Tłumaczenia na język litewski:

  • International Organization for Standardization 
  • Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) 

Przykładowe zdania z "Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Kod musi składać się z trzech znaków (liter lub cyfr) wydanych przez powołane do tego instytucje w kraju, w którym producent jest zarejestrowany zgodnie z praktyką międzynarodowej agencji autoryzacji przy Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISOKodą sudaro trys ženklai (raidės arba skaičiai), kuriuos suteikia valstybės, kurioje gamintojas turi registruotą adresą, kompetentinga institucija pagal tarptautinės agentūros, veikiančios Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) leidimu, praktiką
możliwości gromadzenia danych na podstawie porozumień zawartych w kontekście uproszczenia procedur handlowych, Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO), Europejskiego Komitetu Normalizacyjny (CEN) oraz międzynarodowych przepisów prawa celnegogalimybę rinkti duomenis remiantis susitarimais dėl prekybos tvarkos supaprastinimo, taip pat laikantis Tarptautinės standartų organizacijos (ISO), Europos standartizacijos komiteto (CEN) ir tarptautinių muitų taisyklių
W przypadku gdy procedury testowe są ustanowione w ramach ISO, Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, oraz gdy takie procedury są właściwe do oceny zgodności metod odłowu z niektórymi lub wszystkimi wymogami norm, stosuje się odpowiednio procedury ISOTuo atveju, kai bandymų procedūros yra nustatytos pagal ISO, Tarptautinės standartizacijos organizacijos, sistemą, ir kai tokios procedūros tinka nustatyti, ar gaudymo spąstais būdai atitinka kai kuriuos arba visus šių Standartų reikalavimus, atitinkamai taikomos ISO procedūros
zasadniczo z zadowoleniem przyjmuje plany Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej dotyczące stworzenia normy w zakresie odpowiedzialności społecznej i wzywa przedstawicielstwo europejskie do dopilnowania, by rezultaty wspomnianych dyskusji były zgodne z międzynarodowymi standardami i umowami oraz by uwzględniały możliwość zagwarantowania równoległych metod zewnętrznej oceny i certyfikacjiiš esmės džiaugiasi Tarptautinėje standartų organizacijoje vykstančiomis diskusijomis dėl socialinės atsakomybės standartų kūrimo ir ragina Europos atstovus užtikrinti, kad visi rezultatai atitiktų tarptautinius standartus ir sutartis ir kad kartu būtų galima vystyti kitus išorės vertinimo ir ženklinimo metodus
Wspólnota, potwierdzając swe zainteresowanie międzynarodowym systemem normalizacji zdolnym do tworzenia norm, które są w praktyce stosowane przez partnerów w handlu międzynarodowym oraz spełniającym wymogi polityki wspólnotowej, wzywa europejskie organizacje normalizacyjne, by kontynuowały współpracę z międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymikadangi Bendrija, patvirtindama savo suinteresuotumą taikyti tarptautinę standartizavimo sistemą, galinčią pateikti standartus, kuriuos faktiškai naudotų visi tarptautinės prekybos partneriai ir kurie atitiktų Bendrijos politikos reikalavimus, ragina Europos standartizacijos organizacijas toliau bendradarbiauti su tarptautinėmis standartizacijos organizacijomis
ISO, Międzynarodowa Organizacja NormalizacyjnaISO (International Standardisation Organisation) – Tarptautinė standartizacijos organizacija
Ministrowie postanawiają zalecić, aby Sekretariat Światowej Organizacji Handlu zawarł z Międzynarodową Organizacją NormalizacyjnąMinistrai nutaria rekomenduoti, kad Pasaulio prekybos organizacijos sekretoriatas susitartų su Tarptautine standartizacijos organizacija (ISO) ir įkurtų informacinę sistemą, pagal kurią
Zawartość wody i białek oznacza się zgodnie z metodami uznanymi przez ISO (Międzynarodową Organizację Normalizacyjną) lub innymi metodami, albo analizami zatwierdzonymi przez RadęVandens ir baltymų kiekis nustatomas pagal pripažintus ISO (Tarptautinės standartizacijos organizacijos) metodus arba kitą Tarybos patvirtintą analizę ar metodus
Termin sprawiedliwy handel jest używany zgodnie z normami ustanowionymi przez międzynarodowe organizacje normalizacyjne i zajmujące się oceną zgodności, należące do Międzynarodowego sojuszu na rzecz społecznej i ekologicznej akredytacji i oznakowania (International Social and Environment Accreditations and Labelling Alliance – ISEAL), oraz stosowanymi przez organizacje sprawiedliwego handluSąžiningos prekybos terminas vartojamas vadovaujantis Tarptautinės socialinio ir ekologinio akreditavimo ir ženklinimo sąjungai (ISEAL) priklausančių tarptautinių standartų nustatymo ir atitikties vertinimo organizacijų standartais ir atsižvelgiant į sąžiningos prekybos organizacijų vartoseną
Wymagania i metody badań opakowań wielokrotnego zamykania przyjętą przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) i Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISODarinėjamųjų pakuočių reikalavimai ir bandymo metodai su pakeitimais, kurį priėmė Europos standartizacijos komitetas (fr. CEN) ir Tarptautinė standartų organizacija (en. ISO
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ustanowiła normy dla silników spalinowych, które są szeroko stosowane w Państwach Członkowskichkadangi Tarptautinė standartizacijos organizacija jau yra parengusi vidaus degimo variklių standartus, kurie plačiai taikomi valstybėse narėse
Stałą moc silnika określa się zgodnie z wymaganiami przyjętymi przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną w zalecanym Standardzie Międzynarodowym ISO ‧, druga edycja, październik ‧ rIlgalaikė variklio galia nustatoma vadovaujantis reikalavimais, kuriuos priėmė Tarptautinė standartizacijos organizacija ir kurie paskelbti Tarptautiniame standarte ISO ‧, ‧ m. spalio mėn. antrajame leidime
Preferowane jest opracowanie metody na poziomie europejskim bądź międzynarodowym, w stosownych przypadkach przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) lub przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISOBandymų metodą reikėtų sukurti Europos arba tarptautiniu mastu, ir tai turėtų padaryti, jei tinkama, Europos standartizacijos komitetas (ESK) arba Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO
Mikrobiologiczne badania próbek na obecność salmonelli muszą być przeprowadzane zgodnie ze znormalizowaną metodą Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, ISOMikrobiologinis salmonelių tyrimas turi būti atliekamas taikant standartinį Tarptautinės standartizacijos organizacijos metodą ISO
Litery (ISO) wskazują, że ta nazwa pojawia się jako jedna ze zwyczajowych nazw dla kontrolowanych związków chemicznych przeciw szkodnikom i dla regulatorów wzrostu roślin w zaleceniu R ‧ Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISORaidės ISO pažymi, kad pavadinimas yra vienas iš bendrinių chemijos produktų kovai su kenkėjais ir augalų augimo reguliatorių pavadinimų, nurodytų Tarptautinės standartizacijos organizacijos rekomendacijoje R
Testy mikrobiologiczne próbek na salmonellę powinny być przeprowadzane według ostatniej edycji normy ISO ‧ Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej lub ostatniej edycji metody opisanej przez Komitet Nordycki ds. Analizy Artykułów Spożywczych (metoda NMKL nrMikrobiologinis mėginių tyrimas dėl salmonelių turėtų būti atliekamas pagal Tarptautinės standartizacijos organizacijos standarto ISO ‧ paskutinę redakciją arba pagal Šiaurės šalių maisto analizės komiteto aprašyto metodo (NMKL metodas Nr. ‧) paskutinę redakciją
wzywa do zacieśnienia współpracy z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną i do jak najszerszego wdrożenia systemów alternatywnych, na przykład HACCP (Systemu Analizy Ryzyka i Kontroli Punktów Krytycznychpageidauja, kad būtų glaudžiau bendradarbiaujama su Tarptautine standartizacijos organizacija ir plačiau įgyvendinamos kitos sistemos, tokios kaip Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų sistema
odnotowuje z zadowoleniem, że Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna przyznała Parlamentowi certyfikat ISO ‧:‧ za systemy zarządzania środowiskowego w jego trzech miejscach pracysu džiaugsmu pažymi, kad Tarptautinės standartizacijos organizacija už jo aplinkos valdymo sistemas trijose darbo vietose suteikė Parlamentui ISO sertifikatą – ISO
powinno być także potwierdzone, przy ustalaniu wymagań dotyczących hałasu pochodzącego z toczenia opony, że ma miejsce rozwój międzynarodowych norm odnoszących się do powierzchni dróg podjęty przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) oraz wymagań trwałości i bezpieczeństwa odnoszących się do opon, określonych przez Europejską Komisję Gospodarczą Narodów Zjednoczonychnustatant reikalavimus dėl riedančių padangų keliamo triukšmo taip pat turėtų būti pripažinta, kad Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) nuolatos tobulina tarptautinius kelio dangos standartus, o Jungtinių Tautų Europos ekonominė komisija – padangų patvarumo ir saugos reikalavimus
Ocena: opracowanie i ocena wyników uzyskanych w toku realizacji przedsięwzięć zmierzających do kształtowania świadomości oraz doskonalenia zawodowego, jak również umacniania międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych, również poprzez udział w nich kompetentnych przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO) oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), powinny stanowić dla Komisji, Rady, Parlamentu Europejskiego oraz Komitetu Ekonomiczno-Społecznego podstawę do sporządzania co dwa lata raportów oraz dokonywania co pięć lat kontroli działań i strategii Wspólnoty w tej dziedziniepriežiūra: pasiektų rezultatų raidos priežiūra ir vertinimas per supažindinimo ir mokymo veiksmus ir per tarptautinių ir Europos standartizacijos organizacijų stiprinimą, taip pat per kvalifikuotą NVO ir MVĮ atstovaujamas organizacijas, privalo būti Komisijai, Tarybai, Europos Parlamentui pagrindu numatytiems dvimečiams pranešimams rašyti ir veiksmų ir bendrijos krypčių šiuo klausimu peržiūrėjimui kas ‧ metai
ISO Międzynarodowa Organizacja NormalizacyjnaISO Tarptautinė standartų organizacija
W przypadku braku takich norm lub specyfikacji, państwa członkowskie zachęcają do wdrożenia międzynarodowych norm lub zaleceń przyjętych przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU), Europejską Organizację Poczty i Telekomunikacji (CEPT), Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) lub Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IECJei tokių standartų ir (arba) specifikacijų nėra, valstybės narės skatina įgyvendinti Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (angl. ITU), Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos (angl. CEPT), Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) ir Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (angl. IEC) priimtus tarptautinius standartus ir rekomendacijas
Kształcenie przedstawicieli zainteresowanych stron, zwłaszcza małych przedsiębiorstw, sektora usług i dystrybucji oraz mniej zorganizowanych organizacji, dotyczące czy to ogólnie procesu normalizacyjnego, czy to konkretnych kwestii technicznych, w celu wzmocnienia zdolności współtworzenia norm europejskich i międzynarodowychRengti paslaugų ir platinimo sektoriaus, mažesnių įstaigų, ypač mažų įmonių, suinteresuotų šalių atstovus apskritai standartizacijos proceso srityje, ir skatinant bendrą Europos ir tarptautinių standartų kūrimą
praktyczne doświadczenie wykazało, że niektóre wymagania muszą być zmienione lub wyjaśnione, w szczególności poprzez wykorzystywanie nowych symboli, które są w chwili obecnej uznawane na poziomie międzynarodowym i normalizowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) oraz poprzez usunięcie niektórych symboli, które nie są już stosowanekadangi praktinė patirtis parodė, kad kai kuriuos reikalavimus reikia iš dalies pakeisti arba paaiškinti, ypač naudojant naujus simbolius, kurie dabar yra tarptautiniu mastu pripažinti ir standartizuoti Tarptautinės standartizavimo organizacijos (ISO), ir panaikinant tam tikrus nebenaudojamus simbolius
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO rozpoczęła w ‧ r. opracowanie wytycznych w sprawie odpowiedzialności społecznej (ISOTarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) pradėjo vykdyti specialią užduotį, kurios tikslas- nustatyti socialinės atsakomybės gaires (ISO
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 79187 zdań frazy Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna.Znalezione w 21,779 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.