Tłumaczenia na język litewski:

  • Geltonsnapis žabiras 

Przykładowe zdania z "Dławigad afrykański", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Nielegalny eksport afrykańskiego drewna i kości słoniowej przez Chiny wywiera katastrofalny wpływ na środowisko naturalne Afryki.
lt Kinija iš Afrikos neteisėtai importuoja medieną bei dramblio kaulą, taip darydama žalą Afrikos aplinkai.
pl Instytucje tak zróżnicowane jak te walczące w obronie praw człowieka, praw ludów tubylczych lub pochodzenia afrykańskiego, praw kobiet, pracowników czy też o ochronę środowiska od pewnego czasu domagają się większego udziału w procesach decyzyjnych dotyczących polityki, gospodarki i spraw społecznych, pomimo trudności, które muszą pokonać, by ich stanowisko uwzględniono jako głos pełnoprawnych partnerów
lt Įvairiausios institucijos, kovojančios už žmogaus teisių apsaugą, vietinių tautų arba afrikiečių kilmės žmonių teises, moterų ir darbuotojų teises arba aplinkosaugos teises, reikalauja, kad būtų labiau įtraukiamos į sprendimų priėmimo politiniais, ekonominiais ir socialiniais klausimais procesus, nepaisant sunkumų, kuriuos joms tenka patirti, kad būtų išklausytos kaip lygias teises turintys partneriai
pl Afrykański pomór koni (AHS), nosacizna, zaraza stadnicza koni, wszystkie rodzaje wirusowego zapalenia mózgu i rdzenia koni łącznie z wenezuelskim zapaleniem mózgu i rdzenia koni, niedokrwistość zakaźna koni, pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej, wąglik i wścieklizna
lt Afrikinę arklių ligą (AHS), įnoses, kergimo ligą, visų rūšių arklių encefalomielitą, įskaitant Venesuelos arklių encefalomielitą, arklių infekcinę anemiją, vezikulinį stomatitą, pasiutligę ir juodligę
pl Jest mi bardzo przykro, o czym mówiłem publicznie zarówno przed jak i po tym wydarzeniu, że druga tura wyborów prezydenckich odbyła się, jak powiedział minister, pomimo wielu próśb o ich przełożenie ze strony wspólnoty międzynarodowej, łącznie z, nawiasem mówiąc, prośbami ze strony afrykańskich partnerów Zimbabwe.
lt Kaip viešai pareiškiau prieš šį įvykį ir po jo, labai gaila, kad antrasis prezidento rinkimų turas įvyko, kaip minėjo Ministras, nepaisant daugybės tarptautinės bendrijos kreipimųsi; taip pat kreipėsi ir Zimbabvės partneriai Afrikoje dėl turo atidėjimo.
pl Oświadczenia wygłosili Boubacar Gaoussou Diarra, szef misji Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM), oraz Mohamed Nur, przewodniczący parlamentu tymczasowego w Somalii
lt Žodį tarė Afrikos Sąjungos misijos Somalyje (angl. AMISOM) vadovas Boubacar Gaoussou Diarra ir Somalio pereinamojo laikotarpio parlamento pirmininkas Mohamed Nur
pl Sudan: zabójstwo żołnierzy misji pokojowej Unii Afrykańskiej
lt Sudanas: Afrikos Sąjungos taikdarių nužudymas
pl Popieram propozycję utworzenia przez Unię Afrykańską, Chiny i UE stałego organu konsultacyjnego w celu zwiększenia spójności i skuteczności działań prowadzonych w ramach ich współpracy oraz ustanowienia światowych ram na rzecz konkretnych przedsięwzięć wykonawczych dotyczących powszechnych wyzwań takich jak dostosowanie się do zmiany klimatu, odnawialne źródła energii, rolnictwo, woda i opieka zdrowotna.
lt Remiu pasiūlymą, kad Afrikos Sąjunga, Kinija ir ES turėtų įkurti konsultacinę organizaciją ir taip padidinti darną ir efektyvumą atsižvelgiant į bendradarbiavimo veiklą bei sukurti pasaulinę strategiją, skirtą konkretiems veiksmų projektams bendrųjų iššūkių klausimais, pavyzdžiui dėl klimato pokyčių, atsinaujinančių energijos šaltinių, vandens ir sveikatos apsaugos.
pl W związku z powyższym idea prowadzenia trójstronnych rozmów pomiędzy Unią Europejską, państwami członkowskimi Unii Afrykańskiej oraz Chinami zasługuje na szczególne poparcie.
lt Todėl idėja surengti Europos Sąjungos, Afrikos Sąjungos valstybių narių ir Kinijos trišales derybas nusipelno didelės paramos.
pl Podkreśla rolę europejskich i afrykańskich władz lokalnych i regionalnych w zwracaniu uwagi obywateli na problematykę rozwoju poprzez skupianie wokół konkretnych projektów współpracy stowarzyszeń lokalnych i obywateli zainteresowanych sprawami rozwoju
lt pabrėžia tiek Europos, tiek ir Afrikos vietos ir regionų valdžios institucijų vaidmenį informuojant visuomenę apie vystymosi problemas ir įtraukiant į konkrečių projektų įgyvendinimą vystymosi klausimais besidominčias vietos organizacijas ir piliečius
pl Miesięczne seroepidemiologiczne monitorowanie afrykańskiego pomoru koni jest prowadzone na przynajmniej ‧ zidentyfikowanych nieszczepionych koniach posterunkowych rozmieszczonych na całej przestrzeni strefy wolnej od AHS i strefy dozoru w celu potwierdzenia niewystępowania afrykańskiego pomoru koni w strefie wolnej od AHS i strefie dozoru
lt Mėnesinis serologinis-epidemiologinis Afrikinės arklių ligos monitoringas atliekamas bent su ‧ diagnostikai naudojamų nustatytos tapatybės neskiepytų diagnostikai naudotų arklių, paplitusių po visą AHS neapimtą teritoriją ir stebėjimo zoną, siekiant patvirtinti, kad AHS neapimtoje teritorijoje ir stebėjimo zonoje nėra Afrikinės arklių ligos
pl afrykańskiego pomoru świń
lt afrikinio kiaulių maro
pl Rada Europejska musi sprostać swoim obowiązkom i realizować, na podstawie decyzji podjętej w ONZ z udziałem Ligi Arabskiej i Unii Afrykańskiej, projekt wprowadzenia strefy zakazu lotów, co przeszkodzi lotnictwu pułkownika Kaddafiego w masakrowaniu jego narodu.
lt Europos Vadovų Taryba privalo vykdyti savo įsipareigojimus ir imtis tolesnių veiksmų, kad JT sprendimo, kuris turi būti priimtas dalyvaujant Arabų šalių lygai ir Afrikos Sąjungai, pagrindu būtų nustatyta neskraidymo zona siekiant neleisti pulkininko M. Gaddafi karinėms oro pajėgoms žudyti savo žmonių.
pl Dyrektywa Rady ‧/WE z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń, powinna być stosowana w szczególności jako wzorzec dla ustanawiania szczególnych środków zwalczania afrykańskiego pomoru świń
lt Nustatant specialiąsias afrikinio kiaulių maro kontrolės priemones, labiausiai reikėtų atsižvelgti į ‧ m. spalio ‧ d. Tarybos direktyvą ‧/EB dėl Bendrijos klasikinio kiaulių maro kontrolės priemonių [‧]
pl Panie Przewodniczący! Uganda jest jednym z państw afrykańskich, w których homoseksualiści są nadal obiektem poważnych prześladowań.
lt Pone pirmininke, Uganda yra viena iš Afrikos šalių, kurioje homoseksualumas vis dar griežtai malšinamas.
pl W tym kontekście ostatnie ambicje Chin i Indii na kontynencie afrykańskim powinny - z europejskiego punktu widzenia - traktowane być z jak największym sceptycyzmem.
lt Šiame kontekste pastarosios Kinijos ir Indijos ambicijos Afrikos kontinente iš Europos pozicijų turėtų būti vertinamos labai skeptiškai.
pl szerszy i łatwiejszy dostęp afrykańskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego do finansowania wspólnotowego
lt Sudaryti daugiau ir geresnių galimybių Afrikos pilietinės visuomenės organizacijoms gauti Bendrijos finansavimą
pl Rosnące zainteresowanie i zaangażowanie Chin w Afryce stanowi niebezpieczeństwo dla interesów europejskich, zatem aby nie stracić wpływów w Afryce, musimy przedstawić nowe, atrakcyjne środki promujące przemiany demokratyczne w krajach afrykańskich.
lt Augantis Kinijos interesas ir buvimas Afrikoje kelia grėsmę Europos interesams šiame kontinente, todėl jei nenorime prarasti pozicijų Afrikoje, turime pasiūlyti naujų patrauklių priemonių, kad paskatintume demokratinius pereinamuosius procesus Afrikos valstybėse.
pl (RO) Panie Przewodniczący! Wydarzenia rozgrywające się obecnie w Zimbabwe zwracają uwagę na sytuację praw człowieka na kontynencie afrykańskim.
lt (RO) Pone pirmininke, dabartiniai Zimbabvės įvykiai - tai pavojaus varpai, skambinantys dėl žmogaus teisių padėties Afrikos žemyne.
pl Dlatego też zgadzam się w pełni z rezolucją, nad którą debatujemy, a w której wzywa się do zorganizowania wyborów parlamentarnych i prezydenckich, przestrzegania norm międzynarodowych i zapewnienia pomocy przez Unię Afrykańską oraz Wspólnotę Gospodarczą Państw Afryki Zachodniej.
lt Todėl aš visiškai pritariu mūsų svarstomai rezoliucijai, raginimams surengti parlamento ir prezidento rinkimus, laikantis tarptautinių standartų ir padedant Afrikos Sąjungai ir Vakarų Afrikos valstybių ekonominei bendrijai.
pl UWZGLĘDNIAJĄC Konwencję Rady Europy o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Afrykańską Kartę Praw Człowieka oraz Amerykańską Konwencję Praw Człowieka jako pozytywny wkład regionalny Unii Europejskiej i Państw AKP w poszanowanie praw człowieka
lt MANYDAMOS, kad Jungtinių Tautų žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, Afrikos žmogaus ir tautų teisių chartija ir Amerikos žmogaus teisių konvencija teigiamai regioniniu mastu prisideda prie pagarbos žmogaus teisėms Europos Sąjungoje ir AKR valstybėse
pl Nauką, którą można wyciągnąć z tej sytuacji, jest to, że dla demokracji w Afryce powinien być ustalony scenariusz działań Unii Państw Afrykańskich, który zapobiegałby zamachom, w wyniku których obywatele tego biednego obszaru świata ponoszą ogromne straty.
lt Iš šios situacijos turėtų būti pasimokyta, kad, siekiant remti demokratiją Afrikoje, Afrikos Sąjungai reikia veiksmų plano, užkertančio kelią kariniams perversmams, dėl kurių šiame neturtingame pasaulio regione netenkama nepaprastai daug gyventojų.
pl utrzymywanie bliskich kontaktów z Komisją UA, innymi organami UA, misjami subregionalnych organizacji afrykańskich przy UA i misjami państw członkowskich UA przy UA
lt palaikyti glaudžius ryšius su AS komisija, kitais AS organais, Afrikos subregioninių organizacijų misijomis Afrikos Sąjungoje ir AS valstybių narių misijomis Afrikos Sąjungoje
pl Ponadto kraje obszaru Afrykańskiej Wspólnoty Finansowej (AFC) utworzyły unię celną i walutową, WAEMU
lt Be to, Afrikos finansinės bendrijos (AFB) šalys sukūrė Muitų ir pinigų sąjungą, VAMPS
pl Tam, gdzie zostanie urzędowo potwierdzone występowanie afrykańskiego pomoru koni, urzędowy lekarz weterynarii
lt Jei afrikinės arklių liga yra oficialiai patvirtintanama, oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas
pl Wspólnym laboratorium referencyjnym do identyfikacji afrykańskiego pomoru świń jest: Centro de Investigación en Sanidad Animal, ‧ Valdeolmos, Madryt, Hiszpania
lt Bendrijos etaloninė afrikinio kiaulių maro tyrimo laboratorija yra: Centro de Investigación en Sanidad Animal, ‧ Valdeolmos, Madrid, Ispanija
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2582 zdań frazy Dławigad afrykański.Znalezione w 0,783 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.