Tłumaczenia na język litewski:

  • International Organization for Standardization 
  • Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) 

Przykładowe zdania z "Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Kod musi składać się z trzech znaków (liter lub cyfr) wydanych przez powołane do tego instytucje w kraju, w którym producent jest zarejestrowany zgodnie z praktyką międzynarodowej agencji autoryzacji przy Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO
lt Kodą sudaro trys ženklai (raidės arba skaičiai), kuriuos suteikia valstybės, kurioje gamintojas turi registruotą adresą, kompetentinga institucija pagal tarptautinės agentūros, veikiančios Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) leidimu, praktiką
pl możliwości gromadzenia danych na podstawie porozumień zawartych w kontekście uproszczenia procedur handlowych, Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO), Europejskiego Komitetu Normalizacyjny (CEN) oraz międzynarodowych przepisów prawa celnego
lt galimybę rinkti duomenis remiantis susitarimais dėl prekybos tvarkos supaprastinimo, taip pat laikantis Tarptautinės standartų organizacijos (ISO), Europos standartizacijos komiteto (CEN) ir tarptautinių muitų taisyklių
pl W przypadku gdy procedury testowe są ustanowione w ramach ISO, Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, oraz gdy takie procedury są właściwe do oceny zgodności metod odłowu z niektórymi lub wszystkimi wymogami norm, stosuje się odpowiednio procedury ISO
lt Tuo atveju, kai bandymų procedūros yra nustatytos pagal ISO, Tarptautinės standartizacijos organizacijos, sistemą, ir kai tokios procedūros tinka nustatyti, ar gaudymo spąstais būdai atitinka kai kuriuos arba visus šių Standartų reikalavimus, atitinkamai taikomos ISO procedūros
pl zasadniczo z zadowoleniem przyjmuje plany Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej dotyczące stworzenia normy w zakresie odpowiedzialności społecznej i wzywa przedstawicielstwo europejskie do dopilnowania, by rezultaty wspomnianych dyskusji były zgodne z międzynarodowymi standardami i umowami oraz by uwzględniały możliwość zagwarantowania równoległych metod zewnętrznej oceny i certyfikacji
lt iš esmės džiaugiasi Tarptautinėje standartų organizacijoje vykstančiomis diskusijomis dėl socialinės atsakomybės standartų kūrimo ir ragina Europos atstovus užtikrinti, kad visi rezultatai atitiktų tarptautinius standartus ir sutartis ir kad kartu būtų galima vystyti kitus išorės vertinimo ir ženklinimo metodus
pl Wspólnota, potwierdzając swe zainteresowanie międzynarodowym systemem normalizacji zdolnym do tworzenia norm, które są w praktyce stosowane przez partnerów w handlu międzynarodowym oraz spełniającym wymogi polityki wspólnotowej, wzywa europejskie organizacje normalizacyjne, by kontynuowały współpracę z międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi
lt kadangi Bendrija, patvirtindama savo suinteresuotumą taikyti tarptautinę standartizavimo sistemą, galinčią pateikti standartus, kuriuos faktiškai naudotų visi tarptautinės prekybos partneriai ir kurie atitiktų Bendrijos politikos reikalavimus, ragina Europos standartizacijos organizacijas toliau bendradarbiauti su tarptautinėmis standartizacijos organizacijomis
pl ISO, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
lt ISO (International Standardisation Organisation) – Tarptautinė standartizacijos organizacija
pl Ministrowie postanawiają zalecić, aby Sekretariat Światowej Organizacji Handlu zawarł z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną
lt Ministrai nutaria rekomenduoti, kad Pasaulio prekybos organizacijos sekretoriatas susitartų su Tarptautine standartizacijos organizacija (ISO) ir įkurtų informacinę sistemą, pagal kurią
pl Zawartość wody i białek oznacza się zgodnie z metodami uznanymi przez ISO (Międzynarodową Organizację Normalizacyjną) lub innymi metodami, albo analizami zatwierdzonymi przez Radę
lt Vandens ir baltymų kiekis nustatomas pagal pripažintus ISO (Tarptautinės standartizacijos organizacijos) metodus arba kitą Tarybos patvirtintą analizę ar metodus
pl Termin sprawiedliwy handel jest używany zgodnie z normami ustanowionymi przez międzynarodowe organizacje normalizacyjne i zajmujące się oceną zgodności, należące do Międzynarodowego sojuszu na rzecz społecznej i ekologicznej akredytacji i oznakowania (International Social and Environment Accreditations and Labelling Alliance – ISEAL), oraz stosowanymi przez organizacje sprawiedliwego handlu
lt Sąžiningos prekybos terminas vartojamas vadovaujantis Tarptautinės socialinio ir ekologinio akreditavimo ir ženklinimo sąjungai (ISEAL) priklausančių tarptautinių standartų nustatymo ir atitikties vertinimo organizacijų standartais ir atsižvelgiant į sąžiningos prekybos organizacijų vartoseną
pl Wymagania i metody badań opakowań wielokrotnego zamykania przyjętą przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) i Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO
lt Darinėjamųjų pakuočių reikalavimai ir bandymo metodai su pakeitimais, kurį priėmė Europos standartizacijos komitetas (fr. CEN) ir Tarptautinė standartų organizacija (en. ISO
pl Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ustanowiła normy dla silników spalinowych, które są szeroko stosowane w Państwach Członkowskich
lt kadangi Tarptautinė standartizacijos organizacija jau yra parengusi vidaus degimo variklių standartus, kurie plačiai taikomi valstybėse narėse
pl Stałą moc silnika określa się zgodnie z wymaganiami przyjętymi przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną w zalecanym Standardzie Międzynarodowym ISO ‧, druga edycja, październik ‧ r
lt Ilgalaikė variklio galia nustatoma vadovaujantis reikalavimais, kuriuos priėmė Tarptautinė standartizacijos organizacija ir kurie paskelbti Tarptautiniame standarte ISO ‧, ‧ m. spalio mėn. antrajame leidime
pl Preferowane jest opracowanie metody na poziomie europejskim bądź międzynarodowym, w stosownych przypadkach przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) lub przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO
lt Bandymų metodą reikėtų sukurti Europos arba tarptautiniu mastu, ir tai turėtų padaryti, jei tinkama, Europos standartizacijos komitetas (ESK) arba Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO
pl Mikrobiologiczne badania próbek na obecność salmonelli muszą być przeprowadzane zgodnie ze znormalizowaną metodą Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, ISO
lt Mikrobiologinis salmonelių tyrimas turi būti atliekamas taikant standartinį Tarptautinės standartizacijos organizacijos metodą ISO
pl Litery (ISO) wskazują, że ta nazwa pojawia się jako jedna ze zwyczajowych nazw dla kontrolowanych związków chemicznych przeciw szkodnikom i dla regulatorów wzrostu roślin w zaleceniu R ‧ Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO
lt Raidės ISO pažymi, kad pavadinimas yra vienas iš bendrinių chemijos produktų kovai su kenkėjais ir augalų augimo reguliatorių pavadinimų, nurodytų Tarptautinės standartizacijos organizacijos rekomendacijoje R
pl Testy mikrobiologiczne próbek na salmonellę powinny być przeprowadzane według ostatniej edycji normy ISO ‧ Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej lub ostatniej edycji metody opisanej przez Komitet Nordycki ds. Analizy Artykułów Spożywczych (metoda NMKL nr
lt Mikrobiologinis mėginių tyrimas dėl salmonelių turėtų būti atliekamas pagal Tarptautinės standartizacijos organizacijos standarto ISO ‧ paskutinę redakciją arba pagal Šiaurės šalių maisto analizės komiteto aprašyto metodo (NMKL metodas Nr. ‧) paskutinę redakciją
pl wzywa do zacieśnienia współpracy z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną i do jak najszerszego wdrożenia systemów alternatywnych, na przykład HACCP (Systemu Analizy Ryzyka i Kontroli Punktów Krytycznych
lt pageidauja, kad būtų glaudžiau bendradarbiaujama su Tarptautine standartizacijos organizacija ir plačiau įgyvendinamos kitos sistemos, tokios kaip Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų sistema
pl odnotowuje z zadowoleniem, że Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna przyznała Parlamentowi certyfikat ISO ‧:‧ za systemy zarządzania środowiskowego w jego trzech miejscach pracy
lt su džiaugsmu pažymi, kad Tarptautinės standartizacijos organizacija už jo aplinkos valdymo sistemas trijose darbo vietose suteikė Parlamentui ISO sertifikatą – ISO
pl powinno być także potwierdzone, przy ustalaniu wymagań dotyczących hałasu pochodzącego z toczenia opony, że ma miejsce rozwój międzynarodowych norm odnoszących się do powierzchni dróg podjęty przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) oraz wymagań trwałości i bezpieczeństwa odnoszących się do opon, określonych przez Europejską Komisję Gospodarczą Narodów Zjednoczonych
lt nustatant reikalavimus dėl riedančių padangų keliamo triukšmo taip pat turėtų būti pripažinta, kad Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) nuolatos tobulina tarptautinius kelio dangos standartus, o Jungtinių Tautų Europos ekonominė komisija – padangų patvarumo ir saugos reikalavimus
pl Ocena: opracowanie i ocena wyników uzyskanych w toku realizacji przedsięwzięć zmierzających do kształtowania świadomości oraz doskonalenia zawodowego, jak również umacniania międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych, również poprzez udział w nich kompetentnych przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO) oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), powinny stanowić dla Komisji, Rady, Parlamentu Europejskiego oraz Komitetu Ekonomiczno-Społecznego podstawę do sporządzania co dwa lata raportów oraz dokonywania co pięć lat kontroli działań i strategii Wspólnoty w tej dziedzinie
lt priežiūra: pasiektų rezultatų raidos priežiūra ir vertinimas per supažindinimo ir mokymo veiksmus ir per tarptautinių ir Europos standartizacijos organizacijų stiprinimą, taip pat per kvalifikuotą NVO ir MVĮ atstovaujamas organizacijas, privalo būti Komisijai, Tarybai, Europos Parlamentui pagrindu numatytiems dvimečiams pranešimams rašyti ir veiksmų ir bendrijos krypčių šiuo klausimu peržiūrėjimui kas ‧ metai
pl ISO Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
lt ISO Tarptautinė standartų organizacija
pl W przypadku braku takich norm lub specyfikacji, państwa członkowskie zachęcają do wdrożenia międzynarodowych norm lub zaleceń przyjętych przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU), Europejską Organizację Poczty i Telekomunikacji (CEPT), Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) lub Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC
lt Jei tokių standartų ir (arba) specifikacijų nėra, valstybės narės skatina įgyvendinti Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (angl. ITU), Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijos (angl. CEPT), Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) ir Tarptautinės elektrotechnikos komisijos (angl. IEC) priimtus tarptautinius standartus ir rekomendacijas
pl Kształcenie przedstawicieli zainteresowanych stron, zwłaszcza małych przedsiębiorstw, sektora usług i dystrybucji oraz mniej zorganizowanych organizacji, dotyczące czy to ogólnie procesu normalizacyjnego, czy to konkretnych kwestii technicznych, w celu wzmocnienia zdolności współtworzenia norm europejskich i międzynarodowych
lt Rengti paslaugų ir platinimo sektoriaus, mažesnių įstaigų, ypač mažų įmonių, suinteresuotų šalių atstovus apskritai standartizacijos proceso srityje, ir skatinant bendrą Europos ir tarptautinių standartų kūrimą
pl praktyczne doświadczenie wykazało, że niektóre wymagania muszą być zmienione lub wyjaśnione, w szczególności poprzez wykorzystywanie nowych symboli, które są w chwili obecnej uznawane na poziomie międzynarodowym i normalizowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) oraz poprzez usunięcie niektórych symboli, które nie są już stosowane
lt kadangi praktinė patirtis parodė, kad kai kuriuos reikalavimus reikia iš dalies pakeisti arba paaiškinti, ypač naudojant naujus simbolius, kurie dabar yra tarptautiniu mastu pripažinti ir standartizuoti Tarptautinės standartizavimo organizacijos (ISO), ir panaikinant tam tikrus nebenaudojamus simbolius
pl Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO rozpoczęła w ‧ r. opracowanie wytycznych w sprawie odpowiedzialności społecznej (ISO
lt Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) pradėjo vykdyti specialią užduotį, kurios tikslas- nustatyti socialinės atsakomybės gaires (ISO
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 79187 zdań frazy Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna.Znalezione w 17,787 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.