Tłumaczenia na język litewski:

  • Geltonsnapis žabiras 

Przykładowe zdania z "Dławigad afrykański", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl przyjmuje z zadowoleniem inicjatywę Komisji dotyczącą nawiązania partnerstwa UE-Afryka w zakresie zmian klimatu oraz zainicjowania światowego sojuszu na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym; podkreśla w tym kontekście, że UE musi udostępnić znaczne finansowanie na rzecz środków dostosowawczych w krajach afrykańskich; podkreśla również, że dostosowania tego nie należy traktować wyłącznie jako kwestię humanitarną; podkreśla, że redukcja zagrożenia i działania pod kątem klimatu muszą być włączone do nadrzędnej agendy rozwoju, w tym dokumentów strategicznych na temat zmniejszenia ubóstwa i krajowych dokumentów strategicznych
lt palankiai vertina Komisijos iniciatyvą užmegzti ES ir Afrikos partnerystę klimato kaitos klausimams spręsti ir įsteigti Pasaulinį klimato kaitos aljansą; šiuo atžvilgiu pabrėžia, kad ES turėtų numatyti pakankamai lėšų, kuriomis būtų galima finansuoti prisitaikymo prie klimato kaitos strategijos įgyvendinimą Afrikos valstybėse; taip pat pabrėžia, kad kalbant apie prisitaikymą nereikėtų turėti omenyje tik humanitarinio klausimo; atkreipia dėmesį į tai, kad priemonės, kurių imamasi siekiant mažinti riziką ir įgyvendinti Prisitaikymo prie klimato kaitos programą, turėtų būti įtrauktos į išsamią vystymosi politikos darbotvarkę, įskaitant skurdo mažinimo strategijų dokumentus ir šalių strategijų dokumentus
pl komisarz. - Komisja podziela obawy, wyrażone przez szanownego pana posła, że wzrost liczby ludności w Afryce i długookresowy wpływ wysokiej dzietności może w znacznej mierze przyczynić się do zwiększonej presji na zasoby naturalne Afryki i wywrzeć istotny wpływ na trendy rozwojowe kontynentu afrykańskiego.
lt Komisijos narys. - Komisija pritaria gerbiamojo Parlamento nario susirūpinimui, kad gyventojų skaičiaus didėjimas Afrikoje ir ilgalaikis aukšto vaisingumo rodiklio poveikis galėtų nemažai padidinti naštą Afrikos gamtiniams ištekliams ir prisidėti prie Afrikos žemyno vystymosi tendencijų nustatymo.
pl zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządowi Sudanu, Unii Afrykańskiej, rządom Państw Członkowskich UE, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Rosji, Czadu, Libii, Erytrei, Egiptu i Chin, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, wiceprzewodniczącym Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE i Rady AKP
lt paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sudano vyriausybei, Afrikos Sąjungai, valstybių narių vyriausybėms, Jungtinėms Amerikos Valstijoms, Rusijai, Čadui, Libijai, Eritrėjai, Egiptui ir Kinijai, JT Generaliniam Sekretoriui, AKR ir ES Jungtinės parlamentinės asamblėjos pirmininkams ir AKR Tarybai
pl Afrykański pomór świń jest chorobą o głównym znaczeniu gospodarczym, uwzględnioną w wykazie A, występującą na niektórych ograniczonych obszarach Wspólnoty
lt Į A sąrašą įtrauktas afrikinis kiaulių maras yra ypatingos ekonominės svarbos liga, pasitaikanti tik kai kuriose Bendrijos teritorijose
pl Czy negocjując porozumienia handlowe, zwracamy największą uwagę na nasze własne interesy czy też na interesy państw afrykańskich, które chcą z nami handlować na sprawiedliwych warunkach?
lt Derėdamiesi dėl prekybos susitarimų, ar atkreipiame daugiausiai dėmesio į mūsų pačių verslus, ar į Afrikos verslus, norinčius prekiauti su mumis sąžiningomis sąlygomis?
pl Rząd Zimbabwe w rażący sposób łamie prawa obywatelskie, polityczne, ekonomiczne i społeczne gwarantowane przez Afrykańską Kartę Praw Człowieka i Ludów.
lt Zimbabvės vyriausybsmarkiai pažeidinėja pilietines, politines, ekonomines ir socialines teises, kurios užtikrinamos Afrikos chartijoje dėl žmonių ir tautų teisių.
pl wzywa rząd Nigerii, aby nie ingerował w skargi dotyczące procesu wyborczego i wzywa opozycyjne partie polityczne do wykorzystania sądowych procedur wyborczych, powstrzymania się od aktów przemocy i wsparcia wspólnej mediacji Unii Afrykańskiej- Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (UAECOWAS) mającej na celu przeprowadzenie nowych wiarygodnych wyborów, aby znaleźć rozwiązanie dla dramatycznej sytuacji powyborczej
lt ragina Nigerijos vyriausybę nekelti rinkimų procesui teisinių problemų, taip pat ragina opozicijos partijas pasinaudoti rinkimų teismo procedūromis, nenaudoti smurto ir remti jungtinį Afrikos Sąjungos ir Vakarų Afrikos valstybių ekonominės bendrijos (ECOWAS) tarpininkavimą siekiant surengti naujus, patikimus rinkimus ir rasti dramatiškos porinkiminės padėties problemų sprendimus
pl Państwa Członkowskie i Komisja starają się poprawić dwustronne działania w wspieraniu UA i afrykańskich organizacji lokalnych, w szczególności Zachodnioafrykańskiej Wspólnoty Afrykańskiej, Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej i Międzyrządowej Władzy ds. Rozwoju, Wspólnoty Ekonomicznej Państw Afryki Centralnej oraz Wspólnoty Ekonomicznej i Walutowej Afryki Centralnej, w odniesieniu do afrykańskich zdolności operacyjnych w zakresie wspierania pokoju
lt Valstybės narės ir Komisija siekia sukurti geresnį dvišalių veiksmų koordinavimą remiant AS ir Afrikos subregionines organizacijas, visų pirma Vakarų Afrikos valstybių ekonominę bendruomenę, Pietų Afrikos plėtros bendruomenę ir Tarpvyriausybinę plėtros instituciją, Vidurio Afrikos valstybių ekonominę bendruomenę ir Vidurio Afrikos ekonomikos ir pinigų bendruomenę, taikos palaikymo operacijų Afrikoje pajėgumų srityje
pl uwzględniając decyzję Rady Pokoju i Bezpieczeństwa Unii Afrykańskiej z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie przedłużenia mandatu AMIS do ‧ marca ‧ r
lt atsižvelgdamas į Afrikos Sąjungos Taikos ir saugumo tarybos ‧ m. sausio ‧ d. sprendimą pratęsti AMIS įgaliojimus iki ‧ m. kovo ‧ d
pl Co do kwestii politycznych, w układzie o stowarzyszeniu należy zapisać konkretne środki wspierania dobrego sprawowania władzy, ująć wymiar społeczny pozwalający dążyć do większej spójności społecznej oraz zawrzeć postanowienia uwzględniające rolę kobiet, obronę praw człowieka, praw pracowniczych, środowiskowych oraz praw ludności pochodzenia indiańskiego i afrykańskiego
lt Politiniu lygmeniu asociacijos susitarime turės būti numatytos praktinės priemonės geram valdymui paremti, atsižvelgta į socialinį aspektą siekiant didesnės socialinės sanglaudos, įtrauktos nuostatos dėl moterų vaidmens ir darbo, aplinkos apsaugos teisių bei vietinių tautų ir afrikiečių kilmės asmenų teisių
pl Aż w 38 krajach afrykańskich homoseksualizm jest przestępstwem, w czterech zagrożonym karą śmierci.
lt 38 Afrikos šalyse homoseksualumas laikomas nusikaltimu, o keturiose iš šių šalių už tai skiriama mirties bausmė.
pl dotycząca środków ochrony zdrowia zwierząt przed afrykańskim pomorem świń na Sardynii we Włoszech
lt dėl gyvūnų sveikatos apsaugos priemonių prieš afrikinį kiaulių marą Sardinijoje, Italijoje
pl wszystkie osoby mające kontakt z dzikami muszą stosować odpowiednie środki higieny, w celu zmniejszenia ryzyka szerzenia się wirusa afrykańskiego pomoru świń
lt visiems su laukinėmis kiaulėmis turintiems sąlytį asmenims taikyti reikiamas higienos priemones, kad būtų sumažintas afrikinio kiaulių maro viruso išplitimo pavojus
pl test w kierunku afrykańskiego pomoru koni opisany w załączniku D do dyrektywy ‧/EWG, dwukrotnie, w odstępie wynoszącym ‧ dni pomiędzy obiema próbami, z których druga musiała być wykonana w ciągu ‧ dni przed wysyłką, w dniu...‧ oraz w dniu...‧, z wynikami ujemnymi jeżeli nie był szczepiony‧, albo bez zwiększonej ilości przeciwciał jeżeli był szczepiony
lt du afrikinės arklių ligos tyrimai, kaip tai apibrėžta Direktyvos ‧/EEB D priede, darant ‧ dienų pertrauką tarp tyrimų, o antrąjį tyrimą būtinai atliekant per ‧ dienų, likusių iki išsiuntimo ir., ir jų rezultatai turi būti neigiami, jeigu jis nebuvo paskiepytas, arba nebuvo nustatyta antikūnų skaičiaus padidėjimo, jeigu jis buvo paskiepytas anksčiau kaip prieš šešis mėnesius
pl Popieram sankcje obejmujące zakaz udzielania wiz i zamrożenie aktywów, nałożone przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, Unię Afrykańską oraz Radę Unii Europejskiej na wszystkie osoby i podmioty, które sprzeciwiają się objęciu władzy przez pełnoprawnego prezydenta, jak również fakt, że sankcje te zostaną utrzymane do czasu objęcia władzy przez pełnoprawnego prezydenta.
lt Palaikau Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos, Afrikos Sąjungos ir Europos Sąjungos Tarybos sankcijas - vizų neišdavimą ir lėšų įšaldymą, kurios būtų taikomos visiems asmenims ir subjektams, prieštaraujantiems teisėtai prezidento institucijai, bei šių sankcijų taikymą iki teisėtos valdžios institucijų grįžimo į valdžią.
pl UE nieprzerwanie wspierała reformę sektora bezpieczeństwa w Demokratycznej Republice Konga (wsparcie to stanowi część szerszego zaangażowania UE, które ma na celu wspieranie rozwoju i demokracji w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich), dbając o propagowanie polityki zgodnej z prawami człowieka i międzynarodowym prawem humanitarnym, normami demokratycznymi oraz zasadami dobrych rządów, przejrzystości i poszanowania praworządności
lt ES nuolat rėmė saugumo sektoriaus reformą KDR, kuri yra vienas iš bendro ES įsipareigojimo remti vystymąsi ir demokratiją Afrikos Didžiųjų ežerų regione elementų, kartu stengdamasi skatinti su žmogaus teisėmis ir tarptautine humanitarine teise, demokratijos standartais bei gero valdymo principais, skaidrumu ir teisinės valstybės principu suderinamą politiką
pl Unia Europejska musi wspierać i zachęcać te państwa afrykańskie, które dążą do bojkotu Zimbabwe w stosunkach z Afryką.
lt ES turi palaikyti ir skatinti tas Afrikos valstybes, kurios siekia boikotuoti Zimbabvę santykių su Afrika srityje.
pl Co się tyczy roli instytucji afrykańskich w procesie trójstronnego dialogu, na uznanie zasługuje kluczowe znaczenie Unii Afrykańskiej, wraz z regionalnymi organizacjami gospodarczymi i poszczególnymi państwami
lt Kalbant apie Afrikos institucijų funkciją trišalio dialogo procese, itin vertingas būtų pagrindinis Afrikos Sąjungos, kartu su regionų ekonominėmis organizacijomis ir atskiromis šalimis, vaidmuo
pl zachęca zgromadzenie głów państw i rządów Unii Afrykańskiej do wywierania nacisku na jej państwa członkowskie, aby potępiły i odrzuciły bezkarność
lt ragina Afrikos Sąjungos valstybių ir vyriausybių vadovų asamblėją primygtinai reikalauti, kad Sąjungos valstybės narės pasmerktų ir atmestų nebaudžiamumą
pl To trójstronne zaangażowanie wymaga odpowiedniego wsparcia roli, jak mają odgrywać instytucje afrykańskie, takie jak Unia Afrykańska, NEPAD, inne instytucje regionalne i rządy oraz parlamenty krajowe.
lt Plėtojant šį trišalį procesą, būtina atitinkamai stiprinti Afrikos institucijų, pavyzdžiui, Afrikos Sąjungos, NEPAD, kitų regioninių institucijų bei nacionalinių vyriausybių ir parlamentų, vaidmenį.
pl zmieniająca decyzję ‧/‧/WE dotyczącą środków ochrony zdrowia zwierząt przed afrykańskim pomorem świń na Sardynii we Włoszech
lt iš dalies keičiantis Sprendimą ‧/‧/EB dėl gyvūnų sveikatos apsaugos priemonių prieš afrikinį kiaulių marą Sardinijoje, Italijoje
pl zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji do Radzie, Komisji, rządom państw członkowskich, rządom państw G-‧, rządom i parlamentom Zimbabwe i Republiki Południowej Afryki, sekretarzowi generalnemu Commonwealthu, sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, przewodniczącemu Komisji i Rady Unii Afrykańskiej, Parlamentowi Panafrykańskiemu, sekretarzowi generalnemu Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju oraz przewodniczącemu FIFA
lt paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms, G‧ šalių vyriausybėms, Zimbabvės, ir Pietų Afrikos vyriausybėms ir parlamentams, Britų sandraugos Generaliniam sekretoriui, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Afrikos Sąjungos vykdomosios tarybos ir komiteto pirmininkams, Panafrikos parlamentui, PAVB generaliniam sekretoriui ir FIFA pirmininkui
pl wyzwań na kontynencie afrykańskim
lt Afrikos žemyno problemos
pl organizmami najbardziej szkodliwymi dla goździków są śródziemnomorskie i południowo-afrykańskie zwójki
lt kadangi gvazdikams labai kenksmingi organizmai yra pietinis ir afrikinis lapsukiai
pl Czy chcemy w krótkiej perspektywie ustanowić wolny handel w całej Afryce i w ten sposób wymusić na tych wszystkich krajach zawarcie umów o partnerstwie gospodarczym (EPA), czy też chcemy, aby afrykańska gospodarka rosła stabilnie w długiej perspektywie, dzięki czemu będziemy mogli prowadzić z nimi interesy w bardziej przyzwoity sposób?
lt Ar norime per trumpą laiką matyti laisvą prekybą Afrikoje, taigi sudaryti Europos partnerystės susitarimą (EPS) su visomis tomis šalimis, ar norime ilgalaikės stabilios, augančios ekonomikos Afrikoje, su kuria tuomet galėsime imtis platesnio mąsto veiklos?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2582 zdań frazy Dławigad afrykański.Znalezione w 0,748 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.