamento ‧ straipsnio ‧ dalies, techninis saugomos veislės patikrinimas atliekamas laikantis tyrimo gairių, taikomų, kai augalų veislių teisinė apsauga Bendrijoje buvo suteikta tai veislei
Sprawozdanie z badania dotyczące wyników każdego badania technicznego, które przeprowadzono lub które przeprowadza się do celów urzędowych w państwie członkowskim przez jeden z urzędów odpowiedzialnych za dany gatunek na podstawie art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego, może zostać uznane przez Urząd za wystarczającą podstawę do decyzji, pod warunkiem żeTarnyba gali laikyti, kad ekspertizės ataskaita dėl bet kurios techninės ekspertizės, kurią valstybėje narėje oficialiai atliko arba atlieka viena iš tarnybų, atsakingų už atitinkamas rūšis pagal pagrindinio reglamento ‧ straipsnio ‧ dalį, rezultatų yra pakankamas sprendimo pagrindas, jeigu
w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania podstawowego dotyczącego występowania bakterii salmonelli u świń przeznaczonych do uboju prowadzonego w państwach członkowskichdėl Bendrijos finansinės paramos valstybių narių pradiniam Salmonella paplitimo tarp skerstinų kiaulių tyrimui atlikti
Mając to na uwadze, badania podstawowe, inicjowane przez samych naukowców, oparte na doskonałości, powinny odgrywać zasadniczą rolę w siódmym programie ramowymAtsižvelgiant į tai, pagrindinį vaidmenį pagal Septintąją bendrąją programą turėtų suvaidinti mokslininkų iniciatyva ir kompetencija grindžiami moksliniai tyrimai
Działania w zakresie analizy, monitorowania i oceny [art. ‧.‧ (b)]; choć podstawowe badania w tym obszarze odbywać się będą w ramach ‧ programu ramowego, który w zgodzie z najnowszym wnioskiem Komisji przeznacza na ten cel miliard euro, program ten powinien wspierać badania stosowane odnoszące się do debaty oraz rozpowszechniania wiedzy, rozwijanego przez zespoły doradców, instytucje akademickie oraz wielorakie fora i organizacje, które służą za centra badań i źródła propozycji politycznych wzmacniających formalne i nieformalne związki między badaczami, analitykami i intelektualistami z jednej strony a decydentami z drugiejanalitinei, stebėsenos, vertinimo, audito ir patikrinimo veiklai (‧ straipsnio ‧ dalies b punktas); nors pagrindiniai šios srities tyrimai turi būti vykdomi pagal Septintąją tyrimų pagrindų programą, kurioje, kaip nurodyta pastarajame Komisijos pasiūlyme, šio pasiūlymo tikslams skirta ‧ mlrd. eurų, minėta programa turėtų skatinti taikomuosius svarstomų dalykų tyrimus ir informacijos mainus tarp mokslo darbuotojų, mokslo institucijų ir įvairių forumų bei organizacijų, kurie yra virtę centrais, kur vyksta diskusijos ir gimsta politiniai sprendimai, sutvirtinantys oficialius ir neoficialius tyrėjų, analitikų ir intelektualų bei sprendimus priimančių asmenų ryšius
uwzględniając plan działania w sprawie technologii środowiskowych, który uznał, że inwestowanie w badania, zarówno z funduszy publicznych jak i prywatnych, ma podstawowe znaczenie dla gospodarki UE, w tym dla przemysłu ekologicznego (COMatsižvelgdamas į aplinkos apsaugos technologijų veiksmų planą, kuriame pripažįstama, kad tiek visuomeninių, tiek privačių lėšų investavimas į mokslinius tyrimus yra labai svarbus visai ES ekonomikai ir ypač ekologinei pramonei (KOM
Rozmiar defektu w badaniach nieniszczących jest podstawowym badaniem technicznymNDE defektų dydis atliekant techninį kritinį įvertinimą
Ponadto środowisko naukowe odnosi wrażenie, że Dyrekcja Generalna najwyraźniej postanowiła priorytetowo potraktować badania podstawowe kosztem badań dotyczących polityki publicznej.Be to, mokslinėje bendruomenėje vyrauja suvokimas, kad Generalinis direktoratas pasirinko prioritetą suteikti fundamentinius tyrimus nepalikdamas vietos moksliniams tyrimams, nukreiptiems į viešąją politiką.
Dnia ‧ września ‧ r. Rada przyjęła dyrektywę ‧/Euratom ustanawiającą podstawowe środki ochrony przed promieniowaniem osób przechodzących badania lekarskie lub leczenie[‧]kadangi ‧ m. rugsėjo ‧ d. Taryba priėmė Direktyvą ‧/Euratomas, nustatančią pagrindines mediciniškai tiriamų arba gydomų asmenų radiacinės saugos priemones[‧]
Ponadto specjalna akcja wspierająca"Badania nad pszczołami i wirusologia w Europie” (BRAVE) umożliwiła zorganizowanie dwóch interdyscyplinarnych konferencji, angażując specjalistów zajmujących się badaniami podstawowymi i stosowanymi na pszczołach - specjalistów w dziedzinie wirusologii, diagnostyki, immunologii i epidemiologii - a także specjalistów w dziedzinie handlu międzynarodowego, opracowywania polityk i oceny ryzyka zachorowań.Be to, speciali paramos priemon"Bičių moksliniai tyrimai ir virologija" (angl. BRAVE) suteikgalimybę organizuoti dvi dideles įvairių mokslo šakų konferencijas, kuriose dalyvavo ekspertai, dirbantis bičių taikomųjų ir fundamentaliųjų tyrimų srityse - virusologijos, diagnostikos, imunologijos ir epidemiologijos ekspertai - taip pat tarptautinės prekybos, politikos formavimo ir ligos rizikos įvertinimo ekspertai.
W pewnych warunkach może zdarzyć się, że metabolizm podstawowych substratów przy znacznie wyższych stężeniach w wodzie lub osadzie spowoduje na tyle duże wydzielenie się CO‧ i wyczerpanie się tlenu, że znacząco zmieni warunki doświadczalne podczas badaniaKai kuriomis aplinkybėmis, esant gerokai didesnei koncentracijai vandenyje arba nuosėdose, dėl pirminių substratų metabolizmo išsiskyrusio CO‧ kiekio ir deguonies kiekio sumažėjimo gali pakakti labai pakeisti vykstančio bandymo sąlygas
podstawowe badania przemysłowebaziniams tyrimams pramonės tikslais
Badania kliniczne preparatu ViraferonPeg-pacjenci wcześniej nieleczeni Przeprowadzono dwa podstawowe badania kliniczne, jedno (C/I‧) z preparatem ViraferonPeg w monoterapii; drugie (C/I‧) z preparatem ViraferonPeg w skojarzeniu z rybawirynąViraferonPeg klinikinių tyrimų rezultatai-Negydytų pacientų Buvo atlikti du kertiniai tyrimai.Vienas (C/‧) – ViraferonPeg monoterapija, kitas (C/‧) – ViraferonPeg ir ribavirino derinys
Dodatkowo do stwierdzenia rządu Korei dotyczącego niespecyficzności przepisów tego artykułu, RK twierdził, że ten artykuł nie może stanowić podstaw do podjęcia działań antysubsydyjnych, jako że jest subsydium na badania i rozwój (BiR) w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. a) ASCM (ten ustęp ASCM jest odzwierciedlony w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowegoBe KV argumentų dėl šio straipsnio nuostatų neindividualaus pobūdžio, KV teigė, kad šis straipsnis yra nekompensuotina tyrimų ir taikomosios veiklos subsidija, kaip apibrėžta SKIP ‧ straipsnio ‧ dalies a punkte (ši SKIP pastraipa pateikta Pagrindinio reglamento ‧ straipsnio ‧ dalyje
Poświadczone sprawozdanie finansowe dotyczące realizacji badania podstawowego dotyczącego występowania bakterii salmonelli w stadach broilerów gatunku Gallus gallusPatvirtinta finansinė ataskaita dėl pradinio tyrimo dėl Salmonella spp. paplitimo Gallus gallus broilerių pulkuose atlikimo
Optymalne leczenie podstawowe(OBT) dobierano na podstawie wcześniejszej historii leczenia danej osoby oraz badania oporności genotypowej i fenotypowej wirusa na początku leczeniaOBT buvo parenkama, atsižvelgiant į asmens ankstesnio gydymo duomenis ir prieš gydymą nustatytą virusų genotipinį ir fenotipinį atsparumą
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ października ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧ ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr ‧ w odniesieniu do obejmowania pewnych ilości niektórych produktów podstawowych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, ustaleniami dotyczącymi uszlachetniania czynnego bez uprzedniego badania warunków gospodarczychKomisijos reglamentas (EB) Nr. ‧ ‧ m. spalio ‧ d. iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. ‧, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. ‧ dėl įvežimo perdirbti tvarkos taikymo tam tikriems Europos bendrijos steigimo sutarties I priede išvardytiems pagrindiniams produktams, prieš tai nepatikrinus ekonominių sąlygų, taikymo taisykles
z zadowoleniem przyjmuje zapowiedziane wysiłki badawcze w dziedzinie ochrony zwierząt; uważa, że oprócz ogólnego rozpowszechniania wiedzy podstawowej badania powinny koncentrować się na rozwoju łatwych do stosowania i przejrzystych wskaźników w dziedzinie dobrostanu zwierząt, systemów certyfikacji i etykietowania oraz alternatyw dla doświadczeń przeprowadzanych na zwierzętach (zasada ‧Rpritaria paskelbtiems mokslo tyrėjų planams gyvūnų apsaugos srityje; atliekant mokslinius tyrimus, greta siekio plėsti bendrą žinių bazę, dėmesys turėtų būti skiriamas tikslui kurti lengvai patikrinamus ir skaidrius gyvūnų apsaugos rodiklius, sertifikavimo ir ženklinimo sistemas ir bandymų su gyvūnais alternatyvas (vadinamasis ‧R principas
Zagwarantowanie wolności dla więźniów politycznych, a przede wszystkim natychmiastowa możliwość badania lekarskiego dla tych więźniów jest podstawową kwestią, którą musimy wymusić na władzach Birmy.Laisvės politiniams kaliniams užtikrinimas ir, pirmiausia, medicininės pagalbos tokiems belaisviams suteikimas - nepaprastai svarbūs aspektai, ir turime priversti Birmos valdžios institucijas juos įvykdyti.
Cukrzyca typu ‧-dorośli Przeprowadzono badanie kliniczne ‧ fazy trwające ‧ tygodni, przedłużone trwającym ‧ tygodni badaniem dotyczącym bezpieczeństwa, porównujące insulinę glulizynową (podawaną ‧ minut przed posiłkiem) ze zwykłą insuliną ludzką (podawaną ‧ minut przed posiłkiem) podawane podskórnie u pacjentów z cukrzycą typu ‧ stosujących jako insulinę podstawową insulinę izofanowąAntro tipo cukrinis diabetas suaugusiems žmonėms Po oda ‧ min. prieš valgį švirkščiamo insulino glulizino ir po oda ‧ min. prieš valgį švirkščiamo paprasto žmogaus insulino poveikiui antro tipo cukriniu diabetu sergantiems pacientams, baziniam gydymui vartojantiems NPH insuliną, palyginti atliktas ‧ savaičių trukmės ‧ fazės klinikinis tyrimas ir ‧ savaičių trukmės poveikio stebėjimo tyrimas
Program obejmie: podstawowe i stosowane badania i rozwój technologiczny; projekty demonstracyjne na właściwą skalę służące potwierdzeniu wyników badań oraz zapewniające reakcje zwrotne dla przyszłych badań; badania przekrojowe i społeczno-ekonomiczne, obejmujące kwestie związane z infrastrukturą, w celu wspierania stosownych strategii przejściowych oraz zapewniania racjonalnych podstaw dla podejmowania decyzji politycznych oraz rozwoju ram rynkuProgramą sudarys: fundamentalieji ir taikomieji moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra; atitinkamos masto demonstraciniai projektai mokslinių tyrimų rezultatams patvirtinti ir racionaliam pagrindui tolesniems moksliniams tyrimams sukurti; kelias sritis apimanti socialinė ir ekonominė mokslinių tyrimų veikla, įskaitant infrastruktūros klausimus, kuriais siekiama paremti pagrįstas pereinamojo proceso strategijas ir sukurti racionalų pagrindą politiniams sprendimams bei pagrindinių rinkos nuostatų plėtotei
Podstawowy zestaw do badania toksyczności substancji w stosunku do organizmów wodnych składa się z badań ostrej toksyczności na rybach, rozwielitkach i glonachPagrindinį medžiagų toksiškumo vandens organizmams bandymų rinkinį sudaro ūmaus toksiškumo bandymai su žuvimis, dafnijomis ir dumbliais
Podstawowymi czynnikami podlegającymi badaniu są wtrącenia oraz strukturaPagrindiniai veiksniai, kurie turi būti ištirti, yra inkliuzijos ir struktūra
Pięciu producentów eksportujących z ChRL, którzy nie zostali włączeni do próby, wnioskowało o indywidualne badanie i przedstawiło odpowiednie informacje w wyznaczonym terminie w celu zastosowania art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowegoPenki neatrinkti eksportuojantys KLR gamintojai prašė atlikti individualų nagrinėjimą ir per nurodytą laikotarpį pateikė susijusios informacijos, kad būtų taikomos pagrindinio reglamento ‧ straipsnio ‧ dalis ir ‧ straipsnio ‧ dalis
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego badanie wpływu dumpingowego przywozu na przemysł wspólnotowy zawierało ocenę wszystkich czynników gospodarczych, które ustalono w odniesieniu do przemysłu wspólnotowego w okresie analizowanymPagal pagrindinio reglamento ‧ straipsnio ‧ dalį nagrinėjant importo dempingo kainomis poveikį Bendrijos pramonei buvo įvertinti visi ekonominiai veiksniai, analizuotu laikotarpiu turėję poveikio Bendrijos pramonei
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 137292 zdań frazy badania podstawowe.Znalezione w 50,418 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.