Tłumaczenia na język litewski:

  • fundamentiniai tyrimai 

Przykładowe zdania z "badania podstawowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego badanie wpływu przywozu po cenach dumpingowych na przemysł wspólnotowy zawierało ocenę wszystkich wskaźników ekonomicznych potrzebnych do oceny stanu przemysłu wspólnotowego od ‧ r. do końca OD
lt Pagal pagrindinio reglamento ‧ straipsnio ‧ dalį, nagrinėjant importo dempingo kainomis poveikį Bendrijos pramonei ir vertinant Bendrijos pramonės būklę nuo ‧ m. iki TL pabaigos analizuoti visi ekonominiai rodikliai
pl W szczególności fakt, że dane osobowe uzyskane od osoby fizycznej w ramach badania wypadków i incydentów mogą być wykorzystane przeciwko niej w sądzie, może wpływać na zasadność przetwarzania danych. EIOD apeluje o jaśniejsze sformułowanie tego odstępstwa i o ustanowienie szczegółowej procedury obejmującej bardziej rygorystyczne zabezpieczenia w zakresie ochrony podstawowych praw podmiotów danych
lt Visų pirma tai, kad atliekant saugos tyrimą asmens pateikta informacija apie jį gali būti pakartotinai panaudota prieš šį asmenį teismo procese, galėtų turėti įtakos proceso teisėtumui. EDAPP ragina patikslinti šią leidžiančią nukrypti nuostatą ir nustatyti išsamią tvarką, kartu numatyti griežtesnes duomenų subjekto pagrindinių teisių apsaugos garantijas
pl Należy zaznaczyć, że podstawowe rozporządzenie nie wymaga, aby szkoda miała miejsce przez cały okres obejmujący badanie szkody
lt Reikia pažymėti, kad pagrindinis reglamentas nereikalauja, kad žala tęstųsi per visą žalos tiriamąjį laikotarpį
pl Podstawową zasadą jest to, że równoważna metoda badania homologacyjnego musi być zastosowana w taki sposób, aby była reprezentatywna dla podstawowego badania metodą przewracania określoną w załączniku
lt Pagrindinis taikytinas principas – pasirinkus lygiavertį patvirtinimo bandymo metodą turi būti užtikrinama, kad jis atitiktų esminius ‧ priede nustatyto apkrovą laikančios kėbulo konstrukcijos stiprumo bandymo reikalavimus
pl Ponadto środowisko naukowe odnosi wrażenie, że Dyrekcja Generalna najwyraźniej postanowiła priorytetowo potraktować badania podstawowe kosztem badań dotyczących polityki publicznej.
lt Be to, mokslinėje bendruomenėje vyrauja suvokimas, kad Generalinis direktoratas pasirinko prioritetą suteikti fundamentinius tyrimus nepalikdamas vietos moksliniams tyrimams, nukreiptiems į viešąją politiką.
pl Badanie przeprowadzone przez służby Komisji zgodnie z rozporządzeniem podstawowym, uzupełnione o elementy omówione powyżej, spełnia warunek obiektywizmu określony w art. ‧.‧ Porozumienia antydumpingowego WTO, gdyż zostało ono przeprowadzone w odniesieniu do wszystkich wskaźników szkody wymienionych w art. ‧,‧ Porozumienia antydumpingowego WTO, z rozróżnieniem kanałów sprzedaży i bez niego, tam gdzie to zostało uznane za stosowne po uwzględnieniu specyfiki danego przypadku
lt Papildžius, kaip nurodyta pirmiau, Komisijos tarnybų atliktas nagrinėjimas atitinka pagrindinį reglamentą ir PPO Antidempingo susitarimo ‧.‧ straipsnyje nustatytą reikalavimą dėl objektyvumo, nes visi PPO Antidempingo susitarimo ‧.‧ straipsnyje išvardyti žalos rodikliai buvo išnagrinėti atskiriant visus prekybos kanalus ir jų neatskiriant, jei buvo manoma, kad tai yra tikslinga atsižvelgiant į esamo atvejo ypatumus
pl Badanie wibracji powinno zostać przeprowadzone w trzech wzajemnie prostopadłych podstawowych kierunkach
lt Atsparumo vibracijai bandymas atliekamas trimis pagrindinėmis viena kitai statmenoms kryptimis
pl Kultury podstawowe są kulturami małych glonów, które są regularnie przenoszone do świeżego podłoża, działają jako materiał początkowy badania
lt Pradinės kultūros yra mažos dumblių kultūros, kurios reguliariai pernešamos į šviežią terpę, kad jas būtų galima naudoti kaip pradinę bandymų medžiaga
pl Będą jednak wymagać sprawdzenia zgodności z informacjami charakterystyki podstawowej, innego niż poprzez badania
lt Tačiau neatliekant bandymų reikia kitais būdais patikrinti, ar jos atitinka pagrindinio apibūdinimo informaciją
pl W przypadku gdy Urząd zamierza utworzyć własny podporządkowany urząd do badania technicznego odmian zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego, przekazuje Radzie Administracyjnej do wyrażenia zgody uzasadnienie dotyczące technicznej i ekonomicznej stosowności utworzenia takiego podporządkowanego urzędu i jego umiejscowienia
lt Jei Tarnyba ketina įkurti savo pačios padalinį veislių techninei ekspertizei atlikti pagal pagrindinio reglamento ‧ straipsnio ‧ dalį, ji pateikia aiškinamąjį raštą dėl tokio padalinio įkūrimo techninio ir ekonominio tikslingumo konkrečiam tikslui ir dėl tokio padalinio vietos; jam turi pritarti Administracinė taryba
pl Podstawowymi badaniami wytrzymałościowymi są badanie dynamiczne i badanie statyczne (badanie na podnoszenie
lt Pagrindiniai stiprumo bandymai – tai dinaminis ir statinis (kėlimo) bandymas
pl corocznie od drugiego roku po podstawowym badaniu statystycznym będą miały miejsce badania pośrednie w sprawie zmian zachodzących na obszarach uprawy winorośli odmian winogronowych
lt kasmet, pradedant antraisiais metais po pagrindinių tyrimų, tarpinius tyrimus, kuriais reikia nustatyti, kokie pokyčiai vyksta vyninių vynuogių veislėmis apsodintuose plotuose
pl Podstawowym badaniem jest dynamiczne badanie zmęczeniowe
lt Pagrindinis bandymas – tai dinaminis nuovargio bandymas
pl wyniki wcześniejszego badania cen w zakresie tej samej podstawowej grupy; oraz
lt ankstesnio tyrimo rezultatus, apimančius tą pačią pagrindinę kategoriją
pl Cukrzyca typu ‧-dorośli Przeprowadzono badanie kliniczne ‧ fazy trwające ‧ tygodni, przedłużone trwającym ‧ tygodni badaniem dotyczącym bezpieczeństwa, porównujące insulinę glulizynową (podawaną ‧ minut przed posiłkiem) ze zwykłą insuliną ludzką (podawaną ‧ minut przed posiłkiem) podawane podskórnie u pacjentów z cukrzycą typu ‧ stosujących jako insulinę podstawową insulinę izofanową
lt Antro tipo cukrinis diabetas suaugusiems žmonėms Po oda ‧ min. prieš valgį švirkščiamo insulino glulizino ir po oda ‧ min. prieš valgį švirkščiamo paprasto žmogaus insulino poveikiui antro tipo cukriniu diabetu sergantiems pacientams, baziniam gydymui vartojantiems NPH insuliną, palyginti atliktas ‧ savaičių trukmės ‧ fazės klinikinis tyrimas ir ‧ savaičių trukmės poveikio stebėjimo tyrimas
pl Działania niepożądane obserwowane w badaniu klinicznym po szczepieniu podstawowym szczepionką Fendrix, uznane za co najmniej prawdopodobnie związane ze szczepieniem, sklasyfikowano według częstości
lt Nepageidaujamos reakcijos, apie kurias pranešta klinikinių tyrimų metu po pirminės vakcinacijos Fendrix ir kurios galėjo būti susijusios su vakcinacija, suskirstytos pagal dažnį
pl w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz badania podstawowego dotyczącego występowania bakterii salmonelli u indyków prowadzonego w państwach członkowskich
lt dėl Bendrijos finansinės paramos pirminiam tyrimui dėl salmoneliozės paplitimo kalakutų pulkuose, kuris bus atliekamas valstybėse narėse
pl Komisja uważa, że publiczne finansowanie projektów prowadzonych w obrębie pozycji Badania poszukiwawcze nie wchodzi w zakres badania, ponieważ projekty te zalicza się do badań podstawowych w rozumieniu załącznika I do zasad ramowych dotyczących badań i rozwoju z ‧ r., są to projekty wysokiego ryzyka i nie są przeznaczone dla konkretnej spółki zależnej
lt Komisija mano, kad skyriuje Mažai tirtų sričių moksliniai tyrimai vykdomų projektų finansavimas viešosiomis lėšomis nepriklauso jos tyrimo sričiai, nes šie projektai priklauso fundamentiniams moksliniams tyrimams pagal ‧ m. MTTP gairių I priedo nuostatas, jie yra labai rizikingi ir nėra skirti apibrėžtai sričiai
pl potwierdzenie, że badania techniczne zostały przeprowadzone zgodnie z wydanymi wytycznymi dotyczącymi badań lub udzielonymi instrukcjami ogólnymi, na podstawie art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego
lt reikalavimas, kad techninė ekspertizė turi būti atliekama vadovaujantis parengtomis tyrimų gairėmis arba bendraisiais nurodymais, pateiktais pagal pagrindinio reglamento ‧ straipsnio ‧ dalį
pl Badania będą skoncentrowane na podstawowych mechanizmach bezpieczeństwa i współdziałaniu między nimi, dynamicznych procesach bezpieczeństwa, nowoczesnej kryptografii, technologiach umożliwiających lepszą ochronę prywatności, technologiach zarządzania aktywami cyfrowymi i technologiach zależności umożliwiających wspieranie działalności gospodarczej i funkcji organizacyjnych w systemach ruchomych i dynamicznych
lt Moksliniai tyrimai sutelkiami į esminius saugumo mechanizmus ir jų suderinamumą, dinamiškus saugumo procesus, pažangią kriptografiją, privatumą didinančias technologijas, skaitmeniniams ištekliams valdyti skirtas technologijas ir technologijas patikimumui, siekiant remti verslo ir organizacines funkcijas dinamiškose ir mobiliose sistemose
pl Podstawowe badania ostrej toksyczności
lt Pagrindiniai ūmaus toksiškumo tyrimai
pl Część pierwsza badania składa się z czterech podstawowych cykli miejskich
lt Pirmąją bandymo dalį sudaro keturi paprastieji miesto ciklai
pl doświadczenie uzyskane przy przeprowadzaniu ostatniego podstawowego badania statystycznego wymaga wprowadzenia pewnych zmian do wspólnego wykazu odmian, które mają podlegać badaniu i w konsekwencji niezbędna jest zmiana załącznika ‧ do decyzji Komisji ‧/EWG‧, ostatnio zmienionej decyzją ‧/WE
lt kadangi patirtis, įgyta atliekant vėliausius pagrindinius tyrimus, reikalauja padaryti tam tikrus bendro tirtinų veislių sąrašo pakeitimus, dėl to būtina iš dalies keisti Komisijos sprendimo ‧/EEB [‧] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu ‧/EB [‧]
pl Podkreślono potrzebę dalszej dyskusji zmierzającej do większego ograniczenia wiązania pomocy w oparciu o dalsze badania i udokumentowane propozycje oraz dobitnie wezwano do wyraźnego preferowania współpracy lokalnej i regionalnej, przy jednoczesnym nadaniu priorytetu – w ustalonej kolejności – dostawcom z państwa przyjmującego, sąsiednich państw rozwijających się oraz innych państw rozwijających się, w celu wsparcia wysiłków krajów otrzymujących pomoc, zmierzających do wzmocnienia produkcji własnej na poziomie krajowym, regionalnym, lokalnym i rodzinnym, a także działań zmierzających do poprawy dostępności i dostępu do środków spożywczych oraz podstawowych usług odpowiadających miejscowym zwyczajom i systemom produkcji oraz handlu
lt Joje pabrėžiama, kad reikia tęsti debatus dėl didesnio pagalbos atsiejimo, remiantis tolesniais tyrimais ir dokumentuose įtvirtintais pasiūlymais, ir ypač raginama, kad būtų suteikta aiški preferencija vietiniam bei regioniniam bendradarbiavimui, eiliškumo tvarka pirmenybę teikiant prekių pirkėjams ir paslaugų teikėjams iš pagalbą gaunančių šalių, kaimyninių besivystančių šalių ir kitų besivystančių šalių, siekiant padėti pagalbą gaunančioms šalims tobulinti jose nacionaliniu, regioniniu, vietiniu ir šeimų lygiu vykdomą gamybą bei skatinti priemones, kuriomis siekiama sukurti visuomenei palankesnes sąlygas apsirūpinti maisto produktais ir užtikrinti pagrindinių paslaugų teikimą, atsižvelgiant į vietinius papročius ir vietines gamybos bei prekybos sistemas
pl Badania i rozwój służą bowiem w końcu także podstawowemu celowi zdobywania nowej i szerszej wiedzy
lt Galiausiai moksliniai tyrimai ir technologijų vystymas taip pat tarnauja pagrindiniam tikslui teikti daugiau ir naujų žinių
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 137292 zdań frazy badania podstawowe.Znalezione w 19,688 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.