Tłumaczenia na język litewski:

  • International Organization for Standardization 
  • Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) 

Przykładowe zdania z "Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl wsparcie europejskich organizacji normalizacyjnych w celu wzmacniania ich skuteczności w procesie opracowywania norm technicznych oraz popieranie opracowywania i stosowania standardów międzynarodowych w celu ułatwienia dostępu do rynków i handlu w skali światowej, uniknięcia tworzenia niepotrzebnych przeszkód w handlu i nadania normalizacji globalnego wymiaru
lt parama Europos standartizacijos organizacijoms, siekiant padidinti pastarųjų efektyvumą techninių standartų rengimo ir tarptautinių standartų kūrimo ir taikymo skatinimo procese, palengvinant prieigą prie tarptautinių rinkų ir tarptautinės prekybos, išvengiant bergždžių kliūčių mainams sudarymo ir suteikiant standartizavimui globalinį matmenį
pl ISO Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
lt ISO Tarptautinė standartų organizacija
pl W przypadku gdy wyniki analiz są podważane między Państwami Członkowskimi, za metodę referencyjną uznaje się normę Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO ‧ lub wydania poprawione
lt Tais atvejais, kai valstybės narės užginčija analizės rezultatus, pamatiniu metodu turėtų būti laikomas Tarptautinės standartizacijos organizacijos standartas ISO ‧ arba jo pataisytos redakcijos
pl Uwzględniając znaczenie dobrostanu zwierząt i związek pomiędzy nim a kwestiami weterynaryjnymi, jednym z celów Umowy WE-Chile w sprawie środków sanitarnych i fitosanitarnych w handlu zwierzętami, produktami zwierzęcymi, roślinami, produktami roślinnymi i innymi towarami oraz dobrostanu zwierząt (zwanej dalej Umową) jest opracowanie norm dotyczących dobrostanu zwierząt i ich weryfikacja przy uwzględnieniu bieżącej sytuacji we właściwych międzynarodowych organizacjach normalizacyjnych
lt Atsižvelgiant į gyvūnų gerovės svarbą ir jos ryšį su veterinarijos reikalais, EB ir Čilės susitarime dėl sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių, taikomų prekybai gyvūnais ir gyvūniniais produktais, augalais, augaliniais produktais ir kitomis prekėmis, bei gyvūnų gerovei (toliau – susitarimas), numatytas siekis rengti gyvūnų gerovės standartus bei juos tikrinti, atsižvelgiant į kompetentingų tarptautinių standartų organizacijų plėtrą
pl Jeżeli wnioskodawca mający siedzibę na terytorium umawiających się stron posiada uznane na poziomie międzynarodowym świadectwo bezpieczeństwa wydane na podstawie konwencji międzynarodowych, europejskie świadectwo bezpieczeństwa wydane na podstawie prawodawstwa wspólnotowego, świadectwo międzynarodowej normy Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej lub europejską normę europejskich organizacji normalizacyjnych lub inne uznane świadectwo, kryteria ustanowione w ust. ‧ uznaje się za spełnione, o ile kryteria wydania tych świadectw są identyczne lub równorzędne z kryteriami określonymi w niniejszym załączniku
lt Jeigu susitariančiosiose šalyse įsteigtas pareiškėjas turi tarptautiniu mastu pripažįstamą saugumo ir (arba) saugos sertifikatą, išduotą vadovaujantis tarptautinėmis konvencijomis, Europos saugumo ir (arba) saugos sertifikatą, išduotą vadovaujantis Bendrijos teisės aktais, Tarptautinės standartizacijos organizacijos tarptautinį standartą arba Europos standartų organizacijų Europos standartą, arba kokį nors kitą pripažįstamą sertifikatą, laikoma, kad jis atitinka ‧ dalyje nustatytus kriterijus tokia apimtimi, kokia šių sertifikatų išdavimo kriterijai yra tokie patys, kaip šiame Priede nustatyti kriterijai, arba jiems lygiaverčiai
pl Preferowane jest opracowanie metody na poziomie europejskim lub międzynarodowym, w stosownych przypadkach przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) lub przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO
lt Bandymų metodą reikėtų sukurti Europos arba tarptautiniu mastu, ir tai turėtų padaryti, jei tinkama, Europos standartizacijos komitetas (ESK) arba Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO
pl Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO pracuje nad Bezpieczeństwem Systemów Informatycznych w modelu OSI (Otwartym Połączeniu Systemów) (ISO DIS ‧) oraz w związku ze standardem X‧ wraz z Międzynarodowym Komitetem Doradczym ds. telefonii i telegrafii (CCITT
lt TSO (Tarptautinė standartų organizacija) naudoja OSI (Open System Interconnection) Informacinių sistemų apsaugą (ISO DIS – ‧) ir CCITT (Tarptautinis konsultacinis komitetas telekomunikacijų klausimais) programas X‧ kontekste
pl W razie braku bardziej szczegółowych zasad dotyczących pobierania i przygotowywania próbek do badań jako metody referencyjne stosuje się odpowiednie normy ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) oraz wytyczne Kodeksu Żywnościowego
lt Jeigu nėra konkrečių tyrimo mėginių ėmimo ir jų paruošimo taisyklių, kaip pamatiniai metodai taikomi atitinkami ISO (Tarptautinės standartizacijos organizacijos) standartai ir Maisto kodekso gairės
pl Wspólnota, potwierdzając swe zainteresowanie międzynarodowym systemem normalizacji zdolnym do tworzenia norm, które są w praktyce używane przez partnerów w handlu międzynarodowym oraz spełniającym wymogi polityki wspólnotowej, zachęcają europejskie organizacje normalizacyjne, by kontynuowały współpracę z międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi
lt kadangi Bendrija, patvirtindama savo suinteresuotumą taikyti tarptautinę standartizavimo sistemą, galinčią pateikti standartus, kuriuos faktiškai naudotų visi tarptautinės prekybos partneriai ir kurie atitiktų Bendrijos politikos reikalavimus, ragina Europos standartizacijos organizacijas toliau bendradarbiauti su tarptautinėmis standartizacijos organizacijomis
pl Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) przyjęła dnia ‧ marca ‧ r. międzynarodową normę dotyczącą przedstawienia jednostek SI oraz innych jednostek przeznaczonych do używania w systemach zawierających ograniczone zbiory znaków
lt kadangi ‧ m. kovo ‧ d. Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) priėmė tarptautinį standartą dėl SI ir kitų matavimo vienetų, vartojamų ribotos ženklų grupės sistemose, atvaizdavimo
pl możliwości gromadzenia danych na podstawie porozumień zawartych w kontekście uproszczenia procedur handlowych, Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO), Europejskiego Komitetu Normalizacyjny (CEN) oraz międzynarodowych przepisów prawa celnego
lt galimybę rinkti duomenis remiantis susitarimais dėl prekybos tvarkos supaprastinimo, taip pat laikantis Tarptautinės standartų organizacijos (ISO), Europos standartizacijos komiteto (CEN) ir tarptautinių muitų taisyklių
pl Badania mikrobiologiczne próbek na obecność salmonelli są przeprowadzane zgodnie z normą Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO ‧ lub jej uaktualnieniami albo zgodnie z metodą opisaną przez Nordycki Komitet ds. Analizy Artykułów Spożywczych (NMKL metoda nr ‧, wersja czwarta, ‧ r.) lub z jej uaktualnieniami
lt Mėginių mikrobiologiniai salmonelės tyrimai atliekami pagal Tarptautinės standartizacijos organizacijos standartą ISO ‧ arba jo pataisytus variantus, arba Šiaurės šalių maisto tyrimų komiteto aprašytu metodu (NMKL metodas Nr. ‧, ketvirtasis leidimas, ‧), arba jo atnaujintais variantais
pl Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) i Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opracowały normy, których aspekty są odpowiednie do celu ustanowienia wskazówek
lt Nustatant gaires remiamasi atitinkamais Europos standartizacijos komiteto (ESK) ir Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) sukurtų standartų aspektais
pl Ministrowie postanawiają zalecić, aby Sekretariat Światowej Organizacji Handlu zawarł z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną
lt Ministrai nutaria rekomenduoti, kad Pasaulio prekybos organizacijos sekretoriatas susitartų su Tarptautine standartizacijos organizacija (ISO) ir įkurtų informacinę sistemą, pagal kurią
pl Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO rozpoczęła w ‧ r. opracowanie wytycznych w sprawie odpowiedzialności społecznej (ISO
lt Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) pradėjo vykdyti specialią užduotį, kurios tikslas- nustatyti socialinės atsakomybės gaires (ISO
pl W przypadku istniejących już norm międzynarodowych, Państwa Członkowskie będą zachęcały europejskie organizacje normalizacyjne to stosowania ich lub ich odpowiednich części jako podstawę norm, które mają być rozwinięte, chyba, że takie normy międzynarodowe lub ich odpowiednie części okazałyby się nieskuteczne
lt Jei tarptautiniai standartai yra, valstybės narės skatina, kad Europos standartų organizacijos juos arba jų atitinkamas dalis imtų kaip pagrindą savo sudaromiems standartams, išskyrus atvejus, jei tokie tarptautiniai standartai ar jų atitinkamos dalys būtų neveiksmingos
pl Kod waluty-- EUR-- zarejestrowano w Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO
lt Oficiali euro santrumpa EUR buvo užregistruota Tarptautinėje standartizacijos organizacijoje (ISO
pl norma międzynarodowa: norma przyjęta przez międzynarodową organizację normalizacyjną oraz dostępna publicznie
lt tarptautinis standartas: tarptautinės standartizacijos įstaigos priimtas standartas, kuriuo gali bendrai naudotis visuomenė
pl Międzynarodowa Organizacja Morska i europejskie organizacje normalizacyjne przyjęły normy, w tym szczegółowe normy dotyczące badań, dla szeregu elementów wyposażenia wymienionych w załączniku A.‧ do dyrektywy ‧/‧/WE lub – choć niewymienione – uważanych za istotne z punktu widzenia wspomnianej dyrektywy
lt Tarptautinė jūrų organizacija ir Europos standartizavimo organizacijos priėmė Direktyvos ‧/‧/EB A.‧ priede išvardytų įrenginių arba jame nors ir neišvardytų, tačiau su minėtos direktyvos tikslais tiesiogiai susijusių įrenginių standartus, įskaitant išsamius bandymo standartus
pl Mikrobiologiczne badania próbek na obecność salmonelli muszą być przeprowadzane zgodnie ze znormalizowaną metodą Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, ISO
lt Mikrobiologinis salmonelių tyrimas turi būti atliekamas taikant standartinį Tarptautinės standartizacijos organizacijos metodą ISO
pl W przypadku braku takich norm lub specyfikacji, państwa członkowskie zachęcają do wdrożenia międzynarodowych norm lub zaleceń przyjętych przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU), Europejską Organizację Poczty i Telekomunikacji (CEPT), Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) lub Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC
lt Jei tokių standartų ir (arba) specifikacijų nėra, valstybės narės skatina įgyvendinti Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (angl. ITU), Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos (angl. CEPT), Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) ir Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (angl. IEC) priimtus tarptautinius standartus ir rekomendacijas
pl Jeżeli normy CEN nie są dostępne, stosuje się odpowiednie normy ISO (tj. wydane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną) lub normy krajowe
lt Jei CEN standartų nėra, taikomi ISO (t. y. Tarptautinės standartizacijos organizacijos išleisti) arba nacionaliniai standartai
pl Przygotuj próbkę wielkości około ‧ g, albo przez posiekanie, albo według zaleceń ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) nr
lt Mėginiui paruošti imama apytiksliai ‧ g medžiagos, panaudojant jos ketvirtadalį arba pagal ISO rekomendaciją Nr
pl Zawartość wody i białek oznacza się zgodnie z metodami uznanymi przez ISO (Międzynarodową Organizację Normalizacyjną) lub innymi metodami, albo analizami zatwierdzonymi przez Radę
lt Vandens ir baltymų kiekis nustatomas pagal ISO (Tarptautinės standartizacijos organizacijos) metodus ir kitus Tarybos patvirtintus analizės metodus
pl Kod musi składać się z trzech znaków (liter lub cyfr) wydanych przez powołane do tego instytucje w kraju, w którym producent jest zarejestrowany zgodnie z praktyką międzynarodowej agencji autoryzacji przy Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO
lt Kodą sudaro trys ženklai (raidės arba skaičiai), kuriuos suteikia valstybės, kurioje gamintojas turi registruotą adresą, kompetentinga institucija pagal tarptautinės agentūros, veikiančios Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) leidimu, praktiką
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 79187 zdań frazy Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna.Znalezione w 13,722 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.