Tłumaczenia na język litewski:

  • fundamentiniai tyrimai 

Przykładowe zdania z "badania podstawowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
uważa fundusze strukturalne za podstawowe narzędzie wspierania zdolności innowacyjnych, szczególnie zaś dążenia do spójności, a tym samym zmniejszania dysproporcji gospodarczych między regionami; proponuje istotne zwiększenie wysokości kwot przeznaczanych w funduszach strukturalnych na badania i innowacjemano, kad struktūriniai fondai- tai esminė priemonė, skatinanti kurti naujoves, ypač siekiant sanglaudos ir norint sumažinti regionų skirtumus; siūlo labai padidinti struktūrinių fondų lėšas, skirtas moksliniams tyrimams ir naujovėms
Według badania Flash Eurobarometr w 2008 roku 60 % sprzedawców detalicznych uważało tę barierę za podstawowy problem.2008 m. greitosios "Eurobarometro" apklausos duomenimis, 60 proc. mažmenininkų šią kliūtį laiko didžiausiu rūpesčiu.
W badaniach uzupełniających wykorzystywano zwierzęta młodsze o znacznie mniejszej masie ciała (‧; ‧ kg); poza tą różnicą badania przeprowadzono w sposób podobny do badania podstawowegoPapildomuose tyrimuose buvo naudojami jaunesni ir gerokai mažesnio svorio (nuo ‧ iki ‧ kg; nuo ‧ iki ‧ kg) gyvūnai; kitais atžvilgiais tyrimų eiga nesiskyrė nuo pagrindinių tyrimų
% na badania podstawowe, ‧ % na podstawowe badania przemysłowe i ‧ % na przedkonkurencyjne działania rozwojowe% baziniams tyrimams, ‧ % pagrindiniams pramonės tyrimams ir ‧ % pasirengimo veikti konkurencinėje aplinkoje vystymo veiklai
Dlatego też uważa się, że badanie sytuacji przemysłu wspólnotowego przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem podstawowymTodėl laikoma, kad Bendrijos pramonės padėties analizė buvo atlikta visapusiškai remiantis pagrindiniu reglamentu
Należy uwzględniać rozróżnienie pomiędzy badaniami podstawowymi i stosowanymi: badania podstawowe są prowadzone przede wszystkim przez wyższe uczelnie i placówki badawcze; dostarczają one bazę teoretyczną i praktyczną, na której mogą bazować badania stosowane i działania rozwojoweReikėtų aiškiai skirti grynuosius ir taikomuosius mokslinius tyrimus: grynuosius mokslinius tyrimus paprastai atlieka universitetai ir mokslinių tyrimų įstaigos; grynieji moksliniai tyrimai sukuria teorinę ir praktinę bazę taikomiesiems tyrimams ir technologijų plėtrai
popiera wniosek płynący z badania zatytułowanego Upraszczanie polityki środowiskowej UE, zgodnie z którym oceny skutków mogą odegrać podstawową rolę w procesie lepszego stanowienia prawa oraz że jakość niektórych ocen wymaga poprawy; domaga się, aby Komisja dołożyła starań w kierunkuremia tyrimo ES aplinkos politikos supaprastinimas išvadą, kad poveikio vertinimai gali atlikti esminį vaidmenį užtikrinant geresnį reglamentavimą ir kad reikėtų gerinti tam tikrų vertinimų kokybę; ragina Komisiją užtikrinti
Badanie na temat broni lekkiej (Small Arms Survey), podstawowe finansowanieŠaulių ginklų apžvalga, suteiktas pagrindinis finansavimas
Aby właściwy organ krajowy mógł ocenić zgodność z tymi przepisami krajowymi (zwanymi dalej podstawowymi przepisami krajowymi), państwa członkowskie mogą żądać dodatkowych informacji w dokumentacji wniosku dotyczącego badania klinicznegoKad nacionalinė kompetentinga institucija galėtų įvertinti atitiktį šioms nacionalinėms nuostatoms (toliau – pagrindinės nacionalinės nuostatos), valstybė narės gali pareikalauti klinikinių tyrimų paraiškos dokumentų rinkinyje pateikti papildomą informaciją
Przeprowadzone u dorosłych badania z zastosowaniem pojedynczej dawki wskazują, że desloratadyna w dawce ‧ mg nie wpływa na podstawowe umiejętności pilotowania, w tym na nasilenie subiektywnie odczuwanej senności lub zadań związanych z pilotowaniemTiriant suaugusiuosius po vienkartinės desloratadino ‧ mg dozės, nustatyta, kad skrendant lėktuvu preparatas nesukelia jiems padidėjusio mieguistumo ir neveikia kitų rodiklių susijusių su skrydžiu
Badania będą ukierunkowane na: wyjaśnienie mechanizmów kierujących podstawowymi procesami zachodzącymi w komórkach, identyfikowanie genów występujących w tych procesach i rozszyfrowywanie biologicznych funkcji, jakie pełnią one w organizmach żywychMoksliniai tyrimai sutelkiami į mechanizmų, sąlygojančių svarbiausius ląstelinius procesus, išaiškinimą, siekiant nustatyti susijusius genus ir iššifruoti jų biologines funkcijas gyvuose organizmuose
uznaje, że w związku z różną rolą każdego z tych instrumentów, badania naukowe będą miały podstawowe znaczenie dla zidentyfikowania ich znaczenia i przedstawienia go zainteresowanym stronommano, kad kiekvienos iš šių priemonių vaidmuo yra skirtingas, todėl, nustatant šiuos vaidmenis ir išaiškinant juos suinteresuotosioms šalims, labai svarbūs yra politikos tyrimai
Zgodnie z punktem ‧.‧. wytycznych dotyczących badań i rozwoju z ‧ r. podstawowe badania przemysłowe zostały zdefiniowane jako oryginalne prace teoretyczne lub doświadczalne, których celem jest doprowadzenie do nowego lub lepszego zrozumienia praw nauki i techniki, a które mogą znaleźć zastosowanie w sektorze przemysłowym lub w działalności określonego przedsiębiorstwaPagrindinis pramoninis mokslinis tyrimas ‧ m. MTTV gairių ‧.‧ skirsnio ‧ dalyje apibrėžtas kaip originalus teorinis arba eksperimentinis darbas, kurio tikslas – naujai arba geriau įsisavinti mokslo ir inžinerijos dėsnius, kuriuos būtų galima pritaikyti pramonės sektoriuje arba tam tikros įmonės veikloje
W badaniu podstawowym wykorzystano zwierzęta o dużej masie ciała (‧, ‧ kg, ‧ samców i ‧ samicPagrindiniame liekanų tyrime buvo naudojami sunkūs (kūno masė nuo ‧ iki ‧, ‧ kg) gyvūnai (aštuoni patinai ir aštuonios patelės
Inicjowane przez samych naukowców badania przekraczające granice dzisiejszej wiedzy (badania pionierskie), w ramach działań powszechnie rozumianych jako badania podstawowe, są główną siłą napędową dobrobytu i postępu społecznego, ponieważ otwierają nowe perspektywy dla postępu naukowego i technologicznego oraz mają decydujące znaczenie w generowaniu nowej wiedzy prowadzącej do przyszłych zastosowań i rynkówPačių mokslininkų iniciatyva atliekami moksliniai tyrimai ties pažinimo riba vykdant veiklą, kuri paprastai laikoma fundamentaliaisiais moksliniais tyrimais, yra svarbus gerovės ir socialinės pažangos variklis, kadangi jie atveria naujas galimybes mokslo ir technologijų pažangai bei padeda įgyti naujas žinias būsimiems pritaikymo būdams ir rinkoms
PODSTAWOWE ZASADY BADANIA MIGRACJI W PŁYNACH SYMULUJĄCYCH ŻYWNOŚĆPAGRINDINėS TAISYKLĖS, REIKALINGOS MIGRACIJOS TYRIMAMS ATLIKTI MODELINIUOSE TIRPALUOSE
Następnie przeprowadzono badanie ‧ % w oparciu o grupy produktów, z którego wynikało, że produkty należące do wszystkich sześciu grup sprzedawano w wystarczających ilościach na rynku krajowym, w związku z czym można je było uznać za reprezentatywne dla ustalenia wartości normalnej, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowegoTada atliktas ‧ % tyrimas pagal produktų grupes, iš kurio paaiškėjo, kad vidaus rinkoje parduoti pakankami visų šešių produktų grupių kiekiai ir todėl nustatant normaliąją vertę jie gali būti laikomi būdingais pagal Pagrindinio reglamento ‧ straipsnio ‧ dalį
Wykonuje się badania fizyczne na punktach przegięć w celu określenia siły (momentu obrotowego) – charakterystyki odkształcenia w trybie plastycznym, jako podstawowych danych istotnych dla obliczeńLūžių vietose būtina atlikti fizinius bandymus, kuriais būtų nustatytos plastinio būvio jėgų (sukimo momentų) ir deformacijų charakteristikos, kurios yra pagrindiniai apskaičiavimo duomenys
Ochrona podstawowa obejmuje obowiązujące reguły w sprawie odpowiedniego odpoczynku, maksymalnego średniego tygodniowego czasu pracy, corocznego urlopu i niektóre przepisy podstawowe dotyczące pracowników pracujących w porze nocnej, w tym badania lekarskieBendroji apsauga apima esamas taisykles dėl atitinkamų pertraukų, maksimalaus savaitės darbo laiko, kasmetinių atostogų ir tam tikrų pagrindinių nuostatų dėl naktį dirbančių darbuotojų, įskaitant sveikatos patikrinimą
Moi koledzy posłowie w swoim projekcie rezolucji zwracają się o to, aby Komisja Europejska podczas badania węgierskiej ustawy medialnej uwzględniła również zapisy karty praw podstawowych, a jeśli rząd zaniecha żądanych zmian ustawy w przepisanym terminie, wszczęła wobec Węgier postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.raštu. - (HU) Savo pasiūlyme dėl rezoliucijos kolegos Parlamento nariai ragina Europos Komisiją nagrinėjant Vengrijos žiniasklaidos įstatymą taip pat atsižvelgti į Pagrindinių teisių chartijos nuostatas ir, jei vyriausybper nustatytą laikotarpį nepataisytų įstatymo, pradėti prieš Vengriją pažeidimo nagrinėjimo procedūrą.
Badanie wykazało, że S-‧ i ODB-‧/ODB-‧ posiadają te same chemiczne właściwości, to jest tę samą podstawową cząsteczkę (patrz akapit ‧), oraz wytwarzają bez potrzeby mieszania z innymi barwnikami pigmentowymi czarny obraz na papierze podłożowymTyrimo metu nustatyta, kad S-‧ ir ODB-‧ (ODB-‧) būdingos tos pačios pagrindinės cheminės savybės, t. y. jie turi tą pačią pagrindinę molekulę (žr. ‧ punktą) ir jų nereikia maišyti su kitais pigmentais, norint kreidiniame popieriuje sukurti juodą atvaizdą
Kultury podstawowe są kulturami małych glonów, które są regularnie przenoszone do świeżego podłoża, działają jako materiał początkowy badaniaPradinės kultūros yra mažos dumblių kultūros, kurios reguliariai pernešamos į šviežią terpę, kad jas būtų galima naudoti kaip pradinę bandymų medžiaga
Zwiększanie inwestycji w badania i rozwój w dążeniu do osiągnięcia celu ‧% oraz poprawa ich efektywności jest podstawowym priorytetem strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnieniaInvesticijų į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą padidinimas iki ‧% tikslo ir jų veiksmingumo gerinimas yra vienas iš svarbiausių Lisabonos strategijos augimui ir užimtumui skatinti prioritetų
Niezbędne wydatki na podstawowe badania sytuacji po roku uprawy winorośli ‧, a w przypadku Włoch i Grecji po roku uprawy winorośli ‧ pokrywane są przez Wspólnotę do kwoty ryczałtowej, która zostanie określonaIšlaidas, reikalingas atlikti pagrindiniam tyrimui, kuriuo siekiama nustatyti, kokia po ‧ vyno gamybos metų, o Italijos ir Graikijos atveju-po ‧ vyno gamybos metų, susidarė padėtis, dengia Bendrija vienkartine išmoka, kuri turi būti nustatyta
Ponieważ niniejszy projekt dotyczy rozwoju prototypu oraz dwóch urządzeń, które zostaną zastosowane w produkcji, jednoznacznie nie chodzi o badania podstawowe lub przemysłoweKadangi paskirtame projekte numatyta sukurti prototipą ir du įrenginius, kurie bus naudojami gamyboje, tai nėra vienareikšmiai fundamentalūs ar pramoniniai tyrimai
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 137292 zdań frazy badania podstawowe.Znalezione w 27,487 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.